Håndbok. Statens personalhåndbok 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok. Statens personalhåndbok 2008"

Transkript

1 Håndbok Statens personalhåndbok 2008

2 4 Statens personalhåndbok 2008

3 Forord

4 4 Statens personalhåndbok 2008

5 Forord 5 Statens personalhåndbok 2008-utgaven Til mottakere av Statens personalhåndbok Personalhåndboka i trykt utgave er ment som et hjelpemiddel for de som arbeider med lønns- og personalsaker i staten. Dette må ikke forhindre at de tilsatte eller deres tillitsvalgte får tilgang til boka for å gjøre seg kjent med hva boka omhandler på felt som måtte være av særlig interesse. Se forøvrig elektronisk utgave. Boka inneholder: en oversikt over og en fortolkning av sentrale lover og regulativbestemmelser mv. som gjelder for statens personalforvaltning departementets prinsippavgjørelser og retningslinjer som er trukket opp gjennom praksis maler og veiledninger (kun elektronisk utgave). Gjennom de siste årene har boka endret seg vesentlig, og en rekke bestemmelser er opphevet eller delegert. Selve lovtekstene er tatt ut av den trykte utgaven. Brukere av personalhåndboka må derfor kjøpe disse separat eller benytte den elektroniske utgaven. Den elektroniske utgaven av boka er gratis tilgjengelig for alle og er å finne på sph.dep.no. Her er omfanget utvidet med særtrykk og veiledninger og lenker til alle relevante lovtekster. Den elektroniske utgaven blir holdt løpende à jour. Brukere som vil ha en komplett og ajourført personalhåndbok, anbefales derfor å benytte den elektroniske versjonen. I den trykte utgaven av Statens personalhåndbok 2008 er Personalmeldinger (PM) til og med PM innarbeidet. Personalmeldinger som blir sendt ut etter denne dato skal nyttes inntil det foreligger en ny versjon av den trykte personalhåndboka. Vi mottar gjerne synspunkter på Statens personalhåndbok enten det er utvalg av stoff, redigering, layout eller andre forhold angående boka. Oslo, januar 2008 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Finn Melbø Ekspedisjonssjef

6 6 Statens personalhåndbok 2008 Distribusjon av Statens personalhåndbok Personalhåndboka og Hovedtariffavtalen (trykt utgave) sendes ut etter adresselister som bl.a. er utarbeidet etter innhentet behovsoppgave fra de enkelte departementer mv. Personalhåndboka og Hovedtariffavtalen i staten blir distribuert av Departementenes servicesenter. Siden alt er tilgjengelig for alle på sph.dep.no er antall gratis trykte utgaver til statlige virksomheter begrenset. Dersom man likevel ønsker ett eller flere eksemplarer av den trykte utgaven av Personalhåndboka eller Hovedtariffavtalen i tillegg, kan dette kjøpes gjennom abonnement/løssalg se nedenfor. Elektronisk utgave Fra foreligger Statens personalhåndbok i en gratis elektronisk versjon i regi av Departementenes servicesenter. Tjenesten er tilgjengelig på adressen sph.dep.no. Tjenesten inneholder Statens personalhåndbok, Hovedtariffavtalen, og alle relevante Personalmeldinger. Brukerne kan abonnere på gratis varsling via e- post ved utgivelse av nye personalmeldinger. Abonnement og løssalg (trykt utgave) Fornyings- og administrasjonsdepartementet har inngått en avtale med Departementenes servicesenter (DSS) om utgivelse, salg og distribusjon av Statens personalhåndbok. DSS samarbeider med CDG Sandberg om distribusjon til betalende kunder, og ved henvendelse dit (se under) kan en tegne abonnement på trykt utgave av Statens personalhåndbok som også omfatter abonnement på Hovedtariffavtalen. Enkelteksemplarer av Statens personalhåndbok og Hovedtariffavtalen kan bestilles direkte på nett fra sph.dep.no/bestilling, kjøpes i alle landets bokhandlere og nettbokhandler, eller bestilles fra CDG Sandberg (se under). Priser Abonnement på Statens personalhåndbok (og Hovedtariffavtalen i Staten) tilsendt på utgivelsestidspunkt koster for 2008 kr. 600,-. Abonnementet faktureres ved levering av bok og løper til det sies opp. Statens personalhåndbok i løssalg koster kr. 500,-, mens Hovedatariffavtalen koster kr. 100,-. Porto og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg. Bestilling SPH CDG Sandberg Kunde-service 4894 Grimstad Telefon Telefax E-post Andre henvendelser om Statens personalhåndbok Kontakt Fornyings- og administrasjonsdepartementet v/ Astrid Bordal Hansen tlf Ellen Koren Dahl tlf eller (angående den elektroniske versjonen) Departementenes Servicesenter v/ Mette Haga Nielsen tlf

7 Innholdsfortegnelse

8 8 Statens personalhåndbok 2008

9 Innholdsfortegnelse 9 Innholdsfortegnelse Forord Staten som arbeidsgiver personalpolitiske føringer og satsingsområder Innledning Hovedutfordringer i fornyings og personalpolitikken Medbestemmelse og medvirkning Et inkluderende arbeidsliv preget av mangfold Likestilling mellom kjønnene Etiske retningslinjer for statstjenesten Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v., under statsforvaltningen Lønnspolitikk Statens kompetansepolitikk Ledelsesutvikling i staten Tilsetting og opphør av tjeneste Innledning Ulike typer tilsettingsforhold Kunngjøring Tilsettingsprosessen Disiplinærreaksjoner overfor embetsog tjenestemenn, inklusive ordensstraff Etiske retningslinjer for statsansatte mot kjøp og aksept av seksuelle tjenester Omorganisering, overtallighet og fortrinnsrett Oppsigelse Fortrinnsrett til ny tilsetting og formidling av overtallige arbeidstakere Midlertidig fjerning fra tjenesten suspensjon Avskjed Rusmiddelproblemer i tjenesten Klage over oppsigelse, ordensstraff, suspensjon eller avskjed. Iverksettelse Personalreglement Fjernarbeid Bestemmelser om leie av arbeidstakere Arbeidstid Normalarbeidstiden i staten Overtids- og merarbeid Hjemmevakt Kompensasjon for reiser innenlands Gjennomsnittsberegning Fleksible arbeidstidsordninger Forsikrings-/erstatningsordninger i staten Innledning Gruppelivsforsikring Yrkesskade/yrkessykdom Skade på/tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten Reiser mv Dekning av rettshjelpsutgifter Tjeneste i utlandet Erstatningsansvar overfor staten Pensjon Tjenestepensjonsordningen i staten Pensjonsalder og aldersgrenser Alderspensjon Avtalefestet pensjon (AFP) Uførepensjon Etterlattepensjon Barnepensjon Pensjon av statskassen Utbetaling og regulering av pensjoner Overføring av pensjonsrettigheter til annen pensjonsordning (Overføringsavtalen) Anke til Trygderetten Forhandlingsordningen i staten Forhandlingssystemet tjenestetvistloven Sentrale tarifforhandlinger Bestemmelser om lokale forhandlinger Arbeidskonflikter/tvister Andre lønnssystemer i det statlige tariffområdet Spesielle avlønninger Utlevering av lønnsopplysninger om tjenestemenn i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger Hovedtariffavtalen i staten 1. mai april Sentrale bestemmelser Lokale bestemmelser Fellesbestemmelsene Pensjon Diverse Avtalefestet ferie Varighet Protokolltilførsler Vedlegg

10 10 Statens personalhåndbok Medbestemmelse Hovedavtalen i staten Omstilling Hovedavtalen i staten Formål og intensjoner Virkeområde Hovedregel Inngåelse av tilpasningsavtalen Tvist ved inngåelse av tilpasningsavtale (Interessetvist) Tvist om forståelse av tilpasningsavtale (Rettstvist) Varighet Arbeidsgiverpart i den enkelte virksomhet Arbeidstakerpart i den enkelte virksomhet Former og områder for medbestemmelse Informasjon Drøftinger Forhandlinger Spesielt om informasjonsteknologi Frister Protokoll og referat Tvisteløsning i forhandlingssak Drøftinger Formål Rekruttering Likestilling Kompetanseutvikling Sentral opplæringsvirksomhet utgår Tilretteleggingstiltak Unntak fra lov om arbeideidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Årsrapport Forholdet til Arbeidstilsynet Verneombudets rettigheter Valgregler tillitsvalgte Gjensidige rettigheter og plikter Utøvelse av vervet som tillitsvalgt Regler for tjenestefri på arbeidsstedet Andre regler for tjenestefri Permisjon for tillitsvalgte og tilsatte i arbeidstakerorganisasjoner Lønn Reiseutgifter Tillitsvalgte Arbeidsgiver Definisjoner Frittstående organisasjoner Overenskomstlønte m.m Kollektive oppsigelser Arbeidstakere som ikke skal tas ut i streik Sympatiaksjoner Avstemningsregler Tolkningstvister Varighet Omstillingsarbeid i staten Sentrale avtaler med kommentarer Innledning Særavtale for reiser innenlands for statens regning Særavtale for reiser utenlands for statens regning Husleie for tjenesteboliger mv Avtale om godtgjørelse mv. på tokt Godtgjørelse for inspeksjonsoppdrag på oljeinstallasjoner til havs Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested mv Særavtale om flyttegodtgjørelse Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv Avtale om trekk i lønn for medlemskontingent Lønns- og personregistre m.m Avtale om OU-midler Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten Sentral særavtale om ferie for statstjenestemenn Medlemskap i Statens Pensjonskasse under permisjon og annet midlertidig fravær (permisjonsavtalen) Avtale om medlemsregistrering og pensjonsrettigheter i Statens Pensjonskasse for korttidstilsatte Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Særavtaler for tjeneste i utlandet Reglement for personalforvaltningen i departementene Virkemidler til bruk ved omstillinger i staten Administrative bestemmelser og kgl.res Innledning...313

11 Innholdsfortegnelse Elektroniske kommunikasjonstjenester (telefon mv.) Særlige bestemmelser for enkelte stillingskoder i lønnsplanheftet Godtgjøring og honorar for frivillig undervisning Boliglån frivillig gjeldsordning Reise- og oppholdsutgifter diverse bestemmelser Stipend til kompetanseheving Permisjoner med og uten lønn Velferdsarbeid m.m Regler for belønning til publikum for opplysninger som fører til at forbrytelser mot statlige virksomheter blir oppklart Representasjon, bevertning, utgifter til mat mv Engasjement av alderspensjonister Ekstraerverv mv Styrer, råd, utvalg mv. diverse bestemmelser Statens fellesblanketter Avtale om flyreiser, bruk av reisebyråer mv Uniformering av statstjenestemenn Renter ved forsinket utbetaling av lønn forsinkelsesrenter Retningslinjer for behandling av saker om underslag, korrupsjon, tyveri, bedrageri og utroskap i statstjenesten Økonomisk ansvar for arbeidstakere i staten som har påført staten erstatningsansvar eller skade Bruk av statens motorvogner Erstatning til statstilsatte ved skade på eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten Behandling av frafallelse av foreldelsesinnsigelse ved krav mot staten Bruk av statens motorvogner på Svalbard Avtale om overføring av pensjonsrettigheter til annen pensjonsordning Administrativ bestemmelse om kompensasjon for arbeidsog reisetid for tjenestereiser i utlandet Retningslinjer for feltarbeid i staten Kommentarer til lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven (Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidervern og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.) Ferieloven m/kommentarer Folketrygdloven Forvaltningsloven Lov om likestilling mellom kjønnene statens anvendelse Mållova Lov om Norsk Lysingsblad Offentlighetsloven Lov om statens tjenestemenn m.m og forskrifter Lov om offentlige tjenestetvister med kommentarer Lov om Statens Pensjonskasse Yrkesskadeforsikringsloven med forskrifter Veiledninger/Maler Stikkordregister

12 12 Statens personalhåndbok 2008

13 1 Staten som arbeidsgiver personalpolitiske føringer og satsingsområder

14 14 Statens personalhåndbok 2008

15 1 Staten som arbeidsgiver personalpolitiske føringer og satsingsområder 15 Statens arbeidsgiverfunksjon Styringsrett 1.1 Innledning Fornyings og administrasjonsdepartementet (FAD) har ansvaret for statens sentrale arbeidsgiverfunksjon. Dette ansvaret innebærer bl.a. å gi rammer for utøvelsen og utviklingen av arbeidsgiverfunksjonen i statlige virksomheter. FAD inngår avtaler med hovedsammenslutningene for de tilsatte om lønns og arbeidsvilkår, og forvalter lover på det statlige arbeidsrettslige feltet som gjelder hele statsforvaltningen; tjenestemannsloven, lov om Statens Pensjonskasse, tjenestetvistloven og aldersgrenseloven. FAD har ansvaret for å legge fram nødvendige endringsforslag innenfor den samlete statlige personalpolitikken for regjeringen og Stortinget. FAD har ansvaret for å utforme den overordnete personalpolitikken i staten, og skal legge til rette for at de personalpolitiske tiltakene blir iverksatt. Sentrale elementer i denne personalpolitikken er god og effektiv personalforvaltning, kompetanseutvikling og en karriere og ledelsespolitikk som bidrar til at staten kan løse sine oppgaver til beste for innbyggerne. FAD skal legge til rette for at de personalpolitiske rammebetingelsene for etatene bidrar til å sikre en god, brukerorientert statlig forvaltning. FAD skal utvikle og stille til disposisjon verktøy og virkemidler som lokale arbeidsgivere trenger for å utføre sine drifts og utviklingsoppgaver, slik at de kan nå sine mål. Arbeidsgivers styringsrett beskrives gjerne som retten til å tilsette og si opp sine arbeidstakere, og til å organisere, lede og fordele arbeidet. Styringsretten kalles ofte også for den «restkompetanse» arbeidsgiver har innenfor de rammene lov og avtaleverket setter. Selv om statlig forvaltning er regulert av et omfattende lov og avtaleverk, har lokale arbeidsgivere et betydelig handlingsrom som det er viktig at de utnytter på en hensiktsmessig måte. Det er særlig viktig at statens arbeidsgiverrepresentanter har kunnskap om det statlige regelverket, og om de muligheter det gir for god styring, organisering og ledelse i den enkelte virksomhet. 1.2 Hovedutfordringer i fornyings og personalpolitikken Velferdssamfunnet skal utvikles videre innenfor forsvarlige økonomiske og miljømessige rammer. I fornyingsarbeidet skal det satses på fellesskapsløsninger og på å redusere forskjellene i samfunnet. I fornyingsarbeidet vil det særlig bli lagt vekt på følgende: Brukerretting: Det offentlige tilbudet skal være organisert slik at det møter folks behov, samt å gjøre det enkelt for innbyggere og næringsliv å være i kontakt med det offentlige. Åpenhet: Det skal arbeides aktivt for å gi folk flest bedre kunnskap om, og innsikt i offentlige aktiviteter, ressursbruk, kvalitet og resultater. Effektivisering: Fellesoppgavene skal løses mer effektivt for å frigjøre ressurser til prioriterte oppgaver. Kvalitet: Det offentlige tilbudet skal ha høy kvalitet til beste for innbyggerne. Medvirkning: Det skal være en bred og konstruktiv medvirkning fra brukerne, de tilsatte og deres organisasjoner. Medbestemmelse 1.3 Medbestemmelse og medvirkning I personalpolitikken i statlig sektor legges det vekt på medbestemmelse og medvirkning. Hovedavtalen i staten gjelder utøvelse av ledelse og samarbeid i den enkelte virksomhet i staten. Hver enkelt virksomhet skal tilpasse Hovedavtalen til de lokale forhold gjennom en egen tilpassingsavtale. Hovedavtalen gir rammer for arbeidsgiver og de ansattes representanter når det gjelder den praktiske utøvelsen av medbestemmelsen, og hovedavtalen har som formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene. Forutsetningen er at samarbeidet skal bidra til å

