Titulli: Abetarja Kur anore. Autorë: Osman Abazi Jusuf Kastrati. Redaktor gjuhësor: Besnik Kastrati. Redaktor teknik: Jusuf Kastrati

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Titulli: Abetarja Kur anore. Autorë: Osman Abazi Jusuf Kastrati. Redaktor gjuhësor: Besnik Kastrati. Redaktor teknik: Jusuf Kastrati"

Transkript

1 Prishtinë, 2009

2 Titulli: Abetarja Kur anore Autorë: Osman Abazi Jusuf Kastrati Redaktor gjuhësor: Besnik Kastrati Redaktor teknik: Jusuf Kastrati Ballina: VIVA4 Solutions (0) & +386 (0) Shtyp: Shtypshkronja Botim i dytë Muaji, viti Copyright Autorët & Tel.:+377 (0)

3 Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit Parathënie Lavdërimi i takon Allahut, Atë e falënderojmë dhe vetëm për Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu prej të këqijave të shpirtrave tanë dhe të veprave tona! Atë që e udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb dhe atë që Allahu e lë në humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhammedit është rob dhe i dërguar i Tij. Falë Zotit të Madhërishëm, u kompletua ky libër, i cili është një përpjekje modeste për ta ndihmuar çdo musliman të mësojë ta lexojë Kur anin fisnik. Libra të tillë ka shumë, mirëpo, megjithatë ne e pamë se është e nevojshme të botohet ky libër për arsyet e mëposhtme: 1. Shkronjat arabe që janë përdorur në disa nga këta libra ndryshojnë nga ato që gjenden në Mus haf, gjë që ua vështirëson nxënësve kalimin prej atij libri në Kur an. Ne kemi përdorur shkrimin që përdoret në Mus hafin e botuar në Medine, i cili ka përparësi të shumta dhe është më i përhapuri në botë. 2. Shumë prej atyre librave janë të mangët. 3. Metoda e mësimit në disa nga këta libra është e vështirë.

4 4. Këtë libër e kemi pasuruar me shembuj të mjaftueshëm nga Kur ani fisnik dhe me një shtojcë për ushtrimin e shkrimit, e cila ka rëndësi të veçantë, pasi që ndihmon nxënësin në ngulitjen në kokë të asaj që e mëson. 5. Ky libër është i përshtatshëm për të gjithë, pa marrë parasysh moshën apo gjininë. Duam t jua kujtojmë se askush nuk mund të lexojë Kur an tamam ashtu si duhet nëse nuk mëson me ndonjë libër të tillë te ndokush që di të lexojë mirë Kur an, sepse disa nga shkronjat arabe nuk ekzistojnë në gjuhën tonë shqipe. Gjithashtu, dëshirojmë t jua bëjmë me dije se mësimi i leximit të Kur anit me përpikëri është detyrë për çdo musliman dhe po ashtu për prindërit që t ua mësojnë fëmijëve të tyre. Për fund, lusim Allahun e Madhëruar t i shpërblejë me Xhennetin Firdeus të gjithë ata që kontribuuan në përpilimin dhe botimin e këtij libri dhe ata që do të punojnë me të. Shpresoj të mos na harroni neve dhe prindërit tanë nga lutja juaj e mirë. Lutja jonë e fundit është: I gjithë falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Allahu e thotë të vërtetën dhe vetëm Ai udhëzon në rrugën e drejtë. Lëvdatat, bekimet dhe paqja e Allahut qofshin me Muhammedin, familjen, shokët dhe pasuesit e tij. Autorët

5 Vlera e leximit të Kur anit famëlartë Lavdërimi i takon Allahut, Atë e falënderojmë, nga Ai kërkojmë ndihmë dhe falje. Lëvdatat, bekimet dhe paqja qofshin me të Dërguarin e Tij të fundit Muhammedin, me familjen dhe shokët e tij, si dhe me ata që e pasojnë rrugën e tij. Kur ani fisnik është fjala e Allahut të Lartësuar. Vlera e tij ndaj fjalëve tjera është sikurse vlera e Allahut ndaj krijesave. Ndërsa leximi i tij është gjëja më e mirë që e shqipton gjuha. Allahu i Lartmadhërishëm thotë: Ata të cilëve ua kemi dhënë Librin dhe e lexojnë ashtu siç është shpallur, ata besojnë vërtet në të (El-Bekare: 121). Ndërsa, Pejgamberi Muhammed ka thënë: Më i miri në mesin tuaj është ai që e mëson Kur anin dhe ua mëson të tjerëve. (Buhariu nga Othman Ibn Affani ). Ai që e lexon Kur anin, duke qenë i përpiktë në leximin e tij është nën përcjellje të melekëve shëtitës, fisnikë dhe bamirës, ndërsa ai që e lexon Kur anin duke pasur vështirësi gjatë leximit, i ka dy shpërblime. (Buhariu dhe Muslimi nga Aisheja r.a.). Me të vërtetë, Allahu i Madhërishëm lartëson me këto fjalë (me Kur an) disa njerëz dhe poshtëron disa të tjerë. (Muslimi nga Omer Ibnul-Hattabi ). Lexojeni Kur anin, sepse ai do të vijë ndërmjetësues për lexuesit e tij në Ditën e Kijametit. (Muslimi nga Ebu Umame El-Bahiliu ). Ai që e lexon një shkronjë nga Libri i Allahut të Madhëruar ka një të mirë e cila shtohet dhjetëfish. Nuk them se elifi, lami dhe mimi janë një shkronjë, por elifi është një shkronjë, lami një shkronjë dhe mimi një shkronjë. (Tirmidhiu nga Abdullah Ibn Mesudi ). Lexuesit të Kur anit i thuhet: lexo dhe ngjitu lart (në Xhennet), lexo ashtu si e lexoje në dunja, sepse ti do të ngrihesh vazhdimisht duke e lexuar atë deri në ajetin e fundit

6 që do ta lexosh. (Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe Nesaiu nga Abdullah Ibn Amri ). Allahu i Lartësuar thotë: Ai, që shpenzon kohën me Kur an dhe me përmendjen Time dhe lë mangu të luturit Mua, do t ia japë më të mirën e lutjeve të të tjerëve. Vlera e fjalëve të Allahut të Madhëruar mbi fjalët e tjera është si vlera e Allahut ndaj krijesave të Tij. (Tirmidhiu nga Ebu Seid El-Huderiu ). Me të vërtetë ai i cili në brendinë e tij nuk ka asgjë nga Kur ani është si gërmadha! (Tirmidhiu nga Ibn Abbasi ). Ai i cili e lexon Kur anin dhe punon me atë që gjendet në të, dy prindërve të tij Allahu do t ua vë një kurorë në Ditën e Kijametit, drita e së cilës do të jetë më e mirë se drita e diellit në këtë botë. E ç mendoni për atë që punoi me të?! (Ebu Davudi nga Muadh Ibn Enesi ). El-Humejd El-Himaniu ka thënë: E pyeta Sufjan Eth-Thevriun për njeriun që lufton në rrugë të Allahut dhe për atë që e lexon Kur anin, cili është më i mirë? Ma ktheu: Ai i cili e lexon Kur anin është më i mirë, sepse i Dërguari ka thënë: Më i miri në mesin tuaj është ai që e mëson Kur anin dhe ua mëson të tjerëve. Këto ajete, hadithe e shumë të tjera të ngjashme me to tregojnë vlerën e mësimit, leximit dhe zbatimit të Kur anit fisnik. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Allahut, Muhammedin, familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë atë deri në Ditën e Gjykimit. Autorët

7 Hyrje 1. Alfabeti i gjuhës arabe përbëhet nga njëzetetetë shkronja (bashkëtingëllore) dhe secila shkronjë ka emrin e vet. 2. Nëntë prej këtyre shkronjave janë të rënda: (Ḳẫf) - (Ġajn) - (Ӑjn) - (Ḍhẫ') - (Ṭẫ') - (Ḍẫd) - (Ṣẫd) - (Ḣẫ') - (Ḥã') 3. Pos këtyre shkronjave, në gjuhën arabe ekzistojnë edhe tri zanore apo vokale: a) Fet ha ػػػ - e1 b) Damme ػػػ - u c) Kesre ػػ ػ - i p.sh.: B- ﺏ be - ب ben - ب ن p.sh.: B- ﺏ bu - ب bun - ب p.sh.: B- ﺏ bi - ب bin - ب و Dyfishimi i këtyre zanoreve quhet tenvin dhe lexohet si në vijim: ػػنػ en, ػ هػ ose ـ ـ un dhe ػػوػ in.2 Tenvini shkruhet gjithherë në fund të fjalës. 4. Zanorja ػػػ e te shkronjat e rënda shqiptohet a, p.sh. (ح ḥa), (ṣa), ض ص (ḍa), etj.3 5. Të gjitha shkronjat e Kur anit lidhen me njëra tjetrën, vetëm gjashtë prej tyre lidhen para (nga ana e djathtë) e nuk lidhen mbrapa, ato janë: ( ا د ذ كرز Elifun, dalun, dhalun, raun, zajun dhe wawun). e/me/re أمﺮ we/zi/re ر ك ز ra/ze/ķa ر ز ؽ Ndërsa, të gjitha shkronjat tjera lidhen nga të dyja anët. ke/te/be كتﺐ xhe/le/se جلﺲ ha/mi/de ح د 6. Allahu i Lartësuar, për çdo shkronjë të Kur'anit fisnik që e lexojmë na shpërblen me nga dhjetë shpërblime. E-ja në arabisht lexohet sikurse e-ja në fjalën shqipe "tre". Shih shembujt më lartë. 3 Vërejtje: Shkronjat e rënda përveç që kanë ndonjë shenjë dalluese, gjithashtu janë të shënuara edhe me të zezë përgjatë gjithë librit. 1 2

8

9 ه Bã' - ب - B بػ بب بب ب ػب ػ نب ػب بب بػبػ ب بػبػ ب وب ب بب بػبػ ب ه نب وب بب بب Tã' - ت - T ػت تػتػ ت (ػة) تػ تب ب ػ تػ تػتػ ت بب ت ب ت Thã' - ث - Th تػتػ ت وت بت ب تت ب نب ب ت ثػ ػ ثػ ػث ث ثػ ثػ ث بت تب ث ثػ ثػ ث بث ت ثب ب تث بت ث ثػ ثػ ث ب

10 ه Xhĩm - ج - Xh جػ ػج ػ ػج جػجػ ج ث تبػ ج جػجػ ج جت ب بج ثت ج جػجػ ج جب وث ب ج نج Ḥã' - ح - H e rëndë e fytit حػ ػ حػ ػح حػحػ ح ت ح ب حب ت جب ح ج ب ب حث ح Ḣẫ' - خ - H e rëndë, me grithje وح حػحػ ح حػحػ ح تب خػ ػ خػ خػخػ خ ػخ بخ ت خج ث خت ج جخ ح خػخػ خ ثب ػخ خػخػ خ تب وخ

11 Gjashtë shkronjat të cilat lidhen para e nuk lidhen mbrapa Elif 4 - ا - E, I, U ا ا ػا ػا ا ا ا ا ا ابػ ح با ج جب ا ا ا ا تج وا تا ب اج ث Dãl - د - D د دج ا ػد د ب دخ ب نج ػد د د د د د د تج د ح د و ب د د خ د ود د Dhãl - ذ - Dh ذ ذ ػذ ػذ ذ ذ د خ ذ ذ ذ ذ بح جذ ب ذت ب دذ ج حت ذ ذ ذ ذ ذ 4 Elifi nuk ka shqiptim të vetin, por lexohet varësisht nga zanorja që ka (e,i,u).

12 Rẫ' - ر - R ر ػر ػر رر ر رب ػح خ رب زب رث د رر ر بث ه ر ر رر ر بر ذ دج Zãj - ز - Z زز ز ز ػز ػز زز ز تػب ػز تز د زج ر زز ز بز ر خ ب ود Wãw - ك - W lexohet si në anglisht و ػو ػو كك ك كز ر ث و ب حت و كك ك ذر ك كك ك كر ث زك ج Këtu mbarojnë shkronjat që nuk lidhen mbrapa.

13 Sĩn - س - S س س س سػسػ سػسػ سػسػ سػ سب سػخ ر ػ سػ ه ح وح سد ػس دج س و بت س رس Shĩn - ش - Sh ػش شػشػ ش شػ ػ شػ شػشػ ش كح ش شػشػ ش جر ش ب ش شت ت شز د ذ ش س Ṣẫd - ص - S e rëndë ص ص ص صػصػ صػصػ صػصػ صػ ػ صػ ػص بص و ر ذ ب ص صخ ر حص ب ثج س ص ر د

14 ن ضػ طػ طز وج Ḍẫd - ض - D e rëndë ػ ضػ ػض ض ضػضػ تب ض ضػضػ ض ضج ا حض د ض ر ب سض ب كس ض ضػضػ ض ػ طػ حط Ṭẫ' - ط - T e rëndë ػط ط طػ طػ ه ب ب س ط طػ طػ ط شط ث ذص ط طػ طػ ط ط بو Ḍhẫ' - ظ - Dh e rëndë ظػ ػ ظػ ػظ ظ ظػ ظػ بظ ش ظخ ر جظ خ ا ز ظ ظس ط جت ظ ظػ ظػ ظ ظ ظػ ظػ

15 غ غ Ӑjn - ع - A, I ose U e rëndë (e kundërt me elifin) عػ ػ عػ ػع عػعػ ع عط وش سع د تب نع عػعػ ع عث ر جع عػعػ ع شع س ض Ġajn - -غ G e rëndë, me grithje غػ ض غ ػ غػ ػغ غػغػ غػغػ غ غ ه ب بغ ض طب غط س غ كز غ ص غػغػ Fã' - ؼ - F فػ ػ فػ ػف ف فػ فػ خس ف فػ فػ ف غف ر ف ر ح ف فػ فػ ف س خ شف ع عط ف

16 Ḳẫf - ؽ - K قػ ػ قػ ػق ق قػ قػ ق قػ قػ ه ر سبق ق ر ا حق ق قػ قػ د كف ق عق قبس Kãf - ؾ - K كػ ػ كػ ػك ك كػ كػ شك ػر ف ت ك كػ كػ ك كذ ب Lãm - ؿ - L عك ف كػ كػ ك كس ب كث ر لػ ػ لػ ػل ل لػ لػ جل ع س سل لػ لػ ل كل اج ل لػ لػ ل ل ح ق ل ب ث

17 مػ ػ مػ Mĩm - - M ج ل ال مر ض ه مػمػ م ػم مػمػ م م ق ظل م مػمػ م م قص عم Nũn - ف - N نػ ػ نػ ػم س غن ن جح نظ ه ر صن ع ػن كن نػ نػ نػ نػ نػ نػ ن ن ن كو ف هػ Hã' - ق - H ن هن ا ػه ػ ( ) ػه طه ر ال شه د كر ق ه ل وك هه ه هه ه هه ه

18 ػ Jã' - ل - J ج ب ز د ظ ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ سب ك س ػ ػ رض غ

19

20

21 ن وة ن PËRDORIMI I TENVINIT Në hyrje të këtij libri përmendëm se zanoret e dyfishuara quhen Tenvin dhe lexohen kështu: a) zanorja ػػػ e e dyfishuar ػػنػ en. un. ػ هػػ in. ػػوػ saj, p.sh.: b) zanorja ػػػ u e dyfishuar c) zanorja ػػ ػ i e dyfishuar Tenvinët shfaqen vetëm në fund të fjalës dhe asnjëherë në fillim apo në mes të وب رجل جن ن فا كت kutubin xhenefen Rexhulun مةه ه كل ندل مز ه hemezetin huden kelimetun ة صب ح سن قسم ن جب و ل صح ن فا ب قرة عمل سط ن ا ك ه شجرة سو ور حر نجا ط نول

22 ػػػ SUKUNI Nëse shkronja nuk e ka ndonjërën nga tri zanoret e shkurtra bëhet e palëvizshme e pavokalizuar dhe fiton këtë shenjë ػػػ që quhet sukun e që vihet mbi shkronjë. Sukuni nuk mund të vijë në fillim të fjalës, por vetëm në mes dhe në mbarim të saj. وس Shembuj: ك نف ت ل سو ؼ nefsin tilke Sewfe عل م تحزف و ӑlejhim taḥzen Jewme بع م م ن رج خ ه ق تر د سع نعب د ت كسطن رغ ف قوف س حسب دم ذ كر د

23 ػػ ػ (DYFISHUESI) TESHDIDI Teshdidi është një shenjë e vogël, e cila shfaqet mbi shkronja. Ai dyfishon shkronjën mbi të cilën gjendet, gjegjësisht tregon se aty janë dy shkronja të njëjta, e para me sukun,(ػػػ) ndërsa e dyta me ndonjërën nga tri zanoret (e, u, i). Shembuj: نز ؿ جن ػة مس xhen-netun 5 nez-zele mes-se عل م ن ػ س بل غ bel-liġ nujes-siru ӑl-leme ر ز ب صد ؽ كذ ب و وة حض ق ف حق تط ل ع زك جت ف ج رت ن م ل قط ع ذ ك ر 5 Kjo shkronjë quhet "T e rrumbullakët"; nëse ndalemi në të lexohet "H" ( ), e nëse vazhdojmë lexohet "T" dhe vjen vetëm në fund të fjalës.

24 ن HEMZEJA Hemzeja është një shenjë e vogël, e cila lexohet sipas zanores që ka, pa marrë parasysh se a vjen e vetmuar,(ء) vjen mbi apo nën elif ا ),(ا mbi waw (و ) apo mbi.( ) shkronjën ja Hemzeja mund të vijë në këto mënyra: ء ئ ؤ إ أ أ نسا كأ ؤ م ن ش أ ك ل وء Shembuj: shej/in juë/mi/nu e/ke/le إ ل ه ف ئة بد ئ jub/di/u fi/e/tun i/lej/hi س أ ر س ل ب ئ مئ وذ شإ مو ئ ل و أفئ دة ل ئ ن ن بأ ه رء ت م ؤ ص دة أ ن ف ئة Vërejtje: Hemzeja që vjen me sukun lexohet si gjysmë ë-je, siç mund të vërehet edhe në shembujt e mësipërm.

25 ZGJATIMET ػػػػ ػ zgjasin zanoret (ا ك م) Elif-i, waw-i dhe ja-ja (e, i, u) kur këto të fundit shfaqen para këtyre shkronjave, por me kusht që elif-i, waw-i dhe ja-ja të mos kenë kurrfarë ػ) shenje ػػػػ ػػ.(ػػػ SHNDËRRIMI I ZANORES E NË A TË GJATË: a) ا - kur zanorja e shfaqet para elif-it, p.sh.: هان ن ا ل ا و ؿ كاف م lejãlin muhãnen kãne b) و - kur zanorja e shfaqet para waw-it, p.sh.: ن جو ة صل و ة ز كو نة zekãten ṣâlãte nexhãti c) - kur zanorja e shfaqet para ja-së, p.sh.: أه دل ذ ك رل و ل تق dhikrẫ ehdã taḳwã d) - kur ky elif i vogël shfaqet mbi shkronjë ose pas zanores e, p.sh.: مػ ل ك سلػ ه م هػ ذ ق hãdhihi selãmun mãliki

26 ص و أ خ رل ة ح جاء وا وف ا ص ن ل أ ن ء اك ل بصآئ ر نث أ ا ءاػ ت ن عػ ن فا جن ػ ت ض

27 SHNDËRRIMI I ZANORES I NË I TË GJATË: p.sh.: - kur zanorja i shfaqet para ja-së, م بن مب و كر ه kerĩmun mubĩnin benĩ رح حد ث ح و عن إ ن كث ه ق ل ف ه ح د حك نما سل ر ل ط ف

28 SHNDËRRIMI I ZANORES U NË U TË GJATË: p.sh.: - kur zanorja u shfaqet para waw-it, و دكف سورةه نو ر nũrun sũretun dũni غف ور ر سو ؿ أ كت ف برك نجا وس وف ؤم ن ها ش كو نرا وف كق ود غ ب و وف رآءكف ور ه مس ن ب ن

29 ٱ LIDHJA E FJALËVE Kur kjo shenjë shfaqet ndërmjet dy, tri, katër apo pesë fjalëve nënkupton se të gjitha ٱ ato duhet të lidhen sikur të jenë një fjalë. Po qe se lami (ؿ) vjen pas kësaj shenje (ٱ) pa sukun, atëherë nuk lexohet, por tejkalohet duke përforcuar gjithmonë shkronjën vijuese me teshdid,(ٱل) ndërsa kur vjen me sukun,(ٱل) atëherë patjetër duhet lexuar, sikurse edhe shkronjat tjera. Shkronjat tek të cilat lexohet lami quhen el-huruf el-kamerije, kurse ato tek të cilat nuk lexohet lami quhen el-huruf esh-shemsije. حق ق ض ٱلمر م نٱ ة بػٱ ل لج ن ḳuḍije l-emru bi l-ḥaḳ-ḳi mine l-xhin-neti ٱ س م نٱل مآء خل ق ل كر ٱل ن و mine s-semãi ḣaleḳa dh-dhekera jewmi d-dĩni ربٱل عػ ل م ٱ د لص م الل حق بٱ ل إ ذ اٱ ت سق ق ع ل أمواؿٱلن اس حػ ب ٱلف ل ب أص ب سم ٱلل ل ل ٱل قد ر مت ق دارٱل ح ٱ تآء ر لش حار كبٱ ل س ل

30 د RËNIA E ZGJATIMEVE Zgjatimet që gjenden në fund të fjalëve bien vetëm atëherë kur bëhet lidhja e fjalëve ndërmjet njëra tjetrës, si p.sh.: ماؿ لناٱ كءاتٱ ل ق ح ل ػدل موسٱ ل mũse l-hudã we ãte l-male ḳulna ḥmil ػ ن ر ءات ٱل ح د لٱل س ب ل غش ٱل ل jehdi s-sebĩl juġshi l-lejle ãti rraḥmãni أ كتوا ٱ تػ ب لك جاب وا ٱل ص خر أق مواٱلص ل و ة eḳĩmu ṣ-ṣâlãte xhãbu ṣ-ṣâḣra ũtu l-kitãbe دل ػ كت رلٱلف ل ك إ لٱ ل لٱلن اس ر ٱل حة ذ ك أك ف ماٱ س طػ عوا ءات و اٱلز كو ة تل ػ ه ش لٱلو ماٱب و جوق حم ك قا لٱ ل عقبٱلد ار إ ل ٱ ل ن هػ ك ذاٱلب ل Vërejtje: Kur të vijë elifi në këtë formë ( ا ), pra me këtë zero të vogël mbi të, nuk lexohet fare, siç shihet edhe në shembujt e mësipërm.

31 ه أ( ه NGJASHMËRIA E SHKRONJAVE Ndonjëherë mund të ngatërrohet një shkronjë me ndonjë shkronjë tjetër si shkak i vendartikulimit të njëjtë ose afërsisë së tij, për shembull shkronja Ajn mund të shqiptohet si Hemze apo Elif, ose shkronja Ha e rëndë si Ha e lehtë. Për këtë, ne po paraqesim këtu disa krahasime praktike në mes shkronjave që më së shumti mund t u ngatërrohen lexuesve të rinj të Kuranit. Por, mësuesit i takon barra më e rëndë që t i largojë ato pështjellime nga nxënësit e Kuranit. Këtu mund të ndihmojnë edhe mjetet bashkëkohore dhe incizimet e ndryshme të shqiptimit të shkronjave arabe. -ح (ق ( ه حام د Haja dhe Ḥaja ه هام د ن حر ن ر با ق أشباح أش هر ساه ه ر ح ه ره ساح ه ر - ع) Hemzeja (Elifi) dhe Ӑjni أف عن سأؿ شاء سع ل شاع عمل مل أ رع رأ ق ق

32 خ( ه ت( ه در به ناد ه ر عد دؿ د( ضر ب - ض) Dali dhe Ḍâdi خاب أخ ب رخ أف ناض ه ر عض ضل غاب - غ) Ḣaja dhe Ġajni خ أغ ر أف ب غ غ سا غ ساخ ر دع ضع ر (س - ص) صب Sini dhe Ṣâdi سب تاب ص د ف ف س مس ه سورة ه سع د د مص ه صورة ه صع د طاب - ط) Taja dhe Ṭâja سطر س ت ط بت رب ر ت ما ت أ ه ط ما ط أ

33 ؾ( ه - ظ) ز( Hemzeja (Elifi) dhe Ӑjniâ - ؽ) Kafi dhe Ḳâfi ظل ك ف ل ق ف ل زؿ م زاه ه ر ه حاف ز زه زف مظاه ه ر حاف ظ ر كد ر قد س ل ك سل ق ه ر ظه ه ر ظن كبس قبس شك شق

34

35 چ چ ڃ ڃ ڃ Kërkoj mbështetje te Allahu që të më mbrojë nga shejtani i mallkuar SUREJA EL-FATIHA

36 SURET EL-IḢLAS, EL-FELEḲ DHE EN-NAS

37 Ushtrime

38

39 Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras بػبػ ب ػب ػبػ بػ ب بػبػ ب ػب ػبػ بػ ب Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras تػتػ ت ت تػ ػتػ ػت تػتػ ت ت تػ ػتػ ػت Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras ثػ ثػ ث ػث ػثػ ثػ ث ثػ ثػ ث ػث ػثػ ثػ ث

40 Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras جػجػ ج ػج ػجػ جػ ج جػجػ ج ػج ػجػ جػ ج Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras حػحػ ح ػح ػحػ حػ ح حػحػ ح ػح ػحػ حػ ح Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras خػخػ خ خ خػ ػخػ ػخ خػخػ خ خ خػ ػخػ ػخ

41 Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras ا ا ا ػا ػا ا ا ا ا ا ػا ػا ا ا Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras د د ػد ػد د د د د د ػد ػد د د د Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras ذ ذ ذ ػذ ػذ ذ ذ ذ ذ ذ ػذ ػذ ذ ذ

42 Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras رر ر ر ر ػر ػر رر ر ر ر ػر ػر Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras زز ز ز ز ػز ػز زز ز ز ز ػز ػز Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras كك ك و و ػو ػو كك ك و و ػو ػو

43 Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras س سػ ػسػ ػس سػسػ س س سػ ػسػ ػس سػسػ س Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras ش شػ ػشػ ػش شػ شػ ش ش شػ ػشػ ػش شػ شػ ش Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras ص صػ ػصػ ػص صػصػ ص ص صػ ػصػ ػص صػصػ ص

44 Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras ض ضػ ػضػ ػض ضػضػ ض ض ضػ ػضػ ػض ضػضػ ض Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras ط طػ ػطػ ػط طػ طػ ط ط طػ ػطػ ػط طػ طػ ط Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras ظ ظػ ػظػ ػظ ظػ ظػ ظ ظ ظػ ػظػ ػظ ظػ ظػ ظ

45 Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras عػعػ ع ػع ػعػ عػ ع عػعػ ع ػع ػعػ عػ ع Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras غػغػ غ غ غػ ػغػ ػغ غػغػ غ غ غػ ػغػ ػغ Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras فػ فػ ف ػف ػفػ فػ ؼ فػ فػ ف ػف ػفػ فػ ؼ

46 قػ قػ Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras ؽ قػ ػقػ ػق قػ ق ؽ قػ ػقػ ػق قػ ق Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras ؾ كػ ػكػ ػك كك ػ ك ؾ كػ ػكػ ػك كك ػ ك Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras لػ لػ ل ػل ػلػ لػ ؿ لػ لػ ل ػل ػلػ لػ ؿ

47 Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras مػمػ م ػم ػمػ مػ مػمػ م ػم ػمػ مػ Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras ف نػ ػنػ ػن نػ نػ ن ف نػ ػنػ ػن نػ نػ ن Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras هػهػ ه ق هػ ػهػ ػه هػهػ ه ق هػ ػهػ ػه

48 Të ngjitura Në fund Në mes Në fillim Ndaras ػػ ػ ػػ ػ م ػػ ػ ػػ ػ م

49 هرسو ؿالل ل إ لإ ل الل م حم د هرسو ؿالل ل إ لإ ل الل م حم د عظ سبحاف ال الل حم د ق كب سبحاف الل عظ سبحاف ال الل حم د ق كب سبحاف الل مه منتعل مالق ر آفك عل خ كم ر آفك عل مه تعل مالق كم من خ

50

51 ف ال ن فق هه خنا من ر د الل ب ه ف ال ن فق هه خ نا من ر د الل ب ه مس ل م أخ ل م وال مس ال ل م مس ل م مس أخ وال ال عن ه ما ل تر كه م نح سن اإلس لالمر ء عن ه ما ل تر كه م نح سن اإلس لالمر ء

52

53 PËRMBAJTJA Parathënie Hyrje Shkronjat Bã', Tã', Thã', Xhĩm dhe Ĥã' 9 Shkronjat Ħẫ', Elif, Dãl, Dhãl dhe Rẫ' 10 Shkronjat Zẽj, Wãw, Sĩn, Shĩn dhe Ŝẫd Shkronjat Đẫd, Ŧẫ', Đhẫ', Ąjn dhe Ġajn Shkronjat Fã', Ķẫf, Kãf, Lãm dhe Mĩm Shkronjat Nũn, Ha dhe Ja' Përdorimi i tenvinit Sukuni Teshdidi (Dyfishuesi) Hemzeja Zgjatimet Shndërrimi i zanores e në a të gjatë. 16 Shndërrimi i zanores i në i të gjatë. 17 Shndërrimi i zanores u në u të gjatë 17 Lidhja e fjalëve Rënia e zgjatimeve