Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og de fire særnorske avlsorganisasjonene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og de fire særnorske avlsorganisasjonene"

Transkript

1 Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og de fire særnorske avlsorganisasjonene Tid: Torsdag 12.august fredag 13. august Sted: Sikkilsdalsseter, Skåbu Organisasjoner som var representert: - Norges Fjordhestlag: Kristian Bakken, Berit Bergset og Knut Thunheim - Landslaget for Dølehest: Stein Bentstuen og Tor Finstad - Landslaget for Nordlandshest/lyngshest: Hans Erling Moholt, Frank Saus og Ivar Børve - Det Norske Travselskap: Ole C. Ødegaard Hanne Fjerdingby Olsen var invitert for å presentere forskningsdata og informere om status i Fokus Unghest. Avlsrådet var representert med Inge Kringeland (leder), Jostein Rekstad og Hilde Hauge og Hanne Fjerdingby Olsen (vara). Fra administrasjonen ved NHS møtte Vegard Thune, Ada Engødegård, Tore Kvam, Cecilie Bråthen, Jorunn Ballangrud, Solveig Wisløff og Gina Onsrud. Torsdag 12. august Møtet ble åpnet med en kort presentasjonsrunde av møtedeltakerne. Tore Kvam holdt så en kort historisk presentasjon av fellesmøtets rolle, og om foranledningen til at det i år er et todelt møte, der de fire særnorske avlsorganisasjonene har fått sitt eget møte i forkant av det tradisjonelle fellesmøtet. Dette ble ønsket etter fjorårets fellesmøte, da disse organisasjonene ser at de har mange felles utfordringer som kanskje er mindre aktuelle for de øvrige avlsorganisasjonene. Videre oppsummerte han kort historikken for slipp i Sikkilsdalen. Det har gått hestefølger her alle somre fra I år har det gått to dølehingster og en kaldblods traverhingst her. Stort sett går det veldig bra med hestene i dalen, men i år har det vært litt dramatikk med skade på hingst (Briskeby Philip) og hoppe i samme følge der hoppa endte opp med å bli avlivet. Ikke sikre på hva som har vært foranledningen, men hestene i følget var blitt skremt. Ellers har også den ene dølehingsten (Møllerbron) vært syk, trolig forgiftning av noe slag, men den har kommet seg godt etter veterinær behandling. Et føll som tilsynelatende var oppgitt av mora, og som forsvant fra flokken, og slik sett etter mye leting ble antatt å være omkommet, ble gledelig nok funnet igjen av gjeterne 8 dager etter i live. Følgene tas ned fra fjellet siste helg i august. Utfordringer for de særnorske rasene innledning ved Inge Kringeland Vi har et spesielt ansvar for de særnorske rasene og det er av den grunn viktig å ha et felles møtepunkt. Til nå har det vært mye tale, lite handling. Det er avlsorganisasjonene som har hovedansvaret for sin rase, men avlsrådet og NHS skal være sentrale støttespillere og bidragsytere. Basis er arbeidshestene som våre forfedre hadde. Avlet fram med de egenskapene en verdsatte i gardsarbeid Teknologisk revolusjon gjorde dem overflødige Beholdt sin plass på gården i ett par generasjoner Utgiftspost og opptar plass. Skal vi klare å snu trenden, må vi tenke nytt.

2 Søknad om avlsfremmende midler der midlene gis til de som avler direkte. Dette er ikke rett vei i framtida. Traverrasene avler en hest som skal tjene penger. De andre norske rasene må også kunne vise til og selge bruksegenskapene til sine individ. Enten må varen (hesten) være av en slik kvalitet at man kan kreve høy pris, eller finnes i en så liten grad at den blir dyr av den grunn (sjelden). Vi ønsker ikke at det skal være sistnevnte årsak som øker prisene Her ble det dratt fram eksempler fra islandshest der prisene kan bli høye for godt trente dyr ( kr eller mye høyere) Den naturlige bruken av hest er borte Hesten som diskusjonstema og samlingspunkt er borte Investeringsbehov i stall og gjerde Fortsatt hest på gården? Bruksegenskaper? Aktiviteter? Miljø? Markedsverdi? Formål: Målsetningen må være å øke interessen for og etterspørsel etter de særnorske rasene slik at en sikrer en framtidsrettet satsning på disse rasene. Det må legges til rette for dette arbeidet. Skape forståelse av nødvendigheten for kraftige virkemidler for å snu en negativ trend når det gjelder interessen for og bruken av de særnorske rasene. Endret fokus innad i raseorg. når en brukshest-rase skal avles fram til å bli en rase for allsidig bruk i hovedsak knyttet til hobby- og fritidsaktiviteter. Utfordrer til å tenke nytt når det gjelder bruken og det rundt hva kan selge denne hesten(rasen) spesielt? Fokus på bruksområder, aktiviteter og konkurranser som passer de særnorske rasene. Revidere avlsplaner og bedømmelsessystem med fokus på de bruksområdene som de respektive rasene vil ha i framtida. Sørge for at kåringssystemet bidrar til en størst mulig avlsmessig framgang. Videreutvikle konkurranseformer og sportsaktiviteter for de særnorske rasene. Arbeidet bør skje sammen med organisasjoner som jobber med de samme raser/evt andre raser med samme bruksområde i andre land (Danmark, Sverige, evt. andre). Lage nødvendig regelverk og bedømmelseskriterier til bedømmelse av avlshester og ved sportsarrangement. Etablere nødvendige opplæringstilbud. Gjennomføre organisasjonsopprustning slik at raseforeningenes egne lokallag har kunnskap om og evne til å gjennomføre egne eller regionale konkurranser for de særnorske rasene. Utvikle opplæringstilbud til instruktører som så kan virke regionalt/lokalt Sørge for nødvendig databaser for innsamling og registrering av relevante data for rasen som avstamning, kårings/utstillingsresultater, sportsresultater og andre data av interesse (helse, fertilitet m.m). Utvikle programvare for beregning av avlsindekser/blup-verdier med bakgrunn i de innsamlede data fra utstillinger og sport. Arbeide for at avl og oppdrett av de særnorske rasene tas inn i jordbruksavtalen slik at det blir et stimuleringstiltak å satse på disse rasene. Bevisstgjøre beslutningstakerne på ulikt nivå angående viktigheten av å legge forholdene til rette for bærekraftig økonomi for avl og oppdrett.

3 Bevisstgjøre de samme om at rasene er en del av vår kulturarv Lage en egen markedsføringsplan for fremme av de særnorske rasene. Rekrutteringsarbeid - viktig å la unge krefter også slippe til og spre kunnskap om rasen til nye målgrupper. Avlsrådet vil være en viktig pådriver/støttespiller/bidragsyter for avlsorganisasjonene, blant annet med å sette i gang prosjekter og holde fokus, men er bevisst på at det er avlsorganisasjonene som har ansvaret for å drive dette arbeidet for sin rase. Kommentarer fra salen: Alle organisasjonene syns at rekrutteringsarbeidet i organisasjonene fungerer godt det er mange unge aktører i miljøene, både som utøvere og som engasjerte i organisasjonsarbeid. Det har vært et generasjonsskifte de siste 10 åra. Blant annet er det unge, mediebevisste folk som sitter i markedsføringsutvalget for fjordhest. Det ble slått fast at det ikke er realistisk å sammenligne direkte prisene på islandshest med de norske rasene. Man må konkurrere med avdanka travere til kr og da nytter det lite med høyere priser på gode brukshester av de andre rasene. Det er heller ingen prisdifferensiering mellom trente/utrente individ, eller mellom rasene. I tillegg sliter man med at oppdrettere sjøl fallbyr pris på egne dyr for å bli kvitt dem. Her må det også bevisstgjøring av oppdretterne til Det må til flere konkurranser som kan gi meritterende resultater for hestene. Visning av de gode individene under store utstillinger/arrangement for å få fokus på rasen i bruk (vinnere av NM etc.). Vise hestene i bruk, ikke bare stille ut gjerne de norske rasene i fellesskap. Det ses mer på deltakelse i NM og gode resultater her enn ei god rideprøve på utstilling blant potensielle kjøpere Trenger folk til å utdanne hestene, men også kunder med penger og interesse for å kjøpe godt trente dyr til rett pris. I dag har vi kunder med interesse, men lite penger. Hvordan få snudd dette? Vil det være lurt med mer show for å øke interessen? Nl-hest har årlig kløvtur som også er bra markedsføring ikke nødvendigvis konkurransevirksomhet som skal til. Organisasjonene har kommet godt i gang med å samarbeide i ulike sammenhenger, blant annet vil det bli 1.5 timers pauseinnslag under neste års Jarlsberg-utstilling der de norske rasene presenteres. Godt markedsføringstiltak. DNT jobber godt overfor de politiske miljøer for Hest i Næring. Viktig å dra nytte av at det er goodwill i styret i NHS for å støtte opp under arbeid om felles tiltak, for eksempel felles markedsføringsplan for de særnorske rasene. Her trenger avlsorganisasjonene støtte fra NHS/avlsrådet i arbeid med å utvikle en handlingsplan, både ressursmessig og økonomisk. Organisasjonene vil presisere at NHS har et minst like stort faglig ansvar for de særnorske rasene som avlsorganisasjonene. Organisasjonene syns det fungerer greit med markedsføring på mikronivå, men trenger hjelp på makronivå. Regionale hestesentra vil være sentrale i arbeidet med å synliggjøre hestens rolle som kulturbærer/en del av kulturarven innen hver rase. Avlsorganisasjonene bør gå bredt ut i fellesskap overfor skoler med fokus på hest. Sørge for kontaktpersoner for de enkelte avlsorganisasjonene som kan være behjelpelige med å formidle gode individ av de enkelte rasene til bruk i skolen.

4 NHS må vurdere nøye ressursbruken på de særnorske rasene opp mot de øvrige rasene som registreres. Differensiert prissetting for norske raser opp mot importerte raser har dette vært vurdert? Bruk av avlsmidlene omfordeles for å gi bedre effekt? Utvida bruksprøver test av få hester for altfor dyre penger, samtidig gir det lite effekt på avlen etterpå. Tildelingen fra LMD i år hadde som en forutsetning at det kunne gis 1 mill kr ekstra, dersom NHS kunne vise til/ha gode planer for 30 % egenfinansiering. Dette har det ikke vært mulig å nå Økonomi er en begrensende faktor. Viktig at det søkes om frie midler for å finansiere Fokus Unghest-prosjektet framover dette bør ikke tas av midlene til avlsfremmende tiltak. Etter ønske fra avlsorganisasjonene, skal avlsrådet jobbe videre med å lage en handlings- /markedsføringsplan og ta dette opp med styret i Norsk Hestesenter. Bruksdata fra utstillingssammenheng presentasjon av Therese Selles masteroppgave Arvegrader på utstillingsdata ved Hanne Fjerdingby Olsen Hanne presenterte de resultatene som foreligger fra masteroppgaven som har analysert utstillingdata fra tidsperioden for de tre rasene fjordhest, dølehest og nordlands- /lyngshest. Det ble valgt å slå dataene for alle tre raser sammen og bruke en multirasemodell basert på resultatene for 3-åringene. Det vises flere dølehopper enn hingster dette kan ha sammenheng med at det er røntgenkrav til hingstene, og at det forekommer en større seleksjon fra eier (forhåndsrøntgen) på hingstesida før hingstene tas fram til kåring. Samtidig er det større tradisjon knyttet til det å vise hopper i klasse 7 på høsten enn for andre raser. Arvegrad, h 2 angir hvor stor del av variasjonen som skyldes arv. Variasjonen deles inn i miljø varians og genetisk varians. Det karakteriseres som relativt høye arvegrader når de ligger mellom 0,25-0,30. Hanne pekte på at mange av egenskapene som måles under utstillingen, er sammensatte egenskaper. Hun stilte for eksempel spørsmålet hva gjør en hest til en god kjørehest? Eksteriøre trekk som skiller den fra en ridehest? Man avler vel ikke på bakgrunn av en god/dårlig kusk? Stort forbedringspotensiale i bedømmelsessystemet der det blant annet bør sees på hvordan man kan redusere antall sekkeposter, altså dele opp eksteriøre egenskaper som er sammensatt av flere, for eksempel bein. Videre er det også vanskelig å gjøre objektive målinger av bruksprøvene der påvirkning fra kusk/rytter er svært avgjørende for hestens prestasjon, men som i utgangspunktet sier lite om hestens egne egenskaper. Generelt viser resultatene at det er lave til moderate arvegrader for egenskapene i avlsmålet til de tre særnorske rasene. Kroppsmål viser høge arvegrader (0,20-0,53). Eksteriør viser arvegrader fra 0,04-0,36. Bruksegenskapene viser arvegrader fra 0,04-0,16. Det understrekes likevel at datamengden i undersøkelsen er noe avgrenset, slik at det ikke bør legges altfor stor vekt på resultata. Det er bare en liten del av den totale populasjonen som blir vist på utstilling og informasjon tilgjengelig ved utvalg av avlsdyr er derfor avgrenset. Det bør jobbes for å øke deltakelsen på utstillinger og i tillegg hente informasjon fra andre kilder for å gjøre

5 utvalget sikrere. Egenskapene i avlsmålet bør defineres grundigere deles opp i flere delegenskaper og tildeles relative vekter slik at vurderinga av egenskapene blir mindre subjektiv. Fredag 13. august Fokus Unghest status ved Hanne Fjerdingby Olsen Det har vært noen utskiftninger i gruppa. Lena Erfjord har gått ut og i stedet har Elin Monsrud kommet inn. Ellers er det bra bruk av midlene og aktive lag. Har manglet webredaktør dette halvåret, men det kan være at det kommer på plass innen rimelig tid. Det jobbes med å få til fagseminarer for alle rasene har hatt for fjordhest og nl-hest, ikke fått det på plass for dølehest ennå. Man skal ha et møte ang utvikling av en føllmodul over helga. Her er tanken at det skal legges opp til korte treningsøkter, teori om å ha føll, stell av føll etc. Planer framover: Det er ønskelig at flere lokallag arrangerer bruksprøvinger, ikke bare kurs. Det er også tenkt på kurs/fagseminar for kursarrangører i lokallaga. Bruke NM-arrangementene til et fagseminar. Presentasjon av resultater fra doktorgradsarbeid Optimal contribution på kaldblods traver ved Hanne Fjerdingby Olsen Optimal contribution-teori tar utgangspunkt i at man skal finne best løsning for å få avlsmessig framgang gitt ei satt grense for innavlsøkningen. I modellen er det brukt tallmateriale fra det er blitt foretatt simuleringer under ulike gitte forutsetninger. Nedenfor er resultatene kort oppsummert: I virkeligheten har over 60 % av hingstene mellom 1-10 parringer. I optimal contribution-modellen, når man ikke har satt begrensinger på antall bedekninger pr hingst, gir den at beste strategi er å la et fåtall hingster (10) ha over 200 bedekninger hver. I følge teorien bør hingster i alderen 3-8 år få hovedvekten av parringene. Stopp i tide la gammelhingstene hvile..! Resultatene fra modellen bør ikke brukes slavisk. Det vil ikke være stor aksept for å endre premissene for avlerne til at nå skal 19 hingster kunne godkjennes for å bedekke 100 hopper hver vekk med alle småavlere. Modellen må brukes rådgivende. Utstillingsdata i dagens form kan ikke brukes direkte inn i en slik type modell, men må gjøres noe med. Tabellforklaring: RL 2006 faktiske tall fra De øvrige kolonnene angir resultater fra Optimal contribution-modellen med ulike betingelser for antall avkom pr hingst, OCS_nolim, OCS_100, OCS_60 og OCS_30.

6 Kommentarer fra salen: T. Arnarsson har laget en løsning som brukes for islandshest der den enkelte hesteeier kan lage føll på papiret, basert på avlsverdier. Her er det ikke brukt OCSmodell inn i systemet, men en videreutvikling der det også tas inn begrensninger i forhold til slektsskapsbegrensninger. Det burde kunne jobbes for å få til et samarbeidsprosjekt der en teknisk løsning som kan tilby dette, er målet. Innavlsgrad beregnes i det enkelte individ, ikke for populasjonen. Bedekningstall presentert av Tore Kvam Tore viste oversikt over bedekningstall for de fire rasene for de siste åra. Alvorlig trend med nedgang for alle. Antydes mulig under 1100 bedekninger for travet i år, under 300 på fjordhest og frykter nedgang i nl-hest og døl også. For ponni antydes det også noe nedgang i antall bedekninger, men økning i import av dyr. Dette skjer samtidig som organisasjonene har fokus på bedekningsnedgangen og jobber for å gjøre noe med det men det er ingen synlig effekt ennå. Viktig poeng at nedgang kommer etter oppsving. Resignasjon da man ikke får solgt dyr. Etterspørsel og at markedet vil ha ferdig utdanna hester i større grad. Finanskrisa påvirker også det er samme trend i England og Europa for øvrig. Utvida bruksprøve innledning ved Tore Kvam Tore dro ett historisk tilbakeblikk for ordningen og oppsummerte med at det etter evalueringen i 2005 ble konkludert med at man skulle kjøre beholde eksisterende ordning fram til en bedre metode var på plass. Der er vi fortsatt. Utvida bruksprøver innebærer at man får omfattende data, men om få individ. Dette gir liten seleksjon og er en kostbar evaluering (ca kr pr hg). De beste av de selekterte individene bidrar lite i populasjonen, eksporteres eller mister populariteten fort. Kommentarer fra salen:

7 Flere hingsteeiere, blant annet av nl-hingster lar være å komme på test pga utgiftene forbundet med dette (egenandel, opptrening og oppstalling/fôring). Seleksjonen skjer på 3-årsstadiet. For fjordhest er det testet 130 hg totalt, 9 er tatt ut av testen, ca 30 har mista kåringa pga. testen. Spissen i 2009 hadde 40 hp da, bare hp i år. Mister fort interessen. Kanskje på tide å fjerne utvida bruksprøve og satse på 3-årstester og brukstester ved 5-6 års alder? Landslaget for nl-hest er klare på at utvida bruksprøver må bort nå. Det bør bli enighet her i dette møtet om å få fram et prøveprosjekt allerede fra 2011 som skal erstatte dagens ordning. Tore mante da til at det bør jobbes for å få fram et felles opplegg for de 3 rasene. Avlsrådet finner det hensiktsmessig å få fellesmøtets samtykke til å kunne omdisponere ressurser fra utvida bruksprøver til å kunne utvikle annen testmodell. Landslaget for dølehest er enige i at det må finnes en bedre testform og gjerne felles for de 3 rasene. Dette må utarbeides sammen med avlsrådet. Bør ikke kutte ut dagens ordning før vi har en bedre form på plass, men det må skje snart. Avlsrådet/NHS som må ta ansvaret for utviklingen av et nytt alternativt testopplegg ikke avlsorganisasjonene. Her er det snakk om ressurser, både mht folk, penger og tid. Dette bør kunne ses i sammenheng med utviklingen av handlingsplan for de særnorske rasene. Kvalitetsbedømmelse/bruksdager rundt omkring i landet kan være et forslag til erstatning. Tore lanserte også en mulighet der hingster kåres som 3-åringer, får tildelt en liten hoppekvote og må inn til mer brukstesting ved høyere alder. Oppsummering på bakgrunn av diskusjon: Foreløpig mandat for avlsrådet avlsorganisasjonene vil at avlsrådet prioriterer å få på plass et alternativt testopplegg som kan erstatte utvida bruksprøver. Dette bør inngå som et ledd i en handlingsplan. Avlsrådet jobber med dette i sitt neste møte. De tre organisasjonene sender formelt brev til NHS/avlsrådet i denne sammenheng så fort som mulig. På bakgrunn av dette brevet og møtet i dag, settes det sammen en arbeidsgruppe fort som blant annet skal jobbe for å utvikle et midlertidig/prøveprosjekt for 4-5åringer som kan gjelde alt fra Det er ønskelig at eksisterende ordning for utvida bruksprøver settes på vent en periode. Ideelt sett burde det settes en møtedato allerede nå. NHS må utpeke en person som skal dra dette arbeidet. Evaluering av møtet Absolutt gunstig å dele opp fellesmøtet slik det ble gjort i år. Sikkilsdalen er et trivelig møtepunkt og det er praktisk at de to fellesmøtene legges i tilknytning til hverandre. De fire organisasjonene har stor nytte av å kunne snakke sammen, jobbe sammen og utveksle erfaring. Det var interessant å høre om forskningsresultatene for kaldblods traver. Møtet ble avsluttet med lunsj kl Referent: Gina Onsrud

Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020

Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020 Landslaget for nordlandshest/lyngshest Hovedstyret Norsk Hestesenter Starum 2850 Lena Andebu, 8. november 2011 Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020 Handlingsplanen skal finne fram til

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter VT/bkl/08.06.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/2015: Onsdag 3.juni 2015, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Per

Detaljer

Strengthening the competitive edge for the the Norwegian horse breeds through sports and breeding. NFR-prosjekt Hanne Fjerdingby Olsen 2011-2014

Strengthening the competitive edge for the the Norwegian horse breeds through sports and breeding. NFR-prosjekt Hanne Fjerdingby Olsen 2011-2014 Strengthening the competitive edge for the the Norwegian horse breeds through sports and breeding NFR-prosjekt Hanne Fjerdingby Olsen 2011-2014 Bakgrunn Gjennomføring av forprosjekt med forslag om pilotprosjekt

Detaljer

Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og alle avlsorganisasjonene

Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og alle avlsorganisasjonene Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og alle avlsorganisasjonene Tid: Fredag 13. august lørdag 14. august 2010 Sted: Sikkilsdalsseter, Skåbu Organisasjoner som var representert: - Norges Fjordhestlag:

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat, VT/bkl/29.03.11 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/11: Lørdag 22.januar 2011 kl. 08.30. Sted: Radisson Plaza Hotel, Oslo. Tilstede: Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker,

Detaljer

Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012

Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012 Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012 Denne avlsplanen erstatter avlsplan for NBK for perioden 2002 2007, og er vedtatt av Årsmøtet i 2007. Avlsplanen inneholder en vurdering av effekten

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/30.04.14 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/14: Sirkulært, utsendt på mail 17.mars 2014. Deltagere: Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Torgeir Svalesen,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Foreløpig referat VT/bkl/01.02.12 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 1/12: Fredag 20.januar 2012, kl. 13.15. Sted: Deltagere: Hotel Scandic Byporten, Oslo. Anne Kathrine Fossum, leder, Per

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat, VT/bkl/21.06.11 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 4/11: Tirsdag 29.mars 2011, kl.10.30 - kl. 16.00. Sted: Tilstede: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

Landsmøte for nordlandshest/lyngshest

Landsmøte for nordlandshest/lyngshest Foto:Jørgensen Landsmøte for nordlandshest/lyngshest Anna Rehnberg, Sola, 22.03.2015 Organisasjonskart for arbeidet med genetiske ressurser i Norge Landbruks- og matdepartementet (LMD) Norsk institutt

Detaljer

Til lokallagene under Landslaget for nordlandshest/lyngshest:

Til lokallagene under Landslaget for nordlandshest/lyngshest: Til lokallagene under Landslaget for nordlandshest/lyngshest: Etter felles medlemsmøte nasjonale hesteraser 04. 06.10.2013, Gardermoen Rasespesifikk del nordlandshest/lyngshest 1. kort orientering/bakgrunn

Detaljer

Gjennomførte kurs en uke og mer 2009

Gjennomførte kurs en uke og mer 2009 Gjennomførte kurs en uke og mer 29 NORSK HESTESENTER studenter Ridelærer (I) vår 8 Ridelærer (I) høst 12 Hovslager fagbrevskurs 2 Stallmesterkurs 5 Galopptrenerkurs 2 Travtrener høst 1 Hestekunnskapseksamen

Detaljer

Oppsummering fra dialogmøte mellom avlsorganisasjonene og NHS 30.september 2014

Oppsummering fra dialogmøte mellom avlsorganisasjonene og NHS 30.september 2014 Oppsummering fra dialogmøte mellom avlsorganisasjonene og NHS 30.september 2014 Tilstede: Landslaget for dølahest, Landslaget for nordlandshest/lyngshest, Norges Fjordhestlag, Norsk Ponniavlsforening,

Detaljer

Skaugerud, Guro Hagen, Otto-Arne Schau. Ole-Johan Dyste, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Irene

Skaugerud, Guro Hagen, Otto-Arne Schau. Ole-Johan Dyste, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Irene MØTE: X STYRET AVLSUTVALGET INFOUTVALGET.. TID: MØTELEDER: STED: INNKALT: MØTT: REFERENT: 23. mai, kl.15-20.30 Ole-Johan Dyste Norsk Hestesenter, Starum Ole-Johan Dyste, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning,

Detaljer

Opprop: Det møtte 72 stemmeberettigede utsendinger fra 20 lokallag.

Opprop: Det møtte 72 stemmeberettigede utsendinger fra 20 lokallag. Landsmøteprotokoll - Landsmøtet 2012 i Landslaget for Dølahest avholdt på Stav 20.april 2012. 1. Åpning opprop. Leder Stein Bentstuen ønsket velkommen. Opprop: Det møtte 72 stemmeberettigede utsendinger

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/30.11.12 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 7/12: Tirsdag 20.november 2012, kl. 10.30 16.30. Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Sports- og avlgruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse av DNT

Detaljer

Avlsplan. Generell del for. Nordlands/ Lyngshest. Dølahest og. Fjordhest.

Avlsplan. Generell del for. Nordlands/ Lyngshest. Dølahest og. Fjordhest. Avlsplan Generell del for Nordlands/ Lyngshest Dølahest og Fjordhest. 1 Del 1 Generell del 1. INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Rammeverk for avlsplanen... 3 2.1. Lovverk... 3 2.2. Reglementer... 4 3. Rollefordeling...

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 12.00 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann:

Detaljer

49/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste

49/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: MØTELEIAR: STAD: MØTT: FORFALL: 29. juni, kl.20.30 Ole-Johan Dyste Telefonmøte Ole-Johan Dyste, Guro Hagen, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter VT/bkl/08.07.13 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 4/13: Onsdag 26.juni 2013, kl. 14.00 Sted: Deltagere: Forfall: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Per Kolnes, Janne Seilen,

Detaljer

Norges Fjordhestlag Myroldhaug N-6770 Nordfjordeid

Norges Fjordhestlag Myroldhaug N-6770 Nordfjordeid Fokus unghest Fjordingen, dølahesten og nordlandshest/lyngshest får stadig sterkare konkurranse frå utanlandske rasar. Dei siste åra har vi hatt for låge bedekningstal innan fjordhesten. Dette skuldast

Detaljer

Torsdag 21. januar 2016 ble Avlskomitémøte 1/2016 avholdt på Linne Hotell kl. 10.00 16.30

Torsdag 21. januar 2016 ble Avlskomitémøte 1/2016 avholdt på Linne Hotell kl. 10.00 16.30 Endelig protokoll Torsdag 21. januar 2016 ble Avlskomitémøte 1/2016 avholdt på Linne Hotell kl. 10.00 16.30 Til stede: Ole C. Ødegaard, Tone M. Blindheim, Per Erik Hagen, Hans Emil Hansen og Berit Tveter

Detaljer

Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad

Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: 18. oktober 2013, kl. 12.00-16.00 MØTELEIAR: STAD: REFERENT: INNKALLA: Møtt: Kjell Horten Norsk Hestesenter, møterom 2. etg. Elin Furrevik Kjell Horten, Åge

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 5/12: Tirsdag 11.september 2012, kl. 10.30. Foreløpig referat VT/bkl/20.09.12 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder, Per

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN)

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 18.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for amerikanske sportshester (ASIN) på møterommet

Detaljer

2 Avlsarbeidet for norske varmblodstravere

2 Avlsarbeidet for norske varmblodstravere Norsk avlsplan for varmblods travhester 2015 1 Innledning Avlsarbeidet med hest er i Norge basert på sterke tradisjoner. Planmessig satsing fra DNT, interesserte oppdrettere, statskonsulenttjenesten, kåringsnemnder

Detaljer

Prosjektplan. utviklingsprosjekt

Prosjektplan. utviklingsprosjekt Prosjektplan utviklingsprosjekt Initiering og koordinering av bevaring, utvikling, bruk og markedsføring av nordlandshest/lyngshest i Troms og i Nord-Norge Nord-Norsk Hestesenter, Moen Arbeidsgruppe: Kristin

Detaljer

AVLSPLAN FOR NORDLANDS-/LYNGSHEST

AVLSPLAN FOR NORDLANDS-/LYNGSHEST AVLSPLAN FOR NORDLANDS-/LYNGSHEST Fastsatt i styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, siste revisjon vedtatt 23.januar 2010. 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser for avlsarbeid på hest i Norge...

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

FoU prosjekt Elghund. 13.06.2015 Marte Wetten Geninova

FoU prosjekt Elghund. 13.06.2015 Marte Wetten Geninova FoU prosjekt Elghund 13.06.2015 Marte Wetten Geninova Hovedprosjekt Fra fenotype til genotype -utvikling av avlsprogram for de Norske Elghundrasene Hovedmål Overføre prinsipper fra avl på produksjonsdyr

Detaljer

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier 4 Avlskriterier. Som et tiltak for å gjøre noe med den situasjonen KLML er mht. innavlsproblematikk og faren for reduksjon av den genetiske variasjonen, foreslår AR forandringer i avlskriteriene. 4.1 Begrunnelse

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/23.06.2014 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 4/2014: Onsdag 18.juni 2014, kl. 14.00 Sted: Deltagere: Forfall: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

Foto: Lill-Beate Nymoen. Handlingsplan for nasjonale hesteraser

Foto: Lill-Beate Nymoen. Handlingsplan for nasjonale hesteraser Foto: Lill-Beate Nymoen Handlingsplan for nasjonale hesteraser 2011 2020 Side 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 5 2.0 Bakgrunn... 6 2.1 Markedssituasjon... 8 2.2 Innavlssituasjon... 8 2.3 Ansvarsfordeling...

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Torsdag den 16.desember 2010 kl. 15.00 ble møte avholdt i Riksmeklingsmannens lokaler, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 9. juni 2009 kl. 15.00 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

AVLSDATA FRA FØLLFESTIVALEN DEL 1 av Unn Reierstad, cand.scient (NLH/UMB), veterinær (NVH) / RR Reierstad Ridehest

AVLSDATA FRA FØLLFESTIVALEN DEL 1 av Unn Reierstad, cand.scient (NLH/UMB), veterinær (NVH) / RR Reierstad Ridehest AVLSDATA FRA FØLLFESTIVALEN DEL 1 av Unn Reierstad, cand.scient (NLH/UMB), veterinær (NVH) / RR Reierstad Ridehest MATERIALE & METODER : AVLSLÆRE For ethvert dyr er P = GEN + ENV, der P, GEN og ENV er

Detaljer

Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka?

Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka? Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka? Ina Andersen-Ranberg 1 og Dan Olsen 1 Norsvin Hybridpurka Mesteparten av svineproduksjonen er i bruksbesetningene og i disse besetningene er vanligvis

Detaljer

Avlsstimulerende tiltak - Hvilke avlsstimulerende tiltak bør styrkes/settes inn for kaldblodshesten - Avlsplan

Avlsstimulerende tiltak - Hvilke avlsstimulerende tiltak bør styrkes/settes inn for kaldblodshesten - Avlsplan 1. INNLEDNING 1.1. Mandat DNT styret vedtok i juli 2009 å nedsette et eget kaldblodsutvalg. Dette utvalget skulle legge frem forslag til tiltak som bidrar til at kaldblodsrasen får en sunn utvikling, at

Detaljer

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak 1 INNLEDNING 1.1 Mandat I en pressemelding fra DNT styret

Detaljer

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER OG HINGSTER Mars 2004

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER OG HINGSTER Mars 2004 BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER OG HINGSTER Mars 2004 Innledning Det var fra og med utstillingssesongen 1992 krav om at de aller fleste hestene skal ha bestått en bruksprøve eller ha prestasjoner for å

Detaljer

Avlsplan for islandshest. Del 2. Rasespesifikke bestemmelser

Avlsplan for islandshest. Del 2. Rasespesifikke bestemmelser Del 2 Rasespesifikke bestemmelser Vedtatt av styret i Norsk Hestesenter 30.april 2014 Innhold Kort presentasjon av organisasjonen... 3 1. Avlsmål for islandshest... 3 1. 1.Vektlegging av egenskaper...

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 2. juli 2007 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Onsdag den 30.mars 2011 kl. 16.00 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Sted er endret ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Middag fredag kveld 17. april kl 1900 og overnatting på Thon Hotel Linne Statsråds Mathiesens

Detaljer

AVLSPLAN FOR PONNIER

AVLSPLAN FOR PONNIER AVLSPLAN FOR PONNIER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 16. august 1999, revidert 16.mars 2005 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 RAMMEBETINGELSER FOR AVLSARBEID PÅ HEST I NORGE... 4 2.1 HESTEHOLDETS

Detaljer

Avl på ferskvannsarter, vil det kunne bli en realitet i Norge? Av Terje Refstie Akvaforsk Genetics Center AS

Avl på ferskvannsarter, vil det kunne bli en realitet i Norge? Av Terje Refstie Akvaforsk Genetics Center AS Avl på ferskvannsarter, vil det kunne bli en realitet i Norge? Av Terje Refstie Akvaforsk Genetics Center AS Avlsmetoder. Reinavl Krysningsavl Betinger heterosis Innavl Fører til innavlsdepresjon Reinavl.

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Mandag den 2.juli 2007 kl. 18.00 ble møte avholdt i møtelokalene til Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Sorenskriver

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 16.30 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

AVLSPLAN FOR TINKER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 8.november 2006

AVLSPLAN FOR TINKER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 8.november 2006 AVLSPLAN FOR TINKER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 8.november 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...4 2 Rammebetingelser for avlsarbeid på hest i Norge...4 2.1 Hesteholdets omfang og brukere

Detaljer

Avlsplan Norsk Limousin

Avlsplan Norsk Limousin Avlsplan Norsk Limousin Vedtatt 11. mars 2011 Her setter du inn beskjeden. Bruk høyst to eller tre setninger for å oppnå best mulig effekt. Hovedprinsipper Avlsarbeidet på Limousin i Norge baseres på følgende

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest Onsdag den 30. mars 2011 kl. 16.00 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Sorenskriver Stein

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 17.15 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Prosjektet går nå inn i sin avsluttende fase og styringsgruppa er invitert til møte 04.04.2011.

Prosjektet går nå inn i sin avsluttende fase og styringsgruppa er invitert til møte 04.04.2011. Nord-Norsk Hestesenter AS Olsborg 9321 MOEN Prosjektleder Birgit D. Nielsen tlf 918 91578 e-post birgitdn@online.no Rapport april 2011 Utviklingsprosjekt: Initiering og koordinering av bevaring, utvikling,

Detaljer

Avlsindekser. Hva er en avlsindeks?

Avlsindekser. Hva er en avlsindeks? Avlsindekser Hva er en avlsindeks? Indekser er et tallmessig uttrykk for en hunds forventede avlsmessige verdi for den egenskapen den er beregnet for Indekser er uavhengig av NVK s database og kjøres direkte

Detaljer

Prosjektplan. Film, foto og signaturaktivitet

Prosjektplan. Film, foto og signaturaktivitet Prosjektplan Oppfølging av utviklingsprosjekt i 2012 Initiering og koordinering av bevaring, utvikling, bruk og markedsføring av nordlandshest/lyngshest i Troms og i Nord-Norge Film, foto og signatur Nord-Norsk

Detaljer

Den rette hingsten for min hoppe

Den rette hingsten for min hoppe Den rette hingsten for min hoppe Da er snart avls sesongen over oss og for de som skal bedekke i år er det en spennende og viktig tid fremover. Hvordan skal jeg velge riktig hingst til min hoppe? Dette

Detaljer

Sikkerhet i avlsarbeidet

Sikkerhet i avlsarbeidet Sikkerhet i avlsarbeidet Geitedagene, 23. august 2014 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Avlsarbeidet Avlsframgang: Den nye generasjonen er bedre enn den forrige To hovedoppgaver 1. Skape

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)-veileder

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)-veileder Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)-veileder Mange raser har allerede en avlsstrategi i en mer eller mindre gjennomarbeidet skriftlig versjon. Disse vil for noen raser kunne brukes som et utgangspunkt, med

Detaljer

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER Fra og med 01.03.2013 Norsk hestesenter, Starumsveien 71, 2850 Lena Tlf: 61 16 55 00 www.nhest.no Innhold INNLEDNING DEL

Detaljer

Masteroppgåve ved Universitetet for Miljø- og Biovitskap 2010. Therese Selle. Rettleiarar: Hanne Fjerdingby Olsen, Gunnar Klemetsdal

Masteroppgåve ved Universitetet for Miljø- og Biovitskap 2010. Therese Selle. Rettleiarar: Hanne Fjerdingby Olsen, Gunnar Klemetsdal GENETISK ANALYSE AV UTSTILLINGSRESULTAT FOR DEI NORSKE HESTERASANE DØLEHEST, FJORDHEST OG NORDLANDSHEST/LYNGSHEST Masteroppgåve ved Universitetet for Miljø- og Biovitskap 2010 Therese Selle Rettleiarar:

Detaljer

Landsmøtet ble utsatt i en time på grunn av avviklingen av løsmønstringa i forbindelse med hingstekåringa for dølahest.

Landsmøtet ble utsatt i en time på grunn av avviklingen av løsmønstringa i forbindelse med hingstekåringa for dølahest. PROTOKOLL FRA LANDSMØTET I LANDSLAGET FOR DØLAHEST Tid: Fredag 25.april 2014. Kl. 19.00. Sted: Havrebua, Stav. Landsmøtet ble utsatt i en time på grunn av avviklingen av løsmønstringa i forbindelse med

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2020 Innholdsfortegnelse Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen... 3 Populasjonsstørrelse...

Detaljer

AVLSPLAN FOR HAFLINGER

AVLSPLAN FOR HAFLINGER AVLSPLAN FOR HAFLINGER Fastsatt av Styret i Norsk Hestesenter første gang 29.mars 2006, endret 4.juli 2006. Innhold INNHOLD... 2 REVISJONSOVERSIKT... 3 1 INNLEDNING... 4 2 RAMMEBETINGELSER FOR AVLSARBEID

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 20.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for fjordhest på møterommet Hemsen, Administrasjonsbygget, Norges Veterinærhøgskole,

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for

Detaljer

Landslaget for nordlands/lyngshest Hovedstyret

Landslaget for nordlands/lyngshest Hovedstyret Landslaget for nordlands/lyngshest Hovedstyret Landsmøtet 2013 Vollan Gjestestue Nordkjosbotn 9 mars Følgende delegater møtte: Hovedstyret: Marit Wasmuth, Gunn Grønås, Hans Erling Moholt, Arvid Reiersen

Detaljer

Vi i avlsrådet har som mål å få til ett nedfrysnings prosjekt av sæd. Dette er for å bevare genmaterialet.

Vi i avlsrådet har som mål å få til ett nedfrysnings prosjekt av sæd. Dette er for å bevare genmaterialet. Info fra avlsrådet for finskstøver Avlsrådet for finskstøver er et valgt organ på RS i NHKF etter forslag fra FFN. De som er valgt inn sitter der på frivillig basis. Avlsrådet sin oppgave er å forbedre

Detaljer

Norsk Hestesenter. Formål STIFTELSESORGANISASJONENE

Norsk Hestesenter. Formål STIFTELSESORGANISASJONENE Norsk Hestesenter Formål STIFTELSESORGANISASJONENE Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Det Norske Travselskap Foreningen til Kjørehestens Fremme Hest og Helse Landslaget for Dølahest Norges Fjordhestlag

Detaljer

AVLSPLAN FOR DØLAHEST

AVLSPLAN FOR DØLAHEST AVLSPLAN FOR DØLAHEST Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, siste revisjon vedtatt 20.januar og 24.februar 2012. Innhold Overordna avlsmålsetting for dølahesten... 3 Avlsmålet

Detaljer

Status for rasen i 2009:

Status for rasen i 2009: Avl og oppdrett Status for rasen i 2009 (presentert på oppdretterseminar i NAMK den 13.06.2009) Fødselstall for rasen er hentet fra DogWeb i perioden 1. januar 2008 til 10. juni 2009. (NB! Statistikkene

Detaljer

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT Gjeldende fra 1. januar 2014 Registreringsregisteret 1 Sportssystemet er det offisielle registeret over alle norskregistrerte stambokførte travhester som har

Detaljer

Vedlegg til avlsplan bakgrunn og forklaringer

Vedlegg til avlsplan bakgrunn og forklaringer Vedlegg til avlsplan bakgrunn og forklaringer 1. Avlstall Avlstall beregnes for egenskapene hoftekvalitet, viltfinnerevne og jaktlyst.. Avlstallet sier noe om hvordan hunden vil avle med hensyn på den

Detaljer

Eksteriørvisnings- og bruksprøvereglement Norsk Varmblod

Eksteriørvisnings- og bruksprøvereglement Norsk Varmblod Eksteriørvisnings- og bruksprøvereglement Norsk Varmblod Vedtatt 09.04.2014 1. Hensikt og oversikt over obligatorisk bruksprøve for ulike klasser Hensikten med å gjennomføre bruksprøver er å bedømme hestens

Detaljer

Indekser i avlsarbeidet: Kan vi se om de virker? Jørgen Ødegård Avlsforsker

Indekser i avlsarbeidet: Kan vi se om de virker? Jørgen Ødegård Avlsforsker Indekser i avlsarbeidet: Kan vi se om de virker? Jørgen Ødegård Avlsforsker Gentisk fremgang Hver generasjon står på skulderne til forrige generasjon Fremgangen er varig Selv om avlsarbeidet skulle stoppe

Detaljer

Internasjonal avlsverdiberegning på tvers av avlsforbund; utfordringer og muligheter

Internasjonal avlsverdiberegning på tvers av avlsforbund; utfordringer og muligheter Internasjonal avlsverdiberegning på tvers av avlsforbund; utfordringer og muligheter Stine Samsonstuen HFA320 - Hesteavl 27.10.2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Varmblods ridehest og det praktiske

Detaljer

AVLSPLAN FOR FULLBLODSARABER

AVLSPLAN FOR FULLBLODSARABER AVLSPLAN FOR FULLBLODSARABER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, revidert 8.november 2006. Innhold Revisjonsoversikt...3 1 Innledning...5 2 Rammebetingelser for avlsarbeid

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 14.15 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/29.01.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 6/2014: Onsdag 5.november 2014, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen,

Detaljer

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT Vedtatt i Fagrådet for geit 10.10.2013 Godkjent av styret i NSG xx.xx.2013 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde og definisjoner... 2 2 Organisering... 2

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for ponnirasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for ponnirasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for ponnirasene Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 15.45 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

AVLSPLAN FOR ISLANDSHEST. Norsk Islandshestforening

AVLSPLAN FOR ISLANDSHEST. Norsk Islandshestforening AVLSPLAN FOR ISLANDSHEST Norsk Islandshestforening Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 15.februar 1999, siste revisjon vedtatt 2.desember 2009 Innholdsfortegnelse REVISJONSOVERSIKT... 3

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit REFERAT Telefonmøte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Fredag 15. juni 2007, kl. 09.30 12:30 Deltakere: Ingrid Arneng (leder), Magnhild Nymo, Veronica Fagerland, Ola Søgnesand, Tormod Ådnøy, Helga Kvamsås,

Detaljer

AVLSPLAN FOR KALDBLODS TRAVER

AVLSPLAN FOR KALDBLODS TRAVER AVLSPLAN FOR KALDBLODS TRAVER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 20.april 2005, revidert 4.juli 2006 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammebetingelser for avlsarbeid på hest i Norge...5 2.1 Hesteholdets

Detaljer

Styrets forslag til REVISJON AV AVLSPLAN FOR DØLEHEST

Styrets forslag til REVISJON AV AVLSPLAN FOR DØLEHEST Styrets forslag til REVISJON AV AVLSPLAN FOR DØLEHEST 2010 OVERORDNA AVLSMÅLSETTING FOR DØLEHESTEN Landslaget for Dølehest har som formål gjennom reinrasa avl å fremme rasens særpreg, ta vare på dens egenart

Detaljer

lammene som ble ultralydmålt ved slakting (2006-2008). Lam som ble ultralydmålt ble dissekert, totalt 350 (110 lam i 2006 og 120 lam i 2007 og 2008).

lammene som ble ultralydmålt ved slakting (2006-2008). Lam som ble ultralydmålt ble dissekert, totalt 350 (110 lam i 2006 og 120 lam i 2007 og 2008). Beregning av genetiske parametere for kjøtt, fett og ben målt ved ultralyd, CT, EUROP klassifisering og disseksjon, og korrelasjoner mellom egenskapene Bakgrunn Forskning har vist at AVL er et svært sentralt

Detaljer

RIMFAKSE. SØLVFARGEHYSTERI??? Sølvfargenes forklaring og historie Av Gudrun Bøhler

RIMFAKSE. SØLVFARGEHYSTERI??? Sølvfargenes forklaring og historie Av Gudrun Bøhler SØLVFARGEHYSTERI??? Sølvfargenes forklaring og historie Av Gudrun Bøhler De vakre sølvfargene på nordlandshest/lyngshest er blitt veldig populære, og noen velger avlsdyr bevisst for å forsøke å få fram

Detaljer

Sluttrapport. Film, foto og signaturaktivitet. Nord-Norsk Hestesenter, Olsborg

Sluttrapport. Film, foto og signaturaktivitet. Nord-Norsk Hestesenter, Olsborg Sluttrapport Film, foto og signaturaktivitet Oppfølging av utviklingsprosjekt Initiering og koordinering av bevaring, utvikling, bruk og markedsføring av nordlandshest/lyngshest i Troms og i Nord-Norge

Detaljer

Årsrapport 2014 NHS utdanner heste-norge og har det overordnede ansvaret for hesteavlen.

Årsrapport 2014 NHS utdanner heste-norge og har det overordnede ansvaret for hesteavlen. Årsrapport 2014 NHS utdanner heste-norge og har det overordnede ansvaret for hesteavlen. 2 Årsrapport 2014 Norsk Hestesenter Formål: Stiftelsens formål er ved aktivt arbeid å fremme kvaliteten av hesteholdet

Detaljer

ETOLOGI. Hestens atferd i sitt naturlige miljø. Av hippolog Elin Grøneng

ETOLOGI. Hestens atferd i sitt naturlige miljø. Av hippolog Elin Grøneng ETOLOGI Hestens atferd i sitt naturlige miljø Av hippolog Elin Grøneng 1 Tema Etologi (hestens atferd i sitt naturlige miljø) Tilrettelegging av hestens miljø ut fra naturlige behov 2 Hvorfor er det viktig

Detaljer

Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 15. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Agria Hest Avl. Gjelder fra 1.4.2014

Agria Hest Avl. Gjelder fra 1.4.2014 Agria Hest Avl Gjelder fra 1.4.2014 VÅRE FORSIKRINGER TILLEGGSFORSIKRINGER Agria Veterinærforsikring Agria Løpshest Veterinærforsikring Agria Begrenset Veterinærforsikring Agria Liv Agria Ulykke Liv Agria

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 12.45 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann:

Detaljer

» Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi

» Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi » Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Avlsstrategi www.nkk.no Foto: Vibeke Brath Juni 2015 EXTRAORDINÆR ERNÆRING TIL EKSTRAORDINÆRE HUNDER Som medlem i Eukanuba Breeders Club får du mange fordeler

Detaljer

Strategiplan 2015 2018

Strategiplan 2015 2018 Sak 7 Strategiplan 2015 2018 for styret og utvalgene i Norsk Islandshestforening (NIHF) Styret og utvalgene i NIHF arbeider etter Lov for NIHF (http://nihf.no/om- Nihf.aspx#Lovfornihf) og mandatene gitt

Detaljer

Innhold. Fakta Opprinnelse Islandshestens utvikling Islandshesten på Island Islandshestens gangarter Islandshesten som konkurransehest Kilder

Innhold. Fakta Opprinnelse Islandshestens utvikling Islandshesten på Island Islandshestens gangarter Islandshesten som konkurransehest Kilder Islandshesten Innhold Fakta Opprinnelse Islandshestens utvikling Islandshesten på Island Islandshestens gangarter Islandshesten som konkurransehest Kilder Robust Liten Nøysom Utholdende Hårete Kaldblodig

Detaljer

AVLSSEMINAR 2015. Målsetting, utvalg av avlsdyr, kontroll av resultater

AVLSSEMINAR 2015. Målsetting, utvalg av avlsdyr, kontroll av resultater AVLSSEMINAR 2015 Målsetting, utvalg av avlsdyr, kontroll av resultater Presentasjon Anne Grete Langeland Hundegal hele livet. Første egne hund i 1971 Realkompetanse. Oppdrettet 27 kull. NKK s Oppdretterkurs.

Detaljer

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda torsdag 7. september 2000. Møte ble holdt i Nannestad hos Rolf Finstad.

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda torsdag 7. september 2000. Møte ble holdt i Nannestad hos Rolf Finstad. REFERAT fra møte i gjeterhundnemnda torsdag 7. september 2000. Møte ble holdt i Nannestad hos Rolf Finstad. Disse var med på møtet: Rolf A. Finstad Frits van der Kooij Per Helge Lindholt Knut B. Simensen

Detaljer

AVLSPLAN FOR OLDENBURGER

AVLSPLAN FOR OLDENBURGER AVLSPLAN FOR OLDENBURGER Norsk Oldenburgerforening Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 29.mars 2006, revidert 26. november 2008. Siste revisjon 22.september 2010. Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer