La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden!"

Transkript

1 NFVBs måldokument 2013 til 2015

2 Styrker bransjen former fremtiden! NFVB gjør en svært viktig jobb for medlemsbedriftene. Lykkes vi med å styrke frisør- og velværebransjen, bidrar vi også til et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn. I dette heftet finner du NFVBs visjon, oppdrag, verdier, målområder og forutsetninger. Det forteller hvor vi skal (visjon, oppdrag og målområder) og hvordan vi skal jobbe for å nå målene våre (verdier og forutsetninger). Vi håper dette vil gi god innsikt i NFVBs verdifulle arbeid, for det er ingen annen organisasjon/ bedrift som kan gjøre denne langsiktige jobben for bransjen. La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden! Vi skal skape en bedre hverdag for våre medlemmer! OPPDRAG NFVBs oppdrag er å sikre medlemmene politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemsfordeler. Sammen sikrer vi grunnlaget for en økonomisk sunn og vekstkraftig bransje! VERDIER Modige Sjenerøse Engasjerte Endringsvillige MÅLOMRÅDER Kompetansepolitikk Nærings- og arbeidslivspolitikk Tariff Medlemstjenester FORUTSETNINGER Posisjon Organisasjon

3 Frisør- og velværebransjen skal være en Målområde: attraktiv bransje for ungdom som ønsker å arbeide i faglige, kreative og sosiale yrker. Kompetanse- politikk STRATEGISKE AMBISJONER: Tiltrekke arbeidskraft: Bransjen skal tiltrekke seg nok arbeidskraft gjennom et godt omdømme og god informasjon. Utvikle arbeidskraft: Bransjen skal tilføres dyktig og stabil arbeidskraft gjennom høy kvalitet på utdanningen i skole og bedrift. Beholde arbeidskraft: Bransjen skal være et sted hvor dyktige arbeidstakere kan videreutvikle seg gjennom faglige aktiviteter og utvidede ansvarsområder.

4 Frisør- og velværebransjen skal være en seriøs og attraktiv bransje. STRATEGISKE AMBISJONER: Arbeidskraftssituasjonen: Bransjen skal gjennom et produktivt, fleksibelt, seriøst og inkluderende arbeidsliv, sikres tilgang til motivert arbeidskraft. Økonomiske rammebetingelser: Bransjen skal oppleve at myndighetene fører en økonomisk politikk som ivaretar behovene til arbeidsintensive bedrifter. Målområde: Nærings- og arbeidslivs- politikk Rettferdig konkurranse: Bedriftene skal sikres like konkurransevilkår gjennom lik oppfølgning av de krav myndighetene setter.

5 Lønn og personalvilkår skal være konkurransedyktige. Målområde: tariff og lønn STRATEGISKE AMBISJONER: Lønnsnivå: Bransjens lønnsnivå skal være konkurransedyktig med andre sammenlignbare fag og bransjer. Lønnssystemer: Bransjen skal ha et lønnssystem som er enkelt å administrere, og som er lett å forstå for ledere/eiere, ansatte og andre interesserte. Lønnsomhet: Bransjen skal ha lønns- og personalkostnader som er tilpasset arbeidsintensive bedrifter.

6 NFVBs medlemsfordeler skal gjøre medlemmenes hverdag bedre. STRATEGISKE AMBISJONER: Produkter og tjenester: Medlemmene skal oppleve konkrete besparelser på medlemsprodukter og høy kvalitet på medlemstjenestene. Informasjon: Medlemmene skal ha tilgang til informasjon og inspirasjon gjennom NFVBs medier. Møteplasser: Medlemmene skal ha tilgang på faglige og politiske møteplasser for utvikling av bransjen og bedriftene. Målområde: medlems- service

7 forutsetning: Posisjon NFVB skal være en amfunnsaktør som tar et helhetlig ansvar og setter dagsorden. STRATEGISKE AMBISJONER: Kunnskap: NFVB skal kjennetegnes ved høy kvalitet, faktabasert argumentasjon og stor faglig tyngde i alle ledd av organisasjonen. Omdømme: Medlemmer, politikere og offentlig forvaltning skal ha et meget godt totalinntrykk av NFVB-fellesskapet. Representasjon: NFVB skal fremme sine saker gjennom bevisst posisjonering av tillitsvalgte og aktive medlemmer i NHO-fellesskapet, og i eksterne styrer og råd.

8 NFVB skal drives på en rasjonell og effektiv måte, og ha den beste kompetansen å tilby medlemsbedriftene. forutsetning: organi- sasjon STRATEGISKE AMBISJONER: Størst: NFVB skal være den største bransjeorganisasjonen innen frisering- og annen skjønnhetspleie. Kultur og verdier: NFVB skal ha en kultur som ivaretar fagenes særtrekk og behov, og som fremmer samarbeid og bransjeglidning. Økonomi: NFVB skal ha en solid økonomisk base.

9 kompetansepolitikk Nærings- og arbeidslivspolitikk Frisør- og velværebransjen skal være en attraktiv bransje for ungdom som ønsker å arbeide i faglige, kreative og sosiale yrker. Frisør- og velværebransjen skal være en seriøs og attraktiv bransje. Strategiske ambisjoner Kjennetegnes ved Tiltak Måles ved Tiltrekke arbeidskraft: Bransjen skal tiltrekke seg nok arbeidskraft gjennom et godt omdømme og god informasjon. Nok og motiverte søkere til utdanningen i offentlige og private skoler. NFVB skal sikre tilgang på arbeidskraft gjennom god og riktig informasjon til elever, foreldre og rådgivere. Antall søkere med design og håndverk som første valg. Utvikle arbeidskraft: Bransjen skal tilføres dyktig og stabil arbeidskraft gjennom høy kvalitet på utdanningen i skole og bedrift. Det føres en helhetlig politikk som reduserer frafall i skole, læretid og i bedrift. Lav strykprosent på svenneprøven. Stabilt antall som fortsetter i faget etter avlagt svennebrev. Bedriftene har økonomi til å ivareta god oppfølgning av lærlingene. NFVB skal aktivt påvirke politikere til å føre en skolepolitikk som fremmer yrkesfagene. NFVB skal holde kurs for faglige ansvarlige for å øke deres kompetanse. NFVB skal sikre at det er lik kvalitet på innhold og bedømming av svenneprøver i hele landet. NFVB skal jobbe for økt lærlingtilskudd og fullt tilskudd til voksne lærlinger. Statistikk over søkere, frafall, bestått etc. Antall kurs i regi av NFVB, og antall deltagere på kursene. Størrelsen på lærlingertilskuddet tilsvarer kostnadene ved et skoleår. Stabil arbeidskraft (flere som blir lengre i faget). Høyt faglig nivå innen fagene, samt ledelse og økonomi. NFVB skal arbeide for en etter- og videreutdanning med behovstilpassede fag og bransjespesifikke fordypninger, og dermed øke utdanningens attraktivitet. NFVB skal bidra til konkurranseaktiviteter nasjonalt og internasjonalt. Høy deltagelse innen videreutdanning som ledelse, økonomi, og didaktikk. Økning av trivsel (Fafo) Statistikk over antall år i faget øke (Fafo) Høy deltagelse og bedre resultater i faglige konkurranser. Beholde arbeidskraft: Bransjen skal være et sted hvor dyktige arbeidstakere kan videreutvikle seg gjennom faglige aktiviteter og utvidede ansvarsområder. Strategiske ambisjoner Kjennetegnes ved Tiltak Måles ved Arbeidskraftssituasjonen: Bransjen skal gjennom et produktivt, fleksibelt, seriøst og inkluderende arbeidsliv, sikres tilgang til motivert arbeidskraft. Nok og riktig kvalifisert arbeidskraft. Arbeidsmiljøloven er bedre tilpasset et moderne arbeidsliv. Sykefravær på nivå med gjennomsnittet av næringslivet. NFVB skal jobbe for at hele bransjen har fokus på helse-, miljø og sikkerhet. NFVB skal arbeide for å få ned det store sykefraværet i bransjen, gjennom fokus på forebyggende tiltak. Økt gjennomsnittsalder blant medarbeidere. Nedgang i det legemeldte sykefraværet Vekst i sysselsettingen. Økonomiske rammebetingelser: NFVB skal arbeide for at Norge fører en økonomisk politikk som ivaretar behovene til arbeidsintensive bedrifter. Skatter, avgifter og andre lovkrav er tilpasset små og mellomstore bedrifters behov. Færre og reduserte myndighetspålagte kostnader på arbeidskraft. NFVB skal bidra til å øke politikerenes forståelse for arbeidsintensive bedrifters situasjon. NFVB skal arbeide for enklere IA-regler og HMS-regler. NFVB skal arbeide for reduserte pensjons- og forsikringskostnader. Nivået for sosiale kostnader på arbeidskraft. Antall forenklinger i lovverket. Antall reduserte pålegg. Rettferdig konkurranse: Bedriftene skal sikres like konkurransevilkår gjennom lik oppfølgning av de krav myndighetene setter. Like rettigheter og plikter for bedrifter med og uten ansatte. Målrettede kontroller av useriøse aktører. Økt bistand fra Skattemyndighetene. NFVB skal informere aktuelle myndigheter om regelverk som bidrar til fragmentering og stolutleie. NFVB skal sentralt og lokalt ha tett samarbeid med skattemyndighetene. Vekst i antall arbeidsgiverbedrifter. Vekst i antall årsverk. 0-vekst i stolleie. Økt antall kontroller av useriøse aktører.

10 Tariff og lønn medlemsfordeler Lønn og personalvilkår skal være konkurransedyktige NFVBs medlemsfordeler skal gjøre medlemmenes hverdag bedre. Strategiske ambisjoner Lønnsnivå: Bransjens lønnsnivå skal være konkurransedyktig med andre sammenlignbare fag og bransjer Kjennetegnes ved Minstelønn som i frontfagene. Lønnsnivå mer enn 90 % av gjennomsnittet i industrien. Tiltak Måles ved NFVB skal vurdere minstelønnen i forhold til frontfagene i tilknytning til hvert tariffoppgjør. NFVB skal påvirke og fremme produktivitet og effektivitet i bedriftene i samarbeid med Frisørenes fagforening. NFVB skal øke kunnskapene om kalkulasjon og priser hos ledere og medarbeidere. Lønnsstatistikk (Teknisk beregningsutvalg) Lønnssystemer: Bransjen skal ha et lønnssystem som er enkelt å administrere, og som er lett å forstå for ledere/eiere, ansatte og andre interesserte. Leder og ansatte forstår og benytter systemer som fremmer produktivitet, ivaretar trygghet og stimulerer til innsats. NFVB skal utvikle ett eller flere alternative lønnssystemer. NFVB skal selv eller gjennom andre tilby kurs for å øke kunnskapen om lønn og lønnssystemer. God utbredelse og tilfredshet hos bedrifter og ansatte (Fafo). Færre spørsmål og færre konflikter. Lønnsomhet: Bransjen skal ha lønns- og personalkostnader som er tilpasset arbeidsintensive bedrifter. Lønnsandelen i forhold til omsetning er lik eller mindre enn 50 %. NFVB skal, sammen med Fagforbundet, øke kunnskapen om ledelse, økonomi og kalkulasjon. Gjennomsnittlig lønnsandel. Strategiske ambisjoner Kjennetegnes ved Tiltak Måles ved Produkter og tjenester: Medlemmene skal oppleve konkrete besparelser på medlemsprodukter og høy kvalitet på medlemstjenester. Konkurransedyktige priser på produktene. Attraktiv rådgivningstjeneste. NFVB skal utvikle nye og eksisterende tilbud. NFVB skal i de tilfeller det lønner seg for medlemmene, samarbeide med NHO om medlemsfordeler. NFVB skal sikre høy kvalitet på rådgivningen. Økt oppslutning og etterspørsel. Konkurranse dyktige priser. Høy tilfredshet. Informasjon: Medlemmene skal ha tilgang til informasjon og inspirasjon gjennom NFVBs medier. Attraktive informasjonskanaler. NFVB skal videreutvikle alle egne medier og kanaler som blader, nettsider etc. Økt antall treff på nettsider. Spørreundersøkelser. Økt antall følgere og Likes på sosiale medier. Møteplasser: Medlemmene skal ha tilgang på faglige og politiske møteplasser for utvikling av bransjen og bedriften. Attraktive møteplasser. NFVB skal etablere nasjonale og lokale møteplasser. NFVB skal påvirke medlemmene til å bruke NHOs møteplasser. Økning i antallmøter lokalt og regionalt. Økning i antalldeltakere lokalt og på nasjonale møter: Landsmøte og Hår & Skjønnhet. Økt tilfredshet fra medlemmer og andre aktører som deltar.

11 posisjon organisasjon NFVB skal være en samfunnsaktør som tar et helhetlig ansvar og setter dagsorden. NFVB skal drives på en rasjonell og effektiv måte og ha den beste kompetansen å tilby medlemsbedriftene. Strategiske ambisjoner Kunnskap: NFVB skal kjennetegnes ved høy kvalitet, faktabasert argumentasjon og stor faglig tyngde i alle ledd av organisasjonen. Kjennetegnes ved Styre, administrasjon, fylkeskontakter, laug og aktive medlemmer har gode kunnskaper om bransjen og om NFVBs mål og strategi. Tiltak Måles ved NFVB skal være den sentrale bidragsyter i alle politiske saker som berører interessene til våre medlemsbedrifter. NFVB skal kurse tillitsvalgte og aktive medlemmer. NFVB skal utvikle sentrale rapporter og statistikk om bransjen (Fafo/økonomi). Påstanden «Min bedrift er medlem i NFVB fordi det gir tilgang til faglig ekspertise» skal øke fra 2012 til 2016 (Medlemsundersøkelsen - NHO). Omdømme: Medlemmer, politikere og offentlig forvaltning skal ha et meget godt totalinntrykk av NFVB-fellesskapet. NFVB er det naturlige kontaktpunktet for informasjon om bransjen og fagene. NFVB er høringspunkt for alle relevante myndigheter. NFVB kontaktes av medier for faktainformasjon og bakgrunnsmateriale. NFVB skal ha proaktiv bruk av verktøy som egen medier og egne nettsider. NFVB skal ha en samlet profil og klare meninger om politiske saker som berører medlemmene. NFVBs interne organisasjon (NFVB, laug og fylkeskontakter) skal fremstå samordnet med en bred NFVBidentitet. Økt antall positive vinklede oppslag i mediene. Antall politiske saker som angår bransjen skal være sjekket ut / kommentert av NFVB. Representasjon: NFVB skal fremme sine saker gjennom bevisst posisjonering av tillitsvalgte og aktive medlemmer i NHO-fellesskapet, og i eksterne styrer og råd. NFVB medlemmer i sentrale posisjoner og verv i alle ledd i NHO-fellesskapet samt i relevante eksterne fora. NFVB skal identifisere de viktigste arenaene for våre saker. NFVBskal bevisst posisjonere tillitsvalgte og aktive medlemmer til eksterne styrer og råd. Antall NFVB medlemmer i sentrale posisjoner og verv skal være stabilt eller økende. Strategiske ambisjoner Kjennetegnes ved Tiltak Måles ved Størst: NFVB skal være den største bransjeorganisasjonen innen frisering- og annen skjønnhetspleie. Netto tilvekst av medlemmer. Vekst i antall ansatte og årsverk. NFVB skal etablere seg sterkere i både frisør og hudpleie bransjen. NFVBs lokale laug skal ta i mot negle og hudpleie-medlemmer. NFVBs laug skal være aktive ververe. Øke antall medlemmer fra totalt. Øke antall aktive laug. Øke antall hudpleiemedlemmer til 100 i løpet av Kultur og verdier: NFVB skal ha en kultur som ivaretar fagenes særtrekk og behov, og som fremmer samarbeid og bransjeglidning Netto tilvekst av medlemmer som er hudpleiere og driver innen velvære sektoren. Aktiv bruk av verdiene modige, sjenerøse, engasjerte og endringsvillige. Styret og de ansatte i NFVB skal ha kompetanse om alle bransjene. NFVB skal videreutvikle sin politikk i takt med medlemmenes behov. Økt tilfredshet. Økt oppslutning om NFVB. Økonomi: NFVB skal ha en solid økonomisk base. Kapital nok til å kunne satse i tråd med strategien. NFVB skal ha overskudd over tid. NFVB skal ha en solid egenkapital. Egenkapital =1 års driftskostnader. Resultat lik 4 % av omsetning over tid.

12 fo r en be Vi sk al sk d vå re ap e re m h ed ve le m rd m er ag! VISJONEN N FV B Layout: Foto: shutterstock Middelthunsgt. 27 Postboks 7017 Majorstuen, 0306 oslo Telefon: E-post:

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

nho -medlemskap gir resultater

nho -medlemskap gir resultater nho -medlemskap gir resultater Karina Michelsen, daglig leder, Ammerudlunden sykehjem Ett av 18.500 medlemmer i NHO Foto: Jo Michael s. 6/7 Nye medlemsfordeler, Godt omdømme og mange medlemmer gir gjennomslagskraft

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER Trepartssamarbeid omtanke solidaritet samhold VEILEDER Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren Forord Med røtter tilbake til den første

Detaljer

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du?

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2013 Hvem velger du? Dinamo Dinamo Foto: Thomas Dinamo Foto: Ekström Thomas Foto: Dinamo Ekström Thomas Ekström Foto: Dinamo Thomas Ekström Foto: Thomas

Detaljer