16 16 Statens personalhåndbok 2008 skape et godt arbeidsmiljø, god ledelse, medvirkning til bedre resultatoppnåelse og et godt forhold til innbyggerne. For å oppnå dette kreves det at partene, både sentralt og lokalt, har den nødvendige motivasjon og de nødvendige kunnskaper, og har fullmakter til å skape et forpliktende samarbeid. (se pkt 8) IA avtalen Etnisk mangfold Nedsatt funksjonsevne innvandrerbakgrunn kvinner i lederposisjoner Regjeringens mål 1.4 Et inkluderende arbeidsliv preget av mangfold Partene i arbeidslivet og regjeringen har inngått en avtale om inkluderende arbeidsliv som gjelder ut Målene i IA avtalen, nedgang i sykefraværet, økt pensjoneringsalder og integrering av personer med nedsatt funksjonsevne, er derfor viktige mål for statlige virksomheter. Se pkt 9.19 Regjeringen stiller krav om at statlige arbeidsgivere har en personalpolitikk som legger vekt på at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen når det gjelder kjønn, alder og etnisk bakgrunn. Personer med nedsatt funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn er underrepresentert i arbeidsstokken, og kvinner er underrepresentert i lederposisjoner i forvaltningen. Sykefraværet og den faktiske pensjonsalderen står på om lag samme nivå som tidligere. Både av hensyn til personene i disse gruppene, til etatene selv og for å møte framtidige utfordringer på arbeidsmarkedet, er det nødvendig med et mer inkluderende statlig arbeidsmarked Personer med nedsatt funksjonsevne Regjeringen vil at statlige virksomheter skal tilsette flere personer med nedsatt funksjonsevne. Nå er yrkesdeltakelsen for denne gruppen lavere enn for andre i yrkesaktiv alder. Statlige virksomheter må ta i bruk den kompetansen og den arbeidskraften personer med nedsatt funksjonsevne representerer, og legge arbeidsplassene til rette dersom det er nødvendig. Det er etatene og virksomhetene som skal nå regjeringens mål, og rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne må derfor bli en del av personalpolitikken i alle statlige virksomheter. FAD vil be om rapportering i forhold til utviklingen på området. Se FADs hjemmeside Seniorpolitikk Det er regjeringens mål å hindre utstøting av eldre arbeidstakere og legge til rette for at personer som ønsker å jobbe etter at de har mulighet for å gå av med pensjon. Det er flere årsaker til å sette et slikt mål. Den demografiske utviklingen, med stadig flere eldre både absolutt og relativt, gjør det viktig å holde seniorer i arbeid. Seniorpolitikken må legge vekt på at personer har forskjellige behov i forskjellige livsfaser og faser i sin arbeidskarriere. For å sikre folketrygdens framtid er det også viktig å bryte trenden i retning av tidligere avgang fra arbeidslivet. Eldre arbeidstakere har en spesiell erfaring som er viktig å bruke for virksomhetene Etniske minoritetsgrupper Det er et overordnet mål at statlige etater skal rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Særlig har personer med ikke vestlig bakgrunn problemer på arbeidsmarkedet, også det statlige. Statlige virksomheter skal innkalle minst en søker med innvandrerbakgrunn til jobbintervju, forutsatt at søkeren er kvalifisert, se PM 12/2004. FAD vil følge opp hvordan statlige virksomheter følger opp dette pålegget. 1.5 Likestilling mellom kjønnene Den enkelte arbeidsgiver har ansvar for initiering og gjennomføring av likestillingstiltak i virksomheten, se SPH pkt De lokale tilpasningsavtalene til Hovedavta-

17 1 Staten som arbeidsgiver personalpolitiske føringer og satsingsområder 17 Kvinnebasen len skal inneholde bestemmelser om likestilling. Hvis det til ledige stillinger i staten melder seg flere søkere som har tilnærmet like kvalifikasjoner til stillingen, skal det kjønn som har mindre enn 40% av de tilsatte i den aktuelle stillingsgruppe, ha fortinnsrett til stillingen. Lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) 4 forbyr å kunngjøre ledige stillinger for et bestemt kjønn, med mindre det er åpenbar grunn til det. Likestillingsloven innebærer videre at kunngjøringen skal formuleres slik at det ikke kan reises tvil om stillingene kan søkes av begge kjønn. Kvinnebasen er en landsdekkende kompetansedatabase for kvinner som står til rådighet med sin kompetanse for dem som leter etter kvinner til ledige stillinger og styrer i privat og offentlig sektor. I tillegg skal basen kunne brukes av media og organisasjoner som ønsker å få tak i kvinner som kan uttale seg, la seg intervjue eller holde foredrag om sitt kompetanseområde. Kvinnebasen administreres av NAV. Nettadressen til kvinnebasen er: Etiske retningslinjer Retningslinjer for karantene og saksforbud 1.6 Etiske retningslinjer for statstjenesten Fornyings og administrasjonsdepartementet (daværende Moderniseringsdepartementet) iverksatte etiske retningslinjer for statstjenesten 7. september Målsettingen med disse retningslinjene er å øke bevisstheten til den enkelte statsansatte og ledere når det gjelder etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse. Dette er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Retningslinjene skal gjelde generelt for hele statstjenesten, noe som innebærer at alle statlige forvaltningsorganer er omfattet av disse retningslinjene. Fornyings og administrasjonsdepartementet forutsetter at hver enkelt virksomhet videreutvikler og styrker den etiske bevisstheten blant de ansatte, og dermed legger et godt grunnlag for lederes og ansattes muligheter for etiske refleksjoner. Den enkelte virksomhet må vurdere behovet for å supplere med egne retningslinjer tilpasset den enkelte virksomhets behov. De etiske retningslinjer er bygget opp rundt fem hovedkapitler: 1. Generelle bestemmelser med fokus på hensynet til innbyggerne og statens omdømme. 2. Lojalitet hvor forholdet til lydighetsplikt, rapporteringsplikt og effektivitetsplikt er viktig. 3. Åpenhet med fokus på offentlighet, opplysningsplikt, ansattes ytringsfrihet og varsling. 4. Tillit til statsforvaltningen forholdet til habilitet, ekstraerverv og bierverv, overgang til annen virksomhet, håndtering av sensitiv informasjon, tilbud og mottak av gaver og andre fordeler. 5. Faglig uavhengighet og objektivitet fokuserer på de ulike rollene statsansatte har. De etiske retningslinjene foreligger i PDF format på henholdsvis bokmål, nynorsk og engelsk. Se også informasjon på departementets nettsider. 1.7 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v., under statsforvaltningen Retningslinjer for karantene og saksforbud for embets og tjenestemenn ble sendt ut i februar 2005 med PM Denne personalmeldingen ble erstattet av PM datert 4. juli 2005 på grunn av noen endringer i retningslinjene. Vedlagt PM var et hefte som inneholdt retningslinjene, standardklausul, veiledning til arbeidsgiver samt veiledning til arbeidstaker.

18 18 Statens personalhåndbok 2008 Retningslinjene innebærer at en klausul om karantene og saksforbud (jf. standardklausulen) skal tas inn i nye arbeidskontrakter der hvor stillingens karakter tilsier det (jf. retningslinjene pkt. 1 og tilhørende kommentarer). Vurderingen av hvorvidt stillingens karakter tilsier det, må gjøres i forbindelse med tilsettingsprosessen. En klausul om karantene gjelder fra ansettelsen i de tilfellene de tas inn i kontrakten, og vil bli aktuell ved en overgang til en konkret stilling utenfor statsforvaltningen. Vedkommende arbeidstaker som har en klausul om karantene og saksforbud, må da søke om fritak fra klausulen ved et konkret tilbud om ny stilling. En karanteneperiode kan være på inntil seks måneder, regnet fra fratreden. Saksforbud kan være inntil tolv måneder, men til sammen maksimalt tolv måneder. Dersom karantenen blir gjort gjeldende og vedkommende arbeidstaker dermed ikke får innvilget fritak, vil arbeidstakeren motta en godtgjørelse ut karantenetiden som tilsvarer den lønn vedkommende hadde ved fratreden pluss feriepenger. Det tilståes ikke godtgjørelse ved saksforbud. 1.8 Lønnspolitikk Statens lønnssystem er en vesentlig del av personalforvaltningen. Den statlige lønnspolitikken må gjøre det mulig å rekruttere, beholde og utvikle det personalet forvaltningen trenger for å nå sine mål. Lønnspolitikken må være akseptert av dem som er omfattet av det, og virksomhetene skal ha en lokal lønnspolitikk som legger til rette for å få denne oppslutningen. Nye organisasjons, ledelses og arbeidsformer Løpende kompetanseutvikling Ledelse på alle nivåer 1.9 Statens kompetansepolitikk Kravene til ledernes og de tilsattes kompetanse i statlig forvaltning er høye og økende. Det er stadig økende krav til kvaliteten på daglig oppgaveløsning. Ledere og tilsatte skal samtidig drive nødvendig utviklingsarbeid. For å nå pålagte mål forsøker statlig forvaltning også nye organisasjons, ledelses og arbeidsformer som skal gi de tilsatte bedre anledning til å bruke sin faglige kompetanse. Oppbygging, vedlikehold og utvikling av de tilsattes kompetanse er et lederansvar, men hver enkelt har også ansvar for sin utvikling. Løpende kompetanseutvikling er avgjørende for at virksomheten skal ha evne til å løse sine oppgaver og klare omstilling på kort og lang sikt. Kompetansegivende arbeidsoppgaver er viktige for å gi de tilsatte mulighet til å kvalifisere seg til andre stillinger i virksomheten. Det gjelder for tilsatte på alle nivåer i virksomheten, og på alle trinn av deres yrkeskarriere. FAD vil i samråd med Direktoratet for forvaltning og IKT utvikle virkemidler og redskaper og stille dem til disposisjon for etatene og virksomhetene Ledelsesutvikling i staten Statlige ledere stilles overfor stadig nye utfordringer. Det stilles høyere krav til kvalitet og produktivitet, og endringstakten er økende. Økt lokalt handlingsrom og mindre sentral regulering stiller nye krav til god ledelse både på lokalt og sentralt nivå. For å stimulere til lokale tilpasninger, og samtidig sikre formidling av felles verdier innen forvaltningen, er det viktig å styrke ledelsen på alle nivåer. Målene for ledelsesutviklingen i staten er: utvikle ledere på sentralt forvaltningsnivå fra å styre gjennom detaljerte regler og prosedyrer til å styre gjennom krav til måloppnåelse og ved bruk av insentiver utvikle ledere på lokalt og regionalt nivå fra å være detaljstyrte til å ta det lederansvaret som følger med økt delegering og desentralisering av fullmakter og ansvar videreutvikle rammebetingelsene for utøvelse av lederskap for å etablere et mer fleksibelt system utvikle ledere som er inkluderende og motiverer ansatte i virksomheten.

19 2 Tilsetting og opphør av tjeneste

20 20 Statens personalhåndbok 2008

21 2 Tilsetting og opphør av tjeneste Innledning Så vel rekruttering som opphør av tjeneste i statlige forvaltningsorganer er sterkt regelstyrte prosesser. Både lov om statens tjenestemenn (tjenestemannsloven) og forvaltningsloven har utførlige regler om prosedyrene. I tillegg har hver virksomhet et personalreglement og egne administrative rutiner. Noe av forklaringen på den sterke prosesstyringen er bl.a. å finne i kravet om tillitsvalgtes medvirkning, dokumenterbarhet, en betryggende saksbehandling og generelle rettssikkerhetsgarantier. Når det gjelder rekruttering som en del av personalpolitikken vises det til kap Ulike typer tilsettingsforhold Bruk av stillingskoder/stillingsbetegnelser Hovedtariffavtalen i Staten (HTA) gir en oversikt over hvilke stillingskoder og stillingsbetegnelser som kan benyttes i staten, se HTA vedlegg 1. Det er ikke adgang til å bruke andre betegnelser enn de som er avtalt mellom partene. Det er imidlertid adgang til å bruke arbeidstitler internt i virksomheten dersom dette er ønskelig. Stillingskoder Stillingskode 1220 Spesialrådgiver Tilsettinger forskjellige grupper Hovedgrupper av arbeidstakere Bestalling Embetsmenn tilsettingsregler Tilsettinger embetsmenn Begrensninger i bruk av enkelte stillingskoder Stillingene i staten er inndelt i ulike kategorier, se inndelingen i HTA vedlegg 1. Stillinger som er benevnt gjennomgående stillinger kan benyttes av samtlige virksomheter i staten. I tillegg er det opprettet stillingskoder under det enkelte departementsområde og enkelte virksomheter. Det vil ikke være adgang til å benytte stillingskoder/benevnelser under annet departementsområde/virksomhet uten at samtykke fra FAD er innhentet på forhånd. Stillingskode 1220 Spesialrådgiver, lpl , kan brukes til meget høyt kvalifisert utredningsarbeid eller faglig veiledningsarbeid hvor det kreves spisskompentanse på høyt nivå. Stillingen kan kun benyttes i departementene og Riksrevisjonen og ikke i underliggende virksomheter Tilsettingsforhold Arbeidstakere i staten deles inn i følgende hovedgrupper: Embetsmenn, fast tilsatte tjenestemenn, åremålstilsatte (nå også embetsmenn), midlertidige tjenestemenn, overenskomstlønte og tilsatte på lederlønnskontrakter. Tilsettingsreglene er til dels noe forskjellige for hver gruppe, og reguleres nærmere i tjenestemannsloven og forskriftene til den og i virksomhetens personalreglement. Utnevnelse og tilsetting regnes som enkeltvedtak og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kommer derfor til anvendelse, med unntak av reglene om begrunnelse, klage og omgjøring, jf. fvl. 3 annet ledd. Se for øvrig SPH pkt Forvaltningsloven Embetsmenn Skillet mellom de stillinger som er embeter og de øvrige tjenestemannsstillinger er stort sett tradisjonsbestemt. Definisjonen av embetsmann finnes i tjml. 1 nr. 2 som lyder: «Med «embetsmann» menes den som er utnevnt av Kongen og gitt bestalling som embetsmann, eller den som er konstituert av Kongen i et embete.» Hvilke stillinger som skal være embeter vil ofte gå frem av lov, jf. også Grl. 22. For øvrig vil det være opp til det enkelte fagdepartement å avgjøre om en stilling skal være embete eller tjenestemannsstilling.

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser)

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 1. november 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/ Personellavdelingen

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Forord Stortinget

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 FORORD Stortinget samtykket den 14. juni

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Dokument nr. 17 (2002-2003) Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Avgitt 5. juni 2003 Innstilling fra utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

Dato: 04.02.2005 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 2.3, 2.5.8

Dato: 04.02.2005 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 2.3, 2.5.8 Det kongelige Moderniseringsdepartement PM 2005-01 Forbehold om bruk av karantene og/eller saksforbud ved overgang til stillinger utenfor statsforvaltningen Dato: 04.02.2005 Til: Statsforvaltningen og

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014 1 Håndbok Oslo kommune tariffområde Utdanningsforbundet Mars 2014 2 Del 1 - Forord Utdanningsforbundet har som mål å utarbeide en håndbok for avtaleverket i Oslo som skal være førstevalget for enhver bruker.

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer