Hamar og omegn lokallag. Årsmelding 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hamar og omegn lokallag. Årsmelding 2014"

Transkript

1 Hamar og omegn lokallag Årsmelding 2014

2 Fellesvedtekter for lokallag Fastsatt av Human-Etisk Forbunds landsmøte i mai Lokallagets navn er: Human-Etisk Forbund, Hamar og omegn lokallag. Medlemmer av Human-Etisk Forbund, bosatt innen lokallagets område, er medlemmer av lokallaget. 2 Lokallaget skal arbeide i samsvar med Human- Etisk Forbunds vedtekter og særskilt ta seg av forbundets oppgaver innen sitt område. Lokal - laget fastlegger selv sitt geografiske virkeområde. Oppstår det tvil om dette, avgjør fylkes laget saken. Lokallaget kan samarbeide med andre lokallag om større arbeidsoppgaver. Saker som lokallaget ønsker å bringe inn for Hovedstyret, skal sendes via fylkeslaget. 3 Lokallaget baserer sin aktivitet på økonomiske bidrag fra forbundet, men søker også å finan - siere sin virksomhet med egne inntektsgivende tiltak. Lokallaget skal følge forbundets økonomiske retningslinjer. 4 Lokallagets styre skal bestå av minst 5 med - lemmer og minst 2 varamedlemmer. Leder, nestleder og kasserer velges ved særskilt valg. Medlemmer til styret bør velges for en periode på 2 år. Styret oppnevner selv de utvalg det har behov for. Fylkesstyret kan gi dispensasjon fra disse reglene. 5 Årsmøtet holdes innen utgangen av februar måned. Innkallingen skjer skriftlig eller ved annonse i lokalpressen, med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet behandles årsberetning, regnskap og andre saker nevnt i innkallingen. Det velges styre, valgkomité, delegater og revisor. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst 10 % av medlemmene krever det. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles. 6 Oppløsning av lokallaget kan bare skje med minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis på årsmøtet. I tilfelle oppløsning skal lagets netto formue disponeres av fylkeslaget. Vedtektene kan bare endres av landsmøtet. I Fellesvedtekter for lokallag er sentralstyret erstattet med Hovedstyret i tråd med endringer av vedtekter vedtatt på landsmøte 25. sep tember Siste endringer vedtatt på landsmøte 9. juni FORSIDEN: Mens vi venter på... konfirmasjonsseremoni på Scandic Arena. Foto: Ole Jonny Trangsrud

3 Årsmøte 2015 First Hotel Victoria, Strandgata 21, Hamar 25. februar 2015 FOREDRAG Odd Helge Lindseth: «På vei mot et sekulært samfunn?» DAGSORDEN 1. Årsmøtet åpnes 1. Presentasjon av deltakerne 3. Valg av møteleder og referent 4. Godkjenning av innkalling 5. Valg av to personer som underskriver protokollen 6. Årsberetning for 2014 (s. 4) 7. Aktivitetsplan for 2015 (s. 14 ) 8. Regnskap for Valg av styre, revisor, valgkomité, delegater (s. 15) 10. Innkomne saker

4 Årsberetning TILLITSVALGTE Styremedlemmer, øverst fra venstre: Siri Wieberg Klausen, Odd Helge Lindseth, Inge Faleide, Britt Helland-Pedersen, Elisabeth Hals, Helge Høie, Randi Vingerhagen, Hans Oustad, Jan Erik Gammelmo og Camilla Bakke Martinussen Styret og andre verv Årsmøtet i 2014 ble holdt 25. februar på Astoria Hotell, Hamar. Følgende styre ble valgt: Verv Navn Valgperiode Merknader Leder Siri Wieberg Klausen, Hamar ikke på valg Nestleder Odd Helge Lindseth, Hamar ikke på valg Styremedl./økonomi Inge Faleide, Hamar ikke på valg Styremedlem Elisabeth Hals, Hamar ikke på valg Styremedlem Britt Helland-Pedersen, Hamar gjenvalg Styremedlem Randi Vingerhagen, Ottestad ny 1. vara Jan Erik Gammelmo, Stange ikke på valg 2. vara Hans Oustad, Hamar ikke på valg 3. vara Camilla B. Martinussen, Stange ny 4. vara Helge Arne Høie, Hamar gjenvalg Valgkomite Espen Marius Lie, Hamar gjenvalg Valgkomite Magne Kvalbein, Ottestad ikke på valg Valgkomite Frøydis Moe Petersen ny Revisor Bjarne Magnus Lien, Hamar gjenvalg 4

5 L Medlemmer Medlemsutviklingen pr : I alt 1025 medlemmer. Innmeldinger 58, utmeldinger 23, døde 4, tilflyttet 16. Netto tilvekst: 47 medlemmer (4,8 %). Norge totalt: medlemmer (2,2 %) Medlemsoversikt (pr ) Kontor og administrasjon Lokallaget har hatt felles kontor med fylkeslaget i Grønnegt. 63, Hamar Åpningstider har vært: Mandag torsdag kl JA, DE PENGA... Konsentret pengetelling under konfirmantaksjonen i lokal - lagets kontorer. F.v.: Odd Helge Lindseth, Elisabeth Hals og Mette Westjordet. Resultat: ,-. Foto: SIri W. Klausen 5

6 Møter, kurs, seminarer og andre aktiviteter Temakomiteens arrangementer og virksomhet Temakomiteen har i denne perioden bestått av: Odd Helge Lindseth (leder), Magne Kvalbein, Britt Helland Pedersen og Helge Høie. Komiteen har arrangert to lørdagskafeer, tre temamøter og en stand i To lørdagskafeer, et temamøte og en stand var del av lokallagets markering under Humanistisk uke i september. Temakomiteens medlemmer har hatt jevnlige møter og kontakt via gjennom året. Temakomiteens har også jobbet med å skaffe flere egnede lokaler for virksomheten og gjennomgått form og innhold på møtene. Temakomiteen er godt i gang med å planlegge arrangementer for våren og høsten Oversikt over arrangementer 2014 Dato Type aktivitet Aktivitet Tirsdag Temamøte Gunn Hild Lem: Er det noe poeng i å kritisere religion? (Astoria hotell) Torsdag Temamøte Sidsel Lied: Regjeringens forslag til nytt KRLE-fag: FEIL FOKUS (Høgskolen i Hedmark, Hamar) Lørdag Stand Stand på Frivillighetsmessa (Torget i Hamar. Del av Humanistisk uke) Lørdag Lørdagskafe Åpent hus: Kom innom for en human-etisk prat! (HEFs lokaler i Hamar. Del av Humanistisk uke) Torsdag Temamøte Tom Hedalen: HEF og det ekstreme (Astoria hotell. Del av Humanistisk uke) Lørdag Lørdagskafe Odd Helge Lindseth: Hva står vi human-etikere egentlig for? (HEFs lokaler i Hamar. Del av Humanistisk uke) 6

7 Menneskerettighetsaksjonen Konfirmantenes årvisse innsamlingsaksjonen ble avholdt lørdag 26. april i Hamar, Løten og Stange sentrum. Aksjonen innbrakte kr ,-. Beløpet ble donert til Kreftforeningen Innlandet. Aksjonsutvalg: Elisabeth Hals, David Tveide, Siri Wieberg Klausen og Gunn Wieberg Hanssen kroner ble overlevert til Kreftforeningen Innlandet den 26. april 2014 i etterkant av de humanistiske konfirmantenes årlige innsamlingsaksjon. To av konfirmantene overrekker sjekken til Nils Thore Vasaasen (t.h.) som representerer Kreftforeningen. 7

