PENGHARGAAN. Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM), khasnya kepada pensyarah di Jabatan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PENGHARGAAN. Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM), khasnya kepada pensyarah di Jabatan"

Transkript

1 PENGHARGAAN Segala pujian dan kesyukuran yang tiada terhingga diucapkan kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan limpahan rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan baik. Selawat dan salam penulis hadiahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW berkat risalah Islam dan cahaya kebenaran yang beliau bawa, hingga ke hari ini kita merasakan nikmatnya ajaran Islam yang beliau bawa sehingga kita menjadi mukmin, muslim, dan muhsin yang muttaqin. Setinggi-tinggi penghargaan penuh keikhlasan dan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada yang berbahagia Dr. Saadan Man selaku penyelia disertasi ini di atas bimbingan, sarana, dan kesabaran beliau dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat melengkapi kajian ini. Atas segala usaha beliau dalam penyeliaan ini semoga memperoleh pahala daripada Allah SWT. Tidak lupa pula penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pensyarah di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM), khasnya kepada pensyarah di Jabatan Fiqh dan Usul yang telah memberi penulis pelbagai disiplin ilmu semasa menuntut ilmu di kampus tercinta. Semoga ilmu yang telah diajar tersebut dapat diamalkan nantinya dalam masyarakat. Rasa terima kasih pula tak lupa penulis ucapkan kepada Puan Noriah selaku setia usaha di Jabatan Fiqh dan Usul yang telah membantu penulis dalam hal surat-surat penting yang diperlukan penulis semasa membuat kajian. Semoga budi baiknya menjadi nilai ibadah di mata Allah SWT. Amin. vi

2 Ucapan terima kasih yang tiada terhitung nilainya, penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda H. Lobe Dahlan Ritonga bin Jamarusin Ritonga (Alm) dan ibunda Hj. Tiamar Siregar binti Jabila Siregar yang telah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga dewasa dan dengan ikhlasnya sentiasa selalu memberi sokongan, motivasi serta doa yang tulus ikhlas kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah beliau berdua berikan kepada penulis dengan nilai pahala. Dan semoga Allahyarham ayahanda tercinta mendapat rahmat dan ampunan daripada Allah SWT dan diterima segala amal ibadah dan kebaikannya, Amin. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada keluarga besar penulis iaitu abanganda Prof. Dr. Ahmad Husein Ritonga, M. Ag, abanganda Drs. Mahmud Ritonga, abanganda Nasir Agaha Ritonga, S.Ag, abanganda Mahidin Ritonga, S.Fil.I, kakanda Ramalia Ritonga, kakanda Siti Hindun Ritonga (Almh) dan kakanda Maria Hanum Ritonga yang sentiasa memberi motivasi kepada penulis dan juga sokongan sama ada sokorang moral mahupun material. Kepada mereka semua semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan terima kasih setinggi-tingginya penulis rakamkan kepada Yang Arif Drs. Muzzamil Ali, SH. selaku ketua Mahkamah Syariah Bireuen, Yang Berbahagia Drs. Umar Budiman selaku Ketua Dinas Syariat Islam Bireuen, Yang Mulia Tengku Jamaluddin Abdullah M.Hum. selaku Ketua Majlis Pemusyawaratan Ulama Bireuen, Yang Berbahagia Drs. Badruzzaman Ismail, M.Hum selaku Ketua Majlis Adat Aceh (MAA), Yang Mulia bapa Ricky Febrian S.H selaku Ketua Bahagian Tindakan Jenayah Am, Yang Arif Tengku Ridwan Abdullah selaku Imam masjid dan tokoh masyarakat, yang mana mereka semua telah sudi meluangkan masanya untuk vii

3 bertemu bual dengan penulis untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan syariat Islam dan hukuman sebat di bandar Bireuen. Penulis ucapkan jutaan terima kasih ke atas budi baiknya semoga Allah sentiasa melimpahkan rahmat-nya kepada mereka semua. Amin. Tak lupa pula penulis ucapkan rasa terimakasih kepada semua sahabat pelajar Universiti Malaya sama ada yang berasal daripada Indonesia mahupun Malaysia, khasnya kepada rakan-rakan seperjuangan di blok 21 Taman Bukit Angkasa yang sudah memberi sokongan dan idea dalam penulisan disertasi ini. Juga tidak lupa penulis ucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Tengku Murthada Polem di bandar Bireuen dan juga masyarakat bandar Bireuen yang telah memberi kerjasama yang baik untuk memberi informasi dan pandangan tentang pelaksanaan hukuman sebat di bandar Bireuen, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala mereka semua. Amin. Harapan penulis semoga kajian ini mendatangkan manfaat kepada penulis khasnya dan kepada orang ramai amnya. Kepada sesiapa sahaja yang hendak mengkaji tentang pelaksanaan hukuman sebat di mana pun berada semoga disertasi ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam kajian seterusnya. Amin. Wassalamu alaikum Wr. Wb. Kuala Lumpur, 15 Februari 2013 Yang benar, Hasir Budiman Ritonga IGA Dusun Sukaramai, Desa Tebing Linggahara Baru Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhan Batu, Sumut-Indonesia viii

4 PANDUAN TRANSLITERAI Penukaran dari tulisan Arab ke tulisan Rumi dalam disertasi ini adalah berdasarkan transliterasi yang telah ditetapkan oleh Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya di dalam buku panduan penulisan tesis/disertasi Ijazah Tinggi keluaran KONSONAN Huruf Arab Transkripsi Rumi Huruf Arab Transkripsi Rumi ا ء (Hamzah) a, ط Ï ب B ظ Ð ت T ع ث Th غ Gh ج J ف F ح Í ق Q خ Kh ك K د D ل L ذ Dh م M ر R ن N ز Z ه H س S و W ش Sh ي Y ص Î ة H ض Ì VOKAL Vokal Panjang Vokal Pendek Huruf Arab Huruf Rumi Huruf Arab Huruf Rumi آ É ـ A و Ë ـ U ي Ê ـ I Huruf Arab ا و ا ي ي و DIFTONG Huruf Rumi Aw Ay iy/ê Uww ix

5 SENARAI KEPENDEKAN APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bil : Bilangan BT : Bujur Timur Cet : Cetakan Cm : Centimeter DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs. : Doktorandus Ed : Editor et al : et alibi IAIN : Institut Agama Islam Negeri Ibid : Ibidem J. : Juzuk Jil : Jilid Keppres : Keputusan Presiden Km : Kilometer KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana LU : Lintang Utara MIPA : Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam NAD : Nanggroe Aceh Darussalam No. : Nombor op.cit : Opera Citato Perda : Peraturan Daerah r.a : RaÌiyallahu anhu RI : Republik Indonesia Rp. : Rupiah SAW : Øallallahu Alaihi wa Sallam SD : Sekolah Dasar SH : Sarjana Hukum SLTA : Sekolah Lanjutan Tingkatan Atas SLTP : Sekolah Lanjutan Tingkatan Pertama SMAN : Sekolah Menengah Atas Negeri SMPN : Sekolah Menengah Pertama Negeri SMU : Sekolah Menengah Umum SWT : SubÍÉnahu wa Ta ÉlÉ t.t : Tanpa Tahun T.T.P. : Tanpa Tempat Penerbit terj. : Terjemah Unsyia : Universitas Syiahkuala UUD : Undang-Undang Dasar UUPA : Undang-Undang Pemerintahan Aceh Vol. : Volume WH : Wilayatul Hisbah x

Khutbatul Hajjah. Den Profetiske innledningstalen

Khutbatul Hajjah. Den Profetiske innledningstalen Khutbatul Hajjah Den Profetiske innledningstalen 1 Khutbatul Hajjah Den Profetiske innledningstalen Forlaget Koran & Sunnah 2017 2 Forlaget Koran & Sunnah 2017 Denne e-boken kan deles videre gratis på

Detaljer

Forklaring av Riyad as Saaliheen

Forklaring av Riyad as Saaliheen Forklaring av Riyad as Saaliheen (Hadith nr.7) )احلديث السابع( Opprinnelig bok er skrevet av Imam Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf Al Nawawee Måtte Allahs nåde være over ham Forklart av Sheikh Muhammad Saalih

Detaljer

ۃ یندم لافن الا ۃروس Mahmood Ahmad

ۃ یندم لافن الا ۃروس Mahmood Ahmad سورۃ الانفال مدنی ۃ Mahmood Ahmad الانفال سورۃ ال و اىص س ن ل ف ال ل ال ك و ف ال ع ي س ي ن م ن ك نا ب ي و ا ل ات ض ي د ن ا للا و ا ف اث ذ نا ط يػ للا ن ي ت ه س ن ى Ǻ و ر ا نن ن ؤ [8:1] Om denne Surah Surah

Detaljer

ۃ ی ک مسوىی ۃرىس Mahmood Ahmad

ۃ ی ک مسوىی ۃرىس Mahmood Ahmad سىرۃ یىوس مک ی ۃ Mahmood Ahmad ا ا ل ح ي ن ا و Det er Koranen اس ع ب ا ا ن ل ين م ه ي ن اى ر ث ي ايت اى ه تب ا ل Ǻ ا ك ن ا ن ج و ر د غ ن د ض د ق ى ي ك ا ا ن م ن و ش اس ذ ر اىن ا و ب اى ذ ي ا ب ي س هف ر

Detaljer

ر ـ ف ع ك ض غ ـ à غ ع ظ ق ض â ع ن î ص ف ع ك ه س à ف ك ي ف ر ظ ض â ك à ش à ع ظ ف ه é ض ك ع?

ر ـ ف ع ك ض غ ـ à غ ع ظ ق ض â ع ن î ص ف ع ك ه س à ف ك ي ف ر ظ ض â ك à ش à ع ظ ف ه é ض ك ع? 3پˆ3پˆ4پ 8پ 8پˆپ پ 8پˆ7پˆ پ 8پ 9پ پˆپˆ7پˆ4پ پ 3پˆپˆپ 8 پˆ3پˆ4پ 8پ 8پˆپ پ 8پˆ7پˆ پ 8پ 9پ پˆپˆ7پˆ4پ پ 3پˆپˆپ 8 3 ر ـ ف ع ك ض غ ـ à غ ع ظ ق ض â ع ن î ص ف ع ك ه س à ف ك ي ف ر ظ ض â ك à ش à ع ظ ف ه é ض ك ع?

Detaljer

BAB IV SUMBANGAN WAKAF TANAH PRODUKTIF TERHADAP SOSIO EKONOMI UMAT ISLAM DI MEDAN. terhadap pembasmian kemiskinan dan juga mengkaji hasil pemanfaatan

BAB IV SUMBANGAN WAKAF TANAH PRODUKTIF TERHADAP SOSIO EKONOMI UMAT ISLAM DI MEDAN. terhadap pembasmian kemiskinan dan juga mengkaji hasil pemanfaatan BAB IV SUMBANGAN WAKAF TANAH PRODUKTIF TERHADAP SOSIO EKONOMI UMAT ISLAM DI MEDAN 4. Pendahuluan Bab ini menganalisis isi-isi penting tentang sumbangan wakaf terhadap pembasmian kemiskinan dan juga mengkaji

Detaljer

نارمع ل ا ۃروس Mahmood Ahmad

نارمع ل ا ۃروس Mahmood Ahmad سورۃ ا ل عمران Mahmood Ahmad Emner i denne surahen Denne surahen er en etterfølger av budskapet framlagt for jødene og kristne i surah Baqarah. Jøder og kristne frarådes å følge eldgamle skikker, tradisjoner

Detaljer

fra Al Wajiz Fi Fiqh As-sunnah Wal Kitabil Aziz Forkortelse av den islamske rettsvitenskapen utledet fra Sunna og Den mektige Boken

fra Al Wajiz Fi Fiqh As-sunnah Wal Kitabil Aziz Forkortelse av den islamske rettsvitenskapen utledet fra Sunna og Den mektige Boken Boken om Fasten 1 Boken om Fasten fra Al Wajiz Fi Fiqh As-sunnah Wal Kitabil Aziz Forkortelse av den islamske rettsvitenskapen utledet fra Sunna og Den mektige Boken Av Sheikh Dr. Abdul Azheem Badawi (Måtte

Detaljer

Enkel beskrivelse av arabisk språk

Enkel beskrivelse av arabisk språk Enkel beskrivelse av arabisk språk Både kunnskaper om andrespråksutvikling, om trekk ved elevers morsmål og om norsk språkstruktur er til god nytte i undervisningen. Slike kunnskaper gjør at læreren lettere

Detaljer

31 hadither fra her og der

31 hadither fra her og der 31 hadither fra her og der Muhammed Zubayr Al-Burundi Dette er en kort hadith-samling som inneholder 31 hadither fra forskjellige velkjente hadith-samlinger som Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai,

Detaljer

Diktomgjørelse av boka. De tre grunnleggende prinsippene

Diktomgjørelse av boka. De tre grunnleggende prinsippene Diktomgjørelse av boka De tre grunnleggende prinsippene 1 Diktomgjørelse av boka De tre grunnleggende prinsippene األصول) ثالثة نظم إىل الوصول ) av Abdullah bin Najih Aal Tajan Forlaget Koran & Sunnah

Detaljer

(4:1) "O menneskehet, adlyd Herrens lover. Han som har skapt dere ut av samme grunnlag." KAN MENNESKEHETEN FORENES TIL SAMME NASJON?

(4:1) O menneskehet, adlyd Herrens lover. Han som har skapt dere ut av samme grunnlag. KAN MENNESKEHETEN FORENES TIL SAMME NASJON? (4:1) - ي ا أ يه ا ال ناس ا تق وا ر ب ك م ا لذ ي خ ل ق ك م من نف س و اح د ة. - "O menneskehet, adlyd Herrens lover. Han som har skapt dere ut av samme grunnlag." FORENT NASJON KAN MENNESKEHETEN FORENES

Detaljer

Er det islamsk sharia som bør tilpasse seg for muslimene eller er det muslimene som skal tilpasse seg Sharia?

Er det islamsk sharia som bør tilpasse seg for muslimene eller er det muslimene som skal tilpasse seg Sharia? S005 Spørsmål: Jeg har ofte hørt at folk kaller tablighi jamaat for kafir uten å ha noe form for kunnskap, bortsett fra å ha hørt det fra folkemunn. Dette gjelder stort sett i Oslo området, blant eldre

Detaljer

ۃ ی کم ماعنالا ۃروس Mahmood Ahmad

ۃ ی کم ماعنالا ۃروس Mahmood Ahmad سورۃ الانعام مک ی ۃ Mahmood Ahmad Det er ingen gud unntatt Allah ى و يم م ىوا ل اث ب ع آ أ وح ا ى م ر ب لا ر ض غ وأ ع ٱى ش ن ي Følg du det som er deg åpenbart fra Herren. Det er ingen guddom unntatt Ham!

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 arabisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 arabisk Lærerveiledning Arabisk versjon 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 arabisk إر ا ار دل ام ف وى ار اءة و اث ا 2005 Kartlegging av leseferdighet på arabisk Innledning...

Detaljer

HVORDAN KAN SEKTER OPPLØSES? Et tilfredsstillende svar på et meget viktig men forvirrende spørsmål.

HVORDAN KAN SEKTER OPPLØSES? Et tilfredsstillende svar på et meget viktig men forvirrende spørsmål. (3:103) و اع ت ص م وا بح ب ل الل ه جم يع ا و لا ت ف رق وا Hold dere samlet alle sammen, til denne koden av Allah og fordel dere ikke mellom fraksjoner. HVORDAN KAN SEKTER OPPLØSES? Et tilfredsstillende

Detaljer

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama permohonan para narapidana yang namanya sebagaimana

Detaljer

[1115H/ H/1792]

[1115H/ H/1792] األصول الثالثة De tre grunnprinsippene av Sheikh-ul-Islam Muhammed bin Abdul-Wahhab [1115H/1703-1206H/1792] Måtte Allahs nåde være over ham األصول الثالثة De tre grunnprinsippene av Sheikh-ul-Islam Muhammed

Detaljer

Diktet al-mandhummah al-bayqooniyyah

Diktet al-mandhummah al-bayqooniyyah Diktet al-mandhummah al-bayqooniyyah En oppsummering av sentrale begreper i hadith-terminologien AL-BAYQUNI 1 Diktet al-mandhummah al-bayqooniyyah En oppsummering av sentrale begreper i hadith-terminologien

Detaljer

Jenis-jenis batuan Disediakan oleh: Dr. Wan Zuhairi Wan Yaacob Program Geologi UKM

Jenis-jenis batuan Disediakan oleh: Dr. Wan Zuhairi Wan Yaacob Program Geologi UKM Jenis-jenis batuan Disediakan oleh: Dr. Wan Zuhairi Wan Yaacob Program Geologi UKM Drwzwy Bahan-bahan bumi Terdapat dua jenis bahan bumi yang utama dalam geologi kejuruteraan:-- (1) Batuan; (2) Tanah terdapat

Detaljer

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KEDUA 2008 HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KEDUA 2008 HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA. SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2008 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 033/01/01 PULAU PERHENTIAN BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 033 BESUT

Detaljer

Fordelene av de 10 første dagene Av

Fordelene av de 10 første dagene Av Fordelene av de 10 første dagene Av النرويجية" "باللغة Fordelene av de 10 første dagene Av Dhul hijjah Koran & Sunna Forlag 1434/2013 1 2 بسم اهلل الرمحن الرحيم Dette heftet inneholder 3 følgende artikler:

Detaljer

HVEM ER ULAMA (DE LÆRDE)

HVEM ER ULAMA (DE LÆRDE) (45:3) إ ن في ال سم او ات و الا ر ض لا ي ات ل ل م و م ن ين For sikkert, mellom himmel og jord, finnes det tegn til dem som trur. HVEM ER ULAMA (DE LÆRDE) Hva er kunnskap i følge Koranen og hvem er de kunnskapsrike?

Detaljer

Fehm e Shariat kurs Lær Shariat kurs. Mufti Kookab Noorani Rogaland Muslim Society 2015

Fehm e Shariat kurs Lær Shariat kurs. Mufti Kookab Noorani Rogaland Muslim Society 2015 Fehm e Shariat kurs Lær Shariat kurs Mufti Kookab Noorani Rogaland Muslim Society 2015 فہرست کورس قرا ن مجید کی ادائیگی(تجوید و قرا ءت) ترجمہ قرا ن و تفسیر مع قواعدترجمہ و قواعد تفسیر نماز کی عملی مشق(نماز

Detaljer

Flerspråkighet och dyslexi

Flerspråkighet och dyslexi Flerspråkighet och dyslexi Liv Bøyesen Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring NAFO http://nafo.hioa.no/ http://www.morsmal.no/ Dagens tekst Hur skiljer man en typisk andraspråksutveckling från en

Detaljer

jiwapsis jiwapsis jiwapsis

jiwapsis jiwapsis jiwapsis Tema JIWA yang membawa kepada maksud Jejak Inspirasi Warisan Arkitek berkisar kepada pembangunan masa hadapan dalam bentuk mengadaptasi budaya, persekitaran serta teknlgi yang perlu dihadapi ke arah pembangunan

Detaljer

Hva dere enn strides om, dets avgjørelse beror hos Gud. Dette er Gud, min Herre! Ham forlater jeg meg på, og til Ham vender jeg meg i bot.

Hva dere enn strides om, dets avgjørelse beror hos Gud. Dette er Gud, min Herre! Ham forlater jeg meg på, og til Ham vender jeg meg i bot. بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد رسول االله وا له الطيبين I Guds navn den barmhjertige, bønn og fred være med Muhammed, Allahs sendebud og hans familie من الا مام المهدي ناصر محمد اليماني

Detaljer

TAWHEED FORENKLET. Skrevet av: Rayan Fawzi Arab. Oversatt av: Ibn Namaz

TAWHEED FORENKLET. Skrevet av: Rayan Fawzi Arab. Oversatt av: Ibn Namaz TAWHEED FORENKLET Skrevet av: Rayan Fawzi Arab Oversatt av: Ibn Namaz النرويجية" "باللغة TAWHEED FORENKLET Skrevet av: Rayan Fawzi Arab Oversatt av: Ibn Namaz Koran & Sunnah 2013 1 2 بسم اهلل الرمحن الرحيم

Detaljer

KATA ALU-ALUAN BERKHIDMAT UNTUK NEGARA. (HJH. NORMAH BINTI ABD AZIZ) Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik

KATA ALU-ALUAN BERKHIDMAT UNTUK NEGARA. (HJH. NORMAH BINTI ABD AZIZ) Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik KATA ALU-ALUAN Alhamdulillah, Syukur ke hadrat Allah S.W.T atas limpahan rahmat-nya yang membolehkan kita berjaya menghasilkan buku Perancangan Tahunan 2015 Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik

Detaljer

³ ض â ش ض غ ه ـ î ك ض ك ـ à ض ص à ن ل ر. ³ س ن à م ف ر س ف à ش ع ك à س ض ك â ع ر غ à ك ف ص ع ف ض ـ م ض غ ـ ر ف ه ش ع ك ط à ك à â â ھ م م ع

³ ض â ش ض غ ه ـ î ك ض ك ـ à ض ص à ن ل ر. ³ س ن à م ف ر س ف à ش ع ك à س ض ك â ع ر غ à ك ف ص ع ف ض ـ م ض غ ـ ر ف ه ش ع ك ط à ك à â â ھ م م ع 1 31,2,3,4 cover 04-06 3/1/06 2:44 PM Page 1 پ0ٹ6پ0 2پ0ٹ4 ھپ0 2پ0ٹ5 ھ پ0ٹ1پ0 2 پ0 0پ0 5پ0 0پ0ٹ2پ0 0پ0ٹ5 ¹ پ0ٹ4پ0 1پ0 9 پ0 5 پ0ٹ4پ0 2پ0ٹ0 4 پ0 0پ0ٹ5پ0ٹ0 پ6 0پ0ˆ8appleپ0 0پ0ˆ2پ0 0 2006 ³ ض â ش ض غ ه ـ î

Detaljer

Salah en kort beskrivelse

Salah en kort beskrivelse Salah en kort beskrivelse Muhammed Zubayr Al-Burundi SALAH En kort beskrivelse Muhammed Zubayr Al-Burundi Koran & Sunna Forlag 2013 1 Koran & Sunnah Forlag 2013 Materialet er vernet etter åndsverkloven.

Detaljer

Ehmiyat Tajweedul Quran. Yaani Quran Majeed Ki Tilawat Iske Makharij,Sifaat,Aur Auzaan (Counts) Ke Saath Thaher Thaher Kar Sambhal Kar Padhe

Ehmiyat Tajweedul Quran. Yaani Quran Majeed Ki Tilawat Iske Makharij,Sifaat,Aur Auzaan (Counts) Ke Saath Thaher Thaher Kar Sambhal Kar Padhe 2016 Tajweed Ehmiyat Tajweedul Quran و أل خ ذ ب االت ج و ي د ح ت م ل ز م -م ن ل م ي ج و د ال ق ر آن آث م Ilm Tajweed Ka Seekhna Farz Kifaya Hai Aur Is Par Amal Karna Farz Ain Hai. Jo Shaqs Khwah Mard Ho

Detaljer

EKSTERNA MATURA za učenike osnovne škole

EKSTERNA MATURA za učenike osnovne škole EKSTERNA MATURA za učenike osnovne škole ISPITNI KATALOG ZA EKSTERNU MATURU U ŠKOLSKOJ 2012/2013. GODINI ARAPSKI JEZIK Stručni tim za arapski jezik: Saudin Sivro Semka Ahmetagić Zakira Začiragić februar,

Detaljer

Salah en kort beskrivelse

Salah en kort beskrivelse Salah en kort beskrivelse Muhammed Zubayr Al-Burundi الصغرى النرويجية" "باللغة Salah en kort beskrivelse Muhammed Zubayr Al-Burundi Koran & Sunna Forlag 2013 1 Allah den Allmektige sa: «Uten tvil, de troende

Detaljer

Beskrivelse av bønnen til Profeten

Beskrivelse av bønnen til Profeten Forkortelse Av Beskrivelse av bønnen til Profeten Allahs fred og velsigne være med ham تلخيص صفة صالة النيب ﷺ Av al-imam al-muhadeeth Muhammad Nasir-ud-deen al-albani d.1420h/1999 Måtte Allahs nåde være

Detaljer

Register your product and get support at PhotoFrame SPF4610. Manual pengguna

Register your product and get support at  PhotoFrame SPF4610. Manual pengguna Register your product and get support at www.philips.com/welcome PhotoFrame SPF4610 MS-MY Manual pengguna Daftar kandungan 1 Penting 2 Keselamatan 2 Langkah berjaga-jaga keselamatan dan penyenggaraan 2

Detaljer

Register your product and get support at. PhotoFrame SPF2017 SPF2027 SPF2047. MS-MY Manual pengguna

Register your product and get support at. PhotoFrame SPF2017 SPF2027 SPF2047. MS-MY Manual pengguna Register your product and get support at PhotoFrame SPF2017 SPF2027 SPF2047 MS-MY Manual pengguna Daftar kandungan 1 Penting 2 Keselamatan 2 Langkah berjaga-jaga keselamatan dan penyenggaraan 2 Notis 2

Detaljer

KEJOHANAN SUKAN OLAHRAGA MSSD BATU PAHAT KALI KE MAC

KEJOHANAN SUKAN OLAHRAGA MSSD BATU PAHAT KALI KE MAC 1 S U K A N OLAHRAGA Aturcara Majlis Perasmian Pembukaan 0200 PETANG 2 S U K A N OLAHRAGA Aturcara Majlis Perasmian Penutupan 3 AHLI JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH BATU PAHAT TAHUN PENGERUSI

Detaljer

Bahagian 1 diguna pakai bagi Akaun dan Perkhidmatan melainkan dinyatakan sebaliknya.

Bahagian 1 diguna pakai bagi Akaun dan Perkhidmatan melainkan dinyatakan sebaliknya. AKAUN DAN PERKHIDMATAN - TERMA DAN SYARAT UMUM Ini adalah terma dan syarat yang mengawal akaun simpanan, akaun pelaburan dan akaun semasa OCBC Al-Amin Bank Berhad dan perkhidmatan dan hendaklah diguna

Detaljer

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang 1988/89. Antena dan Perambatan

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang 1988/89. Antena dan Perambatan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang 1988/89 BEE 307 Antena dan Perambatan Tarikh: 26 Oktober 1 988 Masa: 9. 00 pagi - 1 2.00 tengahari (3 jam) ARABAN KEPADA CALON: Sila pastikan

Detaljer

STATISTIKK. Breddefotball Norges Fotballforbund

STATISTIKK. Breddefotball Norges Fotballforbund STATISTIKK Breddefotball 2012 Norges Fotballforbund Innledning ف ف ى م ٣ ١ ش ي لم م مل ف ٢٠١٢ ة م ى مء. مه ى فل - ١ ملمج ش م م ف مل ل م م ى فم ى م م م ف مل ل ١٤٥٧ ى ١٥٠٣ ف ن م ي لم م م ل ف ف ملى م م ف

Detaljer

Manual pengguna. Sedia membantu anda bila-bila masa HTB5510D HTB5540D HTB5570D. Ada Soalan? Hubungi Philips

Manual pengguna. Sedia membantu anda bila-bila masa HTB5510D HTB5540D HTB5570D. Ada Soalan? Hubungi Philips Sedia membantu anda bila-bila masa Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/support Ada Soalan? Hubungi Philips HTB5510D HTB5540D HTB5570D Manual pengguna Daftar kandungan 1 Penting

Detaljer

Noor 92 Publications og MiladForlag

Noor 92 Publications og MiladForlag Noor 92 Publications og MiladForlag Håndbok i bønnekallet Noor 92 Publications 2015 MiladForlag 2015 Håndbok i bønnekallet ISBN 978-82-998540-9-2 Omslagsdesign og illustrasjoner: MiladForlag Det må ikke

Detaljer

1 3Foldable Steel Gazebo 300X300cm

1 3Foldable Steel Gazebo 300X300cm 1 3Foldable Steel Gazebo 300X300cm 1 3Things you have / Pakkaus sisپ0ٹ1ltپ0ٹ1پ0ٹ1 / Saker du har / Ting du har / TO س ي ل à ف ه é ع ف ع / Pakendi sisu / Lietas, kas jums ir / Kپ0Œ2 reikia turپ0چ9ti A.

Detaljer

Manual pengguna. Sedia membantu anda bila-bila masa HTS5563 HTS5593. Ada Soalan? Hubungi Philips

Manual pengguna. Sedia membantu anda bila-bila masa HTS5563 HTS5593. Ada Soalan? Hubungi Philips Sedia membantu anda bila-bila masa Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/support Ada Soalan? Hubungi Philips HTS5563 HTS5593 Manual pengguna Daftar kandungan 1 Bantuan dan sokongan

Detaljer

NEDLASTING LES PÅ NETTET. Beskrivelse. Skjebnenatten PDF nedlasting

NEDLASTING LES PÅ NETTET. Beskrivelse. Skjebnenatten PDF nedlasting Skjebnenatten PDF nedlasting NEDLASTING LES PÅ NETTET Beskrivelse Författare: Jane Mysen. Kjøp Skjebnenatten fra Cappelendamm Anna, Kalle og jentene blir igjen i eldhuset etter at resten av følget reiser

Detaljer

Register your product and get support at SPF4308 SPF4328. MS-MY Manual pengguna

Register your product and get support at  SPF4308 SPF4328. MS-MY Manual pengguna Register your product and get support at www.philips.com/welcome SPF4308 SPF4328 Manual pengguna Daftar kandungan 1 Penting 2 Keselamatan 2 Notis 2 Pengisytiharan Bahan Larangan 4 Pernyataan Kelas II 4

Detaljer

Manual pengguna. Sedia membantu anda bila-bila masa HTB5150K. Ada Soalan? Hubungi Philips

Manual pengguna. Sedia membantu anda bila-bila masa HTB5150K. Ada Soalan? Hubungi Philips Sedia membantu anda bila-bila masa Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/support Ada Soalan? Hubungi Philips HTB5150K Manual pengguna Daftar kandungan 1 Bantuan dan sokongan 2

Detaljer

/ H e a l t h c a r e E-Manual

/ H e a l t h c a r e E-Manual / H e a l t h c a r e E-Manual MY11135 MAKLUMAT HAK CIPTA DAN WARANTI Tiada bahagian daripada panduan pengguna ini, termasuk produk dan perisian yang diterangkan di dalamnya, boleh dikeluarkan semula,

Detaljer

Manual pengguna. Sedia membantu anda bila-bila masa. Ada Soalan? Hubungi Philips HTD5510 HTD5540 HTD5570

Manual pengguna. Sedia membantu anda bila-bila masa. Ada Soalan? Hubungi Philips HTD5510 HTD5540 HTD5570 Sedia membantu anda bila-bila masa Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/welcome Ada Soalan? Hubungi Philips HTD5510 HTD5540 HTD5570 Manual pengguna Daftar kandungan 1 Penting

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome DVP3552K EN User manual 3 Manual pengguna 21 ZH-HK 39 Daftar kandungan 1 Penting 22 Notis keselamatan penting 22 Notis tanda dagangan 22

Detaljer

DET BESTE FRA. En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook.

DET BESTE FRA. En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook. DET BESTE FRA En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook. DET BESTE FRA FACEBOOK Del 4 Tekstsamling Forlaget Koran & Sunnah 2016 1 2 Allah den Allmektige sier:

Detaljer

Livre Sciences de la vie Biochimie

Livre Sciences de la vie Biochimie و ب ة 'وم ا ء' Livre Sciences de la vie Biochimie ارس http://www.takween.com/transitionsecondairesuperieur/sciencesviebiochimiesommaire.html اؤف: ا دور د ز ز أذ ث ا ض راش ا رب د 1984 إذ وم درس و ا ث ا

Detaljer

C For mer informasjon angående Madanī In āmāt vennligst kjøp boken «Madanī Guldasta» fra Maktaba-tul-Madina.

C For mer informasjon angående Madanī In āmāt vennligst kjøp boken «Madanī Guldasta» fra Maktaba-tul-Madina. 9 72 Madani In āmāt For Islamske Brødre Shaikh-e-Tareeqat Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, grunleggeren av Dawat-e-Islami, Hazrate Allama Moulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi har laget en samling av

Detaljer

"نمودار پارتو اولین قدم برای بهبود کیفیت در شرایط مورد نظر است"

نمودار پارتو اولین قدم برای بهبود کیفیت در شرایط مورد نظر است بسمه تعالی "نمودار پارتو اولین قدم برای بهبود کیفیت در شرایط مورد نظر است" *نمودار پارتو چیست و داس پبست یک و داس هیل ای است ک ع ل ش هیل طبى د ذ فشا ا ی ع مص یب سخذاد هیجبضذ. دس و داس پبست ثل ذتشیي هیل

Detaljer

RETUR AV LIKSVØPET. Dette heftet er skrevet av Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, grunnleggeren av Dawat-e-Islami, Hadhrat Allama Moulana Abu Bilal

RETUR AV LIKSVØPET. Dette heftet er skrevet av Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, grunnleggeren av Dawat-e-Islami, Hadhrat Allama Moulana Abu Bilal وا Dette heftet er skrevet av Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, grunnleggeren av Dawat-e-Islami, Hadhrat Allama Moulana Abu Bilal Mohammad Ilyas Attar Qadri Razavi دامت بر كا ت همال عاليه. Majlis-e- Tarajim (oversettelsesavdelingen

Detaljer

SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN

SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH T A J U K PENGAKUAN PENYELIAAN PENGAKUAN KARYA DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI KANDUNGAN

Detaljer

DET BESTE FRA. En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook.

DET BESTE FRA. En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook. DET BESTE FRA En tekstsamling som inneholder diverse islamske påminnelser som ble postet på Facebook. DET BESTE FRA FACEBOOK Del 3 Tekstsamling Koran & Sunnah Forlag 2016 1 2 Allah den Allmektige sier:

Detaljer

Indonesisk Islam i møte med treenighetslæren: Et perspektiv i muslimsk apologetisk dialoglitteratur. 1

Indonesisk Islam i møte med treenighetslæren: Et perspektiv i muslimsk apologetisk dialoglitteratur. 1 NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 2-3/2007 89 Indonesisk Islam i møte med treenighetslæren: Et perspektiv i muslimsk apologetisk dialoglitteratur. 1 ERIK WAALER Det finnes en god del apologetisk dialoglitteratur

Detaljer

Liturgiske byggjeklossar

Liturgiske byggjeklossar Liturgiske byggjeklossar Her følgjer ei samling liturgiske byggeklossar til bruk i fastetida 2018. I 2017 vart det markert at det er 500 år sidan reformasjonen. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon vart i den

Detaljer

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGGI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGGI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGGI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate Kotak Pos No. 1589 - Medan 20221 Telp. (061) 6613365, 6613276, 6618754, Fax. (061)

Detaljer

yang digunakan untuk mengukur keupayaan antioksidan menyekat kerosakan radikal bebas. SRP: RM 90.00

yang digunakan untuk mengukur keupayaan antioksidan menyekat kerosakan radikal bebas. SRP: RM 90.00 Minuman Vera Gel Daun yang ajaib didapati mengandungi lebih daripada 200 sebatian. Satu produk hasil dari proses penstabilan yang berpaten, gel kami digemari oleh mereka yang inginkan sistem pencernaan

Detaljer

زكاة الفطر هي: «إنفاق مقدار معلوم قبل صلاة عيد الفطر عن كل فرد مسلم يعيله في مصارف مخصوصة» (١).

زكاة الفطر هي: «إنفاق مقدار معلوم قبل صلاة عيد الفطر عن كل فرد مسلم يعيله في مصارف مخصوصة» (١). جواز ا خراج القيمة في زكاة الفطر أ.د / رضا عبد المجيد المتولي( ) زكاة الفطر هي: «إنفاق مقدار معلوم قبل صلاة عيد الفطر عن كل فرد مسلم يعيله في مصارف مخصوصة» (١). وش رعت هذه الزكاة في السنة الثانية من الهجرة

Detaljer

Sheikhene til Imam al Bukhari. Imam Muhammad bin Ishaq bin Mandah al Asbahani (310 e.h 395 e.h)

Sheikhene til Imam al Bukhari. Imam Muhammad bin Ishaq bin Mandah al Asbahani (310 e.h 395 e.h) Sheikhene til Imam al Bukhari av Imam Muhammad bin Ishaq bin Mandah al Asbahani (310 e.h 395 e.h) 1 Sheikhene til Imam al Bukhari av Imam Muhammad bin Ishaq bin Mandah al Asbahani (310 e.h 395 e.h) Oversatt

Detaljer

والمايكوبلازما الهستون الرايبوسوم

والمايكوبلازما الهستون الرايبوسوم مجاميع الخلايا Cell categories يمكن تقسيم الخلايا الحي ة ال ى مجم وعتين عل ى اس اس الحج م والترآي ب ال داخلي والترآي ب الجين ي والحيوي: خلاي ا بداي ي ة الن واة Prokaryotes وت شمل البكتري ا Bacteria والمايكوبلازم

Detaljer

Lærerveiledning. Urdu versjon trinn 2 og 3. Lærerveiledning. Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på urdu ا ذه ر دوریوری س اردو ں واد اداد زه

Lærerveiledning. Urdu versjon trinn 2 og 3. Lærerveiledning. Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på urdu ا ذه ر دوریوری س اردو ں واد اداد زه Lærerveiledning Urdu versjon trinn 2 og 3 Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på urdu ا ذه ر دوریوری س اردو ں واد اداد زه Copyright Utdanningsdirektoratet I likhet med prøvene på

Detaljer

1 3STEEL SERIES

1 3STEEL SERIES 1 3STEEL SERIES 246-020 SE Elektronisk kپ0 2ksvپ0ٹ2g...2 DK Elektronisk kپ0 3kkenvپ0ٹ3gt...4 NO Elektronisk kjپ0 3kkenvekt...6 FI Sپ0ٹ1hkپ0 2kپ0ٹ1yttپ0 2inen...8 UK Electronic kitchenscale...10 DE Elektronische

Detaljer

- DEFA AS - DEFA AS - DEFA AS - DEF

- DEFA AS - DEFA AS - DEFA AS - DEF 3A MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG 45 Finn ditt kjپ0 3retپ0 3y i tabellen i denne monteringsanvisning. Om montering pپ0ٹ ditt kjپ0 3retپ0 3y krever eget monteringssett,

Detaljer

S YARIKAT B EKALAN A IR S ELANGOR S DN B HD ( T)

S YARIKAT B EKALAN A IR S ELANGOR S DN B HD ( T) Pengguna dinasihatkan agar membuat bayaran bil air dengan kadar segera bagi WILAYAH : KLANG / SHAH ALAM 1 Pandamaran Jaya 11 2 Teluk Pulai 12 3 Kampung Raja Uda 13 4 Port Klang 14 5 Rantau Panjang 15 6

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

)در یک گا ( ح کار صفح اصلی صفح اصلی اقؼا د تک است یکی خ د صفح اصلی دیگزی هحت یات صفح. زچ ذ ک اهکاى تزکیة صفح اصلی ا ت ضکل ت در ت یش ست.

)در یک گا ( ح کار صفح اصلی صفح اصلی اقؼا د تک است یکی خ د صفح اصلی دیگزی هحت یات صفح. زچ ذ ک اهکاى تزکیة صفح اصلی ا ت ضکل ت در ت یش ست. فهرست مطالب صفحه اصلی در ASP.NET )در یک نگاه(...2 نحوه کار صفحه اصل ی......2 فواید صفح ای اصلی...2 هکاى گ ذار ذ هحت ا تا قاتل یت جا گیشیىی...3 صفح ای هحت ا... 4 استفاده از صفحه های اصلی......6 رفتار زمان

Detaljer

Quran və Təcvid ehkamları (Təcvid)

Quran və Təcvid ehkamları (Təcvid) Bəxtiyar Turabov Quran və Təcvid ehkamları (Təcvid) Əlif, Ləm, Ra! (Ya Rəsulum! Bu Quran) elə bir Kitabdır ki, onu sənə insanları öz Rəbbinin izni ilə zülmətlərdən nura (küfrdən imana) yenilməz qüvvət

Detaljer

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2012

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2012 DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2012 No Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga BA - Es.I Jenis Rekening (giro/deposito) Nomor Rekening Nama Rekening Rek. Atas

Detaljer

Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på persisk (farsi) راھرای

Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på persisk (farsi) راھرای Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på persisk (farsi) راھرای آز ش و س دوم ر و و م رت در وادن Kartlegging av leseferdighet på persisk (farsi) Lærerveiledning for 2. og 3. trinn Utdanningsdirektoratet

Detaljer

LIP-8012/8024D, 8040L Phone User Quick Reference

LIP-8012/8024D, 8040L Phone User Quick Reference 1 3 1 3 1 3 1 3STG LIP-8012/8024D, 8040L Phone User Quick Reference Fixed Feature Button Definitions DND C Blocks all incoming calls; red LED illuminates. Headset C Toggle to activate; red LED illuminates.

Detaljer

Presentation. Svenska Engelska Arabiska hemland native country شيعي يذلا دلبلا نع اضيأ لاقت) نطو (يلصأ دلب) (هيف ناسنإلا

Presentation. Svenska Engelska Arabiska hemland native country شيعي يذلا دلبلا نع اضيأ لاقت) نطو (يلصأ دلب) (هيف ناسنإلا Presentation hemland native country شيعي يذلا دلبلا نع اضيأ لاقت) نطو (يلصأ دلب) (هيف ناسنإلا (رقتفي) ىلإ قاتشي saknar miss egentligen actually ةقيقحلا يف لصألا يف) عقاولا يف ( الصأ hjälper help دعاس ي

Detaljer

Sum DIAGRAM. Mal. Søylediagram نار گراف. Stolpediagram. Sirkeldiagram/ sektordiagram. Linjediagram

Sum DIAGRAM. Mal. Søylediagram نار گراف. Stolpediagram. Sirkeldiagram/ sektordiagram. Linjediagram وثالیه EKSEMPEL اردو URDU نارویجین NORSK DIAGRAM ق شہ سایچي ن Mal سایچي براب ر ہار ج یت جدول ٹیثل Tabell 3 2 4 Søylediagram نار گراف / کالم گراف/ستون گراف 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Øst Vest Nord

Detaljer

LIVE","TV"," ","Norway","Cup","2017","Live","Stream/bo","strøm","på","nettet","-","a","...

LIVE,TV, ,Norway,Cup,2017,Live,Stream/bo,strøm,på,nettet,-,a,... Live Streaming Norway Cup 2017 Live.. Streaming.. Bo.. Strøm.. På.. Nettet.. Video.. Online.. Fotball.. Spill.. Gratis.. 31. juli 2017 Gratis.. Se.. online.. nå.. For","1","dag","siden","","Bane","06","Live","Streaming.","sø","30/07","09:00","Eide","og","Omegn","F

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på kurdisk sorani

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på kurdisk sorani Lærerveiledning Kurdisk sorani versjon 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på kurdisk sorani زن ڕی وو و ی دوو رد وه ی ڕاده ی دروت ۆدووھمو م وردی (ورا) ود وه Kartlegging

Detaljer

الس عادة األبدي ة في اآلخرة ال تك ون إال بالعمل

الس عادة األبدي ة في اآلخرة ال تك ون إال بالعمل قضايا التجديد أقل ما ي ل ز م به المسلم نف س ه ( ع ل م.. و ر ع.. يقين.. ذ ك ر ) الشيخ/ سمير محمد حسن الفار ( *( في الماضي كان العلماء أولياء وكانوا فريق ي ن: فريق ا للتعليم وفريق ا للتربية. فريق التعليم

Detaljer

مسرد کلمات. Ordliste م س ر د الکلمات هذا مقسم إلی فصول وترتیب الکلمات هو نفسە کما في النص. األسماء معلمة بالحقة أداة التعریف:

مسرد کلمات. Ordliste م س ر د الکلمات هذا مقسم إلی فصول وترتیب الکلمات هو نفسە کما في النص. األسماء معلمة بالحقة أداة التعریف: Ordliste مسرد کلمات م س ر د الکلمات هذا مقسم إلی فصول وترتیب الکلمات هو نفسە کما في النص. األسماء معلمة بالحقة أداة التعریف:.gjenstand/en األفعال معلمة بالحقة صیغة الماضي: (-de).pløye أما األسماء واألفعال

Detaljer

3) Blasfemi nevnes også i Koranen i forbindelse med Jesus og Maria, fred være over dem.

3) Blasfemi nevnes også i Koranen i forbindelse med Jesus og Maria, fred være over dem. BLASFEMI Islam går lenger enn noen annen religion i å garantere mennesket tale- og ytringsfrihet. Uten tvil fordømmes blasfemi både på etisk og moralsk grunnlag. men til tross for den gjengse oppfatning

Detaljer

Indonesiske muslimer i møte med bibelens kristologi: et perspektiv ved islamsk apologetisk dialoglitteratur

Indonesiske muslimer i møte med bibelens kristologi: et perspektiv ved islamsk apologetisk dialoglitteratur NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 2-3/2007 109 Indonesiske muslimer i møte med bibelens kristologi: et perspektiv ved islamsk apologetisk dialoglitteratur ERIK WAALER Indonesiske muslimer bruker Bibelen

Detaljer

Nama Alamat Univ. Tempat Tgl Lahir. No. Test

Nama Alamat Univ. Tempat Tgl Lahir. No. Test Seleksi Administrasi Pelamar Calon Karyawan Pimpinan PTPN- I Bidang Teknik/Pengolahan Lulus Seleksi Administrasi (Pendidikan, Umur, Kesesuaian Jurusan, Akreditasi, Indeks Prestasi, dan SKCK/SKBB) No. Test

Detaljer

, (.!201-)... 18!

, (.!201-)... 18! ... 3... 6... 6... 7 27... 8 31... 9 34 34... 10 54... 12 54... 14 541... 16 62 (. 201)... 18 683... 19 " 71... 20 75... 21 80... 22 # 85... 23 89 142... 25 $ % 90 (. 200)... C 93... 27 # 103... 28 115...

Detaljer

Utgivelse av årsrapport Redaksjon. Asaf Khan Awais Mushtaq Faiza Kausar Naeema Maria Sheikh Norsien Ahmed Salma Ahmad.

Utgivelse av årsrapport Redaksjon. Asaf Khan Awais Mushtaq Faiza Kausar Naeema Maria Sheikh Norsien Ahmed Salma Ahmad. Utgivelse av årsrapport 2015 Redaksjon Design Layout Asaf Khan Awais Mushtaq Faiza Kausar Naeema Maria Sheikh Norsien Ahmed Salma Ahmad Shehzad Jamil Usman Saeed Islamic Cultural Centre Norway Organisasjonsnummer

Detaljer

Pippi og Emil i den arabiske verden

Pippi og Emil i den arabiske verden Pippi og Emil i den arabiske verden En studie av graden av tilpasning i de arabiske oversettelsene av Pippi Langstrømpe og Emil i Lønneberget. Kristin Nevermo Masteroppgave i arabisk (60sp) Institutt for

Detaljer

KELANTAN JALAN/TEMPAT POSKOD PEJ_POS

KELANTAN JALAN/TEMPAT POSKOD PEJ_POS KELANTAN JALAN/TEMPAT POSKOD PEJ_POS AIR BERDANG IPOH 17500 TANAH MERAH AIR ERA KUALA TIGA 17500 TANAH MERAH AIR KERILLA IPOH 17500 TANAH MERAH AIR LAKA BATANG MERBAU 17500 TANAH MERAH AKAUNTAN NEGERI

Detaljer

شؽالد ا غ ٤ ش ا زض ظ ط ٤ ذ ا غ ي ا ز ٢ ٢ ع ٤ ب أ شخ شؼج ٤ خ عذا. رغبػذ أ شخ ا اء ا ن ا بط ػ ٠ اإلعزشخبء

شؽالد ا غ ٤ ش ا زض ظ ط ٤ ذ ا غ ي ا ز ٢ ٢ ع ٤ ب أ شخ شؼج ٤ خ عذا. رغبػذ أ شخ ا اء ا ن ا بط ػ ٠ اإلعزشخبء ؽ ٤ بح ا اء ا ن ك ٢ ا ش ٣ ظ ػ ٠ ا شؿ ػذ ا ز ب ع ٤ غ ا بط ك ٢ ا ش ٣ ظ ثأ شخ ا اء ا ن ئال أ ا ش ٣ ظ أ خ رؾت االعزغ ب االعز زبع ث ز األ شخ. أ ٣ ب ب ا شء ٣ غ ك ٢ ا ش ٣ ظ ع ٤ ا غ ػ ٤ ا ط ئ ٠ ا ج ٤ ؼخ بسعخ أ

Detaljer

Noor 92 Publications. Fortolkning av verneversene i Koranen

Noor 92 Publications. Fortolkning av verneversene i Koranen Noor 92 Publications Fortolkning av verneversene i Koranen Noor 92 Publications 2016 Fortolkning av verneversene i Koranen ISBN 978-82-93517-01-6 Det må ikke kopieres fra dette manuset i strid med åndsverkloven

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Spesialutgave: Jalsa Salana Norge, ZulHajj 1428/januar 2008

Spesialutgave: Jalsa Salana Norge, ZulHajj 1428/januar 2008 Spesialutgave: Jalsa Salana Norge, ZulHajj 1428/januar 2008 Innholdsfortegnelse Side Vers fra Den hellige Qur anen Hadith Fra Den utlovede Messias as skrifter Leder 3 Dua i forbindelse med hundreårsjubileumet

Detaljer

Last ned Slik ble jeg riktig ledet - Muhammad al-tijani al-samawi

Last ned Slik ble jeg riktig ledet - Muhammad al-tijani al-samawi Last ned Slik ble jeg riktig ledet - Muhammad al-tijani al-samawi Last ned Forfatter: Muhammad al-tijani al-samawi ISBN: 9788292941492 Format: PDF Filstørrelse:12.49 Mb En bok om shia og sunni i islam.

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. RETNINGER Det er fire hovedretninger: øst, vest, nord og sør. Det er også fire retninger til som ligger mellom de fire hovedretningene: nord-øst, sør-øst, nordvest, sør-vest. Vi bruker retningene for å

Detaljer

Daftar Pelamar Calon Karyawan Pimpinan PTPN-VI (Persero) Bidang Teknik Lulus Seleksi Administrasi Tempat Tes : Medan

Daftar Pelamar Calon Karyawan Pimpinan PTPN-VI (Persero) Bidang Teknik Lulus Seleksi Administrasi Tempat Tes : Medan Daftar Pelamar Calon Karyawan Pimpinan PTPN-VI (Persero) Bidang Teknik Lulus Seleksi Administrasi Tempat Tes : No. Test TEK-M-001 Aan Indra Junaedi Panggabean Dusun II Desa Perkebunan Labuhan Haji, Kec.

Detaljer

1 3Quick Start Guide ZTE MF28D

1 3Quick Start Guide ZTE MF28D 1 3Quick Start Guide ZTE MF28D DK ET FIN LT LV NO RUS SE UK 1 36 DK 12 ET 18 FIN 24 LT 30 LV 36 NO 2 42 RUS 48 SE 54 UK 1 34 1 SIM 3 SSID-Name SSID-Key: _ 3 1 36 DK 1 12 ET 18 FIN 24 LT 30 LV 36 NO 42

Detaljer

l I huruf ke-12 abjad Rumi. l II kep liter (ukuran isi barang cair dll). la I Kd, Kl, bp sekarang; ~ ni sekarang ini. la II bp lah: dia belum sampai

l I huruf ke-12 abjad Rumi. l II kep liter (ukuran isi barang cair dll). la I Kd, Kl, bp sekarang; ~ ni sekarang ini. la II bp lah: dia belum sampai l I huruf ke-12 abjad Rumi. l II kep liter (ukuran isi barang cair dll). la I Kd, Kl, bp sekarang; ~ ni sekarang ini. la II bp lah: dia belum sampai lagi ~. la III bp kata utk menyatakan kehairanan: ~

Detaljer

Status av hadith i Islam

Status av hadith i Islam Hvordan ble hadith-fortellinger samlet? Hvordan nådde hadith-fortellinger frem til oss? Hva er hadith-fortellingers status i Islam? Hva er sammenhengen mellom Koranen og hadith? ii و ق ل ال ح ق م ن ر بك

Detaljer

Begreppslista på arabiska till Boken om Fysik och Kemi

Begreppslista på arabiska till Boken om Fysik och Kemi EXTRAMATERIAL Begreppslista på arabiska till Boken om Fysik och Kemi Extramaterialet består av centrala begrepp i fysik och kemi kopplade till varje kapitel i grundboken Boken om Fysik och Kemi. Begreppen

Detaljer

انتخابات مجالس البلدیات ومجالس المقاطعات 2015

انتخابات مجالس البلدیات ومجالس المقاطعات 2015 معلومات ب ي عر Arabisk انتخابات مجالس البلدیات ومجالس المقاطعات 2015 معلومات هامة ي للناخب یوم ت الق اع هو 14 ب سبتم (أیلول). تذک ر أن تجلب معك بطاقة إثبات الشخصی ة! انتخابات مجالس البلدیات ومجالس المقاطعات

Detaljer