Landsmøte for nordlandshest/lyngshest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøte for nordlandshest/lyngshest"

Transkript

1 Foto:Jørgensen Landsmøte for nordlandshest/lyngshest Anna Rehnberg, Sola,

2 Organisasjonskart for arbeidet med genetiske ressurser i Norge Landbruks- og matdepartementet (LMD) Norsk institutt for skog og landskap Norsk genressurssenter Genressursutvalg for kulturplanter Genressursutvalg for husdyr Genressursutvalg for skogtrær

3 Norsk genressurssenter Etablert 1. juli 2006 som en del av Norsk institutt for skog og landskap. Et forvaltningsorgan under Landbruks- og matdepartementet (LMD) som har det overordnede ansvaret for bevaringsarbeid i Norge innen husdyr, planter og skogtrær. Senteret initierer og koordinerer aktiviteter innen bevaring og bruk av nasjonale genressurser

4 Genressurssenterets overordna oppgaver Ha oversikt over status for nasjonale genetiske ressurser innen husdyr, planter og skogtrær. Formidle betydningen av genetiske ressurser for framtidig innovasjon og næringsutvikling. Koordinere, lede og/eller støtte aktiviteter innen nasjonalt genressursarbeid. Representere Norge i relevante internasjonale møter og forhandlinger.

5 Hva er genressurser? Genetisk variasjon innen art

6 Hva er genressurser? Genetisk variasjon innen rase Foto: Ida Svendsen/Stall Kirkeby Foto: Christina Sogge

7 Hva er en bevaringsverdig husdyrrase? Nasjonal + truet

8 Nasjonal rase Etablert i Norge før 1950 Uten vesentlig innkryssing Næringsmessig og kulturhistorisk betydning

9 Grad av truethet bestemmes av FAOs retningslinjer Høy reproduksjonskapasitet Lav reproduksjonskapasitet Kritisk Truet Sårbar Kritisk Truet Sårbar Antall avlshunndyr < 100 < < < 300 < < 6 000

10 Bedekka hopper dølahest fjordhest nordlandshest/lyngshest

11 Status til de nasjonale husdyrrasene i Norge Bevaringsverdig Sårbar Ikke truet Storfe 6 1 Sau Geit 1 1 Fjørfe 3 Hest 4 Hund 6 1 Bier 1 Kanin 1

12 Hvorfor er bevaring av husdyrgenetiske ressurser viktig? Husdyra er en del av vår kulturhistorie Rasene representerer genetisk variasjon innen art Genetisk variasjon innen rase er en forutsetning for å kunne tilpasse seg framtidige behov Endra bruksområde Genetisk variasjon sikkerhet mot innavlsrelaterte problem Nedsatt fruktbarhet Arvelige defekter Sikring av genetisk variasjon for vitenskapelige behov Hindre tap av raser og hindre tap av genetisk variasjon innen rase

13 Bevaring av genressurser og matsikkerhet En stor andel av verdens matproduksjon skjer på grunnlag i færre og færre raser. Produksjonene som utmerker seg mest (verst) er Melk (am. Holstein) Egg og kylling. Noen få internasjonelle firmaer som står for all avlsarbeid Svin (large white)

14 The State of the World s Animal Genetic Resources FAO kom med den første globale statusrapporten om tilstanden for verdens husdyrgenetiske ressurser i 2007 Avlsarbeidet har lyktes med å utvikle høyproduktive dyr, men at hensynet til god funksjonalitet og bærekraft i avlsarbeidet ofte er neglisjert Interessant for Norge er beskrivelsen av avlsarbeidet med norsk rødt fe (NRF) et praktisk eksempel på at produksjon og funksjonelle egenskaper kan balanseres på en vellykket måte i et bærekraftig avlsarbeid

15 60 til 70 % av verdens og Europas husdyr har status som utryddet, truet eller ukjent status. Verden Europa extinct; unknown; 11 % extinct; unknown; 35 % 22 % 21 % at risk; 16 % not at risk; 38 % at risk; 28 % not at risk; 30 % Kilde: FAO 2007

16 Bærekraftig avlsarbeid i små populasjoner Foto: Christina Sogge

17 Bærekraftig avl Bærekraftig funksjonelt over tid Gode produksjonsdyr/rasesærtrekk/prestasjoner God helse God fruktbarhet Opprettholde genetisk variasjon Effektiv populasjonsstørrelse på Innavlsøkning under 0,5-1 % pr generasjon

18 Størrelse på en populasjon Populasjonsstørrelse (N) Antall hann- og hunndyr i reproduktiv alder Tar ikke hensyn til hvilke dyr som faktisk reproduserer seg, slektskapet mellom dem eller forskjellen i antall avkom hvert individ produserer Effektiv populasjonsstørrelse (Ne) Antall dyr som i en ideell populasjon ville ha bidratt genetisk til neste generasjon Ne vil være betydelig lavere enn populasjonsstørrelsen (N)

19 Beregning av innavl Forholdet mellom effektiv populasjonsstørrelse (Ne) og innavlsraten ( F) innavlsraten = innavlsøkningen pr generasjon F = 1/2Ne Ne =1/2 F Ne = 50 F =1/2*50 = 0,01 = 1% Ne = 100 F =1/2*100 = 0,005 = 0,5 % Opprettholde genetisk variasjon Effektiv avlspopulasjon på Innavlsøkning under 0,5-1 % pr generasjon

20 Regneeksempler Hanndyr Hunndyr Ne Bruk av tilstrekkelig antall hanndyr i en populasjon har stor betydning for Ne og dermed også for utviklingen av innavl!

21 Eksempler på hest Rase Årstall Ne Nordlandshest/lyngshest* Dølahest* Kaldblodstraveren* Kaldblodstraveren* * Doktorgradsoppgaven til Hanne Fjerdingby Olsen. Genetic variation and management of the Norwegian horse breeds. 2011

22 Innavl hva er det og hvorfor er det uønska? Parring mellom beslektede individer Sannsynligheten for at fler alleler (variant av en egenskap) har samme opphav øker (økt grad av homozygoti) Økt homozygoti er det samme som at man får en reduksjon i genetisk variasjon Ytterste konsekvensen av innavl er at man fikserer alleler i populasjonen og mister andre Ofte overføres sykdommer og defekter recessivt. Det vil si at ett allel ikke gir sykdom, men dersom det samme allelet er til stede på begge kromosomer hos individet vil individet bli sykt (det vil si at allelet arves fra begge foreldrene). Innavl gir populasjonen generelt redusert fitness (nedsatt fruktbarhet og færre levedyktige avkom) og økt forekomst av arvelige defekter

23 Hvorfor unngå innavl? Beholde den genetiske variasjonen Genetisk framgang i produksjon/prestasjoner Tilpassing til nye driftsformer, miljøendringer osv Beholde gener som kan være viktige for framtiden Unngå innavlsdepresjon Nedsatt fruktbarhet Færre levedyktige avkom Økning av arvelige defekter Økning av arvelige sykdommer

24 Hvordan unngå innavl? Alltid innavlsøkning i en lukka populasjon. Hvordan unngå FOR HØY innavlsøkning? Unngå nære slektskapsparinger Flest mulig dyr i avl, spesielt på hanndyrsida La flest mulig dyr få likt antall avkom, unngå avlsmatadorer Øk populasjonen og spre dyrematerialet til flere eiere

25 Hvordan styre innavlen? Elektroniske slektskapsregistreringer Viktig for å følge innavlsutviklingen Gir grunnlag for å bruke gode dataprogram som kan overvåke og bidra til å styre innavlsutviklingen Styre bruken av hanndyr Reelle kvoter for hingstene Bruk av verktøy så som EVA eller Gencont Analyse av populasjonen mht. innavlsutvikling, genetisk bidrag fra enkelt individer Optimalt genetisk bidrag til neste generasjon (restriksjon til innavl), samtidig som man kan ha fokus på avlsframgang ved å komme med konkrete parringsforslag.

26 Avlsarbeid, et samspill mellom arv og miljø P=G+E P fenotype, G genotype og E miljø Samspill mellom arv og miljø få egenskaper er påvirket av bare arv eller bare miljø Egenskaper påvirkes av miljøbetingelser, enten under fosterutviklingen, i oppvekstfasen eller seinere Egenskaper påvirkes av gener F.eks. læring, skyldes det arv eller miljø? Det er genene som muliggjør og begrenser evnen til læring, og miljøet som er avgjørende for hva som læres. Det er dermed et samspill mellom arv og miljø.

27 Seleksjon og avlsframgang For å få avlsframgang i en populasjon må det selekteres for gitte egenskaper (avlsmål) Avlsmål med flere egenskaper inkludert Produksjonsegenskaper (prestasjon) Helse og fruktbarhet Tilstrekkelige registreringssystem Målbare egenskaper som er relevante for avlsmålet - avkomsgranskning Slektskapsregistreringer Tilstrekkelig stor populasjon for å kunne avkomsgranske Mange egenskaper har lav arvbarhet og da trengs det mange registreringer for å kunne si noe om det genetiske potensialet til et avlsdyr Gjøre beregninger på Genetisk endring for egenskapene i avlsmålet Avlsindekser med høy sikkerhet Innavlsutviklingen/effektiv populasjonsstørrelse

28 Sikkerhet i nedarving For å få respons for seleksjon kreves det Høy seleksjonsintensitet Nøyaktighet for egenskapen man ønsker å selektere for Korte generasjonsintervall Tilstrekkelig med registreringer Det trengs mange avkom og gode registreringer etter hvert avlsdyr, for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet i arvbarheten til en egenskap. Et effektivt avlsarbeid kan kun bedrives dersom populasjonen er tilstrekkelig stor

29 Avlsarbeid Avlsframgang er (seleksjonsintensitet x sikkerhet i utvalget) generasjonsintervallet Seleksjonsintensiteten, hvor mange dyr som velges i forhold til antallet man har å velge blant Sikkerheten, hvor sikkert avlsverdiene er Generasjonsintervallet, gir hvor rask den avlsmessige framgangen blir, avhenger av hvor gamle de utvalgte dyra er når deres avkom blir født.

30 Bærekraftig avl i små populasjoner 1. Avlsplan med realistiske mål Slektskapsregistrering Registrering av relevant data 2. Følge slektskapsutviklingen i populasjonen Tiltaksplan for reduksjon av innavlsutviklingen. Sette i verk tiltak i hht planen når innavlsutviklingen øker mer enn maksmålet 3. Tilstrekkelig bruk av hanndyr i avl Unngå bruk av avlsmatadorer Ta i bruk flest mulig hingster, og la de få jevnest mulig antall avkom

31 Hesteavl sett «utenifra» Tradisjonelt stor vekt på utseende i form av rasepreg Utbredt linjeavl Hingster fra bestemte linjer favoriseres ved valg av hingst, og det er hesteeierne selv som styrer parringene gjennom å velge fritt blant godkjente hingster. Mangel på tilstrekkelig gode registreringer av Gode bruksegenskaper Helseegenskaper Det er blitt gjort registreringer på beinkvalitet, men registreringene er ikke detaljert nok til å kunne brukes i avlsarbeidet. Mangel på overvåking av innavlsutvikling

32 Arvegrader hos hest Egenskap Kroppsmål Stangmål 0,41 Eksteriør Rasetype og rasepreg 0,23 Beinkvalitet og beinstilling 0,04 Skritt, mønstring 0,36 Trav, mønstring 0,11 Galopp, mønstring 0,15 Bruksegenskaper For-/fraspenning 0,08 Bevegelse 0,12 Kjøring 0,04 Lynne Bruksprøvedommer 0,19 Eksteriørdommer 0,16 Veterinær 0,31 Arvegrad Kilde: Selle 2010 Er arvbarheten så lav, eller skyldes de lave arvegradene upresist definerte egenskaper?

33 Hva kan man tenke seg for framtiden? Ta i bruk verktøy for å kunne Overvåke innavlsutviklingen Komme med parringsforslag Innføre registrering av egenskaper som er detaljerte nok til å gi mening i avlsarbeidet Mens vi venter.. Reelle hoppekvoter (og ikke oppheve disse etter «videre avlsgodkjenning etter gjennomført utvida brukstest») Bruke flest mulig hingster i avl og la de få mest mulig like store avkomsgrupper

34 Takk for oppmerksomheten Foto: Ida Svendsen/Stall Kirkeby

Foto: Lill-Beate Nymoen. Handlingsplan for nasjonale hesteraser

Foto: Lill-Beate Nymoen. Handlingsplan for nasjonale hesteraser Foto: Lill-Beate Nymoen Handlingsplan for nasjonale hesteraser 2011 2020 Side 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 5 2.0 Bakgrunn... 6 2.1 Markedssituasjon... 8 2.2 Innavlssituasjon... 8 2.3 Ansvarsfordeling...

Detaljer

ER GENETISKE RESSURSER TRUET?

ER GENETISKE RESSURSER TRUET? ER GENETISKE RESSURSER TRUET? VARIASJON VERN Åpningsseminar VERDISKAPING NORSK GENRESSURSSENTER Hedmarksmuseet, Hamar 28.-29. november 2006 1 prof. Odd Vangen Department of Animal and Aquacultural Sciences

Detaljer

Strategiplanen. Leder i Genressursutvalget

Strategiplanen. Leder i Genressursutvalget Strategiplanen for Genressursutvalget Strategiplanen for Genressursutvalgets arbeid i perioden 2000-2005 er nå ferdig. Planen ble sendt ut til ekstern høring hos 40 instanser som er involvert i forvaltningen

Detaljer

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR Rapport fra Norsk genressurssenter, Skog og landskap 01/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE

Detaljer

GLOBAL HANDLINGSPLAN FOR HUSDYRGENETISKE RESSURSER og INTERLAKEN-ERKLÆRINGEN

GLOBAL HANDLINGSPLAN FOR HUSDYRGENETISKE RESSURSER og INTERLAKEN-ERKLÆRINGEN GLOBAL HANDLINGSPLAN FOR HUSDYRGENETISKE RESSURSER og INTERLAKEN-ERKLÆRINGEN COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE Forord til den norske utgaven Norsk genressurssenter har gleden av

Detaljer

NORSK SAU- OG GEITALSLAG

NORSK SAU- OG GEITALSLAG NORSK SAU- OG GEITALSLAG Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 10. mars 2005 Referat

Detaljer

Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken.

Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken. æ Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken. 1 Innledning... 3 Genetiske ressurser... 3 Oppfølging av internasjonale forpliktelser... 3 Norsk genressurssenter

Detaljer

Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og de fire særnorske avlsorganisasjonene

Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og de fire særnorske avlsorganisasjonene Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og de fire særnorske avlsorganisasjonene Tid: Torsdag 12.august fredag 13. august Sted: Sikkilsdalsseter, Skåbu Organisasjoner som var representert: - Norges

Detaljer

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Tid: Mandag 20. juni kl 12.15 tirsdag 21. juni 2011 kl 15.30 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Referat Deltakere: Bjørn Høyland, leder Roar Berglund,

Detaljer

1 FORORD... 1 2 SAMMENDRAG... 3 3 ABSTRACT... 4 4 INNLEDNING... 5 5 MATERIAL OG METODE... 11 6 RESULTATER... 16 7 DISKUSJON... 26 8 KONKLUSJON...

1 FORORD... 1 2 SAMMENDRAG... 3 3 ABSTRACT... 4 4 INNLEDNING... 5 5 MATERIAL OG METODE... 11 6 RESULTATER... 16 7 DISKUSJON... 26 8 KONKLUSJON... Assosiasjonsstudie for de nasjonale hesterasene Association study on the Norwegian horsebreeds Wencke Abusland Bösch Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Bacheloroppgave 15stp. 15. August 2013

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Dalmatiner

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Dalmatiner Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Dalmatiner Foto: K. Ravndal Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.19 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet

Detaljer

Styrets forslag til REVISJON AV AVLSPLAN FOR DØLEHEST

Styrets forslag til REVISJON AV AVLSPLAN FOR DØLEHEST Styrets forslag til REVISJON AV AVLSPLAN FOR DØLEHEST 2010 OVERORDNA AVLSMÅLSETTING FOR DØLEHESTEN Landslaget for Dølehest har som formål gjennom reinrasa avl å fremme rasens særpreg, ta vare på dens egenart

Detaljer

» Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi

» Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi » Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi www.nkk.no Foto: Vibeke Brath Oktober 2012 EXTRAORDINÆR ERNÆRING TIL EKSTRAORDINÆRE HUNDER Som medlem i Eukanuba Breeders Club får du mange fordeler

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for flatcoated retriever

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for flatcoated retriever Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for flatcoated retriever Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.04.2019 Innholdsfortegnelse Innledning: Vår rases fremtid vårt felles ansvar... 3 Generelt... 4 Rasens historie, bakgrunn

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Pointer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Pointer Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Pointer Foto: Inger Lill Løkås Pedersen 1. Versjon Gyldig t.o.m.01.07.2020 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 RAS sammendrag mål, strategi og tiltaksplan... 4

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Engelsk Toy Terrier

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Engelsk Toy Terrier Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Engelsk Toy Terrier Versjon 1. Gyldig t.o.m. [01.04.2019] 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Chesapeake Bay Retriever

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Chesapeake Bay Retriever Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Chesapeake Bay Retriever Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.04.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet

Detaljer

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1. Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1. Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1 Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

RDM-avlsmatadorer... 3. Behov for kunnskap hva vil skje utvikling politikk... 6. Hva er bærekraftig husdyravl?... 8

RDM-avlsmatadorer... 3. Behov for kunnskap hva vil skje utvikling politikk... 6. Hva er bærekraftig husdyravl?... 8 NORDISK GENBANK HUSDYR NR. 2 DESEMBER 2006 FOTO: VERA GJERSØE RDM-avlsmatadorer... 3 Behov for kunnskap hva vil skje utvikling politikk... 6 Hva er bærekraftig husdyravl?... 8 Användning av inavelsprogrammet

Detaljer

Medlemsblad nr. 2. www.ntgf.no

Medlemsblad nr. 2. www.ntgf.no Medlemsblad nr. 2 www.ntgf.no 2007 Norsk Nr. 2 2007 Bladet Norsk utkom første gang i 2006. Bladet er et organ for Norsk Forening NTG, og utkommer 1 gang pr. år. Innhold Leder...side 3 Rasebeskrivelse...side

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for berner sennenhund

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for berner sennenhund Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for berner sennenhund Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.04.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 5 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 5 Overordnet mål for

Detaljer

Møtereferat. : Rica dyreparken, Kristiansand

Møtereferat. : Rica dyreparken, Kristiansand Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Kristiansand Møtedato/tid : 04. november kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Rica dyreparken, Kristiansand : Eva Husaas Sted Dato Kristiansand

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for SHIBA

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for SHIBA Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for SHIBA 1 Versjon 1, gyldig t.o.m 01.07.2019 2 INNLEDNING side 4 1. Generelt side 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling side 4 Overordnet mål for rasen side 5 2. Rasens

Detaljer

Regler for registrering av hund

Regler for registrering av hund Regler for registrering av hund Gyldig fra 01.01.2015 nkk.no 1 Innhold 1. OPPDRETTERS ETISKE OG MORALSKE ANSVAR... 4 2. NKKs ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT... 6 3. RUTINER FOR HÅNDTERING AV DISPENSASJONSSØKNADER

Detaljer

Bruksegenskaper rasetypiskhet og utvikling av rasen Siberian Husky Kommentarer på Kari Granaas Hansen s innlegg i Husky bladet

Bruksegenskaper rasetypiskhet og utvikling av rasen Siberian Husky Kommentarer på Kari Granaas Hansen s innlegg i Husky bladet 1 Bruksegenskaper rasetypiskhet og utvikling av rasen Siberian Husky Kommentarer på Kari Granaas Hansen s innlegg i Husky bladet Christen Rose-Anderssen Jeg har med interesse lest Kari Granaas Hansen s

Detaljer

LAMMEPRODUKSJON I FORHOLD TIL KROPPSVEKT HOS SAU. LAMB PRODUCTION RELATED TO THE BODY WEIGHT OF THE EWE. Foto: T.A.S. Lillehammer

LAMMEPRODUKSJON I FORHOLD TIL KROPPSVEKT HOS SAU. LAMB PRODUCTION RELATED TO THE BODY WEIGHT OF THE EWE. Foto: T.A.S. Lillehammer LAMMEPRODUKSJON I FORHOLD TIL KROPPSVEKT HOS SAU. LAMB PRODUCTION RELATED TO THE BODY WEIGHT OF THE EWE Foto: T.A.S. Lillehammer Marie Lillehammer Mastergradsoppgave ved Institutt for husdyrfag og akvakultur

Detaljer

Stemmegivning hvorfor og hvordan?

Stemmegivning hvorfor og hvordan? 74 Stemmegivning hvorfor og hvordan? I denne artikkelen forklares hvorfor Norges Bank legger vekt på stemmegivning i sine porteføljeselskaper, og hvorfor stemmegivning er et sentralt virkemiddel for å

Detaljer

Utredning: Hvordan kan kartleggingen av laksens genom bidra til å løse utfordringene i norsk havbruksnæring?

Utredning: Hvordan kan kartleggingen av laksens genom bidra til å løse utfordringene i norsk havbruksnæring? Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Utredning: Hvordan kan kartleggingen av laksens genom bidra til å løse utfordringene i norsk havbruksnæring? 1 Komité Peter Aleström, Norges veterinærhøgskole

Detaljer

Prosjektperioden er forlenga med 5 måneder i forståelse med bidragsyterne, uten økte tilskudd, slik at prosjektet avsluttes ved utgangen av 2011.

Prosjektperioden er forlenga med 5 måneder i forståelse med bidragsyterne, uten økte tilskudd, slik at prosjektet avsluttes ved utgangen av 2011. Nord-Norsk Hestesenter AS Olsborg 9321 MOEN Prosjektleder Birgit D. Nielsen tlf 918 91578 e-post birgitdn@online.no Sluttrapport desember 2011 Utviklingsprosjekt: Initiering og koordinering av bevaring,

Detaljer