Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:"

Transkript

1 1 av 6 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Frafall: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Torbjørn Skramstad (for professor Ingeborg Sølvberg), IDI, professor Peter Lindqvist, IMF, førsteamanuensis Magne Hallstein Johnsen (vara), IET, professor Leif Arne Rønningen, ITEM, professor Hans Kristian Høidalen, Elkraft, dr.gr.kandidat Kai Olav Ellefsen, IDI. Professor Anton Shiriaev, ITK, dr.gr. kandidat Karin Marie Jacobsen (vara), IMF Fra administrasjonen: Tore R. Jørgensen, Solfrid Bergsmyr, Anne Danielsen, Harald Lenschow Kopi til: Instituttene ved IME Om: Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning Møtetid: Onsdag kl. 09:15 11:00 Møtested: Møterom 242, IT-bygget Signatur: Innkalling og saksliste ble godkjent. Prodekanus ba om at FU-SAK 7/2013 ble behandlet til slutt i møte for å tilpasse drøfting i forhold til tid til rådighet. Hans Kristian Høidalen kom noe senere til møtet, og tok del i drøfting av FU-SAK 7/2013. Møtereferat fra ble godkjent. Følgende merknader ble gitt til møtereferatet: institutt for telematikk og fakultetsadministrasjonen vil følge opp FU-SAK 10/2013 da etterspurt informasjon ikke er gitt til fakultetet. Vedrørende oppnevning av bedømmelsekomité for Trung Hieu Nguyen, FU- Sak 13/2013c, ble opplysningene korrigert for at professor Lars Lundheim var oppnevnt som medlem av komiteen og at førsteamanuensis Magne Hallstein Johnson var oppnevnt som administrator. FU-SAK 7/2013: oppfølging Med tanke på det kommende dialogmøte med prorektor for forskning den 7. juni vil fakultetet ta en gjennomgang av IMEs status i forhold til NTNUs "Kvalitet i utdanningen. Felles standard og håndbok": rekruttering inngang og oppstart gjennomføring sluttføring og innlevering av avhandling. Målet er å etablere status og konkludere på hva vi bør forbedre. En gjennomgang av svar fra instituttene, i tabell, ble gjennomgått i møtet. Institutt for matematikk presiserte at de var enige i de aller fleste punktene i tabellen og ga utfyllende kommentarer i møte. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler E-post: Sem Sælandsvei Harald Lenschow 7491 Trondheim 7034 Trondheim Telefaks Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 2 av 6 Prodekanus presenterte på møtet en matrise for videre oppfølging både individuelt og mer generelt i det enkelte ph.d.-program. Fokus var framdrift iht. plan, avvikshåndtering og forbedring. Prodekanus framhevet at den årlige rapportering og medarbeidersamtaler er egnet for å sikre framdrift og korrigere eventuelle avvik. Med bakgrunn i skriftlig tilbakemelding fra instituttene trakk prodekanus fram 6 punkter for drøfting: rekruttering; forhåndsvurdering av veiledere; veilederes manglende nettverk; prøvetid; restriksjoner på data; medarbeidersamtaler. Følgende er momenter fra diskusjonen i FU som utfyller de skriftlig tilbakemeldinger: 1. Rekruttering a. Intervjuer alle aktuelle ph.d.-kandidater (IMF). b. Utvelgelse av ca. 4 kandidater, hvor hver enkelt skal gi ett forberedt foredrag over gitt tema og ett foredrag hvor tema blir gitt samme dag (IET). c. Forskningsoppgave fra første dag (ITEM). d. Bedre informasjon om ph.d.-studier og jobbmuligheter for masterstudenter. 2. Vurdering av veileder a. Instituttets ansvar er å sikre en solid faggruppe. Veileders ansvar er å sikre egen veilederkompetanse. b. FU-medlemmene var samstemte i at veileder bør ha publisert innen fagfeltet i de seneste årene, og at innen de siste 5 år var en rimelig grense som kunne vurderes. 3. Veileders nettverk a. Det er en økonomisk utfordring å vedlikeholde og videreutvikle faglige nettverk. Det kan synes som at veiledere som oftest introduserer kandidater for fagfeller i utlandet, men at de i mindre grad har mulighet for aktivt oppfølging og felles deltagelse i konferanser og i nettverkssamarbeid. Ansvaret tilligger instituttleder, og en vurdering om vedlikehold av nettverk, som også inkluderer ph.d.-kandidater, ble pekt på som et viktig redskap for oppnåelse av læringsmål, og mål om internasjonalisering. 4. Prøveperiode a. Instituttene benytter ikke prøvetiden aktivt. Det ble påpekt av flere i FU at det var problematisk å gi en vurdering av stipendiatstillingen, innen en gitt prøvetid på 6 måneder, da kandidaten som oftest ikke var i gang med forskningen. b. Q2S har gjennomført prøvetid mer aktivt, da kandidater til stipendiatstillinger i noen tilfeller har vært invitert til å være ved Q2S, med kostnader dekket, i 2-4 uker. Påfølgende evalueringer har gitt grunnlag for ansettelse i stipendiatstillingene. c. Prodekanus vektla at det var et mål å korte ned på tiden fra ansettelse til opptak, og at forskningsplan skal foreligge senest 6 måneder etter tilsetting. Andre tiltak som ble drøftet var at framdrifts- og forskningsplan bør foreligge og vurderes ved tilsetning. Forskningsadministrasjonen ble bedt om å se på muligheter/iverksette en tettere oppfølging. 5. Restriksjoner på data Det ble ikke tid til en drøfting vedrørende restriksjoner på data, men det ble påpekt at det var viktig at det enkelte institutt/veileder hadde rutiner for innhenting av tillatelser, og at forpliktelser ble ivaretatt. 6. Medarbeidersamtale Det ble kun tid til å nevne betydningen av medarbeidersamtale som et aktivt grep for kvalitetsutvikling med bakgrunn i framdrift, eventuelt avvik, sett i sammenheng med den årlige rapportering. Medarbeidersamtaler bør gi grunnlag for tiltak både i form av individuell oppfølging og kvalitetsutvikling av ph.d.-programmer.

3 3 av 6 FU-SAK 12/2013 forts.: KARIN MARIE JACOBSEN, INSTITUTT FOR MATEMATISKE FAG 1) Karin Marie Jacobsen tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet matematiske fag. Som hovedveileder oppnevnes professor Aslak Bakke Buan. 3) Karin Marie Jacobsen pålegges å utarbeide en detaljert prosjektbeskrivelse på FU-SAK 14/2013 forts.: TRON VEDUL TRONSTAD, INSTITUTT FOR ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON Betinget vedtak om at individuell forskningsplan skal foreligge ved søknad om opptak. Ved godkjenning kan kandidaten tas opp til ph.d.-studiet i samsvar med vedtakets punk 1, 2 og 3. 1) Tron Vedul Tronstad tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet i elektronikk og telekommunikasjon. Som hovedveileder oppnevnes professor II Odd Kr. Ø. Pettersen, IET, Akustikk/SINTEF og som medveiledere oppnevnes forsker Tonni Franke Johansen, DMF/SINTEF og professor Peter Svensson, IET, Akustikk. 3) Tron Vedul Tronstad pålegges å utarbeide en detaljert prosjektbeskrivelse på FU-SAK 16/2013: TORKIL UTVIK STAI, INSTITUTT FOR MATEMATISKE FAG Betinget vedtak om at emnebeskrivelse for MA8001 skal foreligge ved søknad om opptak. Ved godkjenning kan kandidaten tas opp til ph.d.-studiet i samsvar med vedtakets punk 1, 2 og 3. 1) Torkil Utvik Stai tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet matematiske fag. Som hovedveileder oppnevnes professor Steffen Oppermann og som medveileder oppnevnes professor Petter Andreas Bergh.

4 4 av 6 3) Torkil Utvik Stai pålegges å utarbeide en detaljert prosjektbeskrivelse på FU-SAK 17/2013: BARBOSA-IGOR BARROS, INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP 1) Barbosa-Igor Barros tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet informasjonsteknologi. Som hovedveileder oppnevnes professor Theoharis Theoharis og som medveiledere oppnevnes førsteamanuensis Christian Schellewald og professor Agnar Aamodt. 3) Barbosa-Igor Barros pålegges å utarbeide en detaljert prosjektbeskrivelse på , 5-2 FU-SAK 18/2013: JØRGEN MOE SANDVIK, INSTITUTT FOR ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON 1) Jørgen Moe Sandvik tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet elektronikk og telekommunikasjon. Som hovedveileder oppnevnes professor Trond Ytterdal og som medveileder oppnevnes professor Hans Torp. 3) Jørgen Moe Sandvik pålegges å utarbeide en detaljert prosjektbeskrivelse på , 5-2

5 5 av 6 FU-SAK 19/2013: KARI KRIZAK HALLE, INSTITUTT FOR MATEMATISKE FAG 1) Kari Krizak Halle tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet matematiske fag. Som hovedveileder oppnevnes førsteamanuensis Mette Langaas og som medveileder oppnevnes professor Pål Sætrom og førsteamanuensis Øyvind Bakke. 3) Kari Krizak Halle pålegges å utarbeide en detaljert prosjektbeskrivelse på FU-SAK 20/2013: REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER: a) Planlagte disputaser ved IME-fakultetet i mars og april 2013: Fazal Wahab Karam, institutt for telematikk, Espen Hauge, institutt for teknisk kybernetikk, Ganpan Ke, institutt for elektronikk og telekommunikasjon, Trung-Hieu Nguyen, institutt for elektronikk og telekommunikasjon, Lars Løge, institutt for elektronikk og telekommunikasjon, Guro Kristin Svendsen, institutt for elektronikk og telekommunikasjon, Raymondo E. Torres Olguin, institutt for elkraftteknikk, Agus Hasan, institutt for teknisk kybernetikk, Kun Yang, institutt for elektronikk og telekommunikasjon, b) Dekanus har på fullmakt tildelt følgende doktorgrader: Robert Neumayer, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, Simon Jonassen, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, Lars Fredrik Høimyr Edvardsen, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, c) Dekanus har oppnevnt følgende bedømmelseskomiteer: Muhamad Jafar, Institutt for elkraftteknikk Hovedveileder har vært professor Marta Molinas 1. opponent: Assistant Professor Maryam Saeedifard, Purdue University, USA. 2. opponent: Adjunct Professor Gabriel Olguin, University of Santiago de Chile og administrator: Professor Olav Bjarte Fosso, elkraft

6 6 av 6 Wendy Ann Mansilla, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Hovedveileder har vært professor Andrew Perkis 1. opponent: Associate Professor Aisling Kelliher, Carnagie Mellow University, Pittsburgh, USA. 2. opponent: Dr. Judith A. Redi, TU Delft og administrator: Professor Maria Letizia Jaccheri, IDI Dominic Andreas Breu, Institutt for teknisk kybernetikk Hovedveileder har vært professor Thor I. Fossen 1. opponent: Dr. Gabriele Bulian, University of Trieste 2. opponent: Assistant Professor Robert Galazzi, Danmarks Tekniske Universitet. og administrator: Professor Lars Imsland, ITK Dung Van Nguyen, Institutt for elkraftteknikk Hovedveileder har vært professor Hans Kristian Høidalen 1. opponent: Professor Zhongdong Wang, The University of Manchester 2. opponent: Ph.d. Leif A. Pettersson, ABB Corporate Research, Västerås og administrator: Professor Erling Ildstad, elkraft d) Ph.d.-veilederseminar Seminaret tar sikte på å fremme beste praksis i organisering, veiledning og fullføring av ph.d.- studier. Idéer og praksis vil bli delt og diskutert blant deltakerne i dette 2-dagers seminaret. Invitasjon og mer informasjon kunngjøres på innsida når dato er fastlagt, foreløpig datoer er den 29. og 30. mai. Seminaret vil bli ledet av professor Rolv Bræk.

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Frafall: Prodekanus professor Bjarne E. Helvik, Professor Yurii Lyubarskii, IMF, professor Agnar Aamodt, IDI, Førsteamanuensis

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 6 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til stede: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Ingeborg Sølvberg, IDI, professor Peter Lindqvist, IMF,

Detaljer

Professor Anton Shiriaev, ITK, Professor Hans Kristian Høidalen, Elkraft, Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning.

Professor Anton Shiriaev, ITK, Professor Hans Kristian Høidalen, Elkraft, Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Tilstede: Prodekanus professor Bjarne E. Helvik, Professor Yurii Lyubarskii, IMF, professor Agnar Aamodt, IDI, Førsteamanuensis

Detaljer

Professor Hans Kristian Høidalen, Elkraft, Professor Anton Shiriaev, ITK, ph.d.- kandidat Parsa Rahmanpour, ITK.

Professor Hans Kristian Høidalen, Elkraft, Professor Anton Shiriaev, ITK, ph.d.- kandidat Parsa Rahmanpour, ITK. 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Prodekanus professor Bjarne E. Helvik, Professor Yurii Lyubarskii, IMF, professor Agnar Aamodt, IDI, Førsteamanuensis

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til stede: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Svein Erik Bratsberg (for professor Ingeborg Sølvberg),

Detaljer

Fra administrasjonen: Tore R. Jørgensen, Solfrid Bergsmyr, Anne Danielsen

Fra administrasjonen: Tore R. Jørgensen, Solfrid Bergsmyr, Anne Danielsen 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Yurii Lyubarskii, IMF, professor Ingeborg Sølvberg, IDI, professor

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Yurii Lyubarskii, førsteamanuensis Pinar Öztürk, professor Per

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 6 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Yurii Lyubarskii, førsteamanuensis Pinar Öztürk, professor Per

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 6 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Yurii Lyubarskii, IMF, professor Per Gunnar Kjeldsberg, IET, professor

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 8 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Prodekanus professor Bjarne E. Helvik, professor Yurii Lyubarskii, IMF, professor Pauline Haddow, IDI, professor

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Yurii Lyubarskii, IMF, professor Ingeborg Sølvberg, IDI, professor

Detaljer

Professor Yurii Lyubarskii, IMF, professor Hans Kristian Høidalen, Elkraft, Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning.

Professor Yurii Lyubarskii, IMF, professor Hans Kristian Høidalen, Elkraft, Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. 1 av 6 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Ingeborg Sølvberg, IDI, professor Per Gunnar Kjeldsberg, IET,

Detaljer

Professor Monica Divitini, førsteamanuensis Espen R. Jakobsen, professor Robert Nilssen, førsteamanuensis Jo Arve Alfredsen

Professor Monica Divitini, førsteamanuensis Espen R. Jakobsen, professor Robert Nilssen, førsteamanuensis Jo Arve Alfredsen 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til stede: Professor Jostein Grepstad, førsteamanuensis Trond Aalberg (vara for professor Monica Divitini), førsteamanuensis

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 6 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Yurii Lyubarskii, førsteamanuensis Pinar Öztürk, professor Per

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 8 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Frafall: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Peter Lindqvist, IMF, førsteamanuensis Kimmo Kansanen,

Detaljer

IE Forskningsutvalget

IE Forskningsutvalget IE Forskningsutvalget MØTEREFERAT Møte: Utvalg for forskning og forskerutdanning Dato: 14.01.2019 10:15-12:00 Sted: E-222 : INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste ble godkjent. Forslag om endring

Detaljer

Førsteamanuensis Jo Arve Alfredsen, ITK (vara for professor Jan Tommy Gravdahl) Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning.

Førsteamanuensis Jo Arve Alfredsen, ITK (vara for professor Jan Tommy Gravdahl) Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Yurii Lyubarskii, IMF, professor Svein Erik Bratsberg, IDI (vara

Detaljer

Studieprogramråd og studieutvalg ved IME - struktur, mandat og sammensetning

Studieprogramråd og studieutvalg ved IME - struktur, mandat og sammensetning 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Notat Til: Ledegruppen, IME Kopi til: Fra: Prodekanus Kristian Seip Signatur: Studieprogramråd og studieutvalg ved IME - struktur,

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 7 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Professor Helge Langseth, professor Per Gunnar Kjeldsberg, professor Leif-Arne Rønningen, professor Hans Kristian

Detaljer

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 3 år, dog ikke ut over tre måneder etter disputas.