8 Livssynsnøytrale seremonilokaler/gravferd Styret har fortsatt å ha et eget utvalg for å ta seg av forhold som angår seremoni - lokaler og gravplasser hvor forbundet har en særlig interesse. Følgende medlemmer ble utnevnt i styremøte 11. mars: Magne Kvalbein (leder), Helge Høie, Dagfinn Nyborg og Randi Vingerhagen. Utvalget har hatt to møter, 19. mars og 29. september. I perioden har utvalget konsentrert seg om én oppgave spesielt: å påskynde tilpasningen av Hamar kre ma - torium som livssynsåpent seremonilokale. Vi har tidligere etterlyst initiativ fra kom mu nen og kirkevergen for å få realisert forandringene (som kommunestyret gav grønt lys for allerede i oktober 2012), og vi har syntes prosessen videre har gått unødig tregt. Ved fornyet kontakt med Hamars rådmannskontor (brev 17.08), har saken i høst blitt politisk prioritert og kirkevegen har satt i gang arbeidet med tekniske løsninger. Forslaget skal etter sigende komme som et høringsforslag overfor kommunen i februar Utvalget ønsker i forbindelse med høringen å arrangere et medlemsmøte/åpent møte, og ellers informere om praksis ved humanistiske gravferdsseremonier. Vi har hatt kontakt med HEF sentralt ved seniorrådgiver Vinjar Tufte og leder Tom Hedalen om vårt arbeid. De har sagt seg villige til å bistå oss i høringsrunden. Etter et oppslag i Hamar Arbeiderblad , hvor bl.a. ordføreren stod fram og sa han ville ha høyere prioritet i arbeidet med å rehabilitere krematoriet (tilbygg, ny ovn, oppussing av fasade), sendte utvalget en henvendelse til ham og minnet om hva som er det viktigste punktet for oss, nemlig kravet om tilpasning av det eksisterende forsamlingsrommet for livssynsåpne seremoniformer. For øvrig har utvalget vært representert ved det lovpålagte årlige drøftingsmøtet som kirkevergene i Ringsaker, Løten, Stange og Hamar holder med tros- og livssynsorganisasjonene i distriktet. Denne gang med befaring av den nyutvidede gravplassen i Brumunddal. Utvalget finner at opparbeidelsen av livssynsnøytral minnelund (urnefelt) og tilpasningen av muslim - ske enkeltgraver (blandede graver) er svært tilfredsstillende utført. Gravplassen ligger utenfor vårt arbeidsområde riktignok, men vi vil tro vårt søsterlokallag i nord er av samme oppfatning. På drøftingsmøtet ble også kirkevergen i Hamar gjort oppmerksom på behovet for å påskynde prosessen med krematoriet som nevnt over, og han lovet å begynne på arbeidet samme høst. LIVSSYNSÅPENT. Eksempel på hvordan krema - toriets frontvegg kan til dekkes med nedsenket lerret og hvor de eksi ste rende religiøse symbolene er beholdt bakenfor (lille bildet) når lerretet heves. 8

9 Landskonferansen 2014 Landskonferansen for 2014 ble avhold på Quality Hotel Gardermoen den 11. og 12. oktober. Tema: «Hvordan skal Human-Etisk Forbund engasjere seg i de største etiske utfordringene i vår tid?». 1 deltaker fra lokallaget møtte. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Hamar og omegn (STL) Tidligere domprost Ole Elias Holck har vært en pådriver for denne etableringen, som bl.a. ble oppmuntret av fylkesmannen i Hedmark. Holck er nå pensjonist, og domprost i Hamar, Leif Jørn Hvidsten, har gått inn som representant for Den norske kirke. Britt Helland Pedersen (lokallaget) og Marie Edin Solheim (fylkeslaget) er henholdsvis representant og vararepresentant fra HEF. I vedtektene til rådet er det for øvrig stadfestet at de ulike tros- og livsynssamfun - nene kan stille med så mange repre sentanter de ønsker ved hvert møte, men hvert tros- og livsynssamfunn har kun én stemme ved avstemninger. Kriseberedskap og dialogmøter for å bli bedre kjent med hverandre på tvers av ulike tros- og livsynssamfunn er hovedarbeidsområder for samarbeidsrådet. I løpet av 2014 har det blitt arrangert ett møte i STL, dette møtet ble avholdt den 8. april. Til stede fra HEF: Britt Helland Pedersen fra Hamar lokallag, Marie Edin Solheim fra fylkeslaget og Gunn Wieberg Hanssen, organisasjonssekretær. Dette møtet om hand let avklaring av hvilke saker det er naturlig å samarbeide om. Mulige sam arbeids om råder som ble lansert var: Tiltak for felles markeringer ved gleder/ sorger i storsamfunnet Forslag til livssynsåpne minnemarkeringer ved store ulykker/kata strofer (evt. i kommunal regi). Evt samarbeid vedrørende konfirmantene ble også drøftet. Dette temaet skulle tas opp igjen på neste møte den 16. september, men dette møtet ble ikke avviklet. Styremøter 2014 Det er avholdt 7 ordinære styremøter i perioden (21. januar, 11. mars, 23. april, 18. juni, 10. september, 22. oktober og 3. desember). Humanistisk Ungdom, Hamar og omegn lokallag, har hatt observasjonsstatus ved styremøtene. 9

10 Humanistiske seremonier Navnefest Lokallaget har samarbeidet med Ringsaker og omegn om navnefester. (Fra høsten 2014 har Elverum arrangert egne navnefester). Det ble i 2014 arrangert 6 navnefester: 5. april: Hedmarksmuseet. Antall barn: 13. Tilknytning til Hamar: 9. Antall seremonier: juni: Prøysenhuset. Antall barn: 11. Tilknytning til Hamar: 8. Antall seremonier: november: Hedmarksmuseet. Antall barn: 21. Tilknytning Hamar: 17. Antall seremonier: 2. Talere: Siri Wieberg Klausen (april og juni). Elisabeth Almlid (november). Navnefestutvalget har bestått av: Frøydis Moe Petersen (Hamar), en representant L fra Ringsaker (varierende) og Gunn Wieberg Hanssen (org.sekr.) Oversikt over humanistiske navnefestseremonier innen lokallaget A Antall deltakere fra Hamar og omegn 10

11 Humanistisk konfirmasjon 2014 Avslutningsseremoniene: Sted: Dato: Antall deltakere (2013): Hamar (Scandic Arena) lørdag 31. mai, 2 seremonier 113 (107) Løten (Løten kino) lørdag 7. juni, 1 seremoni 17 ( 22) Stange (Tingvold) lørdag 10. mai, 2 seremonier 34 ( 29) Totalt: 5 seremonier 162 (158) Hovedtalere ved seremoniene: Hamar: Einar Busterud Stange: Anette Münch Løten: Anette Münch Kursledere: Hamar: Stange: Løten: Mette Westjordet og Therese Marie Berg. Siri Wieberg Klausen Siri Wieberg Klausen og Marit Spilde. Humanistisk konfirmasjonsutvalg har bestått av: Kursansvar: Siri Wieberg Klausen (koordinator), David Tveide og Gunn Wieberg Hanssen (org.sekr.). Seremoniansvar: Siri Wieberg Klausen, Magne Kvalbein og Gunn Wieberg Hanssen (org.sekr.). Oversikt over humanistiske konfirmanter i Hamar Prosent angir andel av det totale årskullet (alle 15-åringer/9. årstrinn, 329 elever i 2014). Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI) Antall Prosent ,5 39,8 35,6 42,0 37,5 34,7 37,9 35,2 31,4 34,

12 Oversikt over humanistiske konfirmanter i Stange Prosent angir andel av det totale årskullet (alle 15-åringer/9. årstrinn, 226 elever i 2014). Kilde: GSI Antall Prosent ,0 17,0 23,0 22,0 23,0 20,8 18,6 12,5 13,0 15, Oversikt over humanistiske konfirmanter i Løten Prosent angir andel av det totale årskullet (alle 15-åringer/9. årstrinn, 75 elever i 2014). Kilde: GSI 35 31, ,0 27,0 27, , , ,7 17, , ,7 17 Antall Prosent

13 Humanistisk gravferd 2014 Det var 7 humanistiske gravferder i Hamar i 2014 (8 i 2013). Gravferdstalere: Hamar hadde ingen egen gravferdstaler i 2014 og måtte engasjere talere fra andre steder: Siri Gunn Simonsen og Odd Magne Soheim fra Oppland, Jan Olav Olafsen, Kjellaug Myhre og Hans Østeng fra Akershus. Humanistisk vigsel 2014 Det var 9 vigsler i Hamar i 2014 (10 i 2013). Vigselstalere: Siri Wieberg Klausen (Hamar) og Madeleine Cederstrøm (Ringsaker). Seremoniansvarlig for gravferd og vigsel er fylkeslaget. Informasjon Laget har informert jevnlig om sine aktiviteter via internett ( og på nettstedet Facebook ( Spesielle arrangementer er i tillegg blitt kunngjort gjennom i lokalavisene og ved oppslag. Hamar, 13. februar 2015 Siri Wieberg Klausen Odd Helge Lindseth Inge Faleide (leder) (nestleder) (øk.ansv.) Elisabeth Hals Randi Vingerhagen Britt Helland-Pedersen (styremedlem) (styremedlem) (styremedlem) 13

14 Regnskap MERK: Regnskap for 2014 legges ved som eget vedlegg til årsmeldingen. Aktivitetsplan 2015 Vår Humanistisk estetikkseminar Årsmøte Hedmark fylkeslag Kurs for tillitsvalgte Konfirmantenes innsamlingsaksjon Konfirmasjonsseremonier Stange (Tingvold) Hamar (Scandic Arena) Løten (Tingberg/Løten kino) Navnefester Hedmarkmuseets aula Hedmarkmuseets aula Temamøter Temamøte Lørdag søndag februar Lørdag 14. mars Lørdag søndag 14. og 15. mars Lørdag 25. april (Hamar, Stange, Løten) Lørdag 30. mai Lørdag 9. mai Lørdag 6. juni Lørdag 21. mars Juni, dato ikke bestemt Dato(er) ikke bestemt Høst Navnefest Temamøter/livssynskafé/medlemsmøter el.l. Oktober, dato ikke bestemt Dato(er) ikke bestemt Regionalt humanistseminar (Hedmark/Oppland) 30. og 31. oktober Konfirmantlederkurs (fylket) Solvervsmarkering/Førjulsfest November Desember 14

15 Valg Valgkomiteens innstilling til styre og revisor Styret Leder Siri Wieberg Klausen, Hamar * Nestleder Odd Helge Lindseth, Hamar * Styremedlem/økonomi Inge Faleide, Hamar * Styremedlem Elisabeth H. Hals, Hamar * Styremedlem Britt Helland-Pedersen, Hamar Styremedlem Randi Vingerhagen, Ottestad varamedlem Hans Oustad, Hamar * 2. varamedlem Inger Mari Vollestad, Ridabu ** 3. varamedlem Helge Arne Høie, Hamar varamedlem Camilla Bakke Martinussen, Stange Revisor Bjarne Magnus Lien, Hamar * Hamar, 2. februar 2015 Espen Marius Lie Frøydis Moe Petersen Magne Kvalbein Styrets innstilling til valgkomite Valgkomitemedlem Espen Marius Lie, Hamar Valgkomitemedlem Frøydis Moe Petersen, Ottestad Valgkomitemedlem Inger Haug, Ridabu ** * Gjenvalg ** Ny Delegater til HEF Hedmarks årsmøte Årsmøtet avholdes lørdag 14. mars 2015 på Scandic Ringsaker (Olrud). Det velges 1 delegat pr påbegynte 100 medlemmer. Antall medlemmer per idag 1025 = 11 delegater. Forslag: Delegasjonen sammensettes med inntil 11 delegater av lagets valgte tillitspersoner m/varamedlemmer. Styret får mandat til å komplettere delegatlisten ved eventuelle forfall. Forslagsstiller: Styret 15

16 KAKE til alle landets lokallag da HEF sentralt nådde «likes» på Facebook i 2014 Hold deg også orientert på: Hamar og omegn lokallag Grønnegata 63 (inngang Seminargata), 2317 Hamar Telefon E-post:

HAMAR OG OMEGN LOKALLAG

HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Årsmelding 2012 HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Årsmøte 2013 Victoria hotell, Strandgata 21, Hamar 13. februar 2013 foredrag Andreas Heldal-Lund: «Omskjæring av gutter kultur eller overgrep?» dagsorden 1 Årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

HAMAR OG OMEGN LOKALLAG

HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Årsmelding 2011 HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Årsmøte 2012 Astoria hotell, Torggata 23, Hamar 16. februar 2012 FOREDRAG Rudi Kessel: «Hva skal vi med religion?» DAGSORDEN 1 Årsmøtet åpnes 2 Presentasjon av deltakerne

Detaljer

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Vedtekter Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Fellesvedtekter for Human-Etisk Forbund Fellesvedtekter for fylkeslag Fellesvedtekter for lokallag Revidert juni 2015 INNHOLD VEDTEKTER FOR HUMAN-ETISK

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 (foto: Eva Igeland) INNHOLD: 1. Organisering... 3 2. Møteaktivitet... 4 3. Seremonier... 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi... 7 5. Andre

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011 Human-Etisk Forbund Oppland fylkeslag Årsberetning 211 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Endret på Landsmøtet 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.Sist endret 18.04.2015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Sist endret 16.04.2016 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Sist endret 06.05.2017 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER. Humanistforbundet

VEDTEKTER. Humanistforbundet VEDTEKTER Humanistforbundet HUFO Vedtatt styremøte 27.2.17 HUFO Møllergata 24, 0179 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Medlemskap... 2 2.1 Vanlig medlemskap... 2 2.2 Støttemedlemskap...

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø Generelt Finnmark fylkeslag Årsberetning 2010 2010 har vært et bra år for fylkeslaget. Organisasjonssekretæren er ansatt i 100 % stilling. Det har vært stor oppgang i antall konfirmanter flere steder.

Detaljer

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner.

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund, Tønsberg lokallag er en lokalavdeling av Human-Etisk Forbund. Lokallaget

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Styret foreslår Jens Davidsen som møteleder og Stein Erik Jøllanger som referent.

Styret foreslår Jens Davidsen som møteleder og Stein Erik Jøllanger som referent. Ekstraordinært A rsmøte Norbrygg 31.10.16 Tid: 31.Oktober 2016, kl. 20:00 20:35 Sted: Norbrygg Forum Ekstraordinært årsmøte ble avhold på Norbrygg Forum, Det lille ekstra (for medlemmer i Norbrygg). Dialog

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11. ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.2011 AP KAPITTEL HEF vil i perioden:

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Norsk Almenningsforbund

Norsk Almenningsforbund VEDTEKTER for Norsk Almenningsforbund 2006 (Sist revidert 30.03.2017) 1 Navn og medlemmer Norsk Almenningsforbund (forkortet N.Alm.F.) er en landsomfattende sammenslutning av almenninger. Almenningene

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Vadsø havn (foto: Anna Rostrup) INNHOLD: 1. ORGANISERING... 3 a. Tillitsvalgte etter årsmøtet 2012... 3 b. Lokallagene... 3 c. Arbeidsutvalget... 3 d. Godkjente gravferdstalere...

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets

Buskerud, Vestfold og Telemark krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 11.03.2015 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtatt på årsmøtet 11.februar 2006 1. Formål Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er en ideell organisasjon

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

Normalvedtekter for regionlag

Normalvedtekter for regionlag SAK 7b Normalvedtekter for regionlag 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 7 Vedtektene Forbundsstyrets

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/ Bystyret 144/

ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/ Bystyret 144/ Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Alfred Solgaard SAKSMAPPE: 2016/418 ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/16 01.11.2016 Bystyret 144/16 10.11.2016 HUMAN-ETISK FORBUNDS

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Forslag til nye: VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD 2017 Vedtatt på Årsmøtet Februar 1985 Senere revidert på årsmøtene 30/01/1986, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98, 02/03/2009, 04/02/13. Sist

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening

Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening Visjon NKF - Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. 2 Formål NKF skal være den ledende og samlende forening for alle som arbeider innen kommunaltekniske fag.

Detaljer