Forskerutdanningen ved IME fakultetet 2010 Årlig rapportering fra ph.d. kandidater og hovedveiledere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskerutdanningen ved IME fakultetet 2010 Årlig rapportering fra ph.d. kandidater og hovedveiledere"

Transkript

1 Forskerutdanningen ved IME fakultetet 2010 Årlig rapportering fra ph.d. kandidater og hovedveiledere Etter mi meining er [kandidaten] eit uvanleg sterkt forskingstalent. [Veilederrapport, 2010] F ORORD IME-fakultetet ønsker å kontinuerlig forbedre vår tilrettelegging av ph.d.-utdanningen. Den årlie framdriftsrapporteringen er dels en undersøkelse av doktorgradskandidatenes progresjon som kan gi grunnlag for hvordan hver enkelts framdrift kan forbedres, og dels et tiltak for å innhente erfaringer fra vår forskerutdanning for å få grunnlag for generelle forbedringer på institutt eller fakultetsnivå. Doktorgradskandidatene gir uttrykk for tilfredshet med forskerutdanningen og kvaliteten på denne, men de peker også på et forbedringspotensial med konkrete innspill som de gir uttrykk for vil gi en positiv effekt for den enkelte kandidat og fagmiljøene. Doktorgradskandidatene og veiledere har gitt instituttene og fakultetet et grunnlag for det videre kvalitetsarbeidet. Denne oppsummeringen er et bidrag til å formidle et virkelighetsbilde av en interessant og utfordrende forskerutdanning. Det er interessant og inspirerende å betrakte seg selv med andre innen doktorgradsutdanningen både for den enkelte doktorgradskandidat og veileder. Utvalg for forskning og forskerutdanning vil legge vekt på tilbakemeldingene fra doktorgradskandidater og veiledere i det kontinuerlige kvalitetsarbeidet med vår forskerutdanningen. Bjarne E. Helvik Prodekanus for forskning

2 1 Innledning Alle ph.d. kandidater og hovedveiledere skal årlig innen 1. mars rapportere om progresjonen i forskningsarbeidet. Instituttene, instituttleder og instituttets representant i Utvalg for forskning og forskerutdanning, har vurdert rapportene både med henblikk på rapportering til fakultetet og med henblikk på tiltak for oppfølging av generell art på instituttet eller personlig art overfor enkeltpersoner. 1.1 Rapporteringsprosessen Den årlige rapportering, fra ph.d. kandidater og hovedveiledere, har til hensikt å vise status for vår doktorgradsutdanning. Hovedhensikten er å gi et virkelighetsbilde for å kunne fremme forbedringer for den enkelte, fagmiljøet og kunne lære av hverandres erfaringer. Avvik i form av manglende progresjon, utfordringer relatert til veiledning, integrering faglig og sosialt, eller etiske problemstillinger gripes fatt i konkret for å gi et grunnlag til forbedringer. Den årlige rapportering gir et grunnlag for medarbeidersamtaler. Instituttene har ansvaret for å følge opp den enkelte ansatt på individnivå, og iverksettelse av forbedringstiltak. Den årlige rapporteringsprosessen ved IME-fakultetet er fremstilt i Figur 1. Figur 1: Årlig rapporteringsprosess ved IME-fakultetet 1.2 Datainnsamling Melding om den årlige rapporteringen ble sendt ut til kandidater som epost og informert om gjennom de vanlige kommunikasjonskanaler, instituttene og innsida. 2 purringer er gjennomført i de samme kanalene. Fakultetsadministrasjonen mottok, i tillegg til de elektroniske årsrapportene, 8 rapporter på tidligere papirskjema eller i eget format. 1.3 Datagrunnlaget for rapporten Datagrunnlaget for rapporten er 330 rapporter fra ph.d. kandidater og 261 rapporter fra hovedveiledere. Dataene er sammenholdt med data fra Felles studentdatasystem (FS), per 6. mai 2010, hvor antallet registrerte ph.d. kandidater i FS var 418. Disse har studierett. - Totalt antall kjente ph.d. kandidater er 423. I Figur 2 framgår antallet aktive doktorgradskandidater i søylediagram fordelt etter opptaksår. 60 doktorgradskandidater ved fakultetet er tatt opp før I figuren er opptak, avlagt og avbrutt doktorgrad per år tatt med (FS). En av hovedutfordringene er å skille mellom de som arbeider aktivt med sin utdanning helt eller delvis, de som har midlertidig opphold i studiene (med eller uten permisjon) og de som reelt har avsluttet utdanningen uten å disputere. Siste grunne kan fjernes fra registeret i FS. 2

3 Aktive doktorgradskandidater i 2010 og opptak, avlagte og avbrutte doktorgradsstudier ved IME fakultetet i perioden (FS) 120 Antall aktive kandidater 2010 iht startdato (FS) Avlagt per år (FS) Avbrutt per år (FS) Opptak per år (FS) før Figur 2: Aktive kandidater per 2010, og FS nøkkeltall for perioden Totalt er det 60 kandidater tatt opp før 2004, dette utgjør 14% av den totale bestående studentgruppen. 7 kandidater (12%) i denne gruppen har eller vil fullføre i løpet av første halvår Det foreligger ingen rapportering for 28 av kandidatene (47%) tatt opp før I Figur 3 er antallet kandidater fordelt etter tilhørende institutt, og sammenholdt med antallet rapporter fra henholdsvis ph.d. kandidater og hovedveiledere. - Svarprosenten for ph.d. kandidater er 78%, og 62% for veiledere. IME FAKULTETET: ÅRLIG RAPPORTERING 2010 Rapportering fordelt etter institutt og totalt for fakultetet IME (TOTALT) Veileder rapporter Ph.d. rapporter ITEM ITK Enhet IMF Elkraft IET IDI 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Figur 3: Årlig rapportering for 2010 ph.d. og veilederrapporter Prosent 3

4 I Figur 4 framkommer det at i 55% av tilfellene er mottatt rapporter fra både kandidater og veiledere, mens det i 29% av tilfellene er mottatt rapport fra en av partene. For 1 av 6 kandidater er det ikke mottatt rapport. Det er variasjoner mellom instituttene, og i forholdet mellom veileders rapportering og kandidatrapporteringen. IME FAKULTETET: ÅRLIG RAPPORTERING 2010 Rapportering fordelt etter om begge, en part, eller manglende rapportering. Fordelt etter institutt og totalt for fakultetet Begge parter En part Ingen IME (TOTALT) ITEM ITK Enhet IMF Elkraft IET IDI 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Prosent Figur 4: Årlig rapportering for 2010 fordelt etter om begge, en eller ingen av partene har rapportert 2 Framdriftsevaluering resultater Rapporten er basert på 330 rapporter fra doktorgradskandidater og 261 rapporter fra veiledere. 2.1 Oppstart til forskerutdanningen Introduksjonsseminar og forskningsplan Doktorgradsstudenter er en viktig rekrutteringskilde til den vitenskapelige staben og utfører en stor andel av forskningsvirksomheten ved fakultet. Erfaringene tilsier at det er utfordringer i oppstart, bl.a. utarbeidelse av forskningsplan, og usikkerhet vedrørende gjennomføringen av studiet. For å bedre dette har fakultetet iverksatt tiltak i form av et introduksjonsseminar for alle sine doktorgradsstudenter. - 73% av de aktuelle kandidatene (det vil si tatt opp i perioden juli 2008 til februar 2010) har deltatt på fakultetes felles ph.d. introduksjonsseminar. - 85% av kandidatene har godkjent forskningsplan. IME fakultetet har siden våren 2009 gjennomført introduksjonsseminaret 4 ganger på fakultetsnivå. Introduksjonsseminaret tar opp flere forhold som kandidatene peker på som viktige for deres oppstart og progresjon: - Avklaring av institusjonens forventinger og plikter - Skrivekurs etterlyses av kandidater og foreslås fra veiledere, både med hensyn til språk og vitenskapelig publisering - Sosiale / faglige aktiviteter etterlyses, i tillegg til informasjon omkring praktiske forhold for nye studenter ved etterlyses, spesielt viktig for utenlandske studenter. 4

5 2.1.2 Veiledning Det er ulik praksis med hensyn til antall veiledere mellom instituttene. Ved institutt for datateknikk og informasjonsteknologi svarer 4/5 avkandidatene at de har 3 eller flere veiledere. Ved institutt for matematiske fag er det omtrent like mange av kandidatene som har en som to veiledere. For de øvrige instituttene har flertallet av kandidatene 2 veiledere. - Over 70% av doktorgradskandidatene har 2 eller flere veiledere. Det er godt samsvar mellom kandidatenes og veileders oppfatning av hyppighet vedrørende veiledning/faglig drøftinger. - Halvparten av kandidatene har veiledning ukentlig - En fjerdedel av har veiledning månedlig - 15 ph.d. kandidatene (5%) svarer at veiledningen ikke fungerer tilfredsstillende Kandidatene gir uttrykk for positive erfaringer med veiledningen, men peker også på et forbedringspotensial: - God oppfølging ved innlevering på forhånd gir god tilbakemelding - Diskusjon omkring artikler og fagplan gir gode tilbakemeldinger og godt utbytte for det videre forskningsarbeidet - Det kan være nyttig å få på plass en referansegruppe innen ph.d. fagmiljøer - I kandidatrapportene gir flere uttrykk for et ønske om ekstra biveilder både med hensyn til faglig nærhet og geografisk nærhet til veileder. Kandidater gir også uttrykk for et ønske om konkret tilbakemelding eller bekreftelse på om arbeidet holder et faglig godt nivå. Tilbakemeldingene på kandidatene er generelt meget gode. Men veiledere uttaler at det er en utfordring å motivere kandidater til å fullføre når finansieringsperioden er gått ut og kandidatene er i arbeid. I enkelte tilfeller har det ikke vært kontakt mellom veileder og kandidat siste kalenderår. - hovedveiledere gir uttrykk for at samarbeidet knyttet til veiledning ikke fungerer tilfredsstillende i 17 tilfeller (7%) Fagseminar blir nevnt som et mulig tiltak for å bedre integreringen i fagmiljøet. Enkelte veiledere påpeker faren ved at de pålegges mange arbeidsoppgaver, og av denne grunn kan føle det som om de blir en flaskehals i forhold til å gi kandidaten tilbakemelding Etiske problemstillinger relatert til forskningsarbeidet Det er viktig at kandidater som er eller tror de vil komme opp i et etisk dilemma i forbindelse deres forskning så raskt som mulig rådfører seg med veileder, instituttet eller fakultetet. - 6 av kandidatene (2%) svarer at de har eller ser det som sannsynlig at de i det nærmeste året, vil komme opp i etiske dilemma i forbindelse med gjennomføringen av sin forskning Midtveisevaluering Midtveisevaluering er tatt i bruk av 2 institutter ved fakultetet, institutt for datateknikk og informasjonsteknologi (IDI) har siden 2004 lengre erfaring med denne evalueringsformen enn institutt for telematikk (ITEM) som innførte ordningen i Opplæringsdelen I kandidatgruppen svarer 61% at de har avlagt og bestått alle emner i opplæringsdelen. I tilfeller med forsinkelser oppgir kandidatene flere forhold: - lovhjemmlede permisjoner, - sykdom, - mer arbeid enn beregnet med pliktarbeid, - utsatt/flyttet eksamen for enkelt emner bl.a. grunnet forskningstermin, eller at enkelt emner ikke er bestått med karakteren B eller bedre. 5

6 2.2.1 Ph.d. kandidatenes vurdering av opplæringsdelen Generelt vurderer doktorgradskandidatene at opplæringsdelen gir bredde i deres faglige kompetanse, at denne er relevant i forhold til avhandlingen, og at kvaliteten på opplæringsdelen er høy. Våre kandidaters vurdering er positiv, se Figur 5, sett i sammenheng med tall fra tidligere undersøkelse både med hensyn til Forskerforbundets stipendiatmedlemmer fordelt etter fagområdet Matematikk og Naturvitenskap (n=177, innenfor Teknologi var det 15 respondenter i utvalget) og i forhold til medlemmer ved NTNU (n=165) (NIFU STEP Rapport 38/2009). Prosentandelen fra NIFU STEP fra fagområdet MN og for kandidater ved NTNU er presentert i parantes: - 84% av kandidatene er helt eller delvis enig i at opplæringsdelen gir bredde til sin faglige kompetanse - 75% av kandidatene er helt eller delvis enig i at opplæringsdelen er relevant i forhold til avhandlingen - 79% av kandidatene er helt eller delvis enig i at kvaliteten på opplæringsdelen er høy Hvordan vurderer du opplæringsdelen på doktorgradsprogrammet du er tatt opp på? (Kilde: IME, ph.d. årlig rapportering 2010; MN og NTNU, Forskerforbundets undersøkelse 2009, NIFU STEP) 100 % IME NTNU MN 90 % 84 % 80 % 79 % 75 % 70 % 60 % 59 % 63 % 65 % 68 % 50 % 48 % 49 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kvaliteten på opplæringsdelen er høy Opplæringsdelen er relevant i forhold til avhandlingen Opplæringsdelen gir meg bredde i min faglige kompetanse Figur 5: Ph.d. kandidatenes vurdering av opplæringsdelen 5% av kandidatene er helt eller delvis uenig i at opplæringsdelen gir bredde i sin faglige kompetanse. 13% opplever helt eller delvis at opplæringsdelen er mindre relevant i forhold til avhandlingen. 9% er helt eller delvis uenig i at kvaliteten på opplæringsdelen er høy. Nylig tilsatte kandidater har benyttet svaralternativet Ikke relevant/vet ikke Ph.d. kandidatenes opplevelse av egen forskerutdanningen fram til nå Doktorgradskandidatene ble i den årlige rapporteringen bedt om å ta stilling til utsagn om deres doktorgrads-/stipendiatperiode fram til nå og vurdere denne. Resultatet fra dette er framstilt i Figur 6. 6

7 Våre kandidaters vurdering, se Figur 6, er sett i sammenheng med undersøkelsen blant Forskerforbundets stipendiatmedlemmer innen fagormrådet matematikk og naturvitenskap (NIFU STEP Rapport 38/2009). I hvilken grad er du enig i følgende utsagn om doktorgrads-/stipendiatperioden til nå? Fram til nå har jeg fått (Kilde: IME, ph.d. årlig rapportering 2010; MN, Forskerforbundets undersøkelse 2009, NIFU STEP) IME MN erfaring med å samarbeide med næringslivet 10 % 34 % faglig utenlandsopphold delta på internasjonale forskningskonferanser delta på nasjonale forskningskonferanser delta i forskningsprosjekter sammen med forskere/seniorforskere delta i faglige nettverk i utlandet delta i faglige nettverk i Norge erfaring med å arbeide i en forskninggruppe trening i systematisk/analytisk tenkning 33 % 47 % 49 % 54 % 50 % 51 % 55 % 45 % 48 % 54 % 56 % 63 % 73 % 76 % 76 % 81 % trening i å skrive vitenskapelige artikler trening i å håndtere kompliserte problemstillinger en grundig metodisk skolering en grundig teoretisk skolering 58 % 62 % 64 % 73 % 72 % 71 % 81 % 79 % Figur 6: Ph.d. kandidatenes vurdering av doktorgradsperioden 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % - 79% av kandidatene er helt eller delvis enig i at de har fått en grundig teoretisk skolering - 62% av kandidatene er helt eller delvis enig i at de har fått en grundig metodisk skolering - 71% av kandidatene er helt eller delvis enig i å ha fått trening i å håndtere kompliserte problemstillinger - 81% av kandidatene er helt eller delvis enig i å ha fått trening i å skrive vitenskapelige artikler - 76% av kandidatene er helt eller delvis enig i å ha fått trening i systematisk/analytisk tenkning - 56% av kandidatene er helt eller delvis enig i å ha fått erfaring med å arbeide i en forskningsgruppe - 48% av kandidatene er helt eller delvis enig i å ha fått delta i faglige nettverk i Norge (45%) - 55% av kandidatene er helt eller delvis enig i å ha fått delta i faglige nettverk i utlandet - 50% av kandidatene er helt eller delvis enig i å ha fått delta i forskningsprosjekter sammen med forskere/seniorforskere - 49% av kandidatene er helt eller delvis enig i å ha fått delta på nasjonale forskningskonferanser - 73% av kandidatene er helt eller delvis enig i å ha fått delta på internasjonale forskningskonferanser - 33% av kandidatene er helt eller delvis enig i å ha fått et faglig utenlandsopphold - 34% av kandidatene er helt eller delvis enig i å ha fått erfaring med å samarbeide med næringslivet 7

8 2.3 Publisering IME-fakultet står for en femtedel (19,2%) av den totale publikasjonsproduksjonen ved NTNU. I Figur 7 viser linjen fakultetets produksjon av publikasjonspoeng i perioden Søylene viser instituttenes produksjon i samme tidsrom. Når det gjelder publisering på nivå 2 har matematisk institutt den høyeste andelen publisering på opp mot 35%, de øvrige instituttenes andel av publikasjonspoeng på nivå 2 er på mellom 5-15%. Publikasjonspoeng ved IME-fakultetet, totalt og per enhet, i perioden , Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Publikasjonspoeng (Fakultet) ,4 332,7 359,9 413, Publikasjonspoeng (Institutt) Institutt for elkraftteknikk Institutt for matematiske fag Institutt for teknisk kybernetikk Institutt for telematikk Q2S - Centre for Quantifiable Quality of Service in Communication Systems 20 IME TOTALT År 0 Figur 7: Publikasjonspoeng ved IME fakultetet i perioden Den årlige rapportering viser at 73-85% av doktorgradskandidater i sitt andre til femte år etter kandidatenes oppgitt opptaksår har publisert i siste kalenderår. Omlag 30% av doktorgradskandidatene med opptaksdato i 2009 og 2010 har publisert i siste kalenderår. Kandidatene har i liten grad vedlagt publikasjonsliste. Andel av doktorgradskandidatene som har publisert siste kalenderår fordelt etter opptaksår ved IME fakultetet (n=330) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Prosent 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2003 og tidligere Kandidatenes opptaksår Figur 8: Doktorgradskandidatenes publisering siste år fordelt etter oppgitt opptaksår 8

9 2.4 Avslutning og finansiering I framdriftsrapporteringen svarer 78% av kandidatene at de arbeider fulltid med doktorgraden. Omtrent like mange, 74%, svarer at de tror de vil kunne fullføre studiet etter den opprinnelige finansieringsplanen. 51 kandidater svarer at de ikke per i dag har finansiering for fullføring av studiet Oppfølgingssamtale Fakultetsadministrasjonen har foretatt innledende kontakt og samtale med 13 kandidater. 2 kandidater har ikke besvart gjentatte henvendelser verken på telefon eller epost. Samtalene med kandidatene resulterte i at de på eget initiativ ville vurdere om de skulle ta direkte kontakt med veileder eller instituttleder. Samtalenes varighet var på mellom en halv time og en time kandidater (5%) ba om individuell samtale i forbindelse med framdriftsrapporteringen 3 Konkluderende merknader Andelen som rapporterer skal forbedres både med hensyn til ph.d. kandidater og hovedveileder, slik at framdriftsrapporteringen kan gi et best mulig utgangspunkt til forbedringer, bidra til en tettere oppfølging, og for å gi et godt virkelighetsbilde av virksomheten, for eksempel knyttet til medarbeidersamtaler. Ph.d. kandidater og hovedveiledere skal levere hver sin årlige rapport innen 1. mars hvert år, jfr. 9 i forskrift for ph.d.-studiet ved NTNU. Ph.d. kandidater er ansvarlig for å holde all informasjon vedrørende bostedsadresse og epostadresse ajour i Studentweb. Fakultetsadministrasjonen har iverksatt ordinær prosedyre og følger opp, sammen med instituttene og hovedveiledere, for bl.a. å avklare kandidatenes intensjoner om fullføring av sin forskerutdanning. Den årlige rapporteringen skal videreutvikles i samarbeid med instituttenes og fakultetets behov. Erfaringer og innspill framkommet i framdriftsrapporter gir grunnlag til forbedringer. Behovet for skrivetrening/kurs og engelsk og norsk språkkurs blir nevnt i flere kandidat- og veileder rapporter, i tillegg til ønske om bedre integrering både faglig og sosialt. Formidling av informasjon med hensyn til administrative prosedyrer blir gjennomgått i introduksjonsseminaret og er tilgjengelig på fakultetes nettsider. Aktiviteter for doktorgradskandidater kunngjøres også på innsida. Godkjenning av forskningsplan skal skje innen 6 måneder. Av de som oppgir at deres forskningsplan ikke er godkjent er 3/4 av disse kandidatene tatt opp i 2009/2010, mens 1/5 er tatt opp i Enkelt individer, tatt opp i 2007 og 2006, svarer at deres forskningsplan ikke er godkjent. Dette vil bli fulgt opp av veileder og fakultetsadministrasjonen. Det er gitt en mulighet for å benytte seg av midtveisevaluering for alle ph.d. programmer ved fakultet som trer i kraft august Utvalg for forskning og forskerutdanning har drøftet midtveisevaluering, og vil følge opp dette med hensyn til å komme fram til beste praksis for fagmiljøene. 3.1 Oppfølging Instituttene er ansvarlig for oppfølging av den enkelte doktorgradskandidat: 5% av kandidatene har bedt om og fått individuell samtale Systematisk individuell oppfølging på instituttnivå Informasjon om forskerutdanningen, e.g. oppstart, gjennomføring og avslutning av forskerutdanningen, er gitt og oppdateres kontinuerlig på fakultetets nettsider. Den årlige rapportering understreker at det er viktig å ha fokus på kandidatenes tilknytning til forskergrupper (både faglig og sosialt), i tillegg til deltagelse i nasjonalt eller internasjonalt nettverk. Tilbakemeldingene både fra kandidater og veiledere setter også fokus på forskningsformidling både med hensyn til skrivetrening, metode og språk. Ut over dette synes det at det er tiltak for den enkelte som er avgjørende for deres progresjon og kvalitet. 9

10 Ved innvilgelse av forskningstermin (hvert 5. år ved IME-fakultet) skal det oppnevnes en setteveileder for ph.d.-kandidater. Instituttet er også ansvarlig for å opprettholde stabile faggrupper i det hjemlige fagmiljøet, og skal ha en plan for avvikling av forskertermin. IME-fakultet har sett det som en styrke å ha et godt innarbeidet introduksjonsseminar for sine ph.d.- kandidater, og følger opp i høst med en pilot for et to-dagers ph.d. veilederkurs. I tillegg kommer andre seminarer initiert av fakultetet (e.g. ITovation, IPR-seminarserie) og instituttene. FAKTABOKS: PHD VEILEDERKURS Seminar for ph.d. veiledere (beta) Samarbeid med UNIPED Seminar over to dager med prosjektarbeid i mellom kursdagene Oppstart 6. september, 20 påmeldte, deltagelse fra alle institutter Egne krefter, best practice fra veildere med god statistikk FAKTABOKS: PHD INTRODUKSJONSSEMINAR Ph.d. introduksjonsseminar (hvert semester) Bakgrunnsinformasjon: Rettigheter, forskrifter og prosedyrer Erfaringer fra arbeid med doktorgraden Forventninger til doktorgradsarbeidet Oppstart, rapportering, evaluering og fullføring Fokus på: Ansvar og forventninger (institusjonens og egne) Etiske problemstillinger Publisering (og internasjonal deltagelse i konferanser og nettverk) Kvalitet Bedre forskningsresultater Mindre frafall og bedre gjennomstrømning (ift. normert tid) 10

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle.

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle. 1 of 15 11.04.2014 14:12 Årlig rapportering for ph.d. kandidater ved IME-fakultetet. IME-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen er dels en undersøkelse

Detaljer

Du kan be om en individuell samtale. Du vil da bli kontaktet av fakultetetsadministrasjonen for nærmere avtale.

Du kan be om en individuell samtale. Du vil da bli kontaktet av fakultetetsadministrasjonen for nærmere avtale. Årlig rapportering for ph.d. kandidater ved IME-fakultetet. IME-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen er dels en undersøkelse vedrørende progresjonen

Detaljer

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle.

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle. of 19 29.11.2016 23.31 Årlig rapportering for ph.d. kandidater ved IME-fakultetet. IME-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen er dels en undersøkelse

Detaljer

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle.

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle. 1 of 9 07.04.2015 15:41 Hovedveileders årlige rapportering av ph.d.-kandidater ved IME-fakultetet. IME-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen

Detaljer

Veileder. 1 Hovedveileders navn: * 2 Hovedveileders e-post: * Fornavn: Etternavn: Institutt / enhet:

Veileder. 1 Hovedveileders navn: * 2 Hovedveileders e-post: * Fornavn: Etternavn: Institutt / enhet: Hovedveileders årlige rapportering av ph.d.-kandidater ved IME-fakultetet. IME-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen er dels en rapport om progresjonen

Detaljer

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle.

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle. 1 of 10 29.11.2016 23.34 Hovedveileders årlige rapportering av ph.d.-kandidater ved IME-fakultetet. IME-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen

Detaljer

Veileder. 1 Hovedveileders navn: * 2 Hovedveileders e-post: * Fornavn: Etternavn: Institutt / enhet: of

Veileder. 1 Hovedveileders navn: * 2 Hovedveileders e-post: * Fornavn: Etternavn: Institutt / enhet: of Hovedveileders årlige rapportering av ph.d.-kandidater ved IE-fakultetet. IE-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen er dels en rapport om progresjonen

Detaljer

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Ph.d. i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d. i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

PLAN FOR INTEGRERT PH.D.-UTDANNING

PLAN FOR INTEGRERT PH.D.-UTDANNING PLAN FOR INTEGRERT PH.D.-UTDANNING Søknaden utarbeides i samarbeid med hovedveileder og sendes til fakultetet via det institutt søkeren ønsker tilhold ved. Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Skraverte felt fylles ikke ut/fyll ikkje ut dei skraverte felta 1. Personalia Studentnr. Statsborgerskap Fødselsdato Dag Mnd År Personnr. Institutt SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Søknaden sendes til

Detaljer

Oppdatert pr. 1. oktober 2008 Navn på Antall publikasjonspoeng per vitenskapelig stilling handlingsplan:

Oppdatert pr. 1. oktober 2008 Navn på Antall publikasjonspoeng per vitenskapelig stilling handlingsplan: HANDLINGSPLAN 1 Oppdatert pr. 1. oktober 2008 Antall publikasjonspoeng per vitenskapelig stilling Tilhører Publisering Beskrivelse: Foreløpig målnivå IME 2009: 2,0 PhD-publisering Publiseringskanaler Adressering

Detaljer

Ph.d i studier av profesjonspraksis

Ph.d i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Evalueringen har hatt som mål å gi en oversikt over status for ph.d. utdanningen ca. 10 år etter innføringen av ph.d. graden. I 2011 var det kun 48

Evalueringen har hatt som mål å gi en oversikt over status for ph.d. utdanningen ca. 10 år etter innføringen av ph.d. graden. I 2011 var det kun 48 Evalueringen har hatt som mål å gi en oversikt over status for ph.d. utdanningen ca. 10 år etter innføringen av ph.d. graden. I 2011 var det kun 48 av totalt 1329 av doktorgradsdisputasene som ikke var

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsrapport for 2014 Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1. Innledning Doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015 Læringsmål for ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning Ph.d.-utdanningen i tverrfaglig barneforskning har som formål å videreutvikle

Detaljer

TILTAKSPLAN PH.D. Det humanistiske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet I. MÅLSETTING

TILTAKSPLAN PH.D. Det humanistiske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet I. MÅLSETTING NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det humanistiske fakultet TILTAKSPLAN PH.D. I. MÅLSETTING Fakultetet har som målsetting innen 2020 at minst 50 % av de som er tatt opp på ph.d.-programmet,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Frafall: Prodekanus professor Bjarne E. Helvik, Professor Yurii Lyubarskii, IMF, professor Agnar Aamodt, IDI, Førsteamanuensis

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM

SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM Skraverte felt fylles ikke ut Søknaden utarbeides i samarbeid med hovedveileder og sendes til fakultetet via det institutt søkeren ønsker tilhold ved 1. Personalia Studentnr.

Detaljer

Fremdriftsrapportering for PSI 2015 kandidater og veiledere

Fremdriftsrapportering for PSI 2015 kandidater og veiledere Fremdriftsrapportering for PSI 2015 kandidater og veiledere Prosess utsendelse PSI benyttet mal for nettskjema fra fakultetet med noen små tilpasninger. Skjemaene var på engelsk ett for kandidater og ett

Detaljer

Seminar for ph.d. veiledere

Seminar for ph.d. veiledere Seminar for ph.d. veiledere ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, NTNU Veiledning og samarbeid med ph.d. kandidater er en av de viktigste aktivitetene våre vitenskapelig

Detaljer

Norsk doktorgradsutdanning fram mot 2020. Fra dimensjonering og gjennomstrømning til kvalitet og relevans? Taran Thune Forskningsleder NIFU STEP

Norsk doktorgradsutdanning fram mot 2020. Fra dimensjonering og gjennomstrømning til kvalitet og relevans? Taran Thune Forskningsleder NIFU STEP Norsk doktorgradsutdanning fram mot 2020 Fra dimensjonering og gjennomstrømning til kvalitet og relevans? Taran Thune Forskningsleder NIFU STEP Innhold Norsk forskeropplæring i 2010 hva kjennetegner den?

Detaljer

1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et halvt års arbeid eller 30 studiepoeng.

1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et halvt års arbeid eller 30 studiepoeng. Revidert programplan 1. Ph.d.-programmets navn, omfang, mål og kvalifikasjon 1.1.1 Ph.d.-programmet i humanistiske fag 1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Professor Hans Kristian Høidalen, Elkraft, Professor Anton Shiriaev, ITK, ph.d.- kandidat Parsa Rahmanpour, ITK.

Professor Hans Kristian Høidalen, Elkraft, Professor Anton Shiriaev, ITK, ph.d.- kandidat Parsa Rahmanpour, ITK. 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Prodekanus professor Bjarne E. Helvik, Professor Yurii Lyubarskii, IMF, professor Agnar Aamodt, IDI, Førsteamanuensis

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet

Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet Pr. 31.10. 2007 HANDLINGSPLAN 1 20 %. Antall publikasjonspoeng 2008 Tilhører mål: Endring publikasjonspoeng (utg.pkt. 2005): 20% Deltakelse i forskningssentra i Legge

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU Revidert av Det humanistiske fakultet

Vedtatt av Styret ved NTNU Revidert av Det humanistiske fakultet NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING (Ph.d.) AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B OG C Vedtatt av Styret ved NTNU 22.05.2003. Revidert av

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM

SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM Søknaden utarbeides i samarbeid med hovedveileder og sendes til fakultetet via det institutt søkeren ønsker tilhold ved. Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

Seminar for ph.d. veiledere

Seminar for ph.d. veiledere Seminar for ph.d. veiledere ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, NTNU Veiledning og samarbeid med ph.d. kandidater er en av de viktigste aktivitetene våre vitenskapelig

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 8 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Frafall: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Peter Lindqvist, IMF, førsteamanuensis Kimmo Kansanen,

Detaljer

Arkivkode: FU sak: 16/10 Sak nr.: Møte:

Arkivkode: FU sak: 16/10 Sak nr.: Møte: Universitetet i Bergen Forskningsutvalget Arkivkode: FU sak: 16/10 Sak nr.: Møte: 18.05.10 FREMDRIFTSRAPPORTERING I FORSKERUTDANNINGEN Bakgrunn Alle ph.d. kandidater og veiledere rapporterer årlig på kandidatens

Detaljer

DEL 1: AVTALE VED OPPTAK TIL FORSKERLINJEN 1 FORMÅL

DEL 1: AVTALE VED OPPTAK TIL FORSKERLINJEN 1 FORMÅL DEL 1: AVTALE VED OPPTAK TIL FORSKERLINJEN 1 FORMÅL Avtalen gjelder studenter som er tatt opp til forskerlinjen ved. Avtalen har som formål å sikre gjennomføring av forskerlinjen, og regulere partenes

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forslag 24.11.08 Vedtatt av styret 27.11.2008 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen som fører frem til

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PSYKOLOGI, 2017/2018. Vedtatt av Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PSYKOLOGI, 2017/2018. Vedtatt av Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PSYKOLOGI, 2017/2018 Vedtatt 24.04.17 av Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Opptakskrav Hovedkravet for opptak er cand.psychol. eller mastergrad/hovedfag

Detaljer

ÅRSHJUL FORSKNING OG FORMIDLING 2010 DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET. Oppgavedag Forskerlinjen. Presentasjon av ulike forskningsmiljø.

ÅRSHJUL FORSKNING OG FORMIDLING 2010 DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET. Oppgavedag Forskerlinjen. Presentasjon av ulike forskningsmiljø. Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen ÅRSHJUL FORSKNING OG FORMIDLING 2010 DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Måned Januar Sak Institutt (ufullstendig oversikt i forhold til instituttenes

Detaljer

Hovedaspekter Delaspekter Rutiner Oppfølgingsansvar. Det skal foreligge rutiner for utlysning av stipendiatstillinger ved UiO

Hovedaspekter Delaspekter Rutiner Oppfølgingsansvar. Det skal foreligge rutiner for utlysning av stipendiatstillinger ved UiO Kvalitetssystem for ph.d-utdanningen ved Det medisinske fakultet A: Startfasen Informasjon og rekruttering Informasjon om forskerutdanningen Utlysning av stipendiatstillinger ved UiO Det skal foreligge

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer 06/4635 KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer A: Startfasen Hovedaspekter Delaspekter Rutiner Oppfølgingsansvar Informasjon og rekruttering Informasjon om forskerutdanningen

Detaljer

Forskerutdanningsmelding

Forskerutdanningsmelding Forskerutdanningsmelding 2008-2009 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen 1 1. RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER Resultatindikator 2008 2009 Måltall Resultat Måltall Totalt antall disputaser

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Universitets- og høgskolerådets veiledende forskrift for graden Philosophiae

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Vårsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN)

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) Forventninger til evaluering av doktorgradsutdanningen i Norge Oslo 02.03.2011 15.03.2011 1 Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) Offisielt stiftet i Oslo 26. januar 2003 Paraplyorganisasjon for lokale

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I SOSIALT ARBEID, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I SOSIALT ARBEID, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I SOSIALT ARBEID, STUDIEÅRET 2014/2015 Læringsmål for ph.d.-programmet i sosialt arbeid Utdanningen har som formål at kandidater skal ha tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til selvstendig

Detaljer

Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD)

Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet den 17. juni 2003 og revidert den 24. juni 2004. 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen VET

Kvalitet i forskerutdanningen VET Kvalitet i forskerutdanningen VET FU-møte 1. juni 2017 - Drøbak 0 Bakgrunnsinfo VET har ett ph.d.-program: Veterinærvitenskap Vi har ca 135 aktive ph.d.studenter Kurs på 400-nivå: VET400 Forskningsetikk

Detaljer

Seminar for ph.d. veiledere

Seminar for ph.d. veiledere Seminar for ph.d. veiledere ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, NTNU Veiledning og samarbeid med PhD studenter er en av de viktigste aktivitetene våre vitenskapelig ansatte

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus De utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudiet i helsevitenskap er gitt med hjemmel i forskrift

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Høstsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det kalles inn til,møte i Forskerutdanningsutvalget, onsdag den 24. mai 2017 kl. 10.15-12.00, i møterom 1005, Realfagbygget, 1. etasje.

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin Det medisinske fakultet, NTNU

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin Det medisinske fakultet, NTNU Retningslinjer for tildeling av forskningstermin Det medisinske fakultet, NTNU Vedtatt av Fakultetsstyret 27.8.2001 Revidert av Fakultetsstyret 19.11.2002 Revidert av dekanus i D-sak 011/06 31.01.2006

Detaljer

Forskningskonsulenter med ansvar for forskerutdanningen ved de ulike instituttene ved HF:

Forskningskonsulenter med ansvar for forskerutdanningen ved de ulike instituttene ved HF: Forskningskonsulenter med ansvar for forskerutdanningen ved de ulike instituttene ved HF: Institutt for AHKR: Anna Lisa Arefjord Institutt for FOF: Kirsten Bang Institutt for LLE: Anne Berit Apold Inst.

Detaljer

Institutt. Privatadresse Postnr. Poststed/Poststad. Arbeidsadresse under studiet (institutt)

Institutt. Privatadresse Postnr. Poststed/Poststad. Arbeidsadresse under studiet (institutt) Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Plan for integrert ph.d. utdanning Søknaden sendes til fakultetet via det institutt søkeren har tilhold. Skraverte felt fylles ikke ut/fyll

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 For denne avtalen gjelder: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Fastsatt av styret 26. mai 2005 med hjemmel i LOV 2005-04-01

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN

SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN 1. Doktorgradsprogram: Søknaden gjelder opptak til doktorgradsprogrammet ved

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Regnskap 2009 Det medisinske fakultet. Styremøte

Regnskap 2009 Det medisinske fakultet. Styremøte Regnskap Det medisinske fakultet Styremøte 23.02.2010 Ordinær driftsramme Ordinær bevilgning 222,8 mill kroner (inkl. bevilgning til utenlandsplasser på 4,6 mill samt til andel dekning av internhusleie

Detaljer

Forskerutdanningsmelding Planer 2013

Forskerutdanningsmelding Planer 2013 Forskerutdanningsmelding 2012 Planer 2013 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Skal behandles av fakultetsstyret fredag 26. april Innholdsfortegnelse 1. Innledning og oppsummering 2012 3 2. Oppfølging

Detaljer

Hvordan kan vi implementere det. i ph.d.-utdanninga?

Hvordan kan vi implementere det. i ph.d.-utdanninga? Hvordan kan vi implementere det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket kasjonsrammeverket i ph.d.-utdanninga? Et forslag UHRs nasjonale seminar om implementering av kvalifikasjonsrammeverket i forskerutdanning

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

STUDIEPLANER FOR PH.D.-PROGRAMMENE VED DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEPLANER FOR PH.D.-PROGRAMMENE VED DET HUMANISTISKE FAKULTET 14 STUDIEPLANER FOR PH.D.-PROGRAMMENE VED DET HUMANISTISKE FAKULTET Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 2. Målsetting for Ph.d.-utdanningen:

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Yurii Lyubarskii, førsteamanuensis Pinar Öztürk, professor Per

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 6 Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015 BESKRIVELSE, (jf. 2 i forskriften) Ph.d.-programmet - er tverrfaglig innrettet, og kan ha tyngdepunkt

Detaljer

Svein Kyvik NIFU STEP

Svein Kyvik NIFU STEP Svein Kyvik NIFU STEP Hvorfor er ikke de beste hodene interessert i en forskerkarriere? Hvorfor hopper mange av underveis? Hvorfor velger mange doktorer en annen karriere enn forskning? Hvilke konsekvenser

Detaljer

Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet

Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet 17 Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet Vedtatt av Fakultetsstyret ved Det historisk-filosofiske fakultet 17.12.2003 med justeringer vedtatt

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av den av Det norske universitetsråd av 09.12.1996 (oppdatert 01.10.99) anbefalte standardforskrift

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 14 Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 22.05.2003 med hjemmel i Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter

Detaljer

OPPTAK (jf. 5 i Ph.d.- forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi.

OPPTAK (jf. 5 i Ph.d.- forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi. PH.D.-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2015/2016 Læringsmål for Ph.d.- programmet i sosiologi Kunnskap kandidaten skal være i kunnskapsfronten innenfor sosiologi og beherske fagområdets vitenskapsteori og metoder

Detaljer

Seminar for ph.d. -veiledere

Seminar for ph.d. -veiledere Seminar for ph.d. -veiledere ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, NTNU Veiledning og samarbeid med ph.d.-kandidater er en av de viktigste aktivitetene våre vitenskapelig

Detaljer

Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB

Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB. Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt 20.06.2013. Forskerutdanningen

Detaljer

Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation

Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation 1. Bakgrunn Norges Forskningsråd gjennomførte i 2006-2007 en evaluering

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet

Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet 20 Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet Vedtatt av Fakultetsstyret ved Det historisk-filosofiske fakultet 17.12.2003 med justeringer vedtatt

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Alle veiledere ved UiB må rapportere årlig om fremdriften i forskningsprosjektet til de forskerutdanningskandidater de er hovedveileder for.

Alle veiledere ved UiB må rapportere årlig om fremdriften i forskningsprosjektet til de forskerutdanningskandidater de er hovedveileder for. Fremdriftsrapportering i forskerutdanningen (ph.d.) 2017 Alle veiledere ved UiB må rapportere årlig om fremdriften i forskningsprosjektet til de forskerutdanningskandidater de er hovedveileder for. Alle

Detaljer

Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet

Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet 19 Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet Vedtatt av Fakultetsstyret ved Det historisk-filosofiske fakultet 17.12.2003 med justeringer vedtatt

Detaljer

Evalueringsassistentrapport Høst 2012

Evalueringsassistentrapport Høst 2012 Evalueringsassistentrapport Høst 2012 Evalueringsassistent Siri Mathisen (ITK, IET og Elkraft) - siriholt@stud.ntnu.no Evalueringsassistent Michael Johansen (IDI, IMF og ITEM) - michaej@stud.ntnu.no Vårsemesteret

Detaljer

Ph.d kandidater ved Institutt for voksnes læring og rådgivingsvitenskap tilhører ph.d-programmet i pedagogikk.

Ph.d kandidater ved Institutt for voksnes læring og rådgivingsvitenskap tilhører ph.d-programmet i pedagogikk. PH.D.-PROGRAMMET I PEDAGOGIKK, STUDIEÅRET 2016/2017 BESKRIVELSE AV PROGRAMMET Ph.d-programmet er normert til 180 studiepoeng (3 år). De fleste ph.d-kandidater har i tillegg 25 prosent pliktarbeid (1 år)

Detaljer

Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo

Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo Vedtak angående etablering og endring av ph.d.-programmet Dato Saksnr. Vedtaksorgan Fra semester Etablering av ph.d.-programmet

Detaljer

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet STUDIERETNING GEOGRAFI OG STUDIERETNING SYSTEMDYNAMIKK (Godkjent av dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN (UIB)

UNIVERSITETET I BERGEN (UIB) AVTALE OM OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED INNLEDNING UNIVERSITETET I BERGEN (UIB) Avtalen inneholder vilkår for opptak til ph.d. - utdanningen ved UiB og er utformet i samsvar med de lover og forskrifter

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PEDAGOGIKK 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PEDAGOGIKK 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PEDAGOGIKK 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i pedagogikk er avlagt mastergrad

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Dekanens orientering fra virksomheten

Dekanens orientering fra virksomheten 1 Dekanens orientering fra virksomheten Status spesialistutdanningen Nye tematiske satsinger ved NTNU Oppfølging strategisamlingen Styring og ledelse ved NTNU Statsbudsjettet 2013 Kavlisenteret Status

Detaljer

OPPTAK (jfr. 5 i Ph.d.-forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i statsvitenskap.

OPPTAK (jfr. 5 i Ph.d.-forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i statsvitenskap. PH.D.-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP - 2016/2017 Læringsmål for Ph.d.-programmet i statsvitenskap Kunnskapsmål kandidaten skal: Være i kunnskapsfronten innenfor statsvitenskap og beherske fagområdets vitenskapsteori

Detaljer

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning. Møtested: 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til stede: Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik, professor Svein Erik Bratsberg (for professor Ingeborg Sølvberg),

Detaljer

TILTAKSPLAN PH.D. Det humanistiske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet I. MÅLSETTING

TILTAKSPLAN PH.D. Det humanistiske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet I. MÅLSETTING NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det humanistiske fakultet TILTAKSPLAN PH.D. I. MÅLSETTING Fakultetet har som målsetting innen 2010 at minst 50 % av dem som er tatt opp på ph.d.-programmet,

Detaljer

MÅLSETTING OG ORGANISERING

MÅLSETTING OG ORGANISERING Retningslinjer for kandidater tatt opp til graden philosophiae doctor (PhD) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Vedtatt i fakultetsstyret 02.07.2003, endret 02.03.2005 og 08.03.2006 A. MÅLSETTING

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE 2017/2018

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE 2017/2018 STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE 2017/2018 Studieplanen er revidert og vedtatt av Fakuletet for økonomi, NTNU, 28. mars 2017. Studieplanen er hjemlet i Forskrift

Detaljer

Professor Anton Shiriaev, doktorgradskandidat Øystein Øverås Thuen, IMF, doktorgradskandidat John Torjus Flåm, IET

Professor Anton Shiriaev, doktorgradskandidat Øystein Øverås Thuen, IMF, doktorgradskandidat John Torjus Flåm, IET 1 av 7 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til: Professor Per Gunnar Kjeldsberg, professor Yurii Lyubarskii, førsteamanuensis Helge Langseth, professor Peter Herrmann,

Detaljer

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen Til: Styret Dato: 20.09.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-75/11 Møtedato: 29. september 2011 Saksbehandler: Halvor Hektoen/Hans Gran Ref.: 2011/439 Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen I styremøtet

Detaljer