Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning"

Transkript

1 Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1

2 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil gi svar på de fleste av spørsmålene som eventuelt skulle oppstå. Advarsel! Dette dokumentet tilhører Kaspersky Lab: alle rettigheter til dette dokumentet er beskyttet av lov om opphavsrett til Russland, og av internasjonale traktater. Ulovlig reproduksjon og distribusjon av dette dokumentet eller deler herav resulterer i sivil, administrativ eller strafferettslig ansvar etter lovgivningen i Russland. Enhver type reproduksjon eller distribusjon av materiale, herunder oversettelser, er kun tillatt med skriftlig tillatelse fra Kaspersky Lab. Dette dokumentet og all relatert grafikk kan kun brukes som informasjon, og for ikke-kommersielle og personlige formål. Dette dokumentet kan endres uten ytterligere varsel. Du finner den nyeste versjonen av dette dokumentet på webområdet til Kaspersky Lab på Kaspersky Lab skal ikke holdes ansvarlig for innholdet, kvaliteten, relevansen eller nøyaktigheten av materialer som er benyttet i dette dokumentet, hvis rettighetene til disse holdes av tredjeparter, eller for eventuelle tap i forbindelse med bruk av slike dokumenter. Dette dokumentet omfatter de registrerte varemerkene og servicemerkene som tilhører deres respektive eiere. Revideringsdato: Kaspersky Lab ZAO. Med enerett. 2

3 INNHOLD KASPERSKY LAB SLUTTBRUKERLISENSAVTALE... 5 OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN I dette dokumentet Dokumentkonvensjoner ANDRE INFORMASJONSKILDER Informasjonskilder for undersøkelser på egen hånd Diskutere programmene til Kaspersky Lab på webforumet Kontakte salgsavdelingen Kontakte gruppen som har utarbeidet dokumentasjonen KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY KRAV TIL MASKINVARE OG PROGRAMVARE INSTALLERE PROGRAMMET Trinn 1. Finne en nyere versjon av programmet Trinn 2. Sørge for at systemet oppfyller installasjonskravene Trinn 3. Velg installasjonstype Trinn 4. Lese lisensavtalen Trinn 5. Kaspersky Security Network meddelelse om datainnsamling Trinn 6. Velge målmappen Trinn 7. Søke etter andre antivirusprogrammer Trinn 8. Deaktivere brannmuren i Microsoft Windows Trinn 9. Forberede installasjon Trinn 10. Installere Trinn 11. Aktivering av programmet Trinn 12. Dataverifisering Trinn 13. Fullføre aktivering Trinn 14. Restricting access to the application Trinn 15. Velge beskyttelsesmodus Trinn 16. Konfigurere programoppdatering Trinn 17. Velge trusler som skal oppdages Trinn 18. Systemanalyse Trinn 19. Fullføre konfigureringsveiviseren UTFØRING AV VANLIGE OPPGAVER Hvordan oppdatere programdatabaser og -moduler Hvordan skanne kritiske områder av datamaskinen for virus Hvordan utføre en fullstendig skanning etter virus på datamaskinen Sjekke beskyttelsesstatusen til et kontornettverk eksternt Begrense tilgang til innstillingene i Kaspersky Small Office Security Slik overfører du programinnstillinger til en annen datamaskin Hva du må gjøre når det vises programvarslinger GJENOPPRETTE PROGRAMMET Trinn 1. Startvindu for installasjonsveiviser Trinn 2. Gjenopprette programmet Trinn 3. Fullføre gjenoppretting av programmet

4 I N S T A L L A S J O N S V E I L E D N I NG Konfigurere programmet etter gjenoppretting FJERNE PROGRAMMET Trinn 1. Lagre data for gjentatt bruk Trinn 2. Bekreftelse av fjerning Trinn 3. Fjerne programmet. Fullføre fjerningen KONTAKTE TJENESTEN FOR TEKNISK SUPPORT Min Kaspersky-konto Teknisk support på telefonen Opprette systemstatusrapporter Opprette en sporingsfil Sende datafiler Kjøre AVZ-skript KASPERSKY LAB

5 KASPERSKY LAB SLUTTBRUKERLISENSAVTALE VIKTIG JURIDISK BEKJENTGJØRELSE TIL ALLE BRUKERE: LES NØYE FØLGENDE JURIDISKE AVTALE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE PROGRAMVAREN. VED Å KLIKKE PÅ AKSEPTKNAPPEN I VINDUET MED LISENSAVTALEN, ELLER VED Å ANGI TILSVARENDE SYMBOL(ER ) VIL DU VÆRE BUNDET AV VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE AVTALEN. EN SLIK HANDLING ER SYMBOLSK FOR SIGNATUREN DIN, OG DU SAMTYKKER TIL Å VÆRE BUNDET AV, OG ER BLITT EN DEL AV DENNE AVTALEN, OG GODTAR AT DENNE AVTALEN HÅNDHEVES SOM EN SKRIFTLIG FORHANDLET AVTALE SIGNERT AV DEG. DERSOM DU IKKE GODTAR ALLE VILKÅRENE OG BETINGELSEENE I DENNE AVTALEN, MÅ DU AVBRYTE INSTALLERING AV PROGRAMVAREN OG LA VÆRE MED Å INSTALLERE PROGRAMVAREN. DERSOM DET FØLGER EN LISENSKONTRAKT ELLER LIGNENDE DOKUMENT MED PROGRAMVAREN, SKAL VILKÅRENE FOR BRUK AV PROGRAMVAREN DEFINERT I ET SLIKT DOKUMENT GÅ FORAN DEN AKTUELLE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN. ETTER Å HA KLIKKET PÅ AKSEPTKNAPPEN I VINDUET MED LISENSAVTALEN, ELLER ETTER Å HA SKREVET INN DET TILSVARENDE SYMBOLET ELLER SYMBOLER, VIL DU HA RETT TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN I SAMSVAR MED AVTALENS VILKÅR OG BETINGELSER. 1. Definisjoner 1.1. Programvare betyr programvare, inkludert eventuelle Oppdateringer og relatert materiale Rettighetshaver (eier av alle rettigheter, enten eksklusivt eller på annen måte, til Programvaren) betyr Kaspersky Lab ZAO, et selskap etablert i henhold til lovene i Den russiske føderasjon Datamaskin(er) betyr maskinvare, inkludert personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner, arbeidsstasjoner, personlige digitale assistenter, smarttelefoner, håndholdte enheter, eller andre elektroniske enheter som Programvaren er utviklet til og hvor Programvaren vil bli installert og/eller brukt Sluttbruker (Du/Din) betyr person(er) som installerer eller bruker Programvaren på hans eller hennes vegne, eller som lovlig bruker en kopi av Programvaren, eller, dersom Programvaren blir lastet ned eller installert på vegne av en organisasjon, for eksempel en arbeidsgiver, betyr Du organisasjonen som Programvaren er lastet ned eller installert for, og det anses herved at vedkommende organisasjon har autorisert personen som godtar denne avtalen til å gjøre dette på sine vegne. I denne henseende inkluderer betegnelsen organisasjon, uten begrensning, en hvilken som helst form for partnerskap, selskap med begrenset ansvar, virksomhet, forening, aksjeselskap, stiftelse, joint venture, fagforening, personlig organisasjon eller offentlig myndighet Partner(e) betyr organisasjoner eller person(er), som distribuerer Programvaren basert på en avtale med og lisens hos Rettighetshaveren Oppdatering(er) betyr alle oppgraderinger, revisjoner, patcher, forbedringer, fikser, modifikasjoner, kopier, tilleggs- eller vedlikeholdspakker osv Bruksanvisning betyr bruksanvisning, administratorveiledning, oppslagsverk og tilhørende forklarende eller andre materialer. 2. Tildeling av lisens 2.1. Du får en ikke-eksklusiv lisens til å lagre, laste, installere kjøre, og vise («bruke») Programvaren på et angitt antall Datamaskiner for å bistå i å beskytte Din Datamaskin som Programvaren er installert på, mot trusler beskrevet i Bruksanvisningen, i henhold til alle tekniske krav som er beskrevet i Bruksanvisningen og i henhold til betingelser og vilkår i denne Avtalen («Lisensen»), og du godtar denne Lisensen: Prøveversjon. Dersom du har mottatt, lastet ned og/eller installert en prøveversjon av Programvaren, og er herved gitt en vurderingslisens for Programvaren, kan du kun bruke Programvaren for evaluering og bare i løpet av den enkelte gjeldende evalueringsperioden, med mindre annet er angitt, fra datoen for den første installasjonen. All bruk av Programvaren til andre formål eller utover den gjeldende evalueringsperioden er strengt forbudt. 5

6 I N S T A L L A S J O N S V E I L E D N I NG Flermiljøsprogramvare, flerspråksprogramvare, dobbeltmedieprogramvare, flerkopier, pakker. Dersom du bruker forskjellige versjoner av Programvaren eller ulike språkutgaver av Programvaren, du mottar Programvaren på flere medier, du på annen måte mottar flere kopier av Programvaren, eller du mottar Programvaren sammen med annen programvare, skal det totale tillatte antallet av dine Datamaskiner der alle versjonene av Programvaren er installert tilsvare det antall Datamaskiner som er angitt i lisenser du har fått forutsatt at, med mindre lisensvilkårene fastsetter noe annet, hver ervervet lisens berettiger deg til å installere og bruke Programvaren på det antall Datamaskiner som er angitt under Punkt 2.2 og Dersom Programvaren ble kjøpt på et fysisk medium, har Du rett til å bruke Programvaren for beskyttelse av et slikt antall Datamaskiner som spesifisert på Programvarepakken Dersom Programvaren ble kjøpt via internett, har Du rett til å bruke Programvaren for beskyttelse av et slikt antall Datamaskiner som ble oppgitt da Du kjøpte Lisensen til Programvaren Du har rett til å lage en kopi av Programvaren kun for backupformål og kun for å erstatte lovlig eid kopi dersom slik kopi er tapt, ødelagt eller blir ubrukelig. Denne backupkopien kan ikke brukes til andre formål, og må ødelegges når du mister retten til å bruke Programvaren, eller når lisensen Din utløper eller opphører av andre grunner i henhold til gjeldende lovgivning i landet hvor du har hovedbopel, eller i landet der Du bruker Programvaren Fra tidspunktet Programvaren aktiveres eller etter at lisensnøkkelfilen er installert (med unntak av en prøveversjon av Programvaren) har Du rett til å motta følgende tjenester for den definerte perioden angitt på Programvarepakken (dersom Programvaren ble kjøpt på et fysisk medium), eller spesifisert under kjøpet (dersom Programvaren ble kjøpt via Internett): - Oppdateringer av Programvaren via Internett, når og som rettighetshaveren publiserer dem på sin nettside eller via andre elektroniske tjenester. Oppdateringer som du eventuelt får, blir en del av Programvaren, og denne Avtalens betingelser og vilkår gjelder for dem. - Teknisk Support via Internett og Teknisk Support på telefonhotline. 3. Aktivisering og termin 3.1. Dersom Du endrer Din Datamaskin eller gjør endringer i andre leverandørers programvare installert på den, kan Du bli påkrevd av Rettighetshaveren til å gjenta aktivering av Programvaren eller installasjon av lisensnøkkelfilen. Rettighetshaveren forbeholder seg retten til å bruke alle midler og verifiseringsprosedyrer for å bekrefte gyldigheten av Lisensen og/eller lovligheten av en kopi av Programvaren installert og/eller brukt på Din Datamaskin Dersom Programvaren ble kjøpt på et fysisk medium, kan, ved din aksept av denne Avtalen, Programvaren brukes for perioden som er angitt på pakken og som begynner ved aksept av denne Avtalen Dersom Programvaren ble kjøpt via Internett, kan Programvaren brukes for perioden som ble spesifisert under oppkjøpet, ved din aksept av denne Avtalen Du har rett til å bruke en prøveversjon av Programvaren som angitt under Punkt 2.1 for den enkelte gjeldende evalueringsperioden (30 dager) fra tidspunktet for Programvareaktiviseringen i henhold til denne Avtalen uten noen ekstra kostnader forutsatt at prøveversjonen ikke gir Deg rett til Oppdateringer og Teknisk Support via Internett og Teknisk Support på telefonhotline Din Lisens til å bruke Programvaren er begrenset til den tid som angitt under Punkt 3.2 eller 3.3 (som passer), og den resterende perioden kan konstateres ved hjelp av midler beskrevet i Bruksanvisningen Dersom du har anskaffet Programvaren for bruk på mer enn én Datamaskin, vil Din Lisens til å bruke Programvaren være begrenset til perioden fra datoen for aktivering av Programvaren eller lisensnøkkelfilsinstallasjonen på den første Datamaskinen Med forbehold for eventuelle andre midler i lov eller egenkapital som Rettighetshaveren kan ha, i tilfelle av at Du bryter noen av Avtalens betingelser og vilkår, skal Rettighetshaveren når som helst uten forvarsel være berettiget til å heve denne Lisensen uten å tilbakebetale kjøpesummen eller noen del av denne Du godtar at du ved bruk av Programvaren og bruk av en hvilken som helst rapport eller informasjon mottatt som følge av bruk av denne Programvaren, vil overholde alle gjeldende internasjonale, nasjonale, statlige, regionale og lokale lover og forskrifter, inkludert, uten begrensning, personvern, opphavsrett, eksportkontroll og obskønitetslovverk Med mindre annet er spesifikt angitt her, må du ikke overføre eller tildele noen av rettighetene du har fått under denne Avtalen eller noen av dine forpliktelser hertil. 4. Teknisk Support 4.1. Den Tekniske Support som er beskrevet under Punkt 2.5 i denne Avtalen, stilles til rådighet for Deg når den siste Oppdateringen av Programvaren er installert (bortsett fra ved en prøveversjon av Programvaren). 6

7 I N N H O L D Teknisk Supporttjeneste: Brukerens data, spesifisert under kontoen Personal Cabinet/My Kaspersky, kan brukes av spesialister ved Teknisk Support utelukkende under behandling av Brukeranmodninger. 5. Informasjonsinnsamling 5.1. Etter å ha samtykket til vilkårene og bestemmelsene i denne Avtalen samtykker Du i å gi informasjon til Rettighetshaveren om kjørbare filer og deres kontrolltall for å bedre Ditt sikkerhetsbeskyttelsesnivå For å bedre sikkerhetsoppmerksomheten når det gjelder nye trusler og deres kilder, og for å bedre Ditt sikkerhetsnivå, er Rettighetshaveren, med Ditt samtykke, som er bekreftet eksplisitt i Kasperskys Erklæring om Sikkerhetsnettverksdatainnsamling [Security Network Data Collection Statement], uttrykkelig berettiget til å motta slik informasjon. Du kan deaktivere Kasperskys Sikkerhetsnettverkstjeneste under installasjonen. Du kan også aktivere og deaktivere Kasperskys Sikkerhetsnettverkstjeneste når som helst på Programvarens alternativside. Du erkjenner og samtykker videre i at informasjonen som Rettighetshaveren har samlet inn, skal kunne bli brukt for å oppspore og publisere rapporter om sikkerhetsrisikotrender etter Rettighetshaverens eget og eksklusive skjønn Programvaren behandler ikke noen personlig gjenkjennbare data og kombinerer ikke dataene som behandles, med personlige informasjoner Hvis Du ikke ønsker at informasjonen som Programvaren samler inn, skal bli sendt til Rettighetshaveren, må Du ikke aktivere og / eller deaktivere Kasperskys Sikkerhetsnettverkstjeneste. 6. Begrensninger 6.1. Du skal ikke emulere, klone, leie, låne, lease, selge, modifisere, dekompilere, eller utføre omvendt utvikling av Programvaren, eller deassemblere eller lage avledede arbeider basert på Programvaren eller noen del derav, med unntak av en ikke-omstøtbar rett gitt til Deg ved gjeldende lovgivning, og du skal ikke på annen måte redusere noen del av Programvaren til lesbar form, eller overføre den lisensierte Programvaren, eller noen delmengde av den lisensierte Programvaren, eller tillate noen tredjepart å gjøre dette, unntatt i den utstrekning den ovennevnte begrensningen er uttrykkelig forbudt etter gjeldende lov. Verken Programvarens binær- eller kildekode kan brukes, eller utføres omvendt utvikling på, for å gjenskape programalgoritmen, som er proprietær. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, er forbeholdt Rettighetshaveren og/eller dennes leverandører, som anvendelig. Enhver slik uautorisert bruk av Programvaren skal føre til en umiddelbar og automatisk oppsigelse av denne Avtalen og Lisensen tildelt under denne Avtalen, og kan føre til straffe- og/eller sivilpåtale mot Deg Du skal ikke overføre rettighetene til å bruke Programvaren til noen tredjepart Du skal ikke gi aktiviseringskoden og/eller lisensnøkkelfilen til tredjeparter, eller tillate at tredjeparter får tilgang til aktiviseringskoden og/eller lisensnøkkelen, som anses for å være konfidensielle data av Rettighetshaveren Du skal ikke leie ut, lease eller låne ut Programvaren til noen tredjepart Du skal ikke bruke Programvaren til etablering av data eller programvare som brukes for deteksjon, blokkering eller behandling av trusler beskrevet i Bruksanvisningen Din nøkkelfil kan bli blokkert i tilfelle Du bryter noen av Avtalens betingelser og vilkår Dersom Du bruker prøveversjonen av Programvaren, har Du ikke rett til å motta Teknisk Support som angitt under Punkt 4 i denne Avtalen, og Du har ikke rett til å overføre lisensen eller rettighetene til å bruke Programvaren til tredjepart. 7. Begrenset garanti og ansvarsfraskrivelse 7.1. Rettighetshaveren garanterer at Programvaren i overveiende grad vil prestere i henhold til spesifikasjonene og beskrivelsene angitt i Bruksanvisningen, forutsatt at slik begrenset garanti ikke gjelder for følgende: (w) Din Datamaskins svakheter og relaterte inngrep som Rettighetshaveren uttrykkelig fraskriver seg ethvert garantiansvar for; (x) feil, mangler eller feil som følge av feilaktig bruk, mishandling, ulykke, vanskjøtsel, uriktig installasjon, drift eller vedlikehold, tyveri, hærverk, naturkatastrofer, terrorhandlinger, strømbrudd eller overspenningsbølger, havari, endring, ikke-tillatt endring, eller reparasjon av noen andre enn Rettighetshaveren, eller andre tredjeparters, eller Dine handlinger eller årsaker utenfor Rettighetshaveren rimelige kontroll; (y) eventuelle feil ikke gjort kjent av Deg til Rettighetshaveren så snart som praktisk mulig etter at mangelen første gang dukket opp, og (z) inkompatibilitet forårsaket av maskinvare- og/eller programvarekomponenter installert på Datamaskinen. 7

8 I N S T A L L A S J O N S V E I L E D N I NG 7.2. Du erkjenner, aksepterer og godtar at ingen programvare er feilfri, og Du rådes til å ta backup av Datamaskinen Din med en hyppighet og pålitelighet som passer for Deg Rettighetshaveren gir ingen garanti for at Programvaren vil fungere på riktig måte i tilfelle av overtredelse av vilkårene beskrevet i Bruksanvisningen eller i denne Avtalen Rettighetshaveren garanterer ikke at Programvaren vil fungere riktig dersom Du ikke regelmessig laster ned Oppdateringer som angitt under Punkt 2.5 i denne Avtalen Rettighetshaveren garanterer ikke beskyttelse mot truslene beskrevet i Bruksanvisningen etter utløp av perioden angitt under Punkt 3.2 eller 3.3 i denne Avtalen, eller etter at Lisensen til å bruke Programvaren opphører, uansett årsak PROGRAMVAREN LEVERES «SOM DEN ER», OG RETTIGHETSHAVEREN GIR INGEN GARANTI FOR PROGRAMVARENS BRUK ELLER FUNKSJONALITET. MED UNNTAK AV NOEN GARANTI, FREMSTILLING ELLER VILKÅR SOM IKKE KAN UTELUKKES ELLER BEGRENSES AV GJELDENDE LOV, GIR RETTIGHETSHAVEREN OG PARTNERNE INGEN GARANTI, BETINGELSE, FREMSTILLING ELLER VILKÅR (DIREKTE ELLER INDIREKTE, ENTEN VED LOV, SEDVANERETT, SKIKK, BRUK ELLER ANNET) VEDRØRENDE ET HVILKET SOM HELST ANLIGGENDE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, OVERHOLDELSE AV TREDJEPARTSRETTIGHETER, SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, INTEGRASJON, ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. DU PÅTAR DEG ALLE FEIL, OG HELE RISIKOEN OG ANSVARET VEDØRENDE YTELSE OG VALG AV PROGRAMVAREN FOR Å OPPNÅ RESULTATENE DU ØNSKER, OG FOR INSTALLASJON, BRUK AV OG RESULTATENE SOM OPPNÅS MED PROGRAMVAREN. UTEN BEGRENSNING AV OVENSTÅENDE, GIR RETTIGHETSHAVEREN INGEN FREMSTILLING OM OG GIR INGEN GARANTI FOR AT PROGRAMVAREN VIL VÆRE FEIL- ELLER AVBRUDDSFRI ELLER FRI FOR ANDRE FEIL, ELLER AT PROGRAMVAREN OPPFYLLER NOEN ELLER ALLE DINE KRAV, OM DU HAR OPPGITT DEM TIL RETTIGHETSHAVEREN ELLER IKKE. 8. Utelukkelse og begrensing av garantiansvar 8.1. I MAKSIMAL UTSTREKNING AV GJELDENDE LOV SKAL IKKE RETTIGHETSHAVEREN ELLER DENNES PARTNERE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELL, TILFELDIG, STRAFFENDE, INDIREKTE ELLER AVLEDEDE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE ELLER KONFIDENSIELLE ELLER ANDRE OPPLYSNINGER, FOR FORRETNINGSAVBRUDD, FOR BRUDD PÅ PERSONVERN, FOR ØDELEGGELSE, SKADE OG TAP AV DATA ELLER PROGRAMMER, VED AVVIK FRA ENHVER PLIKT, INKLUDERT LOVFESTEDE PLIKTER, PLIKT FOR GOD TRO ELLER PLIKT TIL RIMELIG OMSORG, FOR UAKTSOMHET, FOR ØKONOMISK TAP, OG FOR NOEN SOM HELST ANDRE ØKONOMISKE ELLER ANDRE TAP) SOM FØLGE AV ELLER PÅ ANNEN MÅTE RELATERT TIL BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN, YTELSE ELLER MANGLENDE YTELSE AV STØTTE ELLER ANDRE TJENESTER, INFORMASJON, PROGRAMVARE OG INNHOLD GJENNOM PROGRAMVAREN, ELLER PÅ ANNEN MÅTE SOM FØLGE AV BRUK AV PROGRAMVAREN, ELLER ANNET UNDER ELLER I FORBINDELSE MED NOEN BESTEMMELSER I DENNE AVTALEN, ELLER SOM FØLGE AV BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER NOEN SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUDERT FORSØMMELSE, FEILREPRESENTASJON, ET HVILKET SOM HELST STRENGT ANSVAR, FORPLIKTELSE ELLER PLIKT), ELLER NOEN BRUDD PÅ LOVFESTET PLIKT, ELLER NOEN BRUDD PÅ GARANTI FRA RETTIGHETSHAVEREN OG/ELLER DENNES PARTNERE, SELV OM RETTIGHETSHAVEREN OG/ELLER NOEN PARTNER ER BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. DU ER ENIG I AT DERSOM RETTIGHETSHAVEREN OG/ELLER DENNES PARTNERE ER FUNNET ANSVARLIGE, SKAL RETTIGHETSHAVERENS OG/ELLER DENNES PARTNERES ANSVAR VÆRE BEGRENSET TIL KOSTNADENE FOR PROGRAMVAREN. IKKE I NOE TILFELLE SKAL RETTIGHETSHAVERENS OG/ELLER DENNES PARTNERES ANSVAR OVERSTIGE BELØPET SOM ER BETALT FOR PROGRAMVAREN TIL RETTIGHETSHAVEREN ALLER DENNES PARTNERE (SOM ANVENDELIG). INGENTING I DENNE AVTALEN UTELUKKER ELLER BEGRENSER KRAV MED HENSYN TIL DØD OG PERSONSKADE. I TILFELLE NOEN FORBEHOLD, UTELATELSE ELLER BEGRENSNING I DENNE AVTALEN IKKE KAN UTELUKKES ELLER BEGRENSES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SKAL SLIKT FORBEHOLD, UTELATELSE ELLER BEGRENSNING IKKE GJELDE FOR DEG, OG DU FORTSETTER Å VÆRE BUNDET AV ALLE DE GJENSTÅENDE FRASKRIVELSER, UNNTAK OG BEGRENSNINGER. 9. GNU og andre tredjepartslisenser 9.1. Programvaren kan inneholde noen programmer som er lisensiert (eller underlisensiert) til brukeren under GNU, General Public License (GPL), eller andre lignende gratis programvarelisenser som, blant andre 8

9 I N N H O L D rettigheter, tillater brukeren å kopiere, modifisere og gjendistribuere visse programmer, eller deler av dem, og ha tilgang til kildekoden (Open Source Software). Dersom slike lisenser krever at ved programvare distribuert i et kjørbart binært format, skal kildekoden også gjøres tilgjengelig for slike brukere, så skal kildekoden gjøres tilgjengelig ved å sende forespørselen til eller kildekoden følger med Programvaren. Dersom noen lisenser for Open Source Software krever at Rettighetshaveren gir rettigheter til å bruke, kopiere eller endre et Open Source Software-program som er bredere enn rettighetene i denne Avtalen, skal slike rettigheter få forrang over rettigheter og begrensninger i Avtalen. 10. Eierforhold for intellektuell eiendom Du samtykker i at Programvaren og forfatterskapet, systemer, ideer, driftsmetoder, dokumentasjon og annen informasjon som finnes i Programvaren, er proprietær intellektuell eiendom og/eller verdifulle forretningshemmeligheter som tilhører Rettighetshaveren eller dennes partnere og at Rettighetshaveren og dennes partnere, som anvendelig, er beskyttet av sivil- og strafferett, og etter loven om opphavsrett, forretningshemmeligheter, varemerker og patenter i Den russiske føderasjon, EU og USA, samt andre land og internasjonale avtaler. Denne Avtalen gir Deg ingen rettigheter til intellektuell eiendom, inkludert alle varemerker eller servicemerker til Rettighetshaveren og/eller dennes partnere (Varemerker). Du kan bare bruke Varemerker for å identifisere utskriftsdata produsert av Programvaren i samsvar med akseptert praksis for varemerker, inkludert identifisering av Varemerkeierens navn. Slik bruk av et Varemerke gir deg ingen rettigheter til eierskap av Varemerket. Rettighetshaveren og/eller dennes partnere eier og beholder alle rettigheter, tittel og interesse i og til Programvaren, inkludert uten begrensning feilrettinger, forbedringer, Oppdateringer eller andre endringer til Programvaren, enten de er utført av Rettighetshaveren eller en tredjepart, og alle tilhørende opphavsretter, patenter, forretningshemmelighetsrettigheter, varemerker og andre intellektuelle eiendomsrettigheter. Din besittelse, installasjon eller bruk av Programvaren overfører ikke noen intellektuell eiendomsrett av programvaren til deg, og du vil ikke få noen rettigheter til Programvaren, unntatt som uttrykkelig angitt i denne Avtalen. Alle kopier av Programvaren som lages, skal inneholde de samme rettighetsmeldinger som ses på og i Programvaren. Unntatt som beskrevet her, gir denne Avtalen deg ingen intellektuell eiendom i Programvaren, og du erkjenner at Lisensen, som videre definert i dette dokumentet og gitt under denne Avtalen, bare gir deg rett til begrenset bruk i henhold til Avtalens betingelser og vilkår. Rettighetshaveren forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg i denne avtalen Du er enig med at du ikke må modifisere eller endre Programvaren på noen måte. Du kan ikke fjerne eller endre noen merknader om opphavsrett eller andre proprietære merknader på eventuelle kopier av Programvaren. 11. Gjeldende lov, voldgift Denne Avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med lovene i Den russiske føderasjon uten referanse til konflikter i regler og prinsipper. Denne Avtalen skal ikke være underlagt de Forente nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer, hvis anvendelse er uttrykkelig unntatt. Eventuelle tvister som oppstår om tolkning og anvendelse av vilkårene i denne Avtalen, eller brudd av disse, skal, med mindre det avgjøres ved direkte forhandlinger, avgjøres ved International Commercial Arbitration Court ved det russiske handelsdepartementet i Moskva, Den russiske føderasjon. Eventuell tilkjennelse av mekler skal være endelig og bindende for partene, og eventuelle dommer på slik voldgiftskjennelse kan håndheves i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. Intet under dette Punkt 10 skal hindre en Part i å søke eller skaffe rimelig oppreisning fra en kompetent domstol, enten før, under eller etter voldgiftssaker. 12. Periode for saksanlegg Intet saksanlegg, uansett form, som oppstår som følge av transaksjoner under denne Avtalen, kan bringes av begge parter hertil mer enn ett (1) år etter at årsaken til handlingen har funnet sted, eller ble oppdaget å ha skjedd, bortsett fra at saksanlegg for krenkelse av intellektuelle eiendomsrettigheter kan komme inn under den gjeldende maksimale lovfestede perioden. 13. Totalavtale, ugyldighet, ingen frafallelse Denne Avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og Rettighetshaveren og erstatter alle tidligere avtaler, forslag, kommunikasjoner eller reklamer, muntlig eller skriftlig, med hensyn til Programvaren eller innholdet i denne Avtalen. Du erkjenner at du har lest denne Avtalen, forstår den og godtar å være bundet av dens vilkår. Dersom noen bestemmelse i denne Avtalen finnes ugyldig av en domstol i en kompetent jurisdiksjon, eller av en eller annen grunn umulig å håndheve, helt eller delvis, vil en slik bestemmelse tolkes mer snevert 9

10 I N S T A L L A S J O N S V E I L E D N I N G slik at den blir lovlig og bindende, og slik at hele Avtalen ikke faller bort på grunn av dette, og den øvrige Avtalen fortsetter i full kraft og effekt i den grad det er tillatt etter lov eller egenkapital, mens, den opprinnelige hensikten bevares i den utstrekning det er mulig. Ingen frafallelse av bestemmelser eller vilkår i denne avtalen skal være gyldig med mindre den er skriftlig og undertegnet av deg og en autorisert representant for Rettighetshaveren, forutsatt at ingen frafallelse på noen brudd på bestemmelsene i denne Avtalen vil utgjøre en frafallelse av alle tidligere, samtidige eller etterfølgende brudd. Dersom Rettighetshaverens ikke insisterer på eller håndhever streng ytelse av noen bestemmelse eller noen rettighet i denne Avtalen, skal det ikke tolkes som frafallelse av en slik bestemmelse eller rettighet. 14. Kontaktinformasjon for Rettighetshaveren Skulle du ha noen spørsmål om denne Avtalen, eller hvis du ønsker å kontakte Rettighetshaveren av en eller annen grunn, kan du kontakte vår Kundeserviceavdeling på: Kaspersky Lab ZAO, 10 build. 1, 1 st Moskva, Den russiske føderasjon Tlf.: Faks: E-post: Hjemmeside: Volokolamsky Proezd Kaspersky Lab ZAO. Med enerett. Programvaren og medfølgende dokumentasjon er opphavsrettslig beskyttet av lover og internasjonale avtaler om opphavsrett, samt andre lover og traktater om intellektuell eiendom. 10

11 OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN Dette dokumentet er en veiledning i hvordan du installerer Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer og Kaspersky Small Office Security 2 for File Server. Hovedfunksjonene i Kaspersky Small Office Security 2 for personlige datamaskiner og Kaspersky Small Office Security 2 for filservere er de samme. Forskjellene mellom installasjon og bruk av Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer og Kaspersky Small Office Security 2 for File Server er beskrevet i den aktuelle delen av veiledningen. I hele veiledningen henviser begrepene "Kaspersky Small Office Security" og "programmet" til både Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer og Kaspersky Small Office Security 2 for File Server. Beskrivelser av funksjoner og prosedyrer for installasjon, gjenoppretting og fjerning av programmet som er forskjellige i Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer og Kaspersky Small Office Security 2 for File Server oppgir programmets fullstendige navn. Dokumentet er tiltenkt spesialister som installerer og konfigurerer programmet for første gang. Spesialisten som utfører installasjonen bør ha erfaring som Microsoft Windows-administrator og ha erfaring med å installere og konfigurere programvare. Spesialisten må lese denne veiledningen før hun/han forsøker å installere programmet. Dokumentets hensikt er å hjelpe spesialisten med å: installere Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer på en PC og utføre første konfigurering av programmet; installere Kaspersky Small Office Security 2 for File Server på en filserver og utføre første konfigurering av programmet; løse standardkjøretidsoppgaver; gjenopprette programmet hvis en kritisk feil oppstår; fjerne programmet fra PC-en (filserveren). I DETTE AVSNITTET: I dette dokumentet Dokumentkonvensjoner I DETTE DOKUMENTET Dette dokumentet inneholder følgende deler: Andre informasjonskilder Dette avsnittet inneholder en oversikt over kilder med ekstra informasjon om programmet, og en Internett-ressurs der du kan diskutere programmet, dele ideer, stille spørsmål og få svar. Kaspersky Small Office Security 2 Dette avsnittet inneholder en kort beskrivelse av hensikten og hovedfunksjonene i Kaspersky Small Office Security. 11

12 I N S T A L L A S J O N S V E I L E D N I NG Krav til maskinvare og programvare Dette avsnittet inneholder en beskrivelse av maskinvaren og programvaren som kreves for å kunne installere og kjøre Kaspersky Small Office Security på datamaskinen. Installere programmet Dette avsnittet inneholder en beskrivelse av hvordan man går frem for å installere programmet på en PC eller filserver. Utføring av vanlige oppgaver Dette avsnittet inneholder instruksjoner om grunnleggende oppgaver som de fleste brukere av programmet vil erfare. Gjenopprette programmet Dette avsnittet inneholder veiledning om hvordan du gjenoppretter Kaspersky Small Office Security hvis en kritisk kjøretidsfeil oppstår. Fjerne programmet Dette avsnittet inneholder en beskrivelse av hvordan du fjerner programmet. Kontakte tjenesten for Teknisk support I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du kan ta kontakt med Kaspersky Lab fra Min Kaspersky-konto på webområdet for Teknisk support eller på telefonen. DOKUMENTKONVENSJONER Konvensjoner brukt i denne brukerveiledningen beskrives i tabellen nedenfor. Tabell 1. Dokumentkonvensjoner EKSEMPELTEKST Merk deg at... Vi anbefaler at du bruker... Eksempel: BESKRIVELSE AV DOKUMENTKONVENSJONER Advarsler er uthevet i rødt og med klammer. Advarsler inneholder viktig informasjon som for eksempel gjelder operasjoner som er kritiske for datamaskinens sikkerhet. Merknader er satt i klammer. Merknader inneholder ekstraopplysninger og referanseinformasjon. Eksempler vises med en gul bakgrunn og under overskriften "Eksempel"

13 O M D E N N E B R U K E R V E I L E D N I NGEN EKSEMPELTEKST Oppdater betyr... ALT+F4 Aktiver hjelp Slik konfigurerer du en tidsplan for en oppgave: BESKRIVELSE AV DOKUMENTKONVENSJONER Nye termer står i kursiv. Navn på taster på tastaturet vises i fet skrift og med store bokstaver. Navn på taster etterfulgt ev et "pluss"-tegn indikerer bruken av en tastekombinasjon. Navn på elementer i grensesnittet, for eksempel innmatingsfelt, menykommandoer, knapper, osv merkes med fet skrift. Innledende setninger i instruksjoner står i kursiv. Tekst på kommandolinjen eller tekst i skjermmeldinger har en bestemt skrifttype. <IP-adressen til datamaskinen> Variabler settes i vinkelparentes. Følgende verdier erstatter variablene, vinkelparenteser fjernes. 13

14 ANDRE INFORMASJONSKILDER Hvis du har spørsmål som gjelder valg, kjøp, installasjon eller bruk av Kaspersky Small Office Security, vil en rekke ulike informasjonskilder være tilgjengelige for å hjelpe deg. Du kan velge den informasjonskilden som er best egnet for spørsmålet ditt, avhengig av hvor viktig det er og om det haster. I DETTE AVSNITTET: Informasjonskilder for undersøkelser på egen hånd Diskutere programmene til Kaspersky Lab på webforumet Kontakte salgsavdelingen Kontakte gruppen som har utarbeidet dokumentasjonen INFORMASJONSKILDER FOR UNDERSØKELSER PÅ EGEN HÅND Kaspersky Lab tilbyr følgende informasjonskilder om programmet: programsiden på webområdet til Kaspersky Lab; programsiden på webområdet til Teknisk supporttjeneste (i kunnskapsbasen); Siden for FastTrack-støtte; hjelpesystemet. Programsiden på webområdet til Kaspersky Lab Denne siden (http://www.kaspersky.com/se/small_office_security) gir generell informasjon om programmet, samt dets funksjoner og alternativer. Programsiden på webområdet til Teknisk supporttjeneste (Kunnskapsbase) På denne siden (http://support.kaspersky.com/ksos) finner du artikler som er skrevet av eksperter fra Teknisk supporttjeneste. Disse artiklene inneholder nyttig informasjon, anbefalinger og vanlige spørsmål om kjøp, inatallasjon og bruk av programmet. De er sortert etter emne, for eksempel Administrere produktlisensen, Konfigurere oppdateringer og Fjerne operasjonsproblemer. Artiklene kan gi svar på spørsmål som ikke bare gjelder dette programmet, men også andre Kaspersky Lab-produkter. Artiklene inneholder eventuelt også nyheter fra Teknisk supporttjeneste. Tjenesten FastTrack-støtte På denne siden finner du databasen med Vanlige spørsmål og svar, som gjelder programmets operasjon. Du trenger en Internett-tilkobling for å kunne bruke denne tjenesten. Du åpner websiden ved å gå til hovedprogramvinduet og klikke koblingen Støtte. Deretter klikker du knappen FastTrack-støtte i vinduet som åpnes. 14

15 A N D R E I N F O R M A S J O N S K I L D E R Hjelpesystemet Installasjonspakken for programmet inkluderer den fullstendige og kontekstsensitive hjelpefilen. Den inneholder informasjon om hvordan mann skal administrere databeskyttelse (vise beskyttelsesstatus, skanne forskjellige dataområder etter virus og kjøre andre oppgaver). Den fullstendige og den kontekstsensitive hjelpefilen gir deg informasjon om alle vinduene i programmet, med liste og beskrivelse av innstillingene og oppgavene knyttet til hver av dem. For å åpne hjelpefilen, klikk på Hjelp-knappen i ønsket vinduet, eller trykk på F1-tasten. DISKUTERE PROGRAMMENE TIL KASPERSKY LAB PÅ WEBFORUMET Hvis du har et spørsmål som ikke krever hurtig svar, kan du diskutere saken med spesialister fra Kaspersky Lab, og andre brukere, på vårt forum på På dette forumet kan du se eksisterende tema, legge inn kommentarer, opprette nye tema og bruke søkemotoren. KONTAKTE SALGSAVDELINGEN Hvis du har spørsmål om valg av, eller kjøp av, Kaspersky Small Office Security, eller forlengelse av lisensen, kan du kontakte Salgsavdelingen (http://www.kaspersky.com/se/contacts). Du kan også sende spørsmål til salgsavdelingen via e-post til KONTAKTE GRUPPEN SOM HAR UTARBEIDET DOKUMENTASJONEN hvis du har spørsmål angående dokumentasjon, eller hvis du har funnet en feil og ønsker å gi tilbakemelding kan du kontakte utviklingsgruppen for dokumentasjonen. Du kan kontakte utviklingsgruppen for dokumentasjon ved å sende en melding til Skriv "Kaspersky Help Feedback: Kaspersky Small Office Security" i emnelinjen på meldingen. 15

16 KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 Kaspersky Small Office Security 2 er en løsning for små organisasjoner og bedrifter som har egne lokale nettverk med maksimalt to datamaskiner. Kaspersky Small Office Security 2 beskytter datamaskinnettverk mot viruser og andre trusler. Kaspersky Small Office Security 2 består av to deler: Kaspersky Small Office Security 2 for personlige datamaskiner er installert på PC-er som kjører operativsystemet Microsoft Windows. Programmet gir maksimal beskyttelse av dataene på datamaskinen, sikker surfing på Internett, fleksibel konfigurasjon av policyer for ulike brukere når det gjelder bruk av datamaskinen og Internett, samt verktøy som muliggjør ekstern styring av datamaskinene i kontornettverket. Kaspersky Small Office Security 2 for filservere er installert på filservere som kjører operativsystemet Microsoft Windows. Programmet gir beskyttelse av dataene på datamaskinen og har verktøy som muliggjør ekstern styring av datamaskinene i kontornettverket. Kaspersky Small Office Security 2 for personlige datamaskiner og Kaspersky Small Office Security 2 for filservere er inkludert i samme distribusjonspakke. Når du installerer programmet, vil konfigurasjonsveiviseren definere hvilket program som bør installeres på datamaskinen, Kaspersky Small Office Security 2 for personlige datamaskiner eller Kaspersky Small Office Security 2 for filservere, basert på informasjonen om operativsystemet. Komponentene og funksjonene i Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer og Kaspersky Small Office Security 2 for File Server beskrives detaljert i Brukerveiledning for Kaspersky Small Office Security 2. 16

17 KRAV TIL MASKINVARE OG PROGRAMVARE For å kunne kjøre Kaspersky Small Office Security, må datamaskinen oppfylle følgende minimumskrav: Felleskrav for Kaspersky Small Office Security 2 for File Server og Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer: 500 MB ledig diskplass CD-ROM-stasjon (for å installerel Kaspersky Small Office Security fra distribusjons-cd-en). Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere (for å oppdatere programmets databaser og programmoduler via Internett). Microsoft Windows Installer 2.0. Pekeenhet (mus) Internett-tilkobling for å aktivere Kaspersky Small Office Security. Filserveren som Kaspersky Small Office Security 2 for File Server er installert på, må oppfylle følgende krav: Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard: Intel Pentium 1,4 GHz 64-bit (x64) eller en 1,3 GHz-prosessor med to kjerner eller høyere (eller tilsvarende). 512 MB RAM. Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials ("Aurora"): Intel Pentium 2 GHz 64-biters (x64) prosessor eller høyere (eller tilsvarende). 4 GB RAM. Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard ("SBS 7"): Intel Pentium 2 GHz 64-biters (x64) prosessor eller høyere (eller tilsvarende). 4 GB RAM. På utgivelsestidspunktet støtter ikke Kaspersky Small Office Security 2 operativsystemene Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials ("Aurora") og Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard ("SBS 7"), fordi de ikke er offisielt utgitt av Microsoft enda. Du finner oppdatert informasjon om støtte for disse operativsystemene på Kaspersky Labs nettsted, siden som har informasjon om Kaspersky Small Office Security (http://www.kaspersky.com/small_office_security). Datamaskinen som Kaspersky Small Office Security 2 er installert på, må oppfylle følgende krav: Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3, Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2: Intel Pentium 800 MHz prosessor eller høyere (eller tilsvarende) 256 MB RAM. 17

18 I N S T A L L A S J O N S V E I L E D N I N G Microsoft Windows Vista Home Basic (32-biters/64-biters, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Home Premium (32-bit/64-biters, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Business (32-biters/64-biters, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Enterprise (32-biters/64-biters, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Ultimate (32-biters/64-biters, Service Pack 2): Intel Pentium 1 GHz, 32-biters (x86) / 64-biters (x64) prosessor eller høyere (eller tilsvarende) 1 GB RAM. Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7 Ultimate: Intel Pentium 1 GHz, 32-biters (x86) / 64-biters (x64) prosessor eller høyere (eller tilsvarende) 1 GB RAM (for 32-biters systemer) eller 2 GB RAM (for 64-biters systemer). Begrensninger for 64-biters operativsystemer: Du kan ikke aktivere Sikker kjøring hvis du bruker operativsystemet Microsoft Windows XP (64-biters). Sikker kjøring er begrenset hvis du bruker operativsystemene Microsoft Windows Vista (64-biters) og Microsoft Windows 7 (64-biters). Passordbehandling kan ikke kjøres på 64-biters operativsystemer. 18

19 INSTALLERE PROGRAMMET Kaspersky Small Office Security vil installeres på maskinen din i et interaktiv modus, ved hjelp av installasjonsveiviseren. Hvis du kjører installasjonsveiviseren på en datamaskin blir Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer installert, på en filserver installeres Kaspersky Small Office Security 2 for File Server. Veiledningen i dette avsnittet gjelder installasjon av både Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer og Kaspersky Small Office Security 2 for File Server. Forskjellene ved installering av Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer og Kaspersky Small Office Security 2 for File Server er minimale, hver forskjell er beskrevet separat i det aktuelle trinnet i installasjonsveiviseren. Veiviseren består av en rekke skjermbilder (trinn) navigert ved å bruke Tilbake og Neste-knappene. For å lukke veiviseren så snart den har fullført sin oppgave, klikk på Fullfør-knappen. For å stoppe veiviseren når som helst, klikk Avbryt-knappen. Før du starter installasjonen anbefaler vi at du lukker alle programmer som kjører. For å installere Kaspersky Small Office Security på datamaskinen, kjør oppsettfilen (en fil med *. exe-forlengelsen) på CDen med produktet. Fremgangsmåten for å installere Kaspersky Small Office Security fra en installasjonspakke nedlastet fra Internett er den samme som å installere fra installasjons-cd. 19

20 I N S T A L L A S J O N S V E I L E D N I NG I DETTE AVSNITTET: Trinn 1. Finne en nyere versjon av programmet Trinn 2. Sørge for at systemet oppfyller installasjonskravene Trinn 3. Velg installasjonstype Trinn 4. Lese lisensavtalen Trinn 5. Kaspersky Security Network meddelelse om datainnsamling Trinn 6. Velge målmappen Trinn 7. Søke etter andre antivirusprogrammer Trinn 8. Deaktivere brannmuren i Microsoft Windows Trinn 9. Forberede installasjon Trinn 10. Installere Trinn 11. Aktivering av programmet Trinn 12. Dataverifisering Trinn 13. Fullføre aktivering Trinn 14. Restricting access to the application Trinn 15. Velge beskyttelsesmodus Trinn 16. Konfigurere programoppdatering Trinn 17. Velge trusler som skal oppdages Trinn 18. Systemanalyse Trinn 19. Fullføre konfigureringsveiviseren TRINN 1. FINNE EN NYERE VERSJON AV PROGRAMMET Før installasjon sjekker installasjonsveiviseren oppdateringsserverne til Kaspersky Lab for nyere versjoner av Kaspersky Small Office Security. Hvis den ikke finner en nyere produktversjon på Kaspersky Labs oppdateringsservere, vil installasjonsveiviseren for den aktuelle versjonen startes. Hvis oppdateringsserverene har en nyere versjon av Kaspersky Small Office Security, vil du bli bedt om å laste den ned og installere den på datamaskinen. Det anbefales at du installerer den nye versjonen av programmet, ettersom nyere versjoner inneholder flere forbedringer som gjør at du er sikret en mer pålitelig beskyttelse av datamaskinen din. Hvis du avbryter nedlasting av en nyere versjonen vil installasjonsveiviseren for den gjeldende versjonen starte opp. Hvis du bestemmer deg for å installere den nye versjonen, blir produktdistribusjonsfiler lastet ned til datamaskinen, og installasjonsveiviseren for den nye versjonen starter automatisk. For nærmere beskrivelse av fremgangsmåten for å installlere den nye versjonen; se tilhørende dokumentasjon. 20

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene.

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene. Tilleggsbetingelser for bruk av Document Cloud Sist oppdatert 7. april 2015. Erstatter versjonen fra 18. juni 2014, i sin helhet. Begreper som brukes i disse tilleggsbetingelsene for Document Cloud («tilleggsbetingelsene»)

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok

Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok Versjon: 3.0.0.2 SWD-1967251-0213110452-031 Innhold Om Documents To Go... 3 Komme i gang... 4 Opprette en ny fil... 4 Åpne en fil... 4 Markere en

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Brukerveiledning for klienten

Brukerveiledning for klienten www.novell.com/documentation Brukerveiledning for klienten Messenger 3.0 Januar 2015 Juridiske merknader Novell, Inc. gir ingen fremstillinger eller garantier som vedrører innholdet i eller bruken av denne

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 2015

Komme i gang med QuarkXPress 2015 Komme i gang med QuarkXPress 2015 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...4 Krav til systemet...5 Krav til systemet: Mac OS X...5 Krav til systemet: Windows...5 Installere: Mac OS X...7 Installere: Windows...8

Detaljer

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold Copyright... 2 Lisensregler for LifeTool programvare... 2 Innledning... 3 Hva er nytt i versjon 2.0?... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer