NFVBs STRATEGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFVBs STRATEGI 2015-2017"

Transkript

1 NFVBs STRATEGI

2 NFVBs STRATEGI

3 VI SKAPER EN BEDRE HVERDAG FOR VÅRE MEDLEMMER! «Seriøse bedrifter må prioriteres, de bidrar til samfunnet!» NFVBs visjon er å skape en bedre hverdag for våre medlemmer. Det betyr at vi må sette lønnsomhet, seriøsitet og bærekraft for våre medlemmer høyest på agendaen. Frisør- og velværebransjen er en arbeidsintensiv bransje som har sine spesielle utfordringer. Lønnskostnadene i bransjen er store i forhold til omsetningen, i snitt mer enn 55 prosent. Dette krever mye av bedriftene, som har små marginer igjen til å dekke andre kostnader. Konkurranse fra useriøse bedrifter kan i enkelte tilfeller være knusende for de bedriftene dette rammer. Myndighetenes ønske om å pålegge flere krav - og dermed økte personalkostnader - til bedriftene har større konsekvenser i vår bransje enn i mange andre, nettopp på grunn av den høye lønnsandelen. NFVB jobber hele tiden for å påvirke medlemsbedriftenes rammebetingelser. En viktig jobb er å få myndighetene til å fokusere mer på kontroller av useriøse bedrifter. I dag opplever mange at det er de seriøse bedriftene som blir kontrollert, og at de useriøse ofte slipper unna. Dette er ingen tjent med, hverken våre medlemmer eller samfunnet. Useriøse bedrifter bidrar ikke til samfunnet, de stjeler fra alle. Seriøse bedrifter må prioriteres, de bidrar til samfunnet! NFVBs strategiske målplan handler om hva som skal gjøres, og på hvilken måte vi får best effekt. På noen områder er NFVB selv best egnet til å løse problemet. Andre ganger gir det bedre effekt å samarbeide i NHO fellesskapet, eller arbeide gjennom landsforeningen NHO Handel. NFVBs målplaner viser derfor hvordan vi skal nå disse målene, og hvordan vi kan måle at vi har lykkes. Gjennom grundig arbeid med strategi og handlingsplaner skal NFVB være en konstruktiv og nyttig samarbeidspartner med myndighetene og andre for å nå våre mål. Vi vil fortsette å fremme nye løsninger for å sikre en sunn og god bransje! NFVB er en medlemsstyrt organisasjon. Våre tjenester og kompetanse speiler hva næringen selv mener er viktig for å oppnå lønnsomhet og seriøsitet. NFVB er en handlekraftig organisasjon. Vi skaper en bedre hverdag for våre medlemmer! Edel Teige President

4 » NHOs REGIONSKONTORER Kontaktinformasjon finner du på: NHO Agder NHO Buskerud NHO Finnmark NHO Hordaland NHO Innlandet NHO Nordland NHO Oslo og Akershus NHO Rogaland NHO Møre og Romsdal NHO Sogn og Fjordane NHO Telemark NHO Toms og Svalbard NHO Trøndelag NHO Vestfold NHO Østfold» NFVBs LAUG Kontaktinformasjon finner du på: Agder Frisørlaug Bodø og Omegn frisør- og velværebedrifter Bergen Frisørlaug Gjøvik og Omland Frisørlaug Hønefoss Frisørlaug Harstad og Omegn Frisørlaug Hamar og Omegn Frisørlaug Indre Helgeland Frisørlaug Kristiansund og Omegn Frisørlaug Kongsberg og Omegn Frisørlaug Karmøy Dame- og Herrefrisørlaug Lillehammer Frisørlaug Molde og Omegn frisør- og velværebedrifter Namdal Frisørlaug Oslo Frisørlaug Oslo og Akershus Søre Sunnmøre Frisørlaug Stavanger Frisørlaug Sandnes og Jæren Frisørlaug Trondheim Frisørlaug Tromsø Frisørlaug Telemark Frisørlaug Ålesund og Omegn Frisørlaug DETTE ER NFVB SENTRALT LOKALT» NFVB er den største bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for frisørog velværebedrifter.» NFVBs medlemsbedrifter inkluderer de største frisørkjedene, og store og små frisør og hudpleiebedrifter over hele landet.» NFVB er aktiv også lokalt gjennom NFVB laug og NFVB fylkeskontakter.» NFVB er medlem i NHO gjennom NHO Handel. Våre medlemmer har også tilgang til NHOs regionskontorer. NFVB Laug og fylkeskontakter NHO's 15 regionskontorer

5 MÅLOMRÅDE: KOMPETANSEPOLITIKK Frisør- og velværebransjen skal være en attraktiv bransje for ungdom som ønsker å arbeide i faglige, kreative og sosiale yrker. STRATEGISKE AMBISJONER: TILTREKKE UNGDOM UTVIKLE NY ARBEIDSKRAFT LIVSLANG LÆRING Bransjen og fagene skal tiltrekke seg nok ny og motivert arbeidskraft. Bransjen skal tilføres dyktig og riktig kvalifisert ny arbeidskraft gjennom høy kvalitet på utdanningen i skole og bedrift. Bransjen skal være et sted hvor man kan videreutvikle seg og bli i yrket gjennom faglig utvikling og nye arbeidsoppgaver.

6 MÅLOMRÅDE: NÆRINGS- OG ARBEIDSLIVSPOLITIKK Frisør- og velværebransjen skal være en seriøs og attraktiv bransje. STRATEGISKE AMBISJONER: ARBEIDSKRAFTSSITUASJONEN: ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER RETTFERDIG KONKURRANSE Bransjen skal stå for et produktivt, fleksibelt, seriøst og inkluderende arbeidsliv. Myndighetene skal føre en politikk som ivaretar behovene til arbeidsintensive bedrifter. Bedriftene skal sikres like konkurransevilkår gjennom lik oppfølgning av de krav myndighetene setter.

7 MÅLOMRÅDE: TARIFF OG LØNN Lønn og personalvilkår skal være konkurransedyktige. STRATEGISKE AMBISJONER: LØNNSNIVÅ LØNNSSYSTEMER LØNNSOMHET Bransjens lønnsnivå skal være konkurransedyktig med andre sammenlignbare fag og bransjer. Bransjen skal ha et lønnssystem som er enkelt å administrere, og som er lett å forstå for ledere/eiere og ansatte. Bransjen skal ha lønns- og personalkostnader som er tilpasset arbeidsintensive bedrifter.

8 FORUTSETNING: MEDLEMSSERVICE NFVBs medlemsfordeler skal gjøre medlemmenes hverdag bedre. STRATEGISKE AMBISJONER: PRODUKTER OG TJENESTER INFORMASJON MØTEPLASSER Medlemmene skal oppleve konkrete besparelser på medlemsprodukter og høy kvalitet på medlemstjenestene. Medlemmene skal oppleve at NFVBs informasjonskanaler er viktige, informative og relevante. Medlemmene skal ha tilgang på inspirerende, faglige og politiske møteplasser for utvikling av bedriftene og bransjen.

9 MÅLOMRÅDE: POSISJON NFVB skal være en samfunnsaktør som tar et helhetlig ansvar og setter dagsorden. STRATEGISKE AMBISJONER: KUNNSKAP OMDØMME REPRESENTASJON Styret, administrasjonen, fylkeskontakter, laug og aktive medlemmer ha gode kunnskaper om bransjen og om NFVBs mål og strategi. Medlemmer, politikere og offentlig forvaltning skal ha et meget godt totalinntrykk av NFVB-fellesskapet. NFVB skal være reprensentert og påvirke i organisajoner der det tas beslutninger som påvirker våre medlemmer.

10 FORUTSETNING: ORGANISASJON NFVB skal drives på en rasjonell og effektiv måte, og ha den beste kompetansen å tilby medlemsbedriftene. STRATEGISKE AMBISJONER: STØRRELSE KULTUR OG VERDIER ORGANISERING NFVB skal være den største bransjeorganisasjonen innen frisering og annen skjønnhetspleie. NFVB skal ha kultur og verdier som fremmer samarbeid og gjensidig respekt. NFVB og NHO Handel skal ha en arbeidsdeling som effektiviserer organisasjonenes arbeid og gir optimale resultater.

11 » KOMPETANSEPOLITIKK Frisør- og velværebransjen skal være en attraktiv bransje for ungdom som ønsker å arbeide i faglige, kreative og sosiale yrker. Strategiske ambisjoner: Kompetansepolitikk Kjennetegnes ved Tiltak Måles ved Strategiske ambisjoner: Kompetansepolitikk Kjennetegnes ved Tiltak Måles ved Tiltrekke ungdom: Bransjen og fagene skal tiltrekke seg nok ny og motivert arbeidskraft. Tilstrekkelig antall motiverte søkere til utdanningen i offentlige og private skoler. Nok søkere til læreplasser i bedriftene Sikre tilgang på arbeidskraft gjennom god og riktig informasjon til elever, foreldre, rådgivere og lærebedrifter. Sikre god og riktig informasjon om fagene og bransjen til myndigheter, media og samfunnet. Påvirke bedriftene til å ville være lærebedrifter. Påvirke elever til å velge læretid framfor skoleutdanning. Antall søkere til VG 2 frisør og private skoler. Andelen frafall i skolene. Inngåtte lærekontrakter. Livslang læring: Bransjen skal være et sted hvor man kan videreutvikle seg og bli i yrket, gjennom faglig utvikling og nye arbeidsoppgaver. Bedriftene har økonomi og kompetanse til å ivareta god opplæring av lærlingene. Opplevelse av mange muligheter til personlig og faglig utvikling. Holde kurs for faglige ansvarlige for å øke deres kompetanse. Jobbe for økt lærlingtilskudd og fullt tilskudd for voksne lærlinger. Informasjon om alle muligheter. Antall kurs i regi av NFVB, og antall deltagere på kursene. Størrelsen på lærlingtilskuddet tilsvarer kostnadene ved et skoleår. Stabilt antall som fortsetter i faget. Høy snittalder. Høy ansiennitet. Utvikle ny arbeidskraft: Bransjen skal tilføres dyktig og riktig kvalifisert ny arbeidskraft gjennom høy kvalitet på utdanningen i skole og bedrift. Elevenes og lærlingenes kunnskaper og ferdigheter er relevante og tidsriktige. Læreplaner og prøveforskrifter er i tråd med bransjens krav og behov. Aktivt påvirke myndigheter til å føre en fagopplæringspolitikk som fremmer yrkesfagene. NFVB er representert i det politiske arbeidet. Høyt faglig nivå innen fagene, samt gode kunnskaper i ledelse og økonomi. Arbeide for etter- og videreutdanning med relevante fag- og bransjespesifikke fordypninger. Arrangere og oppmuntre til konkurranseaktiviteter nasjonalt og internasjonalt. Høy deltagelse innen videreutdanning som ledelse, økonomi og didaktikk. Høy deltagelse og gode resultater i faglige konkurranser Lav strykprosent på svenneprøven. Sikre at det er like rammer og lik kvalitet på innhold og vurdering av svenneprøver i hele landet. Statistikk over avlagt og bestått svenneprøve.»»»

12 » NÆRINGS- OG ARBEIDSLIVSPOLITIKK Frisør- og velværebransjen skal være en seriøs og attraktiv bransje. Strategiske ambisjoner: Nærings- og arbeidslivspol Kjennetegnes ved Tiltak Måles ved Strategiske ambisjoner: Nærings- og arbeidslivspolitikk Kjennetegnes ved Tiltak Måles ved Arbeidskraftssituasjonen: Bransjen skal stå for et produktivt, fleksibelt, seriøst og inkluderende arbeidsliv. Høy produktivitet og høy trivsel. Arbeidsmiljøloven er tilpasset et moderne arbeidsliv. Sykefraværet er på nivå med gjennomsnittet av næringslivet. Seriøse arbeidsgivere som etterlever regelverket. Hjelpe og rådgi medlemsbedriftene. Informasjon Jobbe gjennom NHO systemet for å påvirke myndighetene. Jobbe for at hele bransjen har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Arbeide for å få ned det store sykefraværet i bransjen, gjennom forebyggende tiltak. Informasjon til medlemsbedriftene. Rådgivning og hjelp. Påstanden Min bedrift er medlem i NFVB fordi det gir tilgang til faglig ekspertise skal øke fra 2016 til 2018 (Medlemsundersøkelsen NHO). Bransjeundersøkelser. Endringer i lovtekst. Atferdsendring Sykefravær SSB Omdømme. Markedsandel NFVB. Økonomiske rammebetingelser: Myndighetene skal føre en politikk som ivaretar behovene til arbeidsintensive bedrifter. Rettferdig konkurranse: Bedriftene skal sikres like konkurransevilkår gjennom lik oppfølgning av de krav myndighetene setter. Skatter, avgifter og andre lovkrav er tilpasset arbeidsintensive bedrifters situasjon. Like rettigheter og plikter for bedrifter med og uten ansatte. Målrettede kontroller av useriøse aktører. Bidra til å øke politikernes kunnskaper om arbeidsintensive bedrifters situasjon. Arbeide for enklere IA-regler og HMSregler. Arbeide for å fjerne pålagt BHT. Påvirke myndigheter til å endre regelverk som bidrar til fragmentering av bransjen og økt stolutleie. Jobbe sammen med partene i arbeidslivet. Sentralt og lokalt ha tett samarbeid med skattemyndighetene. Nivået for sosiale kostnader på arbeidskraft. Vekst i antall arbeidsgiverbedrifter. Vekst i antall årsverk 0-vekst i stolleie. Økt antall kontroller av useriøse aktører.»»»

13 » TARIFF OG LØNN Lønn og personalvilkår skal være konkurransedyktige» MEDLEMSSERVICE NFVBs medlemsfordeler skal gjøre medlemmenes hverdag bedre. Strategiske ambisjoner: Tariff og lønn. Lønnsnivå: Bransjens lønnsnivå skal være konkurransedyktig med andre sammenlignbare fag og bransjer. Kjennetegnes ved Tiltak Måles ved Minstelønn som i frontfagene. Vurdere minstelønnen i forhold til frontfagene i tilknytning til hvert tariffoppgjør. Lønnsstatistikk (Teknisk beregningsutvalg). Strategiske ambisjoner: Medlemsservice. Produkter og tjenester: Medlemmene skal oppleve konkrete besparelser på medlemsprodukter og høy kvalitet på medlemstjenester. Kjennetegnes ved Tiltak Måles ved Konkurransedyktige priser på medlems produkter. Utvikle nye og følge opp eksisterende fordeler. Samarbeide med NHO/ NHO Handel om medlemsfordeler. Økt oppslutning og etterspørsel. Konkurransedyktige priser. Lønnssystemer: Bransjen skal ha et lønnssystem som er enkelt å administrere, og som er lett å forstå for ledere/eiere og ansatte. Lønnsomhet: Bransjen skal ha lønnsog personalkostnader som er tilpasset arbeidsintensive bedrifter. Lønnsnivå mer enn 90 % av gjennomsnittet i industrien. Ledere og ansatte forstår og benytter systemer som fremmer produktivitet, ivaretar trygghet og stimulerer til innsats. Lønnsandelen i forhold til omsetning er lik eller mindre enn 50 %. Hjelpe medlems bedriftene til lønnsom drift og bidra til bedre kunnskaper innen kalkulasjon og tidsplanlegging. Utvikle ett eller flere alternative lønnssystemer. Selv eller gjennom andre tilby kurs for å øke kunnskap om lønn og lønnssystemer. Omdømme NFVB skal øke kunnskap om ledelse, økonomi og kalkulasjon. Lønnsstatistikk (Teknisk beregningsutvalg). Bransjestatistikk. God utbredelse og tilfredshet hos bedrifter og ansatte (Fafo). Færre spørsmål og færre konflikter. Gjennomsnittlig lønnsandel. Informasjon: Medlemmene skal oppleve at NFVBs informasjonskanaler er viktige, informative og relevante. Møteplasser: Medlemmene skal ha tilgang på inspirerende, faglige og politiske møteplasser for utvikling av bedriftene og bransjen. Foretrukne rådgivningstjenester. NFVBs informasjon setter dagsorden i bransjen. Attraktive møteplasser for ulike medlemsgrupper med ulike interesser. Tilby relevant rådgivning med høy kvalitet i alle organisasjonsledd. Videreutvikle alle egne medier og kanaler. Aktiv ta i bruk nye, relevante sosiale medier. Aktiv bruk av spørreundersøkelser til målgruppene. Etablere og videreutvikle NFVBs nasjonale og lokale møteplasser. Påvirke medlemmene til å bruke NHO og NHO Handels møteplasser. Høy tilfredshet (Fafo). Medlemsundersøkelser. Antall brukere på nettsidene. Økt tilfredshet på spørreundersøkelser Antall møteplasser. Antall deltagere. Tilfredshet. Dødtid mindre enn 30 %. Arbeide for lavere dødtid og økt lønnsomhet. Bransjeundersøkelser Reduserte myndighetspålagte kostnader på arbeidskraft. Arbeide for å begrense pensjons- og forsikringskostnader. Arbeide for å fjerne kostbare krav. Nivået for sosiale kostnader på arbeidskraft.

14 » POSISJON NFVB skal være en samfunnsaktør som tar et helhetlig ansvar og setter dagsorden.» ORGANISASJON NFVB skal drives på en rasjonell og effektiv måte og ha den beste kompetansen å tilby medlemsbedriftene. Strategiske ambisjoner: Posisjon. Kjennetegnes ved Tiltak Måles ved Strategiske ambisjoner: Organisasjon. Kjennetegnes ved Tiltak Måles ved Kunnskap: Styret, administrasjonen, fylkeskontakter, laug og aktive medlemmer har gode kunnskaper om bransjen og om NFVBs mål og strategi. NFVB kjennetegnes ved høy kvalitet, faktabasert argumentasjon og stor faglig tyngde i alle ledd av organisasjonen. NFVB skal kurse tillitsvalgte, aktive medlemmer og administrasjon. NFVB skal utvikle sentrale rapporter og statistikk om bransjen (Fafo/økonomi). NFVB skal delta på relevante arenaer. Kurs og kompetansetiltak. Rapporter og statistikker. Deltagelse. Størrelse: NFVB skal være den største bransjeorganisasjonen innen frisering og annen skjønnhetspleie. Størst i antall ansatte, årsverk og medlemsbedrifter. NFVB skal ha en vervestrategi og handlingsplan for alle målgrupper. Økning i antall medlemmer fra 2015 til Økning i antall årsverk. Omdømme: Medlemmer, politikere, offentlig og medier forvaltning skal ha et meget godt totalinntrykk av NFVB-fellesskapet. Representasjon: NFVB skal være representert og påvirke i organisasjoner der det tas beslutninger som påvirker våre medlemmer. NFVB er en synlig aktør for informasjon om bransjen og fagene. NFVB er medienes naturlige kontaktpunkt for faktainformasjon og bakgrunnskunnskap. NFVB medlemmer i sentrale posisjoner og verv i alle ledd i NHO-fellesskapet samt i relevante eksterne fora. NFVB skal ha aktiv bruk av verktøy som egne medier, kjøpt kommunikasjon, PR og samfunnskontakt. Egen mediestrategi for perioden. Støtte opp om NHOs arbeid. Finne riktige eksempelbedrifter til aktuelle saker for NFVB og NHO. Bygge opp et fast kontaktnett i mediene. NFVB skal identifisere de viktigste arenaene for våre saker. NFVB skal bevisst posisjonere riktige tillitsvalgte og aktive medlemmer til eksterne styrer og råd. NFVB skal skolere alle representanter i vår politikk. Antall publiseringer i egne og eksterne medier og antall reaksjoner. Økt antall positive vinklede oppslag i mediene. Antall NFVB medlemmer i sentrale posisjoner og verv skal være stabilt eller økende. Økt gjennomslag for våre saker. Kultur og verdier: NFVB skal ha en kultur og verdier som fremmer samarbeid og gjensidig respekt. Organisering: NFVB og NHO Handel skal ha en arbeidsdeling som effektiviserer organisasjonenenes arbeid og gir optimale resultater. Størst i antall velværebedrifter. Egenkapital nok til å kunne satse i tråd med strategien. Kulturen i organisasjonen preges av verdiene: Modige, sjenerøse, engasjerte og endringsvillige. Det er en optimal saks- og ansvarsfordeling mellom NFVB, NHO Handel og NHO. Egen plan for verving og pleie av velværebedrifter. NFVB skal driftes med overskudd over tid. Skape arenaer for diskusjon og meningsutveksling. Fremme debatt, lytte til ulike meninger og begrunne vedtak. Avklare og tydeliggjøre saks- og ansvarsområder. Fordele arbeidsoppgaver og fremme informasjonsflyt i tråd med saks- og ansvarsområder. NFVB er høringsinstans i alle relevante saker. Økning i antall velværebedrifter. Egenkapital større enn 1 års driftskostnader. Aktiv deltakelse på arenaer. Lokalt engasjement. Interessen for å være tillitsvalgt. Tydelig organisasjonskart og beskrivelse av tjenestevei.

15 VISJON Vi skal skape en bedre hverdag for våre medlemmer! OPPDRAG NFVBs oppdrag er å sikre medlemmene politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemsfordeler. Sammen sikrer vi grunnlaget for en økonomisk sunn og vekstkraftig bransje! VERDIER Modige l Sjenerøse l Engasjerte l Endringsvillige MÅLOMRÅDER Kompetansepolitikk l Nærings- og arbeidslivspolitikk l Tariff og lønn l Medlemsservice FORUTSETNINGER Posisjon l Organisasjon Layout: Middelthunsgt. 27 PB 7017 Majorstuen, 0306 OSLO Telefon: E-post:

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden!

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden! NFVBs måldokument 2013 til 2015 Styrker bransjen former fremtiden! NFVB gjør en svært viktig jobb for medlemsbedriftene. Lykkes vi med å styrke frisør- og velværebransjen, bidrar vi også til et økonomisk

Detaljer

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017 Entreprenørforeningen bygg og anlegg Strategi 2014 til 2017 Vi bygger fremtiden! Foto: Terje Borud EBA`s visjon er at vi skal bygge en bærekraftig fremtid. Det betyr at vi må sette lønnsomhet, seriøsitet,

Detaljer

Norske frisør- og velværebedrifter

Norske frisør- og velværebedrifter Norske frisør- og velværebedrifter Årsrapport 2011-2013 1 Kjære medlemmer! En stor takk til alle som gjennom denne landsmøteperioden har bidratt til at vi som fag og bransje har styrket oss på flere felt.

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 1.0 Sentrale utviklingstrekk Globaliseringen fortsetter, og konkurransen fra utenlandske selskaper vil øke i tiårene fremover, særlig

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

HÅRFIN SUKSESS. SEILER I MEDVIND Norsafe passerer 1 milliard kr i omsetning Side 14-15

HÅRFIN SUKSESS. SEILER I MEDVIND Norsafe passerer 1 milliard kr i omsetning Side 14-15 SKAPE Et magasin for og om NHO Agder SEILER I MEDVIND Norsafe passerer 1 milliard kr i omsetning Side 14-15 BEST I VERDEN GE Healthcare i Lindesnes kjemper i verdensmesterskapet hver dag Side 4-5 HÅRFIN

Detaljer

HR-politikk for forsvarsbygg

HR-politikk for forsvarsbygg HR-politikk for Forsvarsbygg 1 Våre verdier Overordnet HR-politikk for Forsvarsbygg Fokusert Vi har fokus på hva kundene har behov for Våre prosesser og leveranser skal gjøre at kundene når sine mål Vi

Detaljer

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014 A ÅRSBERETNING 2014 VÅRE ORGANISASJONEN TJENESTER B 3 NHO REISELIV EN DEL AV ET STØRRE FELLESSKAP MÅL OG VERDIER INNHOLD NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Prinsipprogram 2014-2017

Prinsipprogram 2014-2017 Forbundet for Ledelse og Teknikk Prinsipprogram 2014-2017 Vedtatt på landsmøtet 29.10.2013 sammen inn i fremtiden Innhold 1 Organisasjon 4 1.1 Visjoner og verdier 4 1.2 Utfordringer i kommende periode

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

28. 8. 2015 STRATEGI 2015-2017. Etter strategisjekk 2015 halvveis i strategiperioden

28. 8. 2015 STRATEGI 2015-2017. Etter strategisjekk 2015 halvveis i strategiperioden 28. 8. 2015 STRATEGI 2015-2017 Etter strategisjekk 2015 halvveis i strategiperioden Finans Norges samfunnsrolle og visjon Finans Norge skal legge til rette for en effektiv, lønnsom og moderne finansnæring

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

Nytt felles lærlingekontor

Nytt felles lærlingekontor Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2011 56087/2011 2011/6417 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/10 Administrasjonsutvalget 11.10.2011 11/149 Bystyret 27.10.2011

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

byggenæringens fremtidsbarometer

byggenæringens fremtidsbarometer byggenæringens s medlemsundersøkelse 215 Hvilke forventninger har du til 215? Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til 215 7 Forventninger

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti 1 Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti Det er mye vi ikke vet om framtiden, men det vi vet er at vi vil trenge kunnskap. Kunnskap trumfer alt. Jens Stoltenberg, nyttårstalen, 01.01.2010

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer