BJELLEKUA Meldingsblad fra Genressursutvalget Nr. 3/ årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJELLEKUA Meldingsblad fra Genressursutvalget Nr. 3/4 2001 11. årgang"

Transkript

1 BJELLEKUA Meldingsblad fra Genressursutvalget Nr. 3/ årgang Møte med Norsk Hestesenter på Starum Fra venstre: Nina H. Sæther (NLM), Odd Vangen (GU) Tore Kvam (avlsleder, Norsk Hestesenter) Mildrid Engen (Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest) Egil Støen (Landslaget for fjordhest) Asbjørn Toft (Landslaget for Dølehest) Hanne Fjerdingby-Olsen, (Institutt for husdyrfag, NLH) Vegard Thune (direktør, Norsk Hestesenter) Sandrup Nordvoll (GU/NLM) foto: Bine Melby Nylig ble det første samarbeidsmøte mellom Genressursutvalget og hestemiljøene i Norge avholdt på Starum, med representanter fra Norsk Hestesenter sentralt og tre av raselagene for de norske hesterasene. Møtet er et ledd i oppfølgingen av Strategisk plan for Genressursutvalget for perioden , der tettere kontakt og samarbeid med de aktive avlsorganisasjonene er prioritert. Det ble et konstruktivt møte, der det var enighet om å prioritere følgende viktige områder for videre samarbeid: Informasjonsarbeid i hestemiljøene om problematikk og utfordringer knyttet til bevaringsaspekt/langsiktig forvaltning i forhold til avl /innavl. Utrede teknisk/faglige, praktiske, økonomiske og eiermessige forhold for å sikre sæd for langtidslagring av de fire norske hesterasene. Informasjon, utarbeidelse av brosjyrer og nettsider. Årets landbrukshistoriebok! Norsk Landbrukmuseum har den glede å tilby: Jord og gjerning Dette er boka for alle som er opptatt av utviklingen i landbruket og kulturlandskapet. Den består av en rekke gode artikler om blant annet kampen mot smittsomme husdyrsykdommer, hjemmeslakting, storfehistorie, melkemaskinen, landskapsarkitektur, torvdrift og fjellbeite. Den koster kr. 235,- (+ porto) evt. kr. 200,- (+ porto) hvis du abonnerer på Jord og gjerning. Bestilles hos NLM. Innhold: Tilskudd til gamle storferaser.. 2 Kuregisteret og Kukontrollen.. 2 Nordisk samarbeidsmøte Årsmøte for telemarkfe Befaring og møte på Selje Årsmøte for gammal spæl Bevaring bronsekalkun Samarbeid mellom genressursutvalgene BJELLEKUA, ISBN Redaksjon: Bine Melby, Sandrup Nordvoll Adresse: Norsk Landbruksmuseum, Postboks 5104, 1432 Ås Tlf: Fax: e-post:

2 Møte med Husdyrkontrollen om sammenslåing med Kuregisteret Planen er på sikt å slå sammen Norsk Landbruksmuseums kuregister med Kukontrollen. Det er flere årsaker til dette. Det er svært ressurskrevende å parallellføre kuregisteret når langt de fleste av brukerne som har gamle raser også er medlemmer i Kukontrollen. Videre har Nordisk Genbank Husdyr (NGH), som eier og har ansvar for programmet som brukes, signalisert at de ønsker å legge ned denne databasen. NGHs dataprogram ble utviklet for å kunne brukes til registrering av små raser av ulike arter i alle de nordiske land. Det har imidlertid bare vært Norge som har tatt denne databasen i bruk i arbeidet for de gamle storferasene. Den har fungert svært godt for formålet, med fokus på opplysninger som er viktige i arbeidet med de små og truede rasene, og det er viktig å sikre disse kvalitetene ved en sammenslåing. I slutten av oktober ble første møte holdt for å diskutere temaet. Det var et positivt møte, der Husdyrkontrollen stiller seg åpne til å diskutere løsninger for å imøtekomme behov for registrering av de gamle rasene. Foreløpig ble denne tidsplanen satt: Avklare registreringsbehov og muligheter i begynnelsen av 2002, budsjettering/finansiering av omlegging og endelig vedtak i løpet av høst Iverksetting og overføring planlegges i løpet av Det skal nedsettes en arbeidsgruppe på 4 personer med representanter fra brukerne og NLM for å diskutere og avklare hvilke krav til registreringer og oversikt over opplysninger som må ivaretas på en tilfredsstillende måte i Kukontrollen. Eiere av gamle storferaser/brukere inviteres til å komme med innspill til arbeidsgruppa.ta kontakt med NLM v/ Sandrup Nordvoll (se adresse neste side) Tilskudd til gamle storferaser Vi skrev en del om det i forrige nummer av Bjellekua, men gjentar i korte trekk det viktigste: Neste runde for å søke om produksjonstilskudd til gamle storferaser nærmer seg, med søknadsfrist 20. januar Søknadene går gjennom Statens Landbruksforvaltning sammen med ordinært søknadsskjema for produksjonstilskudd. Eiere av gamle storferaser som ikke er berettiget produksjonstilskudd, kan søke om dette tilskuddet på særskilt grunnlag, og kan sende søknaden til NLM. Krav til dyra: Kyr:Minst 7/8 reine,ha kalvet minst en gang på tellingsdato. Okser: Minst 7/8 reine og minst 12 mnd. gamle på tellingsdato. Det gis ikke tilskudd til mer enn 2 okser av samme rase pr. gård og år. Norsk Landbruksmuseum er kontrollregister for alle brukere som ikke er medlemmer i Kukontrollen.Videre er NLM kontrollinstans ved klagesaker for brukere som både er registrert i Kukontrollen og hos NLM. Viktig: Fra og med denne søknadsomgangen må du selv sørge for å sende inn oppdatering til NLM til riktig tid. Dette må du passe på: Status på tellingsdato ( ). Hvor mange og hvilke dyr du søker tilskudd for. Oppdateringer på kalvinger og andre endringer i besetningen din, slik at det stemmer med det du søker tilskudd for. Opplysningene må være inne hos NLM seinest Dette er viktig for de som kun er registrert hos NLM, men også for de som er registrert begge steder og ønsker en sikring i forbindelse med eventuell klagesak. Til dere som er registrert i Kukontrollen: Sørg for at dataene for din besetning er riktige, gå igjennom med din lokale rådgiver i Tine-systemet og få rettet opp feil før søknadsfristen. 2 Bjellekua nr. 3/4 2001

3 Nordiske genressursutvalg på samarbeidsmøte Møtet ble holdt på Staur i midten av september, med formål å knytte de nordiske genressursutvalgene for husdyr tettere sammen for framtidig i samarbeid. Departementsråd Per Harald Grue åpnet seminaret og signaliserte at arbeidet med bevaring av genressurser skal styrkes og prioriteres. Dette gjelder både på nasjonalt nivå og på nordisk nivå, der Norge har formannskapet i Nordisk Ministerråd for kommende år. Et viktig felt som bør prioriteres er informasjonsarbeid; der Grue kommenterte at genressursarbeidet er en av de best bevarte hemmeligheter. Genressursutvalgene i hvert land presenterte sitt arbeid, og det var gruppearbeid for å diskutere videre samarbeidsområder. Her ble det sterk fokus på utveksling av informasjon og utvikling av informasjonsssystemer.videre var et av temaene sikring av genbanker (sæd/ embryo) for framtida. Seminaret ble avsluttet med besetningsbesøk på Jønsberg landbruksskole, der vi som vertsland var stolte over å kunne vise til den fine bevaringsbesetningen på Jønsberg, og som eksempel på et av våre viktige bevaringstiltak i Norge over mange år. Dersom du ønsker å følge med i det arbeidet som Nordisk Genbank- Husdyr gjør, kan du bestille og få fast tilsendt NGH-nytt. Dette er gratis, og kan bestilles hos: Liv Lønne Dille, Nordisk Genbank Husdyr, postboks.5025, 1432 Ås, tlf , e-post: eller se på hjemmesidene: Rettelse til Bjellekua nr.1og2/01: I oversikten over seminokser av vestlandsk fjordfe til Oksekatalogen 2001/2002 står det at Per Magne Grebstad har levert 6819 Rosegut. Det skal være Astrid og Arvid Aure i Sykkylven. (Teksten var heldigvis rett i katalogen. ) Årsmøte i Landslaget for Telemarkfe Dette ble holdt 3.-4.november i Telemark, og det ble endringer i styre «og stell» for rasen: Leder: Gunnar Haugo, 3864 Rauland, tlf Nestleder: Dag Rune Kvålen, 3893 Vinjesvingen, tlf Styremedlemmer: Torkjell Kolbjørnsgard, 3570 Ål, tlf (Livdyrkontakt) Torfinn Knutsen, Senstad, 4760 Birkeland, tlf Gina Rui Oxum, Grønnerødvn.168, 3719 Skien, tlf (Gina tiltrer som sekretær for laget fra 1/1-02) Varamedl: Piet Zwart,Veflingstad, 2335 Stange, tlf Ingebjørg Helkås Vaa, 3890 Vinje, tlf Redaktør for Telemarkkyri: Harald Flaten, 3840 Seljord, tlf Avlsutvalget: Odd Roar Stenby,Tømte, 1925 Blaker, tlf (leder), Piet Zwart, Torkjell Kolbjørnsgard, Gunnar Haugo Sekretariatet i Genressursutvalget vil bestå av samme personell: Sandrup Nordvoll, husdyrkonsulent Treffes hos NLM onsdag, torsdag og annenhver fredag på tlf og hos Norsk Fjørfelag mandag, tirsdag og annenhver fredag på tlf e-post: Bine Melby, husdyrkonsulent, Er hos NLM tirsdag og onsdag på tlf og på hjemmekontor mandag og fredag (9-15) på tlf , e-post: Hege D. Rønning, ansvar for oppdateringer til Kuregisteret Treffes hos NLM mandag, tirsdag og annenhver onsdag på tlf , e-post: 3

4 B e f a r i n g o g m ø t e p å S e l j e Stolt og hardfør kystgeit fra Magne Skårbøs flokk i Selje Bildet under, fra venstre: Terje Follestad (grunneier/geiteier på Sandsøy), Trygve Skjevdal (GU), Magne Skårbø (leder i Kystgeitlaget), Knut Åland (Selje kommune), Ingunn Nævdal (Nsg), foto: Bine Melby Det ble i midten av oktober holdt samarbeidsmøte mellom Kystgeitlaget i Selje, Genressursutvalget, Norsk sau- og geitavlslag og Nordfjord Folkemuseum. Formålet var å diskutere utfordringer og muligheter for økt satsing på den lokale kjøttgeitstammen. Kulturen rundt holdet av geitene på Selje er svært særegen og mangfoldig, og har lange tradisjoner. Flokkene av utegangergeit på Selje (Sogn og Fjordane) og Skorpa og Sandsøy (Møre og Romsdal) regnes for å være de siste restene av en større populasjon som i lang tid har vært avlet kun for kjøttproduksjon med minimalt innslag fra tradisjonell mjølkegeit.totalt regnes det med at det bare finnes til sammen rundt 150 avlshunndyr på de tre stedene. Dette gjør at populasjonen er truet og sårbar for utryddelse, og en riktig forvaltning av stammen er viktig for å sikre den for framtida. Hovedutfordringen er å øke populasjonen og avle på bred basis med bruk av mange hanndyr i avl, og organisere et samarbeid mellom Selje og Skorpa/Sandsøy. Det var enighet om å konsentrere både avl og videre produkt- og markedsutvikling om dyrematerialet på Selje og Skorpa/Sandsøy. Dette fordi disse geitene ser ut til å ha kun tradisjon knyttet til ammegeit/ kjøttproduksjon bakover, og at det også tidligere har vært handelsveier og samarbeid i grensetraktene mellom Sogn/ Fjordane og Møre/Romsdal. 4 Bjellekua nr. 3/4 2001

5 Det finnes flere flokker andre steder i Sogn og Fjordane som har kortere eller lengre historie (30-60 år) som forvillede flokker fra opprinnelige mjølkegeitbesetninger som ikke er ønskelige å inkludere i det videre arbeidet i Selje, Skorpa og Sandsøy. Når det gjelder produktutvikling og utfordringer lokalt, er det viktig å finne gode løsninger på slakting. Slik det er i dag, er det problemer med tilfredsstillende og lovlige løsninger for lokal slakting og foredling. Det er behov for å få i gang en dokumentasjon av kunnskap hos eldre folk i Selje-distriktet. I etterkant av møtet er det søkt om midler fra Norsk museumsutvikling og Norsk kulturråd til dokumentasjonsprosjekt av kulturhistorie i samarbeid med Kystgeitlaget og Nordfjord Folkemuseum. I det videre arbeidet vil Genressursutvalget og Norsk Landbruksmuseum samarbeide med Kysgeitlaget om å utrede registreringsmuligheter, planlegge avl, forvaltning, semin og andre tiltak for å sikre grunnlaget for kystgeita. Kysgeitlaget vil utrede slakting/foredling lokalt, kartlegge midler/støtte til dette, arbeide med å utrede krav og dokumentasjon til dyremateriale og drift med tanke på merkevarebygging. Videre vil de arbeide for å øke populasjonen, stimulere og bidra til at flere interesserte brukere kan starte opp.andre aktuelle oppgaver er å samordne prisfastsetting mellom brukerne. Feil i Seminværkatalogen for 2001 når det gjelder stamtavler på Tarald og Øystein, her er riktig avstamning: Tarald: far: 8055, farfar: 7105, farmor: 5053, mor: 8016, morfar: 7075, mormor: Øystein: far: 6086, farfar: 5074, farmor: 2059, mor: 4015, morfar: 3033,mormor: 5146 Årets seminværer Det ble i år ikke tatt inn noen nye værer av grå trøndersau, men to av fjorårets værer (Fritz og Sampo) har stått til sæduttak også denne høsten. Prosjektslutt for denne rasen er utsatt til neste år fordi det er få dyr i populasjonen og vanskelig å få tak i aktuelle værer. Det ble i år tatt inn i alt fire værer av gammal spælsau. En av værene viste seg å være halvt villsau (gammelnorsk sau) og er ikke tatt med i seminværkatalog over værer av gammal spælsau. Kvoten for gammal spælsau er nå fylt opp og avsluttes i høst. Dersom du er interessert i mer informasjon om værene, kan du bestille årets seminværkatalog hos Nsg på tlf eller se på Nsg sine hjemmesider under: Når det gjelder tidligere værer kan du også ta kontakt med husdyrkonsulentene hos NLM. Nordisk forskningsseminar ble nylig holdt i Uppsala i Sverige. Nordisk Genbank Husdyr (NGH) arrangerte et seminar med tema: «Hvordan få til en tryggere utnytting av genetiske ressurser?» Forskere fra de nordiske land presenterte forskning som initieres eller støttes av NGH. Et sammendrag fra dette seminaret vil snart legges ut på NGHs hjemmesider: 5

6 Årsmøte i Landslaget for gammal spæl En engasjert gjeng på årsmøtet for gammal spælsau: Bak fra venstre: Øystein Emanuelsen, Per Arne Lindhjem, Runar Foss, Karl Erik Nylend, Odd Erland Kvannefoss, Arne Isachsen, Tor Steinar Lien, Kjeld Malthe-Bruun, Jan Holt, Midtre rekke stående: Elisabeth Wormstrand, Aina Jakobsen, Unn Wilhelmsen, Anne-Grethe Kvannefoss, Jofrid Haldis Barstad, Anna Rust, Foran, sittende: Lars Tyssebotn, Amund Wormstrand, Jeremy Wilsson, Li Simon Dahl, Foto: Bine Melby Siste helga i oktober gikk det første ordinære årsmøtet for laget av stabelen på Geilo. Om lag 25 personer møtte opp og deltok i ei hektisk og engasjert helg med mye diskusjon om sau, lagsarbeid og veien videre. Blant annet ble det tatt opp til diskusjon navn på rasen og laget, samt rasestandard. Styret ønsker inntil videre å jobbe internt med disse spørsmålene. Vi bringer mer informasjon om dette i neste nummer av Bjellekua. Det var enighet om at det er behov for å kartlegge nærmere hva som finnes av dyr, og det legges opp til et samarbeid mellom laget og Genressursutvalget i 2002 med å starte opp en systematisk registrering i aktuelle besetninger. Li Simon Dahl holdt et meget inspirerende foredrag om bruk av ull og skinn fra gammal spælsau, og viste flotte eksempler på både tradisjonsrike produkter som skinnfeller og vevnader, og viste også nye produkter med skinn fra gammal spælsau: klær, luer, stolaer o.a. som hadde vært på moteoppvisning på Gol dagen før med stor suksess! Norsk Bonde- og Småbrukarlag holdt årsmøte samtidig, og nytilsatt generalsekretær, Dag Henning Reksnes holdt et innlegg for sauefolket om gamle og tradisjonelle raser sin plass i det framtidige landbruket. Han la vekt på at produktenes egenart og at spesielle kvaliteter må dokumenteres og ikke bli borte og underbetalt i de store systemene. Han mener det er godt grunnlag for å utvikle nisjer og muligheter for de gamle rasene, og understreket at NBS ønsker å tale de gamle rasenes sak i politiske fora. Nytt styre ble valgt: Leder: Lars Tyssebotn, Åse, 5620 Tørvikbygd, tlf Styremedl.: Unn Wilhelmsen, Tomasgjerdet, 2743 Harestua Øystein Emanuelsen, 2550 Os i Østerdalen Ottar Endresen, 4376 Helleland Tor Steinar Lien, 6364 Vistdal Vara: 1.vara: Kari Helene Knestang, Henna, 2372 Brøttum 2.vara: Jostein Stige, Djupvik, 8200 Fauske Laget har sin hjemmeside under denne adressen: Her finner du også annet interessane stoff om spælsau. 6 Bjellekua nr. 3/4 2001

7 Bevaringsarbeid også på bronsekalkun Bronsekalkunen, som opprinnelig kommer fra Amerika, har lange tradisjoner i Norge. Det kan dokumenteres at rasen var i landet allerede på 1700-tallet, men kjøttet var lenge luksusmat for de få. Etter en periode med private avlsbesetninger ble det i1920 opprettet offentlige avlsstasjoner for bronsekalkun. Slike stasjoner var i drift fram til 1960 årene, da det ble importert hvite, mer hurtigvoksende hybridkalkuner i avlsarbeidet som har gitt rimelig og ernæringsriktig mat for de mange. Bronsekalkunen er internasjonal, og det er nok ingen fare for at den globalt sett skal bli borte, men hadde det ikke vært for ildsjeler som Ragnar Dahl i Torsnes Østfold og noen få andre, hadde det knapt eksistert bronsekalkun av den «norske typen» som det har vært avlet på her i landet i generasjoner. I strategiplanen for Genressursutvalget Foto: Sigrid Eidsgaard, Gol Bronsekalkunen har en praktfull fjørdrakt, og er den eneste kalkunrase som kan formere seg på naturlig måte. er bronsekalkunen kommet med på lista over husdyrraser som er utryddingstrua, og som det skal settes i gang bevaringstiltak for. I denne sammenheng ble det i sommer, gjennom en stor reportasje i Bondebladet,satt i gang en etterlysingskampanje som en begynnelse på å få registrert hvor stor populasjonen er, og hvor dyra finnes. Bare ca 10 eiere av bronsekalkun meldte seg, men flere var interessert i å være med på et organisert bevaringsarbeid. Når det ikke var flere som i ettertid tok kontakt kan det ha sammenheng med at ikke er så mange hobbyoppdrettere som har Bondebladet, og at mange var bortreist på denne tida. Det er derfor vanskelig å si hvor mange bronsekalkuner som finnes i landet. Leveringslister til Ragnar Dahl og noen få andre oppdrettere forteller også noe om utbredelsen av rasen, men det blir sjelden definert hva som går til slakt og hva som settes på til avlsdyr. Det antas at antallet individer er over 100, men langt under I det videre arbeidet vil det bli tatt kontakt med alle mulige eiere av bronsekalkun som til nå er sporet opp. I samarbeid med Norsk Rasefjærfeforbund vil vi prøve å få kontakt med flere. Hensikten er å få organisert et bevaringsarbeid for bronsekalkun, på linje med det som drives på andre utryddingstrua husdyrraser, med basis i bl.a. bevaringsbesetninger. Hvis du har eller kjenner til noen som har bronsekalkun, ta kontakt med Norsk Landbruksmuseum. 7

8 C Returadresse: Norsk Landbruksmuseum, Postboks 5104, 1432 Ås Samarbeidsmøte mellom Genressursutvalgene for skogstrær, planter og husdyr Det ble i sommer opprettet to nye genressursutvalg i Norge, et for skogtrær og et for kulturplanter. Genressursutvalget for husdyr ble omorganisert, slik at alle tre nå er direkte oppnevnt av Landbruksdepartementet. Det er også opprettet et Genressursråd som skal være et rådgivende utvalg for de tre GU. Nylig ble første møte mellom representanter fra Genressursrådet og de tre genressursutvalgene holdt, der formålet var å bli kjent og å diskutere aktuelle samarbeidsområder. Informasjon mot ulike grupper og sektorer er et av de viktige feltene framover, og de tre utvalgenes sekretærer vil i samarbeid med NGHs rådgiver Liv Lønne Dille diskutere løsninger og videre samarbeid. selges Sidet trønder og nordlandsfe 3 STN-kyr, 1 kvige, 4 kalver f.høst 01. Vefsn Landbruksskole, 8658 Mosjøen, Nordland v/ann Kristin Hegdal Tlf / Vestlandsk fjordfe Ta nærmere kontakt med eier for opplysninger. Kleo Delaveris, Handnesgarden, 8724 Saura, Nordland tlf Produsert av Grandt Grafisk på papir resirkulert av melkekartonger Vi vil med dette få ønske alle Bjellekuas lesere en riktig god jul og et godt nytt år. Bjellekua er et informasjonsorgan fra husdyrkonsulentene i Norsk Landbruksmuseum (NLM), som også er sekretærer for Genressursutvalget, til alle eiere av gamle husdyrraser. Bjellekua sendes gratis ut til alle NLM har registrert som eiere og andre interesserte som ber om å få Bjellekua tilsendt. Bjellekua skal komme ut med minst 2 nummer i året. Det er anledning til å komme med artikler/leserbrev eller sette inn gratis annonser for kjøp/salg av gammelrasedyr for registrerte eiere.

Telemarkfeseminar. Anna Rehnberg, Norsk genressurssenter Dyrskuplassen, 7. april 2014, Seljord.

Telemarkfeseminar. Anna Rehnberg, Norsk genressurssenter Dyrskuplassen, 7. april 2014, Seljord. Telemarkfeseminar Anna Rehnberg, Norsk genressurssenter Dyrskuplassen, 7. april 2014, Seljord. Hovedpunkter Hva er genressurser Norsk genressursarbeid Storferasehistorien i Norge Bevaringsverdige storferaser

Detaljer

Strategiplanen. Leder i Genressursutvalget

Strategiplanen. Leder i Genressursutvalget Strategiplanen for Genressursutvalget Strategiplanen for Genressursutvalgets arbeid i perioden 2000-2005 er nå ferdig. Planen ble sendt ut til ekstern høring hos 40 instanser som er involvert i forvaltningen

Detaljer

Tøft år for norske gåserasar

Tøft år for norske gåserasar Bjellekua Meldingsblad fra Genressursutvalget for husdyr Nr. 1 2006 16. årgang Tøft år for norske gåserasar Kvit norsk gås. Foto: Dag Holm Restriksjonane på uteliv for fjørfe tidlegare i år har gjort situasjonen

Detaljer

NORSK SAU- OG GEITALSLAG

NORSK SAU- OG GEITALSLAG NORSK SAU- OG GEITALSLAG Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 10. mars 2005 Referat

Detaljer

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030. Sted: Quality hotell, Gardermoen

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030. Sted: Quality hotell, Gardermoen Referat Møte i Avlsrådet for sau Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030 Sted: Quality hotell, Gardermoen Til stede: Bjørn Høyland, Øivind Gurandsrud, Sigurd Krekke, Gunnar Klemetsdal (vara), Per Liahagen,

Detaljer

REFERAT FRA SMÅRASEMØTE 2007

REFERAT FRA SMÅRASEMØTE 2007 REFERAT FRA SMÅRASEMØTE 2007 Sted: Randsvangen hotell, Jevnaker Tid: Tirsdag 14. mars kl. 10.30 onsdag 15. mars kl. 13:00 Deltakere: Representanter fra raselag av sau og geit, Animalia (Sauekontrollen),

Detaljer

Norge får Genressurssenter! Nytt Kuregister er snart i drift!

Norge får Genressurssenter! Nytt Kuregister er snart i drift! Bjellekua Meldingsblad fra Genressursutvalget for husdyr Nr. 1 2005 15. årgang Norge får Genressurssenter! Landbruks- og matdepartementet (LMD) har evaluert dagens organisering av arbeidet med bevaring

Detaljer

Landsmøte for nordlandshest/lyngshest

Landsmøte for nordlandshest/lyngshest Foto:Jørgensen Landsmøte for nordlandshest/lyngshest Anna Rehnberg, Sola, 22.03.2015 Organisasjonskart for arbeidet med genetiske ressurser i Norge Landbruks- og matdepartementet (LMD) Norsk institutt

Detaljer

Fra Stockholm til Svalbard. Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv

Fra Stockholm til Svalbard. Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv Fra Stockholm til Svalbard Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv Åpningsseminar Norsk Genressurssenter Hamar 28.11.2006 Per Harald Grue Opptakten 1960-70årene Økende bekymring for

Detaljer

Informasjon om Boergeit og NorBoer raselaget for Norsk Boergeit. Geitedagene 23. 25. august 2013 Fefor BOERGEIT

Informasjon om Boergeit og NorBoer raselaget for Norsk Boergeit. Geitedagene 23. 25. august 2013 Fefor BOERGEIT Informasjon om Boergeit og raselaget for Norsk Boergeit Geitedagene 23. 25. august 2013 Fefor BOERGEIT AGENDA Rasen Avlsarbeide Økonomi Utfordringer RASEN Filmsnutt Boergeita er den største kjøttgeiterasen

Detaljer

fra møte i Landsrådet for saueavl 4. april 2002

fra møte i Landsrådet for saueavl 4. april 2002 REFERAT fra møte i Landsrådet for saueavl 4. april 2002 Møtested: Deltakere: Lagskontoret, Parkveien 71, Oslo Sigurd Krekke Kjell Horten Tormod Ådnøy Ken Lunn Per Liahagen Lars Bryhni (observatør) Leiv

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

Dagens produksjon på Telemarkskua!

Dagens produksjon på Telemarkskua! Dagens produksjon på Telemarkskua! Hvilke dri7sformer har vi? Melkeprodusent med egne produkter (smør, rømme, ost osv.) for videresalg. Melkeprodusent tradisjonell med levering Bl meieri/tine. Ammeku produsent

Detaljer

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT Vedtatt i Fagrådet for geit 10.10.2013 Godkjent av styret i NSG xx.xx.2013 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde og definisjoner... 2 2 Organisering... 2

Detaljer

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR Rapport fra Norsk genressurssenter, Skog og landskap 01/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit REFERAT Telefonmøte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Fredag 15. juni 2007, kl. 09.30 12:30 Deltakere: Ingrid Arneng (leder), Magnhild Nymo, Veronica Fagerland, Ola Søgnesand, Tormod Ådnøy, Helga Kvamsås,

Detaljer

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 REFERAT Møte i Avlsrådet for geit Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 Deltok: Forfall: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Vibeke Vonheim, Heiko Paulenz, Thor Blichfeldt

Detaljer

BJELLEKUA Meldingsblad fra Genressursutvalget Nr. 1/2 2000 10. årgang

BJELLEKUA Meldingsblad fra Genressursutvalget Nr. 1/2 2000 10. årgang BJELLEKUA Meldingsblad fra Genressursutvalget Nr. 1/2 2000 10. årgang Vestlandsk Raudkolle, Balestrand. Foto: NLM Produksjonstilskudd til eiere av gamle storferaser En produsentrettet støtteordning for

Detaljer

NORSK SAU- OG GEITALSLAG

NORSK SAU- OG GEITALSLAG NORSK SAU- OG GEITALSLAG Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 09 november 2004 Referat

Detaljer

NØKKELTALL OM DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE 2015

NØKKELTALL OM DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE 2015 NIBIO RAPPORT NIBIO REPORT VOL.: 2, NR.: 62, 2016 NØKKELTALL OM DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE 2015 NINA SÆTHER OG ANNA REHNBERG Norsk genressurssenter, NIBIO TITTEL/TITLE NØKKELTALL OM DE BEVARINGSVERDIGE

Detaljer

Rolf Aass hadde meldt forfall før møtet. Møtet startet kl. 12.30 den 12. desember og ble avsluttet kl.14.00 den 13. desember.

Rolf Aass hadde meldt forfall før møtet. Møtet startet kl. 12.30 den 12. desember og ble avsluttet kl.14.00 den 13. desember. REFERAT fra møte i Landsrådet for saueavl 12. og 13. desember 2001 Møtested: Deltakere: Eidsgard Hotel, Gol Sigurd Krekke Kjell Horten Tormod Ådnøy Ken Lunn Per Liahagen Lars Bryhni (observatør) Leiv Sigbjørn

Detaljer

NordGens respons på sertifiseringsopplegg

NordGens respons på sertifiseringsopplegg NordGens respons på sertifiseringsopplegg Avslutningsseminar for Ny Nordisk Mat-prosjektet Kød, mælk og ost baseret på nordisk mangfoldighed husdyr i naturplejen Gl.Estrup, Mai 2009 Benedicte Lund, sektor

Detaljer

Sak 07/04 Innkalling og sakliste

Sak 07/04 Innkalling og sakliste Tidspunkt: Onsdag 21. april 2004, kl. 09.30 14:00 Sted: Nsg sine lokaler i Parkveien 71, Oslo Til stede: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Anne Nordstoga (vara for Heiko Paulenz), Ewa

Detaljer

Rundskriv nr 3/2006 til væreringene

Rundskriv nr 3/2006 til væreringene Til væreringene v/kontaktperson Kopi: Regionutvalgene (alle medlemmene) Avlsrådet for sau NSG Sauekontrollen www.nsg.no Saksbehandler: Thor Blichfeldt Telefon: 901 99 560 E-post: tb@nsg.no Vår referanse:

Detaljer

Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms - st. ref. (2484352251) - ***** *****

Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms - st. ref. (2484352251) - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2015-22.2.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 23.02.2015 Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter VT/bkl/08.06.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/2015: Onsdag 3.juni 2015, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Per

Detaljer

FOTO: BÅRD LØKEN/NN/SAMFOTO

FOTO: BÅRD LØKEN/NN/SAMFOTO FOTO: BÅRD LØKEN/NN/SAMFOTO 21. APRIL Møteleder: Departementsråd i Landbruks- og matdepartementet Per Harald Grue Alle foredragene vil bli holdt på engelsk med norsk oversettelse. 12.00-13.00 Lunsj 13.00-13.15

Detaljer

REGLER FOR VÆRERINGER OG VÆREHOLDSLAG GJELDENDE FRA AVLSSESONGEN 2011/12

REGLER FOR VÆRERINGER OG VÆREHOLDSLAG GJELDENDE FRA AVLSSESONGEN 2011/12 REGLER FOR VÆRERINGER OG VÆREHOLDSLAG GJELDENDE FRA AVLSSESONGEN 2011/12 Vedtatt av Avlsrådet for sau i NSG 20.10.2011 1 Formål Væreringer og væreholdslag er organisasjoner der medlemmene samarbeider om

Detaljer

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Møtested: Lagskontoret i Parkveien 71, Oslo. Landsrådets faste medlemmer møtte på onsdag etter kl 16:00 i Parkveien 71 for diskusjoner. Deltakere:

Detaljer

Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016. Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING

Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016. Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016 Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING IMPORTOKSER KJØTTSIMMENTALER 3. JANUAR 2016 I denne katalogen kan ungokser, eliteokser og importokser fra kjøttsimmentaler

Detaljer

Referat fra møte for vurdering av islandspælsauen

Referat fra møte for vurdering av islandspælsauen Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 29. mars 2005 Referat fra møte for vurdering

Detaljer

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker VELKOMMEN Leder Arne Petter M. Børresen ønsker velkommen. Innkallingen blir godkjent. Valg av: Møteleder: Arne Petter M Børresen Underskrive

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Tirsdag 29. april kl. 12:30 onsdag 30. april kl. 14:30, 2008 Sted: Deltakere: Forfall: Gardermoen Airport Hotel Ingrid Arneng (leder), Veronica Fagerland, Ola

Detaljer

Importokser kjøttsimmentaler. Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING

Importokser kjøttsimmentaler. Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING Importokser kjøttsimmentaler Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING IMPORTOKSER KJØTTSIMMENTALER 9. OKTOBER 2015 Dette er en presentasjon av importert kjøttsimmentaler semin.

Detaljer

49/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste

49/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: MØTELEIAR: STAD: MØTT: FORFALL: 29. juni, kl.20.30 Ole-Johan Dyste Telefonmøte Ole-Johan Dyste, Guro Hagen, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken,

Detaljer

FOTO: VERA GJERSØE. bruk nasjonale raser som ressurs for framtidig utvikling og fornying

FOTO: VERA GJERSØE. bruk nasjonale raser som ressurs for framtidig utvikling og fornying FOTO: VERA GJERSØE bruk nasjonale raser som ressurs for framtidig utvikling og fornying I Norden drives det i dag et aktivt arbeid for å bevare, samt å øke bruken av våre tradisjonelle husdyrraser. Via

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 Værmønstring på Ål vgs. Avdeling Lien. 27. oktober. Hans Hjelstuen og Jon R. Aas var dommere. 1. Tillitsvalgte 2011 Styret: Knut Birkeland (formann) Henrik Trømborg

Detaljer

storfekjøttkontrollen gir deg bedre kontroll og økt lønnsomhet

storfekjøttkontrollen gir deg bedre kontroll og økt lønnsomhet gir deg bedre kontroll og økt lønnsomhet gode resultater krever god over Trenger du bedre oversikt over dyrenes helsestatus, tilvekst, slaktekvalitet og fruktbarhetsresultater? Vi har verktøyet som gir

Detaljer

Referat fra Starum 20.- 21. april 2013: Utforming av Norsk Lundehund Klubbs nye avlsstrategi. Ingvild Svorkmo Espelien, Hanna Gautun og Turid Helfjord

Referat fra Starum 20.- 21. april 2013: Utforming av Norsk Lundehund Klubbs nye avlsstrategi. Ingvild Svorkmo Espelien, Hanna Gautun og Turid Helfjord Referat fra Starum 20.- 21. april 2013: Utforming av Norsk Lundehund Klubbs nye avlsstrategi Ingvild Svorkmo Espelien, Hanna Gautun og Turid Helfjord Introduksjon Norsk Lundehund Klubb (NLK) startet i

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit REFERAT Telefonmøte i Fagrådet for geit Tid: Torsdag 22. mai kl. 10.00-12.00, 2014 Deltakere: Forfall: Sigurd Vikesland, Helga Kvamsås, Håkon Gjelstad, Hilde G. Marvik, Thor Blichfeldt, Tormod Ådnøy, Ingrid

Detaljer

Strengthening the competitive edge for the the Norwegian horse breeds through sports and breeding. NFR-prosjekt Hanne Fjerdingby Olsen 2011-2014

Strengthening the competitive edge for the the Norwegian horse breeds through sports and breeding. NFR-prosjekt Hanne Fjerdingby Olsen 2011-2014 Strengthening the competitive edge for the the Norwegian horse breeds through sports and breeding NFR-prosjekt Hanne Fjerdingby Olsen 2011-2014 Bakgrunn Gjennomføring av forprosjekt med forslag om pilotprosjekt

Detaljer

AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL:

AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL: AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL: Opprettholde Dexterfeets effektive produksjonsegenskaper. Opprettholde rasens gode lynne. Utvikle funksjonelle dyr med god fruktbarhet, lette kalvinger

Detaljer

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Landbrukshelga Oppland 31.01-01.02.2015 Oddbjørn Flataker Daglig leder i TYR Muligheter i storfe Organisasjonen TYR Dagens situasjon

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 14.15 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit Telefonmøte i Fagrådet for geit UT REFERAT Tidspunkt: Fredag 22. juni kl. 10.00-12.00 Deltakere: Forfall: Magnhild Nymo (leder), Helga Kvamsås, Tone Edland, Einar Arne Stennes, Hege Gonsholt, Thor Blichfeldt,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR. 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag)

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR. 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag) PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag) Til stede: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, Marit Heide Romsås, Ola Jordhøy, Halvor

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2010 Søknaden kan ikke sendes før registreringsdato

Detaljer

Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av husdyrgenetiske ressurser i Norge 2008-2010

Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av husdyrgenetiske ressurser i Norge 2008-2010 Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av husdyrgenetiske ressurser i Norge 2008-2010 1. Innledning Hva er husdyrgenetiske ressurser? Norsk genressurssenter, desember 2008 Husdyrgenetiske ressurser

Detaljer

Eksisterende støtteordninger og muligheter for støtte til bevaring og bruk av plantegenetisk mangfold. Jon Magnar Haugen, 07.11.13

Eksisterende støtteordninger og muligheter for støtte til bevaring og bruk av plantegenetisk mangfold. Jon Magnar Haugen, 07.11.13 Eksisterende støtteordninger og muligheter for støtte til bevaring og bruk av plantegenetisk mangfold Jon Magnar Haugen, 07.11.13 Hvem er vi SLF: setter landbruks- og matpolitikken ut i livet er et støtte-

Detaljer

Referat møte i Gjeterhundrådet

Referat møte i Gjeterhundrådet Referat møte i Gjeterhundrådet Tid: Onsdag 22.juni, kl. 2000 Sted: Telefonmøte Tilstede: Andreas Groseth, Oddbjørn Kaasa, Håkon Skjærvold, Atle Arnesen og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 25/11 Godkjenne

Detaljer

Næringsveier for bevaringsverdige storferaser

Næringsveier for bevaringsverdige storferaser Næringsveier for bevaringsverdige storferaser Innledning på seminaret «Næringsveier for bevaringsverdige storferaser» Gardermoen 18. november 2014 Odd Vangen Leder av Genressursutvalget for husdyr Innspillseminar

Detaljer

Referat fra spælsaumøte

Referat fra spælsaumøte Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 29. mars 2005 Referat fra spælsaumøte Tid: 25.

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/29.01.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 6/2014: Onsdag 5.november 2014, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen,

Detaljer

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 Det møtte 25 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2.

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund 10.2.14 Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag SA m/ seminar 2014 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 14. mars på Sortland hotell kl. 18:00. NU ønsker å fortsette ordningen med å

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/30.11.12 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 7/12: Tirsdag 20.november 2012, kl. 10.30 16.30. Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2012 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 17. februar

Detaljer

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER.

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. Det møtte 30 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsmelding

Detaljer

REFERAT. Sak 01/2004 - Innspill fra Jon Sand ang. HD-røntging

REFERAT. Sak 01/2004 - Innspill fra Jon Sand ang. HD-røntging REFERAT Fra møtet i Gjetarhundrådet tirsdag 18. februar 2004 Disse var med på møtet: Egil Lutdal (leder) Bjørn Ola Vaagaasarøygard Per Helge Lindholt Arne Flatebø (sekretær) Saksliste: Sak 01/2004 - Innspill

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF-052 B Søknadsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20. januar 2014 1. Grunnopplysninger

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Nes kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Nes kommune i Buskerud 2013/251-1 1421/2013

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Nes kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Nes kommune i Buskerud 2013/251-1 1421/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013-5.5.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.05.2013 AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Nes kommune Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Nes kommune

Detaljer

Møte nr 4/2009 i Avlsrådet for sau

Møte nr 4/2009 i Avlsrådet for sau Referat Møte nr 4/2009 i Avlsrådet for sau Tid: Tirsdag 20. oktober 2009 kl 15.30 onsdag 21. oktober kl 12:00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell og Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Deltakere:

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 16.30 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Sakliste: Tid: 27. oktober 2005, kl 10:00-12:00 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Sakliste: Tid: 27. oktober 2005, kl 10:00-12:00 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Referat Møte i Avlsrådet for sau Tid: 27. oktober 2005, kl 10:00-12:00 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Tilstede: Medlemmer Bjørn Høyland - leder Øivind Gurandsrud Per Liahagen Rolf Aass Tormod Åndnøy

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2006

AKTIVITETSRAPPORT 2006 AKTIVITETSRAPPORT 2006 De tidligere arbeidsgruppene for kultur og arbeidsgruppen for turisme ble besluttet slått sammen i februar 2006. Gruppene gjennomførte i denne forbindelse separate og felles møter

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

Referat. Møte i Avlsrådet for sau Tid: 24. august 2005, kl 09:30-13:00 Sted: Tilstede: Sakliste:

Referat. Møte i Avlsrådet for sau Tid: 24. august 2005, kl 09:30-13:00 Sted: Tilstede: Sakliste: Referat Møte i Avlsrådet for sau Tid: 24. august 2005, kl 09:30-13:00 Sted: Tilstede: Telefonmøte Medlemmer Bjørn Høyland - leder Øivind Gurandsrud Per Liahagen Rolf Aass Tormod Åndnøy Observatører: Siv

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Årsmelding for avlslaget 2011

Årsmelding for avlslaget 2011 Årsmelding for avlslaget 2011 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Martin Mostue Jan Roar Lillehagen Bjørg Karin Ringen Grethe Standerholen Styremed. Johan B. Mangerud Vara Kjell Joar

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2013 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 8. februar på

Detaljer

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad (dag 1), John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola Inger Johanne

Detaljer

Forslag til endringer i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 2004-07-21 nr.

Forslag til endringer i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 2004-07-21 nr. Forslag til endringer i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 2004-07-21 nr. 1131 19 Fraktkostnader Ved beregning av erstatning etter pålagt nedslakting

Detaljer

ER GENETISKE RESSURSER TRUET?

ER GENETISKE RESSURSER TRUET? ER GENETISKE RESSURSER TRUET? VARIASJON VERN Åpningsseminar VERDISKAPING NORSK GENRESSURSSENTER Hedmarksmuseet, Hamar 28.-29. november 2006 1 prof. Odd Vangen Department of Animal and Aquacultural Sciences

Detaljer

Skaugerud, Guro Hagen, Otto-Arne Schau. Ole-Johan Dyste, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Irene

Skaugerud, Guro Hagen, Otto-Arne Schau. Ole-Johan Dyste, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Irene MØTE: X STYRET AVLSUTVALGET INFOUTVALGET.. TID: MØTELEDER: STED: INNKALT: MØTT: REFERENT: 23. mai, kl.15-20.30 Ole-Johan Dyste Norsk Hestesenter, Starum Ole-Johan Dyste, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning,

Detaljer

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS.

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS. STYREMØTEREFERAT DATO: 30.11. 1.12.07 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen DELTAGERE: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Arild

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

OBS! linking med passordinngang

OBS! linking med passordinngang Grovfôr e-post nr.19 2013 19. november 2013 Mari Hage Landsverk Rollag mob. 959 69482 mari.hage.landsverk@lr.no Hege Sundet Skien mob. 95208633 hege.sundet@lr.no Knut Volland Atrå i Tinn mob. 957 04216

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda torsdag 7. september 2000. Møte ble holdt i Nannestad hos Rolf Finstad.

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda torsdag 7. september 2000. Møte ble holdt i Nannestad hos Rolf Finstad. REFERAT fra møte i gjeterhundnemnda torsdag 7. september 2000. Møte ble holdt i Nannestad hos Rolf Finstad. Disse var med på møtet: Rolf A. Finstad Frits van der Kooij Per Helge Lindholt Knut B. Simensen

Detaljer

Vi er midt i en aktiv sesong med skolebehovsplan og kommunedelplan for ny E18 gjennom Ås i tillegg til de vanlige sakene i kommunale organer.

Vi er midt i en aktiv sesong med skolebehovsplan og kommunedelplan for ny E18 gjennom Ås i tillegg til de vanlige sakene i kommunale organer. ÅS POSTEN nr. 1/2012 Medlemsavis for Ås Senterparti Kjære medlem. Vi er midt i en aktiv sesong med skolebehovsplan og kommunedelplan for ny E18 gjennom Ås i tillegg til de vanlige sakene i kommunale organer.

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat, VT/bkl/21.06.11 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 4/11: Tirsdag 29.mars 2011, kl.10.30 - kl. 16.00. Sted: Tilstede: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

Villreinjaktkurs - topp tilbud til motivert ungdom

Villreinjaktkurs - topp tilbud til motivert ungdom Villreinjaktkurs - topp tilbud til motivert ungdom Knut Nylend fra Statens naturoppsyn (SNO), oppsynsleder på Hardangervidda, instruerer lydhøre kursdeltakere fra Tinn og Vinje i våpen og våpenbruk. (Nylend

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020

Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020 Landslaget for nordlandshest/lyngshest Hovedstyret Norsk Hestesenter Starum 2850 Lena Andebu, 8. november 2011 Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020 Handlingsplanen skal finne fram til

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 17.15 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Væreringene i Hordaland

Væreringene i Hordaland Væreringene i Hordaland Bergen, onsdag 23.01.2013 kl 10:00-15:00 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Program for væreringene og andre spesielt avlsinteresserte Velkomen til møte. Presentasjon

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 20809/15 Regdato:12.11.2015 Arkivkode:M71 Saksnr: 15/5763-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/LIVGRY Navn: DRAMMEN BAPTISTKIRKE Dok.beskr: Tilsynsrapport 2015 DRAMMEN BAPTISTKIRKE Lnr:

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark.

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 06. juni 2013 med hjemmel i lov av 12. mai nr 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14. desember

Detaljer