MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: kl STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag kl SV: tirsdag kl SP og KRF: mandag kl H: torsdag kl BL: mandag kl FRP: torsdag kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 1/09 2/09 3/09 4/09 5/09 ORIENTERING SØKNAD OM LÅN I HUSBANKEN TIL VIDEREUTLÅN BOMPENGEFINANSIERING AV RV 34 GRIME - VESLEELVA PROSJEKTPLAN - GRENDEUTVIKLINGSPROGRAM - TILTAK SNU ENERGI OG KLIMAPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE, den 02. februar Liv Solveig Alfstad ordfører

2 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 1/09 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 527/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/179 Saksbeh.: Vigdis Hagenborg Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Kommunestyret /09 Saksbehandler: VIH Utskrift til: ORIENTERING 1. Planstrategi v/oppland fylkeskommune. NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. januar Jarle Snekkestad rådmann Vigdis Hagenborg

3 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 2/09 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 677/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/215 Saksbeh.: Astrid Kringli Hagen Arkivnøkkel.: 252 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Kommunestyret /09 Saksbehandler: AKH Utskrift til: SØKNAD OM LÅN I HUSBANKEN TIL VIDEREUTLÅN Sammendrag: Nordre Land kommune søker Husbanken om låneopptak i 2009 på til sammen kr ,-. Midlene benyttes til videreutlån. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Brev fra Husbanken datert Saksopplysninger: Nordre Land kommune har i mange år tatt opp lån i Husbanken til videreutlån. I tillegg til lån søkes det om tilskudd til etablering og tilpasning. Tilskuddene tildeler Husbanken ut fra bl.a. innbyggertall, størrelse på låneopptak og ut fra den aktivitet den enkelte kommune har med tanke på bruk av Husbankens ordninger. Kommunen tok opp kr ,- i Alt er brukt opp og vel så det. Rapporteringen til Husbanken nå i januar måned viste at samlede utbetalinger fra kommunes låneforvalter var på ca. kr. 7,6 mill mens fjorårets lån, samt overførte midler fra 2007 var på ca. kr. 6,9 mill. I tillegg er det to innvilgede lån på til sammen kr ,- som ikke kom til utbetaling i Hvis begge disse lånene kommer til utbetaling vil det fra låneopptak i 2009 allerede være forbrukt ca. kr.1,9 mill. Kommunen samarbeider fortsatt med de lokale bankene for på den måten å finne den beste løsningen for den enkelte søker. Det som likevel har vist seg spesielt gjennom 2008 er at det har kommet mange saker via kommunens gjeldsrådgiver. Disse sakene har ofte resultert i refinansiering gjennom den kommunale låneordningen. Dette for å sikre boligene til dem det

4 gjelder. I all hovedsak barnefamilier men også andre hvor det har vært inkassogjeld som har umuliggjort låneopptak i annen bank. Dette igjen gjør at lånebehovet har økt noe fra tidligere år. Skulle låneopptaket vise seg å være for lite er det mulig å søke om ytterligere låneopptak. Vurdering: Det synes å være en meget viktig ordning som bør videreføres. Rådmann har vurdert behovet og søknad på kr ,- er oversendt Husbanken. Utbetaling fra Husbanken vil uansett ikke skje før det foreligger en eventuell godkjenning fra kommunestyret. Skulle det være aktuelt å begrense bruken av denne ordningen bør det likevel tas opp et lån i størrelsesorden 2 mill for å ha midlene til de to lånene som er innvilget. Tross om et av de ikke skulle komme til utbetaling. Rådmann vurderer det som en uheldig løsning å slutte med denne ordningen. Kommunen bør bistå de vanskeligstilte med å ha denne gode låne- og tilskuddsordningen. Dette begrunnes med at det sikrer mange en bolig, det har ikke vært noe store tap på grunn av denne ordningen og at kommunen blir tilført tilskuddsmidler som også er til hjelp for de vanskeligstilte. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde kommunestyret til å fatte slikt vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i Husbanken i 2009 med kr ,-. 2. Lånet tas opp som serielån med nedbetalingstid på 15 år og med kvartalsvis terminer. 3. Rentebetingelser godkjennes av rådmann i h.h.t. delegasjonsreglementet. NORDRE LAND KOMMUNE, den Jarle Snekkestad rådmann Astrid Kringli Hagen Side 4

5 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 3/09 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 526/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/178 Saksbeh.: Jarle Snekkestad Arkivnøkkel.: Q12 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Saksbehandler: JSN Utskrift til: BOMPENGEFINANSIERING AV RV 34 GRIME - VESLEELVA Sammendrag: 1. Kommunestyret tilrår utbygging av rv 34 Grime Vesleelva til en kostnad på ca. 170 mill. kr. 2. Kommunestyret tilrår at utbyggingen delfinansieres med bompengeinnkreving på strekningen. Vedlegg: Rv 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune. Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Det har i lang tid vært arbeidet med utbedring av rv 34 mellom Grime og Vesleelva. I de seinere årene har saken vært knyttet opp mot rv 4-utbyggingen i Oppland, jf. St.prp. nr. 74 ( ) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland. Fase 1 av denne rv 4-utbyggingen omfatter strekningene Lygna N Einavoll og Reinsvoll Hunndalen og ble ferdig utbygd i 2004 og Fase 2 omfatter strekningene Roa Jaren og Lygna sør samt Grime Vesleelva på rv 34. Denne utbyggingen har ikke kommet i gang fordi Lunner kommune ønsker å utrede nye alternativer gjennom sin kommune.

6 I den seinere tid er det reist spørsmål om utbyggingen av rv 34 kan delfinansieres med inntekter fra bomstasjon på rv 4 Roa Jaren. Bakgrunnen for dette er det såkalte nytteprinsippet om at de som betaler bompenger skal ha nytte av vegen, og motsatt at de som har nytte av et vegprosjekt også skal betale bompenger. Sentrale myndigheter ønsker å legge stor vekt på nytteprinsippet og de siste signalene har gått ut på at koblingen mellom rv 34 og rv 4 ikke lenger er aktuell. På denne bakgrunn er det foreslått at Grime Vesleelva lanseres som et eget bompengeprosjekt uavhengig av rv 4. Den uavklarte plansituasjonen i Lunner vil også være et argument i en slik vurdering. I motsetning til plansituasjonen i Lunner, foreligger det godkjent reguleringsplan for rv 34 Grime Vesleelva, vedtatt i Søndre Land kommunestyre Den nye vegstrekningen Grime Vesleelva er på 10,3 km. I tillegg er det planlagt ca. 2,6 km gang- og sykkelsveg og ca. 4,5 km gangforbindelse basert på rester etter den gamle kongevegen og nye traktorveger/ adkomstveger. Utbyggingskostnadene er beregnet til ca. 170 mill. kr. basert på prisnivået i En finansiering med bompenger forutsetter likevel en statlig bevilgning. I forslaget til den nye NTP er det for øvrige riksveger for hele Oppland, som rv 34 kommer inn under, en ramme på kun 50 mill. kr. NTP forventes behandlet i Stortinget våren 2009 og Handlingsprogram høsten Bompengeordningen og foreløpig vurdering av alternative finansieringsopplegg er nærmere beskrevet i forhåndsvurderingen. For å komme videre i planleggingen er det nødvendig å ta prinsipiell stilling til spørsmålet om en skal gå videre med et eget bompengeprosjekt for rv 34. Vedlagt forhåndsvurdering er meint å danne grunnlag for en slik vurdering. For mer informasjon vises det til forhåndsvurderingen. Vurdering: Det har i flere ti-år vært arbeidet med å få utbedret rv 34. Saken må slik sett sies å være moden nok, for ikke å si overmoden. Dette kommer også til uttrykk i Strategisk plan for Gjøvikregionen der utbygging av rv 34 på strekningen Grime Vesleelva er prioritert på topp sammen med fullføring av rv 4. Spørsmålet i denne omgang handler om å ta prinsipiell stilling til om en skal gå videre med et eget bompengeprosjekt for rv 34. Det kan alltids diskuteres på et prinsipielt grunnlag om en skal benytte bompengeinnkreving for å finansiere vegutbygging. I dagens situasjon er dette imidlertid uinteressant dersom en Side 6

7 ønsker å realisere et bestemt vegprosjekt. Realiteten er at bompenger er nødvendig for å sikre fullfinansiering og utbygging av en veg. Dersom bompengefinansiering får tilslutning vil kommunen få saken tilbake bl.a. for å bestemme plassering av bomstasjoner. Ved siden av bompengespørsmålet er det viktig å arbeide mot sentrale myndigheter for å sikre den statlige delen av finansieringa. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: Nordre Land kommunestyre vedtar bompengeinnkreving som en del av finansieringsgrunnlaget for utbygging av rv 34 Grime Vesleelva. NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. januar Jarle Snekkestad rådmann Saken behandles i formannskapet 04. ds. så innstillingen legges fram i møtet. Side 7

8 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 4/09 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 580/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/3019 Saksbeh.: Stine Røen Arkivnøkkel.: L05 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /08 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Saksbehandler: STR Utskrift til: PROSJEKTPLAN - GRENDEUTVIKLINGSPROGRAM - TILTAK SNU Sammendrag: I sak 162/08 ga formannskapet innspill til prosjektplan for tiltak Grendeutviklingsprogram og vedlikehold av kulturlandskapet. Rådmannen legger frem forslag til prosjektplan til behandling/vedtak. Rådmannen tilrår at formannskapet legger saken frem for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner prosjektplan for grendeutviklingsprogrammet med de endringer/tilføyelser som kommer fram under behandlingen av saken. 2. Kommunestyret bevilger kr fra disposisjonsfondet i 2009 til arbeidet med grendeutviklingsprogrammet. Vedlegg: Forslag til prosjektplan for grendeutviklingsprogram. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune (SNU) Handlingsplan for Nordre Land kommune. Saksopplysninger: Rådmannen viser til Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune (SNU), hvor et av de løpende tiltakene er tiltak Grendeutviklingsprogram og vedlikehold

9 av kulturlandskapet, som et av de løpende tiltakene. Tiltaket er også et av de prioriterte tiltakene i kommunens handlingsplan for , ref. kap. 3.2 Bo- og livskvalitet. Formannskapet behandlet i sak 162/08 innspill til prosjektplan tiltak SNU, og hadde følgende innspill til innhold i prosjektplanen: 1. Organisering av grendemøter/avgresning av grenden: Møter/seminarer bør i utgangspunktet grupperes i bygdedeler og ikke arrangeres i hver enkelt grend, men eventuelle særmøter med enkeltgrender kan avholdes. 2. Forventninger: Det forventes at programmet munner ut i konkrete tiltak. 3. Temaer: I tillegg til de som er nevnt i saken bør infrastruktur også med, særlig veier. Kulturhistoriske minnesmerker, diktere etc. som bevisstgjør innbyggerne om hva som er skapt. Andre temaer er bolyst, trivsel, kultur, fritid, historie, identitet, samhørighet, fellesskap, kulturhistorie koplet til gardshistorie, og at koplingen til bygningsvernprosjektet i regi av næringshagen ivaretas. 4. Organisering: Det er viktig å trekke med de lokale krefter i prosjektet. 5. Prosess: Kommunen må alliere seg med lokale lag og foreninger og ildsjeler som kan bidra til å dra prosessen, viktig å engasjere innbyggerne, programmet må forankres i grenda. Ta utgangspunkt i de grendene som har en aktiv grendeorganisering. Ta utgangspunkt i grendehusene våre, der de er aktive, idrettslagene/idrettshus, kartlegge ressursmiljøene. Vurdering: Rådmannen viser til vedtak gjort i sak 162/08, og legger frem forslag til prosjektplan for behandling/vedtak. Innspillene formannskapet hadde til prosjektplanen er innarbeidet. Det er ikke bevilget eget budsjett for arbeid med grendeutviklingsprogrammet. Rådmannen ber derfor om at det bevilges kr til arbeidet for I henhold til kap. 7 i forslaget til prosjektplan vil det påløpe kostnader til: Annonsering i Oppland Arbeiderblad Leie av lokaler Servering Møtegodtgjørelse Diverse uforutsett Rådmannen presiserer at kostnader knyttet til gjennomføring av tiltakene ikke er inkludert i beløpet som er nevnt ovenfor. Disse kostnadene vil først være avklart når det er utarbeidet en tiltaksliste etter at møtene er gjennomført. Administrasjonens innstilling: Rådmannen tilrår at formannskapet legger saken frem for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner prosjektplan for grendeutviklingsprogrammet med de endringer/tilføyelser som kommer fram under behandlingen av saken. Side 9

10 2. Kommunestyret bevilger kr fra disposisjonsfondet i 2009 til arbeidet med grendeutviklingsprogrammet. NORDRE LAND KOMMUNE, den 26. januar 2009 Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen Saken behandles i formannskapet 04. ds. så innstillingen legges fram i møtet. Side 10

11 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 5/09 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 10489/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/3010 Saksbeh.: Halvor Askvig Arkivnøkkel.: 144 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /08 Kommunestyret /09 Saksbehandler: HAA Utskrift til: ENERGI OG KLIMAPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE Vedlegg: Energi og klimaplan for Nordre Land Saksopplysninger: Kommunestyret i Nordre Land vedtok gjennom sak 122/07 Kommunens program for overordnet planlegging at det skulle utarbeides en energi og klimaplan for Nordre Land. Det ble nedsatt ei arbeidsgruppe som har hatt følgende mandat : Prosjektet skal legge grunnlaget for at kommunestyret kan vedta en klimavisjon for Nordre Land. Prosjektet skal utarbeide forslag til en energi og klimaplan med tydelige, målbare handlingsmål for Nordre Lands reduksjon av CO2 utslipp til luft. Prosjektet skal med bakgrunn i handlingsmålene utarbeide tiltaksplan på kort og lang sikt. Tiltaksplanen skal være så konkret at den kan implementeres i kommunen handlingsprogram og økonomiplan. Tiltaksplanen skal på kort sikt prioritere tiltak hvor en enkelt kan måle resultatet opp mot handlingsmålene. Nordre Land kommune har deltatt i nettverket Livskraftige kommuner sammen med Østre Toten, Nord Fron og Stange. Nettverket har konsentrert arbeidet om utarbeidelse av energi og klimaplaner. Det er fokusert på å lage en enkel førstegenerasjonsplan med konkrete og gjennomførbare tiltak. Når tiltakene i planen er gjennomført bør den rulleres slik at nye tiltak kan komme inn. Planen har følgende forslag til mål og visjon for Nordre Land kommune : Visjon : Et grønnere Landsbyliv

12 Klimaregnskap : Nordre Land kommune skal innen 2012 redusere sine utslipp av klimagasser med 10% samtidig som opptaket av CO2 i skog opprettholdes på dagens nivå. Dette innebærer at vi skal gjennomføre tiltak som reduserer våre utslipp med tonn CO2 ekvivalenter og at vi skal binde tonn CO2 gjennom skog og bruk av tre. Energiregnskap : Kommunale bygninger skal innen 2012 ha redusert sitt stasjonære energiforbruk med 10% fra dagens forbruk på ca 12,7GWh. 50% av energiforbruket i den kommunale bygningsmassen skal dekkes med bioenergi innen I planen er det vurdert mange tiltak innen flere sektorer. Det er valgt å prioritere noen få som gir en stor effekt samtidig som de skal være gjennomførbare. Tiltakene som skal bidra til at målene oppnås er delt i to grupper, kortsiktige og langsiktige tiltak : * De kortsiktige tiltakene skal gi en reduksjon på 4100 tonn CO2 pr år innen Prosjektene startes opp i Fjernvarmeprosjekter - Tonlia Fjernvarme - Dokka Fjernvarme - Elverom Fjernvarme 2. Energibruk i kommunale bygninger 3. Skogkulturprosjekt * Langsiktige tiltak. Arbeidet med prosjektene startes opp i 2009, men vil gi en effekt på lengre sikt. 1. Godstransport på jernbane 2. Tiltak mot skoleverket Regnmaker 3. Arealplanlegging, energivalg, materialvalg, transport Vurdering: De prioriterte tiltakene vil bidra til at Nordre Land når de målene som er satt i energi og klimaplan. Målene er konkrete og målbare samtidig som de er oppnåelige uten urealistisk bruk av ressurser. Av de kortsiktige tiltakene er tiltak i forhold til kommunale bygg det mest komplekse. Dette vil kreve investeringer i den eksisterende bygningsmassen i form av ENØK tiltak og konverteringer til vannbåren varme. Det må gjøres et grundigere arbeid gjennom et forprosjekt før en starter investeringene. Gjennom god planlegging vil prosjektet kunne utløse tilskudd fra ENOVA til gjennomføringen. De langsiktige tiltakene krever at det nedsettes arbeidsgrupper for hvert enkelt prosjekt. Arbeidsgruppene skal konkretiserer og sikre fremdriften i prosjektene. Rådmannen anbefaler kommunestyret å ta planen til etterretning og at den innarbeides i kommunens virksomhetsplaner i planperioden. Side 12

13 Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: Kommunestyrt tar Energi og klimaplan for Nordre Land kommune til etterretning som framlagt. NORDRE LAND KOMMUNE, den Jarle Snekkestad rådmann Halvor Askvig Behandling i Formannskapet: Arnfinn Eng (BL) fremmet følgende forslag under pkt Transport, tiltak nr. 1, gjøres følgende tilføyelse: Tiltaket skal ikke danne opphav til en praksis som vanskeliggjør spredt bosetting, jfr. kommuneplanens målsettinger. Til pkt. 4.2.: Tiltak nr. 2: Endringer i husdyrproduksjon, strykes. Avstemning: I Engs forslag vedr. Transport enstemmig vedtatt. II Engs forslag vedr. husdyrproduksjon enstemmig vedtatt. III Innstillingen, med vedtatte forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet anbefaler Kommunestyret å fatte følgende vedtak : 1. Energi og klimaplan for Nordre Land kommune vedtas med følgende endringer: a) Følgende tilføyelse tas inn i kapittel 4.1. Transport, under tiltak 1: Tiltaket skal ikke danne opphav til en praksis som vanskeliggjør spredt bosetting, jfr. kommuneplanens målsettinger. b) Tiltak nr. 2 i kap 4.2. Jordbruk og husdyrproduksjon, om Endringer i husdyrproduksjonen, strykes. Side 13

14 Side 14

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 29.04.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 04.02.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. kl. 10.00. Felles orientering sammen med hovedutvalg for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 111 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 19.05.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 19.05.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 19.05.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit snarest

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.02.2009 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 1/09 Til saknr.: 5/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 20.02.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 15/08 Til saknr.: 23/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 13.10.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: se tidligere utsendt saksliste. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 11.06.2008 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 07.12.2015 kl. 10.00 STED: BIBLIOTEKET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 18.11.2014 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 18.11.14 kl. 15.30 SV: tirsdag 18.11.14 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren Arkivsaksnr.: 06/169 Lnr.: 312/17 Ark.: PLAN 84 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 06.09.2016 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 15.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02.10.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 79/13 Til saknr.: 85/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 13.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET TID: 16.06.2016 kl. 09.00 STED: MØTEROMMET 5. ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 14.11.2012 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 157/12 Til saknr.: 169/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 20.10.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 26.05.2016 kl. 12.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 17.06.2008 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 45/08 Til saknr.: 54/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 14.10.2014 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 15.05.2013 kl. 09.00 STED: Rådhuset Søndre Land kommune Tidsramme: Kl 09.00 11.00 orientering og diskusjon Kl 11.00 12.00 felles lunsj Program

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.06.2016 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 14.12.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.03.2015 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: AP: kl. 08.00 H/BL/SP: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30. Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust Wang, Magna Svendsen, Kai Werner Evensen,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 26.11.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 150/08 Til saknr.: 157/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.09.2008 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 55/08 Til saknr.: 66/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.06.2012 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 13.06.2013 kl. 10.00 STED: LANDMO MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSKOLE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 29.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger 1 Januar 2009 Forord 2 Rv 34 utgjør hovedforbindelsen mot hovedstadsområdet, hovedflyplass, Gran og Lunner

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 18.06.2015 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 07.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Torpa barne- og ungdomsskole Fra saknr.: 109/09 Til saknr.: 123/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.08.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

INNSTILINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET

INNSTILINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET INNSTILINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 25.06.2013 SAK NR.: 31/13 PROSJEKT: DOKUMENTASJON I ELEKTRONISK PASIENTJORUNAL - GERICA DELPLAN: GERICA Behandling i formannskapet 19.06.13: Rådmannen fremmet følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET

MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 13.04.2011 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 29/11 Til saknr.: 38/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 28.05.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Gruppemøte: kl. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 23.04.2008 Fra kl. 15.00 Møtested: Møterom 5. etg., Rådhuset Fra saknr.: 34/08 Til saknr.: 47/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 03.02.2011 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Harald Rognes MEDL BL Erling Lenvik ORD AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Harald Rognes MEDL BL Erling Lenvik ORD AP Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell Reppe

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 04.02.2015 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 01/15 Til saknr.: 16/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.12.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 154/10 Til saknr.: 166/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 09.03.2017 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 19.06.2013 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 36/13 Til saknr.: 59/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel:

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 08/761-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER Hjemmel: Ordføreres innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Lunner kommune ber

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 064/13-067/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 12.06.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE TID: 28.04.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.04.2009 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR GENERALFORSAMLING I QUALES STIFTELSE

MØTEINNKALLING FOR GENERALFORSAMLING I QUALES STIFTELSE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR GENERALFORSAMLING I QUALES STIFTELSE TID: 21.06.2016 kl. 08.30 STED: MØTEROMMET 5.ETG. KAMMERSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 24.09.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.12.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.09.2010 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 96/10 Til saknr.: 114/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 24.09.2010 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.05.2010 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 61/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 27.04.2016 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 42/16 Til saknr.: 51/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 06.04.2016 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 31/16 Til saknr.: 41/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 05.06.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 20.30 Til stede Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette Bach Mikkelsen, Knut

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.05.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 24/13 Til saknr.: 31/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer