Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS Vestre Slidre kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS Vestre Slidre kommune"

Transkript

1 KOMMUNEREVISJON IKS Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS Vestre Slidre kommune Formål: Avklare om saksbehandlingsprosessen i forbindelse med etablering av en storkommune i Valdres er iht. offentlige utredningskrav, jf. pressemelding presentert i avisa Valdres og Oppland Arbeiderblad og bruk av hjemmel for lukking av forhandlingsmøter mellom de fem kommunene den og Utført i perioden: Januar februar 2016 Dato: Rapportnummer: 004/2016 Revisor: Åge Sandsengen Dagny Thon Hovrud Innhold 1 Innledning 2 2 Rådmannens kommentarer 3 3 Ordfører og rådmannen sine mandater 4 4 Møtene i formannskapet unntatt offentlighet 5 5 Møtene om kommunesammenslåing i januar og februar Oppsummering og konklusjoner 12

2 Side 2 av 14 1 Innledning 1.1 Bakgrunn I en pressemelding fra Øystre Slidre, Vestre Slidre og Etnedal fremgår det at rådmenn og ordførere i de tre kommunene har utarbeidet en avtale om oppgavefordeling ved en eventuell kommunesammenslåing, som har vært drøftet i formannskapet uten at dette fremgår av møteprotokoller. Ordførere i andre kommuner, og varaordførerne i de tre kommunene har vært kritiske til at prosessen ikke har vært offentlig. 1.2 Problemstilling Kontrollutvalget i Vestre Slidre ba i sak 01/2016 i møte den kommunerevisjonen om å kartlegge fakta i prosessen: Kontrollutvalget ber om at Kommunerevisjonen IKS foretar en vurdering av saksbehandlerprosessen i kommunen i forbindelse med etablering av storkommune i Valdres iht. offentlige utredningskrav jf. pressemelding presentert i avisa Valdres og Oppland Arbeiderblad Kontrollutvalget ba i e-post av om at praksis og hjemmel for lukking av forhandlingene mellom de fem kommunene i januar og februar også blir vurdert. 1.3 Revisjonskriterier Problemstillingen er vurdert med utgangspunkt i følgende bestemmelser: Koml. kap. 6 om saksbehandling i folkevalgte organer. Spesielt 29, 30 nr. 1, 3 og 4, 31 nr.1, 32 nr. 2 og 3 samt 34. nr. 1 og 2 om møteoffentlighet og protokoller. Koml. 31 nr. 2 til 5 om hjemler for lukking av møter i folkevalgte organer. Offentleglovas (offl) kap. 3 om informasjon som kan unntas offentlighet, og offl. 11 om merinnsyn. Koml. 6 og 24 om at kommunestyret tar de prinsipielle beslutningene. 1.4 Arbeidsmetode og sentrale dokumenter Vi har basert vår rapport på informasjon fra følgende kilder: Telefonsamtale med rådmann i Vestre Slidre. «Råutkast» til «Fordelingsavtale» presentert i «utvidet formannskap» i Etnedal og i formannskapet i Vestre Slidre samme dato. «Fordelingsavtale» av 3. desember Rådmannen og ordfører i Vestre Slidre sin redegjørelse, av , til kommunestyret. Samtale med ordfører i Øystre Slidre. Møtebok fra kontrollutvalget i Etnedal kommune om prosessen med forhandlingene mellom de tre kommunene. Tilbakemeldinger fra rådmenn ifbm uttalelse til rapportutkast. Samtale med ordfører i Vestre Slidre.

3 2 Rådmannens kommentarer Side 3 av 14 Rådmannen har iht. 8 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15. juni 2004 hatt utkast til rapporten til gjennomlesning, og dermed gitt anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår. Rådmannens kommentarer til rapporten er som følger: Rådmannen set pris på at det har vore opna for dialog med Kommunerevisjonen i denne saka, slik at relevante tilhøve har vorte betre belyst. Sett i etterkant er det ikkje tvil om at enkelte ting kunne ha vore handtert på ein betre måte i prosessen. Ein bør likevel vektleggja dei gode intensjonane som partane hadde for å finna nye løysingar, samt det faktum at det faktisk er arbeidet som vart gjort i november som sidan er direkte vidareført gjennom forhandlingane i januar og februar. Desse forhandlingane har mellom anna hatt representantar frå dei som i desember ynskte at kommunestyret skulle senda saka til kontrollutvalet, og desse har ikkje kome med nokon som helst innvendingar mot prosessen dei sjølve har teke del i. Rådmannen har følgjande kommentarar til enkeltpunkt i rapporten: Pkt : Alle dei 6 ordførarar/rådmenn som deltok på møta var fullt ut einige om å skriva under konfidens erklæring, og såg dette som ein heilt naturleg del av førebuinga til komande forhandlingar med storebror Nord-Aurdal. Rådmannen er ueinig med Kommunerevisjonen når det gjeld dokumentet som vart lagt fram for formannskapet Dette var ikkje, og er ikkje, eit offentleg dokument. Det var eit førebels saksdokument og eit førebels forhandlingsgrunnlag, og kommunestyret fekk seg seinare førelagt det endelege, og offentlege dokumentet når dette var ferdig forhandla, Pkt : Rådmannen er ueinig med Kommunerevisjonen sine vurderingar når det gjeld «Saka». Dette var ei orientering, på same måte som det vert gjeve tallause orienteringar til formannskap og kommunestyre i saker der det ikkje skal fattast vedtak, utan at «saka» står på sakskartet. Rådmannen er likevel einig med Kommunerevisjonen i at orienteringa skulle vore protokollert, og har sjølv teke ansvar for at dette ikkje vart gjort. Rådmannen er ueinig med Kommunerevisjonen sine vurderingar om heimel for å kunne lukka møtet. Det faktum at førebels Fordelingsavtale ikkje var lagt fram for dei tillitsvalde, og avtala i vesentleg grad ville vedkoma «arbeidstakers tjenstlige forhold», er etter Rådmannen si vurdering god nok grunn for å lukka møtet. I den samanheng har Rådmannen ikkje berre ein rett, men også ei plikt, til å lukka møtet. Pkt. 5: Rådmannen er ikkje kjent med kva oppdrag Kommunerevisjonen har fenge frå Kontrollutvalet i Vestre Slidre, når det gjeld prosessen i januar og februar. Det er uansett på det reine at dette oppdraget kjem ikkje frå Kommunestyret, og skil seg difor vesentleg frå den øvrige delen av oppdraget. Rådmannen sitt syn er at Kommunerevisjonen ikkje har tilstrekkeleg fagleg grunnlag til å uttala seg om denne delen av prosessen. Forhandlingsutvala var valde av formannskapa i dei enkelte kommunane, kor både posisjon og opposisjon var med (i tillegg til tillitsvald). Prosessen er, og har vore leia av Ordførar i Nord-Aurdal. I den samanheng kan det synast som om Kommunerevisjonen er i

4 Side 4 av 14 meste laget oppteken av å gje rådmennene ansvaret for det som Kommunerevisjonen oppfattar som ein prosess i strid med off. lova. Rådmannen i Vestre deler ikkje dette synet. Pkt. 6: Rådmannen ser fram til eit konstruktivt og godt samarbeid med Kommunerevisjonen og Kontrollutvalet i denne saka. 3 Ordfører og rådmannen sine mandater 3.1 Regelverk Iht. koml. 6 er kommunestyret kommunens øverste organ, og velger selv representanter til andre folkevalgte organ. Kommunestyret kan delegere saker til ordfører og underordna folkevalgte organ, og myndighet til rådmannen om å treffe vedtak i enkeltsaker og i saker som ikke er av prinsipiell betydning iht. koml. 23, nr Mandatet til ordfører og rådmann Ordfører og rådmann la frem en redegjørelse om prosessen til kommunestyret , som henviser til kommunestyrets vedtak 60/2014 om utredning i kommunereformprosessen. Punkt fem i vedtaket er uthevet i redegjørelsen, der rådmann får pålegg om å innlede samtaler om sammenslåing med Vang og Øystre Slidre. Den 28.oktober 2014 inviterte rådmann Vang og Øystre Slidre til møte på Slidretun, men Øystre Slidre ønskte ikke å delta og rådmann valgte å ikke gå videre. Med bakgrunn i pålegget fra KS sak 60/2014 pkt. fem i vedtaket, inviterte rådmann og ordfører til ny dialog med Øystre Slidre om kommunesammenslåing, som ønsket å ha med Etnedal. Forhandlingene startet med møte på Slidretun , og partene var enige om at frem til informasjonen ble gitt til formannskapet burde den ikke offentliggjøres. Etter flere møter mellom ordførerne og rådmennene i de tre kommunene Vestre Slidre, Øystre Slidre og Etnedal, ble foreløpig utkast til «fordelingsavtale» lagt frem for drøfting i formannskapet Endelig «Fordelingsavtale» datert ble lagt frem i pressemelding og deretter i kommunestyret Revisjonens vurderinger Etter vår vurdering kan det stilles spørsmål ved om ordfører og rådmann hadde nødvendig mandat i kommunestyresak 60/2014 til å gjennomføre forhandlingene med Øystre Slidre og Etnedal. Sak 60/2014 pkt. 5 kan forstås at det var samarbeid med Vang som var ønskelig. Men uansett hadde ordfører og rådmann etter vår vurdering i funksjon av sine stillinger rett til å innlede forhandlinger på eget initiativ, uten formelt mandat fra kommunestyret. De er imidlertid avhengige av støtte fra kommunestyret, når saken kommer opp til behandling. Dersom kommunestyret ikke gir ordfører og rådmann støtte, når saken kommer opp til behandling, så er det kommunestyret selv som avgjør hvordan de vil behandle det. Kommunestyret i Vestre Slidre behandlet kommunereformen som sak 052/2015, den Vedtaket sier ikke noe om den prosessen som er gjennomført, men det sier

5 Side 5 av 14 heller ikke at «Fordelingsavtalen» skal legges til grunn for det videre arbeidet. Vi viser til følgende punkter i kommunestyrevedtaket: «1. Kommunestyret i Vestre Slidre gir tilslutning til videre arbeid i kommunereformprosessen. Prosessen skal gi tilstrekkelig kunnskap for valg av framtidig struktur, samt sikre reell demokratisk involvering fra så vel kommunestyret som innbyggere» «4. Kommunestyret i Vestre Slidre holdes løpende orientert og forhandlingene forankres i kommunestyret..» «7. Vestre Slidre Kommunestyre ber kontrollutvalget se på saksbehandlingsprosessen i forbindelse med etablering av en storkommune i Valdres er iht. offentlige utredningskrav, jf. pressemelding presentert i avisa Valdres og Oppland Arbeiderblad «Vi oppfatter at ordfører og rådmann fikk støtte fra kommunestyret for forhandlingene de har gjennomført. De fikk «tilslutning til videre arbeid i kommunereformprosessen», selv om «Fordelingsavtalen» i seg selv ikke ble godkjent av kommunestyret. Det ble imidlertid stilt krav om informasjon til kommunestyret og at forhandlingene skal forankres i kommunestyret. 4 Møtene i formannskapet unntatt offentlighet 4.1 Regler om saksbehandling i folkevalgte organer Hvilke folkevalgte organer omfattes av kommunelovens regler Koml. kapittel 6 ( 29-39) omhandler saksbehandlingsregler i folkevalgte organer. I følge koml. 29 gjelder bestemmelsene for: «...kommunestyre, fylkesting, formannskap, fylkesutvalg, faste utvalg, kommunestyrekomiteer, fylkestingskomiteer, kommunedelsutvalg, kommuneråd og fylkesråd samt kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i medhold av andre lover.», jf. pkt. 1. «...andre folkevalgte organer, så langt kommunestyret, fylkestinget eller oppnevningsorganet ikke bestemmer noe annet!», jf. pkt. 3. I kommentarer til koml. 29 pkt. 3, v/jan Fridthjof Bernt, fremgår det at det skal trekkes «en ganske vid ramme for hva som anses som folkevalgte organer og dermed går inn under reglene...». Videre: «Om eit organ fell innanfor 29 nr. 3 eller ikkje, vil derfor vere avhengig av ei konkret vurdering. Ein må i denne vurderinga mellom anna sjå på kven som har peikt ut det aktuelle organet, kven som sit i det, og kva oppgåver det har. Men når kommunestyret oppnevner et folkevalgt organ, har det anledning til å bestemme at kommunelovens saksbehandlingsregler ikke skal gjelde for organet jf. koml. 29 nr. 3. Dette gjelder imidlertid ikke for kommunestyret selv, formannskapet, faste utvalg, kommunestyrekomiteer, kontrollutvalg og kommunale nemnder opprettet i medhold av andre lover. Bestemmelsene må forutsettes å gjelde for folkevalgte organer hvor saksbehandlingsreglene ikke passer pga. organets funksjon, sammensetning og oppgaver. Eksempelvis fordi organet har karakter av utrednings-, samarbeids- eller forhandlingsorgan,

6 Side 6 av 14 eller fordi det har utpreget forretningsmessige oppgaver. Slike organ skal imidlertid følge kommunelovens regler om at arbeid skal foregå i møter, om møteinnkalling og møtebok, samt minimumskrav mht. vedtaksførhet, jf. kommentarer til koml. 29 nr Saksbehandling foregår i møter Koml. kapittel 6 ( 29-39) omhandler saksbehandling i folkevalgte organer, herunder bl.a.: Folkevalgte organer behandler saker og treffer vedtak i møter jf. 30 nr. 1, og skal føre møtebok over forhandlingene jf. 30 nr. 3. Treffes avgjørelser om at møte skal holdes for lukkede dører, skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå, jf. 30 nr.4. Det skal føres møtebok når saken er lukket, men denne kan unntas offentlighet. Det skal sendes møteinnkalling før møtet, jf. 3 nr. 2. Med alminnelig flertall kan det vedtas å utsette realitetsbehandlingen av en sak på utsendt sakliste. Det kan også treffes vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette, jf. 34. nr Folkevalgte organer har åpne møter Møteoffentlighet og mulighet til å lukke et møte er omhandlet i koml. 31, særlig relevant i denne saken er følgende punkter: «Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer», jf. 31 nr. 1. «Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument», jf. 31 nr.5. Kommentarene til koml. 31 nr. 5 presiserer at listen for å lukke møter i folkevalgte organer skal legges høyt. Av kommentarene fremgår bl.a. følgende: «Offentlige interesser som anføres som grunnlag for lukking av dørene, må selvsagt være saklige, legitime og allmenne offentlige interesser, og ikke hensyn til politisk bekvemmelighet eller ønske om å beskytte seg mot kritikk» «,... og markerer at ønske om å skjerme interne administrative eller politiske prosesser fra innsyn, ikke kan begrunne stenging» Kommunal sektor skal praktisere merinnsyn Hovedregelen i offl. er at dokumenter som legges frem for folkevalgte organer er offentlige, men dokumenter kan unntas offentlighet når: Informasjon er underlagt taushetsplikt iht. lov eller forskrift, jf. 13. Dokumentene er utarbeidet internt, eller innhentet utenfra, til bruk i egen intern saksforberedelse, jf. 14 og 15. Når det gjelder rettssaksdokumenter, jf. 18. Det er påkrevd at hensyn til en forsvarlig gjennomføring av kommunens økonomi-, lønns- eller personalforvaltning, jf. 23, 1. ledd. Det gjelder dokumenter knyttet til anbud iht. lov om offentlige innkjøp, jf. 23, 3. ledd.

7 Side 7 av 14 Det gjelder informasjon som kan motvirke offentlige kontroll- og reguleringstiltak eller gjelder lovbrudd, jf. 24. Iht. offl. 11 skal kommunen selv om det er anledning til å unnta dokumenter offentlighet alltid vurdere om det kan gis helt eller delvis innsyn. Det bør gis innsyn dersom hensynet til offentlighet veier tyngre enn behovet for unntak. Men kravet til meroffentlighet skal ikke medføre at dokument i den interne saksforberedelsen blir offentlige, jf. «Rettleiar til offentleglova» pkt , hvor det bl.a. fremgår følgende: «Ein må særleg leggje vekt på om det er stor allmenn interesse knytt til det spørsmålet som dokumentet eller opplysningane omhandlar. Dersom dokumentet gjeld ei sak av stor allmenn interesse, er dette eit moment som taler for å gi meirinnsyn.» «Ein kan og leggje vekt på meir langsiktige skadeverknader av å gi innsyn. Dette vil særlig vere aktuelt for interne dokument som kan haldast utanom innsyn etter 14 og 15. Desse unntaka skal verna om interne avgjerdsprosessar i forvaltninga, og det er her sentralt å unngå at andre organ eller personar innanfor det same organet blir meir tilbakahaldne med å kome med frimodig råd og vurderingar. Difor vil det nokså gjennomgåande ikkje vere grunn til å utøve meirinnsyn i dei delane av dokument som kan haldast utanom innsyn etter offentleglova 14 og 15 som inneheld råd og vurderingar». 4.2 Fordelingsavtale mellom ordførere og rådmenn i tre kommuner Fakta om møtene mellom ordførere og rådmenn Høsten 2015 hadde ordførere og rådmenn i Vestre Slidre, Øystre Slidre og Etnedal kommune møter om kommunesammenslåing, som er omtalt som «hemmelige» møter. I møtene utarbeidet de en «Fordelingsavtale», som de tre kommunene skulle bruke i forhandlinger med Nord-Aurdal om en storkommune i Valdres. Første møte var , der Vestre Slidre inviterte Øystre Slidre som igjen ønsket å ha med Etnedal i forhandlingene. Her deltok ordfører og rådmann for disse tre kommunene, og rådmann i Øystre Slidre ble valgt til sekretær. I referatet fra dette møtet fremgår det av punkt 5 at Avtalen og innholdet i vedlegget er konfidensielt og kun tilgjengelig for de som har skrevet under konfidens erklæring. Ordfører og rådmann i Sør Aurdal kommune ble invitert av de tre kommunene til å delta i et møte i Etnedal medio november 2015, men valgte å ikke delta i videre prosess. Ordførerne og rådmennene i de tre kommunene hadde fire møter, hvor de justerte teksten i «Fordelingsavtalen». Rådmann i Øystre Slidre var sekretær som skrev avtalen og justerte denne løpende jf. innspill fra deltakerne i møtene. Endelig versjon er datert Rådmannen i Vestre Slidre opplyser i redegjørelsen til kommunestyret at de diskuterte en rekke saker som det kunne være aktuelt å forhandle om i møtene. Noen saker var med i hele prosessen frem til «Fordelingsavtalen» ble underskrevet, noen ble med men med endringer, mens andre saker ble tatt helt bort. «Det var soleis kun den Fordelingsavtala som er underskriven, som er den partane har einast om.»

8 4.2.2 Revisjonens vurdering Side 8 av 14 Møter mellom ordfører og rådmann i en kommune eller mellom flere kommuner kan etter vår vurdering ikke karakteriseres som et folkevalgt organ. Forumet er ikke oppnevnt av kommunestyrene, men møtene er kommet i stand etter initiativ fra deltagerne selv. Disse møtene er derfor ikke offentlige møter med krav om møteprotokoll. De har derfor rett til å delta i slike møter og drøfte f.eks. kommunesammenslåing, uten at dette krever møteprotokoll og umiddelbar offentliggjøring. Det kan stilles spørsmål ved hvorfor rådmennene og ordførerne måtte underskrive konfidens erklæring i første møte, og at dette var et krav for å få tilgang til innholdet i fordelingsavtalen jf. pkt. 5 i referatet fra det første møtet. Taushetsplikt for en ordfører kan medføre at man blir avskåret fra å ta en nødvendig politisk debatt. Dette kan ha bidratt til at ordførerne ikke fulgte kommunelovens saksbehandlingsregler når de på et senere tidspunkt informerte politikerne i formannskapet. «Fordelingsavtalen» og andre dokumenter, som ble utarbeidet i møtene mellom ordførerne og rådmennene i disse tre kommunene, kan anses som dokumenter utarbeidet til den interne saksforberedelsen og kan følgelig unntas offentlighet iht. offl. 14. Av «Rettleiar til offentleglova» pkt fremgår det at merinnsynshensynet i offl. 11 ikke er relevant for slike dokumenter jf. vår drøfting i pkt , 3.avsnitt, 2.delavsnitt. Men foreløpig utkast til «Fordelingsavtalen» som ble drøftet eller orientert om i et folkevalgt organ uten hjemmel til å lukke møtet eller unnta dokumentet offentlighet, er å anse som offentlige dokumenter jf. offl. 16. Det foreløpige utkastet til «Fordelingsavtalen», som ble lagt frem for folkevalgt organ (formannskapet) , er da et offentlig dokument. 4.3 Behandlingen i formannskapet i Vestre Slidre Orienteringer i formannskapet Formannskapet i Vestre Slidre fikk i møte orientering om «Fordelingsavtalen» og prosessen med Øystre Slidre og Etnedal. Informasjonen ble gitt i tilknytning til en annen orienteringssak hvor møtet var lukket med hjemmel i koml. 31 nr. 3. Rådmannen har tatt ansvaret for at orienteringen om «Fordelingsavtalen» ikke ble ført hverken i møteinnkallingen eller i protokollen. Orienteringen om «Fordelingsavtalen» ble delvis gitt muntlig og delvis gjennom et dokument som ble samlet inn igjen. I følge rådmannen ble det «ikkje gjeve noko som helst «munnkurv» til formannskapet, anna enn at dette var informasjon som var unnteke offentlegheit med henvisning til Kommunelova Det kom ingen som helst innvendingar frå formannskapet til prosessen som gjekk føre seg.» For ordfører og rådmann i Vestre Slidre var det viktig å informere hovedtillitsvalgte og la de drøfte saken før den ble offentlig kjent. Derfor ble orienteringen gitt i lukket møte, og dokumentet unntatt offentlighet. Rådmannen ga i møte samme orientering til tillitsvalgte og ledergruppen som konfidensiell informasjon. Endelig «Fordelingsavtale» ble oversendt kommunestyre for behandling i møte , som en del av saken om kommunereformen. Rådmannen sier i sin orientering til kommunestyret: «Det er kommunestyret som avgjer om ein ynskjer å nytta saksgrunnlaget i det vidare arbeidet, og/eller om ein ynskjer å gå viare i prosessen i det heile teke.»

9 4.3.2 Revisjonens vurdering: Saksbehandlingsreglene er ikke fulgt Vi har følgende vurderinger knyttet til saksbehandlingen i formannskapet: Side 9 av 14 A. Orienteringen fremgikk ikke av møteinnkalling eller møteprotokoll Orienteringen i formannskapet ble gjort ble gjort mens møtet var lukket pga. en sak om innføring av kommunalsjefstruktur med hjemmel i kommuneloven 31 nr.3 (personalsak). Dette uten at saken var ført hverken i innkallingen eller i møteprotokollen. Det fremkommer heller ikke at det har vært fremlagt dokumenter unntatt offentlighet. Dette er ikke er iht. kommunelovens regler. Dette har både ordfører og rådmann beklaget i egen redegjørelse til kommunestyret B. Koml. 31 nr. 3 gir ikke her hjemmel for å lukke formannskapsmøtet eller unnta utkast til forhandlingsavtale offentlighet: Det er koml. 31 som angir i hvilke tilfeller folkevalgte organer kan lukke møtet, mens det er offl. kapittel 3 som angir i hvilke tilfeller dokumenter kan unntas offentlighet. Rådmannen opplyser at møtet var lukket med hjemmel i koml. 31 nr. 3, som lyder: «Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold.» Hjemmelen sier at et folkevalgt organ skal lukke møtet når det skal behandle en personalsak gjeldende en arbeidstakers tjenstlige forhold. I kommentarutgaven til bestemmelsen fremgår det at dette er enkeltpersoners tjenestemessige forhold. I dette tilfellet ble møtet lukket for å drøfte innføring av kommunalsjefer, og ikke for å drøfte utkastet til forhandlingsavtalen. Paragraf 31.3 gir derfor ikke anledning til å lukke møtet for drøfting av utkast til forhandlingsavtale eller unnta fordelingsavtalen offentlighet. I en annen kommune ble fordelingsavtalen unntatt offentlighet med hjemmel i koml. 31 nr. 5, jf. offl. 23 nr. 1, dvs. fordi hensynet til tungtveiende offentlige interesser» tilsier det og det vil komme frem opplysninger i møtet som er unntatt offentlighet iht. offl. Vi kan heller ikke se at det i saken knyttet til «Fordelingsavtalen» foreligger tungtveiende offentlige interesser og at det er påkrevd å unnta informasjonen offentlighet fordi innsyn vil kunne skade kommunens forhandlingsposisjon. Vi kan heller ikke se at det er andre hjemler i offl. som gir grunnlag for å lukke møtet under orienteringen. C. Hadde møtet vært lukket under orienteringen skulle det fremgått av protokollen: Spørsmål om lukking av møte i folkevalgt organ i en enkelt sak må underlegges en konkret og grundig vurdering, viss man skal være rimelig sikker på konklusjonen. Det skal fremgå av protokollen at det har vært en sak som har vært lukket (tittel), vedtak som viser at organet har lukket møtet, og hvilken lovhjemmel som gir grunnlag for å lukke møtet. Så lenge saken er unntatt offentlighet, skal ikke vedtaket i en sak under «lukket møte» fremgå av protokollen men protokoll skal skrives og unntas offentlighet.

10 Side 10 av 14 D. Folkevalgte kan ikke pålegges taushetsplikt hverken om: Saker som drøftes i åpne møter eller i møter som ikke er lovlig lukket (dvs. det er fattet lovlig vedtak med hjemmel i lov, jf. punkt B ovenfor). Offentlige saksdokumenter eller dokumenter som det ikke er lovhjemmel for å unnta offentlighet. E. Folkevalgte som skriver under møteprotokollen skal påse at protokollen er riktig Vi presisere at folkevalgte som signerer protokollen har ansvar for å se til at alle vesentlige saker som det er orientert om, drøftet eller behandlet i møtet skal omtales i protokollen. Dette gjelder da i særdeleshet saker hvor ordfører og/eller rådmann ber det folkevalgte organet om støtte til å gå videre iht. drøfting eller orientering. For ordens skyld vil vi understreke at det er rådmannens ansvar å sikre at saksbehandlingen i folkevalgte organer tilfredsstiller regelverket, jf. koml. 23. Rådmannen har da også påtatt seg ansvaret for dette i Vestre Slidre. 5 Møtene om kommunesammenslåing i januar og februar 2016 Kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune ba om at det ble gjort en vurdering av hjemmelen for at forhandlingsmøtene mellom de fem kommunene i januar 2016 lukkes. 5.1 Regelverk Se samme regelverk som del Informasjon om møtene mellom de fem kommunene Kommunestyrene i de tre kommunene var i desember kritiske til den prosessen som hadde foregått mellom ordførerne og rådmennene, der de forhandlet frem en fordelingsavtale mellom de tre kommunene. Kommunestyret ga imidlertid ingen kritikk til forhandlingene i kommunestyret , selv om fordelingsavtalen ikke ble direkte behandlet. Kommunestyret i Vestre Slidre vedtok å gå videre i forhandlinger om en storkommune, fortrinnsvis med alle kommunene i Valdres. Det ble valgt fem representanter, herunder ordfører og rådmann, fra kommunen til dette arbeidet. Ifølge leder og sekretær for forhandlingsutvalget, hhv. ordfører i Nord Aurdal kommune og rådmann i Etnedal kommune, har forhandlingsmøtene blitt gjennomført på følgende dager og lukket på følgende tidspunkt: Tirsdag 26. og onsdag hadde representantene fra fem kommuner drøftinger og forhandlinger om kommunesammenslåing på Beitostølen, mens sluttforhandlingene forgikk på Fagernes mandag Til stede var en representant fra KS Oppland, de fem rådmennene samt en ansattrepresentant og tre folkevalgte fra hver av de fem kommunene. Møtet ble lukket etter lunsj, og møtet var lukket. Vi ser at enkelte av kommunen har lagt møteinnkallingen til forhandlingene den 26. og ut på sine hjemmesider. Vi har imidlertid ikke sett møteprotokoll fra dette møtet, eller møteinnkalling eller protokoll fra møtet Det er følgelig vanskelig å se om

11 Side 11 av 14 møtene har vært lukket, om de folkevalgte har stemt over lukkingen eller hvilken hjemmel som er brukt for å lukke møtet. Vi har rettet forespørsel til leder og sekretær for forhandlingsutvalget, og fått opplyst at hjemmelen for å lukke møtene skal være koml. 31 nr. 5, jf. offl. 23 nr. 1. Som bakgrunn for å lukke møtene oppgis at det er meget vanskelig om ikke håpløst å gjennomføre slike forhandlinger i åpent møte. 5.3 Revisjonens vurdering: Møtene har stor offentlig interesse Lukking med hjemmel i koml. 31 nr. 5, jf. offl. 23 nr. 1 Møtene mellom de fem kommunene vurderer vi som møter i et folkevalgt organ, fordi medlemmene er valgt av kommunestyret for å representere kommunen i forhandlinger. Kommunelovens regler for saksbehandling kommer følgelig til anvendelse. Etter at det har vært rettet kritikk mot prosessen rundt utarbeidelse av «Fordelingsavtalen», med hemmelighold og mangel på offentlige saksdokumenter, bør man forvente at videre prosess fulgte kommunelovens saksbehandlingsregler. Forhandlingsmøtene mellom de fem kommunene i januar og februar 2016 mangler imidlertid innkalling, protokoller og dokumentasjon på om møtene har vært lukket eller ikke. Men møtene har vært lukket, slik leder og sekretær for forhandlingsutvalget uttaler. Vi mener rådmennene i Valdres eller den enkelte rådmann bør påse at sakspapirer til alle folkevalgte organ blir arkivert på en oversiktlig og lett tilgjengelig måte. Å lagre dokumenter fra bl.a. folkevalgte organer på f.eks. server under Fellesområdet og i undermappe for Felles for Valdres og videre Felles osv er trolig ikke tilstrekkelig tilgjengelig. Vi kan ikke se at det er et klart grunnlag for å lukke møtene med hjemmel i koml. 31 nr. 5, jf. offl ledd, hvis man ikke legger paragrafens overskrift om «forhandlinger» til grunn alene. Offl. 23, 1. ledd angir imidlertid bare anledning til å unnta dokumenter fra offentlighet av hensyn til kommunens forhandlingsposisjon når det er påkrevd av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltningen til kommunen. Det er her et vilkår når det gjelder økonomiforvaltningen, jf. kommentarer til koml., at opplysningene har en forretningsmessig dimensjon. Etter vår vurdering kan imidlertid bestemmelsen komme til anvendelse på et senere tidspunkt, når rådmannen skal forhandle med de tillitsvalgte om gjennomføring av «Fordelingsavtalen», herunder flytting av arbeidsoppgaver. I denne saken er det også viktig å hensynta offl. 11 om merinnsyn. Kommunemoderniseringsprosessen kan anses å være av stor interesse for innbyggere og lokalsamfunn, slik at hensynet til offentlighet kan veie tyngre enn behovet for å lukke møtene. Slike vanskelige debatter i åpent møte kan sies å være en del av belastningen med offentligheten i kommunal sektor, og ingen lovhjemmel gir grunnlag for slik lukking. Vi ser heller ikke at det er andre bestemmelser i offentligloven som sammen med koml. 31 nr. 5 gir forhandlingsmøtet selv grunnlag for lukking. Ut fra vår vurdering hadde ikke forhandlingsmøte anledning eller hjemmel til å lukke møte slik de gjennomførte både og Realitetsvurdert mente man at møtet skulle ha vært lukket, men var i øyeblikket ikke klar over muligheten vi tar opp i neste avsnitt jf. koml. 29 nr. 3.

12 Side 12 av 14 Kommunestyrene selv kunne imidlertid ha lukket forhandlingsmøtene med hjemmel i koml. 29 nr. 3 Etter vår vurdering kunne imidlertid kommunestyrene i de fem kommunene, da de oppnevnte representanter til «forhandlingsorganet», bestemt at forhandlingene skulle foregå i lukket møte. Koml. 29 nr. 3 gir kommunestyret anledning til å gjøre unntak fra saksbehandlingsreglene i kommuneloven når de oppnevner folkevalgte organer. Begrunnelse i at det var forhandlinger som saksforberedende organ for senere sak til kommunestyret, og derav også intern saksforberedende jf. off.l. 14. Viktig å legge merke til at det da ikke er opp til «forhandlingsorganet» selv å bestemme om møtet skal lukkes, men det vedtas av kommunestyret med bakgrunn i at «forhandlingsorganet» driver saksforberedende arbeid for kommunestyret, uten at organet har vedtaksfullmakt. Bestemmelsen er imidlertid ikke fulgt i denne saken, men man kan trolig legge til grunn at kommunestyret faktisk hadde vedtatt at forhandlingene skulle foregå bak lukkede dører jf. koml. 29 nr.3 om dette hadde inngått i forslag til vedtak i kommunestyret. Bestemmelsen er viktig å være klar over, og anledningen til å lukke møte etter denne bestemmelsen er etter vår vurdering i samsvar med behovet man hadde for å lukke møtet. «Forhandlingsorganet» skulle imidlertid fulgt kommunelovens regler uavhengig av åpne eller lukkede møter om at arbeid skal foregå i møter, om møteinnkalling, møtebok, samt minimumskrav mht. vedtaksførhet, jf. kommentarer til koml. 29 nr Oppsummering og konklusjoner Pkt. 3.3 Ordfører og rådmannens mandat og tillitsbygging Ordfører og rådmann hadde etter vår vurdering i funksjon av sine stillinger rett til å innlede forhandlingene om fordelingsavtale og de fikk nødvendig støtte for sine forhandlinger i kommunestyret , selv om de trolig ikke hadde et klart mandat fra kommunestyret gjennom KS sak 60/2014. Pkt Møtene mellom rådmenn og ordførere og formannskapsmøtene Møter mellom ordførere og rådmenn i en kommune eller i flere kommuner er ikke offentlige møter med krav om bl.a. møteprotokoll og offentliggjøring. Dokumenter og informasjon fra disse møtene kan anses som interne saksforberedende opplysninger, som ikke er offentlige dokumenter eller har krav om meroffentlighet jf. offl. 14 og meroffentlighet er ikke relevant for dette jf. vår drøfting i pkt , 3.ledd 2.avsnitt. Men når internt utkast til fordelingsavtale ble lagt frem til orientering eller drøfting i formannskapet, så blir utkastet offentlig saksdokument fordi formannskapet er et folkevalgt organ. Drøftingsmøtene mellom ordførere og rådmenn har ikke krav om offentlighet jf. offentleglova, og bør ikke omtales som hemmelige møter. Vi stiller spørsmål ved hvorfor rådmennene og ordførerne skrev under konfidens erklæring i første møte Dette kan ha medført at ordførerne senere bryter kommunelovens saksbehandlingsregler når de informerte formannskapet.

13 Side 13 av 14 Pkt A-D Behandling av «Fordelingsavtalen» i formannskapet Ordfører og rådmannens orientering og drøfting av «Fordelingsavtalen» i formannskapet ble gjennomført i strid med kommunelovens regler om saksbehandling i folkevalgte organer ved at: Orienteringen ikke var ført opp på sakslisten eller ble ført i møteprotokollen. Det ikke er hjemmel i kommuneloven eller offentleglova som gir rett til å unnta saken offentlighet i formannskapet. Bestemmelsen i koml. 31 nr. 3 gjelder bare ved behandling av en arbeidstakers tjenestlige forhold, og ikke ved politisk vedtak om omorganisering av kommunen som helhet. Medlemmene i formannskapet ble pålagt taushetsplikt uten hjemmel i kommuneloven eller offentleglova, som kan være en konsekvens av at ordfører hadde avgitt taushetserklæringen. Når folkevalgt møte lukkes skal det fremgå av protokollen: at det har vært en sak som har vært lukket (tittel), Så lenge saken er unntatt offentlighet, skal ikke vedtaket i en sak under «lukket møte» fremgå av protokollen men protokoll skal skrives og unntas offentlighet. Pkt E Ansvar til folkevalgte som signerer møteprotokoller Det er viktig å påpeke at folkevalgte som velges til å signere møteprotokoll etter et møte, har et ansvar for å påse at alle tema som har vært drøftet eller orientert om i møte fremgår av møteprotokollen, selv om det er rådmannens ansvar å sikre at saksbehandlingen i folkevalgte organer tilfredsstiller regelverket, jf. koml. 23. Pkt. 5.3 Forhandlingsmøtene i januar og februar 2016 Forhandlingene mellom de fem kommunene er gjennomført uten at det foreligger en offentlig møteprotokoll lett tilgjengelig og møtene er lukket uten nødvendig hjemmel i lov. Rådmannen bør etter vår vurdering alltid påse at kommunens praksis med lukking av møter er i samsvar med kommuneloven. Lukking ut fra overskriften «forhandlinger» i offl. 23, 1.ledd anser vi ikke som tilstrekkelig, når de faktiske gjennomførte forhandlinger ikke dekkes av bestemmelsen for øvrig. Heller ikke lukking med hjemmel i koml. 31 nr.3 om en arbeidstakers tjenestlige forhold kan brukes i dette tilfellet, denne skal bare sikre at personalsak på en arbeidstaker ikke drøftes i åpent møte (er en skal bestemmelse). Plikter man å drøfte med tillitsvalget før politisk behandling, så kan man ikke unnlate det ved å lukke behandlingen i det politiske møtet. Kommunestyret kunne etter vår vurdering ved oppnevning av representanter til forhandlingsutvalget (det folkevalgte organet) ha vedtatt at kommunelovens regler om saksbehandling ikke skulle gjelde for dette forhandlingsutvalget (organet) jf. koml. 29, 3.ledd. Viktig å merke seg at det da er kommunestyret selv som vedtar dette og ikke organet (forhandlingsutvalget) selv.

14 Side 14 av 14 Rådmann bør påse at alle møteprotokoller fra folkevalgte organ, herunder protokoller fra disse forhandlingsmøtene, arkiveres på en tilstrekkelig tilgjengelig måte for de som skal ha tilgang. Arkivering i undermapper på Felles server er trolig ikke tilfredsstillende. Fagernes 7.mars sign Revisjonssjef Åge Sandsengen Revisor Dagny Thon Hovrud

Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS Øystre Slidre kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS Øystre Slidre kommune KOMMUNEREVISJON IKS Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS Øystre Slidre kommune Formål: Avklare om saksbehandlingsprosessen i forbindelse med etablering av en storkommune i Valdres er iht.

Detaljer

Kontrollutvalget Øystre Slidre kommune

Kontrollutvalget Øystre Slidre kommune Saksbeh: Åge Sandsengen Tlf : 90944797 Vår ref : 2017-001- Sted og dato: Slidre 04.01.2017 Til Møte 01/2017 Sak 01-02/2017 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 02/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 03/2016 04/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Tirsdag 08.03. 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 01/2016-02/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Mandag 25. januar 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2017 Sak 01-03/2017 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Møterom c 2.etasje på Tingvang Møtedato: Tirsdag 24.01.2017 Møtetidspunkt: Kl. 10.00 14.00 Følgende deltok i møtet: Arnfinn Beito

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 02/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 03/2016 04/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Møterom A, Heggenes Møtedato: Onsdag 13.04. 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-16.20 Følgende deltok i møtet:

Detaljer

Saksbehandlingsreglene for folkevalgte organ

Saksbehandlingsreglene for folkevalgte organ Saksbehandlingsreglene for folkevalgte organ Kommuneloven Rammen for den kommunale virksomheten Rollefordelingen mellom politikk og administrasjon Stor frihet til organisering Myndigheten og ansvaret ligger

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 07/ 2016 Sak 17-19/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen, Heggenes Møtedato: Mandag 14.11. 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.30 14.30 Følgende deltok i møtet: Arnfinn Beito -

Detaljer

Nes kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal

Nes kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal Møte dato/tid Torsdag 20. oktober 2016, kl. 09.00 13.00 Møtested Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset på Gol Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Bård Heio, nestleder Magnus Medgard, medlem

Detaljer

30.Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter.

30.Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter. Møte fra A Å Lovgrunnlag: 30.Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak skal avgjøres av annet organ enn kommunestyret eller fylkestinget,

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune

Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens kapittel 6, Saksbehandlingsregler i folkevalgte organ. 1. Virkeområde Reglementet

Detaljer

Gol kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalget

Gol kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalget Møtedato: 18.10.2013 (fellesmøte nr. 2/2013 for kontrollutvalgene i Hallingdal) Møtetid: 09.00-13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 08-09/2013 Innkallet: Funksjon: Navn:

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl

ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget blir med dette innkalt til møte: Møtedato: 24.04.2012 Tid: Kl. 0830 1030 Møtestad: Administrasjonsbygget Evt. forfall meldes snarest mulig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 23. november 2010 TID: Kl 11.30 (Mrk. tida!) STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HEMSEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I HEMSEDAL KOMMUNE Møte dato Torsdag 28. mai 2015 kl. 09.00 14.00 Møtested Møterom «Skogshorn», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer Leder Odd Bekkevold, til stede i møtet Nestleder Helga Søland Medlem Torstein Tuv Forfall

Detaljer

Renate Kristiansen/Sara H. Jaklin Fylkesmannen i Troms

Renate Kristiansen/Sara H. Jaklin Fylkesmannen i Troms Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer kommuneloven kapittel 6 Renate Kristiansen/Sara H. Jaklin Fylkesmannen i Troms Hovedpunktene Når gjelder reglene? Hvordan skal et møte gjennomføres og hva må

Detaljer

Saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 6 (spesielt om møteoffentlighet)

Saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 6 (spesielt om møteoffentlighet) Saksbehandlingsreglene i kommuneloven (spesielt om møteoffentlighet) Seniorrådgiver Edvard Aspelund Fylkesmannens fagdag, 16. april 2015 Hovedpunktene Når gjelder reglene? Hvordan skal et møte gjennomføres

Detaljer

Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune

Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune Vedtatt av Sola kommunestyre i k-sak 67/14 den 30.10.2014 1 Formål Ungdomsrådet arbeider etter politisk målsetting om unges makt og deltakelse i samfunnet. Ungdomsrådet

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget Sør-Aurdal kommune

Møtebok for kontrollutvalget Sør-Aurdal kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Vår ref : 2016-003-FHL Sted og dato: Slidre 18.05.16 Til Møte 03/2016 Sak nr. 06-08/2016 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I SØR-AURDAL Møtested: Tingvoll Møtedato: Onsdag

Detaljer

Kontrollutvalget Vang kommune

Kontrollutvalget Vang kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Ref :2014-006-FHL Sted og dato: Fagernes 17.11.2014 Til Møte nr 06/2014 Sak 013/ 2014 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Mandag 8.12 kl. 09.00 i møterom Helin

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møteinnkalling TID: 21.11.2006 KL. 0900 STED: MØTEROM GLASSBURET 3. ETG, FYLKETS HUS, NORDSILEIRET NB! MERK STED!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 02/ 2017 Sak 04-05/2017 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Møterom A 3.etasje på Tingvang Møtedato: Mandag 27.02.2017 Møtetidspunkt: Kl. 10.00 14.30 Følgende deltok i møtet: Arnfinn Beito

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer

Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 40. Vedtatt av kommunestyret i sak 53/2015 den 01.10.15 med virkning fra samme dato. 1. Virkeområde

Detaljer

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Tirsdag 13. september 2016, kl. 09.00-12.10 Møtested Møterom «Teknisk», Kommunehuset på Nes Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Tor Magnussen, nestleder Magne Medgard, medlem

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

TID: Onsdag kl STED: Kommunestyresalen NB! Merk tid og sted- møtedato er flyttet en uke grunnet møtekollisjon

TID: Onsdag kl STED: Kommunestyresalen NB! Merk tid og sted- møtedato er flyttet en uke grunnet møtekollisjon OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Onsdag 18.10.05 kl 08.30 STED: Kommunestyresalen NB! Merk tid og sted- møtedato er flyttet en uke grunnet møtekollisjon Faste medlemmer og 1. varamedlem

Detaljer

Reglement for saksbehandling av politiske saker

Reglement for saksbehandling av politiske saker Reglement for saksbehandling av politiske saker Kommunestyrets vedtak 17. juni 2014 1. Formål Reglementet skal ivareta kvalitetssikring, inneha tilstrekkelig involvering og påse god saksflyt i saksbehandlingen

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Orientering fra administrasjonen 003/12 004/12 005/12 006/12 007/12

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Orientering fra administrasjonen 003/12 004/12 005/12 006/12 007/12 FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. februar 2012 Møtetid: Kl. 1415 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune,

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune, Til Møte nr 05/2017 Sak 16-17/ 2017 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET I VANG KOMMUNE Møtested : Formannskapssalen (2.etg) i Vestre Slidre. Møtedato : Torsdag 12. oktober 2017 kl.09.00-12.00 Møtetidspunkt :

Detaljer

Jan Fridthjof Bernt: Åpenhet i forvaltningen Reglene om dokumentoffentlighet og møteoffentlighet og den vanskelige «gråsonen»

Jan Fridthjof Bernt: Åpenhet i forvaltningen Reglene om dokumentoffentlighet og møteoffentlighet og den vanskelige «gråsonen» Jan Fridthjof Bernt: Åpenhet i forvaltningen Reglene om dokumentoffentlighet og møteoffentlighet og den vanskelige «gråsonen» Foredrag på konferanse for fylkesmannen i Buskerud «Åpenhet i forvaltningen»

Detaljer

KONTROLLUTVALGENE I FLÅ, GOL, HEMSEDAL, HOL, NES OG ÅL MØTEINNKALLING TIL FELLESMØTE SAKLISTE

KONTROLLUTVALGENE I FLÅ, GOL, HEMSEDAL, HOL, NES OG ÅL MØTEINNKALLING TIL FELLESMØTE SAKLISTE Medlemmer: Flå: Ole Kr. Grimeli, Anders Olav Frydenlund, Anna B. Kollhus, Marit Pettersborg, Trond Skontorp Gol: Tore Dag Skjerdal, Sigrun Eng, Tore Ness Hemsedal: Arnt Skansen, Randi Larsen Flaget, Torstein

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Etnedal kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Etnedal kommune Til Kontrollutvalget i Etnedal Møte: 01/ 2017 Sak: 01-02 /2017 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I ETNEDAL Møtested: Kommunestyresalen i Etnedal Møtedato: Tirsdag 07. mars 2017 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-12.00 Følgende

Detaljer

Foredrag på Partnerforums høstkonferanse

Foredrag på Partnerforums høstkonferanse Foredrag på Partnerforums høstkonferanse Blindern 9. november 2012 1 Grunnlovens 100, siste avsnitt: «Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale»

Detaljer

Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013

Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013 Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013 Formål: Undersøke om kommunene har fulgt opp revisjonens

Detaljer

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 11.12.2013, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:30 Møtested: Rådhuset, møterom «Møterom 1» (gamle rådhus) Fra til saksnr.: 13/63-13/68 Frammøte: Medlemmer

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse: Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 17.12.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat Ikrafttredelse: 17.12.2003 ansvarlig: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0052 REGLEMENT

Detaljer

Offentlighet, innsyn, åpenhet og åpne/lukkede møter juridiske utfordringer for kontrollutvalget. Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene

Offentlighet, innsyn, åpenhet og åpne/lukkede møter juridiske utfordringer for kontrollutvalget. Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Offentlighet, innsyn, åpenhet og åpne/lukkede møter juridiske utfordringer for kontrollutvalget Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Forholdet mellom reglene Reglene om åpen og lukkede møter og

Detaljer

Felles kontrollutvalgsmøte for Valdres

Felles kontrollutvalgsmøte for Valdres Saksbeh: Finn Helge Lyster/Reidar Schlytter Vår ref: 2017-02 Sted og dato: Slidre/Begnadalen 18.08.2017 Til Møte 2/2017 Kontrollutvalgene i Valdres INNKALLING TIL FELLESMØTE FOR KONTROLLUTVALGENE I VALDRES

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune Møte: 04/2016 Til Sak: 08-10 /2016 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I VESTRE SLIDRE Møtested: Kommunehuset Vestre Slidre, møterom i 3 etg. Møtedato: Mandag 28.06.2016 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-13.00 Følgende deltok:

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. november 2012 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Vi viser til tidligere korrespondanse i ovennevnte sak, sist ved ordførerens brev datert , mottatt her

Vi viser til tidligere korrespondanse i ovennevnte sak, sist ved ordførerens brev datert , mottatt her Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Renate Kristiansen 77 64 20 63 30.01.2012 2011/6695-5 325.1 Deres dato Deres ref. 01.12.2011 Bardu kommune Postboks 401 9365 Bardu Klage fra avisen Nye

Detaljer

Kontrollutvalget Etnedal kommune

Kontrollutvalget Etnedal kommune Saksbeh: Reidar Schlytter Tlf : 918 24 688 Vår ref : 2017-05-Rs Sted og dato: Begnadalen 04.09.17 Til Møte 05 / 2017 Kontrollutvalget i Sak 11-13 /2017 Håvard Telstøl Inger Anna Lysthaug Syver Thon INNKALLING

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

Øystre Slidre kommune. Ble saken om forvaltning av kommunekrafta godt nok belyst ved kommunestyrets politiske behandling i sak 43/2008 og sak 43/2013?

Øystre Slidre kommune. Ble saken om forvaltning av kommunekrafta godt nok belyst ved kommunestyrets politiske behandling i sak 43/2008 og sak 43/2013? KOMMUNEREVISJON IKS Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS Øystre Slidre kommune Ble saken om forvaltning av kommunekrafta godt nok belyst ved kommunestyrets politiske behandling i sak 43/2008

Detaljer

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Mandag 15. august 2016, kl. 09.00-14.00 Møtested Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset i Hemsedal Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Arnt Skansen, nestleder Randi Larsen

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 - GJELDER FRA 01 08 1994 ENDRET I FYLKESTINGET 03 10 1995 OG 29.10.2003. ENDRET I FYLKESTINGET 15.12.2004, 20.10.2010

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Nord-Aurdal kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Nord-Aurdal kommune Til Møte: 06/2017 Sak: 11-13 /2017 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I NORD-AURDAL Møtested: Møterom: Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag, 31. oktober 2017 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-12.00 Følgende deltok i møtet:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HEMSEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I HEMSEDAL KOMMUNE Møte dato Torsdag 28. mai 2015 kl. 09.00 14.00 Møtested Møterom «Skogshorn», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer Leder Odd Bekkevold, til stede i møtet Nestleder Helga Søland Medlem Torstein Tuv Forfall

Detaljer

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 18. mars 1998, sak 21/98, med endringer 25. juni 2003 sak 57/03, 15.oktober 2008 sak 92/08, 18. mars 2009 sak

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte for Valdres

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte for Valdres Saksbeh: Finn Helge Lyster Vår ref: 2016-06 Sted og dato: Slidre 21.10.2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møte 6/2016 Møtested: Kommunestyresalen, Nord Aurdal Møtedato: Fredag 21.10. 2016 Møtetidspunkt:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/175-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.03.2012 Rådmann Jan Sæthre/ økonomisjef Hanne Winberg Siljan kommune - kontrollutvalget innkalles til møte, mandag 19.03.2012. Dato: mandag

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 04/ 2017 Kontrollutvalget i Sak 10-12/2017 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen på Tingvang Møtedato: Mandag 03.04.17 Møtetidspunkt: Kl. 10.00 15.00 Følgende deltok i møtet:

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 04.01.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Saksbehandlingsreglene i kommuneloven. Helge Mogstad

Saksbehandlingsreglene i kommuneloven. Helge Mogstad Saksbehandlingsreglene i kommuneloven Helge Mogstad Kommuneloven Ramme for den kommunale virksomheten ikke innholdet i vedtaket Rollefordeling mellom politikk og administrasjon Stor frihet til organisering

Detaljer

TID: Mandag kl STED: Formannskapets møterom, Høylandet kommunehus. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

TID: Mandag kl STED: Formannskapets møterom, Høylandet kommunehus. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 29.08.2005 kl. 19.00 STED: Formannskapets møterom, Høylandet kommunehus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ETABLERING AV NYE STAVANGER

ETABLERING AV NYE STAVANGER Til: Styringsgruppen Fra: Rådmennene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger Dato: 09.05.17 Emne: Reglement for fellesnemnda Sak om utkast til reglement for fellesnemnda ble fremmet til styringsgruppens møte 23.03.17.

Detaljer

Reglement for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg - revidering

Reglement for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg - revidering Trysil kommune Saksframlegg Dato: 21.01.2015 Referanse: 1628/2015 Arkiv: C83 Vår saksbehandler: Kristian Trengereid Reglement for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg - revidering Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Saksliste nr: 9/16 Møtested: Møtedato: Tidspunkt: Forfallsgrunn må oppgis. Til behandling: Sak nr.

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Saksliste nr: 9/16 Møtested: Møtedato: Tidspunkt: Forfallsgrunn må oppgis. Til behandling: Sak nr. Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Innkalling Saksliste nr: 9/16 Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: 15.11.2016 Tidspunkt: Kl 13:00 Forfall meldes på telefon 33 17 16 21 til sekretariatet,

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 20.01.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksbehandler: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 04.03.2016 2016/643-326.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Vegard Venli vegard@kommunal-rapport.no Vedtak i

Detaljer

Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møtet holdes for lukkede dører jfr. Kommunelovens 77 pkt 8.

Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møtet holdes for lukkede dører jfr. Kommunelovens 77 pkt 8. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 22.08.2005 kl. 18.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Utredning: Åpne møter i Kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 05/ Saken legges frem uten innstilling.

Saksframlegg. Trondheim kommune. Utredning: Åpne møter i Kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 05/ Saken legges frem uten innstilling. Utredning: Åpne møter i Kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 05/27178 Saksframlegg Saken legges frem uten innstilling. Saksfremlegg - arkivsak 05/27178 1 Bakgrunn Det er flere grunner til at sekretariatet tar

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Notodden kommune - Kontrollutvalget

Notodden kommune - Kontrollutvalget Notodden kommune - Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 31.03.2011 Møtested: Møteleder: møterom formannskapsalen Anne Grethe Arud Forfall: Nestleder Torhild

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for KONTROLLUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. VIRKEOMRÅDE...2 2. FORMÅL...2 3. VALG...2 4. KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Hjartdal kommune Kontrollutvalet

Hjartdal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 13/109-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 15.02.2013 Kommunalsjef Bjørn Rugås Rådmann Rune Engehult Hjartdal kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 27.02.2013

Detaljer

1. VALG OG SAMMENSETNING.

1. VALG OG SAMMENSETNING. Reglement for formannskapet 1. VALG OG SAMMENSETNING. Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 26. januar 2012 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Namsos Samfunnshus, formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

INNKALLING. Til orientering: Ungdomsrådet, senior- og funksjonsrådet, hovudverneombodet og dei HTV (hovudtillitsvalde) vert også invitert til å delta:

INNKALLING. Til orientering: Ungdomsrådet, senior- og funksjonsrådet, hovudverneombodet og dei HTV (hovudtillitsvalde) vert også invitert til å delta: INNKALLING Kommunestyret Utval: Møtestad: Oseana, Os Møtedato: 15.06.2017 Tid: kl.09:00 Innkalling til felles kommunestyremøte med Os kommune torsdag 15.06.2017 kl 09.00 - ca 16.00. Jf. Tidlegare innkalling

Detaljer

Kontrollutvalget Øystre Slidre kommune

Kontrollutvalget Øystre Slidre kommune Saksbeh: Reidar Schlytter Tlf : 918 24 688 Vår ref : 2017-06 Sted og dato: Begnadalen, 30.08.2017 Til Møte 06/2017 Arnfinn Beito Sak 16-19/2017 Trond Vidar Solhaug Bente Alice Rakstad INNKALLING TIL MØTE

Detaljer

Møteoffentlegheit i kommunalforvaltninga

Møteoffentlegheit i kommunalforvaltninga Møteoffentlegheit i kommunalforvaltninga Grunnlova 100 femte ledd: «Alle har rett til innsyn i dokumenta til staten og kommunane og til å følgje forhandlingane i rettsmøte og folkevalde organ. Det kan

Detaljer

UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtebok Tid Mandag 18. mai 2015, kl. 08.15 Sted Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Kommunestyresalen, Nes rådhus Lars Erik Aas Nygård leder Oddbjørn Nilsen nestleder Tone Roalkvam Unni Mollerud

Detaljer

Formannskapet. Innkalling

Formannskapet. Innkalling Finnøy kommune Formannskapet Innkalling Møtedato: 26.04.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

Møtebok fra kontrollutvalget i Sør-Aurdal, fellesmøte for Valdres

Møtebok fra kontrollutvalget i Sør-Aurdal, fellesmøte for Valdres Til Møte 02/2017 Sak nr. 03-06/2017 Møtested: Kommunestyresalen, Nord Aurdal Møtedato: Mandag 20.03. 2017 Møtetidspunkt: Kl. 09.00 13.00 Til stede: Reidar Schlytter Harald Liodden Linda Skogly Sør-Aurdal,

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest mulig til sekretær for kontrollutvalget, Helle Vold, på e-post: eller tlf

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest mulig til sekretær for kontrollutvalget, Helle Vold, på e-post: eller tlf Vår ref. 11/98-2 033 /VOLH Medlemmer og varamedlemmer Dato 21.01.2011 Drangedal kommune - kontrollutvalget Det kalles inn til kontrollutvalgsmøte i Drangedal kommune: Dato: 10.02.2011 Tid: kl 09.00-12.00

Detaljer

LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD. En kort innføring i offentleglova av 19. mai 2006

LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD. En kort innføring i offentleglova av 19. mai 2006 LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD En kort innføring i offentleglova av 19. mai 2006 OFFENTLEGLOVA Formål og virkeområde Hovedregler om innsyn Unntak fra innsynsretten Saksbehandling

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 20.11.2013, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl18:00 Møtested: Rådhuset, Møterom 1,1.etg (gamle rådhus) Fra til saksnr.: 13/56 13/62 Frammøte: Medlemmer Møtt

Detaljer

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Til kontrollutvalgene i Hallingdal Fellesmøte 2/2013 På vegne av utvalgslederne innkalles det med dette til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/13 Dato: 03.09.13 kl. 16.00 18.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Benjamin Le Maitre Arild Tharaldsen, nestleder Jon Harald Rømteland,

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune Møte: 02/2015 Til Sak: 03-05 /2015 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I VESTRE SLIDRE Møtested: Kommunehuset i Slidre Møtedato: Mandag 18. mai 2015 Møtetidspunkt: Kl. 08.30-11.30 Følgende deltok: Finn Helge Lyster

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Åpne høringer - regelverk

Åpne høringer - regelverk Åpne høringer - regelverk Studietur for kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo 18. mars 2013 v/ advokat Jostein Selle KS Advokatene Hva er en høring? Ingen definisjon i kommuneloven Definisjonen i Stortingets

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid: 16.09.2015 Kl 09:00-14:20 Møtested: Herredshuset Møtende medlemmer: Johan G. Foss Lars Ø. Nordgård fra kl 11:30. Sak 30-32. Johan Eldar Wingan

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Åpne møter i kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 07/41528

Saksframlegg. Trondheim kommune. Åpne møter i kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 07/41528 Saksframlegg Åpne møter i kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 07/41528 Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen reflekterer over problemstillingene, og tar saken opp til ny behandling i løpet av første halvår av

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HEMSDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I HEMSDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Arnt Skansen, Randi Larsen Flaget, Torstein Tuv Møtetid: Tirsdag 28. februar 2017, kl. 13.00 16.00 Møtested: Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset i Hemsedal Behandling: Sak 01/2017 SAKER

Detaljer

Om åpne og lukkede beslutningsprosesser i kommunalforvaltningen.

Om åpne og lukkede beslutningsprosesser i kommunalforvaltningen. Jan Fridthjof Bernt Den som vet hvordan kommunale vedtak treffes Om åpne og lukkede beslutningsprosesser i kommunalforvaltningen. Debattinnlegg på Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar BETYDNINGEN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer