Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø"

Transkript

1 Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø TRIVSEL Hillestveit skule LÆRING RESPEKT Hillestveit skule 8. februar 2017 Rådmannen

2 Innhaldsliste: 1. Forord Formål Definisjonar på krenkande ord og handlingar Førebyggjande og haldningsskapande arbeid Avdekking Handtering og fasar for problemløysing Fasar for undersøking og tiltak Kontinuerleg, langvarig og systematisk arbeid Vedlegg 1: Meldeskjema Godkjend av: Rådmannen Sist revidert: Side 2 av 16

3 1. Forord Hillestveit skule har fokus på trivsel, respekt og læring. Dette er verdiar heile skulen kjenner og arbeider kontinuerleg med. Det er tiltak for å fremja desse verdiane både i klassane, på steget og felles med alle i skulemiljøet. TRIVSEL Hillestveit skule LÆRING RESPEKT Til grunn for denne planen ligg også 9A i opplæringslova. Her vert det slått fast at skulen skal driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helse, trivsel og læring. Det er eit mål at denne planen skal samla, systematisera og synleggjera desse tiltaka. I arbeidet med denne planen er både elevar, foreldre og tilsette utfordra på innspel til tiltak for å sikre elevane sitt psykososiale miljø. Det er ein styrke og ein føresetnad for å lukkast. Det viktigaste blir likevel korleis me får til arbeidet i praksis. Det krev innsats og godt samarbeid av alle partane; elevane, føresette og tilsette ved skule og i SFO. Ordensreglementet i Bømlo kommune og skulen sitt eige reglement er også verkemiddel for å nå målsetjinga om eit godt læringsfellesskap prega av trivsel og respekt. Planen skal reviderast kvart år og handsamast i samarbeidsorgana ved skulen, med særskilt fokus i skulemiljøutvalet. Hillestveit skule, november 2016 Margrethe J. Eide Godkjend av: Rådmannen Sist revidert: Side 3 av 16

4 2. Formål Opplæringslova 9A omhandlar elevane sitt skulemiljø; «Alle elevar i grunnskular og vidaregåande skular har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.» Med psykososialt miljø meiner me dei mellommenneskelege tilhøva ved skulen, det sosiale miljøet og korleis elevane og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet skal virke positivt på elevane si helse, sin trivsel og læring, og med dette gje tryggleik og sosial tilhøyrsle. Det er den einskilde elev si subjektive oppleving som er utgangspunktet for skulen si handsaming av opplæringslova 9a «Elevane si arbeidsmiljølov.» Målet vårt på Hillestveit skule er at elevane våre ikkje skal bli utsett for krenkande ord eller handlingar som mobbing, vald, rasisme eller utestenging. Dette skal me oppnå ved: Å arbeida kontinuerleg og systematisk med elevane sitt skulemiljø At skulen, elevane og dei føresette samarbeider om det førebyggjande og haldningsskapande arbeidet Å ha ei tydeleg leiing som førebyggje, avdekke og handtere krenkande handlingar Å gjera alle tilsette medvitne om plikta til å gripe inn ved mistanke om krenkande handlingar Denne planen omhandlar elevane sitt psykososiale miljø og byggjer på følgjande prinsipp: Førebygging og haldningsskapande arbeid Avdekking Handtering og fasar for problemløysing Kontinuerleg og systematisk arbeid Tiltak som reduserer risikoen for at elevar blir utsett for krenkande handlingar Rutinar og metodar skulen nyttar for å avdekka om elevar blir krenka Tiltak og rutinar for problemløysing. Forskrift for ordensreglement Bømlo kommune og skulen sitt eige ordensreglement Skulen sitt systematiske arbeid for å sikra eit godt og trygt psykososialt læringsmiljø Godkjend av: Rådmannen Sist revidert: Side 4 av 16

5 3. Definisjonar på krenkande ord og handlingar Mobbing inneber at ein eller fleire elevar seier eller gjer vonde og ubehagelege ting mot ein annan elev. Ved mobbing skjer dette gjentekne gonger, og den som blir utsett for det har vanskeleg å forsvara seg. Utestenging betyr at nokon så godt som alltid blir haldne utanfor ei gruppe eller klasse. Vald inneber at nokon bruker fysisk makt for å skade andre. Rasisme inneber at nokon blir forskjellsbehandla eller plaga, t.d. fordi dei har ein annan hudfarge eller snakkar eit anna språk. Diskriminering betyr at ein person blir dårlegare behandla eller trakassert, t.d. på grunn avkjønn, funksjonsevne, tru hudfarge eller opphav. Definisjonane er henta frå Utdanningsdirektoratet sin brosjyre om elevane sitt skulemiljø. I elevundersøkinga brukar ein denne definisjonen: Mobbing er gjentatt negativ eller vondsinna åtferd frå ein eller fleire retta mot ein elev som har vanskeleg for å forsvara seg. Gjentatt erting på ein ubehageleg og sårande måte er også mobbing. Åtferda må finna stad to eller fleire gonger i månaden eller oftare for å vera mobbing. Digital mobbing er eit veksande problem. Skulen må i samarbeid med heimen ha ein strategi i høve til førebygging og avdekking. Dette skal vera obligatorisk tema på elevsamtalar og foreldresamtalar. Godkjend av: Rådmannen Sist revidert: Side 5 av 16

6 4. Førebyggjande og haldningsskapande arbeid 9a-3 Det psykososiale miljøet, 1. avsnitt: «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør» Førebyggjande tiltak som Hillestveit skule gjennomfører: På skulenivå: Kva Innhald Når Ansvar Trivselsleiarprogrammet Eit program for auka aktivitet og trivsel i friminutta I alle matfriminutt måndag-torsdag heile året TL lærar Tilsette MOT Haldningsskapande arbeid Faste økter i 8,9. og 10. trinn MOT koordinator Sosial plan T-R-L Kvart trinn har sin sosiale plan som omhandlar mål og aktivitetar som elevane skal ha gjennom skuleåret Inspeksjon Synlege vaksne (Zero-vestar) ute i friminutt. Heile året Lærarar/assistenta r Elevrådsarbeid Jamlege møte med elevrådet. Elevmedverknad og uttale i saker som gjeld skulemiljøet Ved behov og etter oppsett møteplan Elevrådsansvarleg lærar Samarbeid med rådsorgana Er med på alle FAU-møte. SU/SMU- tett kontakt og jamleg info Etter oppsett møteplan Fokus på god klasseleiing Santalar i grupper på tvers. Samtalar i team. Fellestid Teamtid Teamleiar Sosiallærar Eigen stillingsinstruks. Heile året Mellom anna samtalar med alle elevane i ungd.skulen. Sosiallærar b.steg og u.steg Helsetenesta Tilgjengeleg på faste kontordagar på skulen kvar veke Heile året Helsesøster Felles friluftsaktivitetar Tur til Roaldsfjorden med alle elevane Skulejoggen Haust Haust Alle Fellessamlingar for heile skulen Morgonsamlingar X-Hillestveit Etter oppsett plan Plangruppe Jul og sommaravslutning Elevråd Kantine Sal av enkel mat og drikke i friminutt Etter oppsett plan 9. klasse Godkjend av: Rådmannen Sist revidert: Side 6 av 16

7 Kva Innhald Når Ansvar Aldersblanda temadagar Fagdagar Omlag 1 pr mnd Team 1 4 Team 5 7 og 8-10 Aktivitetsdag på ungd.trinn der påtroppande 7. trinn er med i aldersblande grupper Gamle hus KU&HA Vår Team 8-10 Team 5-7 Juleverkstad Musikal/juleforestilling Anna kvart år Team 1 4 Vaksne skaper venskap Aktivitetar for elevane saman med foreldra/lærarane Kvart år FAU Elevråd Plangruppa På klassenivå Kva Innhald Når Ansvar Klassereglar Utarbeidd på grunnlag av verdiane til skulen. Heng synleg i klasserom Skulestart Følgje opp sosialplanen Gjennomføre dei tiltak/aktivitetar som ligg i planen for steget Sosiallærar Klassemøte Foreldremøte/Samtalar 1-2 gonger pr år Felles lunsj Team 5-7 Fair play cup Deltaking i cup - Våge Mai/juni Kroppsøvingslærar Team 5-7 Julaball Fest for mellomsteget Desember Team 5 7 Leirskule For 7. klasse, saman med nye elevar frå Espevær Vinter Ta vare på stien Gå turstien klassen har ansvar for 1 gong pr år Avslutning av skuleåret Klassekontaktane lagar avslutning saman med elevane 1 gong pr år Foreldra Klassemøte Aktuelle saker frå elevrådet Etter behov Psykososialt miljø Godkjend av: Rådmannen Sist revidert: Side 7 av 16

8 På elevnivå Kva Innhald Når Ansvar Elevsamtale Jamlege samtalar og tilbakemeldingar. Gjennom heile året Foreldre/elevsamtale Fagleg og sosial utvikling to gonger pr skuleår Haust Vår Skal ta opp spesielt om eleven opplever mobbing på skulen/skulevegen. Tilbakemelding til rektor på eige skjema. Fadderordning 1. og 5. klasse 5. klasse er fadrar for 1. klasse. Bli kjende og hjelpe til med at 1.klassingane finn seg til rette og trivest i friminutta. Planleggje aktivitetar og leike saman, spesielt ved skulestart Ved skulestart og ved høve gjennom året Lærarane på 1. og 5. steget Ansvar for sine fadderungar når heile skulen er på tur. Aktivitetar saman med fadrane sine 1-5 og gong i halvåret ane Forskingsbasert kunnskap seier at følgjande råd til skulen kan hjelpe til i høve til å redusera og motverka krenkande åtferd: Skuleleiar og lærarar må ta ansvar for å stoppa krenkande ord og handlingar Elevar som fortel om krenkande ord og handlingar skal bli tatt på alvor Skulen må møte foreldre/føresette med tillit og respekt Dei vaksne må gripa inn med ein gong krenkande åtferd blir oppdaga Arbeidet med eit godt læringsmiljø førebyggjer tilfelle av krenkande ord og handlingar Skulen skal ha eit systematisk og langsiktig arbeid mot krenkande ord og handlingar Skulen sitt arbeid med arbeidsmiljøet skal vera kunnskapsbasert Det skal vera synlege vaksne til stades på alle skulen sine arenaer God klasseleiing motverkar bruk av krenkande ord og handlingar Godkjend av: Rådmannen Sist revidert: Side 8 av 16

9 5. Avdekking 9a-3 Det psykososiale miljøet, 2. avsnitt «Dersom nokon som er tilsett ved skulen får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkja saka og varsle skuleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogeleg, sjølv gripe direkte inn.» Arbeidet med å avdekke tilfelle av mobbing er også nedfelt i handlingsprogrammet for Zero. Alle tilsette har ei plikt til å følgje dette opp, ei handlingsplikt: Plikt til å gripa inn Plikt til å gjera undersøkingar raskt Plikt til å varsla rektor/skuleleiing (meldeskjema-vedlegg) Vert ikkje handlingsplikta oppfylt kan tilsette straffast med bøter eller fengsel i inntil 3 månader, jf. Opplæringslova 9a-7 Avdekking kan vera at tilsette, elevar eller foreldre melder frå om hendingar om at elevar opplever krenkande ord og handlingar. Skulen skal sikre at elevane si subjektive oppleving kjem fram, og at eventuelle tiltak vert sett i gang så raskt som mogeleg. Dette må dokumenterast ved bruk av enkeltvedtak som vert registrert i eleven si mappe i saksarkivet (Ephorte) Hillestveit skule har følgjande rutinar for avdekking Rutine Kartlegging av mobbing to gonger pr år gjennom elev/foreldresamtalen. rapporterer til rektor ved bruk av meldeskjema avgjer vidare oppfølging Elevsamtalar 1-10 Elevundersøkinga Gjennomfører årleg for klasse Foreldreundersøkinga Oppfølging/Informasjon til Skulemiljøutvalet Resultat av elev/foreldreundersøkinga Vakt og tilsynsordningar i friminutt, før og etter skuletid Tema på klasseforeldremøte, elevråd og i FAU Samtalar med sosiallærar. Alle elevane på ungdomssteget Handlingsplan /instruks for sosiallærar barnesteg* Helsetenesta Helsesøster gjennomfører samtalar med elevar og føresette etter eigen plan Ansvar for oppfølging Lærar FAU Elevrådskontakt Sosiallærar - ungdomssteg Sosiallærar barnesteg Helsesøster Godkjend av: Rådmannen Sist revidert: Side 9 av 16

10 Ny stilling skuleåret 2016/17 instruks kjem dette skuleåret. Me byggjer på samarbeid med sosiallærar på ungdomssteget og helsesøster. Ved mistanke eller kunnskap om at ein elev blir utsett for krenkande ord og handlingar, skal tilsette bruke meldeskjema. Foreldre/føresette kan også bruke dette skjemaet. Dersom føresette kjem med ei munnleg bekymring og ønskjer å bruke meldeskjema, skal mottakar av bekymringa fylle ut meldeskjema (vedlegg). Meldeskjemaet skal også ligge ute på skulen sine heimesider. Viser også til Utdanningsdirektoratet sitt hefte om elevane sitt psykososiale elevmiljø som også ligg på heimesida vår. Godkjend av: Rådmannen Sist revidert: Side 10 av 16

11 6. Handtering og fasar for problemløysing 9a-3 Det psykososiale miljøet, 3. avsnitt «Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet. Deriblant tiltak mot krenkande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skulen snarast mogeleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skulen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak» Ved Hillestveit skule skal alle elevar og føresette oppleva å bli tatt på alvor om dei kjem til skulen med bekymring om at ein elev blir utsett for krenkande ord og handlingar. Skulen skal ta ansvar og initiativ for å stoppe slik åtferd, og følgje opp etter at tiltak er sett i verk. har det overordna ansvaret for at skulen følgjer opp saker som gjeld det psykososiale miljøet. Dette ansvaret kan delegerast til inspektør som då handlar på vegne av rektor. Det er rektor som eventuelt skriv enkeltvedtak, men det er naturleg at samtalar/undersøkingar/framlegg til tiltak og vidare oppfølging bli gjennomført av inspektør/kontaktlærar. Når elev, føresette eller tilsette ved skulen har avdekka at elevar blir utsett for krenkande ord og handlingar, skal skulen sikre ei sakshandsaming og oppfølging i tråd med lover og forskrifter. Viser også til forvaltningslova. Enkeltvedtak: Munnleg eller skriftleg melding frå elevar eller føresette om tilhøve knytt til skulemiljøet skal svarast med eit enkeltvedtak. Føresette skal då få informasjon om retten til å få enkeltvedtak når dei ber om tiltak. Ved varsling frå tilsette om kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkande ord og handlingar, skal rektor etter undersøking avgjere om det skal fattast eit enkeltvedtak. Dersom det vert sett inn tiltak som er inngripande for den eleven det gjeld, må det fattast enkeltvedtak. Det er likevel eit viktig prinsipp for handtering at problem vert løyste på lågast mogeleg nivå, så tidleg som mogeleg, men at dei tilsette veit når saker skal meldast vidare (meldeskjema). Godkjend av: Rådmannen Sist revidert: Side 11 av 16

12 Fasar for undersøking og tiltak Oppgåver Ansvar Dokumentasjon Tilsett får informasjon/kjennskap om mogeleg krenking av elev Melder frå til kontaktlærar samtalar med eleven for å skaffe informasjon og gje støtte STEG 1 samtalar også med den som utfører krenkinga. Melding om at slik åtferd er uakseptabel og må stoppe straks. Dersom det er fleire elevar involverte, samtalar ein med ein elev om gongen Tilsette Munnleg følgjer opp saka ved å kontakte heimen til eleven som kjenner seg krenka Både skule og heim kjem med si oppleving av situasjonen. Det er viktig at eleven si subjektive oppleving kjem fram. og foreldre vert einige om situasjonen er løyst, eller skal meldast vidare til skuleleiinga v/rektor. vurderer om det er trong for å kontakte heimen til eleven som har utført handlinga Skulen og heimen samarbeider om å følgje opp eleven og bidra til at krenkinga av medelev opphøyrer straks. Gjer avtale om oppfølging. Målet er å løyse slike situasjonar på lågast mogeleg nivå, i godt samarbeid mellom heim og skule. a ved rektor vert kopla inn, enten ved melding frå kontaktlærar/tilsette, foreldre eller elevar Tilsette Foreldre Meldeskjema Formell sakshandsaming startar STEG 2 Møte med foreldre, kontaktlærar og skuleleiing Skriftleg førehandsvarsel Undersøkingsfasen samtalar, observasjonar, kartleggingar Tilsette Registrert i Ephorte Referatlogg Godkjend av: Rådmannen Sist revidert: Side 12 av 16

13 Oppgåver Ansvar Dokumentasjon avgjer om retten til godt psykososialt elevmiljø er A: Oppfylt og ikkje grunnlag for tiltak B: Ikkje oppfylt og tiltak vert sett i verk Tiltak vert gjennomførte og det er jamlege evalueringsmøte heim-skule Om enkeltvedtak: gjer enkeltvedtak så snart råd dersom eleven sin rett etter 9a-1 er oppfylt eller ikkje. Konklusjonen må kome klart og tydeleg fram. Nemne dei faktiske tilhøva som vedtaket byggjer på. Grunngje val av eventuelle tiltak Setje tidsfrist for kor lenge vedtaket gjeld Klagerett må sikrast Enkeltvedtak kan vere aktuelt Om krenkinga held fram etter enkeltvedtak - ytterlegare kartlegging og nye vedtak Referat STEG 3 Når ein evaluerer enkeltvedtak, blir det også vurdert om det er trong for nye enkeltvedtak og tiltak Eventuelle nye enkeltvedtak Om krenkinga held fram vert det sett inn tiltak i tråd med sanksjonar frå ordensreglementet Sanksjonane må vere i tråd med ordensreglementet Skulen må dokumentera bruk av sanksjonar Skulen må vurdere om det skal fattast eigne enkeltvedtak om sanksjonane er inngripande Situasjonen vert følgd til handlingane stoppar. Alle involverte elevar skal følgjast opp. Det tar tid å komme over alvorlege krenkingar Dersom krenkande åtferd ikkje tek slutt, skal andre eksterne partar inn i saka. PPT, barnevern, politi eller konfliktråd. Kommunalsjef v/skulebytte Tilsette Godkjend av: Rådmannen Sist revidert: Side 13 av 16

14 7. Kontinuerleg, langvarig og systematisk arbeid 9a-4 Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll) Skulen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitel blir oppfylte. a har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet. Det er viktig at det vert arbeidd systematisk gjennom heile skuleåret. Arbeidet skal vera gjennomtenkt og etter ein plan. Denne må innarbeidast slik at det vert rutine for tilsette å følgja prosedyrane når det vert jobba med saker som gjeld det psykososiale miljøet til elevane. a har ansvaret for oppfølginga av skulen sitt systematiske arbeid. Skulen si leiing, ved rektor, skal sjå til at det systematiske arbeidet er aktivt og etter planen. Denne planen skal bidra til at elevane opplever eit trygt og godt skulemiljø. For å sikre at dette vert eit levande plandokument, må planen vera kjend for alle partane i skulemiljøet. Skulen har følgjande rutinar: Rutine Tidspunkt Ansvar 1 Skulen sine tilsette går gjennom planen og drøftar spesielt: Kva er eit godt psykososialt miljø? Kva er krenkande åtferd? Kor tid grip me inn? Når skal skuleleiinga varslast Ved skulestart 2 Skulen sine planar og tiltak for førebyggjande og haldningsskapande arbeid pregar skulekvardagen 3 Den sosiale planen med tiltak på kvart steg vert gjennomført. Fellessamlingar vert gjennomført etter oppsett plan 4 Ordensreglementet vert gjennomgått, både forskrift og eigne reglar for Hillestveit skule 5 Føresette vert gjort kjende med planen og ordensreglementet. Skal ligga på skulen sine heimesider. 6 Tiltak som gjeld skulemiljøet vert teke opp i elevrådet 7 Resultat av elevundersøkinga vert grunnlag for drøftingar/tiltak i Personalet Elevrådet FAU Skulemiljøutvalet Gjennom heile skuleåret Gjennom heile skuleåret Haust Haust Haust/Vår Haust Plangruppe Sosiallærarane Lærarane Sosiallærar Lærarane elevråd Sosiallærar Godkjend av: Rådmannen Sist revidert: Side 14 av 16

15 Rutine Tidspunkt Ansvar 8 Oppsummering av elev- foreldresamtalane vert levert til rektor. Funn vert undersøkt og følgd opp 9 Skulen skal evaluera sitt førebyggjande og haldningsskapande arbeid kvart år. Evaluering og revidering skjer i personalmøte, elevråd, FAU og skulemiljøutvalet 10 Vakt og inspeksjonsordning skal evaluerast to gonger i året 11 Rapportering i pedagogisk årsmelding status for arbeidet med det psykososiale elevmiljøet Haust/vår Kvar vår Haust og vår Vår Kommunalsjef Vedlegg 1: Meldeskjema Sjå neste side Godkjend av: Rådmannen Sist revidert: Side 15 av 16

16 Meldeskjema: Bekymring for eleven sitt psykososiale skulemiljø Namn på elev: Meldeskjema Bekymring for eleven sitt psykososiale skulemiljø Melding frå føresette vil utløyse eit enkeltvedtak Elev i klasse: Fødselsdato: Bekymring meldt til: Bekymring meldt til: Dato for melding: Kva gjeld bekymringa? (mobbing, vald, rasisme, diskriminering, utestenging) Korleis vart dette oppdaga? Anna informasjon: Skjema sist revidert: Side 1

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ Saman for læring og trivsel Radøy kommune INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på 3 Samanheng med Radøy kommune sin overordna plan

Detaljer

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt elevmiljø ved Svortland skule

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt elevmiljø ved Svortland skule 2014 Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt elevmiljø ved Svortland skule Svortland skule 29.09.2014 1 Forord Det skal vere godt å gå på Svortland skule. Me veit at med trivsel kjem læring og utvikling.

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A Ostereidet barneskule 1 INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på Ostereidet barneskule s.3 Samanheng med Lindås kommune sin

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Handlingsplan for elevane sitt psykososiale skulemiljø

Handlingsplan for elevane sitt psykososiale skulemiljø Handlingsplan for elevane sitt psykososiale skulemiljø Meling skule 11.09.2014 Revidert i S.U.13.09.2016 1.Forord Me har ein visjon: Meling skule skal vera ein god stad å læra og ein god stad å vera. Dette

Detaljer

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1. HMS PLAN Det er utarbeida ein eigen plan for helse, miljø og tryggleik som skal vere med å sikre alle

Detaljer

Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo

Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo 9a 09.02.16 1. Formål Opplæringslova Kapittel 9a tar for seg elevane sitt skulemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utdrag frå Opplæringslova: Kapittel 9a. Elevane sitt skulemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Plan for elevane sitt skulemiljø

Plan for elevane sitt skulemiljø Plan for elevane sitt skulemiljø Meling skule 11.09.2014 Revidert i S.U.12.12.2017 1. Forord Me har ein visjon: Meling skule skal vera ein god stad å læra og ein god stad å vera. Dette er viktige ord for

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: Ein person er mobba eller plaga når han eller ho, gjentekne gonger over tid, vert utsett for negative handlingar

Detaljer

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1.0 Plan for å sikre elevane eit godt og trygt miljø Opplæringslova kap. 9A handlar om elevane sitt skulemiljø.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE INNHOLD Del 1:... 2 Forord... 2 Formål... 3 Innledning... 4 Definisjoner... 4 Mobbing... 4 Utestenging... 4 Vold... 4 Rasisme... 4 Diskriminering...

Detaljer

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule.

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Opplæringslova 9a-3 første ledd, seier følgjande: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Langevåg skule

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Langevåg skule HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Langevåg skule Bakgrunn/Lovgrunnlag april 2012, justert 26.06.15 og 21.08.17 Retten til eit trygt og godt skulemiljø etter opplæringslova 9a 1, gjeld for alle elevar på barnetrinn,

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Innhold 1 Formål... 3 2 Innledning... 3 Definisjoner på krenkende ord og handlinger... 4 3 Forebyggende og holdningsskapende arbeid...

Detaljer

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen.

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Innhald 1. Formål 2. Innleiing 3. Opplæringslova 9a 4. Definisjonar 5. Førebygging 6. Avdekking av negativ åtferd 7.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2016-2019 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bø skule, Høyland skule, Motland skule, Nærbø ungdomsskule HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INNHALD Alle barn og unge har rett til eit arbeidsmiljø utan mobbing... 3 Kva er

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR Ogna skule 2018 2021 Innleiing Kapittel 9 A i opplæringslova skal bidra til at elevane har det trygt og godt på skulen, slik at elevane trivs og kan læra best

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INDRE BARNE- OG UNGDOMSSKULE 1 FORORD Alle barn har rett til skulegang, og dei har rett til å eit godt og trygt skulemiljø, fritt for mobbing og krenkjande handlingar. Frå våren

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø på Harstad skole Utarbeidet juli 2013 (siste versjon 01.09.13) 1 1. Formål Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. Formål Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen er kjende med aktivitetsplikta som vedkjem elevane sin rett til eit trygt og godt skulemiljø,

Detaljer

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur Manifest for eit positivt oppvekstmiljø 2019-2023 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for krenkande åtferd. Barnehage Skule - Kultur Kommunestyret

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Rosendal ungdomsskule er ein trygg og utviklande læringsarena for alle elevane. VISJON. Partar: Rektor.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Rosendal ungdomsskule er ein trygg og utviklande læringsarena for alle elevane. VISJON. Partar: Rektor. VISJON Rosendal ungdomsskule er ein trygg og utviklande læringsarena for alle elevane. Partar: Rektor Elevråd FAU HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2016-17 Samarbeidsutvalet Mål Alle elevar skal oppleve eit trygt

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

Plan for eit trygt og godt skulemiljø

Plan for eit trygt og godt skulemiljø Plan for eit trygt og godt skulemiljø Ved Sviland skule skal alle elevar og føresette føle seg velkomne og tatt vare på. Vi jobbar for å verkeleggjere målet frå opplæringslovens 9A - at den enkelte elev

Detaljer

Plan for trivsel ved Helland skule. VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule.

Plan for trivsel ved Helland skule. VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule. HELLAND SKULE Plan for trivsel ved Helland skule VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule. Godkjent av SU 30.11.11 1 Innhald. Side

Detaljer

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 INNHALD Innleiing...1 Lovgrunnlag... 2 Opplæringslova... 2 Forvaltningslova... 2 Kommunehelsetenestelova... 2 Ordensreglement for grunnskulen i Lindås...

Detaljer

Internkontroll vedkomande elevane sitt skulemiljø kap 9a i opplæringslova

Internkontroll vedkomande elevane sitt skulemiljø kap 9a i opplæringslova skulemiljø kap 9a i opplæringslova Mål med internkontrollen Skuleeigar o Sikra eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova vert oppfylte Opl Skulane o Sikra

Detaljer

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle.

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle. Retningslinjer for saker vedkomande opplæringslova 9a Rundskriv Udir-2-2010 Formål: Retningslinjene skal sikre god sakshandsaming i saker som vedkjem retten til eit godt fysisk og psykososialt miljø etter

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. For utfyllande informasjon sjå Rundskriv Udir-2-2010 og Udir: Elevenes skolemiljø Formål: Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKINGAR. Danielsen Ungdomsskule Osterøy

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKINGAR. Danielsen Ungdomsskule Osterøy HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKINGAR Danielsen Ungdomsskule Osterøy Lovverket Arbeidet mot mobbing og krenkingar har si forankring i lovverket. Opplæringslova kapittel 9A handlar om elevane sitt skulemiljø

Detaljer

Definisjoner 5. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6. Hva er digital mobbing? 8. A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8. B.

Definisjoner 5. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6. Hva er digital mobbing? 8. A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8. B. - 2 - Innholdsfortegnelse Formål 4 Definisjoner 5 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6 Hva er digital mobbing? 8 A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8 B. Avdekking 10 C. Håndtering og sanksjoner

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 2018 Ekeberg skole

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 2018 Ekeberg skole Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 2018 Ekeberg skole MOBBING/KRENKELSE - Mobbing er krenkelser i rekkefølge - Ingen skal bli utsatt for krenkelser over tid - Skolen har ansvar for at du ikke

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing 2013-2016 Handlingsplan mot mobbing Skulane på Nærbø: Bø, Høyland, Motland, Vigre, Nærbø ungdomsskule 4 reglar mot mobbing 1. Me skal ikkje mobbe andre 2. Me skal forsøke å hjelpe andre elevar som vert

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 4 3. Forebyggende og holdningsskapende arbeid... 5 4. Avdekking...

Detaljer

1. AVDEKKING AV MOBBING

1. AVDEKKING AV MOBBING 1. AVDEKKING AV MOBBING MÅL: Mobbing som skjer i og ved skulen og på skulevegen blir avdekka. Med mobbing forstår me psykisk og/eller fysisk vald retta mot eit offer, utført av einskildpersonar eller grupper.

Detaljer

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø.

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. «Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at elever har et trygt skolemiljø» Fra innst.302 L(2016-2017) Målet med planen er å ivareta

Detaljer

Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Vedtatt av kommunestyret i Holmestrand 13.6.2018 Gyldighetsområde og varighet Denne planen har overordnet gyldighet for samtlige kommunale skoler

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger

Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger Innholdsfortegnelse Formål 4 Definisjoner 5 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6 Hva er digital mobbing? 8 A. Forebyggende

Detaljer

NESSET KOMMUNE Indre Nesset barne- og ungdomsskole. Plan for arbeidet med det psykososiale miljøet

NESSET KOMMUNE Indre Nesset barne- og ungdomsskole. Plan for arbeidet med det psykososiale miljøet NESSET KOMMUNE Indre Nesset barne- og ungdomsskole Plan for arbeidet med det psykososiale miljøet Indre Nesset barne- og ungdomsskule 2014 1 FORORD I Opplærignslova 9a-1 står det at Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Erfarings- og kunnskapsinnhenting - tilbakemelding frå Hatlestrand oppvekstsenter

Erfarings- og kunnskapsinnhenting - tilbakemelding frå Hatlestrand oppvekstsenter Erfarings- og kunnskapsinnhenting - tilbakemelding frå Hatlestrand oppvekstsenter 1. Korleis følgjer skulen opp resultata etter Elevundersøkinga? Resultata frå Elevundersøkinga vert gjennomgått og drøfta

Detaljer

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DEFINISJON: Det er mobbing/plaging

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området Fyresdal kommune Gimle skule 09.01-11.03.2015 1 Innhald

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Revidert 28.10.16 Skole Telefon: 33 17 10 00 Postadresse: Postboks 2020, 3255 Larvik postmottak@larvik.kommune.no Telefaks: 33 17 10 01 Fakturaadresse:

Detaljer

Denne planen består av fire deler 1. AVDEKKING AV MOBBING 2. PROBLEMLØYSING AV MOBBESAKER 3. FØREBYGGING 4. KONTINUITET

Denne planen består av fire deler 1. AVDEKKING AV MOBBING 2. PROBLEMLØYSING AV MOBBESAKER 3. FØREBYGGING 4. KONTINUITET Denne planen består av fire deler 1. AVDEKKING AV MOBBING 2. PROBLEMLØYSING AV MOBBESAKER 3. FØREBYGGING 4. KONTINUITET 1. AVDEKKING AV MOBBING MÅL: Mobbing som skjer i og ved skulen og på skulevegen blir

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE Vedlegg: Noen rutiner i Zero (siste side i planen) Sist revidert vår 2014 1 Innleiing Lone skule ønskjer å motarbeide mobbekultur og arbeide aktivt for at kvar elev skal

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Ny 9a- Eit trygt. og godt skulemiljø. Kvinnherad kommune - rutinar. Anne Sofie Bjelland Kjeka KVINNHERAD KOMMUNE

Ny 9a- Eit trygt. og godt skulemiljø. Kvinnherad kommune - rutinar. Anne Sofie Bjelland Kjeka KVINNHERAD KOMMUNE 03.06.2017 Ny 9a- Eit trygt og godt skulemiljø Kvinnherad kommune - rutinar Anne Sofie Bjelland Kjeka KVINNHERAD KOMMUNE Innhald Forord... 1 Bakgrunn... 2 Kva er nytt... 2 Elevane sine rettar... 3 Skulane

Detaljer

Handlingsplan. elevenes psykososiale skolemiljø

Handlingsplan. elevenes psykososiale skolemiljø Handlingsplan for arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø 2014-2015 (Behandlet i SU/MU 02.12.2014) Sentrum skole Innhold 1. Innledning 2 2. Mål for arbeidet.. 2 3. Definisjoner. 2 4. Forebyggende

Detaljer

Frakkagjerd ungdomsskole

Frakkagjerd ungdomsskole Frakkagjerd ungdomsskole 2018/19 Plan for elevenes psykososiale skolemiljø 19.09.2018 Innhold Innledning... 2 Skolens visjon... 2 Mål for skolemiljøarbeidet... 2 Forebyggende arbeid... 2 Tiltak... 3 Oppfølging...

Detaljer

Handlingsplan. Åheim skule. Elevane sitt skulemiljø. ved. Godkjent i SU den..

Handlingsplan. Åheim skule. Elevane sitt skulemiljø. ved. Godkjent i SU den.. + Handlingsplan Elevane sitt skulemiljø ved Åheim skule Godkjent i SU den.. Kapittel 9 A. Elevane sitt skulemiljø 9 A-1.Verkeområde for kapittelet Kapittelet her gjeld for elevar i grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

HEIDAL SKULE. Plan for arbeidet med elevane sitt skulemiljø Heidal skule SKULEMILJØARBEID. Heidal skule har nulltoleranse mot krenkjande åtferd!

HEIDAL SKULE. Plan for arbeidet med elevane sitt skulemiljø Heidal skule SKULEMILJØARBEID. Heidal skule har nulltoleranse mot krenkjande åtferd! Plan for arbeidet med elevane sitt skulemiljø Heidal skule SKULEMILJØARBEID 1.0 FORMÅL MED PLANEN. I opplæringslova kapittel 9A står det at eleven har individuell rett til eit trygt og godt skulemiljø,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ELEVENES LÆRINGSMILJØ Skolens ansvar og elevenes rettigheter August 2018 Forord: Kapittel 9A i opplæringsloven tar for seg elevenes læringsmiljø. Kapittelet presiserer

Detaljer

Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova

Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova Revidert september 2014 Det psykososiale miljøet Rutineomtale

Detaljer

Klepp ungdomsskule - Tiltaksplan for trygt og godt skulemiljø Oppdatert hausten 2017

Klepp ungdomsskule - Tiltaksplan for trygt og godt skulemiljø Oppdatert hausten 2017 Klepp ungdomsskule - Tiltaksplan for trygt og godt skulemiljø Oppdatert hausten 2017 Klepp ungdomsskule, målet med denne planen: - Sørge for oppfylling av hensikt i Opplæringslova kap 9, at elevane på

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Frakkagjerd barneskole har laget en handlingsplan mot mobbing med prosedyrer og tiltak for å imøtekomme kravene i lov om skolemiljø 9a-3: 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen

Detaljer

TILTAK MOT MOBBING Geiranger skule og barnehage 2012

TILTAK MOT MOBBING Geiranger skule og barnehage 2012 TILTAK MOT MOBBING Geiranger skule og barnehage 2012 Forord Handlingsplanen mot mobbing er eit produkt som skulen, barnehagen, foreldra og elevane står bak. Vi ønskjer med dette å gi eit tydeleg signal

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE Vedlegg: Noen rutiner i Zero (siste side i planen) Sist revidert vår 2014 1 Innleiing Lone skule ønskjer å motarbeide mobbekultur og arbeide aktivt for at kvar elev skal

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole HANDLINGSPLAN 9A Rutinebeskrivelse for arbeid med elevenes psykososiale miljø Innhold: 1. Forord 2. Opplæringslovens 9-a 3 3. Begrepsavklaring definisjoner -

Detaljer

Plan for elevane sitt psykososiale skulemiljø Kolltveit, juni 2014

Plan for elevane sitt psykososiale skulemiljø Kolltveit, juni 2014 KOLLTVEIT SKULE Plan for elevane sitt psykososiale skulemiljø Kolltveit, juni 2014 Forord Kolltveit skule skal vere ein god stad å vere og ein god stad å lære. Dette har vore eit mål for arbeidet på skulen

Detaljer

Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd

Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd Oktober 2015 LOVGRUNNLAG Opplæringslova 9a 3 andre ledd plikta til å undersøkje, varsle

Detaljer

ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Alle elevene i Bodø-skolen opplever et godt og inkluderende skolemiljø som fremmer trygghet, helse, trivsel og læring Skolens årshjul Forebyggende og holdningsskapende arbeid

Detaljer

GISKE OPPVEKSTSENTER SKULE OG SFO

GISKE OPPVEKSTSENTER SKULE OG SFO GISKE OPPVEKSTSENTER SKULE OG SFO HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ALLE ELEVAR SIN RETT TIL EIT TRYGT OG GODT SKULEMILJØ 7. klasse 2017/18 Godkjend FAU februar 2018 Godkjend SU mars 2018 1 1. Innleiing Skulen

Detaljer

Nytt kap 9A opplæringslova. Prop 57 L ( )

Nytt kap 9A opplæringslova. Prop 57 L ( ) Nytt kap 9A opplæringslova Prop 57 L (2016-2017) Nye reglar om skulemiljø Bakgrunn: Djupedalutvalget (NOU 2015:2) Høyring av nytt kapittel 9 A i april 2016 Proposisjon lagt fram for Stortinget 17. feb.

Detaljer

VIGRESTAD SKULE PLAN FOR EIT GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Vigrestad skule

VIGRESTAD SKULE PLAN FOR EIT GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Vigrestad skule Vigrestad skule VIGRESTAD SKULE PLAN FOR EIT GODT PSYKOSOSIALT MILJØ 9a-1- Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø. Christi Krybbe skoler

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø. Christi Krybbe skoler Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Christi Krybbe skoler 1 1. Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 «Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til

Detaljer

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Elevene ved Bergen Katedralskole skal ikke utsettes for mobbing eller annen krenkende atferd. Ifølge Opplæringslovens 9a-1 har elevene krav på eit

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

Skjemaet brukes både i forbindelse med saker som angår det fysiske og det psykososiale miljøet.

Skjemaet brukes både i forbindelse med saker som angår det fysiske og det psykososiale miljøet. Opplæringsloven 9a Skjema for henstilling/klage Dette skjemaet er til bruk dersom elever eller foreldre/foresatte som ber om tiltak etter Opplæringslova 9a, ønsker å gå videre med saken etter å ha vært

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Hafslo barne- og ungdomsskule - Tiltaksplan mot mobbing Revidert juni 2012 9 A opplæringslova: Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal. En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø

Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal. En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø 1. Formålet med planen Skolemiljøplanen er utarbeidet for å hjelpe skolene i arbeidet med å følge

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Fedje Skule HANDLINGSPLAN OG FØREBYGGJANDE ARBEID MOT MOBBING. Fedje kommune 2015/2016

Fedje Skule HANDLINGSPLAN OG FØREBYGGJANDE ARBEID MOT MOBBING. Fedje kommune 2015/2016 Fedje Skule HANDLINGSPLAN OG FØREBYGGJANDE ARBEID MOT MOBBING Fedje kommune 2015/2016 Vedteken i Samarbeidsutvalet våren 2015 Innhald 1. Innleiing rektor har ordet... 2 2. Kva er mobbing?... 2 3. Førebyggjande

Detaljer

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret LEIRVIK SKULE I dette heftet finn de: Velkomen til skuleåret 2017 2018 - Informasjon om skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Trivselsreglar - Innkalling til foreldremøte i veke 35 og

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

Plan for trygt og godt skolemiljø

Plan for trygt og godt skolemiljø Plan for trygt og godt skolemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som som fremjar helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven 9A-2) Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

Handlingsplan for å sikre eleven et trygt og godt psykososialt skolemiljø ved Rosenborg skole

Handlingsplan for å sikre eleven et trygt og godt psykososialt skolemiljø ved Rosenborg skole Handlingsplan for å sikre eleven et trygt og godt psykososialt skolemiljø ved Rosenborg skole 9 A-3. Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Nytt kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø

Nytt kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø Nytt kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø Fakta om ny lov: Alle elever har rett til trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Plan for elevane sitt skulemiljø Grunnskulane i Sirdal

Plan for elevane sitt skulemiljø Grunnskulane i Sirdal Sirdal kommune Skuleeininga 1 Plan for elevane sitt skulemiljø Grunnskulane i Sirdal Planen er administrativt vedteke etter høyring og gjeld frå 01.06.18 2 Innhald 1. Føremål 3 2. Definisjonar på krenkjande

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Opplæringslova 9A Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skulemiljø

Opplæringslova 9A Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skulemiljø Opplæringslova 9A Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skulemiljø Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

VENNSKAP. * Me vil at alle skal føla seg trygge på skulen og på skulevegen. * Me vil at alle skal gje melding dersom dei eller andre vert plaga

VENNSKAP. * Me vil at alle skal føla seg trygge på skulen og på skulevegen. * Me vil at alle skal gje melding dersom dei eller andre vert plaga VENNSKAP * Me vil at alle skal bry seg om kvarandre * Me vil at alle skal føla seg trygge på skulen og på skulevegen * Me vil at alle skal gje melding dersom dei eller andre vert plaga * Me vil at alle

Detaljer