MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: kl STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag kl SV: tirsdag kl SP og KRF: mandag kl H: torsdag kl BL: mandag kl FRP: torsdag kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 1/09 2/09 3/09 4/09 5/09 ORIENTERING SØKNAD OM LÅN I HUSBANKEN TIL VIDEREUTLÅN BOMPENGEFINANSIERING AV RV 34 GRIME - VESLEELVA PROSJEKTPLAN - GRENDEUTVIKLINGSPROGRAM - TILTAK SNU ENERGI OG KLIMAPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE, den 02. februar Liv Solveig Alfstad ordfører

2 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 1/09 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 527/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/179 Saksbeh.: Vigdis Hagenborg Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Kommunestyret /09 Saksbehandler: VIH Utskrift til: ORIENTERING 1. Planstrategi v/oppland fylkeskommune. NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. januar Jarle Snekkestad rådmann Vigdis Hagenborg

3 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 2/09 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 677/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/215 Saksbeh.: Astrid Kringli Hagen Arkivnøkkel.: 252 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Kommunestyret /09 Saksbehandler: AKH Utskrift til: SØKNAD OM LÅN I HUSBANKEN TIL VIDEREUTLÅN Sammendrag: Nordre Land kommune søker Husbanken om låneopptak i 2009 på til sammen kr ,-. Midlene benyttes til videreutlån. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Brev fra Husbanken datert Saksopplysninger: Nordre Land kommune har i mange år tatt opp lån i Husbanken til videreutlån. I tillegg til lån søkes det om tilskudd til etablering og tilpasning. Tilskuddene tildeler Husbanken ut fra bl.a. innbyggertall, størrelse på låneopptak og ut fra den aktivitet den enkelte kommune har med tanke på bruk av Husbankens ordninger. Kommunen tok opp kr ,- i Alt er brukt opp og vel så det. Rapporteringen til Husbanken nå i januar måned viste at samlede utbetalinger fra kommunes låneforvalter var på ca. kr. 7,6 mill mens fjorårets lån, samt overførte midler fra 2007 var på ca. kr. 6,9 mill. I tillegg er det to innvilgede lån på til sammen kr ,- som ikke kom til utbetaling i Hvis begge disse lånene kommer til utbetaling vil det fra låneopptak i 2009 allerede være forbrukt ca. kr.1,9 mill. Kommunen samarbeider fortsatt med de lokale bankene for på den måten å finne den beste løsningen for den enkelte søker. Det som likevel har vist seg spesielt gjennom 2008 er at det har kommet mange saker via kommunens gjeldsrådgiver. Disse sakene har ofte resultert i refinansiering gjennom den kommunale låneordningen. Dette for å sikre boligene til dem det

4 gjelder. I all hovedsak barnefamilier men også andre hvor det har vært inkassogjeld som har umuliggjort låneopptak i annen bank. Dette igjen gjør at lånebehovet har økt noe fra tidligere år. Skulle låneopptaket vise seg å være for lite er det mulig å søke om ytterligere låneopptak. Vurdering: Det synes å være en meget viktig ordning som bør videreføres. Rådmann har vurdert behovet og søknad på kr ,- er oversendt Husbanken. Utbetaling fra Husbanken vil uansett ikke skje før det foreligger en eventuell godkjenning fra kommunestyret. Skulle det være aktuelt å begrense bruken av denne ordningen bør det likevel tas opp et lån i størrelsesorden 2 mill for å ha midlene til de to lånene som er innvilget. Tross om et av de ikke skulle komme til utbetaling. Rådmann vurderer det som en uheldig løsning å slutte med denne ordningen. Kommunen bør bistå de vanskeligstilte med å ha denne gode låne- og tilskuddsordningen. Dette begrunnes med at det sikrer mange en bolig, det har ikke vært noe store tap på grunn av denne ordningen og at kommunen blir tilført tilskuddsmidler som også er til hjelp for de vanskeligstilte. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde kommunestyret til å fatte slikt vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i Husbanken i 2009 med kr ,-. 2. Lånet tas opp som serielån med nedbetalingstid på 15 år og med kvartalsvis terminer. 3. Rentebetingelser godkjennes av rådmann i h.h.t. delegasjonsreglementet. NORDRE LAND KOMMUNE, den Jarle Snekkestad rådmann Astrid Kringli Hagen Side 4

5 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 3/09 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 526/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/178 Saksbeh.: Jarle Snekkestad Arkivnøkkel.: Q12 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Saksbehandler: JSN Utskrift til: BOMPENGEFINANSIERING AV RV 34 GRIME - VESLEELVA Sammendrag: 1. Kommunestyret tilrår utbygging av rv 34 Grime Vesleelva til en kostnad på ca. 170 mill. kr. 2. Kommunestyret tilrår at utbyggingen delfinansieres med bompengeinnkreving på strekningen. Vedlegg: Rv 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune. Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Det har i lang tid vært arbeidet med utbedring av rv 34 mellom Grime og Vesleelva. I de seinere årene har saken vært knyttet opp mot rv 4-utbyggingen i Oppland, jf. St.prp. nr. 74 ( ) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland. Fase 1 av denne rv 4-utbyggingen omfatter strekningene Lygna N Einavoll og Reinsvoll Hunndalen og ble ferdig utbygd i 2004 og Fase 2 omfatter strekningene Roa Jaren og Lygna sør samt Grime Vesleelva på rv 34. Denne utbyggingen har ikke kommet i gang fordi Lunner kommune ønsker å utrede nye alternativer gjennom sin kommune.

6 I den seinere tid er det reist spørsmål om utbyggingen av rv 34 kan delfinansieres med inntekter fra bomstasjon på rv 4 Roa Jaren. Bakgrunnen for dette er det såkalte nytteprinsippet om at de som betaler bompenger skal ha nytte av vegen, og motsatt at de som har nytte av et vegprosjekt også skal betale bompenger. Sentrale myndigheter ønsker å legge stor vekt på nytteprinsippet og de siste signalene har gått ut på at koblingen mellom rv 34 og rv 4 ikke lenger er aktuell. På denne bakgrunn er det foreslått at Grime Vesleelva lanseres som et eget bompengeprosjekt uavhengig av rv 4. Den uavklarte plansituasjonen i Lunner vil også være et argument i en slik vurdering. I motsetning til plansituasjonen i Lunner, foreligger det godkjent reguleringsplan for rv 34 Grime Vesleelva, vedtatt i Søndre Land kommunestyre Den nye vegstrekningen Grime Vesleelva er på 10,3 km. I tillegg er det planlagt ca. 2,6 km gang- og sykkelsveg og ca. 4,5 km gangforbindelse basert på rester etter den gamle kongevegen og nye traktorveger/ adkomstveger. Utbyggingskostnadene er beregnet til ca. 170 mill. kr. basert på prisnivået i En finansiering med bompenger forutsetter likevel en statlig bevilgning. I forslaget til den nye NTP er det for øvrige riksveger for hele Oppland, som rv 34 kommer inn under, en ramme på kun 50 mill. kr. NTP forventes behandlet i Stortinget våren 2009 og Handlingsprogram høsten Bompengeordningen og foreløpig vurdering av alternative finansieringsopplegg er nærmere beskrevet i forhåndsvurderingen. For å komme videre i planleggingen er det nødvendig å ta prinsipiell stilling til spørsmålet om en skal gå videre med et eget bompengeprosjekt for rv 34. Vedlagt forhåndsvurdering er meint å danne grunnlag for en slik vurdering. For mer informasjon vises det til forhåndsvurderingen. Vurdering: Det har i flere ti-år vært arbeidet med å få utbedret rv 34. Saken må slik sett sies å være moden nok, for ikke å si overmoden. Dette kommer også til uttrykk i Strategisk plan for Gjøvikregionen der utbygging av rv 34 på strekningen Grime Vesleelva er prioritert på topp sammen med fullføring av rv 4. Spørsmålet i denne omgang handler om å ta prinsipiell stilling til om en skal gå videre med et eget bompengeprosjekt for rv 34. Det kan alltids diskuteres på et prinsipielt grunnlag om en skal benytte bompengeinnkreving for å finansiere vegutbygging. I dagens situasjon er dette imidlertid uinteressant dersom en Side 6

7 ønsker å realisere et bestemt vegprosjekt. Realiteten er at bompenger er nødvendig for å sikre fullfinansiering og utbygging av en veg. Dersom bompengefinansiering får tilslutning vil kommunen få saken tilbake bl.a. for å bestemme plassering av bomstasjoner. Ved siden av bompengespørsmålet er det viktig å arbeide mot sentrale myndigheter for å sikre den statlige delen av finansieringa. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: Nordre Land kommunestyre vedtar bompengeinnkreving som en del av finansieringsgrunnlaget for utbygging av rv 34 Grime Vesleelva. NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. januar Jarle Snekkestad rådmann Saken behandles i formannskapet 04. ds. så innstillingen legges fram i møtet. Side 7

8 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 4/09 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 580/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/3019 Saksbeh.: Stine Røen Arkivnøkkel.: L05 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /08 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Saksbehandler: STR Utskrift til: PROSJEKTPLAN - GRENDEUTVIKLINGSPROGRAM - TILTAK SNU Sammendrag: I sak 162/08 ga formannskapet innspill til prosjektplan for tiltak Grendeutviklingsprogram og vedlikehold av kulturlandskapet. Rådmannen legger frem forslag til prosjektplan til behandling/vedtak. Rådmannen tilrår at formannskapet legger saken frem for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner prosjektplan for grendeutviklingsprogrammet med de endringer/tilføyelser som kommer fram under behandlingen av saken. 2. Kommunestyret bevilger kr fra disposisjonsfondet i 2009 til arbeidet med grendeutviklingsprogrammet. Vedlegg: Forslag til prosjektplan for grendeutviklingsprogram. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune (SNU) Handlingsplan for Nordre Land kommune. Saksopplysninger: Rådmannen viser til Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune (SNU), hvor et av de løpende tiltakene er tiltak Grendeutviklingsprogram og vedlikehold

9 av kulturlandskapet, som et av de løpende tiltakene. Tiltaket er også et av de prioriterte tiltakene i kommunens handlingsplan for , ref. kap. 3.2 Bo- og livskvalitet. Formannskapet behandlet i sak 162/08 innspill til prosjektplan tiltak SNU, og hadde følgende innspill til innhold i prosjektplanen: 1. Organisering av grendemøter/avgresning av grenden: Møter/seminarer bør i utgangspunktet grupperes i bygdedeler og ikke arrangeres i hver enkelt grend, men eventuelle særmøter med enkeltgrender kan avholdes. 2. Forventninger: Det forventes at programmet munner ut i konkrete tiltak. 3. Temaer: I tillegg til de som er nevnt i saken bør infrastruktur også med, særlig veier. Kulturhistoriske minnesmerker, diktere etc. som bevisstgjør innbyggerne om hva som er skapt. Andre temaer er bolyst, trivsel, kultur, fritid, historie, identitet, samhørighet, fellesskap, kulturhistorie koplet til gardshistorie, og at koplingen til bygningsvernprosjektet i regi av næringshagen ivaretas. 4. Organisering: Det er viktig å trekke med de lokale krefter i prosjektet. 5. Prosess: Kommunen må alliere seg med lokale lag og foreninger og ildsjeler som kan bidra til å dra prosessen, viktig å engasjere innbyggerne, programmet må forankres i grenda. Ta utgangspunkt i de grendene som har en aktiv grendeorganisering. Ta utgangspunkt i grendehusene våre, der de er aktive, idrettslagene/idrettshus, kartlegge ressursmiljøene. Vurdering: Rådmannen viser til vedtak gjort i sak 162/08, og legger frem forslag til prosjektplan for behandling/vedtak. Innspillene formannskapet hadde til prosjektplanen er innarbeidet. Det er ikke bevilget eget budsjett for arbeid med grendeutviklingsprogrammet. Rådmannen ber derfor om at det bevilges kr til arbeidet for I henhold til kap. 7 i forslaget til prosjektplan vil det påløpe kostnader til: Annonsering i Oppland Arbeiderblad Leie av lokaler Servering Møtegodtgjørelse Diverse uforutsett Rådmannen presiserer at kostnader knyttet til gjennomføring av tiltakene ikke er inkludert i beløpet som er nevnt ovenfor. Disse kostnadene vil først være avklart når det er utarbeidet en tiltaksliste etter at møtene er gjennomført. Administrasjonens innstilling: Rådmannen tilrår at formannskapet legger saken frem for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner prosjektplan for grendeutviklingsprogrammet med de endringer/tilføyelser som kommer fram under behandlingen av saken. Side 9

10 2. Kommunestyret bevilger kr fra disposisjonsfondet i 2009 til arbeidet med grendeutviklingsprogrammet. NORDRE LAND KOMMUNE, den 26. januar 2009 Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen Saken behandles i formannskapet 04. ds. så innstillingen legges fram i møtet. Side 10

11 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 5/09 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 10489/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/3010 Saksbeh.: Halvor Askvig Arkivnøkkel.: 144 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /08 Kommunestyret /09 Saksbehandler: HAA Utskrift til: ENERGI OG KLIMAPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE Vedlegg: Energi og klimaplan for Nordre Land Saksopplysninger: Kommunestyret i Nordre Land vedtok gjennom sak 122/07 Kommunens program for overordnet planlegging at det skulle utarbeides en energi og klimaplan for Nordre Land. Det ble nedsatt ei arbeidsgruppe som har hatt følgende mandat : Prosjektet skal legge grunnlaget for at kommunestyret kan vedta en klimavisjon for Nordre Land. Prosjektet skal utarbeide forslag til en energi og klimaplan med tydelige, målbare handlingsmål for Nordre Lands reduksjon av CO2 utslipp til luft. Prosjektet skal med bakgrunn i handlingsmålene utarbeide tiltaksplan på kort og lang sikt. Tiltaksplanen skal være så konkret at den kan implementeres i kommunen handlingsprogram og økonomiplan. Tiltaksplanen skal på kort sikt prioritere tiltak hvor en enkelt kan måle resultatet opp mot handlingsmålene. Nordre Land kommune har deltatt i nettverket Livskraftige kommuner sammen med Østre Toten, Nord Fron og Stange. Nettverket har konsentrert arbeidet om utarbeidelse av energi og klimaplaner. Det er fokusert på å lage en enkel førstegenerasjonsplan med konkrete og gjennomførbare tiltak. Når tiltakene i planen er gjennomført bør den rulleres slik at nye tiltak kan komme inn. Planen har følgende forslag til mål og visjon for Nordre Land kommune : Visjon : Et grønnere Landsbyliv

12 Klimaregnskap : Nordre Land kommune skal innen 2012 redusere sine utslipp av klimagasser med 10% samtidig som opptaket av CO2 i skog opprettholdes på dagens nivå. Dette innebærer at vi skal gjennomføre tiltak som reduserer våre utslipp med tonn CO2 ekvivalenter og at vi skal binde tonn CO2 gjennom skog og bruk av tre. Energiregnskap : Kommunale bygninger skal innen 2012 ha redusert sitt stasjonære energiforbruk med 10% fra dagens forbruk på ca 12,7GWh. 50% av energiforbruket i den kommunale bygningsmassen skal dekkes med bioenergi innen I planen er det vurdert mange tiltak innen flere sektorer. Det er valgt å prioritere noen få som gir en stor effekt samtidig som de skal være gjennomførbare. Tiltakene som skal bidra til at målene oppnås er delt i to grupper, kortsiktige og langsiktige tiltak : * De kortsiktige tiltakene skal gi en reduksjon på 4100 tonn CO2 pr år innen Prosjektene startes opp i Fjernvarmeprosjekter - Tonlia Fjernvarme - Dokka Fjernvarme - Elverom Fjernvarme 2. Energibruk i kommunale bygninger 3. Skogkulturprosjekt * Langsiktige tiltak. Arbeidet med prosjektene startes opp i 2009, men vil gi en effekt på lengre sikt. 1. Godstransport på jernbane 2. Tiltak mot skoleverket Regnmaker 3. Arealplanlegging, energivalg, materialvalg, transport Vurdering: De prioriterte tiltakene vil bidra til at Nordre Land når de målene som er satt i energi og klimaplan. Målene er konkrete og målbare samtidig som de er oppnåelige uten urealistisk bruk av ressurser. Av de kortsiktige tiltakene er tiltak i forhold til kommunale bygg det mest komplekse. Dette vil kreve investeringer i den eksisterende bygningsmassen i form av ENØK tiltak og konverteringer til vannbåren varme. Det må gjøres et grundigere arbeid gjennom et forprosjekt før en starter investeringene. Gjennom god planlegging vil prosjektet kunne utløse tilskudd fra ENOVA til gjennomføringen. De langsiktige tiltakene krever at det nedsettes arbeidsgrupper for hvert enkelt prosjekt. Arbeidsgruppene skal konkretiserer og sikre fremdriften i prosjektene. Rådmannen anbefaler kommunestyret å ta planen til etterretning og at den innarbeides i kommunens virksomhetsplaner i planperioden. Side 12

13 Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: Kommunestyrt tar Energi og klimaplan for Nordre Land kommune til etterretning som framlagt. NORDRE LAND KOMMUNE, den Jarle Snekkestad rådmann Halvor Askvig Behandling i Formannskapet: Arnfinn Eng (BL) fremmet følgende forslag under pkt Transport, tiltak nr. 1, gjøres følgende tilføyelse: Tiltaket skal ikke danne opphav til en praksis som vanskeliggjør spredt bosetting, jfr. kommuneplanens målsettinger. Til pkt. 4.2.: Tiltak nr. 2: Endringer i husdyrproduksjon, strykes. Avstemning: I Engs forslag vedr. Transport enstemmig vedtatt. II Engs forslag vedr. husdyrproduksjon enstemmig vedtatt. III Innstillingen, med vedtatte forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet anbefaler Kommunestyret å fatte følgende vedtak : 1. Energi og klimaplan for Nordre Land kommune vedtas med følgende endringer: a) Følgende tilføyelse tas inn i kapittel 4.1. Transport, under tiltak 1: Tiltaket skal ikke danne opphav til en praksis som vanskeliggjør spredt bosetting, jfr. kommuneplanens målsettinger. b) Tiltak nr. 2 i kap 4.2. Jordbruk og husdyrproduksjon, om Endringer i husdyrproduksjonen, strykes. Side 13

14 Side 14

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen.

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen. Verdal kommune Møteinnkalling Verdal formannskap. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 I slutten av møtet vil

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler Arkivsak : 289/2009

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer

Kommunestyrets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.04.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen.

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer