Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR nr 184)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184)"

Transkript

1 Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR nr 184) Lotteritilsynet 25. januar

2 Oppsummering Tilgangen til pengespill uten norsk tillatelse er blitt noe vanskeliggjort, men virkningen av betalingsformidlingsforbudet har vært mindre enn det som ble skissert som et mål i forarbeidene til lovendringen. Her ble det blant annet skrevet at: Et forbud for norske aktører mot å tilby betalingstjenester til pengespilltjenester på Internett vil være et vesentlig bidrag til å redusere tilgjengeligheten til slike pengespill. (Ot.prp. nr , s. 19) I spørreundersøkelser ser vi at noen av spillerne sier at overføringer er blitt vanskeligere. Ved egne forsøk på å overføre penger har Lotteritilsynet erfart at flere selskap har innført tredjepartløsninger der mange spillere ikke opplever annet enn en direkte pengeoverføring fra seg til spillselskapet. For noen kan tilgjengeligheten til spill ha blitt større ved at tredjepartsløsninger i større grad muliggjør spill ved bruk av kredittkort. Spørreundersøkelsene vi gjennomførte i 2010 og 2011 tyder også på at flere etter hvert betaler for spill med kredittkort. Banker sier også at oversikten med spill på kreditt er vanskeligere når spillselskapene benytter tredjepartsløsninger. Med forbudet er det sendt signal om at de aktuelle pengespilltilbudene ikke er regulert av norske myndigheter. Denne signaleffekten har imidlertid avtatt gjennom 2011 fordi det nå er mindre medieomtale enn ved innføringen av betalingsformidlingsforbudet. Det er derimot en massiv markedsføring av spillselskap gjennom en rekke TV-kanaler som sender fra utlandet. At forbudet ikke er mye omtalt støttes av undersøkelser der 39 % av de som har spilt på utenlandske nettsider i 2011 sier at de ikke kjenner til det. Undersøkelser viser at antall spillere på utenlandske nettsider er stabilt i 2011 sammenlignet med tidligere år. Betalingsformidlingsforbudet vil kunne hindre rekruttering av nye spillere til spill som ikke er tillatt i Norge. Spesielt dersom betalingsløsningene fremstår som tungvinte eller ikke fungerer. Effekten motvirkes imidlertid av at det på mange nettsteder ikke oppleves som vanskelig å overføre innskudd og ved den stadige legitimeringen av utenlandske spillselskap som skjer gjennom markedsføring på tv. Norge har trolig blitt et mindre attraktivt marked for små spillselskaper og for selskaper innen spillbransjen som ønsker å overholde nasjonale regler for pengespill. For selskaper som har mange norske kunder og økonomi til å tilby alternative betalingsløsninger er Norge fremdeles et attraktivt marked. Vi ser at noen aktører har trukket seg ut av det norske markedet og noen har sluttet å tilby betalingskort som betalingsløsning. Fra undersøkelser og egne forsøk på å overføre innskudd ser Lotteritilsynet at effekten av betalingsformidlingsforbudet har avtatt gjennom Vi mener Kulturdepartementet må vurdere å effektivisere betalingsformidlingsforbudet og foreslår flere tiltak. * tettere samarbeid med banknæringen ved eventuelle endringer * tilgang til Valutaregisteret * avvisning av transaksjoner på spillselskapets navn * rapporteringsplikt for bankene 2

3 Innholdsliste 1. Innledning 2. Om betalingsformidling 3. Lotteritilsynets kontrolltiltak 4. Lotteritilsynets evaluering 4.1. Begrense muligheten til å avholde og formidle pengespill som ikke har norsk tillatelse Sende et signal om at de aktuelle pengespilltilbudene ikke er regulert av norske myndigheter Hindre rekruttering av nye spillere til spill som ikke er tillatt i Norge Gjøre Norge til et mindre attraktivt marked for pengespillaktører som ikke har tillatelse til å drive virksomhet her. 5. Forslag til tiltak 3

4 1. Innledning Forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse (FOR nr 184) trådte i kraft 1. juni 2010 (heretter betalingsformidlingsforbudet). Kulturdepartementet har delegert ansvar for den forvaltningsmessige oppfølgingen av forskriften til Lotteritilsynet. Dette innebærer blant annet å påse at bankene opptrer i tråd med regelverket. Det er gjort endringer i totalisatorloven, pengespilloven, og lotteriloven som innebærer at formidling av innsats og gevinst til pengespill uten norsk tillatelse er forbudt. Forskriften er en videre utdyping av disse lovendringene. Formålet med forskriften er å sikre et regulert og kontrollert tilbud av pengespill gjennom å begrense tilgangen til pengespill som ikke har norsk tillatelse. Pengespill i forskriftens betydning er virksomhet som omfattes av totalisatorloven, pengespilloven og lotteriloven. Forskriften gjelder for banker, finansieringsforetak, betalingsforetak, e-pengeforetak, filialer i Norge av utenlandske kredittinstitusjoner og betalingsforetak, samt andre som yter betalingstjenester i Norge. Selve forbudet i forskriften innebærer at det er forbudt å formidle betaling av innsats og gevinst i pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Dette forbudet er i hovedsak tenkt gjennomført ved at betalingstransaksjoner merket med Merchant Category Code (MCC) 7995 samt en annen landkode enn den norske blir sperret. I tillegg er Lotteritilsynet gitt hjemmel til ved forskrift eller enkeltvedtak å kunne gi pålegg til finansinstitusjonene om å avvise elektroniske betalingstransaksjoner til og fra entydige bestemte kontonumre. Med bakgrunn i det ovenstående og Lotteritilsynets forvaltningsansvar vil vi her foreta en evaluering av forbudet for å gi Kulturdepartementet en tilbakemelding på om forskriften virker etter sin hensikt. Vi vil først gi noe informasjon om betalingsformidling. Deretter vil vi orientere om de kontrolltiltak Lotteritilsynet har gjort rundt betalingsformidlingsforbudet. Blant annet vil vi se på erfaringene våre i sammenheng med resultat fra undersøkelser / målinger som er gjort i markedet av nettspillere. Sentio Research Norge AS gjennomførte i 2011 regelmessige / kvartalsvise målinger for Lotteritilsynet der spill over Internett ble kartlagt, både spill på norske og utenlandske nettsteder. I 2011 ble målingene gjennomført i mars, juni, september og desember. Vi har også tilsvarende målinger fra 2010 gjennomført av Respons Analyse AS. 4

5 I tillegg gjennomførte Respons Analyse i 2010 to målinger ved hjelp av et web-panel. Her var fokus på spillere som spiller nettopp på de spillestedene som betalingsformidlingsforbudet er ment å ramme. De to webpanelmålingene ble gjennomført i mai og i månedsskiftet november/desember Vi har dermed data om spille- og betalingsatferd fra både før og etter betalingsformidlingsforbudet. Vi har dessuten data fra en spørreundersøkelse vi har gjennomført hos norske banker i oktober/november I tildelingsbrevet for 2011 fra Kulturdepartementet var oppfølgingen av betalingsformidlingsforbudet et særlig satsingsområde for Lotteritilsynet. Lotteritilsynet satte opp en rekke tiltak i den foreløpige evalueringen av forbudet i februar Disse er gjennomført og vil bli nevnt underveis og spesielt under punktet om Lotteritilsynets kontrolltiltak. I tillegg vil vi se på den internasjonale utviklingen innenfor betalingsformidling samt lignende forbud som det vi har i Norge. Lotteritilsynet vil i vår evaluering ta utgangspunkt i de fire målene med betalingsformidlingsforbudet som er nevnt i forarbeidene til lovendringene (Ot.prp ) og vurdere om disse er oppnådd. Til sist vil vi se på om noe kan gjøres annerledes i vår forvaltning av forskriften og foreslå mulige tiltak som kan iverksettes for å øke effekten av forskriften. 5

6 2. Om betalingsformidling Betalingskort: Det finnes flere typer betalingskort. Både debetkort, kredittkort og en kombinasjon av disse. De vanligste er Visa og MasterCard. Visa og MasterCard følger MCC-systemet og alle betalinger med MCC 7995 foretatt med Visa og MasterCard vil derfor automatisk sperres etter at betalingsformidlingsforbudet trådte i kraft. Merchant Category Code er en firesifret kode som brukes til å identifisere hvilken type virksomhet den næringsdrivende har. I MCC-systemet er det også er kategorisering på hvilken risiko ulike virksomheter har med tanke på for eksempel kriminalitet eller hvitvasking av penger. Dersom et selskap driver med forskjellige typer virksomhet er det den virksomheten som har størst risiko som avgjør hvilken MCC selskapet blir tildelt. Diners Club og American Express bruker ikke MCC-systemet. Bankene hadde av eget tiltak allerede sperret disse kortene for betalinger til pengespillvirksomhet før betalingsformidlingsforbudet trådte i kraft. Dette ut i fra den informasjonen som følger av forarbeidene til betalingsformidlingsforbudet - Odelstingsproposisjon nr. 80 ( ) (heretter Ot. prp. nr. 80), samt den informasjonen vi har fått fra finansinstitusjonene. Det finnes også helelektroniske virtuelle Visakort som for eksempel Entropay. Bankoverføring: Bankoverføring skjer i dag som oftest via nettbank eller giro. Spilleren må da legge inn betalingsinformasjon til mottaker for å kunne gjennomføre transaksjonen. Slike betalinger blir ikke sperret med mindre Lotteritilsynet sender ut vedtak om sperring av spesifikke kontonumre. Lotteritilsynet sendte ut vedtak med pålegg om avvisning av betalinger til og fra 15 entydige kontonummer 15. juni 2010 og 20. januar Fordi så mange av spillaktørene har gått over på tredjepartsløsninger og ikke lenger har kontoer i Norge er det mer komplisert å fatte nye vedtak. De fleste betalingene går via andre betalingsløsninger før de kommer inn på spillselskapets konto. Spørreundersøkelser fra 2011 utført av Sentio viser at 9 % av de som spiller på utenlandske nettsteder benytter seg av nettbankoverføring. Lotteritilsynet har sett at flere av spillselskapene har innført Instant Bank oppfølgeren til GluePay som er beskrevet lenger nede. Instant Bank vil si at spilleren kan foreta betalingen ved å legge inn kontoopplysninger og ikke kortopplysninger. Bankoverføringen vil da gå via en tredjepart, men fremstå sømløst. Tredjepartsløsninger: Det finnes mange ulike tredjepartsløsninger. Noen av disse er elektronisk lommebok, factoringselskap, elektronisk Visa-kort, forhåndsbetalte kontantkort osv. 6

7 En elektronisk lommebok fungerer slik at spilleren setter over penger fra sin bankkonto/betalingskort til den elektroniske lommeboken. Deretter kan han overføre penger fra den elektroniske lommeboken til brukerkontoen hos spillselskapet. Å overføre penger via et factoringselskap innebærer at factoringselskapet forskutterer pengene til spillselskapet slik at pengene kommer inn på spillerkontoen øyeblikkelig. Factoringselskapet står da som mottaker av pengene på kontoutskriften til spilleren. Lotteritilsynet kjenner til navnet på forskjellige factoringselskap som har spillselskap som kunder. Ettersom vi ikke vet hvilke andre kunder factoringselskapene har og hvor stor andel av pengestrømmen gjennom factoringselskapet som går til spillselskap er det vanskelig å pålegge finansinstitusjonene å stanse alle overføringer til og fra kontoene til disse selskapene. Ved å bruke factoringselskap kan spilleren få innsatsen inn på sin brukerkonto øyeblikkelig, samtidig som spillselskapet får vasket betalingen for MCC Det er i hovedsak ved betalingskortbetalinger at tredjepartsløsningene blir brukt. I forarbeidene til betalingsformidlingsforbudet er det lagt til grunn at i 2007 brukte 39 prosent av fjernspillerne debetkort ved overføring av innsatsen til et spillested på Internett eller mobiltelefon. Ved bruk av debetkort for betaling for tjenester via Internett, blir spillerens bankkonto som er knyttet til kortet, belastet direkte. 29 prosent benyttet i 2007 kredittkort som betaling for pengespill via Internett eller mobiltelefon, dvs. at innsatsen ble betalt i etterhånd av spillseansen (Ot.prp. nr. 80 s 11). Tall for 2011 viser at 41 % av de som spiller på utenlandske pengespill over Internett bruker kredittkort. 26 % betaler med debetkort. Totalt er det 67 % som bruker betalingskort ved pengespill på utenlandske nettsider (jf. Sentios kvartalsvise undersøkelser utført for Lotteritilsynet) Forhåndsbetalte kontantkort fungerer slik at spilleren kjøper et kontantkort på en kiosk og skraper frem en kode som han registrerer på sin konto på hjemmesiden til kortselskapet. Deretter kan spilleren sette over penger fra denne Internettkontoen og over til spillselskapet. Sømløse betalinger med betalingskort var et særskilt problem på starten av sommeren i Disse foregår slik at betalingstransaksjonen går via en tredjepart uten at betaler blir opplyst om det. Gjennomføringen av betalingen fremstår som om den går direkte til spillselskapet, men egentlig er betalingen innom en tredjeparts norske konto. Betalingen vil da ikke ha MCC 7995 i det den går til spillselskapets utenlandske konto. GlueFinance, en av de som tilbød sømløse betalinger (GluePay), har nå endret konseptet. Betalingsløsningen heter InstantBank der spilleren velger dette som innskuddsmetode og foretar betalingen ved å legge inn kontoopplysninger og ikke kortopplysninger. Lotteritilsynets testing av betalingsløsningene Lotteritilsynet har overført penger ved bruk av betalingskort til ulike spillselskaper for å teste ut betalingsløsningene. Vi har valgt å bruke betalingskort fordi vi ser at hovedandelen av innskudd blir gjort på denne måten. 7

8 Det vi har sett under våre tester er at det for spilleren fremstår som om betalingen skjer direkte til spillselskapet, mens betalingen egentlig er innom et mellomledd som vasker den for MCC Det står gjerne på spillselskapets betalingsside at et annet selskap vil stå som mottaker av pengene på kontoutskriften. Selskaper som Swiftvoucher, Invoicent, CItyket, FundSend, cyb/turecarga, Ticketsurf og Surf-Int er aktive tredjepartsløsninger spillselskapene bruker som mellomledd. I spørreundersøkelsen rettet mot bankene nevnes spesielt FundSend og Invoicent som aktive betalingsformidlere. Bankene bekrefter også Lotteritilsynets oppfatning om at betalinger til pengespillselskap nå i stor grad går via tredjepartsløsninger Høringsuttalelsene Da lovendringen om betalingsformidlingsforbud var ute på høring i 2008 og 2009 var det i flere av høringsuttalelsene gitt uttrykk for tvil om betalingsformidlingsforbudet kom til å ha noen effekt fordi det fantes så mange omgåelsesmuligheter, blant annet fra FNO og Sparebankgruppen. Teknologirådet refererte i sin høringsuttalelse til en ekspertgruppe som i 2007 så på regulering av pengespill på Internett. Ekspertgruppen vurderte alternative reguleringsmåter, herunder DNS-blokkering, betalingsformidlingsforbud og liberalisering av markedet. Teknologirådet viste til at betalingsformidlingsforbudet ville bli lett å omgå og ville trolig ha størst effekt på nyrekruttering. Alternative blokkeringsløsninger på internett 1 Teknisk blokkering: Teknisk blokkering kan gjøres på to nivåer: Sentralt og hos den enkelte nettleverandør (ISP). Dersom man filtrerer sentralt, vil alle brukerne i et land bli rammet likt. Ved filtrering hos ISP kan filtreringen oppleves svært forskjelling avhengig av hvilken ISP man bruker. IP-blokkering: Blokkering av tilgangen til bestemte servere som er koblet til internett. Dersom en slik adresse tilhører en server som inneholder flere nettsteder eller tjenester (for eksempel e-post), risikerer man overblokkering, dvs. at innhold som ikke er forbudt også blokkeres. DNS-manipulering: Dersom noen forsøker å besøke et gitt nettsted, blir de ført til en annen nettside. Dette kan være en blokkeringsside, men også en vanlig feilmelding. Proxy-basert filtrering: I dette tilfellet har man en liste over URL-er (nettadresser) som det ikke skal gis tilgang til. Når en bruker taster inn en av disse adressene, gis det en feilmelding eller man kommer til en blokkeringsside. Dette gir mulighet til å blokkere enkeltsider uten å blokkere et helt nettsted. Med proxy-basert blokkering kan også baseres på nøkkelord i URLen for eksempel demokrati eller falun gong. Det er ikke kjent at noen filtrerer på nøkkelord i innholdet på selve nettsiden, selv om dette i teorien er mulig. 1 Kilde: Teknologirådet Saken forklart: Sensur på internett ( 8

9 3. Lotteritilsynets kontrolltiltak Tildelingsbrevet for 2011 Det fremgikk av tildelingsbrevet for 2011 at ett av Lotteritilsynets særlige satsingsområder skulle være forbudet mot pengespill som ikke har norsk tillatelse. Vi satte opp flere tiltak i den foreløpige evalueringen av forbudet fra februar Disse tiltakene har vært en del av oppfølgingen av forbudet og omfatter følgende: 3.1. Åpne opp for betalinger der kortet er tilstede i bankterminalen ved betalingstransaksjoner i utlandet Intensivere kontroll med betalingsløsningene de utenlandske nettspilltilbyderne bruker Føre statistikk over henvendelser vedrørende betalingsformidlingsforbudet Fortsette dialogen med finansinstitusjonene Kartlegge nordmenns spillvaner via kvartalsvise undersøkelser Fatte vedtak når vi avdekker kontoer som i hovedsak formidler betalingstransaksjoner av innsats og gevinst Utarbeide rapporteringsskjema til bankene og sende dette ut. Lotteritilsynet kan ikke pålegge bankene å rapportere, men håper at dette vil gi oss en del nyttig informasjon Følge utviklingen internasjonalt, spesielt i de skandinaviske landene, både i forhold til lignende betalingsformidlingsforbud, og eventuelle andre måter å begrense muligheten for pengespill hos utenlandske nettspilltilbydere. Vi vil nedenfor redegjøre for våre erfaringer i forhold til hvert av disse punktene 3.1. Åpne opp for betalinger der kortet er tilstede i bankterminalen ved betalingstransaksjoner i utlandet. Betalingsformidlingsforbudet har medført at nordmenn på ferie har fått problemer med å betale med kort i utlandet. Årsaken er MCC-systemet og den risikokategoriseringen som er innebygget der. Gambling regnes som en høyrisikoaktivitet med tanke på bl.a. hvitvasking av penger og trenger derfor mer overvåkning enn MCC-betalinger i lavere risikokategorier. Dersom en bensinstasjon tilbyr pengespill vil derfor bankterminalen få MCC 7995 slik at alle betalinger registreres med denne koden. Vi viser for øvrig til brev av 27. september 2010 og 14. desember 2010 fra Lotteritilsynet til Kulturdepartementet hvor denne problemstillingen tas opp i detalj. 9

10 I mars sendte Lotteritilsynet ut et brev til finansinstitusjonene der vi slo fast at det ikke ville være i strid med forskriften dersom bankene fjernet sperren på transaksjoner som har MCC 7995, men der kortet er fysisk tilstede i utlandet. Problemet med stedlige betalinger i utlandet var nevnt av FNO og Sparebankforeningen bl.a. i en høringsuttalelse i Både finansinstitusjonene og norske myndigheter var derfor klar over at dette problemet ville komme. Da Lotteritilsynet begynte å undersøke om det fantes en løsning på dette problemet høsten 2010, kom det etter hvert frem at det fantes en løsning som bestod i å skille mellom transaksjoner med kort tilstede hos betalingsmottaker og kort ikketilstede. Lotteritilsynet mener det hadde vært en fordel om dette problemet hadde vært avklart før forskriften ble iverksatt Kontroll med betalingsløsningene de utenlandske nettspilltilbyderne bruker Lotteritilsynet har i flere omganger gjennomført kontroller med betalingsløsninger ved bruk av betalingskort. Dette ble gjort ved å overføre innskudd til ulike spillselskaper. Transaksjonene avdekte at spilltilbyderne i stor grad benytter tredjepartsløsninger. En tredjepartsløsning er en aktør som fungerer som mellomledd for at betalingene ikke skal merkes med MCC 7995, slik at betalingene skal kunne gjennomføres med norske bankkort. En betalingsformidler har en annen Merchant Category Code enn gamblingkoden 7995, og betalinger til denne vil derfor ikke stanses automatisk. Transaksjonene vil for spilleren gjerne fremstå som at de går direkte, men spilleren blir i de fleste tilfeller informert om at spillselskapet ikke vil stå som mottaker av beløpet på kontoutskriften. Ett spillselskap avvek fra dette ved at betalingen gikk helt sømløst (vi forlot aldri spillsiden og transaksjonen ble gjennomført uten informasjon om hva som kom til å stå på kontoutskriften). På de øvrige betalingene til andre spillselskap fremstod det også som om en ikke forlot hjemmesiden til spillselskapet, men logoen til betalingsformidleren var en integrert del av transaksjonssiden. Når det gjaldt den ene tredjepartsløsningen tok vi kontakt med kortinnehavers bankforbindelse for å finne frem til kontonummeret med tanke på et eventuelt vedtak om avvisning av transaksjoner. Nets (herunder Teller AS) er en sentral betalingsformidler i Norge. Det var Teller AS avdeling for norske kort i utlandet som hadde informasjon om den aktuelle betalingstransaksjonen (fortrinnsvis kontonummer som var mottaker av betalingen). Teller AS gir denne informasjonen utelukkende til bankforbindelsen, og ikke kortinnehaver. Bankforbindelsen opplyste at det er umulig for oss å få tak i kontonummeret som benyttes og likeså hvilken andel av transaksjonene som går til spillselskap. Lotteritilsynet har ikke hjemmel til å pålegge Teller AS å gi ut informasjon om bl.a. kontonummer. Konklusjonen etter kontrollene våre er at det i hovedsak har vært uproblematisk å overføre penger ved bruk av betalingskort. Vi opplevde enkelte problemer med noen av overføringene. 10

11 Dette kan ha vært en følge av betalingsformidlingsforbudet ved at tredjepartsløsningene som spillselskapene bruker ikke alltid fungerer. Som en del av kontrollen tok en av våre ansatte kontakt via chat med en kundesupport hos et av spillselskapene. Nedenfor følger dialogen mellom representant for Lotteritilsynet og spillselskapet. (Spillselskapet var ikke kjent med at det var en ansatt i Lotteritilsynet de snakket med): Welcome to spillselskap Z (Norway), X will be right with you. (navn på chatvert fjernet) X Velkommen til Z LiveChat, du snakker med x (anonymisert av Lotteritilsynet). Hvordan kan jeg hjelpe deg? Representant for Lotteritilsynet Hei! Jeg prøvde å registere meg hos Spillselskap Y, men kortet mitt ble avvist fordi det er et norsk kort. Kan jeg gjøre innskudd med mitt norske kort hos dere? X X Ja, det kan du så legne kortet er i ditt navn, og er utstedt fra Norsk bank Representant for Lotteritilsynet ok X X X Det er VISA electron (om den har kort nummer) vanlig VISA og Mastercard du kan bruke Men forutsetter at disse er fra en norsk bank og står i ditt navn Uttak kan du gjøre ditekte til din bank konto Representant for Lotteritilsynet Ok Representant for Lotteritilsynet er det stort gebyr? X X X uttak er det ingen gebyr, kun valuta omreginger innskudd er det 2,5 % VISA som gjerne vil ha noe penger også:) Representant for Lotteritilsynet :) Seff Representant for Lotteritilsynet men hvorfor funker det hos dere, og ikke Spillselskap Y? X vet ikke hvilken regler Spillselskap Y kjører etter, men norge har etter Norsk Lov innført restriksjoner på direkte overførsler til utenlandse spile selskap X Vi betaler gode penger til tredje part selkap som utfører transaksjoner for oss X slik at vi lever etter lover og regler som Norge har pålagt oss 11

12 X vet at noen spilleselskap ikke gjør dette og kutter ut det norske markedet Representant for Lotteritilsynet Ok Representant for Lotteritilsynet sikkert også derfor 2,5% gebyr på innskudd da... ;) X X X det er det faktisk visa som tar, ikke vi;) før hadde vi gratis overførsler, men da måtte vi betale for hver innskudd gjort til Z til VISA derfor vi har innført dette slik at vi dekker kostnadene visa tar, da vi nå betaler tredje part selskaper også Representant for Lotteritilsynet Ok :) Representant for Lotteritilsynet Det koster vel litt når man må bruke flere ledd... X Uheldivis ja, men vi må fortsette å gi Norsk tipping litt konkuranse;) Det følger av denne samtalen at spillselskap Z hevder overfor sine kunder at de opererer lovlig og at norske myndigheter har pålagt spillselskapene regler. Lotteritilsynet bemerker at betalingsformidlingsforbudet ble innført for å hindre spillselskap å tilby spill i Norge. Vi stiller oss derfor kritisk til den misvisende fremstillingen spillselskapet hadde i den gjengitte samtalen ovenfor. Flere spillselskap har til en viss grad sluttet å tilby spill eller betalingsløsninger til nordmenn. Selskapet Interactive Sports Ltd med nettsidene og har sluttet å tilby spill til nordmenn. Sportingbet er en stor nettspilltilbyder som i 2009 hadde en omsetning på rundt 15 mrd kroner. Sportingbet sier selv at årsaken til at de trekker seg ut av Norge er innføringen av betalingsformidlingsforbudet. Centrebet opplyser på sine nettsider at de i henhold til norsk lovgivning vil avslutte transaksjoner med norske kunder og at nye registreringer, innskudd og spill er forbudt. Ladbrokes har sluttet å ta imot innskudd via kreditt- og debetkort, men tilbyr fremdeles andre betalingsløsninger. Electra Works Ltd har på sluttet å ta imot betaling via kreditt- og debetkort. De andre spillsidene til Electra Works som Lotteritilsynet har sett på, er ikke rettet mot nordmenn. Pokernettverket Entraction har sluttet å tilby sine tjenester til nordmenn. Betfair Pty Ltd med siden har sluttet å ta imot innskudd via kreditt- og debetkort. Det er en positiv effekt av betalingsformidlingsforbudet at flere spillselskap nå har begrenset sin tilbydelse av spill og betalingsløsninger til nordmenn. Sportingbet opplyser på sine 12

13 hjemmesider ( at aktiviteten er sperret ved at norske ip-adresser ikke får adgang til å spille. Vi ser at dette er noe som kan omgås dersom spilleren router sin trafikk via en utenlandsk ip-adresse, men det vil være en vanskeliggjøring. Dette er også et eksempel på hvordan utenlandske spillselskap trolig på en ganske enkel måte kan slutte å tilby sine spill til nordmenn. De spillsidene som ikke tar imot betalinger fra norske bankkort tilbyr fremdeles spill til nordmenn, men siden det fremdeles er nærmere 70 % som betaler innskudd med betalingskort antas det å ha en preventiv effekt med tanke på norske kunder. Pokernettverket Entraction sluttet å tilby sine tjenester til nordmenn fra 29. september Lotteritilsynet registrerer at dette har skapt stor frustrasjon på enkelte pokerfora. Det er imidlertid også et stort fokus i disse diskusjonsforaene på hvordan man kan omgå utestengelsen av nordmenn, bl.a. ved å bruke en proxyserver og en utenlandsk ip-adresse. Dersom norske myndigheter på et tidspunkt vurderer å starte med IP-blokkering er det viktig å ta med i vurderingen hvor lett det kan være å omgå et slikt forbud. De spillstedene som i følge Lotteritilsynets statistikker er mest populære blant nordmenn tilbyr fremdeles både betalingskortløsninger samt andre betalingsløsninger til norske kunder Statistikk over henvendelser vedrørende betalingsformidlingsforbudet Det har vært svært få henvendelser om betalingsformidlingsforbudet. Vi har hatt et par i måneden i gjennomsnitt. MCC-sperren har fungert automatisk hos de sentrale aktørene (DNB, Nordea, Nets, Fokus) og de mindre sparebankene har ikke hatt spesielt fokus på forskriften. Vi har mottatt en del spørsmål i forbindelse med vedtak sendt ut 21. januar og spørreundersøkelsen i oktober/november. Vi mottok også noen henvendelser fra publikum i 2010 da betalingsformidlingsforbudet akkurat var trådt i kraft. Dette gjaldt om praktiseringen av regelverket, hvorvidt det virket eller ikke og spørsmål om betalinger i utlandet. Vi har også mottatt noen henvendelser fra spilleavhengige vedrørende alle de alternative betalingsløsningene som er iverksatt. Et par advokater som representerer spilleavhengige har også tatt kontakt med oss om betalingsformidlingsforbudet og tilbakebetaling av gjeld Dialog med finansinstitusjonene Det har ikke vært en fast dialog mellom Lotteritilsynet og finansinstitusjonene, men det har vært jevnlig kontakt når det har oppstått spørsmål, både fra tilsynets og finansinstitusjonenes side. En del av denne dialogen er det referert til ellers i denne evalueringen Kartlegging av nordmenns spillvaner via kvartalsvise undersøkelser Nordmenns spill på utenlandske nettsteder. Lotteritilsynet har i mange år fått utført kvartalsvise målinger om spill på Internett. Dette gjennomføres gjennom telefonbaserte spørreundersøkelser. Diagrammet nedenfor viser utviklingen i andel og antall norske spillere på utenlandske nettsteder fra 2005 til Spillere som bare spiller på norske nettsteder er ikke regnet med. 13

14 I hver måling blir personer 2 spurt om de har spilt på nett i løpet av de siste 12 månedene. Hovedinntrykket er at tallet på spillere er stabilt. Siden 2006 har om lag 4 % svart at de har spilt på utenlandske nettsteder Spill på utenlandske nettsteder 10,0 % ,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % Personer Pst av bef. 18 år og eldre 3,4 % 3,9 % 4,0 % 4,1 % 3,6 % 4,3 % 4,0 % 0,0 % Nettspill er langt mer utbredt om vi også regner med de som bare spiller på norske nettsteder. I følge våre målinger fra 2011 har totalt 10,2 % spilt på Internett. Dette utgjør personer. I 2010 spilte totalt 10,1 % på Internett. Dette utgjorde personer. Resultat fra de enkelte kvartalsvise målingene i 2011: mars 2011 mai 2011 sept 2011 des 2011 Totalt 2011 Har spilt på utenlandske nettsteder 3,0 % 4,5 % 4,8 % 3,9 % 4,0 % Har spilt på norske nettsteder 8,3 % 7,0 % 8,2 % 8,6 % 8,0 % Totalt 3 10,1 % 9,2 % 11,0 % 10,6 % 10,2 % N (antall) Det er resultatene for hele året sett under ett som er grunnlag for Lotteritilsynets beregninger. Når det gjelder omsetningen for 2011 har vi enda ikke utarbeidet noe estimat. For 2010 regnet vi med at det ble satset omtrent eller i underkant av 5 milliarder kroner på utenlandske nettspill. Det ser foreløpig ut til at vårt estimat for spill i 2011 ikke vil være større enn for 2010, men heller forholdsvis stabil omsetning. Bl.a. fordi tallet spillere ser ut til å være stabilt. 2 Tilfeldig utvalg i befolkningen 18 år og eldre. 3 Noen spiller både på norske og utenlandske nettsteder. Totalen viser andel uavhengig av hvor en spiller, og er ikke summen av andelene over. Der er også en mindre del som er usikre på hvor de har spilt eller ikke vil oppgi spillested, totalt utgjør disse 0,1 % i 2011 og inngår i totalandelen for nettspillere. 14

15 Tidligere år har vi også hatt estimater, men pga små utvalg og store feilmarginer har vi for noen år heller fokusert mer på evt. endring fra året før enn et eksakt tall. I 2007 estimerte vi at det ble satset 6,3 milliarder på utenlandske nettsteder. For 2008 regnet vi med stabilisert omsetning og i 2009 en reduksjon 4. For 2010 estimerte vi omsetningen til rundt eller i underkant av 5 milliarder, trolig en viss reduksjon de siste årene. Data for 2011 og informasjon om markedet tyder så langt på forholdsvis stabil omsetning. Pengespill kan føre til problematisk spilleatferd, og spill som tilbys på utenlandske nettsteder bidrar også til spilleproblemer blant norske spillere. Både behandlingsapparatet og Hjelpelinjen for spilleavhengige har mottatt henvendelser der problemer kan knyttes til for eksempel poker. Hovedproblemspill omtalt ved Hjelpelinjen ( ) Under vises de spillene som oftest omtales som det eneste eller det mest problematiske spillet i førstegangssamtaler, og der det ofte sies at dette spilles på nett. En del av spillene blir bare tilbudt på utenlandske nettsteder poker odds kasinospill hestespill Tallet på samtaler om poker er redusert de siste tre årene, men er fortsatt så vidt det mest omtalte pengespillet. Samtaler om kasinospill (inklusiv automatlignende spill på nett) har hatt en økning de siste tre årene. Når det gjelder samtaler om oddsspill og hestespill har disse også hatt en økning, og spesielt oddsspill i Odds- og hestespill er spill som i stor grad spilles hos Norsk Tipping og Norsk Rikstoto Fatte vedtak når vi avdekker kontoer som i hovedsak formidler betalingstransaksjoner av innsats og gevinst. Lotteritilsynet har fattet to vedtak til finansinstitusjonene med pålegg om avvisning av betalingstransaksjoner til og fra entydige kontonummer. Spillselskapene byttet lett kontonummer og har tilpasset seg forbudet. De kom også opp med mange alternative betalingsløsninger og har i stor grad brukt tredjepartsløsninger for å vaske betalingen for MCC Norsk Tipping regnet omsetningen på utenlandske nettsteder i 2008 til å ligge mellom 6 og 7 milliarder. Tilsvarende for 2009 til om lag 5 milliarder. Utregninger i våre egne målinger viste i overkant av 5 mrd i 2008 og om lag 3 mrd i Pga av små utvalg og store feilmarginer valgte vi å se disse tallene mer som indikasjoner på stabil omsetning i 2008 og redusert omsetning i

16 Det fremgår av Lotteritilsynets spørreundersøkelse rettet mot bankene at ikke mange transaksjoner har blitt stanset. Dersom Lotteritilsynet hadde sendt ut flere kontonummer og en stadig oppdatert liste ville trolig flere transaksjoner blitt avvist. Imidlertid så vi raskt hvordan spillselskapene tilpasset seg forbudet, blant annet gjennom tredjepartsløsninger og endring av kontonummer. Vi vurderte det derfor slik at en omfattende sperre på kontonummer ikke vil ha en stor effekt. Undersøkelser viser også at under 10 % av innskudd til utenlandske spillselskap skjer med nettbankoverføring. Etter en kost-nytte vurdering kom vi frem til at vi ville nedprioritere å sende ut vedtak. Dette ville kanskje stilt seg annerledes om vi hadde hatt mulighet til å fatte vedtak om alle tredjepartsløsningene som blir brukt. Når Lotteritilsynet sendte ut vedtak i januar 2011 ba vi om en skriftlig tilbakemelding fra hver enkelt bank på at vedtaket var fulgt opp. Tilbakemeldingene viste at ikke alle banker hadde system for å følge opp våre vedtak. Noen av de mindre bankene så ut til å føre en manuell kontroll av utenlandsbetalinger og hvilke kontonummer det overføres til. For betalinger med betalingskort viser forespørsler vi gjorde i april/mai at de fleste bankene ikke har mulighet til å finne frem til mottakers kontonummer i utlandet ved betalingskorttransaksjon uten å ta kontakt med sin betalingsformidler. Så lenge Lotteritilsynet ikke har myndighet til å pålegge finansinstitusjonene å gi ut opplysninger er det ikke mulig for oss å finne tilstrekkelig informasjon til å pålegge avvisning av betalinger. Her vil det jo også være et problem når betalingen går via en tredjepartsløsning. Lotteritilsynet må finne ut om betalingene som går til kontoen hovedsakelig er til pengespill. For å ha mulighet til å avdekke dette trenger Lotteritilsynet myndighet til å kunne hente ut informasjon fra finansinstitusjonene. Her kan det også være nyttig med en tilgang til Valutaregisteret slik at vi kan søke frem transaksjoner til og fra utlandet. Bankene har selv kommet med forslag om å sperre transaksjoner på mottakers navn. Lotteritilsynets ser på dette som en bedre løsning enn den nåværende, forutsatt at den er praktisk mulig. Spillselskapene vil da trolig lage nye alternative løsninger med en enda mer utstrakt bruk av tredjepartsløsninger. Det blir et spørsmål om departementet ønsker å sende et sterkere signal om at vi ikke aksepterer denne type ulovlig virksomhet. I en høringsuttalelse fra FNO i 2009 fremgår det at det å sperre på navn/kontonummer er vanskelig for bankene ettersom dette krever en oversikt over de enkelte lands enhetsregister. Ettersom noen banker nå selv foreslår dette kan det stilles spørsmål ved om sperring på navn er noe som bør utredes nærmere Lotteritilsynets spørreundersøkelse hos bankene Planen var opprinnelig å utarbeide et rapporteringsskjema til bankene i løpet av Lotteritilsynet kom frem til at en spørreundersøkelse gjennomført over Internett var den letteste og mest praktiske måten å samle inn informasjon på. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til ca 150 banker og 76 svarte. Undersøkelsen ble i hovedsak sendt ut til bankene som driver tradisjonell bankvirksomhet og har forbrukere som kunder. 16

17 Spørreundersøkelsen bestod av fire spørsmål/påstander. For å øke svarprosenten ble den laget slik at den ikke skulle ta for lang tid å svare på. Siden betalingsformidlingen er sentralisert i Norge og avvisningen av betalinger skjer hos noen få aktører på vegne av mange småbanker, var det vanskelig for bankene å svare på enkelte av spørsmålene. Lotteritilsynet ønsket også å gi alle bankene mulighet til å komme med kommentarer for å sikre en bredest mulig tilbakemelding noe som gav oss mange nyttige innspill. Resultatene Det første spørsmålet vi stilte var: Kor mange transaksjonar har blitt avvist på dei utanlandske kontonummer som Lotteritilsynet har sendt ut vedtak om? 68 % svarte 0-99 transaksjoner, 32 % svarte at de var usikre. En bank rapporterte om over 50 transaksjoner på en enkeltkunde gjennom Swiftvoucher i løpet av en 3-ukersperiode. Disse transaksjonene ble ikke stanset, men mellomleddet var det samme som vi forsøkte å innehente kontonummeret på i vår kontroll i april. En annen bank rapporterte om ca 1000 avviste transaksjoner på MCC 7995 i kvartalet. Videre spurte vi om I kva grad har banken/finansieringsinstitusjonen oversikt over transaksjonar som går til utanlandske pengespel 17

18 51 % svarer at de i liten eller svært liten grad har oversikt over transaksjoner som går til utenlandske pengespill. 26 % svarer at de i noen eller stor grad har oversikt over transaksjoner som går til utenlandske pengespill. Enkelte banker har sett et skifte i hvordan penger blir overført. Det går ikke lenger transaksjoner direkte til spillselskapene. En bank nevner en liten økning i bruk av e- lommebøker. Ut ifra Lotteritilsynets erfaring er hovedendringen at betalingene nå går med betalingskort via en tredjepartsløsning som betalingsformidler. En bank i spørreundersøkelsen har bemerket at det etter deres oppfatning er relativt sett få transaksjoner til spillselskap som går via e-lommebøker. En annen bank skriver imidlertid at det er deres erfaring at kundene har gått mye over til bruk av e-lommebok. Kvartalsundersøkelsene som Lotteritilsynet har utført viser at 9 % brukte e-lommebok siste gang de overførte penger til utenlandske spillesteder. Vi spurte også bankene om i hvilken grad de mente at betalingsformidlingsforbudet har hatt en effekt i form av færre transaksjoner som har hatt utenlandske spillselskaper som endelig mottaker. 18

19 38 % av de som svarte var usikre på hvilken effekt betalingsformidlingsforbudet har hatt. 33 % mente at betalingsformidlingsforbudet har hatt en effekt i nokon grad eller stor grad. 30 % mente at betalingsformidlingsforbudet har hatt en effekt i liten eller svært liten grad. En bank kommenterte her at forbudet har hatt en negativ effekt for en del lovlige transaksjoner og at dette overgår effekten forbudet har for de ulovlige transaksjonene. Det er uvisst hvilke lovlige transaksjoner det siktes til. Videre bemerkes det fra en bank at lovteksten er lite gjennomtenkt og at spillselskapene alltid finner en vei rundt for å drive business as usual. Flere banker kommenterer at de har mistet en del av kontrollen med betalinger til pengespill på grunn av de mellomløsningene som spillselskapene har tatt i bruk. Forslag til tiltak? Vi spurte bankene om de har innspill på hvilke tiltak som kan være formålstjenlig sett i lys av hvordan spillselskapene har innrettet seg etter at betalingsformidlingsforbudet kom. Det kom inn flere forslag: å avvise transaksjoner fra forhåndsbetalte VISA-kort som kan kjøpes i norske kiosker og lignende 19

20 et felles europeisk forbud de selskaper som opptrer på vegne av et spillselskap må ha konsesjon til dette flere banker foreslo en sperre på spillselskapets navn og ikke på kontonummer hyppig oppdatering av listen over kontonummer som spillselskaper bruker i utlandet ansvarliggjøring av spilleren En bank nevnte behovet for nærmere kontroll med betalingsformidlere som benyttes som mellommenn. Det ble også skrevet at bankene har mistet noe av oversikten med spill på kreditt etter at spillselskapene begynte å bruke mellommenn. De følger nå nøye med på utviklingen av mislighold på noen kjente betalingsformidlerselskaper. En bank skrev at dessverre skifter aktørene navn, kontonummer og/eller MCC kode så raskt at det er vanskelig for finansnæringen å innføre noen begrensninger. Lotteritilsynet har tatt bankenes forslag med i vurderingen når vi har sett på mulige tiltak i fremtiden under punkt Internasjonal utvikling Som et av tiltakene for 2011 skulle vi følge utviklingen internasjonalt, spesielt i de skandinaviske landene, både for lignende betalingsformidlingsforbud og eventuelle andre måter å begrense muligheten for pengespill hos utenlandske spillselskaper. Danmark liberaliserte det nasjonale spillmarkedet fra 1. januar Lotteritilsynet kjenner til at danske myndigheter jobber med et betalingsformidlingsforbud. De er fremdeles i dialog med finansnæringen om hvordan dette skal håndteres på en best mulig måte. Ut i fra de opplysningene vi har fått per 20. desember 2011, har Danmark planlagt å sperre transaksjoner til spillselskaper ved bruk av navn og ikke kontonummer. De har ikke funnet en løsning på hvordan de skal avvise betalinger som går via tredjepartsløsninger. Danmark starter Domain Name Server (DNS)-blokkering i forbindelse med liberaliseringen. I Sverige og Finland har det ikke blitt startet IP-blokkering eller betalingsformidlingsblokkering. Så vidt Lotteritilsynet kjenner til er det heller ikke planlagt. Frankrike hadde per juni 2011 laget regelverk for et betalingsformidlingsforbud, men ennå ikke implementert det. Estland har tilrettelagt i lovverket for et betalingsformidlingsforbud, men per juni 2011 var dette ennå ikke tatt i bruk. Det jobbes også aktivt med online gambling i EU: I mars 2011 sendte EU-kommisjonen ut Green Paper On on-line gambling in the Internal Market ( ). Green Paper tar for seg fire kjernepunkt vedrørende sentrale politiske spørsmål om on-line gambling i Europa. Green Paper inneholder 51 spørsmål om det interne markedet på området for gambling med 20

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007 Sak 2007013 ABC Startsiden - klage over vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av ulovlig lotteri, lotteriloven 14 a, 14 c og 11

Detaljer

Høringssvar konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Høringssvar konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill Til Kulturdepartementet Oslo, 1. desember 2015 Høringssvar konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill Norges idrettsforbund (NIF) viser til utsendt høringsbrev fra Kulturdepartementet om «utredning

Detaljer

Høringsbrev - utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Høringsbrev - utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill Jf. høringsliste Deres ref Vår ref Dato 15/2254 08.07.2015 Høringsbrev - utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill Kulturdepartementet sender med dette på høring to rapporter

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Innst. O. nr. 19. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 80 (2007 2008)

Innst. O. nr. 19. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 80 (2007 2008) Innst. O. nr. 19 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 80 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen

Detaljer

Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum

Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum POLITIET POLITIDStEKTOtL1TET Rundskriv 2007/001 Til Landetspolitimestere Dato 7. juni 2007 Saksry. 2007/01211 SaksW.wzler Vegard Pettersen Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2009

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2009 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2009 Lotteritilsynet mars 2010 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De som ringer s 8

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2008

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2008 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2008 Lotteritilsynet mars 2009 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De som ringer s 8

Detaljer

Høringsnotat om forbud mot medvirkning til fjernspillvirksomhet i form av betalingsformidling for fjernspill uten norsk tillatelse

Høringsnotat om forbud mot medvirkning til fjernspillvirksomhet i form av betalingsformidling for fjernspill uten norsk tillatelse Høringsnotat om forbud mot medvirkning til fjernspillvirksomhet i form av betalingsformidling for fjernspill uten norsk tillatelse 1 INNLEDNING 1.1 Begrunnelse for forslaget Etter straffeloven, lotteriloven

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2011

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2011 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2011 Lotteritilsynet februar 2012 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De som ringer s

Detaljer

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Vår ref. Deres ref. Dato: 10/735-20-MBA 05.10.2011 Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Postens PUM tjeneste er Personlig Utlevering

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE

ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE DIBS OVERBLIKK Her kan du se hvilke aktører som er involvert i prosessen rundt online betaling. NETTBUTIKK Nettbutikken er kunde hos DIBS eller en av DIBS partnere DIBS

Detaljer

Den norske pengespelmarknaden

Den norske pengespelmarknaden Den norske pengespelmarknaden Jonny Engebø, Lotteritilsynet NFSP sitt seminar på Hamar 17. 18. juni 2014 Innhald: Tal frå den regulerte pengespelmarknaden Nettspel og estimat på uregulert marknad Hjelpelinjedata

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2014

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2014 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2014 Lotteritilsynet mars 2015 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 6 4. De som ringer s 9

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012 Sak 2012071 Operatøren AS - klage over vedtak med pålegg om retting av tilbudt databingospill, jf. lotteriloven 14 a Til stede: Varaleder Elisabeth Wittemann,

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Bankklagenemndas uttalelse 2010-133 Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Klager hadde betalt en reise til Thailand med et reiseselskap

Detaljer

FJERNSPILL INFORMASJON OM RETTSTILSTANDEN I NORGE

FJERNSPILL INFORMASJON OM RETTSTILSTANDEN I NORGE FJERNSPILL INFORMASJON OM RETTSTILSTANDEN I NORGE 29. mars 2011 1. Innledning Utgangspunktet i norsk lovgivning er at pengespill og lotteri er forbudt. Prinsippet er nedfelt i straffeloven 298 der det

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2013

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2013 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2013 Lotteritilsynet februar 2014 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De som ringer s

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank Dok. ref. Dato: 08/670-14/SF-422, SF-711, SF-902//CAS 08.05.2009 Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Konkurranseloven 3-10 - Bankforeningenes samarbeid om felles infrastrukt...ling - Regler om utstedelse, behandling og utforming av "bank axept"-kort

Konkurranseloven 3-10 - Bankforeningenes samarbeid om felles infrastrukt...ling - Regler om utstedelse, behandling og utforming av bank axept-kort A1999-05 11.06.99 Konkurranseloven 3-10 - Bankforeningenes samarbeid om felles infrastruktur innen betalingsformidling - Regler om utstedelse, behandling og utforming av "bank axept"-kort Sammendrag: Bankforeningenes

Detaljer

Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort

Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort Rapport Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort Undersøkelse hos 24 utstedere av kredittkort Mai 2013 2 Finanstilsynet Finanstilsynet har gjennomført en temaundersøkelse

Detaljer

Sammendrag av dommen om Ladbrokes i Oslo tingrett 2008

Sammendrag av dommen om Ladbrokes i Oslo tingrett 2008 Sammendrag av dommen om Ladbrokes i Oslo tingrett 2008 I 2004 utfordret spillselskapet Ladbrokes det norske spillmonopolet da de søkte om å få etablere seg i Norge. Da Ladbrokes fikk avslag, tok de saken

Detaljer

Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring

Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring Vårkonferansen 7. mai 2009 UDI Ved fagsjef/advokat Torjus Moe Finansnæringen en inkluderende næring Nesten hele befolkningen har en bankforbindelse

Detaljer

Vilkår for oppstilling av Spilleterminaler med Multix

Vilkår for oppstilling av Spilleterminaler med Multix Vilkår for oppstilling av Spilleterminaler med Multix Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 12. juni 2008 med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. 11. Vilkårene gjelder med virkning

Detaljer

Cashless - bruk og vilkår

Cashless - bruk og vilkår Espos Norge AS v/christian Bryde Kobbervikdalen 59 3036 DRAMMEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1336-12 24.10.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Cashless - bruk og vilkår

Detaljer

Slik jobbar Lotteritilsynet med speleproblem. Seniorrådgjevar Jonny Engebø Rådgjevar Linda Vøllestad Westbye

Slik jobbar Lotteritilsynet med speleproblem. Seniorrådgjevar Jonny Engebø Rådgjevar Linda Vøllestad Westbye Slik jobbar Lotteritilsynet med speleproblem Seniorrådgjevar Jonny Engebø Rådgjevar Linda Vøllestad Westbye Førebygge negative konsekvensar av lotteri og pengespel Frå formålstekst i lover / forskrift:

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Ulovlig markedsføring og formidling av pengespillselskapet Leovegas av Malin Berås m.fl. - vedtak med pålegg om stans og varsel om tvangsmulkt

Ulovlig markedsføring og formidling av pengespillselskapet Leovegas av Malin Berås m.fl. - vedtak med pålegg om stans og varsel om tvangsmulkt Side 1 av 5 03.06.2015 15/03615-8/331 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Monica Alisøy Kjelsnes, +47 57 82 80 2 28.05.2015 Advokatfirmaet Sylte AS v/advokat Olav Sylte Postboks 1013, Lundsiden

Detaljer

Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet

Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet En utredning fra Lotteritilsynet, overlevert Kulturdepartementet, 15. mai 2015 2 1. Forord 3 2. Oppdraget

Detaljer

blir enda viktigere en før fordi tjenestene bllir meget tilgjengelige på Internett

blir enda viktigere en før fordi tjenestene bllir meget tilgjengelige på Internett " %$ # " >9 : B D 1. Åpne og lukkede nettverk - Internett og sikkerhet 2. Krav til sikre tjenester på Internett 3. Kryptografi 4. Kommunikasjonssikkerhet og meldingssikkerhet 5. Elektronisk legitimasjon

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2010

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2010 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2010 Lotteritilsynet februar 2011 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De som ringer s

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Kaupthings norske filial er satt under offentlig administrasjon. Den islandske banken Kaupthings filial i Norge ble søndag 12.oktober 2008 satt

Detaljer

Tilsynsrapport Tilsyn med gjennomføring av Poker NM 2015

Tilsynsrapport Tilsyn med gjennomføring av Poker NM 2015 Tilsynsrapport Poker NM 2015 Tilsynsrapport Tilsyn med gjennomføring av Poker NM 2015 Saksnr 15/01257 Tilsynsperiode 10.-11. oktober 2015 (regionalt mesterskap Oslo) 18.-24. november 2015 (Norgesmesterskapet

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

Er konkurransen et lotteri?

Er konkurransen et lotteri? Til Aktører i markedet Er konkurransen et lotteri? Innledning Utgangspunktet i norsk rett er at alle former for pengespill er forbudt, og kun kan tilbys med positiv hjemmel i lov. Følgende lover åpner

Detaljer

Slik bruker du NETELLER ewallet Innholdsfortegnelse

Slik bruker du NETELLER ewallet Innholdsfortegnelse Slik bruker du NETELLER ewallet Innholdsfortegnelse Slik setter du inn penger på ewallet a. Sette inn penger ved hjelp av lokalt bankinnskudd b. Sette inn penger med internasjonal bankoverføring c. Sette

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 03.11.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 03.11.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 03.11.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2015 Tid: 15:00 17:55 Faste medlemmer

Detaljer

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840 - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com Tlf: 957 21 840 - en ny og unik måte å bestille tee time på er et unikt online bookingsystem for bestilling av starttid på golfbaner og innendørs

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

PAYMENT SERVICES DIRECTIVE # 2 MIF-REGULATION BANK ACCOUNT PACKAGE. Betalingsformidlingskonferanse 30.10.2013 Kjell-Arild Rein

PAYMENT SERVICES DIRECTIVE # 2 MIF-REGULATION BANK ACCOUNT PACKAGE. Betalingsformidlingskonferanse 30.10.2013 Kjell-Arild Rein PAYMENT SERVICES DIRECTIVE # 2 MIF-REGULATION BANK ACCOUNT PACKAGE Betalingsformidlingskonferanse 30.10.2013 Kjell-Arild Rein Oslo, 30.10.2013 Betalingstjenestedirektivet (PSD) # 1 Bakgrunn: Et ønske om

Detaljer

Spilleregler for Multix

Spilleregler for Multix Spilleregler for Multix Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 12. juni 2008 med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. 11. Spillereglene gjelder med virkning fra og med 12. juni

Detaljer

Spilleregler for terminalspill i bingohaller

Spilleregler for terminalspill i bingohaller Spilleregler for terminalspill i bingohaller Fastsatt av Kulturdepartementet 18. oktober 2010 med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. 11. Spillereglene gjelder med virkning fra

Detaljer

Hva skjer på spillfeltet? Kompetansesentersamlingen 2013 Ålesund 16.10.2013

Hva skjer på spillfeltet? Kompetansesentersamlingen 2013 Ålesund 16.10.2013 Hva skjer på spillfeltet? Kompetansesentersamlingen 2013 Ålesund 16.10.2013 Oppdrag fra Helsedirektoratet KoRus-Øst sitt spisskompetanseområde: Avhengighetsproblemer knyttet til pengespillproblemer 1 og

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2012

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2012 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2012 Lotteritilsynet januar 2013 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De som ringer s

Detaljer

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr.

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr. Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Årsrapport om betalingssystemer 2005

Årsrapport om betalingssystemer 2005 Årsrapport om betalingssystemer 25 Norges Bank Personkunders bruk av papirbasert og elektronisk giro. Prosent av antall transaksjoner Prosent 1 % 9 % 8 % 7 % Papirbasert giro 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % Elektronisk

Detaljer

Spilleavhengighet- et felt i endring. Fra spilleautomater til World of Warcraft(WoW)

Spilleavhengighet- et felt i endring. Fra spilleautomater til World of Warcraft(WoW) Spilleavhengighet- et felt i endring. Fra spilleautomater til World of Warcraft(WoW) Hamar 19.11.08 Østnorsk kompetansesenter Hanne Kilen Stuen og Finn Gyllstrøm 1.JULI 2007 30 25 20 15 10 5 0 OMSETNINGSUTVIKLING

Detaljer

Balanse på stram line. Spillkonferansen i Førde 26. september 2012 Adm. dir. Torbjørn Almlid Norsk Tipping

Balanse på stram line. Spillkonferansen i Førde 26. september 2012 Adm. dir. Torbjørn Almlid Norsk Tipping Balanse på stram line Spillkonferansen i Førde 26. september 2012 Adm. dir. Torbjørn Almlid Norsk Tipping Totalmarkedet for pengespill 30 mrd. Lotterier (ekskl. Flax) 3% 0,9 mrd. Bingo 19% 5,6 mrd. Internasjonale

Detaljer

2014 Fjernspillrapporten 1

2014 Fjernspillrapporten 1 Fjernspillrapporten 2014 1 Forord Formålet med Fjernspillrapporten er å gi en objektiv, saklig og konsentrert framstilling av hovedtrekkene i den rettslige situasjonen for pengespill på Internett, både

Detaljer

Prisliste PM. Betalingsformidling

Prisliste PM. Betalingsformidling Betalingsformidling Nettbank/telebank/smsbank Pris Pris fra 11/05 Etablering kr 0,- kr 0,- Årspris nettbank kr 100,- kr 150* Nettgiro m/kid kr 0,- kr 2,-* Nettgiro u/kid kr 2,- kr 3,-* SMS varsling pr

Detaljer

Idrettspolitisk dokument 2015-19 Torstein Busland, anleggsrådgiver NIF. Bad park og idrett 9. mars 2016

Idrettspolitisk dokument 2015-19 Torstein Busland, anleggsrådgiver NIF. Bad park og idrett 9. mars 2016 Idrettspolitisk dokument 2015-19 Torstein Busland, anleggsrådgiver NIF Bad park og idrett 9. mars 2016 Idrettsglede for alle Vedtatt på idrettstinget i juni 2015 Idrettsmål Medlemsutvikling Resultater

Detaljer

SPILLEREGLER. Fastsatt av Norsk Tipping og godkjent av styret i stiftelsen Helse og Rehabilitering 22. august 1996 med senere endringer.

SPILLEREGLER. Fastsatt av Norsk Tipping og godkjent av styret i stiftelsen Helse og Rehabilitering 22. august 1996 med senere endringer. SPILLEREGLER Fastsatt av Norsk Tipping og godkjent av styret i stiftelsen Helse og Rehabilitering 22. august 1996 med senere endringer. Spillereglene er godkjent av Kulturdepartementet, sist ved vedtak

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Pengespill på Internett

Pengespill på Internett Randi Skjerve Marianne Hansen Pengespill på Internett har du kontroll? Jonas, 19 år: «Jeg ser på meg selv som en god pokerspiller. Bedre enn de fleste, faktisk. Jeg vet hva som skal til for å vinne. Det

Detaljer

Samtalestatistikk 1. halvår 2014. Hjelpelinja for speleavhengige

Samtalestatistikk 1. halvår 2014. Hjelpelinja for speleavhengige Samtalestatistikk Hjelpelinja for speleavhengige Lotteritilsynet august 2014 Side 1 av 9 Oppsummering Denne halvårsstatistikken viser at talet på samtaler i første halvår 2014 er redusert samanlikna med

Detaljer

Notat. Faktum - jfr. Statens vegvesens brev av 11. juni 2001 - side 1

Notat. Faktum - jfr. Statens vegvesens brev av 11. juni 2001 - side 1 HENNING JAKHELLN professor Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo Karl Johansgt. 47 (Domus Bibliotheca) Postboks 6706 St. Olavs plass 0162 Oslo Notat Tlf.: 22 85 94 31 Fax: 22 85 94 20 henning.jakhelln@jus.uio.no

Detaljer

PRISINFORMASJON OG GEBYRREGULATIV I KOMMUNENE. Funn fra Forbrukerrådets kommunetester

PRISINFORMASJON OG GEBYRREGULATIV I KOMMUNENE. Funn fra Forbrukerrådets kommunetester PRISINFORMASJON OG GEBYRREGULATIV I KOMMUNENE Funn fra Forbrukerrådets kommunetester Innhold 1 Prisinformasjon og gebyrregulativ i kommunene... 3 2 Funn fra Kommunetestene:... 4 3 Forbrukerrådets innspill

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

Bilforhandleres formidling av lån - Merverdiavgift

Bilforhandleres formidling av lån - Merverdiavgift DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT fr5 Finansieringsselskapenes forening Postboks 2330, Solli 0201 OSLO uatt øsc OsLo, Deres ref JFH/TA Vår ref 08/6613 SL VSp/rla Dato k,.11.2009 Bilforhandleres formidling

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2007

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2007 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2007 Lotteri- og stiftelsestilsynet april 2008 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De

Detaljer

Prisliste PM. Jærkonto. Betaling

Prisliste PM. Jærkonto. Betaling liste PM Jærkonto Jærkonto - fordelskontoen i Jæren Sparebank Jærkonto Junior 0-17 år gratis Jærkonto Ung, 18-33 år, årspris kr 200,- Jærkonto fra 34 år og oppover, pris pr mnd kr 35,- Betaling Nettbank/telebank/smsbank

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Bruk av myweblog i Borg Flyklubb

Bruk av myweblog i Borg Flyklubb Side 1 Bruk av myweblog i Borg Flyklubb myweblog er en nettbasert tjeneste som aktive medlemmer av Borg flyklubb må benytte til Booking av flyving Logging av flyging Betaling av flyleie Tjenesten vil fra

Detaljer

Høring angående konsekvenser ved mulig lisensordning for pengespill innspill fra Akan kompetansesenter

Høring angående konsekvenser ved mulig lisensordning for pengespill innspill fra Akan kompetansesenter Til Kulturdepartementet Oslo, 27. november 2015 Høring angående konsekvenser ved mulig lisensordning for pengespill innspill fra Akan kompetansesenter Vi viser til Kulturdepartementets invitasjon til å

Detaljer

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET :

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : Undertegnede har i ca 12 år arbeidet med lydinstallasjoner for restauranter og hoteller. For ca 10 år siden begynte jeg å levere diskotekanlegg

Detaljer

Høring - rapport om regulering av de internasjonale kortselskapenes provisjoner

Høring - rapport om regulering av de internasjonale kortselskapenes provisjoner Vår ref.: 2003/184 Dato: 5. mai 2003 Høring - rapport om regulering av de internasjonale kortselskapenes provisjoner Vi viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets brev av 27. februar 2003 og Finansdepartementets

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

Forbud mot seddelinntak

Forbud mot seddelinntak Forbud mot seddelinntak - erfaringer fra det norske spilleautomatmarkedet Marianne Hansen Stipendiat/psykolog SIRUS Stockholm, 25 november 2010 Spelmarknadsansvaret 2010 Før regulering av automatmarkedet

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING. Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING. Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din PAYPAL/JETSHOP Opprett en PayPal Bedriftskonto trinn 1. Side 3-14 For å godta PayPal-betalinger må du opprette en PayPal

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Vedtatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 07.12.94 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Finansielle tjenester og leveranser fra underleverandører

Finansielle tjenester og leveranser fra underleverandører Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Hanne Kjørholt 21. november 2001 Telefon Deres referanse Vår referanse 2207 7000 2001/06293 FN-AV 700 Til fylkesskattekontorene Finansielle tjenester

Detaljer

Veiledning for betaling av elektroniske søknader

Veiledning for betaling av elektroniske søknader Veiledning for betaling av elektroniske søknader Alle søknader som sendes inn elektronisk skal betales online. Det er bare ved papirsøknad det blir utstedt papirfaktura pr. post som tidligere. Betaling

Detaljer

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60%

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% PRISLISTE PRIVAT Prislisten gjelder fra 07.06.2013 Kontotype Nominell rente Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% Rentesatsen

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RBJ-14/13326-2 78474/14 22.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 03.09.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Vedtatt av Sparebankforenings Servicekontor og Bankforeningens Servicekontor nov./des. 1989. Senest endret av styret i

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Netaxept

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Netaxept Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Netaxept Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Netaxept Versjon: 12 Innhold BETALINGSTJENESTER FOR BETALING I NETTBUTIKK...

Detaljer