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 3 år, dog ikke ut over tre måneder etter disputas. 1 av 7 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk ABR Møtereferat Til stede: Forfall: Kopi til: Professor Monica Divitini, professor Svein Knapskog, stipendiat Lars D. Landmark, FTR

Detaljer

stilling som professor II (20 % stilling) ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon med fagområde Miljøakustikk.

stilling som professor II (20 % stilling) ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon med fagområde Miljøakustikk. 1 av 6 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk 24.09.2015 Møtereferat Til stede: Professor Elena Celledoni, professor John Krogstie, stipendiat Camilla Thorud Larsen, FTV Phrida

Detaljer

AU-sak 58/2014 Stilling som førsteamanuensis ved Institutt for teknisk telematikk. J.nr. IME-017/2014

AU-sak 58/2014 Stilling som førsteamanuensis ved Institutt for teknisk telematikk. J.nr. IME-017/2014 1 av 6 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til stede: Dekan Geir Egil Øien, professor Elena Celledoni, Professor Poul Heegard, FTR Trine Erfjord Meling Fra administrasjonen:

Detaljer

Møtereferat. Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Møtereferat. Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Dato 03.06.2015 Referanse Møtereferat Til stede: Dekan Geir Egil Øien, professor Poul Heegaard, professor John Krogstie, stipendiat

Detaljer

AU-sak 070/2015 Opprykk til professor etter kompetanse. Forlengelse av periode for sakkyndig komite innen ren matematikk.

AU-sak 070/2015 Opprykk til professor etter kompetanse. Forlengelse av periode for sakkyndig komite innen ren matematikk. 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til stede: Dekan Geir Egil Øien, professor John Krogstie, professor Jostein Grepstad, FTV Phrida Norrhall Fra administrasjonen:

Detaljer

Professor Anton Shiriaev, doktorgradskandidat Øystein Øverås Thuen, IMF, doktorgradskandidat John Torjus Flåm, IET

Professor Anton Shiriaev, doktorgradskandidat Øystein Øverås Thuen, IMF, doktorgradskandidat John Torjus Flåm, IET 1 av 7 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Professor Per Gunnar Kjeldsberg, professor Yurii Lyubarskii, førsteamanuensis Helge Langseth, professor Peter Herrmann,

Detaljer

Professor Poul Heegaard, stipendiat Camilla Thorrud Larsen

Professor Poul Heegaard, stipendiat Camilla Thorrud Larsen 1 av 6 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Dato 02.02.2015 Referanse Møtereferat Til stede: Dekan Geir Egil Øien, professor Elena Celledoni, professor Jostein Grepstad, professor

Detaljer

Førsteamanuensis Pinar Öztürk og doktorgradskandidat John Torjus Flåm, IET. Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning.

Førsteamanuensis Pinar Öztürk og doktorgradskandidat John Torjus Flåm, IET. Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. 1 av 7 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Yurii Lyubarskii, professor Per Gunnar Kjeldsberg, professor Leif-Arne

Detaljer

Stipendiat Camilla Thorud Larsen (foreldrepermisjon)

Stipendiat Camilla Thorud Larsen (foreldrepermisjon) 1 av 6 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til stede: Forfall: Kopi til: Dekanus Geir Egil Øien, professor Elena Celledoni, professor Poul Heegaard, professor John

Detaljer

Dato Rom 313, Gamle Fysikk

Dato Rom 313, Gamle Fysikk 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Fravær: Kopi til: Om: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Peter Lindqvist (vara for professor Yurii

Detaljer

Fra administrasjonen HR-seniorkonsulent, HR-sjef Cathrine H. Grønvik, Anne Kristin Bratseth

Fra administrasjonen HR-seniorkonsulent, HR-sjef Cathrine H. Grønvik, Anne Kristin Bratseth 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til stede: Dekan professor Geir Egil Øien, professor Elena Celledoni, professor Poul Heegaard, Professor Ingelin Steinsland,

Detaljer

Tilsettingen gjelder for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid, dog ikke ut over tre måneder etter disputas.

Tilsettingen gjelder for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid, dog ikke ut over tre måneder etter disputas. 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til stede: Professor Elena Celledoni, Professor Poul Heegaard, professor John Krogstie, FTR Trine Erfjord Meling Fra

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Ikke møtt: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Ingeborg Sølvberg, IDI, professor Per Gunnar Kjeldsberg,

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 6 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, førsteamanuensis Marius Irgens (for professor Yurii Lyubarskii), professor

Detaljer

Dekanus, fakultetsdirektøren, NT-fakultetet, IVT-fakultetet, DMF, Studiedirektøren UTVALG FOR FORSKNING OG FORSKERUTDANNING.

Dekanus, fakultetsdirektøren, NT-fakultetet, IVT-fakultetet, DMF, Studiedirektøren UTVALG FOR FORSKNING OG FORSKERUTDANNING. 1 av 6 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk 28.08.2009 Møtereferat Til: Professor Bjarne Helvik, professor Peter Lindqvist (for professor Magnus B. Landstad), førsteamanuensis

Detaljer

Professor Anton Shiriaev, doktorgradskandidat Øystein Øverås Thuen, IMF og doktorgradskandidat Mariam Kaynia, IET

Professor Anton Shiriaev, doktorgradskandidat Øystein Øverås Thuen, IMF og doktorgradskandidat Mariam Kaynia, IET 1 av 7 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk 17.12.2009 Møtereferat Til: Forfall: Kopi til: Om: Prodekanus, professor Bjarne Helvik, Professor Yurii Lyubarskii, førsteamanuensis

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 8 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Ingeborg Sølvberg, IDI, førsteamanuensis Kimmo Kansanen, IET,

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 6 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Peter Lindqvist, IMF (vara for Lyubarskii), professor Pauline

Detaljer

2. Dersom Anders Eivind Bråten ikke tar i mot stillingen gis samme tilbud, i prioritert rekkefølge, til:

2. Dersom Anders Eivind Bråten ikke tar i mot stillingen gis samme tilbud, i prioritert rekkefølge, til: 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til stede: Dekan professor Geir Egil Øien, professor Ingelin Steinsland, stipendiat Thea Bjørnland, FTV Phrida Norrhall

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 6 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Yurii Lyubarskii, professor Ingeborg Sølvberg, professor Leif-Arne

Detaljer

AU-sak 007/2014 Stilling som stipendiat ved Institutt for teknisk kybernetikk.

AU-sak 007/2014 Stilling som stipendiat ved Institutt for teknisk kybernetikk. 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til stede: Dekan Geir Egil Øien, professor Elena Celledoni, Professor Poul Heegaard, FTR siv.ing Trine Erfjord Meling

Detaljer

Professor Yurii Lyubarskii, professor Anton Shiriaev, doktorgradskandidat Øystein Øverås Thuen, IMF, doktorgradskandidat Mariam Kaynia, IET

Professor Yurii Lyubarskii, professor Anton Shiriaev, doktorgradskandidat Øystein Øverås Thuen, IMF, doktorgradskandidat Mariam Kaynia, IET 1 av 11 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, førsteamanuensis Pinar Öztürk (vara for professor Helge Langseth), professor

Detaljer

Professor Anton Shiriaev, doktorgradskandidat John Torjus Flåm, IET, Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Professor Anton Shiriaev, doktorgradskandidat John Torjus Flåm, IET, Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 7 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Yurii Lyubarskii, førsteamanuensis Pinar Öztürk, professor Per

Detaljer

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle.

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle. 1 of 9 07.04.2015 15:41 Hovedveileders årlige rapportering av ph.d.-kandidater ved IME-fakultetet. IME-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen

Detaljer

Forslag til NTNUs studieprogramportefølje studieåret 2007/08, med opptaksrammer

Forslag til NTNUs studieprogramportefølje studieåret 2007/08, med opptaksrammer 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Notat Til: Kopi til: Fra: Studieavdelingen Anne-Marie Hogstad, Eirik Lien, Kristian Seip Seniorkonsulent Eivind Voldhagen Forslag

Detaljer

Professor Magnus B. Landstad, professor Anton Shiriaev, doktorgradskandidat Øystein Øverås Thuen, IMF, doktorgradskandidat Mariam Kaynia, IET

Professor Magnus B. Landstad, professor Anton Shiriaev, doktorgradskandidat Øystein Øverås Thuen, IMF, doktorgradskandidat Mariam Kaynia, IET 1 av 8 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Professor Bjarne Helvik, førsteamanuensis Sigmund Selberg (for professor Magnus B. Landstad), førsteamanuensis Helge

Detaljer

Veileder. 1 Hovedveileders navn: * 2 Hovedveileders e-post: * Fornavn: Etternavn: Institutt / enhet:

Veileder. 1 Hovedveileders navn: * 2 Hovedveileders e-post: * Fornavn: Etternavn: Institutt / enhet: Hovedveileders årlige rapportering av ph.d.-kandidater ved IME-fakultetet. IME-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen er dels en rapport om progresjonen

Detaljer

Fra administrasjonen HR-sjef Cathrine H. Grønvik, Anne Kristin Bratseth, Oddrun Husby

Fra administrasjonen HR-sjef Cathrine H. Grønvik, Anne Kristin Bratseth, Oddrun Husby 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk OHU Møtereferat Til stede: Dekan professor Geir Egil Øien, professor Elena Celledoni, professor John Krogstie FTV Hans Peder Langbekkhei, FTV

Detaljer

Referat fra møtet i ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, IE.

Referat fra møtet i ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, IE. 1 av 6 Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk Dato Referanse Møtereferat Til stede: Dekan professor Geir Egil Øien, professor John Krogstie, Ingelin Steinsland, FTV Harald Vinje, FTV Hans

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Prodekanus professor Bjarne E. Helvik, professor Yurii Lyubarskii, førsteamanuensis Pinar Öztürk, professor Per

Detaljer

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle.

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle. 1 of 10 29.11.2016 23.34 Hovedveileders årlige rapportering av ph.d.-kandidater ved IME-fakultetet. IME-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: UTVALG FOR FORSKNING OG FORSKERUTDANNING, PERIODE: Introduksjonsrunde.

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: UTVALG FOR FORSKNING OG FORSKERUTDANNING, PERIODE: Introduksjonsrunde. 1 av 7 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Kopi til: Om: Prodekanus professor Bjarne E. Helvik, Professor Ole-Morten Midtgård (vara for professor Hans Kristian

Detaljer

IE Forskningsutvalget REFERAT

IE Forskningsutvalget REFERAT IE Forskningsutvalget REFERAT Møte: Utvalg for forsknin og forskerutdanning Dato: 24.09.2018 10:15-12:00 Sted: E222 : INNKALLING OG SAKSLISTE (Beslutning) Innkalling og saksliste ble godkjent. : REFERAT

Detaljer

Forskerutdanningen ved IME fakultetet 2010 Årlig rapportering fra ph.d. kandidater og hovedveiledere

Forskerutdanningen ved IME fakultetet 2010 Årlig rapportering fra ph.d. kandidater og hovedveiledere Forskerutdanningen ved IME fakultetet 2010 Årlig rapportering fra ph.d. kandidater og hovedveiledere Etter mi meining er [kandidaten] eit uvanleg sterkt forskingstalent. [Veilederrapport, 2010] F ORORD

Detaljer

IE Forskningsutvalget

IE Forskningsutvalget IE Forskningsutvalget REFERAT Møte: Utvalg for forskning og forskerutdanning Dato: 26.02.2018 10:15-11:15 Sted: Elektro E-222 : INNKALLING OG SAKSLISTE (Beslutning) Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

Seminar for ph.d. veiledere

Seminar for ph.d. veiledere Seminar for ph.d. veiledere ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, NTNU Veiledning og samarbeid med ph.d. kandidater er en av de viktigste aktivitetene våre vitenskapelig

Detaljer

PLAN FOR INTEGRERT PH.D.-UTDANNING

PLAN FOR INTEGRERT PH.D.-UTDANNING PLAN FOR INTEGRERT PH.D.-UTDANNING Søknaden utarbeides i samarbeid med hovedveileder og sendes til fakultetet via det institutt søkeren ønsker tilhold ved. Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk

Detaljer

Veileder. 1 Hovedveileders navn: * 2 Hovedveileders e-post: * Fornavn: Etternavn: Institutt / enhet: of

Veileder. 1 Hovedveileders navn: * 2 Hovedveileders e-post: * Fornavn: Etternavn: Institutt / enhet: of Hovedveileders årlige rapportering av ph.d.-kandidater ved IE-fakultetet. IE-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen er dels en rapport om progresjonen

Detaljer

Professor Poul Heegaard, professor Elena Celledoni, Stipendiat Thea Bjørnland

Professor Poul Heegaard, professor Elena Celledoni, Stipendiat Thea Bjørnland 1 av 9 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til stede: Dekan professor Geir Egil Øien, professor John Krogstie, FTV Phrida Norrhall Fra administrasjonen: Cathrine

Detaljer

Seminar for ph.d. -veiledere

Seminar for ph.d. -veiledere Seminar for ph.d. -veiledere ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, NTNU Veiledning og samarbeid med ph.d.-kandidater er en av de viktigste aktivitetene våre vitenskapelig

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Skraverte felt fylles ikke ut/fyll ikkje ut dei skraverte felta 1. Personalia Studentnr. Statsborgerskap Fødselsdato Dag Mnd År Personnr. Institutt SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Søknaden sendes til

Detaljer

Referat fra møtet i DGU ved Fakultet for helsefag 14.04.2015 kl. 14-16 i Pilestredet 32, 10. etasje rom N100.037

Referat fra møtet i DGU ved Fakultet for helsefag 14.04.2015 kl. 14-16 i Pilestredet 32, 10. etasje rom N100.037 Til medlemmer og varamedlemmer av doktorgradsutvalget (DGU) ved Fakultet for helsefag Dato: 13. mai 2015 Vår ref.: ref. Saksbehandler: Aslaug Kleppe Lyngra Deres ref.: ref. Referat fra møtet i DGU ved

Detaljer

Møtereferat. Tor Onshus. Studieavd. v/åge Søsveen, fak.dir. Geir Ivar Soleng, pedagogisk koordinator Lisa Lorentzen. Studieutvalget IME

Møtereferat. Tor Onshus. Studieavd. v/åge Søsveen, fak.dir. Geir Ivar Soleng, pedagogisk koordinator Lisa Lorentzen. Studieutvalget IME 1 av 2 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Dato 11.12.2012 Referanse Møtereferat Til stede: Brynjulf Owren, leder, Eilif H. Hansen, Marius Irgens, Jo Eidsvik, Øyvind Solberg,

Detaljer

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle.

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle. 1 of 15 11.04.2014 14:12 Årlig rapportering for ph.d. kandidater ved IME-fakultetet. IME-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen er dels en undersøkelse

Detaljer

IE Forskningsutvalget MØTEREFERAT

IE Forskningsutvalget MØTEREFERAT IE Forskningsutvalget MØTEREFERAT Møte: Utvalg for forskning og forskerutdanning Dato: 17.12.2018 10:15-12:00 Sted: E222 : INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste ble godkjent. Innmeldt sak til

Detaljer

Møtested: Rom 231, låven 2 etg. Sak Utvikling av bachelorstudiet i filosofi- orientering om status v/erling Skjei

Møtested: Rom 231, låven 2 etg. Sak Utvikling av bachelorstudiet i filosofi- orientering om status v/erling Skjei 1 av 2 Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi og religionsvitenskap Dato 26.11.2015 Referanse 2014/5544/KBB Møteinnkalling Til: Institutt for filosofi og religionsvitenskap Gjelder: Innkalling

Detaljer

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle.

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle. 1 of 19 24.04.2013 12:55 Årlig rapportering for ph.d. kandidater ved IME-fakultetet. IME-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen er dels en undersøkelse

Detaljer

Møtested: Rom 231 Låven 2 etg

Møtested: Rom 231 Låven 2 etg 1 av 1 Det humanistiske fakultet Dato 22.05.2017 Referanse 2017/17346/KBB Møteinnkalling Til: Kopi til: Gjelder: Innkalling til instituttstyremøte 1-2017 Møtetid: Mandag 12.06.2017 Kl. 09.00-12.00 Møtested:

Detaljer

PROTOKOLL fra møte i Ansettelsesutvalget for undervisnings - og forskerstillinger ved Det historisk-filosofiske fakultet 19.

PROTOKOLL fra møte i Ansettelsesutvalget for undervisnings - og forskerstillinger ved Det historisk-filosofiske fakultet 19. NTNU Det historisk-filosofiske fakultet Norges teknisk-naturvitenskapelige Sak nr. 2009/187 universitet Trondheim, 19. februar 2009 PROTOKOLL fra møte i Ansettelsesutvalget for undervisnings - og forskerstillinger

Detaljer

Møtested: Møterom 7. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 47, 50, 51, 48, 49, 52.

Møtested: Møterom 7. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 47, 50, 51, 48, 49, 52. 1 av 5 Det historisk-filosofiske fakultet 2008/1327 Møtereferat Til stede: Kathrine Skretting, Kari Melby, Annlaug Bjørsnøs, Margrethe Aune, Magnar Breivik, Lars Evensen, Hans Otto Frøland, Jonathan Knowles,

Detaljer

Referat fra møte i LOSAM

Referat fra møte i LOSAM Det medisinske fakultet Vår dato 13.12.2013 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2013/182/AJ Deres referanse «REF» 1 av 2 Referat fra møte i LOSAM 12.12.13 Møte i Det lokale samarbeidsutvalget ved DMF, LOSAM

Detaljer

Det historisk-filosofiske fakultet

Det historisk-filosofiske fakultet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det historisk-filosofiske fakultet Møtereferat Til stede:. Kathrine Skretting, Annlaug Bjørsnøs, Kari Melby, Margrethe Aune, Magnar Breivik, Lars Sigfred

Detaljer

Referat fra møte i LOSAM

Referat fra møte i LOSAM Det medisinske fakultet 17.06.2013 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» 1 av 3 Referat fra møte i LOSAM 17.06.13 Møte i Det lokale samarbeidsutvalget ved DMF, LOSAM Til stede: Forfall: Stig A Slørdahl,

Detaljer

Trond Singsaas, Camilla Trud Nereid, Lars Kristian Fossum. Møte i utredningsgruppen for administrativ organisering «SUV-fakultetet»

Trond Singsaas, Camilla Trud Nereid, Lars Kristian Fossum. Møte i utredningsgruppen for administrativ organisering «SUV-fakultetet» 1 av 2 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Dato 14.04.2016 Referanse Møtereferat Til stede: Utredningsgruppa: Marit Reitan, Magne Arve Flaten, Karoline Daugstad, Liv Unhjem, Anita Brækken,

Detaljer

Styret gir sin tilslutning til instituttets plan for strategiarbeidet våren 2010.

Styret gir sin tilslutning til instituttets plan for strategiarbeidet våren 2010. 13:40:5905.03.2010 1 av 1 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for bioteknologi Dato 05.03.2010 Referanse KRA Notat Til: Styret, Institutt for bioteknologi Kopi til: Fra: Instituttleder Signatur:

Detaljer

Hensikt 2: Å orientere om regler og prosedyrer for omstillingen. (Legges ut på nett fredag 29.4). Ida Munkeby innleder.

Hensikt 2: Å orientere om regler og prosedyrer for omstillingen. (Legges ut på nett fredag 29.4). Ida Munkeby innleder. 1 av 1 Rektor 27.04.2016 2015/19968 Møteinnkalling Til: Fra: Forfall: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor Gunnar DEKANMØTE Møtetid: Tirsdag 3. mai 2016 kl. 13.00-15.30 Møtested: Rådssalen, Hovedbygningen

Detaljer

Vurdering av kvalitet og framdrift i doktorgradsprosjekt.

Vurdering av kvalitet og framdrift i doktorgradsprosjekt. Vurdering av kvalitet og framdrift i doktorgradsprosjekt. Retningslinjer for phd-programmene ved Det humanistiske fakultet Studieplanene for de to phd-programmene ved HUM-fak (ph.d. i utdanningsvitenskap

Detaljer

Du kan be om en individuell samtale. Du vil da bli kontaktet av fakultetetsadministrasjonen for nærmere avtale.

Du kan be om en individuell samtale. Du vil da bli kontaktet av fakultetetsadministrasjonen for nærmere avtale. Årlig rapportering for ph.d. kandidater ved IME-fakultetet. IME-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen er dels en undersøkelse vedrørende progresjonen

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det kalles inn til,møte i Forskerutdanningsutvalget, onsdag den 24. mai 2017 kl. 10.15-12.00, i møterom 1005, Realfagbygget, 1. etasje.

Detaljer

TILTAKSPLAN PH.D. Det humanistiske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet I. MÅLSETTING

TILTAKSPLAN PH.D. Det humanistiske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet I. MÅLSETTING NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det humanistiske fakultet TILTAKSPLAN PH.D. I. MÅLSETTING Fakultetet har som målsetting innen 2020 at minst 50 % av de som er tatt opp på ph.d.-programmet,

Detaljer

Professor Poul Einar Heegaard, student Harald Vinje. Referat fra møtet i Ansettelsesutvalget ved IE E222. Møtested:

Professor Poul Einar Heegaard, student Harald Vinje. Referat fra møtet i Ansettelsesutvalget ved IE E222. Møtested: 1 av 6 Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk Dato Referanse Møtereferat Til stede: Forfall: Kopi til: Dekan og professor Geir Egil Øien, professor Maria Letizia Jaccheri, professor Lasse

Detaljer

Dekanens orientering fra virksomheten

Dekanens orientering fra virksomheten 1 Dekanens orientering fra virksomheten Status spesialistutdanningen Nye tematiske satsinger ved NTNU Oppfølging strategisamlingen Styring og ledelse ved NTNU Statsbudsjettet 2013 Kavlisenteret Status

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Det humanistiske fakultet PROTOKOLL fra møte i FFU 30.11.2016 Til stede: Forfall: Fra adm. Einar Thomassen (leder) Randi Koppen (IF) Anne Beate Maurseth (LLE) Kevin Cahill (FOF) Torjus Midtgarden (SKOK og SVT) Anna Blekastad Watson

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Høstsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

Evalueringsassistentrapport Høst 2012

Evalueringsassistentrapport Høst 2012 Evalueringsassistentrapport Høst 2012 Evalueringsassistent Siri Mathisen (ITK, IET og Elkraft) - siriholt@stud.ntnu.no Evalueringsassistent Michael Johansen (IDI, IMF og ITEM) - michaej@stud.ntnu.no Vårsemesteret

Detaljer

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd 1 av 6 Personalavdelingen Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Opprykk til professor - utfyllende bestemmelser Styret behandlet sak om utfyllende regler til 2-1 Framgangsmåte

Detaljer

Anniken Herje: controller SVT (fra O 16/15 PLU 07/15) Anne Berit Emstad: nestleder forskning (fra O 10/15 O 13/15 og fra PLU 08/15 PLU 14/15)

Anniken Herje: controller SVT (fra O 16/15 PLU 07/15) Anne Berit Emstad: nestleder forskning (fra O 10/15 O 13/15 og fra PLU 08/15 PLU 14/15) 1 av 6 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Program for lærerutdanning 05.06.2015 2015/865 Vedtaksprotokoll Til stede: Dag Atle Lysne: leder Marit Moseng: representant teknisk-administrativt

Detaljer

Sakspapir: Notat datert til Ansettelsesutvalget fra Dekanus m/vedlegg

Sakspapir: Notat datert til Ansettelsesutvalget fra Dekanus m/vedlegg 8 NTNU Det humanistiske fakultet Dato Referanse 17.02.2011 2011 /2290/HAH 1 av ;i Protokoll fra møte i Ansettelsesutvalget Til stede: Forfall: Kathrine Skretting, Nora Levold, Gunnar Foss, Siv Gøril Brandtzæg

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 6 Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/16 MØTE 11. februar 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Bjørge Herman Hansen Per Nilsson Mari Kristin Sisjord

Detaljer

Delegering av myndighet til ph.d.-utvalget - Endring av reglement for HSL-fakultetet

Delegering av myndighet til ph.d.-utvalget - Endring av reglement for HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2017/2453 MBJ000 Dato: 05.05.2017 SAK FS 13-2017 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 15. mai 2017 Delegering av myndighet til ph.d.-utvalget

Detaljer

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Forslag til bedømmelseskomité og disputasleder i forbindelse med doktorgradsprøve ved Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo Grunnenheten foreslår

Detaljer

Svar pa herinq - Mal for vltnemal og vltnernalstllleqq - ph.d.

Svar pa herinq - Mal for vltnemal og vltnernalstllleqq - ph.d. UNIVERSITETET Rektor I BERGEN Universitets- og heqskoleradet Pilestredet 46b 0167 Oslo Deres ref Var ref 2012/6919-ANNMAU Dato 14.03.2014 Svar pa herinq - Mal for vltnemal og vltnernalstllleqq - ph.d.

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Godkjent uendret /BKR av Styret P R O T O K O L L

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Godkjent uendret /BKR av Styret P R O T O K O L L NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Godkjent uendret 12.11.2009/BKR av Styret 3.12.2009 P R O T O K O L L fra møte i Styret 12.11.2009, kl. 13.00 14.30 Møtested: Møterom 224, Hovedbygget,

Detaljer

Kristin Wergeland Brekke, Ragnhild Lofthus og Marianne Dyresen deltar

Kristin Wergeland Brekke, Ragnhild Lofthus og Marianne Dyresen deltar 1 av 2 Rektor Dato 01.12.2016 Referanse 2015/19968 Møteinnkalling Til: Fra: Forfall: Gjelder: Dekanmøtet Rektor Frank, Kari, Johan Dekanmøte Møtetid: Tirsdag 6. desember 2016 kl. 13.00-15.30 Møtested:

Detaljer

Seminar for ph.d. veiledere

Seminar for ph.d. veiledere Seminar for ph.d. veiledere ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, NTNU Veiledning og samarbeid med PhD studenter er en av de viktigste aktivitetene våre vitenskapelig ansatte

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Vårsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

Instituttene må vurdere om de skal utarbeide egen strategiplaner. Det vises for øvrig til dokumentene som ble delt ut på møtet.

Instituttene må vurdere om de skal utarbeide egen strategiplaner. Det vises for øvrig til dokumentene som ble delt ut på møtet. 1 av 5 Det humanistiske fakultet 2010/342 Møtereferat Til stede: Dekanus Kathrine Skretting,, prodekan Bjørn Myskja, instituttlederne Margrethe Aune, John Brumo, Asbjørn Dyrendal Trine Knutsen, Jonathan

Detaljer

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle.

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle. of 19 29.11.2016 23.31 Årlig rapportering for ph.d. kandidater ved IME-fakultetet. IME-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen er dels en undersøkelse

Detaljer