BJELLEKUA Meldingsblad fra Genressursutvalget Nr. 3/ årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJELLEKUA Meldingsblad fra Genressursutvalget Nr. 3/4 2001 11. årgang"

Transkript

1 BJELLEKUA Meldingsblad fra Genressursutvalget Nr. 3/ årgang Møte med Norsk Hestesenter på Starum Fra venstre: Nina H. Sæther (NLM), Odd Vangen (GU) Tore Kvam (avlsleder, Norsk Hestesenter) Mildrid Engen (Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest) Egil Støen (Landslaget for fjordhest) Asbjørn Toft (Landslaget for Dølehest) Hanne Fjerdingby-Olsen, (Institutt for husdyrfag, NLH) Vegard Thune (direktør, Norsk Hestesenter) Sandrup Nordvoll (GU/NLM) foto: Bine Melby Nylig ble det første samarbeidsmøte mellom Genressursutvalget og hestemiljøene i Norge avholdt på Starum, med representanter fra Norsk Hestesenter sentralt og tre av raselagene for de norske hesterasene. Møtet er et ledd i oppfølgingen av Strategisk plan for Genressursutvalget for perioden , der tettere kontakt og samarbeid med de aktive avlsorganisasjonene er prioritert. Det ble et konstruktivt møte, der det var enighet om å prioritere følgende viktige områder for videre samarbeid: Informasjonsarbeid i hestemiljøene om problematikk og utfordringer knyttet til bevaringsaspekt/langsiktig forvaltning i forhold til avl /innavl. Utrede teknisk/faglige, praktiske, økonomiske og eiermessige forhold for å sikre sæd for langtidslagring av de fire norske hesterasene. Informasjon, utarbeidelse av brosjyrer og nettsider. Årets landbrukshistoriebok! Norsk Landbrukmuseum har den glede å tilby: Jord og gjerning Dette er boka for alle som er opptatt av utviklingen i landbruket og kulturlandskapet. Den består av en rekke gode artikler om blant annet kampen mot smittsomme husdyrsykdommer, hjemmeslakting, storfehistorie, melkemaskinen, landskapsarkitektur, torvdrift og fjellbeite. Den koster kr. 235,- (+ porto) evt. kr. 200,- (+ porto) hvis du abonnerer på Jord og gjerning. Bestilles hos NLM. Innhold: Tilskudd til gamle storferaser.. 2 Kuregisteret og Kukontrollen.. 2 Nordisk samarbeidsmøte Årsmøte for telemarkfe Befaring og møte på Selje Årsmøte for gammal spæl Bevaring bronsekalkun Samarbeid mellom genressursutvalgene BJELLEKUA, ISBN Redaksjon: Bine Melby, Sandrup Nordvoll Adresse: Norsk Landbruksmuseum, Postboks 5104, 1432 Ås Tlf: Fax: e-post:

2 Møte med Husdyrkontrollen om sammenslåing med Kuregisteret Planen er på sikt å slå sammen Norsk Landbruksmuseums kuregister med Kukontrollen. Det er flere årsaker til dette. Det er svært ressurskrevende å parallellføre kuregisteret når langt de fleste av brukerne som har gamle raser også er medlemmer i Kukontrollen. Videre har Nordisk Genbank Husdyr (NGH), som eier og har ansvar for programmet som brukes, signalisert at de ønsker å legge ned denne databasen. NGHs dataprogram ble utviklet for å kunne brukes til registrering av små raser av ulike arter i alle de nordiske land. Det har imidlertid bare vært Norge som har tatt denne databasen i bruk i arbeidet for de gamle storferasene. Den har fungert svært godt for formålet, med fokus på opplysninger som er viktige i arbeidet med de små og truede rasene, og det er viktig å sikre disse kvalitetene ved en sammenslåing. I slutten av oktober ble første møte holdt for å diskutere temaet. Det var et positivt møte, der Husdyrkontrollen stiller seg åpne til å diskutere løsninger for å imøtekomme behov for registrering av de gamle rasene. Foreløpig ble denne tidsplanen satt: Avklare registreringsbehov og muligheter i begynnelsen av 2002, budsjettering/finansiering av omlegging og endelig vedtak i løpet av høst Iverksetting og overføring planlegges i løpet av Det skal nedsettes en arbeidsgruppe på 4 personer med representanter fra brukerne og NLM for å diskutere og avklare hvilke krav til registreringer og oversikt over opplysninger som må ivaretas på en tilfredsstillende måte i Kukontrollen. Eiere av gamle storferaser/brukere inviteres til å komme med innspill til arbeidsgruppa.ta kontakt med NLM v/ Sandrup Nordvoll (se adresse neste side) Tilskudd til gamle storferaser Vi skrev en del om det i forrige nummer av Bjellekua, men gjentar i korte trekk det viktigste: Neste runde for å søke om produksjonstilskudd til gamle storferaser nærmer seg, med søknadsfrist 20. januar Søknadene går gjennom Statens Landbruksforvaltning sammen med ordinært søknadsskjema for produksjonstilskudd. Eiere av gamle storferaser som ikke er berettiget produksjonstilskudd, kan søke om dette tilskuddet på særskilt grunnlag, og kan sende søknaden til NLM. Krav til dyra: Kyr:Minst 7/8 reine,ha kalvet minst en gang på tellingsdato. Okser: Minst 7/8 reine og minst 12 mnd. gamle på tellingsdato. Det gis ikke tilskudd til mer enn 2 okser av samme rase pr. gård og år. Norsk Landbruksmuseum er kontrollregister for alle brukere som ikke er medlemmer i Kukontrollen.Videre er NLM kontrollinstans ved klagesaker for brukere som både er registrert i Kukontrollen og hos NLM. Viktig: Fra og med denne søknadsomgangen må du selv sørge for å sende inn oppdatering til NLM til riktig tid. Dette må du passe på: Status på tellingsdato ( ). Hvor mange og hvilke dyr du søker tilskudd for. Oppdateringer på kalvinger og andre endringer i besetningen din, slik at det stemmer med det du søker tilskudd for. Opplysningene må være inne hos NLM seinest Dette er viktig for de som kun er registrert hos NLM, men også for de som er registrert begge steder og ønsker en sikring i forbindelse med eventuell klagesak. Til dere som er registrert i Kukontrollen: Sørg for at dataene for din besetning er riktige, gå igjennom med din lokale rådgiver i Tine-systemet og få rettet opp feil før søknadsfristen. 2 Bjellekua nr. 3/4 2001

3 Nordiske genressursutvalg på samarbeidsmøte Møtet ble holdt på Staur i midten av september, med formål å knytte de nordiske genressursutvalgene for husdyr tettere sammen for framtidig i samarbeid. Departementsråd Per Harald Grue åpnet seminaret og signaliserte at arbeidet med bevaring av genressurser skal styrkes og prioriteres. Dette gjelder både på nasjonalt nivå og på nordisk nivå, der Norge har formannskapet i Nordisk Ministerråd for kommende år. Et viktig felt som bør prioriteres er informasjonsarbeid; der Grue kommenterte at genressursarbeidet er en av de best bevarte hemmeligheter. Genressursutvalgene i hvert land presenterte sitt arbeid, og det var gruppearbeid for å diskutere videre samarbeidsområder. Her ble det sterk fokus på utveksling av informasjon og utvikling av informasjonsssystemer.videre var et av temaene sikring av genbanker (sæd/ embryo) for framtida. Seminaret ble avsluttet med besetningsbesøk på Jønsberg landbruksskole, der vi som vertsland var stolte over å kunne vise til den fine bevaringsbesetningen på Jønsberg, og som eksempel på et av våre viktige bevaringstiltak i Norge over mange år. Dersom du ønsker å følge med i det arbeidet som Nordisk Genbank- Husdyr gjør, kan du bestille og få fast tilsendt NGH-nytt. Dette er gratis, og kan bestilles hos: Liv Lønne Dille, Nordisk Genbank Husdyr, postboks.5025, 1432 Ås, tlf , e-post: eller se på hjemmesidene: Rettelse til Bjellekua nr.1og2/01: I oversikten over seminokser av vestlandsk fjordfe til Oksekatalogen 2001/2002 står det at Per Magne Grebstad har levert 6819 Rosegut. Det skal være Astrid og Arvid Aure i Sykkylven. (Teksten var heldigvis rett i katalogen. ) Årsmøte i Landslaget for Telemarkfe Dette ble holdt 3.-4.november i Telemark, og det ble endringer i styre «og stell» for rasen: Leder: Gunnar Haugo, 3864 Rauland, tlf Nestleder: Dag Rune Kvålen, 3893 Vinjesvingen, tlf Styremedlemmer: Torkjell Kolbjørnsgard, 3570 Ål, tlf (Livdyrkontakt) Torfinn Knutsen, Senstad, 4760 Birkeland, tlf Gina Rui Oxum, Grønnerødvn.168, 3719 Skien, tlf (Gina tiltrer som sekretær for laget fra 1/1-02) Varamedl: Piet Zwart,Veflingstad, 2335 Stange, tlf Ingebjørg Helkås Vaa, 3890 Vinje, tlf Redaktør for Telemarkkyri: Harald Flaten, 3840 Seljord, tlf Avlsutvalget: Odd Roar Stenby,Tømte, 1925 Blaker, tlf (leder), Piet Zwart, Torkjell Kolbjørnsgard, Gunnar Haugo Sekretariatet i Genressursutvalget vil bestå av samme personell: Sandrup Nordvoll, husdyrkonsulent Treffes hos NLM onsdag, torsdag og annenhver fredag på tlf og hos Norsk Fjørfelag mandag, tirsdag og annenhver fredag på tlf e-post: Bine Melby, husdyrkonsulent, Er hos NLM tirsdag og onsdag på tlf og på hjemmekontor mandag og fredag (9-15) på tlf , e-post: Hege D. Rønning, ansvar for oppdateringer til Kuregisteret Treffes hos NLM mandag, tirsdag og annenhver onsdag på tlf , e-post: 3

4 B e f a r i n g o g m ø t e p å S e l j e Stolt og hardfør kystgeit fra Magne Skårbøs flokk i Selje Bildet under, fra venstre: Terje Follestad (grunneier/geiteier på Sandsøy), Trygve Skjevdal (GU), Magne Skårbø (leder i Kystgeitlaget), Knut Åland (Selje kommune), Ingunn Nævdal (Nsg), foto: Bine Melby Det ble i midten av oktober holdt samarbeidsmøte mellom Kystgeitlaget i Selje, Genressursutvalget, Norsk sau- og geitavlslag og Nordfjord Folkemuseum. Formålet var å diskutere utfordringer og muligheter for økt satsing på den lokale kjøttgeitstammen. Kulturen rundt holdet av geitene på Selje er svært særegen og mangfoldig, og har lange tradisjoner. Flokkene av utegangergeit på Selje (Sogn og Fjordane) og Skorpa og Sandsøy (Møre og Romsdal) regnes for å være de siste restene av en større populasjon som i lang tid har vært avlet kun for kjøttproduksjon med minimalt innslag fra tradisjonell mjølkegeit.totalt regnes det med at det bare finnes til sammen rundt 150 avlshunndyr på de tre stedene. Dette gjør at populasjonen er truet og sårbar for utryddelse, og en riktig forvaltning av stammen er viktig for å sikre den for framtida. Hovedutfordringen er å øke populasjonen og avle på bred basis med bruk av mange hanndyr i avl, og organisere et samarbeid mellom Selje og Skorpa/Sandsøy. Det var enighet om å konsentrere både avl og videre produkt- og markedsutvikling om dyrematerialet på Selje og Skorpa/Sandsøy. Dette fordi disse geitene ser ut til å ha kun tradisjon knyttet til ammegeit/ kjøttproduksjon bakover, og at det også tidligere har vært handelsveier og samarbeid i grensetraktene mellom Sogn/ Fjordane og Møre/Romsdal. 4 Bjellekua nr. 3/4 2001

5 Det finnes flere flokker andre steder i Sogn og Fjordane som har kortere eller lengre historie (30-60 år) som forvillede flokker fra opprinnelige mjølkegeitbesetninger som ikke er ønskelige å inkludere i det videre arbeidet i Selje, Skorpa og Sandsøy. Når det gjelder produktutvikling og utfordringer lokalt, er det viktig å finne gode løsninger på slakting. Slik det er i dag, er det problemer med tilfredsstillende og lovlige løsninger for lokal slakting og foredling. Det er behov for å få i gang en dokumentasjon av kunnskap hos eldre folk i Selje-distriktet. I etterkant av møtet er det søkt om midler fra Norsk museumsutvikling og Norsk kulturråd til dokumentasjonsprosjekt av kulturhistorie i samarbeid med Kystgeitlaget og Nordfjord Folkemuseum. I det videre arbeidet vil Genressursutvalget og Norsk Landbruksmuseum samarbeide med Kysgeitlaget om å utrede registreringsmuligheter, planlegge avl, forvaltning, semin og andre tiltak for å sikre grunnlaget for kystgeita. Kysgeitlaget vil utrede slakting/foredling lokalt, kartlegge midler/støtte til dette, arbeide med å utrede krav og dokumentasjon til dyremateriale og drift med tanke på merkevarebygging. Videre vil de arbeide for å øke populasjonen, stimulere og bidra til at flere interesserte brukere kan starte opp.andre aktuelle oppgaver er å samordne prisfastsetting mellom brukerne. Feil i Seminværkatalogen for 2001 når det gjelder stamtavler på Tarald og Øystein, her er riktig avstamning: Tarald: far: 8055, farfar: 7105, farmor: 5053, mor: 8016, morfar: 7075, mormor: Øystein: far: 6086, farfar: 5074, farmor: 2059, mor: 4015, morfar: 3033,mormor: 5146 Årets seminværer Det ble i år ikke tatt inn noen nye værer av grå trøndersau, men to av fjorårets værer (Fritz og Sampo) har stått til sæduttak også denne høsten. Prosjektslutt for denne rasen er utsatt til neste år fordi det er få dyr i populasjonen og vanskelig å få tak i aktuelle værer. Det ble i år tatt inn i alt fire værer av gammal spælsau. En av værene viste seg å være halvt villsau (gammelnorsk sau) og er ikke tatt med i seminværkatalog over værer av gammal spælsau. Kvoten for gammal spælsau er nå fylt opp og avsluttes i høst. Dersom du er interessert i mer informasjon om værene, kan du bestille årets seminværkatalog hos Nsg på tlf eller se på Nsg sine hjemmesider under: Når det gjelder tidligere værer kan du også ta kontakt med husdyrkonsulentene hos NLM. Nordisk forskningsseminar ble nylig holdt i Uppsala i Sverige. Nordisk Genbank Husdyr (NGH) arrangerte et seminar med tema: «Hvordan få til en tryggere utnytting av genetiske ressurser?» Forskere fra de nordiske land presenterte forskning som initieres eller støttes av NGH. Et sammendrag fra dette seminaret vil snart legges ut på NGHs hjemmesider: 5

6 Årsmøte i Landslaget for gammal spæl En engasjert gjeng på årsmøtet for gammal spælsau: Bak fra venstre: Øystein Emanuelsen, Per Arne Lindhjem, Runar Foss, Karl Erik Nylend, Odd Erland Kvannefoss, Arne Isachsen, Tor Steinar Lien, Kjeld Malthe-Bruun, Jan Holt, Midtre rekke stående: Elisabeth Wormstrand, Aina Jakobsen, Unn Wilhelmsen, Anne-Grethe Kvannefoss, Jofrid Haldis Barstad, Anna Rust, Foran, sittende: Lars Tyssebotn, Amund Wormstrand, Jeremy Wilsson, Li Simon Dahl, Foto: Bine Melby Siste helga i oktober gikk det første ordinære årsmøtet for laget av stabelen på Geilo. Om lag 25 personer møtte opp og deltok i ei hektisk og engasjert helg med mye diskusjon om sau, lagsarbeid og veien videre. Blant annet ble det tatt opp til diskusjon navn på rasen og laget, samt rasestandard. Styret ønsker inntil videre å jobbe internt med disse spørsmålene. Vi bringer mer informasjon om dette i neste nummer av Bjellekua. Det var enighet om at det er behov for å kartlegge nærmere hva som finnes av dyr, og det legges opp til et samarbeid mellom laget og Genressursutvalget i 2002 med å starte opp en systematisk registrering i aktuelle besetninger. Li Simon Dahl holdt et meget inspirerende foredrag om bruk av ull og skinn fra gammal spælsau, og viste flotte eksempler på både tradisjonsrike produkter som skinnfeller og vevnader, og viste også nye produkter med skinn fra gammal spælsau: klær, luer, stolaer o.a. som hadde vært på moteoppvisning på Gol dagen før med stor suksess! Norsk Bonde- og Småbrukarlag holdt årsmøte samtidig, og nytilsatt generalsekretær, Dag Henning Reksnes holdt et innlegg for sauefolket om gamle og tradisjonelle raser sin plass i det framtidige landbruket. Han la vekt på at produktenes egenart og at spesielle kvaliteter må dokumenteres og ikke bli borte og underbetalt i de store systemene. Han mener det er godt grunnlag for å utvikle nisjer og muligheter for de gamle rasene, og understreket at NBS ønsker å tale de gamle rasenes sak i politiske fora. Nytt styre ble valgt: Leder: Lars Tyssebotn, Åse, 5620 Tørvikbygd, tlf Styremedl.: Unn Wilhelmsen, Tomasgjerdet, 2743 Harestua Øystein Emanuelsen, 2550 Os i Østerdalen Ottar Endresen, 4376 Helleland Tor Steinar Lien, 6364 Vistdal Vara: 1.vara: Kari Helene Knestang, Henna, 2372 Brøttum 2.vara: Jostein Stige, Djupvik, 8200 Fauske Laget har sin hjemmeside under denne adressen: Her finner du også annet interessane stoff om spælsau. 6 Bjellekua nr. 3/4 2001

7 Bevaringsarbeid også på bronsekalkun Bronsekalkunen, som opprinnelig kommer fra Amerika, har lange tradisjoner i Norge. Det kan dokumenteres at rasen var i landet allerede på 1700-tallet, men kjøttet var lenge luksusmat for de få. Etter en periode med private avlsbesetninger ble det i1920 opprettet offentlige avlsstasjoner for bronsekalkun. Slike stasjoner var i drift fram til 1960 årene, da det ble importert hvite, mer hurtigvoksende hybridkalkuner i avlsarbeidet som har gitt rimelig og ernæringsriktig mat for de mange. Bronsekalkunen er internasjonal, og det er nok ingen fare for at den globalt sett skal bli borte, men hadde det ikke vært for ildsjeler som Ragnar Dahl i Torsnes Østfold og noen få andre, hadde det knapt eksistert bronsekalkun av den «norske typen» som det har vært avlet på her i landet i generasjoner. I strategiplanen for Genressursutvalget Foto: Sigrid Eidsgaard, Gol Bronsekalkunen har en praktfull fjørdrakt, og er den eneste kalkunrase som kan formere seg på naturlig måte. er bronsekalkunen kommet med på lista over husdyrraser som er utryddingstrua, og som det skal settes i gang bevaringstiltak for. I denne sammenheng ble det i sommer, gjennom en stor reportasje i Bondebladet,satt i gang en etterlysingskampanje som en begynnelse på å få registrert hvor stor populasjonen er, og hvor dyra finnes. Bare ca 10 eiere av bronsekalkun meldte seg, men flere var interessert i å være med på et organisert bevaringsarbeid. Når det ikke var flere som i ettertid tok kontakt kan det ha sammenheng med at ikke er så mange hobbyoppdrettere som har Bondebladet, og at mange var bortreist på denne tida. Det er derfor vanskelig å si hvor mange bronsekalkuner som finnes i landet. Leveringslister til Ragnar Dahl og noen få andre oppdrettere forteller også noe om utbredelsen av rasen, men det blir sjelden definert hva som går til slakt og hva som settes på til avlsdyr. Det antas at antallet individer er over 100, men langt under I det videre arbeidet vil det bli tatt kontakt med alle mulige eiere av bronsekalkun som til nå er sporet opp. I samarbeid med Norsk Rasefjærfeforbund vil vi prøve å få kontakt med flere. Hensikten er å få organisert et bevaringsarbeid for bronsekalkun, på linje med det som drives på andre utryddingstrua husdyrraser, med basis i bl.a. bevaringsbesetninger. Hvis du har eller kjenner til noen som har bronsekalkun, ta kontakt med Norsk Landbruksmuseum. 7

8 C Returadresse: Norsk Landbruksmuseum, Postboks 5104, 1432 Ås Samarbeidsmøte mellom Genressursutvalgene for skogstrær, planter og husdyr Det ble i sommer opprettet to nye genressursutvalg i Norge, et for skogtrær og et for kulturplanter. Genressursutvalget for husdyr ble omorganisert, slik at alle tre nå er direkte oppnevnt av Landbruksdepartementet. Det er også opprettet et Genressursråd som skal være et rådgivende utvalg for de tre GU. Nylig ble første møte mellom representanter fra Genressursrådet og de tre genressursutvalgene holdt, der formålet var å bli kjent og å diskutere aktuelle samarbeidsområder. Informasjon mot ulike grupper og sektorer er et av de viktige feltene framover, og de tre utvalgenes sekretærer vil i samarbeid med NGHs rådgiver Liv Lønne Dille diskutere løsninger og videre samarbeid. selges Sidet trønder og nordlandsfe 3 STN-kyr, 1 kvige, 4 kalver f.høst 01. Vefsn Landbruksskole, 8658 Mosjøen, Nordland v/ann Kristin Hegdal Tlf / Vestlandsk fjordfe Ta nærmere kontakt med eier for opplysninger. Kleo Delaveris, Handnesgarden, 8724 Saura, Nordland tlf Produsert av Grandt Grafisk på papir resirkulert av melkekartonger Vi vil med dette få ønske alle Bjellekuas lesere en riktig god jul og et godt nytt år. Bjellekua er et informasjonsorgan fra husdyrkonsulentene i Norsk Landbruksmuseum (NLM), som også er sekretærer for Genressursutvalget, til alle eiere av gamle husdyrraser. Bjellekua sendes gratis ut til alle NLM har registrert som eiere og andre interesserte som ber om å få Bjellekua tilsendt. Bjellekua skal komme ut med minst 2 nummer i året. Det er anledning til å komme med artikler/leserbrev eller sette inn gratis annonser for kjøp/salg av gammelrasedyr for registrerte eiere.

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR Rapport fra Norsk genressurssenter, Skog og landskap 01/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMELDING & REGNSKAP

ÅRSMELDING & REGNSKAP ÅRSMELDING & REGNSKAP 10 20 Holsetgata 22, 2317 Hamar Telefon: 950 20 600 Faks: 62 52 06 01 E-post: post@geno.no 3 Eier- og medlemsorganisasjon Medlemmer ca 11 500 INNHOLD Det handler om å se mulighetene!

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Lokalmat i Trysil - Rapport

Lokalmat i Trysil - Rapport - Rapport Innhold INNLEDNING... 3 Organisering... 3 Prosjektgruppe... 3 Arbeidsgruppe/Referansegruppe... 4 Styringsgruppe... 4 Prosjektets aktiviteter... 5 Prosjektetablering... 5 Oppstartsmøte... 6 Identifisere

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken.

Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken. æ Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken. 1 Innledning... 3 Genetiske ressurser... 3 Oppfølging av internasjonale forpliktelser... 3 Norsk genressurssenter

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Bibliotekaren. Fortsett å være kreative! Mellom statlig lovgivning og kommunalt selvstyre. Søkemotorer og kildekritikk

Bibliotekaren. Fortsett å være kreative! Mellom statlig lovgivning og kommunalt selvstyre. Søkemotorer og kildekritikk Bibliotekaren 2 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Fortsett å være kreative! Møt biblioteksjefen i Tromsø Mellom statlig lovgivning og kommunalt selvstyre Søkemotorer og kildekritikk Innhold Lederen

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer