Revisjon i avslutningsfasen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon i avslutningsfasen"

Transkript

1 Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS

2 Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser fra ledelsen Analyse i avslutningsfasen Årsregnskap, noter og årsberetning Kvalitetssikring av konklusjoner og revisjonsbevis Kommunikasjon - Nummererte brev Ligningspapirer Revisjonsberetningen Oppsummering side 2

3 ISA er som blir omtalt ISA 220 Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som overordnet ansvar for styring og kontroll samt ledelsen ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen ISA 520 Analytiske handlinger ISA 560 Hendelser etter balansedagen ISA 570 Fortsatt drift ISA 580 Skriftlige uttalelser (fullstendighetserklæringen) side 3

4 Mål Å gjennomgå de handlingene og vurderingene vi må gjøre i avslutningsfasen for å redusere risikoen for at vi avgir en revisjonsberetning som ikke er riktig Gi eksempler på situasjoner hvor revisor ikke bør signere på næringsoppgaven og kontrolloppstillingen side 4

5 Innledning Er vi like god i alle faser av revisjonen? Planleggingsfasen Gjennomføring Avslutningsfasen side 5

6 Innledning Sikrer det arbeidet vi gjør i avslutningsfasen at det avgis riktig beretning? Eller blir det i stor grad kryss i en sjekkliste og standardiserte, men ikke alltid like meningsfylte handlinger og formuleringer? Har ansvarlig revisor deltatt tilstrekkelig i planleggingen? Har ansvarlig revisor deltatt tilstrekkelig under revisjonen? Dukker det opp forhold i forbindelse med kvalitetskontroll før beretningen som burde vært tatt hånd om tidligere, og hva gjør revisor da? side 6

7 Når gjør vi det? Kvalitetssikring Er dette en handling vi først begynner å tenke på i avslutningsfasen? side 7

8 Og hva med gjennomgang av styrereferater? Når gjør vi det? Hvilken informasjon kan vi finne i disse referatene? Fortsatt drift Kan være med på å danne grunnlag for revisors overordnede vurderinger og konklusjoner Har styret / ledelsen diskutert viktige saker gjennom året? Bør lese gjennom styrereferatene gjennom året, for å redusere risikoen for overraskelser Innhente i forbindelse med planlegging Oppdatere ved revisjonsbesøk Innhente referater for perioden etter dette Overholdelse av aksjeloven side 8

9 Hendelser etter balansedagen hva må revisor være oppmerksom på? side 9

10 Hendelser etter balansedagen Hva må revisor vurdere? Revisor må vurdere om hendelser etter balansedagen har betydning for årsregnskapet og årsberetningen side 10

11 Hendelser etter balansedagen Betydning for: 1. Informasjon om forhold som eksisterte på balansedagen? Ja Er de vesentlig? Ja Endre regnskapet + eventuelt noter 2. Informasjon om forhold som ikke eksisterte på balansedagen? Ja Er de vesentlig? Ja Noteopplysning + eventuelt årsberetning side 11

12 Hendelser etter balansedagen NRS 3 Hendelser etter balansedagen beskriver hvordan og om det skal innarbeides i regnskapet Ikke alltid like lett i praksis å avgjøre om det er ny informasjon eller ny hendelse. Hvor lenge må vi vurdere hendelser etter balansedagen? Er vårt ansvar slutt når vi signerer revisjonsberetningen? side 12

13 Hendelser etter balansedagen Må utføre revisjonshandlinger som gir tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis for at alle hendelser frem til dato for avgivelse av revisjonsberetningen, og som kan medføre korrigeringer eller omtale i årsregnskapet, blir avdekket Blir hendelser etter balansedagen viktigere når det er økt generell usikkerhet i virksomhetens driftsforutsetninger om fortsatt drift? Kan hendelser etter balansedagen påvirke revisors vurdering av risiko for hvor i regnskapet det kan oppstå vesentlig feilinformasjon? side 13

14 Oppgaver i plenum Oppgavene fokuserer på å vise situasjoner som gjelder: forhold som eksisterte på balansedagen som kan ha regnskapsmessig konsekvens og forhold som ikke eksisterte på balansedagen som ikke har regnskapsmessig konsekvens side 14

15 Oppgaver i plenum Oppgave 1 Kunden din har bokført en stor fordring i balansen per Betalingen er forfalt per Kunden går konkurs etter årsskiftet (men før regnskapet er avlagt) Det er ikke avsatt for tap på denne fordringen i regnskapet for Bør kunden nedskrive fordringen i 2010 regnskapet? side 15

16 Oppgaver i plenum Oppgave 2 Kunden din nedskriver en aksjeinvestering til virkelig verdi (LVP) pr Etter årsskiftet og før avleggelse av regnskapet blir det kjent at verdien på aksjeinvesteringen igjen overstiger bokført verdi fordi selskapet som aksjeinvesteringer er gjort i har fått en ny stor kontrakt i 2011 Bør kunden reversere nedskrivningen av aksjene i 2010 regnskapet? side 16

17 Oppgaver i plenum Oppgave 3 Din kunde har mottatt et krav fra en av sine kunder fordi det er avdekket feil på produkter levert før årsskiftet. Din kunde har avlagt regnskapet før kravet fremsettes (styret har signert), men revisjonsberetningen er, på dette tidspunkt, ennå ikke signert Hva gjør du som revisor? side 17

18 Hendelser etter balansedagen Dato for styrets behandling? NRS 3, pkt. 4: Hendelser frem til styrets avsluttende behandling Dato for avgivelse av revisjonsberetningen? ISA 560: frem til avgivelse av revisjonsberetningen side 18

19 Hendelser etter balansedagen Kan oppstå at gap mellom dato for styrets behandling og dato for revisjonsberetningen Uttalelse fra ledelsen må dateres samtidig eller tett opp mot revisjonsberetningen Går det tid fra regnskapet ble datert og frem til revisor daterer revisjonsberetningen må også andre handlinger knyttet til hendelser etter balansedagen oppdateres frem til datering av revisjonsberetningen. Dersom revisor oppdager hendelser som burde medført endring av regnskapet (vesentlige forhold), og det ikke tas hensyn til dette, må det medføre forbehold i beretningen. side 19

20 Hendelser etter balansedagen Hvilke konkrete handlinger pleier dere å gjøre for å være sikker på at alle forhold som kan medføre korrigering eller omtale i årsregnskapet blir avdekket? Når pleier dere å gjennomføre disse handlingene? side 20

21 Hendelser etter balansedagen Handlinger revisor må utføre for å avdekke eventuelle hendelser som må tas hensyn til i regnskapet (ISA 560, pkt 7): 1. Opparbeidelse av en forståelse av eventuelle rutiner som ledelsen har etablert for å sikre at hendelser etter balansedagen blir identifisert. 2. Forespørsel til ledelsen og, der det er relevant, dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, om det har inntruffet hendelser etter balansedagen som kan påvirke regnskapet. 3. Gjennomlesing av eventuelle referater fra møter mellom enhetens eiere, ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, som er blitt avholdt etter balansedagen, og forespørsel om saker som er blitt diskutert på ethvert møte av denne typen som det ennå ikke er tilgjengelig referat fra. side 21

22 Hendelser etter balansedagen 4. Gjennomlesing av enhetens sist tilgjengelige perioderegnskaper for perioder etter balansedagen, dersom slike foreligger. Vurdere foretakets rutiner for å sikre at hendelser etter balansedagen blir identifisert side 22

23 Hendelser etter balansedagen Har selskapet påtatt seg nye forpliktelser, lån eller garantier? Vesentlige endringer i planer for virksomheten? Er det foretatt eller forventet foretatt uvanlige vesentlige regnskapskorrigeringer side 23

24 Hendelser etter balansedagen Alle handlinger som er gjennomført må dokumenteres på vanlig måte i et arbeidspapir: Hva har vi gjort? Hva var formålet med handlingen? Hvilke kilder brukte vi? Hvem snakket vi med? Dato for når handlingen ble utført? Hvem gjorde handlingen? Konklusjon Uavhengig av hvem som har utført handlingene side 24

25 Hendelser etter balansedagen Eksempel på arbeidspapir: Formål: Gjennomgå siste perioderegnskap med daglig leder per telefon eller i møte og ha fokus på å avdekke om det eksisterer forhold som bør medføre korrigeringer i årsregnskapet eller omtale i årsberetningen Kilde: Perioderegnskap for april. Perioderegnskapet er arkivert som vedlegg xx Utført: Har diskutert per telefon eller i møte 20. mai 2011 med daglig leder perioderegnskap for april. Ingen forhold avdekket som bør medføre korrigeringer eller omtale. Konklusjon: Ingen forhold avdekket ved gjennomgang av perioderegnskap for april Dato / utført av: Medarbeider LA Kvalitetssikret: Partner SB side 25

26 Konsekvenser for beretningen av vesentlige forhold som avdekkes Dato for beretningen Dato for offentliggjøring av regnskapet Hendelser som gjelder forhold som eksisterte på balansedagen korrigere regnskapet og / eller opplyse i noter / årsberetning Hendelser som gjelder forhold som oppstod etter balansedagen opplyse om i noter / årsberetning Regnskapet bør endres. Dersom ledelsen ikke ønsker å endre Tilbakekalle gammel og avgi ny beretning med forbehold eller negativ konklusjon Hendelser som gjelder forhold som eksisterte på dato for beretningen Avlegge nytt regnskap? Ny beretning? side 26

27 Fortsatt drift Hva må revisor vurdere, og hvilken tidshorisont snakker vi om? side 27

28 Fortsatt drift Hva er hovedmålet med våre vurderinger om fortsatt drift? Revisor skal vurdere holdbarheten av at ledelsen har lagt til grunn forutsetningen om fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er et grunnleggende prinsipp ved utarbeidelsen av regnskap. Viktig for brukeren av regnskapet side 28

29 Fortsatt drift Revisor må altså innhente tilstrekkelig og hensiktsmessige bevis for at ledelsens bruk av forutsetningen om fortsatt drift i regnskapet er riktig Revisor må uttrykke en mening om hvorvidt det er knyttet vesentlig usikkerhet til enhetens evne til fortsatt drift Dette er en plikt som er uavhengig av kravene til opplysninger om fortsatt drift i årsberetningen side 29

30 Fortsatt drift Når foretakets historikk viser lønnsom drift og gode finansieringsmuligheter, kan ledelsen foreta sin vurdering uten detaljerte analyser (ISA 570/ A8) Revisors evaluering om ledelsens vurdering er riktig kan da også utføres uten detaljerte evalueringshandlinger dersom øvrige handlinger er tilstrekkelige (ISA 570/A8) side 30

31 Fortsatt drift små enheter I små virksomheter er det ofte tilfelle at ledelsen ikke har utført detaljerte analyser av enhetens evne til fortsatt drift (ISA 570/A11) De små virksomhetene vil ofte legge til grunn inngående kjennskap til virksomheten og forventede fremtidige utsikter Vi må, som revisor, likevel evaluere ledelsens vurdering av enhetens evne til fortsatt drift side 31

32 Fortsatt drift små enheter Hvordan kan vi gjøre det? Diskutere den mellom- og langsiktige finansieringen av enheten med ledelsen dersom påstandene kan underbygges av tilstrekkelig dokumentasjon Ved finansiering gjennom lån fra eier / daglig leder diskutere fortsatt finansiell støtte Innhente bekreftelse på at eieren ikke vil trekke støtten tilbake side 32

33 Fortsatt drift små enheter Dersom fortsatt drift avhenger av: at eieren subordinerer/står tilbake for et lån til fordel for banker eller andre kreditorer kan revisor få bevis ved å innhente bekreftelse fra eier på dette (ISA 570/A12) at eier gir tilleggsstøtte (aksjekapital, lån eller ansvarlig lånekapital) bør revisor vurdere eierens evne til å oppfylle forpliktelsene i finansieringsavtalen Revisor kan også be om skriftlig bekreftelse på vilkårene for støtten og eierens hensikt med eller forståelse av avtalen side 33

34 Fortsatt drift Hva kan være indikatorer som kan reise tvil av betydning om bruk av fortsatt drift forutsetningen? Tapt egenkapital Klarer ikke å overholde lånebetingelser Negative finansielle nøkkeltall Betaler ikke kreditorer ved forfall Forsinket utbetaling av utbytte eller brudd på etablert utbyttepraksis Tap av nøkkelpersonell som ikke erstattes Tap av viktige kunder, leverandører, lisenser eller franchiseavtaler side 34

35 Fortsatt drift - tidshorisont Hvilken tidshorisont gjelder når ledelsen skal vurdere fortsatt drift? Minimum 12 måneder fra balansetidspunktet (NRS ) side 35

36 Fortsatt drift - tidshorisont xx 12 måneder eller perioden ledelsen har lagt til grunn (min. 12. måneder) tid Revisor skal: Innhente bevis for at ledelsens bruk av forutsetningen om fortsatt drift er riktig Konkludere på hvorvidt det foreligger en vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om enhetens evne til fortsatt drift Fastslå konsekvensene for revisjonsberetningen Forespørsler til ledelsen er nok Bør revisor likevel være ekstra vaktsom med hensyn til om all kjent informasjon er tatt hensyn til uavhengig av tid? side 36

37 Fortsatt drift - konklusjoner 4 ulike konklusjoner på revisors vurdering av fortsatt drift: 1. Lavere enn vesentlig eller ingen usikkerhet knyttet til enhetens evne til fortsatt drift normalsituasjonen 2. Vesentlig usikkerhet foreligger, men bruk av fortsatt drift forutsetningen er riktig Tilstrekkelig informasjon er gitt i årsregnskapet og årsberetning Utilstrekkelig informasjon gitt av ledelsen 3. Ikke evne til fortsatt drift men fortsatt drift er lagt til grunn i årsregnskapet av ledelsen 4. Ledelsen er ikke villig til å gjennomføre eller utvide sin vurdering side 37

38 Fortsatt drift - konklusjoner Vesentlig usikkerhet? Ja, men bruk av fortsatt drift er riktig Er det gitt tilstrekkelig informasjon? Ja presisering Er det ikke gitt tilstrekkelig informasjon? Nei forbehold eller negativ konklusjon Enheten har ikke evne til fortsatt drift, men regnskapet er utarbeidet på grunnlag av fortsatt drift negativ konklusjon om årsregnskapet og forbehold om opplysningene i årsberetningen Ingen vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift normalberetning Ledelsen er ikke villig til å gjennomføre eller utvide sin vurdering (av foretakets evne til fortsatt drift) når revisor har anmodet om at det blir gjort forbehold eller kan ikke uttale oss om årsregnskapet side 38

39 Fortsatt drift tilstrekkelig oppl. gitt Vesentlig usikkerhet, ledelsen har gitt tilstrekkelig opplysninger (fortsatt drift forutsetning riktig) Tilfredsstillende beskrivelse av Hendelser eller forhold som gir grunn til tvil Ledelsens planer for å ta hensyn til disse hendelser eller forhold Klart uttrykk for vesentlig usikkerhet Mulig ikke i stand til å realisere sine eiendeler og møte sine forpliktelser Presisering av vesentlig usikkerhet i revisjonsberetningen side 39

40 Fortsatt drift tilstrekkelig oppl. ikke gitt Vesentlig usikkerhet, ledelsen har ikke gitt tilstrekkelige opplysninger (fortsatt drift forutsetning riktig) Revisjonsberetning med forbehold eller negativ konklusjon Forbehold hvis det er uenighet om forhold som er vesentlig (de manglende opplysningene) Negativ konklusjon dersom regnskapet som helhet ikke gir et rettvisende bilde av stilling og resultat (blir da normalt forbehold i denne situasjonen) side 40

41 Fortsatt drift betydelig tvil Når hendelser eller forhold som kan gi grunn til betydelig tvil om enhetens evne til fortsatt drift er identifisert, skal revisor (ISA ): Gjennomgå ledelsens planer for fremtidige handlinger basert på dens vurdering av fortsatt drift Innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis til å bekrefte eller avkrefte usikkerheten, herunder vurdere virkningen av eventuelle planer fra ledelsen Be om skriftlige uttalelser fra ledelsen vedrørende deres planer om fremtidige tiltak side 41

42 Fortsatt drift betydelig tvil Andre revisjonshandlinger som er relevante er: Forespør ledelsen om dens planer om fremtidige tiltak herunder: Planer om å realisere eiendeler? Låne penger? Restrukturere gjeld? Redusere eller utsette utgifter? Øke egenkapitalen? side 42

43 Fortsatt drift betydelig tvil Analyse og diskusjon med ledelsen om kontantstrømmer og likviditetsprognoser dersom disse er brukt av ledelsen i vurderingen Gjennomgå og vurdere siste delårsregnskap Gjennomgå låneavtaler vilkår Et hvert brudd betyr ikke at det ikke er grunnlag for fortsatt drift, men virkningen må vurderes Gjennomgå relevante møtereferater Forespørsel advokatforbindelse Vurdering av selskapets planer for å oppfylle vesentlige forretningsavtaler side 43

44 Fortsatt drift - handleplikt Styret har handleplikt dersom egenkapitalen er lavere enn forsvarlig eller egenkapitalen er mindre enn 50% av aksjekapitalen (AL 3-4 og 3-5) Styret skal da: behandle saken straks innkalle til generalforsamling redegjøre gi informasjon som danner grunnlag for tiltak foreslå tiltak Reelle verdier side 44

45 Fortsatt drift handleplikt Revisor skal: Omtale i revisjonsberetning, jfr. ovenfor Skrive nummerert brev, LRR 5-2 ISA 260 krever at kommunikasjonen skal skje til riktig tid = gjør det mulig for styret å gjennomføre passende tiltak Rapportere uavhengig av revisjonsberetningen side 45

46 Fortsatt drift ikke evne til fortsatt drift Foretaket har etter revisors vurdering ikke evne til fortsatt drift, men regnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift Negativ konklusjon om regnskapet Forbehold / negativ konklusjon om opplysningene i årsberetningen side 46

47 Fortsatt drift ledelsens vurdering er kortere enn 12 måneder Ledelsen er ikke villig til å gjennomføre eller utvide sin vurdering (av foretakets evne til fortsatt drift) når revisor har anmodet om at det blir gjort > Revisor må vurdere behovet for å ta forbehold > Eventuelt avgi beretning med konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet Begrensning i revisjonens utførelse: Det er ikke revisors oppgave å kompensere for ledelsens manglende analyse. Konklusjonen blir avhengig av mulighetene til å innhente andre tilstrekkelige revisjonsbevis. side 47

48 Fortsatt drift - revisjonsberetningen Selskapet har tapt egenkapital, gått med tap siste år og har svak likviditet på balansedagen. Ledelsen legger fortsatt drift til grunn, og basert på de opplysninger som legges frem og dokumenteres er dette forsvarlig. Det gis en omtale i årsberetningen som tilfredsstiller lovens krav. Hva står i revisjonsberetningen? Vesentlig usikkerhet? Bare normal usikkerhet hva gjør vi da? side 48

49 Fortsatt drift Planlagt styrebehandling av regnskapet blir utsatt Blir regnskapsavleggelsen vesentlig forsinket må handlinger oppdateres (ISA 570/24) Revisor må vurdere årsakene til forsinkelsen kan den relateres til forhold som angår vurderingen av fortsatt drift? Valg av handlinger påvirkes av tidspunkt for regnskapsavleggelse side 49

50 Revisjonsberetningen Revisor er enig i at forutsetningen legges til grunn Ja Tilfredsstillende omtalt i note og årsberetning? Ja Vesentlig usikkerhet om fortsatt drift? Nei Nei Nei Ja Negativ konklusjon (forbehold) Forbehold (negativ konklusjon) Presisering Normalberetning side 50

51 Vurdering av ikke-korrigerte feil (ISA 450) side 51

52 Vurdering av ikke-korrigerte feil Revisor må fastslå om summen av ikkekorrigerte feil som er identifisert gjennom revisjonsarbeidet er vesentlig Summen av ikke-korrigerte feil består av: 1. Faktiske feil avdekket av revisor 2. Effekten på årets regnskap av feil avdekket i tidligere perioder 3. Revisors beste estimat for andre feil som ikke er avdekket projisering av feil Er summen av disse vesentlig eller nærmer de seg vesentlighetsgrensen? side 52

53 Vurdering av ikke-korrigerte feil Eksempel Totalvesentlighetsgrensen er satt til kr Summen av ikke-korrigerte feil utgjør kr fordelt på For lite avsatte kostnader kr For høy prising av lager projisert til kr For mye avsatt til tap på krav kr Sum ikke-korrigerte feil kr Hva ville dere ha gjort i denne situasjonen? side 53

54 Vurdering av ikke-korrigerte feil Utligning av feil: Er det OK å utligne faktisk feil mot vurderingsuenighet? Kan vi alltid utligne en faktisk feil mot en annen faktisk feil? I hvilke tilfeller kan det være vanskelig å forsvare utligning? side 54

55 Vurdering av ikke-korrigerte feil Hva hvis ledelsen, hver gang vi avdekker en feil, kommer med en annen feil som går motsatt vei? Ledelsen som ingen kunne målbinde side 55

56 Vurdering av ikke-korrigerte feil Andre forhold som må vurderes: Manglende objektivitet hos ledelsen management bias Vi skal alltid be om at alle avdekkede feil over grensen for klart ubetydelige feil skal rettes Hvis ledelsen velger å ikke rette disse må vi vurdere hva vi tror er årsaken Kan det skyldes at ledelsen styrer mot et spesielt resultat? Eller er det bare av praktiske årsaker? side 56

57 Vurdering av ikke-korrigerte feil Hvor mye av dette bør vi dokumentere? Vurderingen av den samlede virkningen av ikkekorrigert feilinformasjon opp mot fastsatte vesentlighetsgrenser Avdekker vi at ledelsen har manglende objektivitet må det kommenteres og ytterligere handlinger kan være nødvendig Årsaken til at ledelsen ikke ønsker å korrigere feil side 57

58 Uttalelser fra ledelsen side 58

59 Skriftlige uttalelser ISA 580 Revisor må innhente skriftlig(e) uttalelse(r) fra ledelsen Kun skriftlige uttalelser som reguleres av ISA 580 Kan være formålstjenlig med både skriftlige og muntlige uttalelser ut over det som kreves i standarden En skriftlig uttalelse er normalt (alltid) et mer pålitelig revisjonsbevis enn en muntlig uttalelse Kan medføre at ledelsen er mer grundig i sin vurdering side 59

60 Skriftlige uttalelser ISA 580 Skriftlige uttalelser er revisjonsbevis, men kan ikke være eneste revisjonsbevis for et forhold / en påstand Uttalelser fra ledelsen kan ikke erstatte andre revisjonsbevis som revisor med rimelighet kan forvente er tilgjengelige side 60

61 Skriftlige uttalelser ISA 580 Krav til skriftlige uttalelser fra ledelsen ISA 240 "Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper" pkt. 39. ISA 250 "Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper" pkt. 16. ISA 450 "Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen" pkt 14. ISA 501 "Revisjonsbevis - særlige hensyn knyttet til utvalgte poster" pkt 12. ISA 540 "Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger" pkt. 22. ISA 550 "Nærstående parter" pkt 26. ISA 560 "Hendelser etter balansedagen" pkt 9. ISA 570 "Fortsatt drift" pkt. 16(e). ISA 710 "Sammenlignbare opplysninger - tilsvarende tall og sammenlignbare regnskap" pkt 9. side 61

62 Skriftlig uttalelse (fullstendighetserklæring) Dette brevet sendes i forbindelse med Deres revisjon av regnskapet for ABC AS for året som ble avsluttet den 31. desember 20XX med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med internasjonale standarder for økonomisk rapportering. Vi bekrefter (etter beste evne og overbevisning, og etter å ha foretatt de forespørsler vi har ansett som nødvendige for å innhente de nødvendige opplysninger) at: Regnskap Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene for revisjonsoppdraget datert [angi dato], og regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med International Financial Reporting Standards. Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. (ISA 540) Det er tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene i internasjonale standarder for finansiell rapportering. (ISA 550) Alle hendelser etter datoen for regnskapet og som ifølge internasjonale standarder for finansiell rapportering medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt. (ISA 560) Virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg. (ISA 450) [Eventuelle andre forhold som revisor anser som nødvendige. (ISA 580 punkt A12)] side 62

63 Opplysninger som er gitt Vi har gitt revisor: Tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker, tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og ubegrenset tilgang til personer i enheten som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. (ISA 240) Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket enheten, og som involverer: ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. (ISA 240) Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket enhetens regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. (ISA 240) Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. (ISA 250) Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til enhetens nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. (ISA 550) [Eventuelle andre forhold som revisor anser som nødvendige (se punkt A13 i denne ISA-en).] Adm.dir Øk.dir. side 63

64 Skriftlige uttalelser Behov for tilpasninger? Registrering og dokumentasjon For eksempel: Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og drift av regnskapssystemer og rutiner, herunder rutiner for registrering, spesifisering, dokumentasjon, presentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger, som er i samsvar med gjeldende lovgivning. Årsberetningen Ligningspapirer Tilpasse malen basert på revisors skjønn side 64

65 Skriftlige uttalelser Krav til skriftlig uttalelse fra ledelsen Hvem bør signere uttalelsen? Hvilke vurderinger bør ligge til grunn når vi velger hvem som skal signere? Hvor ofte tilpasser dere uttalelsen til den enkelte kunde? Hvordan sikre at kunden ikke endrer uttalelsen før signering? Hvilken bevisverdi har en uttalelse fra ledelsen? side 65

66 Skriftlige uttalelser Hva hvis ledelsen ikke vil avgi ønsket uttalelse? En pedagogisk utfordring for revisor uttalelsen er normalt bare en bekreftelse fra ledelsen på at den er kjent med det ansvaret ledelsen i utgangspunktet har som følge av lover og regler. Uttalelsen overfører ikke noe ansvar fra revisor til ledelsen, men kan ha betydning for revisors eget ansvar side 66

67 Skriftlige uttalelser Uttalelser om ledelsens ansvar Dersom ledelsen ikke vil avgi en uttalelse som revisor anser som nødvendig, innebærer det en begrensing i omfanget av revisjonen Revisor må avgi en revisjonsberetning som konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet og at regnskapet ikke kan fastsettes (Det samme gjelder dersom revisor mener de(n) skriftlige uttalelsen(e) ikke er pålitelige) Andre uttalelser som revisor har bedt om Diskutere med ledelsen Ny vurdering av ledelsens integritet Vurdere betydningen for revisjonsberetningen Eventuelt samme avvikende konklusjon som ovenfor side 67

68 Analytiske handlinger et effektivt verktøy eller en nødvendig formalitet? side 68

69 Analytiske handlinger Hva er deres erfaring med bruk av analyser i avslutningsfasen? Hvordan gjør dere denne analysen? Har dere eksempler på at feil har blitt avdekket og regnskapet, noter eller årsberetning korrigert? side 69

70 Analytiske handlinger ISA Revisor må anvende analytiske handlinger som risikovurderingshandlinger for å opparbeide seg en forståelse av foretaket og dets omgivelser og i den overordnede gjennomgåelsen ved avslutningen av revisjonen ISA Revisor må utføre analytiske handlinger ved eller nær avslutningen av revisjonen når en overordnet konklusjon utarbeides med hensyn til om årsregnskapet som helhet er i samsvar med revisors forståelse av foretaket side 70

71 Analytiske handlinger Planlegging Videre rev. handling Avsluttende handlinger Nivå Overordnet Detaljert Overordnet Formål Identifisere risiko/forstå virksomheten Innhente bevis for påstander Konsistens kontroll Modellkrav Ingen Strengt Ingen side 71

72 Analytiske handlinger Formålet med analysene er å bekrefte de konklusjoner som er utarbeidet gjennom revisjon av de enkelte elementer av årsregnskapet, er en del av grunnlaget for en totalkonklusjon med hensyn til rimeligheten av årsregnskapet avdekke en tidligere uidentifisert risiko for vesentlig feilinformasjon Behov for å revurdere andre handlinger? side 72

73 Analytiske handlinger Ikke ment å ha samme utsagnskraft som ved bruk av analytiske kontroller som substanskontroll. Vurdering av sentrale nøkkeltall Overordnet vurdering av utvikling er den som forventet? Er årsregnskapet som forventet i forhold til andre funn og forklaringer vi har fått fra ledelsen? Utvikling i forhold til budsjetter Er endringer i en størrelse naturlig i forhold til endring i andre? (eks. salg kundefordringer, hvorfor er lager økt osv.) side 73

74 Analytiske handlinger Den som foretar analysen må ha kunnskap om og forstå virksomheten Dersom det er uventede avvik, må det innhentes forklaring på dette, og ikke antas at det skyldes det ene eller andre. Forklaringen kan likevel hentes fra revisjonshandlinger som allerede er utført, dersom vi der har fått opplysninger som forklarer avvikene (Hvis vi da ikke allerede har innarbeidet disse funnene i vår forventninger). Revisor må ha en profesjonell skeptisk holdning til de svar som ledelsen gir side 74

75 Analytiske handlinger Dokumentasjon og konklusjon, 1: Eksempel på arbeidspapir: Omsetning og resultat er redusert i forhold til Dette er forventet som følge av vesentlig bortfall av produksjon av ABC. Dette er også i samsvar med omtalen i styrereferater gjennom året. Vareforbruk og lønn er stabile i forhold til omsetning, hvilket er som forventet ut fra virksomheten art. Andre driftskostnader øker, hvilket i det alt vesentlige skyldes belastninger av kostnader fra konsernet etter omorganisering av enkelte funksjoner og belastning for kostnader som ikke fullt ut ble belastet i tidligere struktur. side 75

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Regnskapsrapportering når konkurs truer

Regnskapsrapportering når konkurs truer HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Regnskapsrapportering når konkurs truer Praktisering av forutsetning om fortsatt drift Merethe Drivdal Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning regnskap (30 stp)

Detaljer

BI Norwegian Business School Master Thesis

BI Norwegian Business School Master Thesis Ina Bjørnsen BI Norwegian Business School Master Thesis - Revisors rapportering om fortsatt drift i revisjonsberetningen for konkursforetak i og under finanskrisen - Supervisor: Tobias Svanstrøm Major

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer