NFVBs STRATEGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFVBs STRATEGI 2015-2017"

Transkript

1 NFVBs STRATEGI

2 NFVBs STRATEGI

3 VI SKAPER EN BEDRE HVERDAG FOR VÅRE MEDLEMMER! «Seriøse bedrifter må prioriteres, de bidrar til samfunnet!» NFVBs visjon er å skape en bedre hverdag for våre medlemmer. Det betyr at vi må sette lønnsomhet, seriøsitet og bærekraft for våre medlemmer høyest på agendaen. Frisør- og velværebransjen er en arbeidsintensiv bransje som har sine spesielle utfordringer. Lønnskostnadene i bransjen er store i forhold til omsetningen, i snitt mer enn 55 prosent. Dette krever mye av bedriftene, som har små marginer igjen til å dekke andre kostnader. Konkurranse fra useriøse bedrifter kan i enkelte tilfeller være knusende for de bedriftene dette rammer. Myndighetenes ønske om å pålegge flere krav - og dermed økte personalkostnader - til bedriftene har større konsekvenser i vår bransje enn i mange andre, nettopp på grunn av den høye lønnsandelen. NFVB jobber hele tiden for å påvirke medlemsbedriftenes rammebetingelser. En viktig jobb er å få myndighetene til å fokusere mer på kontroller av useriøse bedrifter. I dag opplever mange at det er de seriøse bedriftene som blir kontrollert, og at de useriøse ofte slipper unna. Dette er ingen tjent med, hverken våre medlemmer eller samfunnet. Useriøse bedrifter bidrar ikke til samfunnet, de stjeler fra alle. Seriøse bedrifter må prioriteres, de bidrar til samfunnet! NFVBs strategiske målplan handler om hva som skal gjøres, og på hvilken måte vi får best effekt. På noen områder er NFVB selv best egnet til å løse problemet. Andre ganger gir det bedre effekt å samarbeide i NHO fellesskapet, eller arbeide gjennom landsforeningen NHO Handel. NFVBs målplaner viser derfor hvordan vi skal nå disse målene, og hvordan vi kan måle at vi har lykkes. Gjennom grundig arbeid med strategi og handlingsplaner skal NFVB være en konstruktiv og nyttig samarbeidspartner med myndighetene og andre for å nå våre mål. Vi vil fortsette å fremme nye løsninger for å sikre en sunn og god bransje! NFVB er en medlemsstyrt organisasjon. Våre tjenester og kompetanse speiler hva næringen selv mener er viktig for å oppnå lønnsomhet og seriøsitet. NFVB er en handlekraftig organisasjon. Vi skaper en bedre hverdag for våre medlemmer! Edel Teige President

4 » NHOs REGIONSKONTORER Kontaktinformasjon finner du på: NHO Agder NHO Buskerud NHO Finnmark NHO Hordaland NHO Innlandet NHO Nordland NHO Oslo og Akershus NHO Rogaland NHO Møre og Romsdal NHO Sogn og Fjordane NHO Telemark NHO Toms og Svalbard NHO Trøndelag NHO Vestfold NHO Østfold» NFVBs LAUG Kontaktinformasjon finner du på: Agder Frisørlaug Bodø og Omegn frisør- og velværebedrifter Bergen Frisørlaug Gjøvik og Omland Frisørlaug Hønefoss Frisørlaug Harstad og Omegn Frisørlaug Hamar og Omegn Frisørlaug Indre Helgeland Frisørlaug Kristiansund og Omegn Frisørlaug Kongsberg og Omegn Frisørlaug Karmøy Dame- og Herrefrisørlaug Lillehammer Frisørlaug Molde og Omegn frisør- og velværebedrifter Namdal Frisørlaug Oslo Frisørlaug Oslo og Akershus Søre Sunnmøre Frisørlaug Stavanger Frisørlaug Sandnes og Jæren Frisørlaug Trondheim Frisørlaug Tromsø Frisørlaug Telemark Frisørlaug Ålesund og Omegn Frisørlaug DETTE ER NFVB SENTRALT LOKALT» NFVB er den største bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for frisørog velværebedrifter.» NFVBs medlemsbedrifter inkluderer de største frisørkjedene, og store og små frisør og hudpleiebedrifter over hele landet.» NFVB er aktiv også lokalt gjennom NFVB laug og NFVB fylkeskontakter.» NFVB er medlem i NHO gjennom NHO Handel. Våre medlemmer har også tilgang til NHOs regionskontorer. NFVB Laug og fylkeskontakter NHO's 15 regionskontorer

5 MÅLOMRÅDE: KOMPETANSEPOLITIKK Frisør- og velværebransjen skal være en attraktiv bransje for ungdom som ønsker å arbeide i faglige, kreative og sosiale yrker. STRATEGISKE AMBISJONER: TILTREKKE UNGDOM UTVIKLE NY ARBEIDSKRAFT LIVSLANG LÆRING Bransjen og fagene skal tiltrekke seg nok ny og motivert arbeidskraft. Bransjen skal tilføres dyktig og riktig kvalifisert ny arbeidskraft gjennom høy kvalitet på utdanningen i skole og bedrift. Bransjen skal være et sted hvor man kan videreutvikle seg og bli i yrket gjennom faglig utvikling og nye arbeidsoppgaver.

6 MÅLOMRÅDE: NÆRINGS- OG ARBEIDSLIVSPOLITIKK Frisør- og velværebransjen skal være en seriøs og attraktiv bransje. STRATEGISKE AMBISJONER: ARBEIDSKRAFTSSITUASJONEN: ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER RETTFERDIG KONKURRANSE Bransjen skal stå for et produktivt, fleksibelt, seriøst og inkluderende arbeidsliv. Myndighetene skal føre en politikk som ivaretar behovene til arbeidsintensive bedrifter. Bedriftene skal sikres like konkurransevilkår gjennom lik oppfølgning av de krav myndighetene setter.

7 MÅLOMRÅDE: TARIFF OG LØNN Lønn og personalvilkår skal være konkurransedyktige. STRATEGISKE AMBISJONER: LØNNSNIVÅ LØNNSSYSTEMER LØNNSOMHET Bransjens lønnsnivå skal være konkurransedyktig med andre sammenlignbare fag og bransjer. Bransjen skal ha et lønnssystem som er enkelt å administrere, og som er lett å forstå for ledere/eiere og ansatte. Bransjen skal ha lønns- og personalkostnader som er tilpasset arbeidsintensive bedrifter.

8 FORUTSETNING: MEDLEMSSERVICE NFVBs medlemsfordeler skal gjøre medlemmenes hverdag bedre. STRATEGISKE AMBISJONER: PRODUKTER OG TJENESTER INFORMASJON MØTEPLASSER Medlemmene skal oppleve konkrete besparelser på medlemsprodukter og høy kvalitet på medlemstjenestene. Medlemmene skal oppleve at NFVBs informasjonskanaler er viktige, informative og relevante. Medlemmene skal ha tilgang på inspirerende, faglige og politiske møteplasser for utvikling av bedriftene og bransjen.

9 MÅLOMRÅDE: POSISJON NFVB skal være en samfunnsaktør som tar et helhetlig ansvar og setter dagsorden. STRATEGISKE AMBISJONER: KUNNSKAP OMDØMME REPRESENTASJON Styret, administrasjonen, fylkeskontakter, laug og aktive medlemmer ha gode kunnskaper om bransjen og om NFVBs mål og strategi. Medlemmer, politikere og offentlig forvaltning skal ha et meget godt totalinntrykk av NFVB-fellesskapet. NFVB skal være reprensentert og påvirke i organisajoner der det tas beslutninger som påvirker våre medlemmer.

10 FORUTSETNING: ORGANISASJON NFVB skal drives på en rasjonell og effektiv måte, og ha den beste kompetansen å tilby medlemsbedriftene. STRATEGISKE AMBISJONER: STØRRELSE KULTUR OG VERDIER ORGANISERING NFVB skal være den største bransjeorganisasjonen innen frisering og annen skjønnhetspleie. NFVB skal ha kultur og verdier som fremmer samarbeid og gjensidig respekt. NFVB og NHO Handel skal ha en arbeidsdeling som effektiviserer organisasjonenes arbeid og gir optimale resultater.

11 » KOMPETANSEPOLITIKK Frisør- og velværebransjen skal være en attraktiv bransje for ungdom som ønsker å arbeide i faglige, kreative og sosiale yrker. Strategiske ambisjoner: Kompetansepolitikk Kjennetegnes ved Tiltak Måles ved Strategiske ambisjoner: Kompetansepolitikk Kjennetegnes ved Tiltak Måles ved Tiltrekke ungdom: Bransjen og fagene skal tiltrekke seg nok ny og motivert arbeidskraft. Tilstrekkelig antall motiverte søkere til utdanningen i offentlige og private skoler. Nok søkere til læreplasser i bedriftene Sikre tilgang på arbeidskraft gjennom god og riktig informasjon til elever, foreldre, rådgivere og lærebedrifter. Sikre god og riktig informasjon om fagene og bransjen til myndigheter, media og samfunnet. Påvirke bedriftene til å ville være lærebedrifter. Påvirke elever til å velge læretid framfor skoleutdanning. Antall søkere til VG 2 frisør og private skoler. Andelen frafall i skolene. Inngåtte lærekontrakter. Livslang læring: Bransjen skal være et sted hvor man kan videreutvikle seg og bli i yrket, gjennom faglig utvikling og nye arbeidsoppgaver. Bedriftene har økonomi og kompetanse til å ivareta god opplæring av lærlingene. Opplevelse av mange muligheter til personlig og faglig utvikling. Holde kurs for faglige ansvarlige for å øke deres kompetanse. Jobbe for økt lærlingtilskudd og fullt tilskudd for voksne lærlinger. Informasjon om alle muligheter. Antall kurs i regi av NFVB, og antall deltagere på kursene. Størrelsen på lærlingtilskuddet tilsvarer kostnadene ved et skoleår. Stabilt antall som fortsetter i faget. Høy snittalder. Høy ansiennitet. Utvikle ny arbeidskraft: Bransjen skal tilføres dyktig og riktig kvalifisert ny arbeidskraft gjennom høy kvalitet på utdanningen i skole og bedrift. Elevenes og lærlingenes kunnskaper og ferdigheter er relevante og tidsriktige. Læreplaner og prøveforskrifter er i tråd med bransjens krav og behov. Aktivt påvirke myndigheter til å føre en fagopplæringspolitikk som fremmer yrkesfagene. NFVB er representert i det politiske arbeidet. Høyt faglig nivå innen fagene, samt gode kunnskaper i ledelse og økonomi. Arbeide for etter- og videreutdanning med relevante fag- og bransjespesifikke fordypninger. Arrangere og oppmuntre til konkurranseaktiviteter nasjonalt og internasjonalt. Høy deltagelse innen videreutdanning som ledelse, økonomi og didaktikk. Høy deltagelse og gode resultater i faglige konkurranser Lav strykprosent på svenneprøven. Sikre at det er like rammer og lik kvalitet på innhold og vurdering av svenneprøver i hele landet. Statistikk over avlagt og bestått svenneprøve.»»»

12 » NÆRINGS- OG ARBEIDSLIVSPOLITIKK Frisør- og velværebransjen skal være en seriøs og attraktiv bransje. Strategiske ambisjoner: Nærings- og arbeidslivspol Kjennetegnes ved Tiltak Måles ved Strategiske ambisjoner: Nærings- og arbeidslivspolitikk Kjennetegnes ved Tiltak Måles ved Arbeidskraftssituasjonen: Bransjen skal stå for et produktivt, fleksibelt, seriøst og inkluderende arbeidsliv. Høy produktivitet og høy trivsel. Arbeidsmiljøloven er tilpasset et moderne arbeidsliv. Sykefraværet er på nivå med gjennomsnittet av næringslivet. Seriøse arbeidsgivere som etterlever regelverket. Hjelpe og rådgi medlemsbedriftene. Informasjon Jobbe gjennom NHO systemet for å påvirke myndighetene. Jobbe for at hele bransjen har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Arbeide for å få ned det store sykefraværet i bransjen, gjennom forebyggende tiltak. Informasjon til medlemsbedriftene. Rådgivning og hjelp. Påstanden Min bedrift er medlem i NFVB fordi det gir tilgang til faglig ekspertise skal øke fra 2016 til 2018 (Medlemsundersøkelsen NHO). Bransjeundersøkelser. Endringer i lovtekst. Atferdsendring Sykefravær SSB Omdømme. Markedsandel NFVB. Økonomiske rammebetingelser: Myndighetene skal føre en politikk som ivaretar behovene til arbeidsintensive bedrifter. Rettferdig konkurranse: Bedriftene skal sikres like konkurransevilkår gjennom lik oppfølgning av de krav myndighetene setter. Skatter, avgifter og andre lovkrav er tilpasset arbeidsintensive bedrifters situasjon. Like rettigheter og plikter for bedrifter med og uten ansatte. Målrettede kontroller av useriøse aktører. Bidra til å øke politikernes kunnskaper om arbeidsintensive bedrifters situasjon. Arbeide for enklere IA-regler og HMSregler. Arbeide for å fjerne pålagt BHT. Påvirke myndigheter til å endre regelverk som bidrar til fragmentering av bransjen og økt stolutleie. Jobbe sammen med partene i arbeidslivet. Sentralt og lokalt ha tett samarbeid med skattemyndighetene. Nivået for sosiale kostnader på arbeidskraft. Vekst i antall arbeidsgiverbedrifter. Vekst i antall årsverk 0-vekst i stolleie. Økt antall kontroller av useriøse aktører.»»»

13 » TARIFF OG LØNN Lønn og personalvilkår skal være konkurransedyktige» MEDLEMSSERVICE NFVBs medlemsfordeler skal gjøre medlemmenes hverdag bedre. Strategiske ambisjoner: Tariff og lønn. Lønnsnivå: Bransjens lønnsnivå skal være konkurransedyktig med andre sammenlignbare fag og bransjer. Kjennetegnes ved Tiltak Måles ved Minstelønn som i frontfagene. Vurdere minstelønnen i forhold til frontfagene i tilknytning til hvert tariffoppgjør. Lønnsstatistikk (Teknisk beregningsutvalg). Strategiske ambisjoner: Medlemsservice. Produkter og tjenester: Medlemmene skal oppleve konkrete besparelser på medlemsprodukter og høy kvalitet på medlemstjenester. Kjennetegnes ved Tiltak Måles ved Konkurransedyktige priser på medlems produkter. Utvikle nye og følge opp eksisterende fordeler. Samarbeide med NHO/ NHO Handel om medlemsfordeler. Økt oppslutning og etterspørsel. Konkurransedyktige priser. Lønnssystemer: Bransjen skal ha et lønnssystem som er enkelt å administrere, og som er lett å forstå for ledere/eiere og ansatte. Lønnsomhet: Bransjen skal ha lønnsog personalkostnader som er tilpasset arbeidsintensive bedrifter. Lønnsnivå mer enn 90 % av gjennomsnittet i industrien. Ledere og ansatte forstår og benytter systemer som fremmer produktivitet, ivaretar trygghet og stimulerer til innsats. Lønnsandelen i forhold til omsetning er lik eller mindre enn 50 %. Hjelpe medlems bedriftene til lønnsom drift og bidra til bedre kunnskaper innen kalkulasjon og tidsplanlegging. Utvikle ett eller flere alternative lønnssystemer. Selv eller gjennom andre tilby kurs for å øke kunnskap om lønn og lønnssystemer. Omdømme NFVB skal øke kunnskap om ledelse, økonomi og kalkulasjon. Lønnsstatistikk (Teknisk beregningsutvalg). Bransjestatistikk. God utbredelse og tilfredshet hos bedrifter og ansatte (Fafo). Færre spørsmål og færre konflikter. Gjennomsnittlig lønnsandel. Informasjon: Medlemmene skal oppleve at NFVBs informasjonskanaler er viktige, informative og relevante. Møteplasser: Medlemmene skal ha tilgang på inspirerende, faglige og politiske møteplasser for utvikling av bedriftene og bransjen. Foretrukne rådgivningstjenester. NFVBs informasjon setter dagsorden i bransjen. Attraktive møteplasser for ulike medlemsgrupper med ulike interesser. Tilby relevant rådgivning med høy kvalitet i alle organisasjonsledd. Videreutvikle alle egne medier og kanaler. Aktiv ta i bruk nye, relevante sosiale medier. Aktiv bruk av spørreundersøkelser til målgruppene. Etablere og videreutvikle NFVBs nasjonale og lokale møteplasser. Påvirke medlemmene til å bruke NHO og NHO Handels møteplasser. Høy tilfredshet (Fafo). Medlemsundersøkelser. Antall brukere på nettsidene. Økt tilfredshet på spørreundersøkelser Antall møteplasser. Antall deltagere. Tilfredshet. Dødtid mindre enn 30 %. Arbeide for lavere dødtid og økt lønnsomhet. Bransjeundersøkelser Reduserte myndighetspålagte kostnader på arbeidskraft. Arbeide for å begrense pensjons- og forsikringskostnader. Arbeide for å fjerne kostbare krav. Nivået for sosiale kostnader på arbeidskraft.

14 » POSISJON NFVB skal være en samfunnsaktør som tar et helhetlig ansvar og setter dagsorden.» ORGANISASJON NFVB skal drives på en rasjonell og effektiv måte og ha den beste kompetansen å tilby medlemsbedriftene. Strategiske ambisjoner: Posisjon. Kjennetegnes ved Tiltak Måles ved Strategiske ambisjoner: Organisasjon. Kjennetegnes ved Tiltak Måles ved Kunnskap: Styret, administrasjonen, fylkeskontakter, laug og aktive medlemmer har gode kunnskaper om bransjen og om NFVBs mål og strategi. NFVB kjennetegnes ved høy kvalitet, faktabasert argumentasjon og stor faglig tyngde i alle ledd av organisasjonen. NFVB skal kurse tillitsvalgte, aktive medlemmer og administrasjon. NFVB skal utvikle sentrale rapporter og statistikk om bransjen (Fafo/økonomi). NFVB skal delta på relevante arenaer. Kurs og kompetansetiltak. Rapporter og statistikker. Deltagelse. Størrelse: NFVB skal være den største bransjeorganisasjonen innen frisering og annen skjønnhetspleie. Størst i antall ansatte, årsverk og medlemsbedrifter. NFVB skal ha en vervestrategi og handlingsplan for alle målgrupper. Økning i antall medlemmer fra 2015 til Økning i antall årsverk. Omdømme: Medlemmer, politikere, offentlig og medier forvaltning skal ha et meget godt totalinntrykk av NFVB-fellesskapet. Representasjon: NFVB skal være representert og påvirke i organisasjoner der det tas beslutninger som påvirker våre medlemmer. NFVB er en synlig aktør for informasjon om bransjen og fagene. NFVB er medienes naturlige kontaktpunkt for faktainformasjon og bakgrunnskunnskap. NFVB medlemmer i sentrale posisjoner og verv i alle ledd i NHO-fellesskapet samt i relevante eksterne fora. NFVB skal ha aktiv bruk av verktøy som egne medier, kjøpt kommunikasjon, PR og samfunnskontakt. Egen mediestrategi for perioden. Støtte opp om NHOs arbeid. Finne riktige eksempelbedrifter til aktuelle saker for NFVB og NHO. Bygge opp et fast kontaktnett i mediene. NFVB skal identifisere de viktigste arenaene for våre saker. NFVB skal bevisst posisjonere riktige tillitsvalgte og aktive medlemmer til eksterne styrer og råd. NFVB skal skolere alle representanter i vår politikk. Antall publiseringer i egne og eksterne medier og antall reaksjoner. Økt antall positive vinklede oppslag i mediene. Antall NFVB medlemmer i sentrale posisjoner og verv skal være stabilt eller økende. Økt gjennomslag for våre saker. Kultur og verdier: NFVB skal ha en kultur og verdier som fremmer samarbeid og gjensidig respekt. Organisering: NFVB og NHO Handel skal ha en arbeidsdeling som effektiviserer organisasjonenenes arbeid og gir optimale resultater. Størst i antall velværebedrifter. Egenkapital nok til å kunne satse i tråd med strategien. Kulturen i organisasjonen preges av verdiene: Modige, sjenerøse, engasjerte og endringsvillige. Det er en optimal saks- og ansvarsfordeling mellom NFVB, NHO Handel og NHO. Egen plan for verving og pleie av velværebedrifter. NFVB skal driftes med overskudd over tid. Skape arenaer for diskusjon og meningsutveksling. Fremme debatt, lytte til ulike meninger og begrunne vedtak. Avklare og tydeliggjøre saks- og ansvarsområder. Fordele arbeidsoppgaver og fremme informasjonsflyt i tråd med saks- og ansvarsområder. NFVB er høringsinstans i alle relevante saker. Økning i antall velværebedrifter. Egenkapital større enn 1 års driftskostnader. Aktiv deltakelse på arenaer. Lokalt engasjement. Interessen for å være tillitsvalgt. Tydelig organisasjonskart og beskrivelse av tjenestevei.

15 VISJON Vi skal skape en bedre hverdag for våre medlemmer! OPPDRAG NFVBs oppdrag er å sikre medlemmene politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemsfordeler. Sammen sikrer vi grunnlaget for en økonomisk sunn og vekstkraftig bransje! VERDIER Modige l Sjenerøse l Engasjerte l Endringsvillige MÅLOMRÅDER Kompetansepolitikk l Nærings- og arbeidslivspolitikk l Tariff og lønn l Medlemsservice FORUTSETNINGER Posisjon l Organisasjon Layout: Middelthunsgt. 27 PB 7017 Majorstuen, 0306 OSLO Telefon: E-post:

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden!

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden! NFVBs måldokument 2013 til 2015 Styrker bransjen former fremtiden! NFVB gjør en svært viktig jobb for medlemsbedriftene. Lykkes vi med å styrke frisør- og velværebransjen, bidrar vi også til et økonomisk

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017 Entreprenørforeningen bygg og anlegg Strategi 2014 til 2017 Vi bygger fremtiden! Foto: Terje Borud EBA`s visjon er at vi skal bygge en bærekraftig fremtid. Det betyr at vi må sette lønnsomhet, seriøsitet,

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Arbeidstilsynets målbilde 2025

Arbeidstilsynets målbilde 2025 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 samfunnsoppdrag 5 Utfordringer i arbeidslivet 6 visjon og målbilde for 2025 1 Innledning I utvikling av ny strategi for Arbeidstilsynet for perioden 2017-2019, ble det

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 GLOBAL FUTURE BUSKERUD Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 AGENDA NHO Buskerud hvem er vi? Hvorfor satser vi på Global Future? Hva er Global Future? Dette er NHO Norges største

Detaljer

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling Foto: Jo Michael 4. kvartal 2009 Bemanningsbransjens utvikling Er krisen over? 2009 ble et svært vanskelig år for bemanningsbransjen. Da finanskrisen slo innover landet ble bemanningsbransjen truffet hardt.

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Stavanger 25. august 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 28.06.2012 kl. 0900-1300 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Foto: Jo Michael. Samfunnskontrakten. Seniorrådgiver Liv Ragnhild Hov, NHO Nordland

Foto: Jo Michael. Samfunnskontrakten. Seniorrådgiver Liv Ragnhild Hov, NHO Nordland Foto: Jo Michael Samfunnskontrakten Seniorrådgiver Liv Ragnhild Hov, NHO Nordland Dette er NHO 22 100 medlemsbedrifter med 541 445 årsverk Nordland 1266 medlemsbedrifter med ca 22 000 årsverk p hoto: Olav

Detaljer

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

Industri i omstilling. Regiondirektør, Åge Skinstad

Industri i omstilling. Regiondirektør, Åge Skinstad Industri i omstilling Regiondirektør, Åge Skinstad 20.09.16 NHO er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter og jobber for stabile og konkurransedyktige vilkår 24 500 medlemsbedrifter 572 000

Detaljer

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Høringsseminar for regional planstrategi for Sør-Trøndelag Trondheim 2011-12-16 Forskningsleder Håkon Finne SINTEF Teknologi og samfunn Regional utvikling

Detaljer

NELFOs mål og strategier

NELFOs mål og strategier NELFOs mål og strategier 2014 2015 Nye utfordringer gir nye muligheter NELFOs strategier for 2014 2015 sammenfaller med at Norge har fått et nytt politisk flertall på plass. Det gir oss nye muligheter,

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan 2016-2019 Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet til fylkeskommunen. I form av vedtak

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling NHOs arbeid med Samfunnskontrakten Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 21 500 medlemsbedrifter med 528 800 årsverk photo: Olav Heggø

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen

Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen Foto: Jo Michael Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen Are Turmo, NHO Avd. Kompetanse 28. oktober 2015 Ikke helt i mål med Samfunnskontrakten 24 000 Antall lærekontrakter Nasjonalt mål 22 000 21 940 20

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Farmasiforbundet Strategiplan

Farmasiforbundet Strategiplan Farmasiforbundet Strategiplan 2016 2018 1 Innhold: Innhold:...2 DEL I...3 Visjon, faglig- og politisk profil og strategiske mål...3 1. Rekruttering og kompetanseutvikling...3 2. Evne til påvirkning/premissleverandør...4

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL)

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) MBL jobber for at medlemmene skal ha fremtidsrettede rammebetingelser, og et godt og moderne avtaleverk. MBL er bransjens viktigste møteplass, og en sentral premissleverandør

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

Vurderer du en fremtid i medie bransjen?

Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i mediebransjen? Hvis svaret er ja, kan lærlingordningen være noe for deg! På nettstedet medielarling.no finner du all den informasjon du

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

VI SAMLER OG HEVER BRANSJEN

VI SAMLER OG HEVER BRANSJEN VI SAMLER OG HEVER BRANSJEN MÅL- OG STRATEGI 2015-2018 3 Forord 4 Strategiprosessen 5 Misjon 6 Visjon 7 Strategien 8 Hovedmål for strategien 9 Næringspolitikk/myndighetskontakt 10 Fagutdanning/kompetansebygging

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 20 000 medlemsbedrifter med 500 000 årsverk photo:

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

AKSJON HELSEFAGARBEIDER - Bakgrunn og mål for prosjektet

AKSJON HELSEFAGARBEIDER - Bakgrunn og mål for prosjektet AKSJON HELSEFAGARBEIDER - Bakgrunn og mål for prosjektet Lill Tone Grahl-Jacobsen Prosjektleder Gardermoen 17.april 2008 2005 INITIATIVTAKERE TIL AKSJON HELSEFAGARBEIDER 3 arbeidsgiverorganisasjoner KS

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

Næringsutvikling og teknologisk utdanning.

Næringsutvikling og teknologisk utdanning. Næringsutvikling og teknologisk utdanning. Er det samsvar mellom behov og tilgang? Carla Botten-Verboven Direktør Kompetanse Norsk Industri Teknologifestivalen 5 mars 2008 Hvordan blir framtiden? Fortid

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer