Revisjon i avslutningsfasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon i avslutningsfasen"

Transkript

1 Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS

2 Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser fra ledelsen Analyse i avslutningsfasen Årsregnskap, noter og årsberetning Kvalitetssikring av konklusjoner og revisjonsbevis Kommunikasjon - Nummererte brev Ligningspapirer Revisjonsberetningen Oppsummering side 2

3 ISA er som blir omtalt ISA 220 Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som overordnet ansvar for styring og kontroll samt ledelsen ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen ISA 520 Analytiske handlinger ISA 560 Hendelser etter balansedagen ISA 570 Fortsatt drift ISA 580 Skriftlige uttalelser (fullstendighetserklæringen) side 3

4 Mål Å gjennomgå de handlingene og vurderingene vi må gjøre i avslutningsfasen for å redusere risikoen for at vi avgir en revisjonsberetning som ikke er riktig Gi eksempler på situasjoner hvor revisor ikke bør signere på næringsoppgaven og kontrolloppstillingen side 4

5 Innledning Er vi like god i alle faser av revisjonen? Planleggingsfasen Gjennomføring Avslutningsfasen side 5

6 Innledning Sikrer det arbeidet vi gjør i avslutningsfasen at det avgis riktig beretning? Eller blir det i stor grad kryss i en sjekkliste og standardiserte, men ikke alltid like meningsfylte handlinger og formuleringer? Har ansvarlig revisor deltatt tilstrekkelig i planleggingen? Har ansvarlig revisor deltatt tilstrekkelig under revisjonen? Dukker det opp forhold i forbindelse med kvalitetskontroll før beretningen som burde vært tatt hånd om tidligere, og hva gjør revisor da? side 6

7 Når gjør vi det? Kvalitetssikring Er dette en handling vi først begynner å tenke på i avslutningsfasen? side 7

8 Og hva med gjennomgang av styrereferater? Når gjør vi det? Hvilken informasjon kan vi finne i disse referatene? Fortsatt drift Kan være med på å danne grunnlag for revisors overordnede vurderinger og konklusjoner Har styret / ledelsen diskutert viktige saker gjennom året? Bør lese gjennom styrereferatene gjennom året, for å redusere risikoen for overraskelser Innhente i forbindelse med planlegging Oppdatere ved revisjonsbesøk Innhente referater for perioden etter dette Overholdelse av aksjeloven side 8

9 Hendelser etter balansedagen hva må revisor være oppmerksom på? side 9

10 Hendelser etter balansedagen Hva må revisor vurdere? Revisor må vurdere om hendelser etter balansedagen har betydning for årsregnskapet og årsberetningen side 10

11 Hendelser etter balansedagen Betydning for: 1. Informasjon om forhold som eksisterte på balansedagen? Ja Er de vesentlig? Ja Endre regnskapet + eventuelt noter 2. Informasjon om forhold som ikke eksisterte på balansedagen? Ja Er de vesentlig? Ja Noteopplysning + eventuelt årsberetning side 11

12 Hendelser etter balansedagen NRS 3 Hendelser etter balansedagen beskriver hvordan og om det skal innarbeides i regnskapet Ikke alltid like lett i praksis å avgjøre om det er ny informasjon eller ny hendelse. Hvor lenge må vi vurdere hendelser etter balansedagen? Er vårt ansvar slutt når vi signerer revisjonsberetningen? side 12

13 Hendelser etter balansedagen Må utføre revisjonshandlinger som gir tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis for at alle hendelser frem til dato for avgivelse av revisjonsberetningen, og som kan medføre korrigeringer eller omtale i årsregnskapet, blir avdekket Blir hendelser etter balansedagen viktigere når det er økt generell usikkerhet i virksomhetens driftsforutsetninger om fortsatt drift? Kan hendelser etter balansedagen påvirke revisors vurdering av risiko for hvor i regnskapet det kan oppstå vesentlig feilinformasjon? side 13

14 Oppgaver i plenum Oppgavene fokuserer på å vise situasjoner som gjelder: forhold som eksisterte på balansedagen som kan ha regnskapsmessig konsekvens og forhold som ikke eksisterte på balansedagen som ikke har regnskapsmessig konsekvens side 14

15 Oppgaver i plenum Oppgave 1 Kunden din har bokført en stor fordring i balansen per Betalingen er forfalt per Kunden går konkurs etter årsskiftet (men før regnskapet er avlagt) Det er ikke avsatt for tap på denne fordringen i regnskapet for Bør kunden nedskrive fordringen i 2010 regnskapet? side 15

16 Oppgaver i plenum Oppgave 2 Kunden din nedskriver en aksjeinvestering til virkelig verdi (LVP) pr Etter årsskiftet og før avleggelse av regnskapet blir det kjent at verdien på aksjeinvesteringen igjen overstiger bokført verdi fordi selskapet som aksjeinvesteringer er gjort i har fått en ny stor kontrakt i 2011 Bør kunden reversere nedskrivningen av aksjene i 2010 regnskapet? side 16

17 Oppgaver i plenum Oppgave 3 Din kunde har mottatt et krav fra en av sine kunder fordi det er avdekket feil på produkter levert før årsskiftet. Din kunde har avlagt regnskapet før kravet fremsettes (styret har signert), men revisjonsberetningen er, på dette tidspunkt, ennå ikke signert Hva gjør du som revisor? side 17

18 Hendelser etter balansedagen Dato for styrets behandling? NRS 3, pkt. 4: Hendelser frem til styrets avsluttende behandling Dato for avgivelse av revisjonsberetningen? ISA 560: frem til avgivelse av revisjonsberetningen side 18

19 Hendelser etter balansedagen Kan oppstå at gap mellom dato for styrets behandling og dato for revisjonsberetningen Uttalelse fra ledelsen må dateres samtidig eller tett opp mot revisjonsberetningen Går det tid fra regnskapet ble datert og frem til revisor daterer revisjonsberetningen må også andre handlinger knyttet til hendelser etter balansedagen oppdateres frem til datering av revisjonsberetningen. Dersom revisor oppdager hendelser som burde medført endring av regnskapet (vesentlige forhold), og det ikke tas hensyn til dette, må det medføre forbehold i beretningen. side 19

20 Hendelser etter balansedagen Hvilke konkrete handlinger pleier dere å gjøre for å være sikker på at alle forhold som kan medføre korrigering eller omtale i årsregnskapet blir avdekket? Når pleier dere å gjennomføre disse handlingene? side 20

21 Hendelser etter balansedagen Handlinger revisor må utføre for å avdekke eventuelle hendelser som må tas hensyn til i regnskapet (ISA 560, pkt 7): 1. Opparbeidelse av en forståelse av eventuelle rutiner som ledelsen har etablert for å sikre at hendelser etter balansedagen blir identifisert. 2. Forespørsel til ledelsen og, der det er relevant, dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, om det har inntruffet hendelser etter balansedagen som kan påvirke regnskapet. 3. Gjennomlesing av eventuelle referater fra møter mellom enhetens eiere, ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, som er blitt avholdt etter balansedagen, og forespørsel om saker som er blitt diskutert på ethvert møte av denne typen som det ennå ikke er tilgjengelig referat fra. side 21

22 Hendelser etter balansedagen 4. Gjennomlesing av enhetens sist tilgjengelige perioderegnskaper for perioder etter balansedagen, dersom slike foreligger. Vurdere foretakets rutiner for å sikre at hendelser etter balansedagen blir identifisert side 22

23 Hendelser etter balansedagen Har selskapet påtatt seg nye forpliktelser, lån eller garantier? Vesentlige endringer i planer for virksomheten? Er det foretatt eller forventet foretatt uvanlige vesentlige regnskapskorrigeringer side 23

24 Hendelser etter balansedagen Alle handlinger som er gjennomført må dokumenteres på vanlig måte i et arbeidspapir: Hva har vi gjort? Hva var formålet med handlingen? Hvilke kilder brukte vi? Hvem snakket vi med? Dato for når handlingen ble utført? Hvem gjorde handlingen? Konklusjon Uavhengig av hvem som har utført handlingene side 24

25 Hendelser etter balansedagen Eksempel på arbeidspapir: Formål: Gjennomgå siste perioderegnskap med daglig leder per telefon eller i møte og ha fokus på å avdekke om det eksisterer forhold som bør medføre korrigeringer i årsregnskapet eller omtale i årsberetningen Kilde: Perioderegnskap for april. Perioderegnskapet er arkivert som vedlegg xx Utført: Har diskutert per telefon eller i møte 20. mai 2011 med daglig leder perioderegnskap for april. Ingen forhold avdekket som bør medføre korrigeringer eller omtale. Konklusjon: Ingen forhold avdekket ved gjennomgang av perioderegnskap for april Dato / utført av: Medarbeider LA Kvalitetssikret: Partner SB side 25

26 Konsekvenser for beretningen av vesentlige forhold som avdekkes Dato for beretningen Dato for offentliggjøring av regnskapet Hendelser som gjelder forhold som eksisterte på balansedagen korrigere regnskapet og / eller opplyse i noter / årsberetning Hendelser som gjelder forhold som oppstod etter balansedagen opplyse om i noter / årsberetning Regnskapet bør endres. Dersom ledelsen ikke ønsker å endre Tilbakekalle gammel og avgi ny beretning med forbehold eller negativ konklusjon Hendelser som gjelder forhold som eksisterte på dato for beretningen Avlegge nytt regnskap? Ny beretning? side 26

27 Fortsatt drift Hva må revisor vurdere, og hvilken tidshorisont snakker vi om? side 27

28 Fortsatt drift Hva er hovedmålet med våre vurderinger om fortsatt drift? Revisor skal vurdere holdbarheten av at ledelsen har lagt til grunn forutsetningen om fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er et grunnleggende prinsipp ved utarbeidelsen av regnskap. Viktig for brukeren av regnskapet side 28

29 Fortsatt drift Revisor må altså innhente tilstrekkelig og hensiktsmessige bevis for at ledelsens bruk av forutsetningen om fortsatt drift i regnskapet er riktig Revisor må uttrykke en mening om hvorvidt det er knyttet vesentlig usikkerhet til enhetens evne til fortsatt drift Dette er en plikt som er uavhengig av kravene til opplysninger om fortsatt drift i årsberetningen side 29

30 Fortsatt drift Når foretakets historikk viser lønnsom drift og gode finansieringsmuligheter, kan ledelsen foreta sin vurdering uten detaljerte analyser (ISA 570/ A8) Revisors evaluering om ledelsens vurdering er riktig kan da også utføres uten detaljerte evalueringshandlinger dersom øvrige handlinger er tilstrekkelige (ISA 570/A8) side 30

31 Fortsatt drift små enheter I små virksomheter er det ofte tilfelle at ledelsen ikke har utført detaljerte analyser av enhetens evne til fortsatt drift (ISA 570/A11) De små virksomhetene vil ofte legge til grunn inngående kjennskap til virksomheten og forventede fremtidige utsikter Vi må, som revisor, likevel evaluere ledelsens vurdering av enhetens evne til fortsatt drift side 31

32 Fortsatt drift små enheter Hvordan kan vi gjøre det? Diskutere den mellom- og langsiktige finansieringen av enheten med ledelsen dersom påstandene kan underbygges av tilstrekkelig dokumentasjon Ved finansiering gjennom lån fra eier / daglig leder diskutere fortsatt finansiell støtte Innhente bekreftelse på at eieren ikke vil trekke støtten tilbake side 32

33 Fortsatt drift små enheter Dersom fortsatt drift avhenger av: at eieren subordinerer/står tilbake for et lån til fordel for banker eller andre kreditorer kan revisor få bevis ved å innhente bekreftelse fra eier på dette (ISA 570/A12) at eier gir tilleggsstøtte (aksjekapital, lån eller ansvarlig lånekapital) bør revisor vurdere eierens evne til å oppfylle forpliktelsene i finansieringsavtalen Revisor kan også be om skriftlig bekreftelse på vilkårene for støtten og eierens hensikt med eller forståelse av avtalen side 33

34 Fortsatt drift Hva kan være indikatorer som kan reise tvil av betydning om bruk av fortsatt drift forutsetningen? Tapt egenkapital Klarer ikke å overholde lånebetingelser Negative finansielle nøkkeltall Betaler ikke kreditorer ved forfall Forsinket utbetaling av utbytte eller brudd på etablert utbyttepraksis Tap av nøkkelpersonell som ikke erstattes Tap av viktige kunder, leverandører, lisenser eller franchiseavtaler side 34

35 Fortsatt drift - tidshorisont Hvilken tidshorisont gjelder når ledelsen skal vurdere fortsatt drift? Minimum 12 måneder fra balansetidspunktet (NRS ) side 35

36 Fortsatt drift - tidshorisont xx 12 måneder eller perioden ledelsen har lagt til grunn (min. 12. måneder) tid Revisor skal: Innhente bevis for at ledelsens bruk av forutsetningen om fortsatt drift er riktig Konkludere på hvorvidt det foreligger en vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om enhetens evne til fortsatt drift Fastslå konsekvensene for revisjonsberetningen Forespørsler til ledelsen er nok Bør revisor likevel være ekstra vaktsom med hensyn til om all kjent informasjon er tatt hensyn til uavhengig av tid? side 36

37 Fortsatt drift - konklusjoner 4 ulike konklusjoner på revisors vurdering av fortsatt drift: 1. Lavere enn vesentlig eller ingen usikkerhet knyttet til enhetens evne til fortsatt drift normalsituasjonen 2. Vesentlig usikkerhet foreligger, men bruk av fortsatt drift forutsetningen er riktig Tilstrekkelig informasjon er gitt i årsregnskapet og årsberetning Utilstrekkelig informasjon gitt av ledelsen 3. Ikke evne til fortsatt drift men fortsatt drift er lagt til grunn i årsregnskapet av ledelsen 4. Ledelsen er ikke villig til å gjennomføre eller utvide sin vurdering side 37

38 Fortsatt drift - konklusjoner Vesentlig usikkerhet? Ja, men bruk av fortsatt drift er riktig Er det gitt tilstrekkelig informasjon? Ja presisering Er det ikke gitt tilstrekkelig informasjon? Nei forbehold eller negativ konklusjon Enheten har ikke evne til fortsatt drift, men regnskapet er utarbeidet på grunnlag av fortsatt drift negativ konklusjon om årsregnskapet og forbehold om opplysningene i årsberetningen Ingen vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift normalberetning Ledelsen er ikke villig til å gjennomføre eller utvide sin vurdering (av foretakets evne til fortsatt drift) når revisor har anmodet om at det blir gjort forbehold eller kan ikke uttale oss om årsregnskapet side 38

39 Fortsatt drift tilstrekkelig oppl. gitt Vesentlig usikkerhet, ledelsen har gitt tilstrekkelig opplysninger (fortsatt drift forutsetning riktig) Tilfredsstillende beskrivelse av Hendelser eller forhold som gir grunn til tvil Ledelsens planer for å ta hensyn til disse hendelser eller forhold Klart uttrykk for vesentlig usikkerhet Mulig ikke i stand til å realisere sine eiendeler og møte sine forpliktelser Presisering av vesentlig usikkerhet i revisjonsberetningen side 39

40 Fortsatt drift tilstrekkelig oppl. ikke gitt Vesentlig usikkerhet, ledelsen har ikke gitt tilstrekkelige opplysninger (fortsatt drift forutsetning riktig) Revisjonsberetning med forbehold eller negativ konklusjon Forbehold hvis det er uenighet om forhold som er vesentlig (de manglende opplysningene) Negativ konklusjon dersom regnskapet som helhet ikke gir et rettvisende bilde av stilling og resultat (blir da normalt forbehold i denne situasjonen) side 40

41 Fortsatt drift betydelig tvil Når hendelser eller forhold som kan gi grunn til betydelig tvil om enhetens evne til fortsatt drift er identifisert, skal revisor (ISA ): Gjennomgå ledelsens planer for fremtidige handlinger basert på dens vurdering av fortsatt drift Innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis til å bekrefte eller avkrefte usikkerheten, herunder vurdere virkningen av eventuelle planer fra ledelsen Be om skriftlige uttalelser fra ledelsen vedrørende deres planer om fremtidige tiltak side 41

42 Fortsatt drift betydelig tvil Andre revisjonshandlinger som er relevante er: Forespør ledelsen om dens planer om fremtidige tiltak herunder: Planer om å realisere eiendeler? Låne penger? Restrukturere gjeld? Redusere eller utsette utgifter? Øke egenkapitalen? side 42

43 Fortsatt drift betydelig tvil Analyse og diskusjon med ledelsen om kontantstrømmer og likviditetsprognoser dersom disse er brukt av ledelsen i vurderingen Gjennomgå og vurdere siste delårsregnskap Gjennomgå låneavtaler vilkår Et hvert brudd betyr ikke at det ikke er grunnlag for fortsatt drift, men virkningen må vurderes Gjennomgå relevante møtereferater Forespørsel advokatforbindelse Vurdering av selskapets planer for å oppfylle vesentlige forretningsavtaler side 43

44 Fortsatt drift - handleplikt Styret har handleplikt dersom egenkapitalen er lavere enn forsvarlig eller egenkapitalen er mindre enn 50% av aksjekapitalen (AL 3-4 og 3-5) Styret skal da: behandle saken straks innkalle til generalforsamling redegjøre gi informasjon som danner grunnlag for tiltak foreslå tiltak Reelle verdier side 44

45 Fortsatt drift handleplikt Revisor skal: Omtale i revisjonsberetning, jfr. ovenfor Skrive nummerert brev, LRR 5-2 ISA 260 krever at kommunikasjonen skal skje til riktig tid = gjør det mulig for styret å gjennomføre passende tiltak Rapportere uavhengig av revisjonsberetningen side 45

46 Fortsatt drift ikke evne til fortsatt drift Foretaket har etter revisors vurdering ikke evne til fortsatt drift, men regnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift Negativ konklusjon om regnskapet Forbehold / negativ konklusjon om opplysningene i årsberetningen side 46

47 Fortsatt drift ledelsens vurdering er kortere enn 12 måneder Ledelsen er ikke villig til å gjennomføre eller utvide sin vurdering (av foretakets evne til fortsatt drift) når revisor har anmodet om at det blir gjort > Revisor må vurdere behovet for å ta forbehold > Eventuelt avgi beretning med konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet Begrensning i revisjonens utførelse: Det er ikke revisors oppgave å kompensere for ledelsens manglende analyse. Konklusjonen blir avhengig av mulighetene til å innhente andre tilstrekkelige revisjonsbevis. side 47

48 Fortsatt drift - revisjonsberetningen Selskapet har tapt egenkapital, gått med tap siste år og har svak likviditet på balansedagen. Ledelsen legger fortsatt drift til grunn, og basert på de opplysninger som legges frem og dokumenteres er dette forsvarlig. Det gis en omtale i årsberetningen som tilfredsstiller lovens krav. Hva står i revisjonsberetningen? Vesentlig usikkerhet? Bare normal usikkerhet hva gjør vi da? side 48

49 Fortsatt drift Planlagt styrebehandling av regnskapet blir utsatt Blir regnskapsavleggelsen vesentlig forsinket må handlinger oppdateres (ISA 570/24) Revisor må vurdere årsakene til forsinkelsen kan den relateres til forhold som angår vurderingen av fortsatt drift? Valg av handlinger påvirkes av tidspunkt for regnskapsavleggelse side 49

50 Revisjonsberetningen Revisor er enig i at forutsetningen legges til grunn Ja Tilfredsstillende omtalt i note og årsberetning? Ja Vesentlig usikkerhet om fortsatt drift? Nei Nei Nei Ja Negativ konklusjon (forbehold) Forbehold (negativ konklusjon) Presisering Normalberetning side 50

51 Vurdering av ikke-korrigerte feil (ISA 450) side 51

52 Vurdering av ikke-korrigerte feil Revisor må fastslå om summen av ikkekorrigerte feil som er identifisert gjennom revisjonsarbeidet er vesentlig Summen av ikke-korrigerte feil består av: 1. Faktiske feil avdekket av revisor 2. Effekten på årets regnskap av feil avdekket i tidligere perioder 3. Revisors beste estimat for andre feil som ikke er avdekket projisering av feil Er summen av disse vesentlig eller nærmer de seg vesentlighetsgrensen? side 52

53 Vurdering av ikke-korrigerte feil Eksempel Totalvesentlighetsgrensen er satt til kr Summen av ikke-korrigerte feil utgjør kr fordelt på For lite avsatte kostnader kr For høy prising av lager projisert til kr For mye avsatt til tap på krav kr Sum ikke-korrigerte feil kr Hva ville dere ha gjort i denne situasjonen? side 53

54 Vurdering av ikke-korrigerte feil Utligning av feil: Er det OK å utligne faktisk feil mot vurderingsuenighet? Kan vi alltid utligne en faktisk feil mot en annen faktisk feil? I hvilke tilfeller kan det være vanskelig å forsvare utligning? side 54

55 Vurdering av ikke-korrigerte feil Hva hvis ledelsen, hver gang vi avdekker en feil, kommer med en annen feil som går motsatt vei? Ledelsen som ingen kunne målbinde side 55

56 Vurdering av ikke-korrigerte feil Andre forhold som må vurderes: Manglende objektivitet hos ledelsen management bias Vi skal alltid be om at alle avdekkede feil over grensen for klart ubetydelige feil skal rettes Hvis ledelsen velger å ikke rette disse må vi vurdere hva vi tror er årsaken Kan det skyldes at ledelsen styrer mot et spesielt resultat? Eller er det bare av praktiske årsaker? side 56

57 Vurdering av ikke-korrigerte feil Hvor mye av dette bør vi dokumentere? Vurderingen av den samlede virkningen av ikkekorrigert feilinformasjon opp mot fastsatte vesentlighetsgrenser Avdekker vi at ledelsen har manglende objektivitet må det kommenteres og ytterligere handlinger kan være nødvendig Årsaken til at ledelsen ikke ønsker å korrigere feil side 57

58 Uttalelser fra ledelsen side 58

59 Skriftlige uttalelser ISA 580 Revisor må innhente skriftlig(e) uttalelse(r) fra ledelsen Kun skriftlige uttalelser som reguleres av ISA 580 Kan være formålstjenlig med både skriftlige og muntlige uttalelser ut over det som kreves i standarden En skriftlig uttalelse er normalt (alltid) et mer pålitelig revisjonsbevis enn en muntlig uttalelse Kan medføre at ledelsen er mer grundig i sin vurdering side 59

60 Skriftlige uttalelser ISA 580 Skriftlige uttalelser er revisjonsbevis, men kan ikke være eneste revisjonsbevis for et forhold / en påstand Uttalelser fra ledelsen kan ikke erstatte andre revisjonsbevis som revisor med rimelighet kan forvente er tilgjengelige side 60

61 Skriftlige uttalelser ISA 580 Krav til skriftlige uttalelser fra ledelsen ISA 240 "Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper" pkt. 39. ISA 250 "Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper" pkt. 16. ISA 450 "Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen" pkt 14. ISA 501 "Revisjonsbevis - særlige hensyn knyttet til utvalgte poster" pkt 12. ISA 540 "Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger" pkt. 22. ISA 550 "Nærstående parter" pkt 26. ISA 560 "Hendelser etter balansedagen" pkt 9. ISA 570 "Fortsatt drift" pkt. 16(e). ISA 710 "Sammenlignbare opplysninger - tilsvarende tall og sammenlignbare regnskap" pkt 9. side 61

62 Skriftlig uttalelse (fullstendighetserklæring) Dette brevet sendes i forbindelse med Deres revisjon av regnskapet for ABC AS for året som ble avsluttet den 31. desember 20XX med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med internasjonale standarder for økonomisk rapportering. Vi bekrefter (etter beste evne og overbevisning, og etter å ha foretatt de forespørsler vi har ansett som nødvendige for å innhente de nødvendige opplysninger) at: Regnskap Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene for revisjonsoppdraget datert [angi dato], og regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med International Financial Reporting Standards. Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. (ISA 540) Det er tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene i internasjonale standarder for finansiell rapportering. (ISA 550) Alle hendelser etter datoen for regnskapet og som ifølge internasjonale standarder for finansiell rapportering medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt. (ISA 560) Virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg. (ISA 450) [Eventuelle andre forhold som revisor anser som nødvendige. (ISA 580 punkt A12)] side 62

63 Opplysninger som er gitt Vi har gitt revisor: Tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker, tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og ubegrenset tilgang til personer i enheten som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. (ISA 240) Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket enheten, og som involverer: ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. (ISA 240) Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket enhetens regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. (ISA 240) Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. (ISA 250) Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til enhetens nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. (ISA 550) [Eventuelle andre forhold som revisor anser som nødvendige (se punkt A13 i denne ISA-en).] Adm.dir Øk.dir. side 63

64 Skriftlige uttalelser Behov for tilpasninger? Registrering og dokumentasjon For eksempel: Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og drift av regnskapssystemer og rutiner, herunder rutiner for registrering, spesifisering, dokumentasjon, presentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger, som er i samsvar med gjeldende lovgivning. Årsberetningen Ligningspapirer Tilpasse malen basert på revisors skjønn side 64

65 Skriftlige uttalelser Krav til skriftlig uttalelse fra ledelsen Hvem bør signere uttalelsen? Hvilke vurderinger bør ligge til grunn når vi velger hvem som skal signere? Hvor ofte tilpasser dere uttalelsen til den enkelte kunde? Hvordan sikre at kunden ikke endrer uttalelsen før signering? Hvilken bevisverdi har en uttalelse fra ledelsen? side 65

66 Skriftlige uttalelser Hva hvis ledelsen ikke vil avgi ønsket uttalelse? En pedagogisk utfordring for revisor uttalelsen er normalt bare en bekreftelse fra ledelsen på at den er kjent med det ansvaret ledelsen i utgangspunktet har som følge av lover og regler. Uttalelsen overfører ikke noe ansvar fra revisor til ledelsen, men kan ha betydning for revisors eget ansvar side 66

67 Skriftlige uttalelser Uttalelser om ledelsens ansvar Dersom ledelsen ikke vil avgi en uttalelse som revisor anser som nødvendig, innebærer det en begrensing i omfanget av revisjonen Revisor må avgi en revisjonsberetning som konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet og at regnskapet ikke kan fastsettes (Det samme gjelder dersom revisor mener de(n) skriftlige uttalelsen(e) ikke er pålitelige) Andre uttalelser som revisor har bedt om Diskutere med ledelsen Ny vurdering av ledelsens integritet Vurdere betydningen for revisjonsberetningen Eventuelt samme avvikende konklusjon som ovenfor side 67

68 Analytiske handlinger et effektivt verktøy eller en nødvendig formalitet? side 68

69 Analytiske handlinger Hva er deres erfaring med bruk av analyser i avslutningsfasen? Hvordan gjør dere denne analysen? Har dere eksempler på at feil har blitt avdekket og regnskapet, noter eller årsberetning korrigert? side 69

70 Analytiske handlinger ISA Revisor må anvende analytiske handlinger som risikovurderingshandlinger for å opparbeide seg en forståelse av foretaket og dets omgivelser og i den overordnede gjennomgåelsen ved avslutningen av revisjonen ISA Revisor må utføre analytiske handlinger ved eller nær avslutningen av revisjonen når en overordnet konklusjon utarbeides med hensyn til om årsregnskapet som helhet er i samsvar med revisors forståelse av foretaket side 70

71 Analytiske handlinger Planlegging Videre rev. handling Avsluttende handlinger Nivå Overordnet Detaljert Overordnet Formål Identifisere risiko/forstå virksomheten Innhente bevis for påstander Konsistens kontroll Modellkrav Ingen Strengt Ingen side 71

72 Analytiske handlinger Formålet med analysene er å bekrefte de konklusjoner som er utarbeidet gjennom revisjon av de enkelte elementer av årsregnskapet, er en del av grunnlaget for en totalkonklusjon med hensyn til rimeligheten av årsregnskapet avdekke en tidligere uidentifisert risiko for vesentlig feilinformasjon Behov for å revurdere andre handlinger? side 72

73 Analytiske handlinger Ikke ment å ha samme utsagnskraft som ved bruk av analytiske kontroller som substanskontroll. Vurdering av sentrale nøkkeltall Overordnet vurdering av utvikling er den som forventet? Er årsregnskapet som forventet i forhold til andre funn og forklaringer vi har fått fra ledelsen? Utvikling i forhold til budsjetter Er endringer i en størrelse naturlig i forhold til endring i andre? (eks. salg kundefordringer, hvorfor er lager økt osv.) side 73

74 Analytiske handlinger Den som foretar analysen må ha kunnskap om og forstå virksomheten Dersom det er uventede avvik, må det innhentes forklaring på dette, og ikke antas at det skyldes det ene eller andre. Forklaringen kan likevel hentes fra revisjonshandlinger som allerede er utført, dersom vi der har fått opplysninger som forklarer avvikene (Hvis vi da ikke allerede har innarbeidet disse funnene i vår forventninger). Revisor må ha en profesjonell skeptisk holdning til de svar som ledelsen gir side 74

75 Analytiske handlinger Dokumentasjon og konklusjon, 1: Eksempel på arbeidspapir: Omsetning og resultat er redusert i forhold til Dette er forventet som følge av vesentlig bortfall av produksjon av ABC. Dette er også i samsvar med omtalen i styrereferater gjennom året. Vareforbruk og lønn er stabile i forhold til omsetning, hvilket er som forventet ut fra virksomheten art. Andre driftskostnader øker, hvilket i det alt vesentlige skyldes belastninger av kostnader fra konsernet etter omorganisering av enkelte funksjoner og belastning for kostnader som ikke fullt ut ble belastet i tidligere struktur. side 75

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Til BDO AS ved Jan Inge Torset Uttalelsene fra ledelsen Oslo, 25.04.2017 Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Designinstituttet AS for året som ble avsluttet den 31. desember

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftskostnader Utdelt stipend 10 000 0 Driftsresultat -10 000 0 Finansinntekter

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Årsregnskap. Norsk-svensk Handelskammer. Org.nr.:

Årsregnskap. Norsk-svensk Handelskammer. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Norsk-svensk Handelskammer Org.nr.: 879 214 122 Årsberetning for 2016 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet

Detaljer

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) 2410 - BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR (Gjelder for begrenset revisjon av delårsregnskaper avlagt etter 1. juli 2007. Tidligere

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA 2012 Organisasjonsnummer 985 747 970 -Årsberetning -Årsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Resultatregnskap HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde...

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 7. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

resultat aktiviteter 2016 mot budsjett utgifter inntekter

resultat aktiviteter 2016 mot budsjett utgifter inntekter resultat aktiviteter 2016 mot budsjett utgifter konto nr. revidert 2016 regnskap 2016 0 diverse 19 351,85 100 koordinering og samordning kr 700 000,00 kr 776 523,23 101 bevilgninger kr 110 000,00 kr 76

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

Tlf : Fax: Til Kontrollutvalget i BERGEN KOMMUNE Postboks BERGEN Oslo, 7.

Tlf : Fax: Til Kontrollutvalget i BERGEN KOMMUNE Postboks BERGEN Oslo, 7. Tlf : 23 11 91 00 Fax: 23 11 91 01 www.bdo.no Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til Kontrollutvalget i BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Oslo, 7. november 2016 Engasjementsbrev for

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013 Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF 25. april 2013 Revisors kommunikasjon med styret Revisors oppgaver og plikter Revisor uttaler seg om regnskapet Fritar ikke styret eller ledelsen for sitt ansvar

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21. februar 2014 INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 9. februar 2015 INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 23. november 2017 kl. 09.00 19.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Side: Cicel T. Aarrestad 4.8.2017 1 av 6 Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy,

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift 24. november 2016 kl. 09.00 19.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten er

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Riksrevisjonen møter styret

Riksrevisjonen møter styret US 60/2017 Riksrevisjonen møter styret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/03135 Vedlegg: Riksrevisjonens beretning til årsregnskapet

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 28. januar 2011 INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 1. Innledning Som følge av innføringen av nye internasjonale

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

Vår referanse 2016/00861-3 Riksrevisjonen SPRAKRADET Org. nr.: 971527404 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Sprakradets arsregnskap

Detaljer

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Kommunerevisjonen/Kommunerevisjonen felles Notat Saksnr.: 200913378-36 Saksbehandler: OJJO Emnekode: REV-1222 Til: Fra: Kontrollutvalget Kommunerevisjonen Dato: 10. mai 2010 Kvalitetssikring

Detaljer

Var referanse 2016/01125-5 Riksrevisjonen NASJONALBIBLIOTEKET Org. nr.: 976029100 Riksrevisjonens beretning Til Norsk Lokalhistorisk Institutt Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Konsernrevisjon Effektiv revisjon av konsernregnskapet Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Agenda 1. Mål med revisors arbeide 2. Vesentlighet ved

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013)

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde 2. Lov og forskrift 3. Formål 4. Balanseposter og verdier 5. Ubetydelige balanseposter 6. Typer

Detaljer

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Utskriftsdato: 16.12.2017 08:28:34 Status: Gjeldende Dato: 8.10.2010 Utgiver: Foreningen for god kommunal

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 3. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet

Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet Formler og fakta Sist redigert 18.12.2014 Hva er nytt? Hva bør du være spesielt oppmerksom på når årsregnskap og årsberetning for 2014 skal utarbeides? Marianne Hamre

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 15. februar 2013 INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER Februar 2016 DNR KOMPETANSE REVISORFORENINGEN Innhold Om eksempelsamlingen... 1 Normalberetninger... 1 Enheter uten konsern... 3 N-1: Aksjeselskap - Regnskapslovens

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR

INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21.12.2016 INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR 1. Innledning For regnskap med balansedato etter

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 1.1 Ulike former for revisjon og avgrensing av hva boken dekker 1.2 Kort historisk oversikt over finansiell revisjon og ekstern

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

BE Revisjon (revisoreksamen)

BE Revisjon (revisoreksamen) BE-312 1 Revisjon (revisoreksamen) Oppgaver Oppgavetype Vurdering Generell info Dokument Automatisk poengsum 1 OPPGAVE 1 (ca. 20 %) Skriveoppgave Manuell poengsum 2 OPPGAVE 2 (ca. 15 %) Skriveoppgave Manuell

Detaljer