KATA ALU-ALUAN BERKHIDMAT UNTUK NEGARA. (HJH. NORMAH BINTI ABD AZIZ) Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KATA ALU-ALUAN BERKHIDMAT UNTUK NEGARA. (HJH. NORMAH BINTI ABD AZIZ) Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik"

Transkript

1 KATA ALU-ALUAN Alhamdulillah, Syukur ke hadrat Allah S.W.T atas limpahan rahmat-nya yang membolehkan kita berjaya menghasilkan buku Perancangan Tahunan 2015 Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik (IPGKPT). Buku Perancangan Tahunan merupakan satu dokumen penting untuk rujukan warga IPGKPT. Dokumen ini menjadi panduan kepada warga IPGKPT dalam merealisasikan visi IPGM bagi menerajui kecemerlangan pembangunan guru di Negara ini. Sebagai pendidik guru, kita berperanan sebagai pakar rujuk dalam pengetahuan isi kandungan, pemudah cara dalam pengajaran dan pembelajaran serta pendorong motivasi dalam pembentukan sahsiah guru berkualiti berlandaskan Standard Guru Malaysia. Justeru, pendidik guru di IPGKPT perlulah berusaha menjana kecerdasan intelek, memperkasa kecekapan peribadi dan memantapkan kepakaran diri, agar dapat menghasilkan guru-guru yang professional, kompeten dan berwatak, yang bersedia menjunjung aspirasi Kementerian Pelajaran Malaysia serta menyanjung warisan budaya Negara. Bagi memastikan guru-guru yang dilahirkan oleh IPGKPT memiliki ciri-ciri guru bertaraf dunia dan menepati piawaian Standard Guru Malaysia, saya menyeru permuafakatan semua warga IPGKPT untuk terus memacu budaya kerja cemerlang. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA (HJH. NORMAH BINTI ABD AZIZ) Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik i

2 SENARAI KANDUNGAN a Kata Alu-Aluan Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik i b Falsafah Pendidikan Kebangsaan vi c Visi, Misi dan Peta Strategik IPG Kampus Pendidikan Teknik vii d Latar Belakang IPG Kampus Pendidikan Teknik viii e Piagam Pelanggan IPG Kampus Pendidikan Teknik x f Senarai Nama Kakitangan IPGKPT 2015 xi g Carta Organisasi IPG Kampus Pendidikan Teknik xxii PERANCANGAN TAHUNAN JABATAN DAN UNIT 1 JABATAN HAL EHWAL PELAJAR 24 2 JABATAN ILMU PENDIDIKAN 31 3 JABATAN MATEMATIK 38 4 JABATAN SAINS 43 5 JABATAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 48 6 JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL 53 7 JABATAN PENGAJIAN MELAYU 56 8 JABATAN BAHASA 59 9 JABATAN SAINS SOSIAL JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN JABATAN EKONOMI RUMAH TANGGA JABATAN PENGAJIAN PERDAGANGAN JABATAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL JABATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI PROFESIONALISME KEGURUAN UNIT KOKURIKULUM UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN UNIT PRAKTIKUM 103 muka surat ii

3 19 UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING UNIT KHIDMAT PENGURUSAN 119 JAWATANKUASA AKADEMIK INSTITUT 23 JAWATANKUASA AKADEMIK INSTITUT A. JAWATANKUASA PENGURUSAN AKADEMIK (JKPA) SEKRETARIAT MAJLIS AKADEMIK INSTITUT A1. JK KERJA REKABENTUK DAN INDUKSI KURIKULUM A2. JK KERJA PELAKSANAAN KURIKULUM A3. JK KERJA PENGURUSAN PENTAKSIRAN AKADEMIK A4. JK KERJA PENGURUSAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN JARINGAN SOSIAL A5. JK KERJA PENGURUSAN BILIK MIKRO B. JAWATANKUASA PENINGKATAN KUALITI AKADEMIK INSTITUT (JKPKAI) B1. PASUKAN PEMBUDAYAAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) B2. PASUKAN INTERNAL EXTERNAL EXAMINER ( IEE ) DAN SUBJECT MATTER EXPERT (SME) B3. PASUKAN PEMANTAUAN KEMAJUAN AKADEMIK PELAJAR B4. PASUKAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME PELAJAR C. JAWATANKUASA PENSYARAH CEMERLANG C1. AKTIVITI PERINGKAT JABATAN C2. AKTIVITI PERINGKAT INSTITUT 39 C3. AKTIVITI LUAR INSTITUT 40 D. JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN E. JAWATANKUASA INDUK AMALAN PROFESIONAL PERANCANGAN TAHUNAN JAWATANKUASA AKADEMIK JAWATANKUASA PENGURUSAN KUALITI IPG KPT 43 JAWATANKUASA PENGURUSAN MS ISO PROSEDUR, PEMEGANG DAN PENGGERAK 154 iii

4 45 JAWATANKUASA PENGURUSAN MQF JAWATANKUASA PENGURUSAN PENARAFAN BINTANG (SSR) JAWATANKUASA PENGURUSAN STANDARD GURU MALAYSIA (SGM) JAWATANKUASA PENGURUSAN STRATEGI LAUTAN BIRU (BOS) 49 JAWATANKUASA PENGURUSAN PENARAFAN IPG JAWATANKUASA PENGURUSAN AMALAN EKSA 51 PERANCANGAN TAHUNAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KUALITI IPG TAHUN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEUTUHAN 52 JAWATANKUASA PENGURUSAN KEUTUHAN 168 JAWATANKUASA INDUK KHIDMAT KOMUNITI DAN JARINGAN PROFESIONAL 53 JK INDUK KHIDMAT KOMUNITI DAN JARINGAN PROFESIONAL SEKRETARIAT KHIDMAT KOMUNITI DAN JARINGAN PROFESIONAL JAWATANKUASA TAJAAN DAN EDITORIAL PENYELIDIKAN JAWATANKUASA LATIHAN DAN PEMBANGUNAN STAF JAWATANKUASA TEACHING SCHOOL DAN SEKOLAH ANGKAT JAWATANKUASA HAL EHWAL KORPORAT DAN PERHUBUNGAN LUAR JAWATANKUASA PENERBITAN JAWATANKUASA AGAMA ISLAM DAN IMARAH JAWATANKUASA KONSULTANSI DAN KOLABORASI PENDIDIKAN JAWATANKUASA EKSTRA KURIKULUM (BEYOND PRO FORMA) JAWATANKUASA SEKOLAH BIMBINGAN JALINAN KASIH 182 JAWATANKUASA PENGURUSAN 73 JK MAJLIS PROFESIONAL, PENGURUSAN, DAN PENTADBIRAN INSTITUT JAWATANKUASA BUKU PERANCANGAN TAHUNAN JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA MAJLIS & UPACARA JAWATANKUASA AKAUN AMANAH JAWATANKUASA KEWANGAN DAN AKAUN 190 iv

5 79 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET JK PEMBANGUNAN, PENYENGGARAAN INFRASTRUKTUR, PENGURUSAN FASILITI DAN PRESTASI PEMBEKAL JAWATANKUASA PEMANDU ICT JAWATANKUASA KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KECERIAAN (3K) JAWATANKUASA KAFETARIA MAJLIS BERSAMA JABATAN JAWATANKUASA MESYUARAT STAF AKADEMIK LESTARI 199 KALENDAR Takwim Persekolahan Tahun Hari Kelepasan Am Persekutuan Hari Kelepasan Am Negeri Jadual dan tarikh pembayaran gaji tahun 2015 kakitangan awam 206 v

6 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara. FALSAFAH PENDIDIKAN GURU Guru yang berperkerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin VISI INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Institut Pendidikan Guru Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru MISI INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Institut Pendidikan Guru melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia vi

7 PETA STRATEGIK IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK PENGUPAYA STRATEGI HALA TUJU MISI VISI Sumber Manusia Berkualiti Perkhidmatan Berkualiti Infrastuktur Berkualiti Pengurusan Kewangan Berkualiti Kempimpinan Akademik Pensyarah & Pelajar Sumber Kemudahan yang Menggalakkan Pengajaran & Pembelajaran Kurikulum dan Pentaksiran yang dinamik Meningkatkan kualiti pelajar Memantapkan Pangkalan Data Penyelidikan Meningkatkan kualiti dan mengantarabangsak an penyelidikan Meningkatkan Perancangan dan Pengurusan Penyelidikan Membangunkan Kepakaran Pensyarah dalam Bidang Penyelidikan 1 Kecemerlangan dalam Pengajaran dan Pembelajaran 2 Kecemerlang an dalam Penyelidikan dan Inovasi 3 IPG MELAHIRAK AN GURU YANG KOMPETEN DAN BERJIWA PENDIDIK MELALUI PROGRAM PEMBANGU NAN GURU YANG DINAMIK KE ARAH PENDIDIKAN SEKOLAH BERTARAF DUNIA IPG PENERAJU KECEMERLAN GAN PENDIDIKAN GURU Membangunkan Kompetensi Pensyarah Menyediakan Program dan Konsultasi yang Mantap Kecemerlang an dalam Perkhidmatan Pembelajaran Sepanjang Hayat vii

8 LATAR BELAKANG IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK Maktab Perguruan Teknik (MPT) yang kini dikenali sebagai Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik telah ditubuhkan pada tahun 1962 mengikut syor Penyata Pelajaran Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 untuk membangunkan program latihan perguruan dalam bidang teknikal bersama-sama dengan kemudahan yang serba lengkap. MPT ditubuhkan hasil daripada bantuan dan kerjasama daripada kerajaan Kanada di bawah Rancangan Colombo. MPT pada mulanya ditempatkan di Maktab Perempuan Melayu di Jalan Damansara, Kuala Lumpur. Kumpulan pelatih yang pertama ialah kumpulan ambilan Mei 1962 dengan bidang pengkhususan Seni Perusahaan untuk sekolah menengah rendah. Kumpulan pelatih ini diajar oleh kedua-dua pakar dari Kanada dan pensyarah tempatan yang dilatih khas di Kanada. Kerja-kerja pembinaan untuk kampus MPT di Jalan Tenteram (kini Jalan Yaacob Latif), Bandar Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur bermula pada tahun Kompleks bangunan kampus ini terdiri daripada blok pentadbiran, dewan kuliah, bengkelbengkel, asrama, dan dewan besar. Pembinaannya siap pada tahun 1967 dan dirasmikan oleh Dato Khir Johari, Menteri Pelajaran Malaysia pada masa itu. Pada tahun 1969, MPT telah berkembang lagi untuk menampung program latihan perguruan dalam bidang pertukangan akibat daripada penutupan Maktab Perguruan Pertukangan di Kuantan, Pahang. Kemudian, pada tahun 1971, Jabatan Pengajian Perdagangan Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK) telah dipindahkan ke MPT. Dengan itu, MPT sekarang mengendalikan tiga kursus pra-perkhidmatan, iaitu Kursus Seni Perusahaan, Kursus Pertukangan, dan Kursus Pengajian Perdagangan. Lulusan Kursus Pertukangan ditempatkan di sekolah menengah vokasional manakala lulusan Kursus Seni Perusahaan dan Kursus Pengajian Perdagangan ditempatkan di sekolah menengah akademik. Pada tahun 1978, MPT telah mula melaksanakan kursus satu tahun bagi melatih lulusan Pengajian Perdagangan dari Politeknik Ungku Omar, Ipoh dalam bidang keguruan. Lulusan kursus ini kemudiannya ditempatkan di sekolah menengah akademik untuk mengajar Tingkatan 4 dan 5. Kompleks Pusat Sumber siap dibina dan mula digunakan sepenuhnya pada pertengahan tahun Satu blok asrama yang boleh menampung 120 pelatih dan sebuah astaka sukan telah siap dibina pada tahun Pada tahun 1990, kursus Ekonomi Rumah Tangga telah dipindahkan ke MPT dari MPIK. Hal ini sangat bersesuaian dengan objektif menyatukan jurusan teknik dan vokasional. Seterusnya, selaras dengan pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), maka kursus Kemahiran Hidup juga dimulakan di MPT pada tahun yang sama. Pada hujung tahun 1995, kursus Sains, Matematik, dan Teknologi Maklumat telah dimulakan di MPT. Selain program pra-perkhidmatan secara sepenuh masa, MPT juga mengendalikan Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) viii

9 secara Kursus Dalam Cuti khusus untuk tenaga pengajar Politeknik dan Kolej Komuniti dan juga KPLI secara mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS). Apabila IPGM melaksanakan Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG) dengan universiti tempatan, MPT juga tidak ketinggalan mengendalikan program tersebut dengan UTM, UPM, UiTM, dan UUM. Pada 13 Julai 2005, Jemaah Menteri telah bersetuju dengan cadangan menaik taraf semua maktab perguruan kepada Institut Pendidikan Guru (IPGM) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melaksanakan program ijazah Sarjana Muda Perguruan sepenuhnya. Justeru, Maktab Perguruan Teknik telah dinaik taraf menjadi Institut Perguruan Teknik. Pada tahun 2009, Insitut Perguruan Teknik dikenali sebagai Institut Pendidikan Guru, Kampus Pendidikan Teknik. Bermula pada 1 Januari 2013, IPG Kampus Pendidikan Teknik telah beropersi di tempat baharu iaitu di Bandar Enstek, Negeri Sembilan. Kampus baharu ini telah dilengkapi dengan bilik-bilik kuliah yang moden untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran terkini serta kemudahan penyelidikan. Di samping itu, terdapat juga perpustakaan yang serba canggih untuk kemudahan warga kampus. Pelajar-pelajar juga diberi kemudahan mengakses internet. Setiap pensyarah disediakan sebuah bilik yang telah dilengkapi dengan kemudahan ICT. Semoga perpindahan Kampus Pendidikan Teknik di Cheras ke Bandar Enstek Negeri Sembilan akan menjadi institut ini lebih gemilang dalam melahirkan bakal guru yang akan menangani masa depan pendidikan yang lebih mencabar. ix

10 PIAGAM PELANGGAN IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK Kami, dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar, dan berjanji menumpukan tenaga dan usaha kami untuk: melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mulai hari pertama setiap semester selaras dengan perancangan yang telah disediakan menggunakan sumber dan teknologi yang terkini dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran mengambil tindakan terhadap semua aduan pelanggan dalam tempoh tujuh hari bekerja selepas aduan diterima membayar elaun pelajar bulan berkenaan dalam tempoh 10 hari bekerja pertama bulan tersebut dengan syarat peruntukan diterima daripada Bahagian Pendidikan Guru kecuali bulan Januari membimbing pelajar mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan dan penilaian menyediakan guru permulaan yang: berkemahiran mengajar bidang pengkhususan masing-masing berkebolehan mengurus kokurikulum yang dipertanggungjawabkan mengamalkan Etika Profesionalisme Keguruan x

11 SENARAI NAMA KAKITANGAN IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK 2015 BILIK PENGARAH Dr./ Nama Pensyarah / Staf Sokongan Gred Jawatan Bil En./ Pn. 1 Dr. Mohamad Nor b. Mohamad Taib DG54 Pengarah 2 Pn. Normah binti Abd Aziz DG52(H)54(KUP) Timbalan pengarah 3 Pn. Saadiah Bt. Dolah N32 Setiausaha Pejabat 4 Pn. Rosmawati Bt. Mohd. Yusai N1 Pembantu Am Pejabat JABATAN HAL EHWAL PELAJAR 5 En. Zaimuddin bin Hj Hussein DG48 Ketua Jabatan 6 Pn. Normala binti Mohd DG52(KUP) Pensyarah 7 Pn. Sabariah binti Ismail DG52(KUP) Pensyarah 8 En. Wan Ameran bin Wan Mat DG48(KUP) Pensyarah 9 Pn. Sarimah binti Mokhtar DG48(KUP) Pensyarah 10 En. Mohd Khadri bin Fazil Rahman - DG52(KUP) Pensyarah dipinjamkan secara pentadbiran ke IPGM 11 Pn. Norhazlina binti Abdullah DG41 Pegawai Pengurusan 12 En. Shamsuzlan bin Mat Mohd Yusof DG41 Pegawai Pengurusan 13 Pn. Intan Nazariah Bt Ibrahim N17 Pembantu Tadbir (P/O) 14 Pn. Norhayati binti Sahaher N11 Pembantu Operasi 15 Pn. Zunika binti Duki N11 Pembantu Operasi JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 16 En. Tn. Hj. Mohamed Nazul bin Ismail DG48 Ketua Jabatan Dr. Aliyas bin Said -dipinjamkan secara pentadbiran ke DG52(KUP) Pensyarah 17 IPGM 18 Dr. Faridah Hanim binti Yahya DG52(KUP) Pensyarah xi

12 19 Pn. Nor'aini binti Mohamed Nor DG52(KUP) Pensyarah 20 Pn. Noraini binti A.Kadir DG52(KUP) Pensyarah 21 En. Rohaizad bin Agil DG44 Pensyarah 22 En. Amar Jeetha Singh A/L Inder Singh N11 Pembantu Operasi JABATAN ILMU PENDIDIKAN 23 Pn. Shamsiah binti Md. Nasir DG48 Ketua Jabatan 24 En. Sanmugasundaram a/l A. Ponnudurai DG54(KUP) Pensyarah 25 En. Tan Teck Seng DG54(KUP) Pensyarah 26 Pn. Zainon binti Esa DG54(KUP) Pensyarah 27 En. Mustaffar bin Abd. Majid DG52 Pensyarah 28 Pn. Joy Nesamalar Samuel a/p M.Christy DG52(M) Pensyarah 29 Pn. Haliza binti Hamzah DG52 Pensyarah 30 Pn. Mahani binti Ibrahim DG52 Pensyarah 31 En. Sardi bin Ahmad DG52 Pensyarah 32 Dr. Hilmi bin Ahmad Shahir DG52 Pensyarah 33 Dr. Ramlan bin Hamzah DG52 (KUP) PC Pensyarah 34 Pn. Anisah binti Hashim DG52(KUP) Pensyarah 35 Pn. Che Harithun binti Harun DG52(KUP) Pensyarah 36 Pn. Fauziah binti Hashim DG48 Pensyarah 37 Pn. Nor'Azah binti Ahmad Safran DG52(KUP) Pensyarah 38 Pn. Thank Sow Eng DG48 Pensyarah 39 Pn. Zurida binti Halid DG52(KUP) Pensyarah 40 Pn. Zaiton binti Sharif - dipinjamkan secara pentadbiran DG48 Pensyarah ke IPGM 41 En. Murali A/L Murugasen DG48 Pensyarah 42 Pn. Norhayati binti Hashim DG48(KUP) Pensyarah 43 Cik Anida binti Idrus DG48(KUP) Pensyarah 44 Cik Seow Wan Jia - mula cuti belajar 31 Oktober 2014 DG44 Pensyarah 45 Dr. Rosalyn bt Gellunu DG48(KUP) Pensyarah 46 En. Abd Talib bin Naim DG44 Pensyarah xii

13 JABATAN PENGAJIAN MELAYU 47 Pn. Zaleha binti. Fadzil DG48 Ketua Jabatan 48 En. Ab. Rahim bin Md. Yasin DG52 (KUP) PC Pensyarah 49 En. Mohamad Radzi bin Salleh DG48 Pensyarah 50 Dr. Maria binti.tahir DG48(KUP) Pensyarah 51 Dr. Faridah binti Muda DG48 Pensyarah 52 Pn. Faridah binti Mohamad Saad DG44(KUP) Pensyarah 53 Pn. Siti Zubaidah binti Raja Mohamed DG48(KUP) Pensyarah 54 En. Zawahir bin Ismail DG44 Pensyarah 55 En. Mahidin bin Awang Itam DG44 Pensyarah JABATAN BAHASA 56 Dr. Nil Farakh binti Sulaiman DG48 Ketua Jabatan 57 Pn. Fauziah binti Abdul Rahman DG52(KUP) Pensyarah 58 Pn. Sharifah Zuraimah binti Syed Zakaria DG52(KUP) Pensyarah 59 Pn. Zuraihan binti Mohamed DG52(KUP) Pensyarah - dipinjamkan secara pentadbiran ke IPGM 60 Pn. Rusmanizah binti Ustati DG48 Pensyarah 61 Pn. Yong Lee Choo DG48 (KUP) PC Pensyarah 62 Pn. Ch'ng Bee Ee DG44(KUP) Pensyarah 63 Pn. Evelyn Gnanam a/p William George DG48 (KUP) Pensyarah 64 Pn. Jaswir Kaur a/p Kartar Singh DG44 (M) DG48 Pensyarah (KUP) PC 65 Pn. Rouzil Armiza binti Shamsir DG48(KUP) Pensyarah 66 En. Abd.Bashir bin Hassan DG44 Pensyarah 67 Pn. Sarah binti Abd. Wahab Shahrani DG44(KUP) Pensyarah 68 Pn. Norzalimah binti Mohd Kasim DG44 Pensyarah 69 Pn. Siti Zaritha binti Salleh DG44 Pensyarah JABATAN PENDIDIKAN ISLAM 70 En. Ust.Ilias bin Embong DG52(KUP) Ketua Jabatan 71 En. Ust.Zakaria bin Puteh DG54(KUP) Pensyarah xiii

14 72 Dr. Zahariah bin Aiyub DG48 Pensyarah 73 Pn. Ustz. Jariyanti binti Jahri DG48 Pensyarah 74 Dr. Sakhilah binti Shahkat Ali DG48(KUP) Pensyarah 75 En. Ust. Khairullah bin Mokhtar DG44 Pensyarah 76 Pn. Ustz. Farah Farhana bt Rosli DG44 Pensyarah JABATAN SAINS SOSIAL 77 En. Yahya bin Panot DG52(KUP) Ketua Jabatan 78 Dr. Fatimah binti Mohd Dahalan DG52 Pensyarah 79 Pn. Masriyah binti Misni DG52(KUP) Pensyarah 80 Pn. Zawiah binti Bahrom DG48 Pensyarah 81 Pn. Soon Yean Wan DG48 Pensyarah 82 Pn. Kamsiah binti Omar DG48 Pensyarah 83 Pn. Liau Swee Foong DG48 Pensyarah 84 Cik Azimah binti A.Samah DG48(KUP) Pensyarah 85 En. Zailani bin Yaacob DG48(KUP) Pensyarah 86 En. Abdul Hamid bin Tan DG44(KUP) Pensyarah 87 Pn. Fateen Adiba binti Abdul Wahab DG44 Pensyarah 88 En. Mohd. Hanafi bin Zainal DG44 Pensyarah 89 Pn. Santhi A/P Govindasamy N11 Pembantu Am Pejabat JABATAN EKONOMI RUMAHTANGGA 90 Pn. Jamilah binti Idris DG48 Ketua Jabatan 91 Pn. Razeya Jan binti Mohd Shamsudin DG52(KUP) Pensyarah 92 Pn. Rosmawati binti Mamat DG48 Pensyarah 93 Pn. Zaitun binti Yahya DG44 Pensyarah 94 Pn. Normah binti. Abdul Rahman DG44(KUP) Pensyarah 95 Pn. Norhasliza binti Hassan N11 Pembantu Operasi JABATAN MATEMATIK 96 Pn. Wan Noor Adzmin binti Mohd. Sabri DG48 Ketua Jabatan 97 Cik Oon Boey Lay DG54(KUP) Pensyarah xiv

15 98 En. Nik Ibrahim b. Nik Mat DG54 Pensyarah 99 Pn. Norehan binti Mohd Shaharoun DG52 (KUP) Pensyarah 100 Pn. Siti Khadzimah binti Sallip DG52 (KUP) PC Pensyarah 101 Pn. Manisah binti Mohd Shah DG48 Pensyarah 102 Pn. Parimalarani a/p Sivasubramaniam DG52 (KUP) Pensyarah 103 Dr. Elango a/l Periasamy DG48 Pensyarah 104 Pn. Kamariah binti Bujang DG48(KUP) Pensyarah 105 Pn. Tengku Noor Zima binti Tuan Jaffar DG48(KUP) Pensyarah 106 Pn. Hilezan binti Zainal DG44(M)DG48PC Pensyarah 107 Pn. Norliha binti Jemain DG44 Pensyarah 108 Pn. Azlin binti Mohd Rosdi DG44 Pensyarah 109 Pn. Salmiah binti Md Salleh DG44 Pensyarah 110 Pn. Wu Kam Yin DG44 Pensyarah JABATAN SAINS 111 En. Fazali bin Hashim DG48 Ketua Jabatan 112 Dr. Rosmawati binti Shaharuddin DG48(M) Pensyarah DG52(KUP) 113 Dr. Kartini binti Abdul Mutalib DG52 (KUP) PC Pensyarah 114 Dr. Tan Juat Ngoh DG54 - (GC) Pensyarah 115 Cik Cik Tan Mun Wai DG52 (KUP) PC Pensyarah 116 Dr. Siti Hendon binti Sheikh Abdullah DG52 (KUP) PC Pensyarah 117 Pn. Rohana binti Jantan DG52(KUP) Pensyarah 118 En. Ismail bin Mohamed DG48 Pensyarah - dipinjamkan secara pentadbiran ke IPGM 119 Pn. Nordiana binti Mohd Yusof DG48 Pensyarah 120 Pn. Norisah binti Mohamed Nor DG48 Pensyarah 121 Pn. Haslinah binti Abdullah DG48(KUP) Pensyarah 122 Pn. Jalimah binti Yunus DG48(KUP) Pensyarah 123 Pn. Ellyza binti Karim DG48 (KUP) PC Pensyarah 124 En. Mohd Kashfi bin Mohd Jailani DG44 Pensyarah 125 Dr. Norhayati binti Muhammad DG44 Pensyarah xv

16 126 En. Azerai bin Azmi DG44 Pensyarah 127 Pn. Farrahuzarina Bt Md. Amin C17 Pembantu Makmal 128 Pn. Azreen Irni Yusnida Abd. Aziz C17 Pembantu Makmal 129 En. Ismail bin Aman C22(KUP) Pembantu Makmal JABATAN PERDAGANGAN 130 En. T.Shanmugam a/l Thangavelu DG48 Ketua Jabatan 131 En. Khir Johari bin Mohd Ali DG54(KUP) Pensyarah 132 Dr. Faizah binti Md Ghazali DG52 Pensyarah 133 Pn. Norfilzah Hayati binti Ahmad DG48 Pensyarah 134 En. Shaharudin bin Saad DG44(KUP) Pensyarah JABATAN KEJURUTERAAN (MEKANIKAL) / PENDIDIKAN TEKNIK VOKASIONAL 135 En. Mohd Hashim bin Misron DG52(KUP) Ketua Jabatan 136 Dr. Tajul Arifin bin Yang Hussin DG52(KUP)PC Pensyarah 137 En. Ishak bin Limat DG48 Pensyarah 138 En. Mohamad Aziz bin Sawal DG48 Pensyarah 139 En. Abd. Ghani bin Ihwan DG48(M) Pensyarah DG52(KUP)PC 140 En. Suhaimy bin Ahmad DG48 Pensyarah 141 En. Nordin bin Onan DG48 Pensyarah 142 En. Mohamad Nazi bin Mustafa DG48(M) Pensyarah DG52(KUP)PC 143 En. Zainol bin Hassan DG48(KUP) Pensyarah 144 En. Mohd. Amin bin Said DG44 Pensyarah 145 En. Romy bin Abd Kadir DG44 Pensyarah 146 En. Mong Khol a/l Hok Key DG44 Pensyarah JABATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI PROFESIONALISME KEGURUAN 147 Dr. Yee Sye Fong DG52(KUP) Pensyarah 148 En. Wee Moon Leong DG52(KUP) Pensyarah 149 Dr. Abu Bakar bin Abdullah DG52(KUP) Pensyarah 150 Pn. Kwan Shwu Shyan DG48(KUP) Pensyarah xvi

17 151 En. Sanmugam a/l Sinnappan DG44 Pensyarah 152 En. Zamry bin Ibrahim DG44 Pensyarah 153 En. Chander a/l Vengadasalam DG44 Pensyarah 154 Pn. Syamsiah binti Mokhtar DG44 Pensyarah JABATAN REKABENTUK & TEKNOLOGI / ELEKTRIK 155 Pn. Asma binti Muda DG52(KUP) Ketua Jabatan 156 Dr. Ahamad Shabudin bin Yahaya DG52 (KUP) PC Pensyarah 157 En. Abd.Rahman bin Abdullah DG48 Pensyarah 158 Pn. Arfah binti Hj Abd Karim DG48 Pensyarah 159 En. Mohamed Shariff bin Salehuaddin DG48 Pensyarah 160 Pn. Nor Rashidah binti Ahmad DG48 Pensyarah 161 En. Rosehan bin Hashim DG48 Pensyarah - dipinjamkan secara pentadbiran ke IPGM 162 Pn. Sharifah Kamaliah binti Syed Sofian DG48 Pensyarah 163 En. Muharam bin Gaya DG48 Pensyarah 164 En. Baharudin bin Saleh DG44 Pensyarah 165 En. Mohd Harath Ali Bajunid bin Omar DG44 Pensyarah 166 En. Amir Ghani B. Mat Ali N11 Pembantu Operasi 167 En. Said B. Ahmad N11 Pembantu Operasi 168 En. Md. Rashid B. Hj. Mahmud N11 Pembantu Operasi JABATAN PENDIDIKAN JASMANI 169 Dr. Malathi a/p Balakrishnan DG48 Ketua Jabatan 170 Pn. Sapiah Uyuni binti Mohamed Yaacob DG52(KUP) Pensyarah 171 En. Roslan bin Khalid DG44 Pensyarah 172 Pn. Ooi Cheng Lee DG44 Pensyarah UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT & ELEKTRONIK (DALAMAN) 173 Pn. Rokiah Binti Mohd. Nazir F41 PTM - Ketua Unit Kecil 174 En. Muhammad Shahril B. Zainol FT17 Juruteknik Komputer 175 En. Mohd Khairul bin Ishak N11 Pembantu Operasi 176 En. Palakirushnan A/L Rajamanikam N11 Pembantu Operasi xvii

18 177 En. Ahmad Taufik Bin Khidir N11 Pembantu Operasi 178 Pn. Suhaida binti Wahid N11 Pembantu Operasi UNIT KHIDMAT PENGURUSAN 179 En. Muhadi bin Hj. Mahmud DG44 KUKP 180 Pn. Zanariah binti Sipon DG44 Penolong KUKP 181 Cik Pelangi Bt Hj Sidi N32 Pegawai Eksekutif Kanan 182 Pn. Alin Noor Maz'Ain Binti Mazlan N27 Pegawai Eksekutif 183 Pn. Jamaiah Bt. Othman N22 Ketua Pembantu Tadbir 184 En. Mohd Shohaimi B. Alang Ibrahim H22 Pembantu Kemahiran 185 En. Abd Rasyid B. Zairazi N17 Pembantu Tadbir (P/O) 186 En. Muhammad Ekhsan Bin Rozlan N17 Pembantu Tadbir (P/O) 187 Cik Norasiyah binti Othman N17 Pembantu Tadbir (P/O) 188 Pn. Narizah Binti Hamid N17 Pembantu Tadbir (P/O) 189 Pn. Jamilah Bt Kamaruddin N17 Pembantu Tadbir (P/O) 190 Pn. Siti Asiah Binti N17 Pembantu Tadbir (P/O) 191 Pn. Yushaini Bt Yunus N17 Pembantu Tadbir (P/O) 192 Pn. Rafeah Binti Mazilan N17 Pembantu Tadbir (P/O) 193 Cik Jirisha Saraswathy a/p Rajendran N17 Pembantu Tadbir (P/O) 194 En. Mohd Hazri B. Mat Zaki N11 Pembantu Operasi 195 Pn. Nurul Izza Binti Saadon N11 Pembantu Operasi 196 En. Md. Rajab Bin Misri N11 Pembantu Operasi 197 En. Muhammad Taufik Hidayat B. Othman N11 Pembantu Operasi-Kuliah 198 En. Ahmad Sopian Bin Yusop N11 Pembantu Am Pejabat 199 Pn. Saraswathy A/P Govindasamy H11 Pembantu Awam 200 En. Ahmad Zubir B. Abas H11 Pemandu Kenderaan 201 En. Abd. Aziz Bin Mat Hassan H11 Pemandu Kenderaan 202 En. Samsulnzli Bin Mohd Yusof H11 Pemandu Kenderaan 203 En. Akhiruddin Bin Mohd Zin H11 Pemandu Kenderaan 204 En. Mohd Faizal B. Zainal Abidin H11 Pemandu Kenderaan 205 En. Eton Bin Manawali H11 Pemandu Kenderaan xviii

19 206 En. Shaharuddin B. Rohame N1 Pembantu Am Pejabat 207 En. Rezal B. Osman -tidak hadir bersebab N1 Pembantu Am Pejabat 208 Pn. Norazima binti Md. Esa N11 Pembantu Operasi UNIT KEWANGAN 209 En. Roslan Bin Mohd. Damri W27 Penolong Akauntan 210 En. Ahmad B. Tamijan W22(KUP) Pembantu Tadbir (Kew) 211 En. Mohd Hedzuan Bin Abu Bakar W17 Pembantu Akauntan 212 Pn. Maslinda Binti Mustaffa W17 Pembantu Tadbir (Kew) 213 En. Mohd Azim B. Salehuddin N17 Pembantu Tadbir (P/O) 214 Pn. Hairunnisah Bt Alzakap N17 Pembantu Tadbir (P/O) 215 Cik Norazian Bt. Osman N17 Pembantu Tadbir (P/O) 216 Pn. Nurul Huda binti Mohammad Shariff N11 Pembantu Operasi UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 217 En. Kamaruzaman bin Mamad DG44(KUP) Ketua Unit 218 Pn. Najihah binti Mat Shah DG41 (Peg. Pengurusan) 219 Pn. Zakaria bin Mustafa DG41 (Peg. Pengurusan) 220 En. Zunaidi Bt. Mat Husin N17 Pembantu Tadbir (P/O) 221 En Mohd Khairul Helmi bin Ismadi N11 Pembantu Operasi UNIT KOKURIKULUM 222 En. Mohd Sukri bin Ma'arof DG44 Ketua Unit 223 En. Ghazali bin Ismail DG Pn. Siti Rapiah binti Abd Rahman DG54(KUP) Pensyarah 225 Pn. Rashida binti Awang DG52(M) Pensyarah 226 Cik Rohaiza binti Mohamed DG48 Pensyarah 227 En. Mohamad Arshad Bin Mohd Ali DG44 Pensyarah 228 Pn. Nurulshahidah binti Hamdan DG44 Pensyarah - dipinjamkan secara pentadbiran ke IPGM 229 En. Ahmad Rozi bin Abu DG44 Pensyarah 230 En. Mohamad bin Seman DG44 Pensyarah xix

20 231 En. Ahmad Syakir bin Arshad DGA32 Pensyarah 232 En. Mohamad Fauzie bin Zulkifle N11 Pembantu Operasi 233 En. Zubiar B. Salleh N11 Pembantu Operasi 234 En. Abd. Aziz B. Saadin N11 Pembantu Operasi PUSAT SUMBER 235 Dr. Ma Hamsiatus Sa'adiah bt Kamaruddin DG44 Ketua Unit 236 Pn. Suzilawati Bt Salamat S41 Pustakawan 237 En. Mohd. Riza Haikal bin Abu Bakar S22 Pembantu Perpustakan 238 En. Othman Bin Ali S17 Pembantu Perpustakan 239 En. Mohd. Sufian Bin Zulkifli N11 Pembantu Tadbir Rendah 240 Pn. Siti Zawahir Bt. Azudin N11 Pembantu Operasi 241 Cik Nurulhafizah Bt Mazele N11 Pembantu Operasi 242 En. Abd. Aziz B. Abd. Rhahim N11 Pembantu Operasi 243 Pn. Eiswari a/p Veerasamy N11 Pembantu Operasi UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN 244 En. Azhar Bin Muhammad DG44 (KUP) Ketua Unit 245 Pn. Wan Norhafiza binti Abdul Rahim DG44 (KUP) Peg. Pengurusan 246 En. Abi Sarwan bin Rose - DG44 Peg. Pengurusan dipinjamkan secara pentadbiran ke IPGM 247 Pn. Saroja A/P Nadesan N11 Pembantu Operasi 248 Pn. Zuriaty Bt. Ashak N11 Pembantu Tadbir Rendah 249 Cik Nurain binti Ab Karim N11 Pembantu Operasi UNIT PRAKTIKUM 250 En. Azhar bin Hashim DG48(KUP) Ketua Unit 251 Cik DG. Bibah binti AG. Tuah DG44 Pensyarah 252 Pn. Noor Haslinda binti Haji Shuib DG44 Pensyarah 253 Pn. Nur Azieyan binti Kueh Yan Yan DG41 Peg. Pengurusan 254 En. Mohd Nazri Bin Yaacob N11 Pembantu Operasi xx

21 UNIT KAUNSELING 255 Pn. binti Sumrah Gred 44 Ketua Unit 256 Pn. Fatmawathy binti Mohammad Yusuf Gred 41 Kaunselor Staf ASRAMA 257 Pn. Asrina binti Togi N27 Penolong Pengurus Asrama 258 Pn. Norlida Binti Yaacob N22 Ketua Penyelia Asrama 259 Cik Nor Liza Bt Hamidon N17 Penyelia Asrama 260 En. Mohd Nafizi B. Mohd Ramli N17 Penyelia Asrama 261 Pn. Rozila Bt. Sulaiman N4(M) Pembantu Am Pejabat STOR 262 Pn. Hayati binti Man N17 Pembantu Tadbir (P/O) 263 En. Daud B. Ahmad N11 Pembantu Operasi KAUNTER KHIDMAT PELANGGAN 264 Cik Nor Aishah Bt. Muzeni N17 Pegawai Khidmat Pelanggan 265 Pn. Noor Aisikin Bin Mohd Noor N17 Pembantu Pengurusan Murid KEJURUTERAAN 266 Pn. Norzilla Bt. Sahar JA29 Penolong Jurutera 267 En. Mohd. Nazrul Affendi bin Mahadi JA29 Penolong Jurutera 268 En. Mohd Awaluddin Bin Baharudin JA29 Penolong Jurutera 269 En. Tn. Mohd. Hafiz bin Tuan Yaacob N11 Pembantu Operasi xxi

22 CARTA ORGANISASI IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK 2015 PENGARAH TIMBALAN PENGARAH JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JABATAN ILMU PENDIDIKAN JABATAN PENYELIDIKAN & INOVASI PROFESIONALISME KEGURUAN JABATAN PENGAJIAN MELAYU JABATAN BAHASA JABATAN SAINS JABATAN MATEMATIK JABATAN PENDIDIKAN ISLAM & MORAL JABATAN SAINS SOSIAL JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN JABATAN EKONOMI RUMAH TANGGA JABATAN PENGAJIAN PERDAGANGAN JABATAN TEKNIK & VOKASIONAL (JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL) JABATAN REKA BENTUK & TEKNOLOGI (JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK) UNIT PSIKOLOGI & KAUNSELING UNIT KHIDMAT PENGURUSAN UNIT PRAKTIKUM PERPUSTAKAAN UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN UNIT KOKURIKULUM UNIT PEPERIKSAAN, PENILAIAN & PENGANUGERAHAN xxii

23 PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN JABATAN & UNIT IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK

24 JABATAN HAL EHWAL PELAJAR KETUA JABATAN (DG48) ZAIMUDDIN BIN HJ. HUSSIEN UNIT REKOD, DISIPLIN DAN TATATERTIB UNIT KEBAJIKAN DAN SOSIAL UNIT PENGEMBANGAN DAN KEPIMPINANPELAJAR UNIT KEDIAMAN PELAJAR SABARIAH BINTI ISMAIL (DG52) WAN AMERAN BIN WAN MAT (DG48) SARIMAH BINTI MUKHTAR (DG48) NORMALA BINTI MOHD (DG 52) PENGURUSAN ASRAMA PENGURUSAN JABATAN HEP PENOLONG PENGURUS ASRAMA N27 ASRINA BINTI TOGI KETUA PENYELIA ASRAMA N22 NORLIDA BINTI YAACOB PENYELIA ASRAMA N17 NOR LIZA BT HAMIDON MOHD NAFIZI B. MOHD RAMLI PEMBANTU AM PEJABAT N4(M) ROZILA BT. SULAIMAN PEGAWAI PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR DG41 SHAMSUZLAN MAT JUSOH PEGAWAI PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR DG41 NORHAZLINA BT ABDULLAH PEMBANTU PEGAWAI HAL EHWAL PELAJAR (BIG) DGA34 (DIPINDAHKAN KE UNIT KOKO) PEMBANTU PEGAWAI HAL EHWAL PELAJAR DGA32 (KOSONG) PEMBANTU TADBIR N17 ( ) PEMBANTU AM RENDAH N1 (ZUNIKA BINTI DUKI) PEMBANTU AM RENDAH N1 (NORHAYATI BINTI SHAHER) 24

25 JABATAN HAL EHWAL PELAJAR BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1 Zaimuddin bin Hj Hussien Ketua Jabatan (DG48) Sarjana pendidikan (UKM) Sarjana Muda Syariah Kepujian. (UM) Diploma Pendidikan (KPLI) Bimbingan& Kaunseling Syariah Pendidikan Islam Normala bt. Mohd Ketua Unit Kediaman Pelajar (DG52) 3 Sabariah bt. Ismail Ketua Unit Disiplin dan Tatatertib (DG52) 4 Sarimah binti Mukhtar Ketua Unit Kebajikan dan Sosial (DG48) Sarjana Sains (Bim.& Kaunseling) (UPM) Sarjana Muda Pend. (Bim. & Kaunseling) (UPM) Diploma Keguruan Bimbingan & Kaunseling (IPSI) Sijil Perguruan PPAK (Am) (MPKB) Sarjana Pengurusan (Pendidikan) (UPM) Sarjana Muda Ekonomi Perniagaan (Brock Univ Canada) Diploma in TESL (MPRM) Kaunseling Kaunseling Kaunseling Bahasa Melayu Perdagangan dan Keusahawanan Perdagangan dan Keusahawanan Bahasa Inggeris

26 5 Wan Ameran bin Wan Mat Ketua Unit Pengembangan dan Kepimpinan Pelajar (DG48) Sarjana Sains Pentadbiran Pendidikan (UPM) Sarjana Muda Perniagaantani (UPM) Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (MPBP) Pentadbiran Pendidikan Pengurusan Perniagaan Perdagangan dan Perakaunan Shamsuzlan bt.mat Jusoh Pegawai Pengurusan Hal Ehwal Pelajar (DG41) Sarjana Muda Pendidikan Khas (UKM) Sijil Perguruan Pendidikan Khas (MPIK) Pendidikan Khas Norhazlina bt. Abdullah Pegawai Pengurusan Hal Ehwal Pelajar (DG41) Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (USM) Kursus Perguruan Lepas Ijazah (MPPPP) Ekonomi Pengajian Melayu

27 AKTIVITI TAHUNAN JABATAN HAL EHWAL PELAJAR TAHUN 2015 TARIKH AKTIVITI/PROGRAM TEMPAT SASARAN CATATAN Mac Kursus Kepimpinan JPP JPP 2015/2016 Sg Hj Dorani, Selangor Kerjasama dengan IPGK Mei Khidmat Masyarakat Dalam Kampus Program Mini Dusun Mac Program Pendidikan Pencegahan Dadah Semua pelajar Pelajar lelaki yang telah dikenal pasti dan pelajar sekolah menengah (lelaki) IPGKPT IPGKPT Dengan kerjasama AADK,JPNS Ogos Seminar Integriti Warga Pendidik Pelajar Sem 8 IPGKPT Kerjasama dengan IIM Nov Program Khidmat Masyarakat-Bakti Siswa Vietnam/Kemboja Sebulan sekali Isnin Pertama Sebulan sekali Minggu kedua Sebulan 2 kali (setiap hari Isnin Minggu ke-2 dan Ke pg Sebulan sekali 10 Januari Perhimpunan Rasmi IPGK Pendidikan Teknik Perjumpaan Ketua Warden/warden dengan penghuni Kolej Kediaman (KK) Perjumpaan Mentor-mentee pada Isnin yang tiada perhimpunan atau senaman Perjumpaan Ketua Unit KK dengan pelajar luar Program pengungsian bangunan bersama pihak bomba, pelajar dan kakitangan pengurusan Kolej Kediaman Semua pelajar, Pensyarah dan staf Semua pelajar Kolej Kediaman Semua Pelajar dan Mentor Pelajar yang tinggal di luar KK Semua pelajar Kolej Kediaman Dewan kuliah/serbaguna Dewan kuliah/serbaguna Kelas yang telah ditetapkan HEP IPG KPT Tujuan untuk menerangkan dasar dan menyampaikan info Aktiviti mengikut Modul Perancangan Unit Pengembangan Pelajar Cadangan pada 10 Jan 31 Jan 3 Feb Program Jejak Kasih Alumni Pelajar Acheh Acheh Cadangan pada 31 Jan-3 Feb 2015 Januari Mesyuarat HEP 1/2015 Semua Kakitangan HEP Bilik Mesyuarat Penyampaian amanat tahun baharu Januari Mesyuarat JK Perhimpunan Rasmi 1 Semua AJK Bilik Mesyuarat Perancangan dan pengagihan tugas 9 Januari Taklimat Pengurusan Kelas Semua Ketua Kelas Bilik Simulasi 27

28 dan Pen Ketua Kelas 5 Februari Pilihanraya JPP Semua pelajar Dewan Serbaguna Pemilihan wakil 2015/ Februari Majlis Penyerahan Watikah JPP Sesi 2015/2016 JPP yang dilantik Dewan Serbaguna Semua pelajar terlibat untuk mereka mengenali JPP yang dipilih Februari Mesyuarat JK Penasihat Perwakilan Pelajar 1 JPP dan Penasihat IPG KPT Perancangan aktiviti Februari Kursus Motivasi dan keibubapaan Februari Mesyuarat JK Rekod dan Data Pelajar 1 Pelajar-pelajar T5 atau T6 Semua AJK yang terlibat Perak Bilik Mesyuarat Kemaskini data sem 1 dan sem 2 Februari Mesyuarat JK Disiplin & Tatatertib Pelajar 1 Semua Ahli JK Bilik Mesyuarat Agihan tugas dan peranan JK terlibat Februari Mesyuarat HEP 2/2015 Semua Kakitangan HEP Bilik Mesyuarat Penyampaian Maklumat 6 Mac Mesyuarat JK Penginapan Pelajar 1 Semua AJK Bilik Mesyuarat Perbincangan tentang kediaman pelajar Mac Program Pendidikan Pencegahan Dadah Pelajar lelaki yang telah dikenal pasti dan pelajar sekolah menengah (lelaki) IPG KPT Mac Kursus Kepimpinan JPP Semua JPP Sg HJ Dorani, Selangor Mac Mesyuarat HEP 3/ Mac Jualan Amal bagi Dana Kebajikan Pelajar 11 April Gotong-royong Perdana April April 25 April Benchmarking ke IPGK Batu Lintang Program Profesional Learning Facilitator (PLF) Showcase bersama Mentor dan JPP Khidmat Masyarakat Dalam Kampus (Projek Mini Dusun) Semua kakitangan HEP Semua warga kampus Semua pelajar Kolej Kediaman.pekerja pembersihan dan staf HEP Unit Kebajikan & Sosial serta Biro Kebajikan JPP JPP Semua Pelajar Bilik Mesyuarat IPG KPT Kolej Kediaman dan sekitarnya IPG Batu Lintang USIM, Nilai IPG KPT Dengan kerjasama AADK, JPNS Penyampaian maklumat 28

29 Mei Program Khidmat Masyarakat Bakti Siswa JPP 40 orang pelajar termasuk JPP Perak/Selangor Mei Mesyuarat JK Maklumbalas Pelanggan 1 Semua AJK Bilik Mesyuarat Laporan rumusan Aduan Pelanggan Mei Mesyuarat HEP 4/ Jun Taklimat Pengurusan Kelas Jun Mesyuarat HEP 5/ Jun Jun Mesyuarat JK Induk MPPPB dan Taklimat Pendaftaran & MPPPB Majlis Pendaftaran dan Pengurusan Pelajar Baharu (MPPPB) aktiviti sebagaimana dijadualkan 15 Jun Hari Terbuka Kolej Kediaman 30 Jun Mesyuarat Post Mortem MPPPB Julai Mesyuarat JK Rekod dan Data Pelajar 2 Julai Mesyuarat HEP 6/2015 Julai Mesyuarat JK Pengembangan Pelajar dan Taklimat JK Mentor-mentee 2 Julai Mesyuarat JK Disiplin & Tatatertib Pelajar 2 8 Ogos Program Sehari JPP bersama anak yatim (Rumah Anak Yatim) 25 Ogos Benchmarking ke Matrik Global School Semua kakitangan HEP Semua Ketua Kelas dan Penolong Ketua Kelas Semua Kakitangan HEP Ahli JK Induk MPPPB PISMP Jun 2015 Pelajar PISMP Jun 2015 dan Pelajar PPISMP Jun 2015 Semua warga Kolej Kediaman Semua AJK, Mentor dan JPP Semua AJK yang terlibat Semua kakitangan HEP Semua AJK yang terlibat Semua AJK yang terlibat JPP Unit Kebajikan dan Sosial dan Biro Kebajikan JPP Bilik Mesyuarat Bilik Mesyuarat Bilik Mesyuarat IPGKPT IPGKPT IPG KPT Bilik Mesyuarat Penilaian rancangan setengah tahun Perancangan Sem kedua Bilik Mesyuarat Kemaskini data sem 1 dan 2 Bilik Mesyuarat Bilik Mesyuarat Bilik Mesyuarat Negeri Sembilan Sendayan, Negeri Sembilan Penyampaian maklumat Agihan tugas dan peranan JK terlibat dan penerangan tentang peranan mentor Agihan tugas dan peranan JK terlibat 29

30 26 Ogos Jamuan Aprisiasi Kolej Kediaman: Jamuan Akhir Tahun Kolej Kediaman, Sambutan Hari Perayaan Semua penghuni kolej kediaman Kolej Kediaman Ogos Seminar Integriti Warga Pendidik PISMP Sem 8 IPG KPT Kerjasama IIM 15 September Latihan kebakaran/keselamatan termasuk demonstrasi kebakaran September Mesyuarat HEP 7/2015 Semua penghuni kolej kediaman Semua Kakitangan HEP Kolej Kediaman Bilik Mesyuarat Penyampaian Maklumat September Mesyuarat JK Maklum Balas Pelanggan 2 Semua AJK Bilik Mesyuarat Laporan rumusan aduan pelanggan 3 Oktober Oktober Program Intercollege Day Pertandingan Permainan/Nyanyian Kursus Pemantapan Pengurusan Pentadbiran Hal Ehwal Pelajar Oktober Mesyuarat HEP 8/2015 Semua penghuni Kolej Kediaman Semua kakitangan HEP Semua kakitangan HEP Kolej Kediaman Melaka Memahami tugas dan prosedur kerja Jabatan HEP Bilik Mesyuarat Penilaian rancangan tahunan 2015 Oktober Mesyuarat JK Perhimpunan Rasmi 2 Semua AJK Bilik Mesyuarat Penilaian dan pelaporan 5 Oktober Mesyuarat JK Penginapan Pelajar 2 Semua AJK Bilik Mesyuarat Perbincangan tentang kediaman pelajar November Ceramah Yayasan Guru Malaysia Semua Pelajar Sem 8 Dewan Kuliah 30

31 JABATAN ILMU PENDIDIKAN KETUA JABATAN SHAMSIAH MD NASIR DG 48 PEN. KETUA JABATAN FAUZIAH HASHIM DG 48 PENSYARAH P. SANMUGASUNDARAM DG 54 TAN TECK SENG DG 54 ZAINON ESA DG 54 ANISAH HASHIM DG 52 CHE HARITHUN ABDULLAH DG 52 HALIZA HAMZAH DG 52 DR. HILMI AHMAD SHAGHIR DG 52 JOY N. SAMUEL DG 52 MAHANI IBRAHIM DG 52 MUSTAFFAR ABD MAJID DG 52 NOR AZAH AHMAD SAFRAN DG 52 DR. RAMLAN HAMZAH DG 52 SARDI AHMAD DG 52 ZURIDA HALID DG 52 MURALI A/L MURUGASEN DG 48 NORHAYATI HJ. HASHIM DG 48 DR. ROSALYN GELUNU DG 48 THANK SOW ENG DG 48 ABD TALIB NAIM DG 44 ANIDA IDRUS DG 44 31

32 CARTA FUNGSI JABATAN ILMU PENDIDIKAN JABATAN ILMU PENDIDIKAN Merancang, melaksana, memantau dan menilai pelaksanaan kurikulum Pengajian Profesional Merancang, melaksana dan memantau proses pentaksiran kursus di bawah Jabatan Ilmu Pendidikan Merancang, menyelia, memantau dan menilai perjalanan proses Amalan Profesional Membimbing pelajar secara berterusan bagi mencapai kecemerlangan akademik dan sahsiah guru Menjalankan penyelidikan dan inovasi untuk meningkatkan kualiti kerja tenaga pengajar Jabatan Ilmu Pendidikan Meningkatkan kompetensi dan jati diri tenaga pengajar Jabatan Ilmu Pendidikan sesuai dengan kehendak semasa Mengurus dan mengawal selia kelangsungan standard Jabatan Ilmu Pendidikan selaras dengan tuntutan MQA, MS ISO dan lain-lain standard kualiti 32

33 JABATAN ILMU PENDIDIKAN BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1 Shamsiah bt. Md Nasir Ketua Jabatan M.Ed B. Accounting (Hons) Sijil Perguruan Asas Perniagaan &Keusahawanan Perakaunan Pengajian Perdagangan Fauziah bt. Hashim Pen. Ketua Jabatan M.IT B.Sc. 3 P. Sanmuga Sundaram Pensyarah Kanan B.A (Hons) Sijil Perguruan 4 Tan Teck Seng Pensyarah Kanan M.Sc B.A. (Hons) 5 Zainon bt. Esa Pensyarah Kanan M.Ed B.A. (Hons) 6 Anisah bt. Hashim Pensyarah Kanan M.Ed B.A (Hons) Teknologi Maklumat Sains Komputer /Matematik Geografi Bahasa Inggeris Pendidikan Geografi Psikologi Pendidikan Geografi Bimbingan & Kaunseling Geografi Che Harithun bt. Harun Pensyarah Kanan M.A B.Econs. (Hons) Psikologi Kaunseling Ekonomi Haliza bt. Hamzah Pensyarah Kanan M.Ed B.Sc.Ed (Hons) Educational & Child Psychology Biologi

34 9 Dr. Hilmi Ahmad Shaghir Pensyarah Kanan Ph. D M. Ed. B.A (Hons) 10 Joy N. Samuel Pensyarah Kanan M.Sc B.Sc. (Hons) 11 Mahani bt. Ibrahim Pensyarah Kanan M. Peng. Melayu B.A (Hons) 12 Mustaffar b. Abd Majid Pensyarah Kanan M. E B. Sc. (Hons) 13 Nor Azah bt. Ahmad Safran Pensyarah Kanan M.Ed B.BA. (Hons) 14 Dr. Ramlan b. Hamzah Pensyarah Kanan Ph.D M.Ed B.Ed 15 Sardi b. Ahmad Pensyarah Kanan M.Ed. B.Ed. 16 Zurida bt. Halid Pensyarah Kanan Dip. Pend. B.Sc. (Hons) 17 Murali a/l Murugasen Pensyarah M. Ed B. Social Sc. Kaunseling Kaunseling Sejarah Teknologi Maklumat Matematik Bahasa Melayu Antropologi & Sosiologi Pengukuran dan Penilaian Biokimia Perniagaan & Keusahawanan Perdagangan Kaunseling Pendidikan Kaunseling Bimbingan & Kaunseling Pengurusan Pendidikan Pengajian Bahasa Melayu Biologi Biologi Pengurusan Sosiologi

35 18 Norhayati bt. Hashim Pensyarah M.Ed B.A. (Hons) 19 Rosalyn Gelunu Pensyarah PhD M. Sc Pengajaran B.Ed 20 Thank Sow Eng Pensyarah M.Management B.A. (Hons) 21 Abd Talib b. Naim Pensyarah Sarjana Pendidikan SarjanaMuda (B & K) Sijil Perguruan Asas 22 Anida bt. Idrus Pensyarah M.Ed. B.A. Psikologi Pendidikan Geografi Antropoli & Linguistik Pengajaran Pengajaran Pengurusan Pendidikan Geografi Kurikulum & Pengajaran Bimbingan & Kaunseling Bahasa Melayu Pentadbiran Pendidikan Teknologi Maklumat

36 AKTIVITI TAHUNAN JABATAN ILMU PENDIDIKAN 2015 TARIKH AKTIVITI/PROGRAM TEMPAT SASARAN CATATAN LATIHAN PERKEMBANGAN STAF & PELAJAR 5 Jan 2015 Bengkel Kerja Semester 1/2015 Bilik Simulsi 1 Semua Pensyarah JIP dan Pensyarah membantu Bengkel 3 Feb Pendedahan Sekolah Orang Asli Feb 2015 Lawatan Ke Pendidikan Khas SK Tekir, Nilai, NS SK Presint 9/1 dan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Putrajaya 39 pelajar Semester 5 5 orang pensyarah JIP Lawatan Lapangan 40 pelajar Semester 2 dan Semester 3 4 orang pensyarah JIP Lawatan lapangan 4 6 Mac 2015 Bengkel Induksi Pendidikan Khas merentas kurikulum Ancasa Resort, PD 40 pensyarah IPGKPT Bengkel April 2015 Minggu Induksi Kurikulum Semester 2/2015 Bilik Simulasi 1 25 pensyarah JIP Persediaan Kurikulum Sem 2/ Okt 2015 Minggu Induksi Kurikulum Semester 1/2016 Bilik Simulasi 1 25 pensyarah JIP Persediaan Kurikulum Sem 1/ Okt 2015 Karnival Ilmu Pendidikan Sempena Minggu Akademik IPGKPT Guru dan pelajar sekolah berhampiran Program Outreach Komuniti PENYELIDIKAN DAN INOVASI Jan- Dis 2015 Penyelidikan Guru Permulaan Sekolah yang terpilih Guru permulaan IPGKP Teknik Pensyarah IPGKP Teknik Penyelidikan berkaitan kompetensi guru permulaan dan pelaksanaan rakan pembimbing guru permulaan melalui ecoaching 36

37 Jan - Sept Penyelidikan oleh Kumpulan Penyelidikan JIP Pusat Sumber Pensyarah JIP Menggerakkan Kumpulan Penyelidikan JIP oleh JK Penyelidikan JIP Bimbingan oleh JK Penyelidikan JIP kepada pensyarah yang memerlukan bimbingan dalam penyelidikan 8 11 Sept 2015 Bengkel Penyelidikan & Inovasi Dan Penerbitan Penulisan Ilmiah Pantai Puteri, Melaka 30 pensyarah IPGKPT Bengkel SEMINAR DAN PEMBENTANGAN Okt 2015 Seminar Antarabangsa Penyelidikan Pendidikan dengan kerjasama Universiti Surabaya, Indonesia Universiti Surabaya, Indonesia Pensyarah IPGKPT dan pelajar Sem 8 Seminar PENERBITAN Sept - Dis 2015 Penulisan artikel ilmiah Penerbitan Terbitan Dalaman JIP WADAH PENDIDIK Pensyarah JIP Menerbitkan karya dan penulisan ilmiah 37

38 JABATAN MATEMATIK KETUA JABATAN MATEMATIK PN WAN NOOR ADZMIN BINTI MOHD SABRI DG 48 PENSYARAH PN KAMARIAH BINTI BUJANG DG 48 (PEN.KETUA JABATAN) CIK OON BOEY LAY DG 54 (M) PN PARIMALARANI SIVASUBRAMANIAM DG 52(KUP) PN SITI KHADZIMAH BINTI SALLIP DG 52 PENSYARAH CEMERLANG PN. NOREHAN BINTI MOHAMED SHAHAROUN-DG52(KUP) PN HILEZAN BINTI ZAINAL DG48 PENSYARAH CEMERLANG PN TG NOOR ZIMA BINTI TUAN JAFFAR DG 48 PN MANISAH BINTI MOHD SHAH DG 48 DR ELANGO A/L PERIASAMY DG 48 PN SALMIAH BINTI MD SALLEH DG 44 PN AZLIN BINTI MOHD ROSDI DG 44 PN WU KAM YIN DG 44 38

39 JABATAN MATEMATIK BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1 Wan Noor Adzmin bt. Mohd Sabri Ketua Jabatan M. Management (Universiti Malaya) B. Sc(Hons), (USM) Dip.Ed.(KPLI)-Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim,Sg.Petani, Kedah 2 Kamariah bt. Bujang Pen. Ketua Jabatan M. Principalship (UM) B. Sc. Ed.(Hons) UPM Diploma Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan (IAB) Sijil Kelayakan Profesional Kepengetuaan Kebangsaan 3 Nik Ibrahim Bin Nik Mat Pensyarah Kanan Ijazah Sarjana IT Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Matematik 4 Oon Boey Lay Pensyarah Kanan M. Ed.( University of Leeds, UK) -Mathematical Education BSc Ed. (Hons), (Mathematics)(USM) 5 Siti Khadzimah bt. Sallip Pensyarah M. Maths Ed. (UKM) B. Sc. with Education (Hons) (UTM) Diploma Sains Pendidikan (UTM) 6 Norehan bt. Mohamed Pengurusan Matematik B.Inggeris Principalship Matematik IT dan Matematik Pend. Matematik Matematik Pend.Matematik Mathematic /Computer Science Matematik/Fizik Pensyarah B. Sc. Ed.( Hons). (UM) Matematik Biologi Curriculum & Instruction Biologi Matematik Shaharoun 7 Parimalarani Sivasubramaniam Pensyarah M. Ed.(University of Houston) B. Sc. Ed. (Hons)., 39

40 8 Tengku Noor Zima bt. Tuan Jaffar Pensyarah M. Maths Ed. (UM) B.Sc Ed. (Hons) (UTM) Diploma Sains Pendidikan(UTM) 9 Hilezan bt. Zainal Pensyarah M. Maths Ed.( (UPSI) B. Sc. (Hons), (UPSI) Sijil Perguruan 10 Manisah bt. Mohd Shah Pensyarah Sarjana Teknologi Maklumat Ijazah Sarjana Muda Sains Dan Komputer serta Pendidikan 11 Dr Elango a/l Periasamy Pensyarah Ijazah Doktor Falsafah (PhD) Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan 12 Salmiah bt. Md. Salleh Pensyarah Sarjana Pendidikan Matematik dgn ICT (UM) Ijazah Sarjana Muda Sains dgn Pendidikan (Matematik) (UM) 13 Azlin bt. Mohd Rosdi Pensyarah Sarjana Sains Komputer Ijazah Sains Komputer Dip.Ed.(KPLI)-Maktab 14 Wu Kam Yin Pensyarah Sarjana Teknologi Pendidikan B.COMP.SC.ED 15 Norliha Binti Jemain Pensyarah Sarjana Pendidikan Matematik dan ICT Ijazah Sarjana Muda Sains(Pend) Matematik Pend. Matematik Matematik Matematik/Fizik Pend. Matematik Matematik Pengajian Melayu Teknologi Maklumat Matematik/Teknologi Maklumat Augmented reality Matematik/Computer Aided Design Pend. Matematik Matematik Sains Komputer Sains Komputer Matematik Teknologi Pendidikan Sains Komputer Pendidikan Matematik Matematik 40

41 AKTIVITI TAHUNAN JABATAN MATEMATIK 2015 TARIKH AKTIVITI/PROGRAM TEMPAT SASARAN CATATAN 14/1/15 16/1/15 17/1/15 LPS : Pembinaan modul kepakaran pensyarah Aktiviti pelajar: Bengkel pemantapan latihan praktikum 7PISMP kumpulan Matematik IPG KPTeknik IPG KPTeknik 14 orang pensyarah Matematik 43 orng pelajar 7PISMP MT Membuat persediaan awal perkhidmatan dan penglibatan dengan komuniti Meningkatkan kualiti latihan praktikum pelajar-pelajar 7 PISMP kumpulan matematik 24/1/15 25/1/15 Aktiviti pelajar PPG: Kursus Penyelidikan Tindakan IPG KPTeknik 81 orang pelajar PPG Meningkatkan kefahaman bagi menulis laporan penyelidikan tindakan Februari 25/2/15-27/2/15 3 hari 2 malam LPS : Jelajah Matematik 1.0 Kuala Kangsar Guru-guru matematik sekolah rendah Membantu guru-guru meningkatkan kemahiran PdP Matematik April Sepanjang bulan April Aktiviti pelajar : Pertandingan Inovasi BBM / PdP Tangram dan Jejak Matematik Pertandingan puisi matematik dan lagu matematik Chorus speaking Matematik Padang IPG Kampus Pendidikan Teknik Semua pelajar major dan minor matematik PPISMP dan PISMP Mendedahkan pelajar kepada bentuk sukan yang boleh diterapkan dalam PdP matematik Mei 6/5/15 8/5/15 LPS: Bengkel Pembinaan Kurikulum Bilik LDP IPG Kampus Pendidikan Teknik Semua 14 pensyarah Matematik Menyelaraskan rancangan semester dan kerja kursus sesi Jun-Nov 2015 Julai 1 hari LPS: Professional Learning Community Bilik Simulasi Matematik IPG Kampus Pendidikan Teknik Semua 14 orang pensyarah Matematik Mendedahkan kepada pensyarah konsep lesson study 41

42 Septamber 22/9/15 23/9/15 Aktiviti pelajar : Seminar Penyelidikan Tindakan Matematik sem 8 Bilik LDP IPG Kampus Pendidikan Matematik 40 orang pelajar 8 PISMP Membentangkan hasil kajian penyelidikan tindakan pelajar dan sebagai medan perkongsian ilmu. Oktober (MADK) Oktober 7/10/15 9/10/15 Oktober 25/9/15 Aktiviti pelajar : Teaching School & Sukan Rakyat LPS: Bengkel Penulisan Jurnal/Artikel Aktiviti pelajar : Lawatan ke sekolah berkeperluan khas di KL Sekolah berdekatan Hotel A Famosa Sekolah Cacat Pendengaran /Penglihatan/Pendididkan Khas Pelajar sem 6 PISMP Semua 14 orang pensyarah 30 pelajar 6 PISMP Memberi peluang kepada pelajar-pelajar 6PISMP menggunakan BBM yang telah rekacipta bersamasama pelajar-pelajar sekolah rendah Memberikan pengalaman secara lansung tentang cara pentaksiran matematik yang dijalankan terhadap muridmurid pendidikan khas. November 4/11/15 6/11/15 LPS : Bengkel Pembinaan Kurikulum Bilik LDP IPG Kampus Pendidikan Teknik Semua 14 pensyarah Matematik Menyelaraskan rancangan semester & KKBI kursuskursus Sesi Jan- Jun

43 JABATAN SAINS KETUA JABATAN SAINS FAZALI HASHIM -DG 48 UNIT PENDIDIKAN SAINS UNIT KIMIA UNIT BIOLOGI UNIT FIZIK KETUA UNIT/MAKMAL SAINS NORDIANA MOHD YUSOF DG 48 PENSYARAH ROHANA JANTAN DG 54 ELLYZA KARIM DG 48 (PC) MOHD KASHFI MOHD JAILANI - DG 44 KETUA UNIT/MAKMAL KIMIA Dr. TAN JUAT NGOH - DG 54 (PC) PENSYARAH Dr. NORHAYATI MUHAMMAD DG 44 KETUA UNIT/MAKMAL BIOLOGI NORISAH MOHAMED NOR DG 52 PENSYARAH JALIMAH YUNUS- DG48 (TKJ) Dr. KARTINI ABDUL MUTALIB- DG 52 (PC) HASLINAH ABDULLAH DG 48 AZERAI AZMI- DG44 KETUA UNIT/MAKMAL FIZIK Dr. ROSMAWATI SHAHARUDDIN DG 52 (PC) PENSYARAH/ Dr. SITI HENDON SHEIKH ABDULLAH DG 52 (PC) TAN MUN WAI DG 52 (PC) PEMBANTU MAKMAL FARRAHUZARINA MD. HAMID (C17) ISMAIL AMAN (C17) AZREEN IRNI YUSNIDA BT ABD AZIZ (C17) #italic- Cuti Belajar 43

44 JABATAN SAINS BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1. Fazali Bin Hashim Ketua Jabatan (DG48) M. Sc. B. Sc. Ed. (Hons) Diploma Sains 2. Jalimah bt.yunus Pensyarah (DG48) Timbalan Ketua Jabatan 3. Dr. Tan Juat Ngoh Pensyarah Cemerlang (DG54) 4. Rohana Bt Jantan Pensyarah Kanan (DG54) Sijil Pendidikan (IBMMKL) M. Sc. B. Sc. (Hons) Dip. Ed PhD. M. Ed. B. Sc. (Hons) Dip. Ed. Dip. Kaunseling (Psikologi) M. Ed. B. Sc. Ed. (Hons) Fizik Kesihatan(R/aktif) Fizik dgn Pendidikan Fizik dgn Pendidikan Bahasa Melayu Bioteknologi Biologi Sains/Matematik Pendidikan Sains Bimbingan & Kaunseling Kimia Kimia / Matematik Kaunseling Psikologi Kurikulum & Pengajaran Biologi Dr. Rosmawati bt. Saharuddin Pensyarah Cemerlang (DG52) 6. Dr. Siti Hendon bt. Sheikh Abdullah Pensyarah Cemerlang (DG52) 7. Dr. Kartini Abdul Mutalib Pensyarah Cemerlang (DG52) 8. Tan Mun Wai Pensyarah Cemerlang (DG52) PhD. M. Sc. M. Sc. B. Sc. (Hons) Dip. Ed. PhD. M. Ed. B. Sc. (Hons) Dip. Ed. PhD. M. Ed. B. Sc. (Hons) Dip. Ed. M. Ed. B. Sc. Ed. (Hons) Ultrasonik Ultrasonik Pentadbiran Pendidikan Fizik Fizik / Sains Fizik Pendidikan Sains Fizik Fizik / Matematik Pendidikan Alam Sekitar Pendidikan Sains Biologi Sains/Matematik Kurikulum &Pengajaran Fizik / Matematik

45 9. Norisah bt. Mohamed Nor Pensyarah (DG52) M. Sc. B. Sc. (Hons) Dip. Ed. 10. Nordiana bt. Mohd. Yusof Pensyarah(DG48) M. Ed. B. Sc. Ed. (Hons) 11. Haslinah bt. Abdullah Pensyarah(DG48) M. Sc. B. Sc. (Hons) 12. Ellyza bt. Karim (Cuti Belajar PhD mulai 2015) Pensyarah Cemerlang (DG48) Dip. Ed. M. Sc. Ed. B. Sc. Ed. (Hons) 13. Dr. Norhayati bt. Muhammad Pensyarah(DG44) PhD M. Ed. B.Sc. (Hons) Dip. Ed 14. Mohd Kashfi b. Mohd Jailani Pensyarah(DG44) M. Ed B.Sc. Ed (Hons) 15. Azerai b. Azmi (Cuti belajar PhD mulai 2015) Pensyarah(DG44) M. Ed. B.Sc. (Hons) Sijil Perguruan 16. Farrahuzarina bt.md. Hamid Pembantu Makmal Ijazah Sarjana Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Genetik Tumbuhan Mikrobiologi Biologi / Sains Pengajian Kurikulum Biologi / Bahasa Inggeris Pemakanan & Komuniti Sains Pemakanan & Nutrisi Biologi / Sains Pendidikan Sains dengan TMK Biologi / Matematik Kimia Pendidikan Matematik Kimia Sains Pendidikan Sains Biologi/Sains Pengurusan Pendidikan Bioindustri Sains/Pendidikan Jasmani Dakwah dan Kepimpinan Syariah Ismail b. Aman Pembantu Makmal SPM Azreen Irni Yusnida bt. Abd Aziz Pembantu Makmal Diploma Pengajian Perniagaan

46 AKTIVITI TAHUNAN JABATAN SAINS 2015 TARIKH AKTIVITI/PROGRAM TEMPAT SASARAN CATATAN AKTIVITI PELAJAR Jan - Mac Kursus Penyelidikan Tindakan PPG Ambilan Feb 2012 Siri 1 & 2 Kursus penulisan akademik penyelidikan laporan SCE3153 PPG Ambilan Jun 2011 Siri 1 & 2 IPGKPT IPGKPT Pelajar PPG Semester 7 Pelajar PPG Semester 8 Cik Tan Mun Wai & Pn Jalimah Yunus Jan-Nov Projek Teaching School peringkat Jabatan Sains IPG KPT & Teaching School Guru & Pelajar PISMP Penyelaras Teaching School Jabatan Sains Apr Pembentangan Dapatan Penyelidikan Tindakan Pelajar PPG Ambilan Jun 2011 IPGKPT Pelajar PPG Semester 8 Penyelaras AR Jun- Ogos Kursus penulisan akademik penyelidikan laporan SCE3153 PPG Ambilan Feb 2012 Siri 1 & 2 IPGKPT Pelajar PPG Semester 8 Penyelaras AR & Pn Jalimah Yunus Sept Lawatan pelajar SCE3073 Ekosistem dan Biodiversiti Pembentangan Dapatan Penyelidikan Tindakan Pelajar PPG Ambilan Feb 2012 Akan ditentukan kemudian IPGKPT 16 orang (PISMP Sem4: SCE3073) Pelajar PPG Semester 8 Pensyarah Kursus Penyelaras AR 21 Sept Pembentangan Dapatan Penyelidikan Tindakan Pelajar PISMP Ambilan Jan 2012 IPGKPT Pelajar PISMP Semester 8 Penyelaras AR: Cik Rohana Jantan 46

47 27 Okt Karnival Sains 2015 (semasa karnival akademik IPGKPT) IPG KPT Guru & Pelajar PISMP Penyelaras Teaching School Jabatan Sains LATIHAN PEMBANGUNAN STAF Feb Kursus Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC) IPG KPT Semua pensyarah Jabatan Sains Penyelaras: Dr Tan Juat Ngoh 1-3 Apr Bengkel Profesionalisme Akademia Jabatan Sains Melaka Apr 13 Feb 4-8 Mei Lawatan Perkembangan Profesional ke Singapura Universiti Nanyang Singapura AKTIVITI JABATAN Siri Wacana Sains Mengurus proses penuaan IPG KPT Bengkel Perancangan Kurikulum Sains untuk Semester 2, Tahun Julai Siri Wacana Sains Sains dalam Islam Okt Bengkel Perancangan Kurikulum Sains untuk Semester 1, Tahun 2016 IPG KPT IPG KPT IPG KPT Semua pensyarah Jabatan Sains Semua pensyarah Jabatan Sains Semua pensyarah IPGKPT Semua pensyarah Jabatan Sains Semua pensyarah IPGKPT Semua pensyarah Jabatan Sains Penyelaras: Dr Norhayati Muhammad & Dr Siti Hendon Sheikh Abdullah Penyelaras: Mohd. Kashfi Mohd. Jailani Penyelaras: En. Azerai Azmi Penyelaras: Cik Rohana Jantan Penyelaras: Pn. Nordiana Mohd Yusof Penyelaras: Cik Rohana Jantan 47

48 JABATAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK) KETUA JABATAN ASMA BINTI MUDA DG48 UNIT REKABENTUK DAN TEKNOLOGI KETUA UNIT BAHARUDIN BIN SALEH DG 44 PENSYARAH NOR RASHIDAH BT. AHMAD - DG48 UNIT PENDIDIKAN PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN KETUA UNIT ARFAH BINTI ABD KARIM - DG48 PENSYARAH MUHARAM BIN GAYA - DG48 UNIT TEKNOLOGI RUMAHTANGA KETUA UNIT NORMAH BINTI ABD. RAHMAN-DG44 PENSYARAH ZAITUN BINTI YAHYA - DG44 UNIT AGROTEKNOLOGI KETUA UNIT JAMILAH IDRIS-DG44 PENSYARAH HARATH ALI BAJUNID BIN OMAR - DG44 UNIT PENGAJIAN AM RBT KETUA UNIT ABD RAHMAN BIN ABDULLAH DG48 PENSYARAH MOHAMED SHARIF BIN SALEHUADIN DG 48 UNIT PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN & INOVASI RBT KETUA UNIT DR. AHMAD SHABUDIN DG 52(PC) PENSYARAH Dr. SHARIFAH KAMALIAH BT. SYED SOFIAN - DG48 PEMBANTU BENGKEL EN.RASHID BIN MAHMUD EN.AMIR GHANI BIN MAT ALI PEMBANTU BENGKEL (KOSONG) PEMBANTU BENGKEL EN.SAID BIN AHMAD 48

49 JABATAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK) BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1 Asma bt. Muda Ketua Jabatan MSc. Water Eng. BSc. Civil Eng. Dip. Pend. 2 Arfah bt. Abd Karim Ketua Unit Pendidikan Perniagaan Dan Keusahawanan 3 Jamilah bt. Idris Ketua Unit Agroteknologi 4 Normah Abd. bt. Rahman Ketua Unit Ekonomi RumahTangga 5 Dr Ahamad Shabudin b. Yahaya Ketua Unit Penyelidikan, Pembangunan & Inovasi 6 Abd Rahman b. Abdullah Ketua Unit Pengajian Am Rekabentuk dan Teknologi 7 Baharudin b. Saleh Ketua Unit Rekabentuk dan Teknologi MBA BBA (Hons) Dip. in Banking Dip Pend. Master Pendidikan (Pra Sekolah) Bac. Pend. Teknik dan Vosional (Kemahiran Hidup) M.Sc.( Pend. Teknik dan Vokasional Bac. Pend. Sains Rumah Tanggga Sijil Perguruan Ph.D (Pendidikan Alam Sekitar) M.Ed. (Pendidikan Sains) BSc. Bioteknologi Diploma Pendidikan (Sains dan Matematik) Sarjana Pendidikan (Pendidikan Komputer ) Sarjana Muda Tek. Serta Pend. (Kej Mekanikal) M.Ed Pengurusan dan Perkembangan Kurikulum B.Tech.Edu (H) Mechanical Eng Kejuteraan Awam Pentadbiran Perniagaan Pendidikan Kemahiran Hidup Pra Sekolah Ekonomi Rumah Tangga Pendidikan Alam Sekitar Kejuteraan Mekanikal Kejuruteraan Mekanikal

50 8 Nor Rashidah bt. Ahmad Pensyarah M.Sc(Pentadbiran Pendidikan) BSc. Electrical Eng. Dip. Pend. 9 Muharam b. Gaya Pensyarah M.Ed (Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan) B.Tech.Edu(H) Civil Eng 10 Zaitun bt. Yahaya Pensyarah BSc (H) Food service Management 11 Dr. Sharifah Kamaliah bt. Syed Sofian 12 Mohamed Shariff b. Salehuadin Pensyarah Pensyarah Dip. Pendidikan Ph.D ((Pend. Teknik dan Vokasional) M.Sc (Business And Entrepreneurship Education) BBA (Hons) Dip. In Education Dip.in Business Studies Sarjana Pendidikan (Pendidikan Komputer) Sarjana Muda (Ukur Tanah) Dip.Pend. 13 Harath Ali Bajunid b. Omar Pensyarah Bac.Kejuruteraan Elektrik Mc (Fizik Gunaan) Dip Pend. (Tek.Kejuruteraan) 14 Rosmarina bt. Ahmad Khariri (Cuti Belajar) 15 Mohd Asri b. Abdul Aziz (Cuti Belajar) Pensyarah Pensyarah 16 Rashid b. Mahmud Pembantu Bengkel Unit Rekabentuk dan Teknologi 17 Amir Ghani b. Mat Ali Pembantu Bengkel Unit Rekabentuk danteknologi Master Sains Pertanian Bac. Sains Hortikultur Dip. Pend. M. Sc (Pend. Teknik dan Vokasional) Bac. Pend. Sains Pertanian Kejuteraan Elektrikal Kejuruteraan Awam Ekonomi Rumah Tangga Pendidikan Keusahawanan Lukisan Kejuruteraan Kejuruteraan Elektrik Agroteknologi Pendidikan Pertanian

51 18 Said b. Ahmad Pembantu Bengkel Unit Agroteknologi AKTIVITI TAHUNAN JABATAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2015 TARIKH AKTIVITI/PROGRAM TEMPAT SASARAN CATATAN Jan (5 hari) 8-11 Feb (4 hari) Feb (2 hari) 3-5 Mac (3 Hari) 21 Mac 7-9 April (3 hari) Projek Komuniti/Kemasyarakatan Penyediaan Sarapan dan Minum Petang Kursus AutoCAD 2D Projek Komuniti/Kemasyarakatan Artikel Mudah Pemantapan Penyeliaan Kajian Tindakan Projek Komuniti/Kemasyarakatan Menghias Makanan (Kek dan Biskut) Projek Komuniti/Kemasyarakatan Pakaian Wanita (Blaus) Makmal Masakan, IPGKPT Ancasa, Port Dickson Makmal Jahitan, IPGKPT Port Dickson Makmal Masakan, IPGKPT Makmal Jahitan, IPGKPT 3 kelas Tahun 5A, 5B dan 5C SK LBJ (90 orang) dan 3 guru pengiring Pensyarah Jabatan RBT dan pelajar-pelajar PPG 15 guru KH SKLBJ, SK Jijan, AK KLIA, SK Gadong, SK Ladang Kubang 2 pensyarah RBT Pensyarah Jabatan RBT dan wakil pensyarah dari jabatan lain 2 kelas Tahun 5A dan 5B SK Jijan (60 orang) 3 guru pengiring dan 2 pensyarah RBT 15 guru KH SMK Seremban 2, SMK KLIA, SMK Nilai, SMK Sungai Pelek 2 pensyarah RBT Memberi pengalaman/kemahiran kepada murid-murid Keperluan asas untuk Kursus RBT 3142 Memberi pendedahan kepada guru-guru KH SK untuk lebih bersedia menghadapi kurikulum baharu. Menambahbaik kemahiran penyeliaan kurus Penyelidikan Tindakan Memberi pengalaman/kemahiran kepada murid-murid Memberi pendedahan kepada guru-guru KH SMK untuk lebih bersedia menghadapi kurikulum baharu. 51

52 9-11 Mei (3 hari) Mei (3 hari) Jun (3 hari) Jun (3 hari) Julai (3 hari) Ogos (2 hari) Sept (2 hari) Okt (3 hari) Minggu Induksi Kurikulum IPGKPT Pensyarah Jabatan RBT Pengurusan Bengkel dan Peralatan Lawatan ke UREKA, USM, Pulau Pinang Kajian Kes Dalam Pendidikan Lawatan Penanda Aras Kursus QR code Seminar Penyelidikan Tindakan SK LBJ, SK Jijan, SK KLIA, SK Gadong, SK Ladang Kubang Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang Melaka IPGKPT IPGK Pendidikan Teknik Port Dickson 3 guru bagi setiap sekolah Pensyarah Jabatan RBT dan wakil pensyarah lainlain jabatan Pensyarah Jabatan RBT dan wakil pensyarah lainlain jabatan Pensyarah Jabatan RBT dan wakil pensyarah lainlain jabatan Pensyarah Jabatan RBT dan wakil pensyarah lainlain jabatan 40 pelajar sem 8 RBT dan 13 pensyarah Jabatan RBT Minggu Induksi Kurikulum IPGKPT Pensyarah Jabatan RBT Pembinaan rancangan semester, TLO, Kerja Kursus dan perancangan jabatan Membantu guru KH di sekolah menguruskan bengkel dan peralatan dengan berkesan Memberi pendedahan berkaitan reka bentuk dan inovasi terkini Menerap kemahiran membentuk dan menulis kajian kes bagi keperluan penyelidikan Lawatan sambil belajar untuk memperoleh perkongsian ilmu dan pengalaman Pendedahan kemahiran mengendalikan pembelajaran secara aplikasi ICT secara mobile/smart phone Pendedahan mengurus seminar dalam kalangan pelajar semester 8 kursus Penyelidikan Tindakan Pembinaan rancangan semester, TLO, Kerja Kursus dan perancangan jabatan 52

53 JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KETUA JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL EN. ILIAS BIN EMBONG DG 48 UNIT PENDIDIKAN ISLAM KETUA UNIT DR ZAHARIAH AIYUB - DG 48 PENSYARAH EN. ILIAS BIN EMBONG DG 48 DR. ZAHARIAH BT. AIYUB DG 48 EN. ZAKARIA BIN AHMAD DG 54 PN. FARAH FARHANA BT. ROSLI DG 44 PN SARIMAH BT. MOKHTAR DG 48 PEN. KETUA JABATAN/KETUA UNIT DR ZAHARIAH AIYUB - DG 48 UNIT PENDIDIKAN MORAL KETUA UNIT DR. SAKHILAH BT. SHAHKAT ALI DG 48 PENSYARAH DR. SAKHILAH BT. SHAHKAT ALI DG 48 EN.KHAIRULLAH BIN MOKHTAR DG44 EN. ZAKARIA BIN AHMAD DG 54 UNIT TAMADUN ISLAM DAN ASIA (TITAS) KETUA UNIT PN. JARIYATI BT. JAHRI DG 48 PENSYARAH DR. ZAHARIAH BT. AIYUB DG 48 EN. ILIAS BIN EMBONG DG 48 PN. FARAH FARHANA BT. ROSLI DG 44 PN SARIMAH BT. MOKHTAR DG 48 UNIT BAHASA ARAB/AL-QURAN KETUA UNIT EN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR DG 44 PENSYARAH DR. ZAHARIAH BT AIYUB DG 48 EN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR DG 44 PN. FARAH FARHANA BT. ROSLI DG 44 53

54 JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1 Ilias b. Embong Ketua Jabatan Sarjana Pendidikan Sarjana Muda Pengajian Islam Dengan Kepujian Sijil Guru 2 Zakaria b. Ahmad Sarjana Pendidikan Sarjana Muda Pengajian Islam Diploma Pendidikan 3 Khairullah b. Mokhtar Penyelaras Bahasa Arab Sarjana Syariah Sarjana Muda Syariah Diploma KPLI j-qaf 4 Dr. Zahariah bt. Aiyub Penyelaras KPLI J-QAF Ijazah Kedoktoran Sarjana Pendidikan Sarjana Muda Usuluddin Dengan Kepujian Diploma Pendidikan 5 Dr. Sakhilah bt. Shahkat Ali Penyelaras P.Moral Ijazah Kedoktoran Sarjana Sarjana muda dengan kepujian Diploma Psikologi & Konseling 6 Jariyati bt. Jahri Penyelaras KDC-KDPM JAIM Penyelaras TITAS Diploma Pendidikan Sarjana Pendidikan Sarjana Muda Pengajian Islam Dengan Kepujian Diploma Pendidikan 7 Farah farhana bt. Rosli Penyelaras Peperiksaan Sarjana Pendidikan Sarjana Muda Syariah Dengan Kepujian KPLILPBS- j-qaf Sains Sosial Dakwah P.Islam P.Islam/T. Islam Usuluddin & Falsafah P.Islam Pendidikan Islam Pengajian Islam Pendidikan Islam Usuluddin B. Arab & P. Islam P.Moral Bimbingan & konseling Geografi Geografi Pengajian Kurikulum Syariah P.Islam P. Islam Syariah Islamiah Pengajian Agama

55 AKTIVITI JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL 2015 TARIKH AKTIVITI/PROGRAM TEMPAT SASARAN CATATAN 16/01/2015 Sambutan dan Ceramah Maulidur Rasul Tahun 1436H Warga IPGKPT Dewan Besar IPGKPT Tertakluk kepada pindaan - Program Tahunan Memperingati sejarah kelahiran Rasulullah saw 23/02/2015 Kursus Pemantapan KSSR Pensyarah Pendidikan Moral Pensyarah Bilik Simulasi IPGKPT Tertakluk kepada pindaan - Memantapkan P&P Pendidikan Moral pensyarah JAPIM - Memperolehi Maklumat Baharu KSSR Pendidikan Moral 18/06/ /06/ /09/2015 Ihya Ramadan Warga IPGKPT Surau IPGKPT Kursus Pemantapan Rohani Pelajar 2PISMP Pelajar 2PISMP Dewan Kuliah IPGKPT Upacara Majlis Penyembelihan korban Warga IPGKPT Surau IPGKPT Tertakluk kepada pindaan - Meningkatkan Penyuburan Rohani Warga KPT Tertakluk kepada pindaan - Meningkatkan Penyuburan Rohani pelajar Tertakluk kepada pindaan - Meningkatkan amal ibadah dan pengorbanan warga IPGKPT - Mengeratkan hubungan dan kerjasama warga IPGKPT 55

56 JABATAN PENGAJIAN MELAYU KETUA JABATAN PENGAJIAN MELAYU ZALEHA BT FADZIL - DG48 UNIT BAHASA MELAYU KETUA UNIT AB RAHIM B MD YASIN - DG52 PC PENSYARAH MOHAMAD RADZI SALLEH - DG48 Dr. MARIA TAHIR - DG48 FARIDAH MOHAMAD SAAD - DG44 ZAWAHIR ISMAIL - DG44 UNIT KESUSASTERAAN MELAYU PEN. KETUA JABATAN/KETUA UNIT Dr. FARIDAH - DG48 PENSYARAH SITI ZUBAIDAH RAJA MOHAMED - DG48 MAHIDIN BIN AWANG ITAM DG44 56

57 JABATAN PENGAJIAN MELAYU BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1 Zaleha bt. Fadzil Ketua Jabatan Sijil Perguruan (PPAK Am) Bachelor Pendidikan Kepujian (PBMP) Sarjana Pendidikan Pengurusan 2 Ab. Rahim b. Md.Yasin Pensyarah Sijil Perguruan Bachelor Pendidikan Kepujian (PBMP) Sarjana Pendidikan Bahasa Melayu 3 Mohamad Radzi b. Salleh Pensyarah Sijil Perguruan Bachelor Pendidikan (PBMP) Sarjana Sastera 4 Maria bt. Tahir Pensyarah Sarjana Muda Bahasa Melayu Diploma Pendidikan Sarjana Sastera 5 Faridah bt. Abdullah Pensyarah Sijil Perguruan Sarjana Muda Pendidikan (BM) Sarjana Pendidikan (Perkembangan Kurikulum) 6 Faridah bt. Mohd Saad Pensyarah Sijil Perguruan Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Melayu Sarjana Sastera Bahasa Melayu Bahasa Melayu Sastera/Bahasa Melayu Sastera/Bahasa Melayu Bahasa Melayu/Kurikulum Sastera/Bahasa Melayu Siti Zubaidah bt. Raja Mohamed Pensyarah Bacelor Sastera dan Linguistik Melayu Sarjana Sastera Diploma Pendidikan 8 Mahidin bin Awang Itam Pensyarah Bacelor Sastera (Linguistik Melayu) Sarjana Pendidikan(Kurikulum dan Pedagogi) Sastera Sastera/Bahasa Melayu

58 9 Zawahir b. Ismail Pensyarah Sijil Perguruan Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu Master Bahasa Melayu Sastera/Bahasa Melayu AKTIVITI TAHUNAN JABATAN PENGAJIAN MELAYU 2015 TARIKH AKTIVITI/PROGRAM TEMPAT SASARAN CATATAN Mac April Mei Jun Bengkel Penulisan Jurnal Ilmiah Bahasa Melayu dan Pembinaan Proposal Penyelidikan Wacana Ilmu Tajuk: Pragmatik : Satu Pengenalan Ringkas Pengendalian Majlis Rasmi dan Protokol Majlis Makan Majlis Konvokesyen Kursus Pembinaan Bahan Bantu Mengajar untuk PdP Literasi Bahasa Melayu Bilik LDP IPG Kampus Pendidikan Teknik Bilik SIMULASI 1 IPG Kampus Pendidikan Teknik Salah satu Premis Kerajaan Bilik SMULASI IPGKPT Oktober Bulan Bahasa Kebangsaan IPGKPT Januari- Oktober Pensyarah IPGKP Teknik, Enstek Pensyarah IPGKP Teknik, Enstek i. Ketua-ketua Jabatan ii. Pensyarah DG54 dan DG52 Pensyarah Jabatan Pengajian Melayu Pensyarah dan Pelajar IPGKPT Bengkel Penulisan Buletin dan Inovasi IPGKP Teknik, Enstek Semua pensyarah JPM Penyelaras: Dr. Norhana binti Bakhary Puan Faridah binti Penyelaras: Dr. Norhana binti Bakhary Penyelaras: Encik Zawahir bin Ismail Penyelaras Encik R. Zahari bin Abdullah Penyelaras: Encik Mohamad Radzi bin Salleh Penyelaras: Encik Mohd Rosle Bin Said 58

59 JABATAN BAHASA KETUA JABATAN BAHASA DR NIL FARAKH SULAIMAN DG 48 PENOLONG KETUA JABATAN/KETUA UNIT HJH FAUZIAH ABDUL RAHMAN DG 48 PENSYARAH SHARIFAH ZURAIMAH SYED ZAKARIA-DG 52 RUSMANIZAH USTATI DG 48 YONG LEE CHOO DG 48 (PC) EVELYN GNANAM A/P WILLIAM DG 48 JASWIR KAUR A/P KARTAR SINGH DG 48 (M) (PC) ROUZIL ARMIZA SHAMSIR DG 48 CH NG BEE EE DG 44 EN BASHIR HASSAN DG 44 SARAH ABD WAHAB SHAHRANI DG 44 HJH NORZALIMAH KOHD KASIM DG 44 SITI ZARITHA SALLEH DG 44 59

60 JABATAN BAHASA BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1 Dr Nil Farakh bt. Sulaiman Ketua Jabatan DG48 2 Sharifah Zuraimah bt. Syed Zakaria Pensyarah DG52 3 Hjh. Fauziah Hj Abdul Rahman Pensyarah DG48 4 Rusmanizah bt. Ustati Pensyarah DG48 5 Yong Lee Choo Pensyarah DG48 (PC) 6 Evelyn Gnanam A/P William George Pensyarah DG48 Ph.D Education (Reading Literature)(IIUM) M.S. Pentadbiran Pendidikan (UPM) B.A.Ed (Hons) (Dwimajor Bahasa Inggeris & Biologi)(USM) M.A. Pengurusan Pendidikan (UKM) B.Ed. (Hons) TESFL University of Bristol M.Ed. Tesl(UiTM) LLB Hon.(Staffordshire, UK) Dip. Ed. Tesl (UM) M Human Sciences (English Literary Studies) (IIUM) B.Ed (Hons) TESL (UM) M Ed (Ed MGMT) (UM) B Ed (Hons) TESL (UPM) Sijil Perguruan Khas (TESL) (MPIK) Sijil Perguruan (MPIHK) M.A. (ELS) (UKM) B.A. TESL (UPM) Sijil Perguruan (MPSP) Literature TESL TESFL Educational Management TESL TESL Literature TESL Educational Management TESL Literature Jaswir Kaur A/Ap Kartar Singh Pensyarah DG 48 (M) (PC) M Ed (TESL) (UM) B.Ed (Hons) TESL (UM) Dip in ESL (UM) Sijil Perguruan (MPIK) TESL

61 8 Rouzil Armiza bt. Shamsir Pensyarah DG 48 M.Ed TESL (UiTM) B. Ed TESL (UPSI) TESL Ch ng Bee Ee Pensyarah DG Abd Bashir Hj. Hassan Pensyarah DG Sarah Abdul bt. Wahab Shahrani Pensyarah DG 44 M.Ed. (UM) B.Ed. TESL(UM) Sijil Perguruan Khas (MPIK) Sijil Perguruan (MPKB) MA ELT (UPM) BA ELT (HONS) University of Birmingham Diploma ESL (UM) M Sc TESL (UPM) B. Ed (Hons) TESL (UKM) TESL TESL TESL Norzalimah bt. Mohd Kasim Pensyarah DG Siti Zaritha bt. Salleh Pensyarah DG 44 M. A Post Colonial Literature in English (UKM) B. Ed (Hons) TESL (UKM) Diploma Perguruan (MPPP, KT) Master of Science (Information Management) UiTM Bachelor of Human Sciences (Political Science) IIUM Diploma in Education (TESL) MPIK TESL Literature Political Science TESL

62 AKTIVITI TAHUNAN JABATAN BAHASA 2015 TARIKH AKTIVITI/PROGRAM TEMPAT SASARAN CATATAN 22 Jan Practicum Workshop 49 pelajar PISMP TESL Sem 7, 38 pelajar PISMP TESL Sem 5, 27 pelajar PISMP Sains Sem 7, 15 pensyarah Dewan Kuliah, IPGK Pendidikan Tekni 5 Feb Teaching English is Fun 24 2PISMP TESL, 15 pensyarah JB DSG - IPGK Pendidikan Teknik 4 Mac Learning English is Fun: English-in-Camp at SK Jaya Setia, Bestari Jaya, Kuala Selangor 24 pelajar PISMP TESL 2PISMP, 3 pensyarah SK Jaya Setia, Bestari Jaya Memenuhi permintaan komuniti Mac International School Kuala Lumpur Educational Trip 38 pelajar 5PISMP TESL, International School, KL 10 Mac Action Research Proposal Seminar 49 pelajar PISMP Sem 7, 15 pensyarah JB IPGK Pendidikan Teknik Pembentangan kertas cadangan penyelidikan tindakan 11 Mac Visit to Sendayan 24 pelajar PISMP TESL 2PISMP Sendayan 5 7 Mei Bengkel Induksi Kurikulum 1/ pensyarah JB IPGK Pendidikan Teknik Perbincangan Kurikulum Sem 2/ Mei 12 Jun Study Tour to Canterbury ChristChurch University, United Kingdom Pensyarah IPGKPT United Kingdom Educational Visit Ogos Scholarship of Teaching and Learning: Learning Together 15 pensyarah JB Port Dickson LPS Jabatan 62

63 15 Sep English for Communication 30 warga IPGKPT Mendedahkan penggunaan Bahasa Inggeris dalam urusan pejabat 4 6 Nov Bengkel Induksi Kurikulum 2/ pensyarah JB IPGK Pendidikan Teknik 63

64 JABATAN SAINS SOSIAL KETUA JABATAN SAINS SOSIAL YAHYA BIN PANOT DG 52 UNIT PENGAJIAN SOSIAL KETUA UNIT ZAWIAH BINTI BAHROM DG 48 PENSYARAH DR. FATIMAH BINTI MOHD. DAHALAN DG 52 MASRIYAH BINTI MISNI DG 52 AZIMAH BINTI A SAMAH DG 48 MOHD HANAFI BIN ZAINAL DG 48 ABDUL HAMID BIN TAN DG 44 UNIT MUZIK PEN. KETUA JABATAN/KETUA UNIT SOON YEAN WAN DG 48 DR. LIAU SWEE FOONG DG48 UNIT SENI VISUAL KETUA UNIT ZAILANI BIN YAACOB DG 48 PENSYARAH KAMSIAH BINTI OMAR DG 48 FATEEN ADIBA BINTI ABDUL WAHAB DG 44 64

65 JABATAN SAINS SOSIAL BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1 Yahya bin Panot Ketua Jabatan Bachelor of Arts (Hons) Rancangan Bahasa Melayu Pembangunan Sumber Manusia (HRD) 2 Soon Yean Wan Penolong Ketua Jabatan Ketua Unit Muzik 3 Zawiah binti Bahrom Ketua Unit Pengajian Sosial Master in Technology Management Bachelor of Education (Hons) Master Science Sarjana Muda Sastera dengan Pendidikan Sarjana Sastera 4 Zailani bin Yaacob Ketua Unit Seni Visual Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka Sarjana Pendidikan 5 Dr. Fatimah binti Mohd Dahalan Penysrah Kanan Phd M. Ed B.A. Hons. 6 Azimah binti. A Samah Pensyarah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian Master Science 7 Masyirah binti Misni Pensyarah Kanan M. Ed. B.A. Hons. Dip. Ed. 8 Dr. Liau Swee Foong Pensyarah Phd M. Ed. B.A.Hons 9 Kamsiah binti Omar Pensyarah Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka Pendidikan Muzik Pentadbiran Pendidikan Sejarah dan Sastera Bimbingan dan Kaunseling Seni Reka Logam Halus Pentadbiran Pendidikan Sejarah Pendidikan Sains Sosial Sejarah Pengajaran Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa pertama Teknologi Pendidikan Perancangan dan Pentadbiran Pendidikan Geografi dan Pengajian Melayu Geografi dan Bahasa Melayu Pendidikan Muzik Pentadbiran Pendidikan Seni Muzik

66 10 Mohd. Hanafi bin Zainal Pensyarah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Sarjana Sastera 11 Abd. Hamid bin Tan Pensyarah Sarjana Muda Sastera Sarjana Sastera 12 Fateen Adiba bt. Abdul Wahab Pensyarah Sajana Muda Pendidikan Kepujian Sijil Perguruan Asas Geografi dan Linguistik Geografi Sejarah dan Geografi Sejarah Seni Pengajian Melayu

67 AKTIVITI TAHUNAN JABATAN SAINS SOSIAL 2015 TARIKH AKTIVITI/PROGRAM TEMPAT SASARAN CATATAN Januari Minggu Induksi Kurikulum IPGKPT 12 orang pensyarah 2 3 Febuari Bengkel Penghasilan Batik & Cetakan Fabrik IPGKPT 20 orang pensyarah Kursus 24 Feb Kursus Lukisan Oil Pastel IPGKPT 20 orang pensyarah Kursus 2 3 Mar Bengkel Aplikasi Multimedia dalam Pendidikan Seni Visual IPGKPT 15 orang pensyarah Kursus 10-Mar-15 Lawatan Sambil Belajar ke Pusat Kraf Negara Rawang, Selangor 3 orang pensyarah dan 22 orang pelajar Lawatan Mac Lawatan Bermaklumat Seni Budaya BALI, INDONESIA 12 orang pensyarah dan 22 orang pelajar Lawatan 7-10 April Kursus Muzik Tradisional (Gamelan) Institut Latihan Awam, Melaka 20 orang pensyarah Kursus 4 Ogos Lawatan Sambil Belajar ke RTM/TV3 KUALA LUMPUR 3 orang pensyarah dan 22 orang pelajar Lawatan 10 Ogos Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Kemerdekaan IPGKPT Pensyarah dan Pelajar 10 Sep Majlis Penutupan Sambutan Bulan Kemerdekaan IPGKPT Pensyarah dan Pelajar 67

68 20 25 September Lawatan Sambil Belajar dan Bench Marking (Muzik) KOREA 12 orang pensyarah dan 22 orang pelajar Lawatan Oktober "Minggu Akademik dan Kokurikulum Oktober

69 JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KETUA JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN Dr. Mohamed b. Nazul Ismail PENSYARAH ROHAIZAD B. AGIL (Penolong Ketua Jabatan) DR FARIDAH HANIM BT. YAHYA (Setiausaha Jabatan) NOR'AINI BT. MOHAMED NOR 69

70 JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1 Dr. Mohamed b. Nazul Ismail Ketua Unit Pengembangan dan Kepimpinan Pelajar (DG48) Sains Komputer Sains Maklumat Rohaizad b. Agil Pensyarah B.Ed (IT) Msc (IT) 3 Dr. Faridah Hanim bt. Yahya Pensyarah B.Sc M.Sc Phd 4 Nor Aini bt. Mohamed Nor Pensyarah B.Sc M.Edu Doktor Falsafah (UKM) Sarjana Teknologi Maklumat (UKM) Master Sains (UPM) Sarjana Muda dengan Kepujian (UKM) Kursus Perguruan Lepas Ijazah (MPT) Teknologi Pendidikan Sains Komputer Teknologi Maklumat Teknologi Maklumat Statistik Teknologi Maklumat Sains Maklumat Sains Komputer Pendidikan Komputer

71 AKTIVITI TAHUNAN JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2015 TARIKH AKTIVITI/PROGRAM TEMPAT SASARAN CATATAN 20 Jan Pengajaran Matapelajaran TMK Tahun 4 - Siri 1 Makmal TMK IPGK P. Teknik Pelajar Semester 5/7 RBT 80 orang Kursus 27 Jan Pengajaran Matapelajaran TMK Tahun 4 - Siri 2 Makmal TMK IPGK P. Teknik 17 Feb Pengajaran Matapelajaran TMK Tahun 5 - Siri 1 Makmal TMK IPGK P. Teknik 24 Feb Pengajaran Matapelajaran TMK Tahun 5 - Siri 2 Makmal TMK IPGK P. Teknik Pelajar Semester 5/7 RBT 80 orang Pelajar Semester 5/7 RBT 80 orang Pelajar Semester 5/7 RBT 80 orang Kursus Kursus Kursus 17 Mac Learning Objects: Guideline and Development of Learning Objects IPGK Pendidikan Teknik Pensyarah IPGK Teknik 20 orang Kursus 14 Mac Learning Objects: Tools for Learning Objects Developments IPGK Pendidikan Teknik Pensyarah IPGK Teknik 20 orang Kursus 8 9 Mei Pertandingan Penghasilan "Learning Objects" IPGK Pendidikan Teknik Pensyarah dan Pelajar IPG Pertandingan 71

72 JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN KETUA JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Dr. MALATHI BALAKRISHNAN DG 48 UNIT KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI KETUA UNIT CIK.OOI CHENG LEE DG 44 PENSYARAH PN.SAPIAH UYUNI-- DG 52 DR. MALATHI BALAKRISHNAN -- DG 48 EN.ROSLAN KHALID DG 44 UNIT PENGAJIAN & PENGURUSAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL PEN.KETUA JABATAN EN.ROSLAN KHALID -- DG 44 PENSYARAH PN.SAPIAH UYUNI DG 52 DR.MALATHI BALAKRISHNAN --DG 48 CIK.OOI CHENG LEE DG 44 72

73 JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1 Dr. Malathi A/P Balakrishnan Ketua Jabatan PhD. Pendidikan Jasmani MEd. Pendidikan Jasmani BA(Hons) 2 Roslan b. Khalid Pen.Ketua Jabatan M. Sains Sukan BEd. PJ Pendidikan Jasmani Sains Sukan & PJK Sapiah Uyuni Pensyarah Bac. Pendidikan Pendidikan Jasmani Ooi Cheng Lee Pensyarah MEd. Sains Sukan BA(PJ) Sains Sukan & PJK

74 AKTIVITI TAHUNAN JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 2015 TARIKH AKTIVITI/PROGRAM TEMPAT SASARAN CATATAN Jan-Okt (Minggu ke 3) Program Senamrobik Bulanan Tempat letak kereta di Blok A (Pentadbiran) Semua warga IPGKPT Dikendalikan oleh pelajar Semester 5 Mac Program Gaya Hidup Sihat Dewan Serbaguna Dewan Kuliah Semua warga IPGKPT Ceramah nutrisi Ujian Kecergasan diri -Bersama Jab HEP April Ujian Kecergasan Fizikal (UKCG) Dewan Serbaguna IPGKPT 20 guru pelatih (pen. pengawas) Mengikut kalender IPGM 7/8 Mei Minggu Induksi Kurikulum PJK Bilik Simulasi 5 orang pensyarah 23 Julai Bengkel :Transformation Teaching and Learning the Fun Way (TGfU) Dewan Serbaguna 30 Pensyarah/guru sekolah -Dari 4 sek berhampiran Peruntukan LDP 10/11 Sep Kursus PEKERTI Oktober Kembara Bilik Simulasi IPGKPT IPGKPT 30 orang guru pelatih semester orang guru pelatih Peruntukan LDP Minggu Akademik Aktiviti Abseiling Treasure Hunt 74

75 JABATAN EKONOMI RUMAHTANGGA KETUA JABATAN EKONOMI RUMAHTANGGA RAZEYA JAN MOHD SHAMSUDIN DG 52 UNIT PENGURUSAN MAKANAN KETUA UNIT ROSMAWATI BINTI MAMAT DG 52 UNIT REKAAN JAHITAN PEN. KETUA JABATAN/KETUA UNIT NORAINI A KADIR DG52 75

76 JABATAN EKONOMI RUMAHTANGGA BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1 Razeya Jan bt. Mohd Shamsudin Ketua Jabatan M.Sc. Kurikulum dan Pengajaran UPM Bac. Pend.SRT-UPM Sijil Perguruan MPIK Ekonomi Rumah Tangga Noraini bt.a Kadir Pensyarah M.Sc.Kurikulum dan Pengajaran Bac.Pend.SRT-UPM Sijil Perguruan MPPM 3 Rosmawati Binti Hj. Mamat Pensyarah M.Sc. Pentadbiran Pendidikan UPM Bac. Pend. SRT - UPM DiploMA Pertanian-UPM Ekonomi Rumah Tangga Ekonomi Rumah Tangga AKTIVITI TAHUNAN JABATAN EKONOMI RUMAHTANGGA 2015 TARIKH AKTIVITI/PROGRAM TEMPAT SASARAN CATATAN 22-Apr-15 Kursus Gubahan Bunga Pensyarah IPG Teknik Bilik Jahitan Pn Rosmawati Mamat 76

77 JABATAN PENGAJIAN PERDAGANGAN KETUA JABATAN PENGAJIAN PERDAGANGAN T. SHANMUGAM DG48 UNIT PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN KETUA UNIT DR FAIZAH BT MD GHAZALI DG52 PENSYARAH KHIR JOHARI B MOHD ALI DG54 UNIT PERDAGANGAN PEN. KETUA JABATAN/KETUA UNIT NOR FILZAH HAYATI BT AHMAD DG48 PENSYARAH SHAHARUDIN B SAAD DG44 77

78 JABATAN PENGAJIAN PERDAGANGAN BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1 T. Shanmugam Ketua Jabatan Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Cemerlang), UM Sarjana Pendidikan, UM Sarjana Muda Sastera (Kepujian), UM Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian), HIU, US Diploma Pendidikan, UM 2 Shaharudin b. Saad Penolong Ketua Jabatan Sarjana Pengurusan Perniagaan (MBA), UKM Sarjana Muda Ekonomi Dgn. Pemasaran (HONS), UKM Diploma Perguruan Malaysia, IPSAH Sijil Perkhidmatan Kaunseling Malaysia, UTM 3 Dr. Faizah bt. Md Ghazali Pensyarah Kanan Doktor Falsafah, UPM Sarjana Pentadbiran Perniagaan, UKM Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian), UKM Diploma Pendidikan, UKM 4 Norfilzah Hayati bt. Ahmad Penyelaras LDP Sarjana Pendidikan, UKM Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian), UKM Diploma Pendidikan, UKM 5 Khir Johari b. Mohd Ali Pensyarah Kanan M Sc. Information Management, UiTM Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian), UKM Sijil Guru Kewangan Ekonomi Pendidikan Kewangan Ekonomi & Perakaunan Pengurusan & Pentadbiran Perniagaan Ekonomi & Pemasaran Math & Sains Kaunseling Pentadbiran Pendidikan Kewangan Perakaunan Pendidikan Perakaunan Pengurusan Pendidikan dan Keusahawanan Pengurusan dan Kewangan Perdagangan dan Prinsip Akaun Pengurusan Maklumat Perakaunan PP Awal Kanak-kanak

79 AKTIVITI TAHUNAN JABATAN PENGAJIAN PERDAGANGAN 2015 TARIKH AKTIVITI/PROGRAM TEMPAT SASARAN CATATAN Mei LPS - Kursus Pengurusan Kewangan Peribadi IPG Kampus Enstek 20 orang pensyarah/staf bukan akademik Pendedahan holistik tentang pengurusan kewangan peribadi Ogos LPS Kursus Keusawahanan merentasi kurikulum IPG Kampus Enstek Pelajar PISMP Sem 7 RBT Pendedahan mengenai elemen keusahawanan yang perlu di terapkan dalam setiap mata pelajaran September Ceramah pelaburan IPG Kampus Enstek 150 pelajar Kerjasama dengan PNB September Hari Kepenggunaan IPG Kampus Enstek Pelajar dan pensyarah Kerjasama dengan Kementerian Kepenggunaan dan Koperasi November Ceramah Pengurusan Kewangan Peribadi IPG Kampus Enstek Pelajar yang tamat kursus Kerjasama dengan Bank Negara 79

80 JABATAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL SETIAUSAHA VOKASIOANAL DR TAJUL YANG ARIFFIN B YANG HUSIN DG52 KETUA JABATAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL EN MOHD HASHIM B MISRON DG52 UNIT TEK AWAM EN MONG KHOL A/L HOK KEY DG44 EN NORDIN B ONAN DG48 UNIT TEK PEMESINAN EN ISHAK BIN LIMAT DG48 EN ZAINOL B HASSAN DG48 UNIT TEK KIMPALAN HJ SUHAIMY B AHMAD DG48 ROMY ABD B KADIR DG44 UNIT TEK AIRCON AZHAR B HASHIM DG48 ABD RAHMAN B ABDULLAH DG48 UNIT TEK ELEK & ELEKTRONIK ZAMRI B IBRAHIM DG48 MOHD NAZI MUSTAFA DG52 ABD GHANI B EHWAN DG52 UNIT AUTOMOTIF AMIN B SAID DG44 PEMBANTU ZUBIR BIN SALLEH RASHID AMIR GHANI 80

81 JABATAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1 Mohd Hashim Bin Misron Ketua Jabatan B.Tech (Kejuruteraan Mekanikal) Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia UNIT TEKNOLOGI AWAM 2 Mong khol a/l Hok Key Ketua Unit B.Tech(Kejuruteraan Awam) Sarjana (PTV) Kejuruteraan Mekanikal Tek Pemesinan Lukisan Kejuruteraan & CAD Kejuruteraan Awam Lukisan Kejuruteraan Nordin b. Onan Pensyarah B.Tech(Kejuruteraan Awam) Kejuruteraan Awam Lukisan Kejuruteraan UNIT TEKNOLOGI PEMESINAN 4 Ishak bin Limat Pensyarah B.Tech(Kejuruteraan Mekanikal) Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia 5 Zainol bin Hassan Ketua Unit B.Tech(Kejuruteraan Mekanikal) Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia UNIT TEKNOLOGI KIMPALAN 6 Hj Suhaimy bin Ahmad Pensyarah B.Tech(Kejuruteraan Mekanikal) Sarjana ( PTV) Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia 7 Romy bin Abd Kadir Ketua Unit B.Tech(Kejuruteraan Mekanikal) Sarjana ( PTV) Diploma Kemahiran Malaysia Teknologi Pemesinan Reka Bentuk Industri Reka Cipta Teknologi Pemesinan Reka Bentuk Industri Reka Cipta Kejuruteraan Mekanikal Tek Kimpalan Kejuruteraan Mekanikal Tek Kimpalan

82 UNIT TEKNOLOGI ELEKTRIK & ELEKTRONIK 8 Hj. Mohamad Nazi b. Mustafa Pensyarah B.Tech(Kejuruteraan Elektrik) Kejuruteraan Elektrik & 9. Hj Ghani bin Ikhwan Pensyarah B.Tech(Kejuruteraan Elektrik) Sarjana ( PTV) Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia 10. Zamri bin ibrahim Ketua Unit B.Tech(Kejuruteraan Mekanikal) Sarjana ( PTV) Elektronik Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Kejuruteraan Elektrik & Elektronik UNIT TEKNOLOGI AUTOMOTIF 11. Amin bin Said Ketua unit B.Tech(Kejuruteraan Mekanikal) Sarjana ( PTV) Kejuruteraan Mekanikal Teknologi Automotif UNIT TEKNOLOGI PENYAMANAN UDARA 12. Azahar bin Hashim Ketua Unit B.Tech(Kejuruteraan Mekanikal) Sarjana ( PTV) Kejuruteraan Mekanikal Teknologi Penyamanan Udara 13. Abd Rahman bin Abdullah Pensyarah B.Tech(Kejuruteraan Mekanikal) Sarjana ( ICT) Kejuruteraan Mekanikal Teknologi Penyamanan Udara

83 AKTIVITI TAHUNAN JABATAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 2015 (JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL) TARIKH AKTIVITI/PROGRAM TEMPAT SASARAN CATATAN 3 Jan Penyediaan Fail Meja dan Folio bagi pensyarah dan staf sokongan bagi tahun 2015 Jabatan Kejuruteraan Mekanikal/PTV Staf Jabatan Kejuteraan Mekanikal/PTV secara dalaman Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan memenuhi kehendak SPK Januari Pra Pembinaan struktur & bagi program khas DPLI & PISMP Vokasional. 1. Teknologi Pemesinan 2. Teknologi Kimpalan 3. Teknologi Automotif 4. Teknologi Penyamanan Udara 5. Teknologi Elektrik & Elektronik. 6. Teknologi Binaan Bangunan IPGKPT BANDAR ENSTEK Pembelian NOSS RM20 x 44 =RM880 Staf Jabatan PTV secara dalaman SME,KJ, KU Pensyarah akademik Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan memenuhi kehendak SPK dan perancangan. Setara dengan NOSS JPK Januari 1. Pembinaan struktur & Table 3 2. Pemurnian struktur dan Table 3 Diluar Kampus Cadangan 3 Hari Hotel Accassa PD. Hotel Tg Putri Melaka RM800/ Pegawai Pensyarah PTV SME,KJ, Pensyarah KV Pensyarah akademik Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan memenuhi kehendak SPK dan perancangan Febuari 1.Perbentangan stuktur program & Table 3 kepada JawatanKuasa Akademik IPGKPT & M3P ke1 2. Pemurnian dan Penambahbaikan struktur dan Table 3 IPGKPT BANDAR ENSTEK RM50/pegawai Pensyarah PTV secara dalaman SME, SUA,KJ, SUV,KU, Pensyarah akademik Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan memenuhi kehendak SPK dan perancangan Mac 1.Perbentangan stuktur program & Table 3 kepada JawatanKuasa SUV & Akademik IPGKPT & M3P ke 2 2. Pemurnian dan Penambahbaikan struktur dan Table 3 IPGKPT BANDAR ENSTEK SUV, SUA, SME,KJ, KU, Pensyarah akademik, Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan memenuhi kehendak SPK dan perancangan. 83

84 23 28 Mac 1.Perbentangan stuktur program & Table 3 kepada PPA Pusat Perkembangan Akademik IPGM 2. Pemiurnian dan Penambahbaikan struktur dan Table 3 IPGKPT BANDAR ENSTEK Jawatankuasa PPA IPGM. SUV, SUA, SME,KJ, KU, Pensyarah akademik, Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan memenuhi kehendak SPK dan perancangan Mei Perbentangan Struktur Program & Table 3 kepda Sanet IPGM untuk kelulusan dan Meyuarat Pengurusan tertinggi KSU untuk Kelulusan Program. 1. Teknologi Pemesinan 2. Teknologi Kimpalan 3. Teknologi Automotif 4. Teknologi Penyamanan Udara 5. Teknologi Elektrik & Elektronik. 6. Teknologi Binaan Bangunan Mesyuarat Pengurusan Tertuinggi Tertinggi, Peringkat KSU Rektor, Ahli Sanet, Pengrah PPA IPGM dan SUV, SUA. Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan memenuhi kehendak SPK dan perancangan. 1 Jan 15 Mac 15 mac Pemindahan Aset dan Peralatan peralatan dan pemasangan serta penyelenggaraan. Bengkel Baru akan mula boleh beroperasi. Bengkel Baru IPGMKPT Pihak Kotraktor Zekon, HUKM dan Pengarah serta Pegawai IPGMKPT Kerjasama dengan Pihak Kontraktor dan pegawai IPGMKPT. Tarikh ini mengikut perjanjian kontrak jika tiada kelewatan disebabkan cuaca Mei 1-6 Jun KURSUS DALAMAN & Beyond Profoma. 1. CAD Asas 2. CAD 3 D Asas IPGKPT BANDAR ENSTEK RM40/pegawai pensyarah PTV Pensyarah Politeknik & Guru KV & PAV. Tenaga Pengajar Giat mara. Kerjasama dengan Jabatan PTV & RBT Pendedahan dan pengukuhan P&P dalam Mata pelajaran amali (Kontekstual Learning) 3 Feb - 12 Jun Analisis Jurang dan sebagai penemuduga bagi tenaga pengajar KV & PAV mendapatkan VTO,VTE dan VTM. IPGKPT Enstek dan tempat yang akan dicadangkan oleh pihak yg bertanggung-jawap. Master tranner yang dilantik oleh IPGM & CIAST Kerjasama CIAST dan, JPK dan BPTV Peningkattan kualiti tenaga pengajar KV dan PAV di Malaysia. 84

85 Feb-Dec 2015 Penulisan ilmiah/latihan Kemahiran/ Latihan Industri/Pembinaan kertas kerja Peringkat Jabatan/ IPGM IPGKPT Enstek dan tempat yang akan dicadangkan. Pensyarah Jabatan Pendidikan Teknik & Vokasional Pemantapan Kemahiran Ilmiah dan kajian 85

86 JABATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI PROFESIONALISME KEGURUAN KETUA JABATAN PENYELIDIDKAN DAN INOVASI PROFESIONALISME KEGURUAN DR YEE SYE FOONG DG 52 UNIT PERANCANGAN & PENGURUSAN PENYELIDIKAN & INOVASI KETUA UNIT EN. CHANDER VENGADASALAM DG 44 PENSYARAH PN. KWAN SHWU SHYAN DG 44 UNIT PENILAIAN PROGRAM KETUA UNIT DR. ABU BAKAR BIN ABDULLAH - DG 52 PENSYARAH PN. SYAMSIAH BT MOKHTAR DG 44 UNIT PEMBANGUNAN PROFESIONALISME & KESARJANAAN KETUA UNIT EN WEE MOON LEONG DG 52 PENSYARAH EN. S. SANMUGAM DG 44 UNIT INOVASI & PENATARAN KETUA UNIT EN. ZAMRY IBRAHIM DG 48 PENSYARAH 86

87 JABATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI PROFESIONALISME KEGURUAN BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1 Dr. Yee Sye Foong Ketua Jabatan Ph.D., M.Ed., B.Sc.Ed.(Hons.), L.T.C.L., A.T.C.L. 2 En. Wee Moon Leong Ketua Unit Pembangunan Profesionalisme & Kesarjanaan 3 Dr. Abu Bakar Abdullah Ketua Unit Penilaian Program 4. En. Zamry Ibrahim Ketua Unit Penataran & Inovasi 5. En. Chander Vengadasalam Ketua Unit Perancangan Penyelidikan & Inovasi Pendidikan Sains, Pendidikan Sains & Mat, Kimia, Matematik, Instrumental Tchg. (Piano) Instrumental Tchg. (Piano) Samb M.Ed., B.Ed. TESL Ph.D. M.Sc. B.Sc. Sarjana Sains Sarjana Muda Sains Kejuruteraan Elektrik Sarjana Pendidikan Sarjana Muda Pendidikan 6. En. S. Sanmugam Pensyarah Sarjana Sarjana Muda 7. Pn. Syamsiah Mokhtar Pensyarah Sarjana PTV Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan 8. Pn. Kwan Shwu Shyan Pensyarah M.Sc. Bacelor Muzik Fizik Pentadbiran Pendidikan Fizik Fizik Gunaan Elektronik Perhubungan Pendidikan Moral PJK Pendidikan Moral Pengajaran Bahasa Tamil Perdagangan Pemasaran Pendidikan Muzik Pendidikan Muzik 87

88 AKTIVITI TAHUNAN JABATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI PROFESIONALISME KEGURUAN 2015 TARIKH AKTIVITI/PROGRAM TEMPAT SASARAN CATATAN Feb Penyerahan cadangan penyelidikan oleh Jabatan/Unit PROGRAM PENYELIDIKAN & INOVASI IPG KP Teknik Pensyarah/ Penyelia dari setiap Jabatan/Unit IPGKPT Unit Perancangan & Pengurusan Penyelidikan & Inovasi Mac Perbincangan Kali Pertama (Bimbingan Metodologi & Pengumpulan Data) IPG KP Teknik Pensyarah/ Penyelia dari setiap Jabatan/Unit IPGKPT Unit Perancangan & Pengurusan Penyelidikan & Inovasi Apr Pemantauan penyelidikan Jabatan/Unit Kali Pertama IPG KP Teknik Pensyarah/ Penyelia setiap Jabatan/Unit IPGKPT Unit Perancangan & Pengurusan Penyelidikan & Inovasi Mei Perbincangan Kali Kedua (Bimbingan Analisis Data) IPG KP Teknik Pensyarah/ Penyelia dari setiap Jabatan/Unit IPGKPT Unit Perancangan & Pengurusan Penyelidikan & Inovasi Jul Pemantauan penyelidikan Jabatan/Unit Kali Kedua IPG KP Teknik Pensyarah/ Penyelia bagi setiap Jabatan/Unit IPGKPT Unit Perancangan & Pengurusan Penyelidikan & Inovasi Ogos Perbincangan Kali Ketiga (Bimbingan Penulisan Laporan ) IPG KP Teknik Pensyarah/ Penyelia dari setiap Jabatan/Unit IPGKPT Unit Perancangan & Pengurusan Penyelidikan & Inovasi Sept Penyerahan Laporan Penyelidikan Jabatan/Unit IPGKPT IPG KP Teknik Pensyarah/ Penyelia bagi setiap Jabatan/Unit IPGKPT Unit Perancangan & Pengurusan Penyelidikan & Inovasi 88

89 PENATARAN PENYELIDIKAN & INOVASI Jan Ogos 2015 Seminar Kebangsaan Penyelidikan Pendidikan IPG KP Teknik Pensyarah IPG, IPTA, IPTS, Politeknik, Bhg KPM, guru sekolah Semua Unit Okt 2015 Seminar Penyelidikan/ Pertandingan Inovasi (mengikut keperluan IPGM) IPG KP Teknik Semua pensyarah IPGKPT Semua Unit Apr 2015 Pertandingan Kreativiti & Inovasi IPG KP Teknik Jun Sept 2015 Semua pensyarah & pelajar Semua Unit Penerbitan TEKNOKRAT Jld. XVII IPG KP Teknik Semua pensyarah IPGKPT Unit Penataran & Inovasi PENILAIAN PROGRAM Mac hingga April 2015 Penilaian Interim PISMP Ambilan 2013 IPG KP Teknik Jan Mac 2015 Kajian Pengesanan Graduan Kohort 4 IPG KP Teknik Pelajar Semester 5 Amb Guru permulaan PISMP Amb 2010 Unit Penilaian Program Unit Penilaian Program 4. PEMBANGUNAN PROFESIONALISME & KESARJANAAN Jan 2015 Kursus Inovasi IPG KP Teknik Semua pensyarah IPGKPT Unit Pembangunan Profesionalisme & Kesarjanaan Ogos 2015 Kursus Penghasilan Artikel daripada Tesis IPG KP Teknik 25 orang (Wakil dari setiap Jabatan/Unit) Unit Pembangunan Profesionalisme & Kesarjanaan PELAKSANAAN PROSEDUR KUALITI PUP04 MAKLUM BALAS PELANGGAN Jan 2015 Mengumpul data SSKP bagi produk PISMP Ambilan Jan 2010 IPG KP Teknik Urus Setia JK Maklum Balas Pelanggan JK Maklum Balas Pelanggan & Unit Penilaian Program 89

90 Apr 2015 Menganalisis data SSKP bagi produk PISMP Ambilan Jan 2010 IPG KP Teknik Urus Setia JK Maklum Balas Pelanggan JK Maklum Balas Pelanggan & Unit Penilaian Program Mei 2015 Menulis Laporan Kepuasan Pelanggan bagi produk PISMP Ambilan Jan 2010 IPG KP Teknik Urus Setia JK Maklum Balas Pelanggan JK Maklum Balas Pelanggan & Unit Penilaian Program 90

91 UNIT KOKURIKULUM KETUA UNIT KOKURIKULUM MOHD SUKRI BIN MAAROF DG 44 UNIT BINA INSAN GURU UNIT SUKAN UNIT BERUNIFOM UNIT PERSATUAN PENYELARAS SITI RAPIAH BINTI ABD RAHMAN DG 54 PENOLONG PENYELARAS BIG MOHAMMAD BIN SEMAN- DG44 PEGAWAI PENGURUSAN AHMAD SYAKIR BIN ARSHAD DG 32 PENYELARAS AHMAD ROZI BIN ABU DG 44 PENYELARAS OLAHRAGA GHAZALI BIN ISMAIL DG48 PENOLONG PENYELARAS MUHAMAD ARSHAD MOHD ALI-DG44 PENSYARAH RASHIDA BT AWANGDG52 GHAZALI BIN ISMAILDG48 MUHAMAD ARSHAD MOHD ALI-DG44 MOHAMMAD BIN SEMAN-DG44 AHMAD ROZI BIN ABU DG44 PENYELARAS ROHAIZA MOHAMED DG48 PENSYARAH SITI RAPIAH BT ABD RAHMAN DG54 AHMAD ROZI BIN ABU DG44 MOHAMMAD BIN SEMAN DG 44 MOHD SUKRI BIN MAAROF DG 44 ROHAIZA MOHAMED DG48 PENYELARAS MUHAMAD ARSHAD MOHD ALI- DG44 PENSYARAH RASHIDA BT AWANGDG52 GHAZALI BIN ISMAILDG48 MUHAMAD ARSHAD MOHD ALI- DG44 MOHAMMAD BIN SEMAN-DG44 AHMAD ROZI BIN ABU DG44 ROHAIZA MOHAMED DG48 91

92 UNIT KOKURIKULUM BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1 Mohd Sukri Bin Maarof Ketua Unit Bacelor Komunikasi ( UPM ) Master Pembangunan Sumber Manusia ( UPM ) Diploma Pendidikan Jasmani Tali Temali Kawad Kaki Pandu Arah Aktiviti Darat / Air / Udara Siti Rapiah bt. Abd Rahman Pensyarah Kanan Ms In Management Bac. Sc & Edu 3 Rashida bt. Awang Pensyarah Kanan Sarjana Teknologi Pendidikan Sarjana Muda Sains &Pend. 4 Ghazali bin Ismail Pensyarah M. Sc ( Pengurusan Pendidikan ) UPM Bacelor Pendidikan ( Pendidikan Jasmani ) UPM Diploma Keguruan ( Pendidikan Jasmani ) IPSI Sijil Perguruan Khas ( Pendidikan Jasmani ) MPIK Sijil Perguruan ( Pendidikan Jasmani ) MPIK Pengurusan Matematik Teknologi Pendidikan Matematik dan Kimia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Olahraga ( Kejurulatihan dan Kepegawaian ) Jurulatih Bola Sepak Jurulatih Ragbi Jurulatih dan Pengadil Bola Baling Pengurusan Kokurikulum Ahmad Rozi b. Abu Pensyarah Sarjana Muda Sastera dan Sains Sosial Sarjana Bahasa Melayu 6 Rohaiza bt. Mohamed Pensyarah Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan Pengajian Media Bahasa Melayu Fizik & Kimia

93 7 Muhamad Arshad b. Mohd Ali Pensyarah Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kesusasteraan Melayu Ijazah Sarjana Sains Pembangunan Sumber Manusia 8 Mohammad b.seman Pensyarah Sijil Perguruan Asas 92 IPG Kota Bahru (10 Febuary 1993) Diploma Pendidikan Jasmani dan Kesihatan IPG Batu Rakit Terengganu (28 Ogos 1997) Diploma Antarabangsa PJK (2013) Ijazah Sarjan Muda Sains Sukan Universiti Malaya (1 Ogos 2008) Sarjana Pendidikan Jasmani Universiti Malaya (2012 Kesusasteraan Melayu Sijil Rekreasi Level III Kebangsaan Jurulatih Kecergasan Kebangsaan Jurulatih Dan Pengadil Bola Baling Wilayah Persekutuan

94 AKTIVITI TAHUNAN UNIT KOKURIKULUM 2015 TARIKH AKTIVITI/PROGRAM TEMPAT SASARAN CATATAN Jan-Nov Aktiviti Ekstra Kokurikulum (Pertandingan Pertandingan Jemputan / Sekretariat Rukun Negara) Semenanjung Malaysia Pelajar sepenuh masa Penglibatan pelajar sepanjang tahun Jan-Mei Feb-April 07-Feb BIG Fasa 5/1 Lawatan Penanda Aras BIG Fasa 3/1 - Aktiviti Kemasyarakatan Sekitar Zon Sekitar Zon 5 PISMP Amb Jan orang pelajar - (6 Kumpulan) 3 PISMP Amb Jan orang pelajar (2 Kumpulan) Larian Mesra 1 Malaysia - (1 Murid 1 Sukan) IPGKPT Semua pelajar & staf Keperluan sukatan BIG 7 jam Keperluan sukatan BIG 7 jam Program Tahunan & Memupuk semangat kerjasama 3-6 Mac Kejohanan Olahraga Tahunan IPG Kampus Pendidikan Teknik Kali ke 3 IPGKPT / USIM NILAI Semua pelajar sepenuh masa, pensyarah dan staf Latihan Pengeloaan dan Kepegawaian 12 Mac BIG Fasa 2/2 - Bengkel/Seminar IPGKPT 2PISMP Ambilan Jun orang pelajar - (2 kumpulan) Keperluan sukatan BIG - 3 jam Mac BIG Peringkat 4 - Bengkel Pendidikan & Lawatan Penanda aras Dilaksanakan di sekolah masing-masing PPG Amb Jun orang pelajar Keperluan sukatan BIG -20 jam Mac BIG Peringkat 4 - Bengkel Pendidikan & Lawatan Penanda aras Dilaksanakan di sekolah masing-masing PPG Amb Feb orang pelajar Keperluan sukatan BIG 20 jam 19 Mac BIG Fasa 5/2 - Bengkel/Seminar IPGKPT 5 PISMP Amb Jan orang pelajar (6 Kumpulan) Keperluan sukatan BIG 3 jam 94

95 20-23 Mac April Perkhemahan Unit Beruniform KDC Kursus KOAM (Kursus Pegawai Teknikal KOAM) MELAKA IPGKPT DPLI SABK Ambilan Nov orang pelajar 5 PISMP Amb Jan orang pelajar (8 kumpulan) 30 Mac 3 April Persediaan & Pertandingan Mini Pra KAGUM IPGKPT Semua pelajar Keperluan sukatan Gerko Unit Beruniform 4 Hari 3 Malam Keperluan Sukatan Kokurikulum WAJ 3112 Keperluan KAGUM Persediaan KAGUM 7 Hari Feb-April 02-Apr BIG Fasa 2/1 Aktiviti Kemasyarakatan BIG Fasa 3/2 - Bengkel/Seminar Sekitar Zon IPGKPT 2PISMP Ambilan Jun orang pelajar (2 kumpulan) 3 PISMP Amb Jan orang pelajar (2 Kumpulan) Keperluan sukatan BIG 7 jam Keperluan sukatan BIG 3 jam April BIG Peringkat 4 - Bengkel Pendidikan & Lawatan Penanda aras Dilaksanakan di sekolah masing-masing PPG Amb Khas orang pelajar Keperluan sukatan BIG 20 jam April Mesyuarat Perancangan Kokurikulum Sekitar Zon 13 orang Keperluan pengurusan Kokurikulum 7 10 Mei Kursus Pemantapan Kejurulatihan BIG Dengan Kerjasama IPG Kampus Tun Hussein Onn MERSING, JOHOR 30 Pensyarah Meningkatkan tahap kejurulatihan (LPS) 23 Julai 23 Julai Julai BIG Fasa 6/1 - Lawatan Penanda Aras BIG Fasa 6/2 - Bengkel/Seminar BIG 1 Siri 1 - Perkhemahan IPGKPT IPGKPT PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN 6 PISMP Amb Jan orang pelajar - (6 Kumpulan) 6 PISMP Amb Jan orang pelajar - (6 Kumpulan) 1 PISMP Amb Jun orang pelajar - (3 kumpulan) Keperluan sukatan BIG 7 jam Keperluan sukatan BIG 3 jam Keperluan sukatan BIG 4 hari 3 malam 95

96 3 6 Ogos BIG 1 Siri 2 - Perkhemahan PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN 1 PISMP Amb Jun orang pelajar - (3 kumpulan) Keperluan sukatan BIG 4 hari 3 malam 22 Ogos Kursus Kawad Kaki Formasi IPGKPT 4PISMP Amb Jan orang Keperluan Sukatan Unit Beruniform WAJ Sept BIG Fasa 4 - Khidmat Komuniti Pedalaman JOHOL, NEGERI SEMBILAN 4 PISMP Amb Jan orang pelajar (2 Kumpulan) Keperluan sukatan BIG 3hari 2 malam Oct Okt BIG Fasa 3 - Pengendalian Majlis Rasmi Perkhemahan Unit Beruniform IPGKPT BATU PAHAT, JOHOR 3PISMP Ambilan Jun orang pelajar - (2 kumpulan) 4 PISMP Amb Jan orang pelajar (2 Kumpulan) Keperluan sukatan BIG 5 jam Perkhemahan sebagai amali bagi mengaplikasi apa yang telah dipelajari dalam kelas - Keperluan Sukatan WAJ 3111 Oct Minggu Akademik dan Kokurikulum IPGKPT Semua pelajar Oct Oct Pertandingan Kawad Antara IPG Projek Persatuan Okt Mesyuarat Perancangan Kokurikulum Januari Mei 2015 IPGKPT IPGKPT 4 PISMP Ambilan Jan orang pelajar 6 PISMP Amb Jan orang pelajar Keperluan sukatan Persatuan WAJ3113 Sekitar Zon 3 hari 2 malam 15 orang Keperluan ISO 96

97 UNIT PEPERIKSAAN & PENILAIAN KETUA UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN EN. AZHAR BIN MUHAMMAD DG44 (KUP) PENGURUSAN PEPERIKSAAN PEGAWAI PENGURUSAN PN. WAN NORHAFIZA BINTI ABDUL RAHIM (DG44) PENTADBIRAN DAN PERKHIMATAN SOKONGAN PEMBANTU AM PEJABAT PN. SAROJA A/P NADESAN (N4) NURAIN BINTI AB. KARIM (N11) PELAKSANAAN PENTAKSIRAN EN. TAN TECK SENG PENSYARAH (DG52) PN. FAUZIAH BINTI HASHIM PENSYARAH (DG48) EN. MOHD HARATH ALI BAJUNID BIN OMAR PENSYARAH (DG44) 97

98 UNIT PEPERIKSAAN & PENILAIAN BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1 Azhar bin Muhammad Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Sarjana Muda Sains (Kepujian) Diploma Pendidikan Botani Sains Pn. Wan Norhafiza binti Abdul Rahim Pegawai Pengurusan Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Kimia Pn. Saroja a/p Nadesan Pembantu Am Pejabat Cik Nurain binti Ab. Karim Pembantu Am Pejabat SPM

99 AKTIVITI TAHUNAN UNIT PEPERIKSAAN & PENILAIAN 2015 TARIKH AKTIVITI/PROGRAM TEMPAT SASARAN CATATAN 5 Januari Januari 9-12 Februari Mesyuarat Unit Peperiksaan dan Penilaian Peperiksaan Ulangan/Khas Januari 2015 (Penuh Masa & PPG) Lawatan Penanda Aras Meningkatkan Kecekapan Pengurusan Peperiksaan ke IPGK Perlis dan IPGK Darul Aman 6 Februari Mesyuarat JKPPIPG - Pengesahan Keputusan Peperiksaan Januari kali setahun 4 orang pegawai Unit Peperiksaan Calon Gagal Peperiksaan Asal November orang pegawai dan staf peperiksaan Keputusan Peperiksaan Ulangan Januari 2015 IPGKPT IPGKPT IPG KAMPUS PERLIS DAN IPG KAMPUS DARUL AMAN IPGKPT Februari 2-4 Mac 10 Mac April April Bengkel Penggubalan Kertas Soalan Peperiksaan Mei dan Jun 2015 Mesyuarat Pemurnian Kertas Soalan Peperiksaan Mei dan Jun orang terdiri daripada : Ketua Panel Penggubal Pensyarah Penggubal Urusetia / Fasilitator UPP 60 orang terdiri daripada :Iee Ketua Penggubal Setiausaha Akademik Urusetia UPP INSTITUT LATIHAN FAMA, PORT DICSON HOTEL SERI MALAYSIA, BAGAN LALANG Bengkel Aplikasi Sistem Pengurusan Peperiksaan Semua pensyarah IPGKPT Lawatan Verifikasi Penyemakan / Moderasi KK / Ujian Amali Mesyuarat Penilaian Aktiviti Akademik Semester 1/2015 dan Perancangan Aktiviti Semester 2/2015 iee Setiausaha Akademik Ketua Jabatan Pensyarah 30 orang terdiri daripada : Timbalan Pengarah Setiausaha Akademik Ketua-Ketua Jabatan IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK MELAKA Tuntutan perjalanan dan penginapan fasilatator dan jurulatih dari IPG Kampus Ipoh 99

100 12 Mei Mesyuarat JKPPIPG - Kelayakan Menduduki Peperiksaan Mei Mei Mei Taklimat Peperiksaan dan Pengawasan Peperiksaan Mei Mei Mesyuarat JKPPIPG - Kelayakan Menduduki Peperiksaan Jun 2015(KDC) 3 5 Jun Ketua-Ketua Unit iee Penyelaras MQA Penyelaras Majlis Kualiti Semua Penyelaras Program Laporan kehadiran, kesempurnaan markah kerja kursus, Gerak Kerja Kokurikulum serta Praktikum dapat dibentang dan disahkan Calon dan Pengawas. Seminggu sebelum peperiksaan Calon Asal peperiksaan Mei 2015 Laporan kehadiran, kesempurnaan markah kerja kursus, Gerak Kerja Kokurikulum serta Praktikum dapat dibentang dan disahkan IPGKPT IPGKPT IPGKPT IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK Peperiksaan Jun 2015 Calon asal IPGKPT 9 Jun Mesyuarat JKPPIPG - Pengesahan Keputusan Peperiksaan Mei Julai Peperiksaan Ulangan Julai Julai Mesyuarat JKPPIPG - Pengesahan Keputusan Peperiksaan Jun Julai Bengkel Penggubalan Kertas Soalan Peperiksaan November dan Disember Julai Mesyuarat JKPPIPG Pengesahan keputusan peperiksaan Ulangan Julai 2015 Keputusan peperiksaan calon asal Mei 2015 Calon Gagal Peperiksaan asal Mei 2015 Keputusan peperiksaan calon asal Jun orang terdiri daripada : Ketua Panel Penggubal Pensyarah Penggubal Urusetia / Fasilitator UPP Keputusan peperiksaan ulangan Julai 2015 IPGKPT IPGKPT IPGKPT HOTEL SERI MALAYSIA, AYER KEROH IPGKPT 100

101 29-31 Julai Mesyuarat Pemurnian Kertas Soalan Peperiksaan November dan Disember September Peperiksaan Ulangan September Sep Mesyuarat JKPPIPG Pengesahan Keputusan Peperiksaan Ulangan September Oktober Mesyuarat Pengurusan Akademik dan Kokurikulum 30 Oktober Mesyuarat JKPPIPG Kelayakan Menduduki Peperiksaan November November Taklimat Peperiksaan dan pengawasan 9 20 November Peperiksaan November November 5 Disember Mesyuarat JKPPIPG Pengesahan Keputusan Peperiksaan November 2015 Mesyuarat JKPPIPG Pengesahan Keputusan Peperiksaan November 2015 dan Kelayakan Menduduki Peperiksaan Disember 2015 (KDC) 60 orang terdiri daripada : iee, Ketua Penggubal Setiausaha Akademik Urusetia UPP Peperiksaan Asal Jun 2014 (KDC) Keputusan peperiksaan ulangan September orang terdiri daripada : Setiausaha Akademik Ketua-Ketua Jabatan Ketua-Ketua Unit iee Penyelaras MQA Penyelaras Majlis Kualiti Semua Penyelaras Program Laporan kehadiran, kesempurnaan markah kerja kursus, Gerak Kerja Kokurikulum serta Praktikum dapat dibentang dan disahkan Calon dan Pengawas. Seminggu sebelum peperiksaan Calon Asal peperiksaan November 2015 Keputusan peperiksaan calon asal November 2015 Calon Asal peperiksaan November 2015 dan Laporan kehadiran, kesempurnaan markah kerja DE PALMA HOTEL, AMPANG IPGKPT IPGKPT HOTEL DE PALMA KUALA SELANGOR IPGKPT IPGKPT IPGKPT IPGKPT Pelajar PISMP Semester 8 IPGKPT 101

102 14 18 Dis Peperiksaan Disember 2015 (KDC) 29 Disember Mesyuarat JKPPIPG - Pengesahan Keputusan Peperiksaan Disember 2015 (KDC) 30 Disember Mesyuarat Unit Peperiksaan dan Penilaian kursus, Gerak Kerja Kokurikulum serta Praktikum dapat dibentang dan disahkan Calon Asal peperiksaan Disember 2015 Calon Asal peperiksaan Disember kali setahun 4 orang pegawai Unit Peperiksaan IPGKPT IPGKPT IPGKPT 102

103 UNIT PRAKTIKUM KETUA UNIT PRAKTIKUM AZHAR B HASHIM DG48 REKOD, DATA INTERSHIP & ELAUN PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN CIK HJH DG BIBAH BT AG TUAH DG44 (MENJALANKAN TUGAS) PENEMPATAN PELAJAR PEGAWAI PENGURUSAN PRAKTIKUM NUR AZIEYAN BT ABDULLAH DG41 REKOD DAN DATA PBS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN NOOR HASLINDA BT HJ. SHUIB DG44 (MENJALANKAN TUGAS) PERKHIDMATAN SOKONGAN PEMBANTU OPERASI MOHD NAZRI BIN YAAKOB N11 103

104 UNIT PRAKTIKUM BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1 Hj. Azhar bin Hashim Ketua Unit M. Sc. (T&V) UPM. B. Tech (Mech. Eng) UTM Diploma Perguruan Malaysia MPT Diploma Lanjutan (VTM Ciast, JPK) 2 Nur Azieyan Kueh Yan Yan Pegawai Pengurusan Praktikum 3 Cik Hjh Dg Bibah binti Ag Tuah Pembantu Pegawai Pengurus Praktikum (menjalankan tugas) 4 Noor Haslinda binti Hj. Shuib Pembantu Pegawai Pengurus Praktikum (menjalankan tugas) Bachelor of Teaching (Primary Education) With Honours (OUM-KPM) Sijil Perguruan Asas (IPGTHO) Diploma Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan (IAB) Bac. Sc (Hons) Education, UMS Bac. Education (Counseling & Guidance), UPM M. Counseling & Guidance, UKM Pend. Teknik & Vokasional Kejuruteraan Mekanikal Penyejukan & Penyamanan Udara Vocational Training Manager Matematik Pengajian Matematik Pengurusan (IAB) Pengurusan dan Kepimpinan Sains Bimbingan dan Kaunseling Bimbingan dan Kaunseling 5 Mohd. Nazri bin Yaakob Pembantu Operasi SPM Pembantu Operasi 104

105 BIL TAKWIM UNIT PRAKTIKUM 2015 TARIKH PROGRAM/AMBILAN TEMPOH MULA TAMAT AKTIVITI DPLI SABK SM [NOV 2013] 7PISMP [JAN 2012] 3PISMP [JAN 2014] PPG [JUN 2011] 19 JAN 17 APR 12M PRAKTIKUM 26 JAN 24 APR 12M PRAKTIKUM F3 09 MAC 13 MAC 1M PBS 3 30 MAC 24 APR 4M INTERNSHIP CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 [14 MAC 22 MAC] PISMP [JUN 2014] 5PISMP [JAN 2013] PDPK Giat MARA [JUN 2014] 8PISMP [JAN 2012] 6PISMP [JAN 2013] PPG [JUN 2012] 3PISMP [JUN 2014] 23 MAC 27 MAC 1M PBS 2 06 APR 01 MEI 4M PRAKTIKUM F1 CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN TAHUN [30 MEI 14 JUN] CUTI IPG PERTENGAHAN TAHUN [30 MEI 21 JUN] 22 JUN 11 SEP 12M PRAKTIKUM 27 JUL 21 OGO 4M INTERNSHIP 03 OGO 02 OKT 8M PRAKTIKUM F2 10 OGO 05 SEP 4M INTERNSHIP 14 SEP 18 SEP 1M PBS 3 105

106 12 1PISMP [JUN 2015] 14 SEP 18 SEP 1M PBS 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 [19 SEP 27 SEP] 13 4PISMP [JAN 2014] 28 SEP 02 OKT 1M PBS 4 106

107 UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN KETUA UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN KAMARUZAMAN BIN MAMAD DG 44 PENYELARASAN PROGRAM LATIHAN PEMBANGUNAN STAF PEGAWAI PENGURUSAN NAJIHAH BINTI MAT SHAH DG 41 PENYELARAS JABATAN AJK JABATAN PENSYARAH JABATAN PENGAJIAN MELAYU JABATAN BAHASA JABATAN ILMU PENDIDIKAN JABATAN SAINS JABATAN MATEMATIK JABATAN PERDAGANGAN JABATAN ISLAM & MORAL JABATAN KAJIAN SOSIAL JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JABATAN REKABENTUK TEKNOLOGI JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT JABATAN MEKANIKAL JABATAN EKONOMI RUMAH TANGGA UNIT PRAKTIKUM UNIT PEPERIKSAAN & PENILAIAN UNIT KHIDMAD PENGURUSAN UNIT KO-KURIKULUM UNIT KAUNSELING PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN SOKONGAN Pembantu Tadbir ZUNAIDI BIN MAT HUSIN N17 Pembantu Operasi M. KHAIRUL HELMI BIN ISMADI N11 PENYELARAS PROGRAM KURSUS DALAM PERKHIMATAN PEGAWAI PENGURUSAN ZAKARIA BIN MUSTAFA DG 41 PENYELARAS JABATAN AJK JABATAN PENSYARAH LINUS JABATAN PENGAJIAN MELAYU JABATAN BAHASA JABATAN MATEMATIK MBM - JABATAN PNGAJIAN MELAYU INDUKSI PENSYARAH BAHARU PGSR 107

108 UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1 Kamaruzaman bin Mamad Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Sarjana Muda Seni Seni Visual Najihah bt. Mat Shah Pegawai Pengurusan Bacelor Sains Kepujian(Biologi) UPM Biologi Diploma Pendidikan (IPGKP Teknik ) 3 Zakaria bin Mustafa Pegawai Pengurusan Ijazah Sarjana Pendidikan Sarjana Muda Pengajaran (Pendidikan Rendah) dengan Kepujian Sikil Perguruan Asas Pengajian Kurikulum Kemahiran Hidup Pengajian Melayu Zunaidi bin Mat Husin Pembantu Tadbir M. Khairul Helmi bin Ismadi Pembantu Operasi

109 Bil Latihan Pembangunan Staf Aktiviti:bengkel/ kursus/ ceramah/ forum konferens/ seminar/ book review JADUAL PERANCANGAN KURSUS UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 2015 Tarikh Tempat Bil Pegawai / Staf Sokongan Bil Pensyarah Jangka masa Penganjur Urusetia 1 KURSUS KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF 9 & 16/01/2015 IPGKPT JAM JABATAN PENYELIDIKAN WEE MOON LEONG 2 BENGKEL PEMBINAAN MODUL KEPAKARAN PENSYARAH 14-16/01/2015 IPGKPT JAM JABATAN MATEMATIK PN MANISAH BINTI MOHD SHAH 3 BENGKEL PERSIAPAN AKREDITASI MQA 20/01/2015 IPGKPT 30 5 I HARI SEKRETARIAT MS ISO PN. SITI KHADZIMAH BT SALLIP 4 BENGKEL PERSIAPAN AKREDITASI MQA 21/01/2015 IPGKPT HARI SEKRETARIAT MS ISO PN. SITI KHADZIMAH BT SALLIP 5 BENGKEL PEMANTAPAN PENGURUSAN KURSUS BAGI PENYELARAS LDP IPG KPT 6 KURSUS KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC) 23-26/03/2015 MELAKA HARI UNIT LDP 22-24/02/2015 IPGKPT 15 3 HARI JAB. SAINS EN ZAKARIA BIN MUSTAFA PN NORHAYATI MUHAMMAD 7 KURSUS PEMANTAPAN KSSR PENSYARAH PENDIDIKAN MORAL 23/02/2015 IPGKPT 25 1 HARI JAB. PENDIDIKAN ISLAM DAN DR SAKHILAH BT SHAHKAT ALI 109

110 MORAL 8 BENGKEL PEMANTAPAN PEMBUDAYAAN KBAT DALAM KALANGAN PENSYARAH 9-11/2/2015 IPGKPT 40 3 HARI JK AKADEMIK PN. HALIZA HAMZAH 9 BENGKEL APLIKASI MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL 02-03/03/15 IPGKPT 15 2 HARI JAB. SAINS SOSIAL PN. AZIMAH BT A SAMAH 10 BENGKEL E-COACHING UNTUK PENSYARAH SIRI 1 MAC MELAKA 30 3 HARI JAWATANKUA SA BOS EN. MUSTAFFAR BIN ABD. MAJID 11 KURSUS AUTOCAD 03-05/03/2015 PORT DICKSON HARI JAB. RBT EN. BAHARUDIN SALEH 12 BENGKEL INDUKSI PENDIDIKAN KHAS MERENTAS KURIKULUM 4-6/3/2015 ANCASA RESORT, PORT DICKSON 30 3 HARI JABATAN ILMU PENDIDIKAN PN. FAUZIAH HASHIM 13 KURSUS PEMANTAPAN KEFAHAMAN MS ISO 03/12/2015 IPGKPT 30 1 HARI JAWATANKUA SA MQF PN. JOY NESAMALAR SAMUEL 14 LEARNING OBJECT : TOOLS FOR LO DEVELOPMENTS 10/03/2015 IPGKPT HARI JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DR. FARIDAH HANIM YAHYA 15 LEARNING OBJECT : GUIDELINE AND DEVELOPMENT OF LO 17/03/2015 IPGKPT 2 20 I HARI JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN TN. HJ. ROHAIZAD AGIL 110

111 16 KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME PENSYARAH : PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC), LESSON STUDY DAN TEAM TEACHING 25-27/3/2015 PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN 40 3 HARI JK AKADEMIK PN. HALIZA HAMZAH 17 KURSUS TEAM BONDING 25-27/03/2015 MELAKA 40 3 HARI UPSK PN. SAADAH SUMRAH 18 KURSUS KOAM 01/04/2015 IPGKPT HARI UNIT KOKURIKULU M MOHD SUKRI BIN MA'AROF 19 BENGKEL E-COACHING UNTUK PENSYARAH SIRI 2 APRIL MELAKA 30 3 HARI J/K PENGURUSAN KUALITI IPG EN. MUSTAFFAR BIN ABD. MAJID 20 BENGKEL PENULISAN AKADEMIK JABATAN SAINS 01-03/04/2015 MELAKA 15 3 HARI JAB. SAINS PN NORHAYATI MUHAMMAD 21 KURSUS MUZIK TRADISIONAL (GAMELAN) 07-10/04/2015 INSTITUT LATIHAN AWAM, MELAKA 15 4 HARI JAB. SAINS SOSIAL PN. AZIMAH BT A SAMAH 22 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN SIRI 1/ /04/2015 JOHOR BAHRU HARI UNIT KEWANGAN EN ROSLAN BIN DAMRI 23 KURSUS GUBAHAN BUNGA 22/4/2015 IPGKPT HARI JAB. ERT PN. ROSMAWATI BT MAMAT 111

112 24 KURSUS SISTEM PENGURUSAN FAIL 23-25/04/2015 PORT DICKSON HARI UNIT KHIDMAT PENGURUSAN PN ALIN NOOR MAZ'AIN BINTI MAZLAN 25 KURSUS PENULISAN SURAT RASMI DAN PEMANTAPAN TATABAHASA 8-10/4/2015 ANCASA RESIDENCES HOTEL,PORT DICKSON HARI JABATAN PENGAJIAN MELAYU & UKP EN. ZAWAHIR BIN ISMAIL&PN ALIN 26 KURSUS JURUAUDIT MS ISO 4-8/05/2015 PORT DICKSON 30 5 HARI J/K PENGURUSAN KUALITI IPG PN. JOY NESAMALAR SAMUEL 27 KURSUS PEMANTAPAN KEJURULATIHAN BIG 07-10/05/2014 MERSING, JOHOR HARI UNIT KOKURIKULU M MOHD SUKRI BIN MA'AROF 28 LEARNING OBJECT 8-9/05/2015 IPGKPT HARI JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN PN NOR AINI 29 KURSUS PENERAPAN KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM 14-15/05/2015 IPGKPT 30 2 HARI JAB. PERDAGANGA N EN. SHAHARUDIN BIN SAAD 30 KURSUS PENGEMASKINIAN DATA PENGKATALOGAN SISTEM ILMU 22-26/05/2015 IPGKPT 8 2 HARI PERPUSTAKAA N PN SUZILAWATI SALAMAT 31 BENGKEL PENILAIAN SEMULA AKTIVITI PERTENGAHAN TAHUN /5/2015 IPGKPT 40 3 HARI JK AKADEMIK PN. HALIZA HAMZAH 112

113 32 BENGKEL PEMANTAPAN PENGURUSAN KURSUS BAGI KJ/KU LDP IPG KPT 24-26/6/2015 PORT DICKSON HARI UNIT LDP EN ZAKARIA BIN MUSTAFA 33 KURSUS PEMINDAHAN TESIS KE ARTIKEL 8/6/2015 IPGKPT HARI JAB. PENYELIDIKAN MR WEE MOON LEONG 34 TRANSFORMATION OF TEACHING AND LEARNING THE FUN WAY 23/7/2015 IPGKPT 30 1 HARI JAB. PJK PN OOI CHENG LEE 35 KURSUS PENGENDALIAN MAJLIS RASMI DAN ETIKET SOSIAL JULAI 2015 WEST WESTERN WANA RIVERSIDE, MELAKA HARI JABATAN PENGAJIAN MELAYU & LDP EN. ZAWAHIR BIN ISMAIL 36 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN SIRI 2/ /08/2015 PORT DICKSON HARI UNIT KEWANGAN EN ROSLAN BIN DAMRI 37 SCHOLARSHIP OF TEACHING AND LEARNING: LEARNING TOGETHER 26-28/8/2015 PORT DICKSON HARI JABATAN BAHASA PN. ROUZIL ARMIZA BINTI SHAMSIR 38 KURSUS PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEKERTI) 10-11/09/2015 IPGKPT 30 2 HARI JAB. PJK PN OOI CHENG LEE 39 KURSUS DIGITAL MEDIA 15-16/09/2015 MELAKA 20 2 HARI PERPUSTAKAA N PN SUZILAWATI SALAMAT 40 BENGKEL PENYELIDIKAN & INOVASI DAN PENERBITAN 8-11/9/2015 PANTAI PUTERI, 40 4 HARI JABATAN ILMU PENDIDIKAN PN. FAUZIAH HASHIM&PN 113

114 PENULISAN ILMIAH MELAKA & MATEMATIK HILEZAN 41 KURSUS PEMANTAPAN PENGURUSAN PENTADBIRAN HAL EHWAL PELAJAR OKTOBER HOTEL AVILLION, MELAKA HARI JABATAN HAL EHWAL PELAJAR PN. NORHAZLINA ABDULLAH 42 BENGKEL PENILAIAN SEMULA AKTIVITI TAHUNAN DAN PERANCANGAN AKTIVITI AKADEMIK TAHUN /10/2014 MELAKA 30 3 HARI JK AKADEMIK PN. HALIZA HAMZAH 43 KURSUS TEAM BUILDING /11/2015 MELAKA 40 3 HARI UPSK TOTAL PN. SAADAH SUMRAH 114

115 PERPUSTAKAAN KETUA PERPUSTAKAAN DR MA HAMSIATUS SA DIAH BT. KAMARUDDIN UNIT PEMBANGUNAN KOLEKSI DAN PENGKATALOGAN KETUA UNIT PN. SUZILAWATI BT SALAMAT PEMBANTU OPERASI SITI ZAWAHIR BT. AZUDIN UNIT PEROLEHAN, JURNAL DAN PENTADBIRAN KETUA UNIT MOHD RIZA HAIKAL B ABU BAKAR PEMBANTU OPERASI EN. MOHD SUFFIAN B. ZULKIFLI UNIT PENGURUSAN SIRKULASI DAN SISTEM KETUA UNIT EN. OTHMAN B ALI PEMBANTU OPERASI EN. A. AZIZ B B. AB. RAHIM NURULHAFIZAH BT. MAZELE 115

116 PERPUSTAKAAN BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1 Ma Hamsiatus Sa diah bt. Kamaruddin Ketua Perpustakaan PhD (Sains dan Pengurusan Sistem) Sarjana Pendidikan (Komputer) Bsc. Sains Komputer (Hons) Pendidikan Komputer Suzilawati bt. Salamat Pustakawan Bsc. Pengurusan Maklumat (Hons) Pengurusan Maklumat Mohd Riza Haikal b. Abu Bakar Pembantu Perpustakaan Kanan Sijil Sains Multimedia Sains Multimedia Othman b. Ali Pembantu Perpustakaan SPM Mohd Suffian b. Zulkifli Pembantu Tadbir Rendah SPM A. Aziz b. Ab. Rhahim Pembantu Operasi SPM Siti Zawahir bt. Azudin Pembantu Operasi SPM Nurulhafizah bt. Mazele Pembantu Operasi SPM

117 AKTIVITI TAHUNAN PERPUSTAKAAN 2015 TARIKH AKTIVITI/PROGRAM TEMPAT SASARAN CATATAN 8 & 9Jan Jan 2015 Kursus Troubleshot - eresources, etesis, epengunjung, Portal Perpustakaan, Flippac Perpustakaan Staf perpustakaan Tempahan online ruang/bilik di perpustakaan Perpustakaan Warga kampus Pengendalaian sistem / aplikasi untuk pengurusan perpustakaan Penyediaan aplikasi tempahan ruang / bilik di perpustakaan 23 April 2015 Sambutan Hari Buku Sedunia Perpustakaan Warga kampus Galakan membaca 27 April 2015 Lawatan KLIBF Tapak KLIBF Pensyarah Pemilihan buku / jurnal 25 & 26 Mei 2015 Kursus pengemaskinian data pengkatalogan pada sistem ILMU Perpustakaan Sep 2015 Kursus Digital Media Melaka Staf perpustakaan Staf perpustakaan dan pentadbiran Mengemaskini data sistem ILMU Pendedah penggunaan perisian Digital Media untuk pengendalian bahan digital 117

118 UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING KETUA UNI SA ADAH BT SUMRAH KAUNSELOR PENTADBIRAN FATMAWATY BINTI MOHAMMAD YUSUF KAUNSELOR PELAJAR (Kosong) UNIT KAUNSELING BIL NAMA JAWATAN KELULUSAN BIDANG TELEFON & EMEL 1 Sa adah bt Sumrah Ketua Unit Sarjana Pendidikan Bimbingan Dan Kaunseling (UTM) Bachelor Pendidikan Bimbingan Dan Kaunseling (UPM) Sijil Perguruan Malaysia (MPMK) Fatmawaty binti Mohammad Yusuf Sarjana Muda Kaunseling (UM) Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Bimbingan Dan Kaunseling (IPGM KAMPUS GAYA) No. Perakuan Pendaftaran : KB02590 No.Perakuan Amalan Dwitahunan : PA No. Perakuan Pendaftaran : KB05376 No.Perakuan Amalan Dwitahunan : PA

119 UNIT KHIDMAT PENGURUSAN CARTA OPERASI KETUA UNIT KHIDMAT PENGURUSAN DG44 MUHADI BIN MAHMUD PEGAWAI EKSEKUTIF KANAN N32 PELANGI BT HAJI SIDI PENOLONG AKAUNTAN (W27) PEGAWAI EKSEKUTIF N27 PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT ROSLAN BIN MOHD DAMRI PENOLONG JURUTERA ( ) PEMBANTU TADBIR (P/O)(N22) ALIN NOR MAZAIN BT MAZLAN ROKIAH BT MOHD NAZIR KOSONG JAMAIAH BINTI OTHMAN PEMBANTU TADBIR (KEW)(W22) AHMAD BIN TAMIJAN PENOLONG JURUTERA (J29) PEMBANTU TADBIR (P/O) (N17) PEMBANTU TADBIR (P/O) N17 JURUTEKNIK KOMPUTER PEMBANTU AKAUNTAN (W17) 1. NORZILLA BT SAHAR (M) 1. ABD. RASYID B. ZAIRAZI (PEROLEHAN) 1. RAFEAH BT MAZILAN MUHAMMAD SHAHRIL B. ZAINOL 2. MOHD.AWALUDDIN B. BAHARUDDIN (A) 2. FARIZNOR B. MD ISA ( STOR) 2. NARIZAH BT ABD HAMID MOHD HEDZUAN B. ABU BAKAR 3. MOHD NAZRUL B. ABU BAKAR (L) 3. YUSHAINI BT YUNOS (ASET) 3. SITI ASIAH BT ZAKARIA PEMBANTU OPERASI N JAMILAH BINTI KAMARUDDIN MOHD KHAIRUL B. ISHAK PEMBANTU TADBIR (KEW) W17) PEMBANTU AM PEJABAT (N1) PEMBANTU TADBIR (P/O) (N17) AHMAD TAUFIK B. KHIDIR MASLINDA BT MUSTAFA TN MOHD HAFIZ B. TN YAACOB 1. MOHD EKHSAN BIN ROZLAN (REKOD) 2. NORASIYAH BINTI OTHMAN PEMBANTU TADBIR (P/O) (N17) TUKANG KAYU (R22 KUP) 1. HAIRUNNISAH BT ALZAKAP MOHD SHOHAIMI B. ALANG IBRAHIM PEG. KHID. PELANGGAN (N17) 2. MOHD AZIM B. SALLEHUDDIN 1.NOR AISHAH BINTI MUZENI 3. NORAZIAN BT OSMAN 2. KOSONG** 3. NOOR A'SIKIN BT MOHD NOOR (PPM) PEMBANTU TADBIR RENDAH (N11) 1. ZURIATY BT ASHAK PEMBANTU AM PEJABAT (N1/N4) 1. DAUD BIN AHMAD (STOR) PEMBANTU OPERASI (N11) 2. NURUL IZZA BT SAADON (UKP) 1. KOSONG 3. AHMAD SOPIAN B. YUSOP (UKP). 4. MD RAJAB BIN MISRI (UKP) 5. MOHD HAZRI BIN MOHD ZAKI (UKP) 6. SHAHARUDDIN BIN ROHAME (DS) 7. MOHD TAUFIK HIDAYAT (D. KULIAH) 119

120 PEMANDU KENDERAAN (R6 / R3) 1. AHMAD ZUBIR B. ABAS (R6) 2.ETON B. MANAWALI 3. AKHIRUDDIN BIN MOHD ZIN 4. SAMSULNZLI B. MOHD YUSOF 5. MOHD FAIZAL B. ZAINAL ABIDIN 6. ABD. AZIZ B. MAT HASSAN PEKERJA RENDAH AWAM (R4) 1. SARASWATHY A/P GOVINDASAMY 120

121 JAWATANKUASA AKADEMIK INSTITUT 121

122 JAWATANKUASA AKADEMIK INSTITUT SEKRETARIAT AKADEMIK A. JK PENGURUSAN AKADEMIK B. JK PENINGKATAN KUALITI AKADEMIK C. JK PENSYARAH CEMERLANG A1. JKK REKABENTUK & INDUKSI KURIKULUM A2. JKK PELAKSANAAN KURIKULUM A3. JKK PENGURUSAN PENTAKSIRAN AKADEMIK A4. JKK PENGURUSAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN JARINGAN SOSIAL A5. JKK PENGURUSAN BILIK MIKRO B1. PASUKAN PEMBUDAYAAN KBAT B2. PASUKAN iee DAN SME INSTITUT B3. PASUKAN PEMANTAUAN KEMAJUAN AKADEMIK PELAJAR B4. PASUKAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME PELAJAR D. JK PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN E. JK INDUK AMALAN PROFESIONAL 122

123 JAWATANKUASA AKADEMIK INSTITUT SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi Pengarah Timbalan Pengerusi Timbalan Pengarah Setiausaha Akademik Setiausaha Vokasional Penolong Setiausaha Akademik Penolong Setiausaha Vokasional Urusetia : Sekretariat Akademik AJK Semua Ketua Jabatan dan Ketua Unit Ketua Jawatankuasa Pengurusan Akademik (JPA) Ketua Jawatankuasa Peningkatan Kualiti Akademik (JKPKAI) Ketua Jawatankuasa Pensyarah Cemerlang (JKPC) Semua Penyelaras Program Penyelaras Pentaksiran Institut Penyelaras Jadualwaktu Institut Penyelaras Jaminan Kualiti Institut Pegawai Dokumen Institut Membantu IPGM (atas arahan) merancang dan mengurus mesyuarat penggubalan Jadual 3/pro forma kursus dan kaedah pentaksiran berdasarkan struktur kurikulum yang ditetapkan (rujuk IPGM-PPK-PT-04) Menerima struktur kurikulum, Jadual 3/ pro forma, kalendar akademik, garis panduan kokurikulum dan praktikum serta bahan kurikulum daripada Pengarah IPGK PT untuk edaran dan tindakan Memantau pengedaran Jadual 3/ pro forma kursus dan bahan-bahan kurikulum kepada Ketua Jabatan Akademik (KJA)/ pensyarah berkenaan melalui Pegawai Dokumen Institut/ Penyelaras Program Merancang, melaksana dan memantau Mesyuarat JK Akademik dan Mesyuarat JK di bawah Bahagian Akademik Memastikan struktur kurikulum dan panduan pelaksanaan kurikulum program dipatuhi Merancang, melaksana dan memantau pelaksanaan Bengkel Induksi Kurikulum di peringkat IPGK PT Memastikan pelaksanaan PT 04 (Rekabentuk dan Perancangan Pembangunan Kurikulum) PT05 (Pengurusan Kurikulum), PT 06 (Pelaksanaan Pentaksiran Pendidikan Guru) dan PT07 (Pengurusan Peperiksaan )mengikut prosedur MS ISO 9001:2008 Melaksanakan pemantuan untuk mendapat maklum balas pelaksanaan kurikulum Merancang, melaksana dan menyediakan analisis penilaian pengajaran dan pembelajaran pensyarah Menerima cadangan penambahbaikan kurikulum dari semasa ke semasa dan mengemukakannya kepada Jawatankuasa Pembangunan Akademik IPGM Menerima Panduan Pelaksanaan dan Pentaksiran Kerja Kursus dan Manual Penggubalan Kertas Peperiksaan daripada Pengarah IPGK danmengedarkannya kepada KJA berkenaan Memantau perancangan jadual kerja penggubalan dan pemurnian kerja kursus dan kertas peperiksaan di peringkat IPGK Memantau pengurusan dan pelaksanaan kerja kursus serta penggubalan kertas 123

124 peperiksaan di peringkat jabatan dan kampus Merancang, melaksana dan menyelia proses kerja JK Pengurusan Akademik, JK Peningkatan Kualiti Akademik, JK Pensyarah Cemerlang, JK Peperiksaan dan Penilaian dan JK Induk Amalan Profesional dalam usaha untuk meningkatkan kualiti akademik Institut Membincang dan menyelesaikan masalah/ isu berkaitan dengan hal ehwal akademik Institut Memantau penyediaan Laporan Tahunan dan menilai semula keberkesanan proses kerja yang dijalankan 124

125 A. JAWATANKUASA PENGURUSAN AKADEMIK (JKPA) SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi : Setiausaha Akademik Timbalan Pengerusi : Pen. Setiausaha Akademik Ketua: Pen. Ketua: Urusetia : Ahli Pn. Asma bt. Muda Pn Norisah bt. Mohamed Nor Sekretariat Akademik JK KERJA REKABENTUK DAN INDUKSI KURIKULUM JK KERJA PELAKSANAAN KURIKULUM Bahagian Program Akademik Bahagian Jadual Waktu Akademik (Sepenuh Masa) Bahagian Penilaian P&P Pensyarah Oleh Pelajar Memantau dan menyelia semua proses kerja JK Kerja di bawah JKPA Memantau pelaksanaan kurikulum pengajaran dan pembelajaran dan kokurikulum di peringkat institut Mengurus dan memantau proses rekabentuk kurikulum dan induksi kurikulum di kampus Mengurus dan memantau proses kerja pelaksanaan kurikulum Merancang dan melaksanakan program semakan proses kerja pengurusan akademik jabatan (pengurusan P&P, kerja kursus, peperiksaan dan pembinaan bank item) Mengurus dan memantau proses kerja pentaksiran Institut Memantau pengurusan pembelajaran berbantukan jaringan sosial Memantau penyelarasan penilaian p&p pensyarah oleh pelajar peringkat Institut Memantau pengurusan dan penyelenggaran bilik mikro Menyediakan Laporan Tahunan JKPA dan menilai semula proses kerja yang telah dilakukan JK KERJA PENGURUSAN PENTAKSIRAN AKADEMIK JK KERJA PENGURUSAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN JARINGAN SOSIAL JK KERJA PENGURUSAN BILIK MIKRO 125

126 SEKRETARIAT MAJLIS AKADEMIK INSTITUT SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi Setiausaha Akademik Naib Pengerusi Penolong Setiausaha Akademik Ketua Sekretariat Dr Faridah bt Abdullah Pen Ketua Sekretariat Pn Hilezan Zainal AJK Pn Norfilzah Hayati binti Ahmad Pn. Ellyza bt. Karim Pn Azlin Bt Mohd Rosdi En Baharudin Bin Salleh Pn. Siti Zaritha bt Salleh Pn Kamsiah Bt Omar En Zamry Bin Ibrahim Mengeluarkan memo dan surat panggilan mesyuarat bagi JK Akademik dan semua JK di bawah JK Akademik. Menguruskan Mesyuarat JK Akademik, JK Pengurusan Akademik, JK Peningkatan Kualiti Akademik, JK Pensyarah Cemerlang Menyediakan Minit Mesyuarat yang berkenaan. Membantu SUA menyelaras proses kerja setiap JK supaya mencapai matlamat yang ditetapkan. Mengurus semua tugas surat-menyurat dan pengurusan fail JK Akademik dan SUA Memantau dan melapor semua aktiviti di bawah JK Akademik Bekerjasama dengan Unit LDP untuk mengumpul dan menyelaras maklumatmaklumat program/kursus akademik yang dihadiri oleh pensyarah untuk disebarluaskan kepada warga institut. Membantu memastikan kelancaran program yang dijalankan oleh setiap JK dalam Bahagian Akademik Mengurus bahagian media bersama Biro Akademik (Majlis Perwakilan Pelajar) dan Pasukan JK/ Persatuan Pelajar bagi urusan data dan hebahan aktiviti akademik pelajar (Paparan elektronik/radio kampus/campus round up) Menghasilkan video aktiviti akademik/persekitaran akademik/prasarana akademik Mengumpul dan menyelaras laporan daripada setiap JK. Menghasilkan Laporan Tahunan Bahagian Akademik. 126

127 A1. JK KERJA REKABENTUK DAN INDUKSI KURIKULUM SPESIFIKASI TUGAS Penyelaras : Ahli: Pn Norisah bt. Mohamed Nor Pn. Rosmawati bt. Mamat Semua Ketua Jabatan/Unit Akademik Merancang mesyuarat penggubalan Jadual 3/proforma kursus dan kaedah pentaksiran di peringkat institut (jika ada). Memantau proses penggubalan kurikulum di peringkat institut berdasarkan struktur kurikulum yang ditetapkan dan mematuhi prosedur kerja PPK-PT-04 terkini (jika ada). Memantau penggunaan Jadual 3/proforma kursus di Jabatan Akademik adalah yang terkini semasa semakan pengurusan kurikulum di peringkat institut Memantau pengedaran proforma kursus dan bahan-bahan kurikulum kepada Ketua Jabatan Akademik melalui Pegawai Dokumen Institut. Mendapatkan maklumbalas pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang berkaitan dengan Jadual 3/ Proforma atau yang berkenaan di peringkat Jabatan Akademik untuk dipanjangkan kepada PPA, IPGM. Merancang kursus induksi kurikulum baharu/yang dikemaskini di peringkat institut (jika ada). Memantau pelaksanaan bengkel induksi kurikulum di Jabatan Akademik melalui laporan yang disediakan oleh Jabatan Akademik pada setiap semester. Menyediakan rumusan laporan bengkel induksi kurikulum dan diserahkan kepada SUA. Menyediakan Laporan Tahunan untuk tujuan pendokumentasian dan penambahbaikan 127

128 A2. JK KERJA PELAKSANAAN KURIKULUM SPESIFIKASI TUGAS Penyelaras : Pn. Asma bt. Muda A2.1 Bahagian Program Akademik Ketua : Pn. Norehan Bt. Mohd Shaharoun Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Penyelaras: Pn. Norehan bt. Mohd Shaharoun Ahli: Pn. Zawiah bt. Baharom Pn. Haslinah bt. Abdullah Pn. Arfah bt. Hj. Abd. Karim Pn. Ch ng Bee Ee En. Mohd Amin b. Said Prog. Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) Penyelaras: Cik Oon Boey Lay Ahli: En. Mohd. Kashfi b. Mohd Jailani En Muharam bin Gaya Program Pendidikan Teknik Dan Vokasional Penyelaras: En. Hashim b. Misron Ahli: Tn. Hj. Abd. Ghani b. Ikhwan En. Mong Khol A/L Hok Key Program Pensiswazahan Guru (PPG) Penyelaras: Pn. Ellyza bt. Karim Pn. Parimalarani a/p Sivasubramaniam Ahli: Pn. Jalimah Bt. Yunus Pn Zaitun Bt.Yahaya Penyelaras Memastikan hala tuju JKK Pengurusan Kurikulum selaras dengan hasrat JK Akademik Institut Memantau dan menyelaras proses kerja Bahagian Program Akademik, Bahagian Jadual Waktu Akademik (Sepenuh Masa) dan Bahagian Penilaian P&P Pensyarah oleh pelajar. Menyediakan Laporan JKK untuk tujuan pendokumentasian dan penambahbaikan Bahagian Program Akademik Merancang dan mengadakan mesyuarat Penyelaras Program Akademik Mendapatkan senarai semua kursus wajib dan elektif, tenaga pengajar serta maklumat pentaksiran yang ditawarkan dalam setiap program sepenuh masa dan kursus dalam cuti (KDC) yang dijalankan oleh setiap jabatan untuk Membentangkan senarai tersebut untuk disahkan dalam mesyuarat JK Akademik. Menyebarkan maklumat kurikulum terkini kepada semua Ketua Jabatan Akademik. Mendapatkan statistik pendaftaran pelajar dalam setiap kursus wajib,teras,major dan elektif yang terkini. Bekerjasama dengan pihak SUA untuk memastikan Jadual 3 /proforma yang digunakan adalah terkini dan dimaklumkan sebarang perubahan kepada PDI, KJA, Penyelaras Program,Penyelaras Kursus dan pensyarah Mengurus semakan pengurusan kurikulum PT-05 bagi persediaan audit MS ISO 9001:2008 Menyediakan laporan dari semasa ke semasa tentang pengurusan kurikulum untuk dibentangkan dalam Mesyuarat JKA IPGKPT. Mengurus dan memberi taklimat struktur kurikulum program kepada pelajar Menyediakan dan mengemaskini Buku Panduan Akademik IPGKPT yang 128

129 Program Kursus Dalam Cuti (KDC) Penyelaras: En. P. Sanmugasundaram Ahli: Pn. Zurida bt. Halid Pn. Hilezan Bt. Zainal mengandungi penawaran kursus wajib,teras, major dan elektif setiap semester berdasarkan program. Memuatnaik Buku Panduan Akademik IPGKPT ke dalam Laman Web IPGKPT Mencetak dan mengedar naskah Buku Panduan Akademik IPGKPT dan diletakkan ditempat- tempat HEP,Bilik Pengarah,Bilik T.Pengarah,Pusat Sumber,Foyer Blok Pentadbiran pada awal semester. Memberi taklimat kurikulum dan pendedahan OBE kepada pelajar pelajar baharu dan ruang untuk setiap program owner memberi taklimat tentang kurikulum masing-masing serta memberi buku panduan. A2.2 Bahagian Jadual Waktu Akademik (Sepenuh Masa) Ketua : Ahli: Pn Nor Aini Bt. Mohamed Nor (Penyelaras Jadualwaktu Institut) Pn. Faridah bt. Mohd. Saad Wakil Penyelaras J/ Waktu Jabatan Bahagian Jadual Waktu Akademik (Sepenuh Masa) Mengadakan mesyuarat perancangan jadual waktu bersama AJK Jadual Waktu sebelum permulaan setiap semester Merancang Jadual Waktu berdasarkan unjuran pengambilan pelajar semester Memastikan setiap jabatan mengkaji struktur kursus dan menyediakan rumusan jam interaksi setiap pensyarah Membuat pengagihan bilik tutorial/bengkel/makmal Memantau kesesuaian tempat dan waktu perkuliahan Menyediakan Jadual Waktu induk Memastikan Jadual Waktu ditampal di luar bilik tutorial/bengkel/makmal Memastikan setiap pensyarah menyediakan jadual waktu individu yang menggunakan format terkini yang disahkan oleh pengarah Memastikan setiap pensyarah menghantar sesalinan jadual waktu individu dengan format terkini untuk disimpan dalam fail Jadual Waktu Induk Memastikan setiap jabatan menghantar sesalinan rumusan jadual waktu jabatan untuk disimpan dalam fail Jadual Waktu Induk Memastikan penyelaras Jadual Waktu Jabatan mengemaskini sebarang perubahan jadual waktu jabatan masing-masing dengan penyelaras jadual waktu induk. 129

130 Bahagian Penilaian P&P Pensyarah Oleh Pelajar Persediaan: Menerima maklumat lengkap pelaksanaan kurikulum jabatan (pensyarah, kursus ditawarkan, kumpulan terlibat) daripada Ketua Jabatan sebulan selepas semester bermula Membina instrumen penilaian secara online KJ menyemak dan mengesahkan butiran yang disediakan Pelaksanaan: Instrumen Penilaian Pelaksanaan Kurikulum (IPPK) akan ditadbirkan secara online melalui Butiran pentadbiran IPPK akan dimaklumkan melalui emel pendidikguru kepada semua pensyarah dan siswa pendidik Ketua Jabatan memantau pelaksanaan IPPK jabatan masing-masing untuk memastikan semua berjalan lancar serta mengambil tindakan sewajar jika sebaliknya berlaku Memberi taklimat penganalisaan data kepada semua Ketua Jabatan. Ketua Jabatan akan menganalisis data IPPK untuk jabatan masing-masing Mengumpul analisis data daripada jabatan dan menyediakan analisis data untuk Institut 130

131 A3. JK KERJA PENGURUSAN PENTAKSIRAN AKADEMIK SPESIFIKASI TUGAS Penyelaras Pentaksiran Institut: En. Tan Teck Seng Bahagian Penggubalan Kertas Peperiksaan Ketua : Pn. Fauziah Bt. Hashim Ahli: En. Mohd. Harath Ali Bajunid B. Omar En. Mohd. Amin b. Said Bahagian Pengurusan Kerja Kursus Ketua : Pn. Nor Rashidah Bt. Ahmad Ahli : Pn. Ooi Cheng Lee En. Muharam b. Gaya Bahagian Bank Item Institut Ketua : Dr. Rosmawati bt. Shaharudin Ahli : Pn. Anida bt. Idrus En. Shaharudin b. Saad En. Mohd. Harath Ali Bajunid B. Omar Wakil Penyelaras Bank Item Jabatan Penyelaras Memastikan hala tuju JKK Pengurusan Pentaksiran Akademik selaras dengan hasrat JK Akademik Institut Memantau dan menyelaras proses kerja Bahagian Pengurusan Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Kerja Kursus dan Bahagian Bank Item Institut. Menyediakan Laporan JKK untuk tujuan pendokumentasian dan penambahbaikan Bahagian Penggubalan Kertas Peperiksaan Menerima arahan penggubalan dari SUA/KUP/Penyelaras. Memastikan setiap jabatan/unit menggubal item peperiksaan, draf kertas peperiksaan & skema pemarkahan kursus-kursus yg ditawarkan oleh jabatan akademik IPG KPT pada awal semester akademik. Merancang dan menyediakan jadual kerja kawal mutu kertas peperiksaan & skema pemarkahan peringkat IPG KPT bersama-sama KUPP Memastikan setiap jabatan/unit menyediakan dan memurnikan draf kertas peperiksaan & skema pemarkahan oleh panel penggubal jabatan/unit. Memastikan mesyuarat penyemakan dan pemurnian draf kertas peperiksaan & skema pemarkahan peringkat IPG KPT berjalan lancar mengikut proses kerja yang ditetapkan Memastikan setiap jabatan/unit menyerahkan draf akhir kertas peperiksaan & skema pemarkahan yang lengkap kepada KUP untuk tindakan selanjutnya. Bahagian Pengurusan Kerja Kursus Mengadakan taklimat/mesyuarat dengan KJA/Penyelaras KK Jabatan/Pensyarah semua jabatan/unit IPG KPT bagi memastikan kelancaran proses pelaksanaan kerja kursus Menyampaikan maklumat kerja kursus kepada semua Ketua Jabatan Akademik 131

132 untuk disebarkan kepada semua pensyarah di jabatan masing-masing. Memastikan setiap jabatan/unit menyediakan jadual pelaksanaan kerja kursus membina Jadual Spesifikasi Tugasan, Menggubal Soalan Tugasan dan Rubrik mengikut Jadual 3. Memastikan setiap jabatan/unit memurnikan soalan tugasan dan rubrik peringkat jabatan/unit dan memastikan pengesahan soalan tugasan dan rubrik dilaksanakan oleh SME & KJA. Memastikan jabatan/unit yang berkaitan membentang tugasan kerja kursus dalam Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Dan Penilaian IPG (JKPPIPG). Memastikan setiap jabatan/unit memberikan taklimat tugasan kerja kursus kepada pelajar. Memastikan setiap jabatan/unit mengumpul hasil tugasan pelajar dan melaksanakan Pra Moderasi dan moderasi markah kerja kursus (LAM PT 06-01, LAM PT dan LAM PT 06-03). Memastikan setiap jabatan merekod markah dalam borang kerja kursus (LAM PT 06-01) dan markah akhir dalam BKKP. Menguruskan verifikasi kerja kursus dilakukan oleh iee luar/iee IPG KPT dan membentangkan laporan verifikasi dalam Mesyuarat JKA Bahagian Bank Item Memastikan semua jabatan/unit menerima arahan dan melaksanakan perkaraperkara berikut: Menyemak JSU untuk menentukan tajuk dan aras kesukaran soalan. Membina soalan berasaskan JSU. Memastikan soalan disemak oleh SME/KJA berpandukan JSU. Memastikan jabatan menyediakan bank item. Menyeleraskan fungsi dan pelaksanaan Bank Item Institut Menyelaraskan proses kerja seperti arahan IPGM 132

133 A4. JK KERJA PENGURUSAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN JARINGAN SOSIAL Penyelaras : Tn. Hj. Nik Ibrahim B. Nik Mat Setiausaha : Dr. Ma Hamsiatus Sa adiah Bt. Kamarudin Bahagian Pembangunan Kandungan Ketua : Pn. Siti Khadzimah Bt. Sallip Ahli: Pn. Anisah binti Hashim Penyelaras Program SPESIFIKASI TUGAS Penyelaras Memastikan hala tuju JK Kerja ini selaras dengan hasrat JK Akademik Institut. Memantau dan menyelaras proses kerja semua bahagian Menyediakan Laporan JKK untuk tujuan pendokumentasian dan penambahbaikan Bahagian Pembangunan Kandungan Mengumpul dan mengurus hub kandungan digital daripada jabatan Menyelaras perkongsian kandungan Menentukan proses kerja bahagian pembangunan kandungan Bahagian LMS dan eportfolio Ketua : Tn. Hj. Mustaffar B. Abd. Majid Ahli: Pn. Nor Azah Ahmad Safran Bahagian Portal Ketua : Pn. Nor Aini bt Mohamed Nor Ahli: Pn. Nor Azieyan Bt. Abdullah Bahagian Jaringan Sosial Ketua : Hj Rohaizat bin Agil Ahli: En. Abdul Rahman Abdullah Bahagian Pembelajaran Sosial Ketua : En. Sukri Maarof Ahli: En Romy Abdul Kadir Bahagian LMS dan eportfolio Menyelaras pengurusan kandungan pada LMS dan eportfolio di webhosting pendidikguru.com Bahagian Portal Menyediakan pautan setempat untuk mencapai kandungan Bahagian Jaringan Sosial Mencadangkan dan menyediakan garis panduan penggunaaan laman Social Networking bagi tujuan PdP Menyediakan laporan penggunaan laman Social Networking peringkat IPGKPT Bahagian Pembelajaran Sosial Menyediakan Kertas Kerja/SOP penggunaan Laman sosial untuk tujuan pembelajaran Menyediakan dasar penggunaan Laman Pembelajaran Sosial 133

134 Bahagian Pemantauan Outcome Ketua : Dr. Faridah Hanim Bt. Yahya Ahli: Dr. Abu Bakar Abdullah Bahagian Infra Ketua : Pn. Rokiah bt Nazir Ahli: En Muhammad Taufik Hidayat b. Othman Bahagian Pemantauan Outcome Memantau dan melaporkan outcome inisiatif JK Bahagian Infra Memastikan perkhidmatan capaian kandungan lancar. 134

135 A5. JK KERJA PENGURUSAN BILIK MIKRO SPESIFIKASI TUGAS Penyelaras : Ahli : Pn. Che Harithun Bt. Abdullah En. Murali A/L Murugesan En. Mohd Shariff B. Salehuaddin Pn. Salmiah Bt. Mohd Salleh Pn. Siti Zawahir bt. Azudin Bahagian Teknikal Bilik Mikro Ketua : Ahli : Pn. Rokiah Bt. Nazir En. Nordin B. Onan En. Mohd. Nazrul Affendi B. Mahadi En. Mohd. Awaluddin B. Baharudin En Muhammad Taufik Hidayat b. Othman En Palakrishnan a/l Rajalingam Mengadakan mesyuarat AJK bagi tujuanpenyelarasan tugas dan jadual pelaksanaan pengurusan sekurang-kurangnya sekali setiap semester Merancang diadakan Hari Bilik Mikro dan perasmian oleh Pengarah di awal pembukaan Bilik Mikro Melancarkan promosi tentang penggunaan Bilik Mikro melalui memo dan taklimat kepada Ketua Jabatan, brosur,bunting serta muat naik ke laman web IPGKPT Menyediakan carta alir penggunaan Bilik Mikro Menyedia dan menyelaras jadual tempahan dan rekod penggunaan Bilik Mikro Membantu proses rakaman,editing video dan dokumentasi dalam bentuk softcopy serta membuat koleksi rakaman video micro teaching terbaik Menyelia,menyelenggara dan memantau secara berkala keadaan Bilik Mikro dari aspek peralatan, binaan dan perabut supaya berfungsi dengan baik Berkolabrasi dengan Unit Praktikum untuk membuat koleksi rakaman video yang terpilih bagi setiap semester dan dikatalogkan untuk pinjaman Menyedia borang penilaian kepuasan pelanggan dan membuat analisis untuk penambahbaikan Menyediakan borang aduan pelanggan; tempahan/ penggunaan/ kerosakan teknikal dan mengambil tindakan. Membuat laporan tahunan Berkolaborasi dengan KJ program major untuk dapat perancangan penggunaan bilik mikro untuk penyelarasan tempahan. 135

136 B. JAWATANKUASA PENINGKATAN KUALITI AKADEMIK INSTITUT (JKPKAI) Pengerusi: Setiausaha Akademik Tim.Pengerusi: Penolong Setiausaha Akademik Ketua : Pen. Ketua: Urusetia: Ahli Pn Sharifah Zuraimah Bt Syed Zakaria Pn Rashida Awang Pn Joy N Samuel Sekretariat Akademik Pasukan Pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Pasukan Internal External Examiner ( Iee ) Dan Subject Matter Expert (Sme) Pasukan Pemantauan Kemajuan Akademik Pelajar Pasukan Pembangunan Profesionalisme Pelajar SPESIFIKASI TUGAS Merancang, melaksana dan menilai program-program peningkatan kualiti akademik institut Menguruskan kerjasama semua pasukan di bawah JKPKAI secara bersepadu untuk meningkatkan kualiti aktiviti akademik pensyarah dan pelajar Memastikan pembudayaan KBAT di institut Memantau dan menyelia peranan iee dan SME dalam meningkatkan kualiti akademik Memantau dan menyelia proses peningkatan kemajuan akademik pelajar Memastikan pelaksanaan aktiviti-aktiviti akademik yang menyokong dan meningkatkan kualiti akademik pensyarah dan pelajar Menyediakan Laporan Tahunan JKPKAI dan menilai semula proses kerja yang telah dilakukan 136

137 B1. PASUKAN PEMBUDAYAAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) Ketua: Tn Hj Abd Ghani Ikhwan Penolong: Pn Anisah Ibrahim Jurulatih Utama KBAT Institut: Tn. Hj Abd Ghani Ikhwan Pn. Anisah Ibrahim Dr. Abu Bakar b Abdullah Pn. Norhayati Hashim Pn. Kamariah Bujang Pn. Manisah bt Mohd Shah Dr. Fatimah bt Mohd Dahalan Pn. Rusmanizah bt Ustati Pn. Norisah bt Mohamed Nor Dr. Faridah bt Abdullah En. Zailani b Yaacob Pn. Syarifah Zuraimah bt. Syed Zakaria SPESIFIKASI TUGAS Melaksanakan Bengkel Pemantapan Pembudayaan KBAT dalam kalangan Jurulatih KBAT Institut Melaksanakan Bengkel Pembudayaan KBAT kepada pensyarah IPGK Pend Teknik Melaksanakan Bengkel Pembudayaan KBAT dalam kalangan pelajar Melantik dan melatih JU Muda KBAT dalam kalangan pelajar yang dipilih Menyebarluaskan elemen-elemen KBAT dan mendokumentasikan bahan KBAT kepada warga IPGKPT Mempromosi penggunaan elemen KBAT dalam kalangan warga Institut Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berteraskan elemen KBAT kepada warga Institut Bekerjasama dengan Pasukan iee dan SME Institut untuk membantu pensyarah menggunakan elemen KBAT dalam P&P dan pentaksiran Membantu proses pelaksanaan Lesson Study/PLC setiap Jabatan Mengenalpasti pelajar yang berkebolehan untuk menggunakan elemen KBAT dalam mengupas isu- isu terkini dalam ruang perkongsian ilmu. Menyediakan Laporan Bahagian untuk tujuan pendokumentasian dan penambahbaikan 137

138 B2. PASUKAN INTERNAL EXTERNAL EXAMINER ( IEE ) DAN SUBJECT MATTER EXPERT (SME) SPESIFIKASI TUGAS Ketua : Penolong : Ahli : Dr. Tan Juat Ngor Pn. Mahani Ibrahim Pn. Kamariah Bujang Semua iee dan SME jabatan Memantau pematuhan dan pelaksanaan terhadap Carta Alir Penggubalan Kertas Peperiksaan dan Kerja Kursus oleh KJA, iee, SME, Penyelaras Kursus dan Pensyarah Penggubal. Membimbing pembinaan Jadual Spesifikasi Tugasan (JST) dan JSU Ujian Akhir Kursus setiap jabatan. Melaksanakan bengkel Pemantapan Tugas iee dan SME dalam menghasilkan kertas soalan dan kerja kursus yang berkualiti. Membantu dan bekerjasama dengan Penyelaras Pentaksiran Institut untuk menyediakan keperluan semasa lawatan External Examiner (EE) pada setiap semester. Mempamerkan proses kerja penggubalan kertas peperiksaan dan kerja kursus melalui poster presentation. Bekerjasama dengan Pasukan Pembudayaan KBAT untuk memastikan penggunaan elemen KBAT dalam P&P pensyarah dan pentaksiran Bekerjsama dengan Pasukan Pemantauan Kemajuan Akademik Pelajar untuk membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar Membentang dan membincangkan contoh-contoh kerja kursus dan item peperiksaan yang berkualiti dan sebaliknya untuk tujuan penambahbaikan Memantau dan memberi maklumbalas berkaitan dengan kandungan Jadual 3/ Proforma atau bahan-bahan kurikulum untuk tujuan penambahbaikan diperingkat IPGM Menyediakan Laporan Bahagian untuk tujuan pendokumentasian dan penambahbaikan 138

139 B3. PASUKAN PEMANTAUAN KEMAJUAN AKADEMIK PELAJAR Ketua: Pn Nor Rashidah Bt Ahmad Penolong: Dr Fatimah B Mohd Dahalan Ahli: Dr Ramlan b Hamzah Pn Norliha bt Jemain Pn Wan Norhafiza bt Abdul Rahim En Mohd Kashfi b Mohd Jailani Pn Evelyn Gnanam a/p William George SPESIFIKASI TUGAS Mengenalpasti pelajar cemerlang (CGPA > 3.8) untuk disalurkan kepada programprogram khas yang dianjurkan oleh IPGK/ IPGM/ KPM Mengenalpasti pelajar yang mempunyai masalah akademik (PdP/ Amalan Profesional/ Kokurikulum): - Menganalisis masalah dan mencari punca masalah ( root cause ); - Memaklumkan prestasi akademik pelajar kepada KJA/ Mentor/ HEP/ Pemegang prosedur PK MS ISO 9001:2008 PUP 02 Penambahbaikan dan PUP 07 Kawalan Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Standard untuk tindakan susulan; - Memohon laporan tindakan daripada KJA/ Mentor; - Membantu membimbing pelajar menambahbaik prestasi akademik pelajar; - Mendapatkan maklumbalas daripada pelajar tentang keberkesanan tindakan; dan - Menilai keberkesanan aktiviti. (Post Mortem). Merancang, membantu dan menyelia Jabatan Major membuat analisis perkembangan prestasi akademik pelajar Bekerjsama dengan Jabatan Major, Pasukan Pembudayaan KBAT,Pasukan iee dan SME dan Pasukan Pembangunan Profesionalisme Pelajar untuk merangka dan melaksanakan aktiviti yang dapat meningkatkan kemajuan akademik pelajar Bekerjasama dengan JK SGM/HEP/JK Keutuhan dan Integriti Institut dalam membentuk budaya profesionalisme guru kepada warga IPG KP Teknik. Melapor perkembangan pelajar dalam Mesyuarat JKA yang berkenaan. Menyediakan Laporan Bahagian untuk tujuan pendokumentasian dan penambahbaikan 139

140 B4. PASUKAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME PELAJAR Ketua: En. Zawahir B. Ismail Penolong: Dr. Mohamed Nazul B. Ismail Ahli: Dr. Maria bt. Tahir Pn. Manisah bt. Mohd Shah Dr. Faridah bt. Abdullah Pn. Zurida bt. Halid Pn. Rouzil Armiza bt. Samsir En. Roslan b. Khalid En. Azerai b. Azmi Wakil HEP SPESIFIKASI TUGAS Merancang aktiviti akademik untuk pembangunan profesionalisme pelajar secara menyeluruh: - menyediakan Jadual Pelaksanaan Aktiviti dan Kertas Cadangan yang berkaitan; - mengenalpasti Jawatankuasa Adhoc bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang dirancang berjalan lancar; - memastikan segala perkara yang berhubung dengan kewangan (sekiranya berkaitan) diurus dengan efisien; dan - memastikan aktiviti yang dirancang dilaksnakan mengikut jadual. Merancang dan melaksanakan Karnival Akademik, Ko-Korikulum & Vokasional (KAKV) 2015: - menyediakan Carta Gantt bagi pelaksanaan KAKV 2015 dan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Akademik IPGKPT; - menyediakan Kertas Cadangan Pelaksanaan KAKV 2015; - mencadangkan ahli Jawatankuasa Induk KAKV 2015; - mengenalpasti skop tugas setiap Jawatankuasa Pelaksana; dan - memastikan KAKV 2015 dilaksanakan seperti yang dirancang. Memperkasakan persatuan/kelab pelajar bagi membangunkan kualiti akademik, profesionalisme dan kepimpinan teragih pelajar melalui: - perlembagaan persatuan/ kelas yang didokumenkan, - objektif serta hala tuju persatuan/ kelas yang jelas; dan - skop tugas setiap ahli yang jelas. Bekerjasama dengan semua pasukan dalam JKPKAI untuk memastikan aktivitiaktiviti yang dijalankan dapat meningkatkan kualiti akademik dalam kalangan warga Institut Memastikan setiap aktiviti yang dilaksanakan didokumentasikan. Laporan pelaksanaan yang disediakan merangkumi aspek yang berikut: - pencapaian dan impak; - kelemahan; dan - cadangan penambahbaikan 140

141 C. JAWATANKUASA PENSYARAH CEMERLANG SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi : Setiausaha Akademik Timbalan Pengerusi : Pen. Setiausaha Akademik Ketua : Dr. Kartini Abdul Mutalib Pen. Ketua: Pn. Yong Lee Choo Urusetia : Sekretariat Akademik Ahli: Semua Pensyarah Cemerlang Institut Merancang dan mengadakan mesyuarat AJK bagi tujuan penyelarasan tugas dan jadual pelaksanaan pengurusan aktiviti sekurang-kurangnya sekali setiap semester Merancang aktiviti tahunan di peringkat jabatan/institut/luar institut/komuniti yang menyumbang kepada peningkatan kualiti keseluruhan IPGKPT Menyelaras aktiviti tahunan yang telah dirancang di peringkat jabatan/institut/luar institut Memantau aktiviti tahunan yang telah dirancang di peringkat jabatan/institut/luar institut Mengadakan kerjasama profesional dengan Bahagian Akademik dan Bahagian Jaminan Kualiti dan S&E untuk kepentingan institut mengikut keperluan Menjadi pakar rujuk dalam bidang pedagogi di peringkat jabatan/institut/luar institut Menjalankan kajian/inovasi untuk meningkatkan kualiti akademik/ pengurusan/infrastruktur institut Menganalisis dan menilai aktiviti tahunan yang telah dilaksanakan Mengumpul dan membuat rumusan laporan tahunan 141

142 C1. AKTIVITI PERINGKAT JABATAN SPESIFIKASI TUGAS Penyelaras : Ahli: Cik Tan Mun Wai Semua Pensyarah Cemerlang Institut Merancang dan menyelaraskan aktiviti pensyarah PC di peringkat jabatan sekurang-kurangnya sekali setiap semester Menganalisis dan menilai aktiviti yang telah dilaksanakan di peringkat jabatan Menyediakan laporan tahunan aktiviti di peringkat jabatan Menyerahkan laporan tahunan aktiviti di peringkat jabatan kepada Penolong Penyelaras C2. AKTIVITI PERINGKAT INSTITUT SPESIFIKASI TUGAS Penyelaras : Ahli: Dr. Ramlan b. Hamzah Semua Pensyarah Cemerlang Institut Merancang dan menyelaraskan aktiviti pensyarah PC di peringkat institut sekurang-kurangnya sekali setiap semester Menganalisis dan menilai aktiviti yang telah dilaksanakan di peringkat institut Menyediakan laporan tahunan aktiviti di peringkat institut Menyerahkan laporan tahunan aktiviti di peringkat institut kepada Penolong Penyelaras C3. AKTIVITI LUAR INSTITUT SPESIFIKASI TUGAS Penyelaras : Ahli: Dr. Ahamad Shabudin b. Yahaya Semua Pensyarah Cemerlang Institut Merancang dan menyelaraskan aktiviti pensyarah PC di peringkat luar institut sekurang-kurangnya sekali setiap semester Menganalisis dan menilai aktiviti yang telah dilaksanakan di peringkat luar institut Menyediakan laporan tahunan aktiviti di peringkat luar institut Menyerahkan laporan tahunan aktiviti di peringkat luar institut kepada Penolong Penyelaras 142

143 D. JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi : Pengarah Timbalan Pengerusi : Timbalan Pengarah Setiausaha Akademik Setiausaha Vokasional Setiausaha : Ketua Unit Peperiksaan Dan Penilaian Penolong Setiausaha : Pn. Wan Norhafiza bt. Ab. Rahim En Mohd. Harath Ali Bajunid B. Omar En. Shaharudin b. Saad Melaksanakan perancangan tahunan bagi Unit Peperiksaan dan Penilaian. Menyediakan takwin/ jadual kerja peperiksaan, perlaksanaan ujian amali dan kerja kursus Menguruskan inden peperiksaan semua kursus Menyelaras dan mengurus pelaksanaan aktiviti-aktiviti unit berkaitan dengan taksiran kerja kursus, peperiksaan bertulis, peperiksaan amali dan yang berkaitan. Menguruskan penentuan kelayakan calon menduduki peperiksaan Menyemak maklumat daftar calon dan angka giliran pelajar serta menyediakan slip calon menduduki peperiksaan. Menyediakan jadual waktu peperiksaan dari IPGM Memberi taklimat peperiksaan kepada calon Menyemak markah dan membentangkan keputusan peperiksaan untuk disahkan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Pendidikan Guru dan mengumumkan keputusan rasmi Memproses transkrip keputusan peperiksaan Menyelaras aktiviti /program latihan kemajuan staf Menganalisis dan menilai keberkesanan aktiviti dan menyediakan laporan AJK: Semua Ketua Jabatan dan Ketua Unit 143

144 E. JAWATANKUASA INDUK AMALAN PROFESIONAL Pengerusi : Pengarah Timbalan Pengerusi : Timbalan Pengarah Setiausaha Akademik Setiausaha Vokasional Setiausaha : Pen. Setiausaha Cik Dayang Bibah bt. AG Tuah Pn. Nor Azieyan bt. Abdullah Ketua Unit Praktikum AJK Semua Ketua Jabatan dan Ketua Unit PERANCANGAN TAHUNAN IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK 2015 SPESIFIKASI TUGAS Melaksanakan dasar praktikum yang diputuskan oleh IPGM KPM Merancang dan menyediakan Jadual Kerja Pelaksanaan Praktikum Menguruskan surat pelantikan guru pembimbing dengan pihak JPN Merancang dan menguruskan penempatan pelajar dan pensyarah penyelia Merancang dan menguruskan taklimat pengurusan praktikum kepada pelajar, pensyarah penyelia dan pihak sekolah Merancang dan menguruskan kursus pementoran untuk pensyarah penyelia dan guru pembimbing Memastikan kelancaran pelaksanaan praktikum. Menguruskan pengumpulan dan penyimpanan dokumen dan rekod praktikum Melaksanakan sesi refleksi praktikum selepas tamat tempoh praktikum. Membuat analisis dan rumusan refleksi praktikum Menguruskan dan membentangkan keputusan praktikum untuk disahkan oleh JKIAPIPGK sebelum diserahkan kepada Unit Peperiksaan dan Penilaian Menyediakan dokumen dan laporan kes-kes amalan profesional untuk dibawa ke JKIAPIPGK Menyediakan laporan tahunan praktikum untuk kegunaan IPGM Membantu Unit Kewangan IPGK menguruskan borang tuntutan elaun guru pembimbing dan pelajar Menjalankan pemantauan pelaksanaan Amalan Profesional Mengendalikan kes-kes khas seperti penangguhan, melengkapkan tempoh amalan profesional, gagal dan disiplin serta mengambil tindakan sewajarnya Mengesahkan kehadiran dan keputusan Amalan Profesional 144

145 PERANCANGAN TAHUNAN JAWATANKUASA AKADEMIK 2015 TARIKH AKTIVITI/PROGRAM TEMPAT SASARAN CATATAN SEMESTER SATU 2015 Januari 2015 Mesyuarat Ketua JKPA, JKPKA, JKPC, Unit Peperiksaan, Unit Kokurikulum dan Unit Praktikum Mesyuarat dan Bengkel Penyelarasan Kerja : 1. JK Pengurusan Akademik (JKPA) 2. JK Peningkatan Kualiti Akademik Institut (JKPKA) 3. JK Pensyarah Cemerlang Institut (JKPC) 4. Unit Peperiksaan 5. Unit Praktikum 6. Unit Kokurikulum Semua Bahagian dan Pasukan Di bawah JK di atas IPGK PT IPGK PT SUA, Pen SUA,Ketua JKPA, JKPKA, JKPC, KUPP, KU Pr, KUKokurikulum Ahli JKKA, JKPKA, JKPC Unit Peperiksaan, Unit Praktikum dan Unit Kokurikulum Mesyuarat Penyelarasan Kerja Bahagian Akademik Penyelarasan kerja dalam JK dan pelaksanaan proses kerja untuk Sem 1/2015 Mesyuarat Jawatankuasa Akademik IPGK PT Ahli Mesyuarat JK Akademik Mesyuarat JKA bil 1/2015 Januari April 2015 Program Peningkatan Kualiti Akademik Institut Sem 1/2015 Pelajar 1. Pengesanan kemajuan perkembangan akademik pelajar 2. Perbincangan peringkat jabatan untuk aktiviti sokongan akademik pelajar pasukan SME jabatan 3. Bengkel Pemantapan Pembudayaan KBAT dalam kalangan pelajar : perlantikan Jurulatih Muda KBAT 4. Menjalankan aktiviti-aktiviti untuk meningkatkan kualiti akademik dan profesionalisme pelajar sebagai bakal guru IPGK PT Semua KJ, Penyarah dan Pelajar Fokus kepada peningkatan kualiti akademik pelajar 1. Jan Jan- Feb Feb- Mac Feb- April 2015 Mesyuarat Ketua JKPA, JKPKA, JKPC, Unit Peperiksaan, Unit IPGK PT SUA, Pen SUA,Ketua Mesyuarat Febuari 2015 Kokurikulum dan Unit Praktikum JKPA, JKPKA, JKPC, KUPP, Penyelarasan dan KU Pr, KUKokurikulum Pemantauan Kerja Bahagian Akademik Febuari- Program Peningkatan Kualiti Akademik Institut Sem 1/ IPGK PT 1 dan 3 : 2 orang Dijalankan dengan 145

146 April 2014 Mac 2015 Pensyarah 1. Bengkel Pemantapan Pembudayaan KBAT dalam kalangan pensyarah 2. Perkongsian Pensyarah Cemerlang : Penambahbaikan PBS dan Pelaksanaannya di sekolah 3. Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah : Profesional Learning Community (PLC), Lesson Study dan Team teaching 4. Bengkel Pemantapan tugas iee dan SME Mesyuarat Ketua JKPA, JKPKA, JKPC, Unit Peperiksaan, Unit Kokurikulum dan Unit Praktikum 2. IPGK PT 3. Port Dickson 4. IPGK PT IPGK PT Mac 2015 Mesyuarat Jawatankuasa Akademik IPGK PT Mac- April 2015 April 2015 Proses Penilaian dan Analisis P&P Pensyarah Semester 1/2015 Mesyuarat Ketua JKPA, JKPKA, JKPC, Unit Peperiksaan, Unit Kokurikulum dan Unit Praktikum IPGK PT IPGK PT pensyarah setiap jabatan 2. Semua pensyarah 4. Semua iee dan SME SUA, Pen SUA,Ketua JKPA, JKPKA, JKPC, KUPP, KU Pr, KUKokurikulum Ahli Mesyuarat JK Akademik Semua Pensyarah SUA, Pen SUA,Ketua JKPA, JKPKA, JKPC, KUPP, KU Pr, KUKokurikulum April 2015 Verifikasi Kerja Kursus IPGK PT Semua Jabatan April- Mei 2015 Mei 2015 Semakan Proses Kerja Pengurusan Akademik Jabatan Sem 1/ Pelaksanaan Kurikulum : Rancangan Semester/ Mingguan 2. Pelaksanaan Kerja Kursus 3. Penggubalan Item Peperiksaan untuk Bank Item 4. Pelaksanaan Kokurikulum dan Praktikum Bengkel Penilaian Semula Aktiviti Pertengahan Tahun dan Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti Sem 2/2015 dalam JKKA, JKPKA, JKPC, Unit Peperiksaan, Unit Praktikum dan Unit IPGK PT IPGK PT Semua Ketua Jabatan KU Kokurikulum KU Praktikum KU Peperiksaan & Penilaian Pemegang dan Penggerak PT04,PT05,PT06 dan PT07 SUA, Pen. SUA Semua Ketua JKPA, JKPKAI, JKPC, KUPP, kerjasama JKPKA dan JKPC /2/ /2/ /3/ /4/2015 Mesyuarat Penyelarasan dan Pemantauan Kerja Bahagian Akademik Mesyuarat JKA bil 2/ /3 17/4/2015 Mesyuarat Penyelarasan dan Pemantauan Kerja Bahagian Akademik Diuruskan oleh JKPA dengan kerjasama Unit Peperiksaan 1-30/4/2015 Diuruskan oleh JKPA Pengajaran & Pembelajaran Kokurikulum,Praktikum Pentaksiran (15/4-15/5/2015) Penilaian Semula Aktiviti yang dijalankan 5-7/5/

147 Mei 2015 Kokurikulum Pelaksanaan Bengkel Induksi Kurikulum Jabatan Sem. 2/ Perancangan Pelaksanaan Kurikulum Sem. 2/ Pembinaan soalan tugasan kerja kursus/ peperiksaan 3. Perancangan aktiviti akademik jabatan IPG KPT Mei 2015 Mesyuarat Jawatankuasa Akademik IPG KPT Mei 2015 Jun/Julai 2015 Julai 2015 Mesyuarat Staf Akademik 1. Maklumat Akademik, Kokurikulum, Peperiksaan dan Praktikum Mesyuarat Ketua JKPA, JKPKA, JKPC, Unit Peperiksaan, Unit Kokurikulum dan Unit Praktikum Mesyuarat dan Bengkel Penyelarasan Kerja : 1. JK Pengurusan Akademik (JKPA) 2. JK Peningkatan Kualiti Akademik Institut (JKPKA) 3. JK Pensyarah Cemerlang Institut (JKPC) 4. Unit Peperiksaan 5. Unit Praktikum 6. Unit Kokurikulum Semua Bahagian dan Pasukan Di bawah JK di atas SEMESTER DUA 2015 IPG KPT IPGK PT IPGK PT Julai 2015 Mesyuarat Jawatankuasa Akademik IPGK PT Julai - Oktober 2015 Program Peningkatan Kualiti Akademik Institut Sem 2/2015 Pelajar 1. Pengesanan kemajuan perkembangan akademik pelajar IPGK PT KUPr, KU Kokur dan penyelaras akademik yang berkenaan Semua Jabatan Akademik Ahli Mesyuarat JK Akademik Semua Staf Akademik SUA, Pen SUA,Ketua JKPA, JKPKA, JKPC, KUPP, KU Pr, KUKokurikulum Ahli JKKA, JKPKA, JKPC Unit Peperiksaan, Unit Praktikum dan Unit Kokurikulum Ahli Mesyuarat JK Akademik Semua KJ, Penyarah dan Pelajar Pemantauan oleh JK Pengurusan Kurikulum 11-13/5/2015 Mesyuarat JKA bil 3/2015 Perancangan Pengajaran & Pembelajaran / Kokurikulum/ Peperiksaan dan Praktikum Semester 2/2015 Mesyuarat Penyelarasan dan Pemantauan Kerja Bahagian Akademik Penyelarasan kerja dalam JK dan pelaksanaan proses kerja untuk Sem 2/2015 Mesyuarat JKA bil 4/2015 Fokus kepada peningkatan kualiti akademik pelajar 147

148 Julai- Oktober 2015 Ogos 2015 September 2015 September 2015 September Oktober 2015 Oktober 2015 Oktober 2015 Oktober Perbincangan peringkat jabatan untuk aktiviti sokongan akademik pelajar pasukan SME jabatan 3. Program-program KBAT anjuran Jurulatih Muda KBAT 4. Aktiviti-aktiviti akademik dan pembangunan profesionalisme pelajar oleh Pasukan KBAT, Pembangunan Profesionalisme Pelajar Program Peningkatan Kualiti Akademik Institut Sem 2/2015 Pensyarah 1. Pembentangan Lesson Study 2. Perkongsiaan pintar dengan pensyarah cemerlang : Coaching & Mentoring : Role & Responsibilities of ITEs 3. Lawatan Penanda Aras ke IPTA dalam/ luar negara Mesyuarat Ketua JKPA, JKPKA, JKPC, Unit Peperiksaan, Unit Kokurikulum dan Unit Praktikum Mesyuarat Ketua JKPA, JKPKA, JKPC, Unit Peperiksaan, Unit Kokurikulum dan Unit Praktikum Mesyuarat Jawatankuasa Akademik Proses Penilaian dan Analisis P&P Pensyarah Semester 2/2015 IPGK PT IPGK PT IPGK PT IPGK PT IPGK PT 1. Pensyarah yang dipilih 2. Semua Pensyarah 3. Wakil jabatan akademik SUA, Pen SUA,Ketua JKPA, JKPKA, JKPC, KUPP, KU Pr, KUKokurikulum SUA, Pen SUA,Ketua JKPA, JKPKA, JKPC, KUPP, KU Pr, KUKokurikulum Ahli Mesyuarat JK Akademik Semua Pensyarah Verifikasi Kerja Kursus IPGK PT Semua Jabatan Mesyuarat Ketua JKPA, JKPKA, JKPC, Unit Peperiksaan, Unit Kokurikulum dan Unit Praktikum Karnival Akademik, Kokurikulum dan Vokasional 2015 Forum dan Seminar IPGK PT IPG KPT SUA, Pen SUA,Ketua JKPA, JKPKA, JKPC, KUPP, KU Pr, KUKokurikulum Semua Jabatan Jemputan IPGK lain Komuniti Pendidikan 1. Jun-Julai Jun Julai Julai September Julai Oktober 2015 Dijalankan dengan kerjasama JKPKA dan JKPC 1. Julai Ogos /8/ September 2015 Mesyuarat Penyelarasan dan Pemantauan Kerja Bahagian Akademik Mesyuarat Penyelarasan dan Pemantauan Kerja Bahagian Akademik Mesyuarat JKA bil 5/ /9 16/10/2015 Diuruskan oleh JKPA dengan kerjasama Unit Peperiksaan 1-30/10/2015 Mesyuarat Penyelarasan dan Pemantauan Kerja Bahagian Akademik Anjuran JK Akademik, JK Vokasional dan Kokurikulum 148

149 Oktober November 2015 Oktober 2015 November 2015 November 2015 Aktiviti Akademik/ Vokasional dan Budaya Pameran Akademik/ Vokasional & Gerai Keusahawanan Pertandingan Kokurikulum Anugerah Kecemerlangan Akademik/ Vokasional & Kokurikulum Semakan Proses Kerja Pengurusan Akademik Jabatan Sem 2/ Pelaksanaan Kurikulum : Rancangan Semester/ Mingguan 2. Pelaksanaan Kerja Kursus 3. Penggubalan Item Peperiksaan untuk Bank Item 4. Pelaksanaan Kokurikulum dan Praktikum Bengkel Penilaian Semula Aktiviti Tahun 2015 dan Perancangan Aktiviti Akademik 2016 dalam JKKA, JKPKA, JKPC, Unit Peperiksaan, Unit Praktikum dan Unit Kokurikulum Pelaksanaan Bengkel Induksi Kurikulum Jabatan Sem. 1/ Perancangan Pelaksanaan Kurikulum Sem. 1/ Pembinaan soalan tugasan kerja kursus/ peperiksaan 3. Perancangan aktiviti akademik jabatan Mesyuarat Jawatankuasa Akademik IPGK PT Melaka IPG KPT IPG KPT sekitar Cadangan tarikh : 19-22/10/15 Semua Ketua Jabatan KU Kokurikulum KU Praktikum KU Peperiksaan & Penilaian Pemegang dan Penggerak PT04,PT05,PT06 dan PT07 SUA, Pen. SUA Semua Ketua JKPA, JKPKAI, JKPC, KUPP, KUPr, KU Kokur dan penyelaras akademik yang berkenaan Semua Jabatan Akademik Ahli Mesyuarat JK Akademik Diuruskan oleh JKPA Pengajaran & Pembelajaran Kokurikulum, Praktikum Pentaksiran (19/10-13/11/2015) Penilaian Semula Aktiviti Tahun 2015 dan Perancangan Aktiviti Akademik /10/2015 Pemantauan oleh JKK Akademik 3-5/11/2015 Mesyuarat JKA bil 5/

150 JAWATANKUASA PENGURUSAN KUALITI 150

151 JAWATANKUASA PENGURUSAN KUALITI KETUA PENYELARAS PENGURUSAN KUALITI PN SITI RAPIAH BT ABD RAHMAN (PN JOY NESAMALAR SAMUEL) URUS SETIA PN NOR AINI BT MOHAMED NOR EN MURALI A/L MURUGAN PN OOI CHENG LEE PENGURUSAN MS ISO PENGURUSAN MQF PENGURUSAN SISTEM PENARAFAN BINTANG (SSR) PENGURUSAN STANDARD GURU MALAYSIA (SGM) PENGURUSAN STRATEGI LAUTAN BIRU (BOS) PENGURUSAN PENARAFAN IPG PENGURUSAN AMALAN EKSA PN RASHIDA AWANG PN SITI KHADZIMAH SALLIP DR TAN JUAT NGOH TN HJ YAHYA PANOT DR FARIDAH HANIM YAHYA EN MUSTAFFAR ABD MAJID EN SARDI AHMAD DR ROSMAWATI SHAHARUDDIN 151

152 JAWATANKUASA PENGURUSAN MS ISO SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi Sekretariat Pn Rashida bt Awang JK Audit Dalaman Pn Joy Nesamalar Samuel En Ghazali bin Ismail En Mohamad Arshad bin Mohd Ali Pn Evelyn Gnanam a/p William George JK Bimbingan dan Pemantauan Dr Fatimah bt Mohd Dahlan Pn Norisah bt Mohamed Nor Pn Haslinah bt Abdullah Pn Zawiah bt Baharom Pn Liaw Swee Foong JK Penambahbaikan Pn Fauziah bt Abdul Rahman En Sanmugam a/l Sinnapan Pn Jalimah bt Yunus En Zailani bin Yaacob JK Maklumbalas Pelanggan KJ PIPK Dr Abu Bakar bin Abdullah JK Aduan Pelanggan En Zaimuddin bin Hj Hussein En Wan Ameran bin Wan Mat Merancang aktiviti pelaksanaan MS ISO 9001:2008 IPG. Menyelaras aktiviti semua Jawatankuasa MKI. Menjadi urus setia kepada mesyuarat MKI, dan penyelarasan penulisan laporan Jawatankuasa MKI. Menyediakan Minit Mesyuarat MKI. Menjadi urus setia bersama dengan Pasukan Audit Institut dalam pentadbiran Program Audit. Menghantar minit mesyuarat MKI dan laporan-laporan JK MKI yang telah dibentang dalam mesyuarat MKI ke Sekretariat IPGM. Merujuk Manual Kualiti dan Prosedur-prosedur Kerja mengenai tanggungjawab jawatan/ jawatankuasa berkaitan yang lebih spesifik. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Timbalan Wakil Pengurusan dan Pengerusi Pasukan Pelaksana dari semasa ke semasa. Menyelaras dan menyediakan maklum balas terhadap rumusan MKSP. (SPESIFIKASI TUGAS TERPERINCI BAGI SETIAP JAWATANKUASA DALAM SEKRETARIAT MS ISO BOLEH DIBACA DALAM MANUAL KUALITI DAN PROSEDUR KERJA.) 152

153 JK Kawalan Ke Atas Produk Yang Tidak Memenuhi Standard Pn Nor Rashidah bt Ahmad Pn Sarimah bt Mokhtar Pn Azlin bt Mohd Rosdi JK Dokumentasi Pn Anisah Bt Hashim Pn Rosmawati bt Mamat Pn Anida bt Idrus En Mong Khol a/l Hok Key JK Kerja Sekretariat Pn Arfah bt Hj Abd Karim Pn Sarah bt Abd Wahab Shahrani Pn Siti Zubaidah bt Raja Mohamed Pn Sapiah Uyuni bt Mohamed Yaacob En Roslan bin Khalid En Ahmad Rozi bin Abu Pn Salmiah bt Md Salleh En Mohd Khairul bin Ishak En Mohd Fauzie bin Zulkifle Pn Saraswathy a/p Govindasamy 153

154 PROSEDUR PEMEGANG PENGGERAK IPGM-PPK-PT-02 Perancangan Tahunan IPG IPGM-PPK-PT-03 Pengurusan Hal Ehwal pelajar IPGM-PPK-PT-04 Penggubalan Kurikulum IPGM-PPK-PT-05 Pengurusan Kokurikulum IPGM-PPK-PT-06 Pentaksiran dan Penilaian Kurikulum IPGM-PPK-PT-07 Pengurusan Peperiksaan IPGM-PPK-PT-08 Pengurusan Perpustakaan IPGM-PPK-PUP-01 Pengendalian MKSP IPGM-PPK-PUP-02 Tindakan Pembetulan dan Pencegahan Pn Hjh Normah Bt Abd Aziz En Zaimuddin B Hj Hussein Pn Haliza Bt Hamzah Pn Haliza Bt Hamzah En Tan Teck Seng Kupp Ku Perpustakaan Pn Rashida Bt Awang Pn Fauziah Bt Abd Rahman En Zailani B Yaacob Pn Azimah Bt A Samah Pn Normala Bt Mohd Pn Sabariah Bt Ismail En Shamsuzlan B Mat Jusoh Pn Norhazlina Bt Abdullah Ku Perkembangan Pelajar Pn Norisah Bt Mohd Noor Dr Kartini Bt Abd Mutalib Pn Rosmawati Bt Mamat Ku Kokurikulum Ku Praktikum Dr Rosmawati Bt Shaharudin Pn Fauziah Bt Hashim En Mohd Harath Ali Bajunid B Omar Pn Wan Norhafizah Bt Abd Rahim En Azahar Bt Muhammad Pn Suzilawati Bt Selamat Pn Arfah Bt Hj Abd Karim Pn Siti Zubaidah Bt Raja Mohamed Pn Sarah Bt Abd Wahab Shaharani En Sanmugam A/L Sinnapan Pn Jalimah Bt Yunus 154

155 IPGM-PPK-PUP-03 Audit Dalaman IPGM-PPK-PUP-04 Maklum Balas Pelanggan IPGM-PPK-PUP-05 Pengurusan Elaun Pelajar IPGM-PPK-PUP-06 Penyelenggaraan Infrastruktur IPGM-PPK-PUP-07 Kawalan Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Standard IPGM-PPK-PUP-08 Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus IPGM-PPK-PUP-09 Pengurusan Aset IPGM-PPK-PUP-10 Perolehan IPGM-PPK-PUS-01 Kawalan Rekod IPGM-PPK-PUS-02 Kawalan Dokumen Pn Joy Nesamalar Samuel Kj Pipk En Roslan B Mohd Damri Tn Hj Muhadi B Hj Mahmud Pn Nor Rashidah Bt Ahmad Tn Hj Muhadi B Hj Mahmud Tn Hj Muhadi B Hj Mahmud Cik Pelangi Bt Hj Sidi Osman Tn Hj Muhadi B Hj Mahmud Pn Anisah Bt Hashim En Ghazali B Ismail En Mohamad Arshad B Mohd Ali Dr Abu Bakar B Abdullah Cik Hairunnisah Bt Al Zakap Pn Norzila Bt Sahar Pn Sarimah Bt Mokhtar Pn Azlin Bt Mohd Rosdi En Roslan B Damri En Mohd Hedzuan B Abu Bakar Pn Yusaini Bt Yunus En Abdul Rashid B Zairazi En Mohd Ekhsan B Rozlan Pn Noraisyah Bt Othman Pn Rosmawati Bt Mamat Pn Anida Bt Idrus En Mong Khol A/L Hok Key 155

156 JAWATANKUASA PENGURUSAN MQF Pengerusi Pn Siti Khadzimah bt Sallip Setiausaha Pn Jaswir Kaur a/p Kartar Singh Pn Norliha bt Jemain En Mohamed Shariff bin Salehuaddin Penyelaras Pengkalan Data Cik Tan Mun Wai (K) Bidang 1 : Tn Hj Yahya bin Panot Pn Tengku Noor Zima bt Tuan Jaffar Bidang 2 : Dr. Kartini bt Abdul Mutalib Pn Yong Lee Choo Bidang 3 : KUPP Bidang 4 : En Zaimuddin bin Hj Hussein Bidang 5 : En Muhadi bin Hj Mahmud Bidang 6 : En Ghazali bin Ismail Pn Rasida bt Awang SPESIFIKASI TUGAS Membuat perancangan tahunan. Membuat penilaian perancngan tahunan dua kali setahun. Membina pengkalan data organisasi yang menjawab soalan-soalan dalam sembilan aspek kualiti seperti dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti Agensi Kelayakan Malaysia. Menyediakan wacana untuk mentafsir aspek-aspek yang perlu jawapan dalam kontek IPGM. Membuat penilaian analisis kendiri terhadap pengkalan data organisasi yang telah dbentuk. Membuat laporan berdasarkan analisis pengkalan data yang telah dibuat. Memaklumklan IPGM tentang kesediaan IPG untuk menmghantar pengkalan data dan laporan penilaian kendiri kepada Agensi Kelayakan Malaysia. Merancang penggunaan pengkalan data dan analisis kendiri untuk membuat perancngan strategik secara keseluruhan. Merancang, menyusun dan menyelia strategi untuk pelaksanaan program yang berkualiti dari sembilan aspek yang telah ditetapkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia. Mengurus lawatan pasukan penilaian luar jaminan kualiti. Membuat taklimat kepada pasukan penilaian luar tentang program yang dilaksanakan IPG seperti cadangan dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti Agensi Kelayakan Malaysia. Bidang 7 : Dr. Abu Bakar bin Abdullah En Mahidin bin Awang Itam Bidang 8 : Dr Ma Hamsiatus Sa adiah bt Kamaruddin Pn Siti Zaritha bt Salleh 156

157 Bidang 9 : Cik Rohana bt Jantan Pn Razeya Jan bt Mohd Shamsudin Penyelaras Program: PPISMP : Cik Oon Boey Lay PISMP : Pn Norehan bt Mohd Shaharoun PPG : Pn Parimalarani a/p Sivasubramaniam PTV : En Hashim bin Misron Penilaian Kendiri (SSR) & Pelaporan : Dr Ahamad Shabudin bin Yahaya (Ketua) Pn Norfilzah Hayati bt Ahmad Semua Ketua Jabatan (Program) 157

158 JAWATANKUASA PENGURUSAN PENARAFAN BINTANG (SSR) SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi Dr Tan Juat Ngoh Tn Hj Yahya bin Panot Setiausaha Pn Norhayati bt Hashim Membuat perancangan tahunan. Membuat penilaian perancangan tahunan dua kali setahun. Mengumpul maklumat daripada semua kriteria setiap bahagian. Menganalisis dan menilai keberkesanan aktiviti. Menyediakan laporan penilaian peringkat IPG. Bahagian A (Pengurusan) En Muhadi bin Hj Mahmud ( Organisasi) En Roslan bin Damri (Kewangan) Pn Alin Noor Maz ain bt Mazlan (Sumber Manusia) En Nordin bin Onan (Projek Pembangunan) Pn Rokiah bt Mohd Nazir (ICT) Bahagian B (Perkhidmatan Teras) En Mohamad Arshad bin Mohd Ali (Audit) En Khir Johari b. Mohd Ali (Penggubalan Dasar) En Mohamed Syariff Salehuaddin (Pelaksanaan Dasar) Dr Fatimah bt Dahlan (Keberkesanan Dasar) Bahagian C (Pengurusan Pelanggan) En Abd Talib bin Naim (Hal Ehwal Korporat) Pn Sharifah Kamaliah bt Syed Sofian (Piagam Pelanggan) Pn Sa adah bt Sumrah (Usaha-usaha Meraikan Pelanggan) 158

159 JAWATANKUASA PENGURUSAN STANDARD GURU MALAYSIA (SGM) SPESIFIKASI TUGAS Penyelaras : Dr Faridah Hanim bt Yahaya Setiausaha : Pn Manisah bt Mohd Shah AJK: Wakil HEP En Mohd Kashfi bin Mohd Jailani Pn Kwan Shwu Shyan Cik DG Bibah bt AG Tuah Semua Mentor Membuat perancangan tahunan. Mengadakan bengkel dan taklimat kefahaman Standard Guru Malaysia kepada semua mentor dan pelajar baharu. Mengadakan bengkel pemahaman dan pengisian instrumen Standard Guru Malaysia kepada semua pelajar semester 8. Menganalisis data dan menyediakan laporan. JAWATANKUASA PENGURUSAN STRATEGI LAUTAN BIRU (BOS) Penyelaras : En Mustaffar bin Abd Majid Urus Setia : Pn Nor Azah bt Ahmad Safran AJK: Pn Shamsiah bt Md Nasir En Wan Ameran bin Wan Mat SPESIFIKASI TUGAS Membuat perancangan tahunan pelaksanaan inisiatif BOS di IPG. Menyelaras pelaksanaan inisiatif BOS Mengadakan bengkel/ makmal untuk memperincikan pelaksanaan inisiatif yang dicadangkan Menyelaras projek rintis inisiatif yang dicadangkan. Menyerahkan inisiatif dan dokumentasi kepada pihak pentadbir untuk tindakan selanjutnya. Membantu pihak pentadbir IPG memperluaskan inisiatif tersebut. 159

160 JAWATANKUASA PENGURUSAN PENARAFAN IPG Pengerusi En Sardi bin Ahmad Setiausaha Pn Nordiana bt Mohd Yusof Cik Rohaiza bt Mohamed SPESIFIKASI TUGAS Membuat perancangan tahunan. Mengadakan bengkel dan taklimat pengumpulan data penarafan IPG. Memantau pengumpulan semua bukti berkaitan data penarafan. Mengisi instrumen sistem penarafan IPG. Menganalisis data dan menyediakan laporan penarafan IPG. AJK: Wakil setiap Jabatan/Unit JAWATANKUASA PENGURUSAN AMALAN EKSA Penyelaras Dr Rosmawati bt Shaharudin Setiausaha & Dokumentasi Pn Fateen Adiba bt Abdul Wahab Pn Norzalimah bt Mohd Kasim AJK Latihan Pn Masriyah bt Misni Pn Kamsiah bt Omar Pn Nurul Izza bt Saadon Pn Yushaini bt Yunus SPESIFIKASI TUGAS Membuat perancangan dan penyelarasan pelaksanaan Amalan EKSA di IPG. Menyediakan buku panduan pelaksanaan amalan EKSA. Mengadakan kempen/promosi keperluan amalan EKSA. Memberi taklimat dan bimbingan pelaksanaan amalan EKSA. Membuat pemantauan/audit dalaman berkala pelaksanaan amalan EKSA dan membuat penandaarasan sesame bahagian/zon. Membina garis panduan untuk mengukur impak audit dalaman. Membuat permohonan pensijilan amalan EKSA. AJK Promosi Pn Norfilzah Hayati bt Ahmad En Shaharudin bin Saad 160

161 AJK Audit Pn Kamariah bt Bujang En Muhadi bin Mahmud En Azhar b Muhammad Fasilitator Pn Asma bt Muda Dr Chander a/l Vengadesan Pn Rosmawati bt Mamat En Baharudin bin Saleh Pn Jamaiah bt Othman En Kamaruzzaman bin Mamad Pn Najihah bt Mat Shah Pn Norasiyah bt Othman Ketua Zon: En Roslan bin Mohd Damri Pn Jalimah bt Yunus Pn Zaitun bt Yahya En Muharam bin Gaya En Abdul Hamid bin Tan En Ahmad Syakir bin Arshad En Zakaria bin Mustafa Pn Azrina bt Togi En Mohd Riza Haikal bin Abu Bakar Pn Hayati bt Man 161

162 PERANCANGAN TAHUNAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KUALITI IPG TAHUN 2015 BULAN AKTIVITI/PROGRAM TEMPAT SASARAN CATATAN Januari Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kualiti IPG Bil 1/2015 IPGKPT Semua Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Kualiti Januari Mesyuarat JK Pengurusan MS ISO MQF SSR SGM BOS Penarafan IPG EKSA IPGKPT Semua AJK Pengerusi Jawatankuasa Januari Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 IPGKPT Pemegang/Penggerak PK & Staf IPG JK Bimbingan & Pemantauan Januari Taklimat Audit Dalaman Bil 1/2015 IPGKPT Juruaudit JK Audit Dalaman Januari Audit Dalaman MS ISO 9001:2008 Bil 1/2015 IPGKPT Juruaudit/ Pemegang/ Penggerak dan Staf IPG JK Audit Dalaman & Sekretariat MS ISO Januari Pelancaran Amalan EKSA IPGKPT Semua staf IPG Januari Bengkel Persiapan Akreditasi MQA bagi program PPG IPGKPT Semua KJ dan KU Semua Pensyarah PPG JK Pengurusan MQF Februari Audit Susulan IPGKPT Juruaudit & Auditee yang terlibat JK Audit Dalaman 162

163 Februari Mesyuarat Majlis Kualiti Institut Bil 1/2015 IPGKPT Ahli MKI Sekretariat MS ISO Februari Taklimat Kefahaman Penarafan IPG IPGKPT Semua pensyarah JK Pengurusan Penarafan IPG Februari Pengumpulan bahan bukti Penarafan IPG tahun 2014 IPGKPT Semua staf IPG Wakil Jabatan/Unit Februari Sudut Gallery-walk ecoaching Perpustakaan IPGKPT Warga IPGKPT Memberi peluang warga IPG memberi maklum balas Mac Audit Pensijilan Semula SIRIM QAS IPGKPT Juruaudit/Pemegang/ Penggerak dan Staf IPG Tertakluk kepada keputusan IPGM Mac Kursus Pemantapan Kefahaman MS ISO 9001:2008 IPGKPT Staf Sokongan JK Bimbingan & Pemantauan Mac Bengkel ecoaching Siri 1 Di luar IPG Pensyarah JK Pengurusan BOS April Audit Dalaman Penarafan IPG IPGKPT Semua staf IPG JK Penarafan IPG April Bengkel ecoaching Siri 2 Di luar IPG Pensyarah JK Pengurusan BOS April Audit Dalaman Amalan EKSA IPGKPT Semua Zon JK Audit EKSA dan Fasilitator April Audit Akreditasi MQA bagi program PPG IPGKPT KJ/KU, pensyarah dan pelajar PPG 163

164 Mei Kursus Juruaudit Dalaman MS ISO 9001:2008 Di luar IPG Staf IPGKPT yang dipilih JK Audit Dalaman Mei Audit Penarafan IPG IPGKPT JK Pengurusan Penarafan IPG IPGM Julai Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kualiti IPG Bil 2/2015 IPGKPT Semua Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Kualiti Julai Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 IPGKPT Pemegang/Penggerak PK & Staf JK Bimbingan & Pemantauan Julai Audit Pensijilan Amalan EKSA IPGKPT Semua Zon MAMPU Julai Taklimat Audit Dalaman Bil 2/2015 IPGKPT Juruaudit JK Audit Dalaman Julai Audit Dalaman MS ISO 9001:2008 Bil 2/2015 IPGKPT Juruaudit/ Pemegang/Penggerak dan Staf IPG JK Audit Dalaman Julai Taklimat/Bengkel Pengisian Instrumen SGM IPGKPT Julai Taklimat Kefahaman SGM IPGKPT Mentor dan Pelajar PISMP Ambilan Jan 2012 (Sem 8) Mentor dan pelajar PISMP Ambilan Jan 2014, Jun 2014 dan Jun 2015 Ogos Audit Susulan IPGKPT Juruaudit & Auditee yang terlibat JK Audit Dalaman 164

165 Ogos Mesyuarat Penyelaras Audit Dalaman Bil 2/2015 IPGKPT Semua Ketua Pasukan Audit IPGK Jabatan Pengurusan Kualiti & Keutuhan IPGM Ogos Bengkel Penulisan Laporan Majlis Kualiti Institut IPGKPT Jawatankuasa MKI Sekretariat MS ISO Ogos Mesyuarat Majlis Kualiti Institut Bil 2/2015 IPGKPT Ahli MKI Sekretariat MS ISO MKI Ogos Projek Rintis mlearning IPGKPT Pelajar PPISMP dan PISMP Ambilan 2014 Oktober Bengkel/Refleksi Hasil Penilaian SGM IPGKPT Mentor dan pelajar PISMP Ambilan Jan 2012 Oktober Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kualiti IPG Bil 3/2015 IPGKPT Semua Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Kualiti 165

166 JAWATANKUASA PENGURUSAN KEUTUHAN ESIONAL 166

167 JAWATANKUASA PENGURUSAN KEUTUHAN KETUA PENYELRASAS KEUTUHAN PENYELARAS JITU PENYELARAS INTEGRITI PENYELARAS INTEGRITI PELAJAR PENYELARAS INTEGRITI STAF BUKAN AKADEMIK PENYELARAS INTEGRITI STAF AKADEMIK / PENSYARAH 167

168 JAWATANKUASA PENGURUSAN KEUTUHAN SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi : Pengarah Timbalan Pengerusi : Timbalan Pengarah Ketua Penyelaras Keutuhan : Mahani binti Ibrahim Penyelaras Integriti : Razeya Jan binti Mohd Shamsudin AJK Dr Rosalyn Genulu Penyelaras Integriti Pensyarah Saadah Sumrah Penyelaras Integriti Pelajar Zanariah Sipon Penyelaras Integriti Staf Normala Mohamad Dr Faridah Hanim Yahya Siti Zubaidah Raja Mohamed Sarah bt Abd Wahab Shaharani Roslan Khalid Zailani Yaacob Sarimah Mokhtar Merancang dan memantau supaya semua Pensyarah dan Staf Pengurusan mematuhi segala Perintah Am, Peraturan dan Pekeliling Perkhidmatan Awam, Arahan Kerajaan dan Peraturan Institut. Bertanggungjawab untuk memastikan Aku Janji Kakitangan Perkhidmatan Awam dipatuhi. Menilai proses kerja dan mengenal pasti masalah yang berbangkit. Menyediakan laporan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan Institut untuk dihantar kepada Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Pelajaran Malaysia. Merancang dan melaksanakan mesyuarat Jawatankuasa Integriti sebanyak dua kali setahun dan Jawatankuasa Keutuhan sebanyak tiga setahun sekali. Penyelaras JITU : Ab Rahim Md Yasin AJK Wan Ameran Wan Mat 168

169 JAWATANKUASA INDUK KHIDMAT KOMUNITI DAN JARINGAN PROFESIONAL 169

170 JAWATANKUASA INDUK KHIDMAT KOMUNITI DAN JARINGAN PROFESIONAL JK INDUK KHIDMAT KOMUNITI DAN JARINGAN PROFESIONAL Setiausaha JK TAJAAN DAN EDITORIAL JK LATIHAN DAN PEMBANGUNAN STAF JK HAL EHWAL AGAMA ISLAM DAN IMARAH JK PENERBITAN JK HAL EHWAL KOPORAT DAN HUBUNGAN LUAR JK SEKOLAH BIMBINGAN JALINAN KASIH JK EKSTRA KURIKULUM (BEYOND PROFORMA) JK KONSULTANSI DAN KOLABORASI PENDIDIKAN JK TEACHING SCHOOL 170

171 JK INDUK KHIDMAT KOMUNITI DAN JARINGAN PROFESIONAL Pengerusi : Pengarah Timbalan Pengerusi : Timbalan Pengarah Setiausaha : Dr Hilmi Ahmad Shaghir Penolong Setiausaha : Dr Faizah Md Ghazali Sekretariat: Ketua Sekretariat Pen Ketua Sekretariat: KU LDP : Dr Norhayati Muhammad Urusetia 1: Urusetia Khidmat Komuniti Pn Che Harithun Abdullah Pn Sumrah En Abd Talib Naim SPESIFIKASI TUGAS Membantu Jabatan dan Unit serta jawatankuasa berkaitan dalam merancang program dan aktiviti melibatkan khidmat sokongan komuniti Menyelaras perancangan program dan aktiviti jabatan dan unit serta jawatankuasa berkaitan yang melibatkan jabatan dan khidmat sokongan komuniti Memantau pelaksanaan program dan aktiviti khidmat sokongan komuniti yang dirancang oleh jabatan dan unit serta jawatankuasa berkaitan Mendapat maklum balas, laporan berserta penilaian program dan aktiviti khidmat sokongan komuniti yang dilaksanakan Merekod program dan aktiviti yang melibatkan khidmat sokongan komuniti baik yang dilaksanakan secara berkumpulan mahu pun individu Menganalisis rekod data maklum balas dan laporan program untuk mengenalpasti impaknya daripada segi bilangan program dan/atau keterlibatan bilangan peserta program dan/atau jumlah jam interaksi program dan/atau jumlah sumbangan dalam bentuk kos gunatenaga pelaksanaan aktiviti. Urusetia 2: Urusetia Jaringan Profesional Dr Ma Hamsiatus Sa'adiah Kamaruddin Dr Rosalyn Gelunu Pn Thank Sow Eng Ahli JK Tajaan Dan Editorial JK Latihan Dan Pembangunan Staf JK Hal Ehwal Agama Islam Dan Imarah JK Penerbitan 171

172 JK Hal Ehwal Koporat Dan Hubungan Luar JK Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih JK Ekstra Kurikulum (Beyond Proforma) JK Konsultansi Dan Kolaborasi Pendidikan JK Teaching School 172

173 SEKRETARIAT KHIDMAT KOMUNITI DAN JARINGAN PROFESIONAL Pengerusi Pen. Pengerusi Ketua Sekretariat Pen Ketua Sekretariat: KU LDP : Dr Hilmi Ahmad Shaghir : Dr Faizah Md Ghazali : Dr Norhayati Muhammad Urusetia 1: Urusetia Khidmat Komuniti Pn Che Harithun Abdullah Pn Sumrah En Abd Talib Naim Urusetia 2: Urusetia Jaringan Profesional Dr Ma Hamsiatus Sa'adiah Kamaruddin Dr Rosalyn Gelunu Pn Thank Sow Eng Ahli JK Tajaan Dan Editorial JK Latihan Dan Pembangunan Staf JK Koperasi JK Hal Ehwal Agama Islam Dan Imarah JK Penerbitan JK Hal Ehwal Koporat Dan Hubungan Luar JK Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih JK Ekstra Kurikulum Dan Beyond Proforma JK Konsultansi Dan Kolaborasi Pendidikan JK Teaching School SPESIFIKASI TUGAS Membantu Jabatan dan Unit serta jawatankuasa berkaitan dalam merancang program dan aktiviti melibatkan khidmat sokongan komuniti Menyelaras perancangan program dan aktiviti jabatan dan unit serta jawatankuasa berkaitan yang melibatkan jabatan dan khidmat sokongan komuniti Memantau pelaksanaan program dan aktiviti khidmat sokongan komuniti yang dirancang oleh jabatan dan unit serta jawatankuasa berkaitan Mendapat maklum balas, laporan berserta penilaian program dan aktiviti khidmat sokongan komuniti yang dilaksanakan Merekod program dan aktiviti yang melibatkan khidmat sokongan komuniti baik yang dilaksanakan secara berkumpulan mahu pun individu Menganalisis rekod data maklum balas dan laporan program untuk mengenalpasti impaknya daripada segi bilangan program dan/atau keterlibatan bilangan peserta program dan/atau jumlah jam interaksi program dan/atau jumlah sumbangan dalam bentuk kos gunatenaga pelaksanaan aktiviti. 173

174 JAWATANKUASA TAJAAN DAN EDITORIAL PENYELIDIKAN SPESIFIKASI TUGAS Penyelaras Pen. Penyelaras Setiausaha : Dr Ramlan Hamzah : Dr Elango Periasamy : Pn Rusmanizah Ustati JK Editorial Menyunting penulisan penyelidikan yang bakal dibentang atau diterbit Mengumpul dan merekod hasil penyelidkan yang telah dibentang dan/atau diterbitkan Pen. Setiausaha AJK Editorial: : En Wee Moon Leong Dr Faridah Hanim Yahya (Ketua) Dr Sharifah Kamaliah Syed Sofian Dr Ahamad Shabudin Yahaya Dr Zahariah Aiyub Dr Abu Bakar Abdullah JK Tajaan Mendapatkan sumber tajaan sama ada dalam bentuk kewangan atau grant untuk tujuan penyelidikan Menghebahkan sumber-sumber tajaan tersebut kepada warga IPG Kampus Pendidikan Teknik Mengenal pasti penyelidikan/inovasi yang berpotensi untuk diberi keutamaan mendapatkan tajaan AJK Tajaan Dr Yee Sye Fong (ketua) En Romy Abd Kadir Dr Maria Tahir En Zainol Hassan En Bashir Hassan En Chander Vengadasalam En Sanmugam Sinnappan 174

175 JAWATANKUASA LATIHAN DAN PEMBANGUNAN STAF SPESIFIKASI TUGAS Penyelaras Pen. Penyelaras AJK En. Mahidin Awg Itam En Mohd. Hanafi Zainal Pn Suzilawati Salamat Pn Normah Abd Rahman Pegawai Eksekutif : KU LDP : Pegawai Pengurusan LDP Membuat perancangan tahunan Membuat penilaian perancangan tahunan dua kali setahun Merancang dan melaksanakan program latihan dalaman untuk staf Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan staf dalam bidang yang berkaitan Memastikan pensyarah-pensyarah yang menghadiri kursus/seminar berkongsi ilmu dan kemahiran yang diperoleh Menyediakan laporan untuk Unit LKS, IPGM Memastikan pengurusan latihan pembangunan staf mengikut prosedur kualiti IPGM-PPK-PUS03 Menganalisis dan menilai keberkesanan aktiviti dan menyediakan laporan 175

176 JAWATANKUASA TEACHING SCHOOL DAN SEKOLAH ANGKAT Penyelaras Pen. Penyelaras Setiausaha : Dr Norhayati Muhammad : Pn Parimalarani Sivasubramaniam : Pn Hilezan Binti Zainal Penolong Setiausaha : Pn Kwan Shwu Shyan AJK - Wakil-Wakil Jabatan Jabatan Sains: Pn Nordiana Mohd Yusof Jabatan Matematik: Pn Kamariah Bujang Jabatan Sains Sosial: En Zailani Yaacob Jabatan Rbt: En Mohd Shariff Salehuaddin Jabatan Bahasa: Pn Norzalimah Mohd Kasim Jabatan Ilmu Pendidikan: En Murali A/L Murugasen Jabatan Pengajian Melayu: Pn Siti Zubaidah Raja Mohamed SPESIFIKASI TUGAS Membuat perancangan tahunan Membuat penilaian perancangan tahunan dua kali setahun Merancang dan mengurus program pembangunan pendidikan di Teaching School Memantau pelaksanaan program pembangunan pendidikan mengikut jadual pemantauan Menyediakan laporan pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Teaching School Mengkaji semula pelaksanaan program pembangunan pendidikan dan mencadangkan tindakan penambahbaikan Menganalisis dan menilai keberkesanan aktiviti dan menyediakan laporan 176

177 JAWATANKUASA HAL EHWAL KORPORAT DAN PERHUBUNGAN LUAR SPESIFIKASI TUGAS Penyelaras Pen. Penyelaras Setiausaha Pen. Setiausaha : Pn Yong Lee Choo : En Abd Talib Bin Naim : Pn Fauziah Binti Hashim : Pn Anida Binti Idrus AJK Hal Ehwal Korporat: Pn Sabariah Ismail (ketua) Pn Normala Mohd Pn Zaitun Yahya Pn Noraini A. Kadir Pn Ch ng Bee Ee En Mohammad Bin Seman En Romy Bin Abd Kadir En Radzi Salleh AJK Perhubungan Luar: En Bashir Hj. Hassan (Ketua) Pn Norhayati Hashim En Abdul Rahman Abdullah En Shaharudin Saad Dr Rosalyn Gelunu Pn Sharifah Zuraimah Syed Zakaria Pn Razeya Jan Mohd Shamsudin Membuat perancangan tahunan Membuat penilaian perancangan tahunan dua kali setahun Mengendalikan majlis sambutan pelawat-pelawat Menghubungi pihak media untuk membuat liputan Menyediakan cenderamata Menyediakan laporan dan berita bergambar untuk buletin IPGM Membuat rakaman secara elektronik Menyediakan promosi tentang IPG KP Teknik melalui pelbagai saluran/media Menganalisis dan menilai keberkesanan aktiviti dan menyediakan laporan 177

178 JAWATANKUASA PENERBITAN Penyelaras Setiausaha Jurnal Teknokrat AJK KJ PIPK dan Ahli-ahli Jabatan PIPK Buletin Dinamika : Dr. Siti Hendon Sheikh Abdullah : Cik Tan Mui Wah AJK Pn Rohana Jantan (Ketua) En Mohd Hanafi Zainal PN Fateen Adiba Abdul Wahab Cik Rohaiza Mohamed Pn Ch ng Bee Ee Pn Evelyn Gnanam A/P William George En Muharam Gaya KU Kaunseling SPESIFIKASI TUGAS Membuat perancangan tahunan Membuat penilaian perancangan tahunan dua kali setahun Mengedit dan menerbitkan Jurnal TEKNOKRAT Mengedit dan menerbitkan BULETIN DINAMIKA Mengedit dan menerbitkan LAPORAN TAHUNAN Menerbitkan buletin DINAMIKA sekali setiap semester untuk edaran dalaman Mengumpul, mengedit, dan menerbitkan cakera padat TEKNIKAL yang mengandungi Perancangan Tahunan, JK Pengurusan IPG KP Teknik dan Takwim Mengumpul, mengedit dan menerbitkan Laporan Tahunan Mengedarkan semua bahan penerbitan kepada warga IPGM dan pihakpihak yang berkenaan Menganalisis dan menilai keberkesanan aktiviti dan menyediakan laporan Laporan Tahunan AJK Dr Sakhilah Shahkat Ali (Ketua) En Ahmad Rozi Abu Pn Nordiana Yusof En Azerai Azmi En Rohaizat Agil Pn Faridah Mohd Saad En. Mohamad Radzi Salleh En Abd. Rahman Abdullah 178

179 JAWATANKUASA AGAMA ISLAM DAN IMARAH SPESIFIKASI TUGAS Penyelaras : KJ JAPIM Penolong Penyelaras : Ust. Khairullah Mokhtar Setiausaha : Ustadzah Sarimah Mokhtar AJK Surau Semua Pensyarah JAPIM Semua Warden Pengerusi Kelab Kebajikan Pensyarah Dan Staf AJK Pembudayaan Al-Quran Ust Ilias Embong Semua Pensyarah JAPIM Semua Warden Pengerusi Kelab Kebajikan Pensyarah Dan Staf Membuat perancangan tahunan Membuat penilaian perancangan tahunan dua kali setahun Merancang aktiviti imarah untuk warga institut Melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan hari-hari kebesaran Islam Mengedar risalah agama kepada warga institut Memantau pelaksanaan aktiviti keagamaan dari semasa ke semasa Mengurus sumbangan derma untuk: a. Masjid/surau b. Pelajar yang meninggal c. Staf institut yang kematian isteri atau suami Menganalisis dan menilai keberkesanan aktiviti dan menyediakan laporan AJK Sambutan Hari Kebesaran Islam En Ishak Limat Semua Pensyarah Japim Semua Warden Pengerusi Kelab Kebajikan Pensyarah Dan Staf 179

180 JAWATANKUASA KONSULTANSI DAN KOLABORASI PENDIDIKAN SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi Penyelaras Pen. Penyelaras Setiausaha Pen. Setiausaha : Dr Hilmi Ahmad Shaghir : Dr Faizah Binti Md Ghazali : Cik Rohana Binti Jantan : Dr Norhayati Binti Muhammad : KU LDP Ahli Penyelaras Projek Jabatan Sains Penyelaras Projek Jabatan Reka Bentuk dan Teknologi Penyelara Projek Jabatan Matematik Penyelaras Projek Jabatan Pengajian Islam dan Moral Penyelaras Projek Jabatan Ilmu Pendidikan Penyelaras Projek Jabatan Bahasa Penyelaras Projek Jabatan Teknologi Pendidikan Penyelaras Projek Jabatan Pengajian Melayu Penyelaras Projek Jabatan Pengajian Perdagangan Penyelaras Projek Jabatan Ekonomi Rumahtangga Penyelaras Projek Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Penyelaras Projek Jabatan Sains Sosial Penyelaras Projek Jabatan Teknikal dan Vokasional Penyelaras Projek Jabatan Penyelidikan Jasmani Penyelaras Projek Unit Perpustakaan Penyelaras Projek Unit GERKO Menilai produk yang bakal ditawarkan kepada awam. Penilaian tertumpu dari aspek kualiti produk, sasaran pasaran dan manfaat produk Menentukan harga produk berdasarkan kos-kos yang terlibat Mempromosi produk melalui kaedah yang sesuai, contohnya, melalui penyertaan dalam ekspo pendidikan Menyediakan MOU dan LOI berkait dengan kontrak produk dengan pihak yang terlibat Mendapatkan perlindungan produk melalui hak milik harta intelek Memantau dan mendapatkan laporan berkenaan kegiatan/aktiviti yang melibatkan penggunaan produk 180

181 JAWATANKUASA EKSTRA KURIKULUM (BEYOND PRO FORMA) SPESIFIKASI TUGAS Penyelaras : Pn Haslinah Abdullah Penolong Penyelaras : Pn. Zurida Halid Setiausaha : Pn. Sapiah Uyuni Mohamed Ya acob AJK YM Tengku Norzima Tuan Jaffar (Matematik) Pn Normah Abdul Rahman (RBT) En. Mohd Kashfi Mohd Jailani (Sains) Pn Che Harithun Abdullah (Ilmu Pendidikan) Ust. Khairullah Mokhtar (JAPIM) Pn Suzilawati Salamat (Perpustakaan) Pn Siti Zubaidah Raja Mohamed (Pengajian Melayu) Pn Siti Zaritha Salleh (Bahasa) Pn Nor Filzah Hayati Ahmad (Perdagangan) Pn Fateen Adiba Abd Wahab (Sains Sosial) En Wee Moon Leong (Penyelidikan) Pn Nor aini Mohd Noor (Teknologi Pendidikan) Pn Rashida Awang (GERKO) Pada penghujung setiap semester, penyelaras perlu menghubungi semua Ketua-ketua Jabatan untuk mendapatkan kursus-kursus luar pro forma yang akan ditawarkan pada semester berikutnya Menghantar borang-borang yang digunakan dalam pengurusan kursus ini kepada Wakil setiap jabatan. Wakil setiap jabatan berperanan untuk menyampaikan borang-borang atau sebarang maklumat kepada pensyarah yang mengajar kursus luar proforma dari jabatan masing-masing. Menyediakan Jadual waktu bagi Kursus Luar Pro forma di setiap semester dan mewawarkan melalui laman web IPGM KPTeknik Memberi taklimat serta mempromosi kursus kepada pelajar di awal semester Mempromosi kursus yang ditawarkan sama ada melalui laman web IPG KPTeknik, brosur/katalog, media lain yang bersesuaian Mendapatkan nama-nama pelajar yang akan diberikan sijil daripada wakil jabatan yang terlibat Menyediakan sijil kepada pelajar yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan. 181

182 JAWATANKUASA SEKOLAH BIMBINGAN JALINAN KASIH SPESIFIKASI TUGAS Penyelaras : En Khir Johari Bin Mohd Ali Penolong Penyelaras : Dr Faizah Md Ghazali Setiausaha AJK Pn Rusmanizah Ustati Dr Norhayati Mohamad Pn Arfahi Abd Karim En Shaharudin Saad Pn Siti Khadzimah Salip En Zawahir Ismail Dr Maria Tahir Dr Zahariah Aiyub : Dr Siti Hendon Sheikh Abdullah Membina modul pembelajaran yang bersesuain dengan keperluan pelajar SBJK Menambahbaik modul yang telah dibina secara berterusan Memantau pelaksanaan modul Menilai keberkesanan modul Menyediakan laporan SBJK setahun sekali Melaksanakan sekurang-kurangnya satu program bersama dengan SBJK dalam setahun 182

183 JAWATANKUASA PENGURUSAN 183

184 JK MAJLIS PROFESIONAL, PENGURUSAN, DAN PENTADBIRAN INSTITUT Pengerusi Pengarah Timbalan Pengerusi Timbalan Pengarah Pn. Normah binti Abd Aziz Setiausaha Cik Azimah binti A. Samah Penolong Setiausaha Zailani bin Yaacob Rauzil Armiza binti Shamsir AJK Ketua-ketua Jabatan Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Praktikum Setiausaha Akademik Ketua Penyelaras Pengurusan Kualiti Ketua Perpustakaan Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Akauntan Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling Ketua Unit Teknologi Maklumat (berdasarkan keperluan semasa) SPESIFIKASI TUGAS Membuat perancangan tahunan Membuat penilaian perancangan tahunan dua kali setahun Merancang dan melaksana: a. Pengurusan kewangan b. Pembangunan fizikal c. Pembangunan staf d. Takwim dan perancangan Institut Memantau dan menilai pengurusan dan pentadbiran Merancang keperluan dan agihan tugas staf Memantau prestasi staf Menganalisis dan menilai keberkesanan aktiviti yang dirancang dan menyediakan laporan 184

185 JAWATANKUASA BUKU PERANCANGAN TAHUNAN 2015/16 SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi Pengarah Timbalan Pengerusi Timbalan Pengarah - Pn. Normah binti Abd Aziz Setiausaha Khir Johari b. Mohd Ali Menyelaras penyediaan buku perancangan tahunan Menyediakan mekanisme menyemak buku perancangan tahunan Meneliti pencapaian matlamat perancangan tahunan yang telah ditetapkan Mencadangkan peluang penambahbaikan Menyediakan laporan pelaksanaan semua program dan aktiviti perancangan tahunan Penolong Setiausaha Rauzi Armiza binti Shamsir Norfilzah Hayati binti Ahmad AJK Setiausaha Akademik Ketua Penyelaras Pengurusan Kualiti Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Akauntan 185

186 JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi Pengarah - Timbalan Pengerusi Timbalan Pengarah - Pn. Normah binti Abd Aziz Menyelaras penyediaan perancangan strategik Menyediakan mekanisme menyemak perancangan strategik Meneliti pencapaian matlamat strategik yang telah ditetapkan Mencadangkan peluang penambahbaikan Menyediakan laporan pencapaian semua matlamat dan objektif strategik Setiausaha Khir Johari bin Mohd Ali AJK Mustaffar bin Abd Majid Dr. Fatimah binti Mohd Dahlan Dr. Ahamad Shabudin bin Yahya 186

187 JAWATANKUASA MAJLIS & UPACARA SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi Pengarah Timbalan Pengerusi Timbalan Pengarah - Pn. Normah binti Abd Aziz Perhimpunan Rasmi: Ketua Jabatan HEP (K) Urusetia : Sabariah bt. Ismail Soon Yean Wan Normala bt. Mohamad Liau Swee Foong Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Unit Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP) Perhimpunan Rasmi Menyediakan pelan strategik perhimpunan rasmi bulanan Menyelaras pelaksanaan perhimpunan rasmi bulanan berdasarkan agenda yang yelah ditetapkan Menilai keberkesanan pelaksanaan perhimpunan rasmi bulanan Menentukan tindakan penambahbaikan berterusan Acara Khas: Konvokesyen Sabariah binti Ismail (Setiausaha) Ust. Zaimuddin b. Hj. Hussein T.Shanmugam a/l Thagavelu KU Peperiksaan DG. Bibah bt. AG. Tuah Rohaiza binti Mohamed Shamsulazlan b. mat Jusoh Majlis dan Upacara Mengenalpasti objektif dan matlamat majlis atau upacara Menghadiri mesyuarat di peringkat pusat/kebangsaan Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Menyelaras, merancang, mengelola dan melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan majlis atau upacara Memastikan aktiviti yang dirancang dillaksanakan Membuat anggaran perbelanjaan Menganalisis dan menilai keberkesanan aktiviti dan menyediakan laporan keberkesanan pelaksanaan majlis atau upacara 187

188 Kejohanan Olahraga Tahunan Ketua Unit Kokurikulum (K) Semua Pegawai Kokurikulum Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Hari Guru Dr. Rosalyn Genulu (K) Abd.Rahman b. Abdullah Kwan Shwu Shyan Mohd Hanafi b. Zainal Fateen adiba binti Wahab Hari Kebangsaan Ketua Jabatan Sains Sosial (K) Pensyarah Jabatan Sains Sosial Pegawai Pengurusan HEP-Norhazlina binti Abdullah Hari Anti Dadah Sedunia Ketua Unit Psikologi & Kaunseling (K) - Pn. Saadah Dr. Ramlan bin Hamzah Pn. Hjh. Jamilah Hj. Idris Dr. Ma Hamsiatus Sa adiah binti Kamaruddin Majlis Persaraan Pegerusi Kelab Kebajikan pensyarah & Staf (K) Tg. Norzima binti Tuan Jaafar Norzalimah binti Mohd Kasim Hj. Hamid bin Tan 188

189 JAWATANKUASA AKAUN AMANAH SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi Pengarah Timbalan Pengerusi Timbalan Pengarah - Pn. Normah binti Abd Aziz Setiausaha Ketua Pembantu Tadbir AJK Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Dr. Faizah binti Md Ghazali Khir Johari bin Mohd Ali Ketua Unit Gerko Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Akauntan Membuat perancangan tahunan Membuat penilaian perancangan tahunan dua kali setahun Memutuskan dasar dan tatacara berhubung dengan penerimaan dan penggunaan wang di dalam Akaun selaras dengan tujuan Akaun seperti yang dinyatakan di perenggan 3 Arahan Akaun Amanah Menentukan semua laporan dan penyata berhubung dengan Akaun disediakan dan dikemukakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Arahan tersebut Meluluskan Anggaran Perbelanjaan Tahunan Akaun dan Anggaran Perbelanjaan Tambahan Akaun Memastikan bahawa Akaun berbaki kredit dan tidak terlebih dikeluarkan semasa meluluskan Anggaran Perbelanjaan Akaun Menentukan amaun untuk dilaburkan di dalam akaun simpanan tetap yang ditadbirkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia Menganalisis dan menilai keberkesanan aktiviti dan menyediakan laporan 189

190 JAWATANKUASA KEWANGAN DAN AKAUN SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi Pengarah Naib Pengerusi Timbalan Pengarah - Pn. Normah binti Abd Aziz Setiausaha Pegawai Eksekutif Kanan Penolong Setiausaha Penolong Akauntan Membuat perancangan tahunan Membuat penilaian perancangan tahunan dua kali setahun Membantu pegawai-pegawai mengawasi, mengesan dan menyelia semua urusan kewangan maktab Memastikan Akta Prosedur Kewangan 1957 dan arahan perbendaharaan dan pekeliling berkaitan kewangan dipatuhi Mengadakan latihan untuk pegawai dan kakitangan mengurus hal berkaitan kewangan Menganalisis dan menilai keberkesanan aktiviti dan menyediakan laporan AJK Semua Ketua Jabatan Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Ketua Unit Kokurikulum Ketua Peperiksaan dan Penilaian Ketua Unit Praktikum Ketua Unit Khidmat Pengurusan Ketua Perpustakaan Pembantu Akauntan Ketua Warden Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Perolehan Penolong Pengurus Asrama 190

191 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi Pengarah Timbalan Pengerusi Timbalan Pengarah - Pn. Normah binti Abd Aziz Setiausaha KUKP Penolong Setiausaha Pegawai Eksekutif Kanan AJK Semua Ketua Jabatan dan Ketua Unit Mohd Hashim bin Misron (Pemeriksa Aset) Jamilah binti Idris (Pegawai Verifikasi Stor) Hj. Suhaimy b. Ahmad (Pegawai Pelupusan) Pn. Zaiton binti (Pegawai Pelupusan) Rokiah binti Mohd Nazir (Pegawai Teknologi Maklumat) Suzilawati binti Salamat (Pustakawan) Asrina binti Togi (Penolong Pengurus Asrama) Mohd Awaluddin bin Baharudin Ketua Pembantu Tadbir PT Perolehan PT Aset PT Setor Membuat Membuat perancangan tahunan Menilai perancangan tahunan dua kali setahun Menyelaras, menyemak dan mengesahkan senarai harta modal Memastikan penyemakan harta modal dan aset dilaksanakan sekurangkurangnya sekali setahun Menyemak dan memastikan borang-borang berikut sentiasa kemaskini dan menepati kehendak Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2007: a. Daftar Harta Modal (KEW. PA 2) b. Daftar Pergerakan Harta Modal (KEW.PA 6) Menyelaras dan memastikan proses pelupusan barang-barang rosak/lapuk dilakukan mengikut prosedur tatacara kewangan Melaksanakan tugas mengikut prosedur kualiti IPGM-PPK-PT22 Menganalisis dan menilai keberkesanan aktiviti dan menyediakan laporan 191

192 JK PEMBANGUNAN, PENYENGGARAAN INFRASTRUKTUR, PENGURUSAN FASILITI DAN PRESTASI PEMBEKAL SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi Pengarah Timbalan Pengerusi Timbalan Pengarah - Pn. Normah binti Abd Aziz Setiausaha Penolong Jurutera (awam) Pen. Setiausaha Pegawai Eksekutif Kanan AJK Ketua Unit Khidmat Pengurusan Abdul Rahman b. Abdullah Nordin b. Onan Hj. Mohamad Nazi b. Mustafa En. Romy bin Abdul Kadir Pegawai Teknologi Maklumat Penolong Akauntan Ketua Pembantu Tadbir Penolong Pengurus Asrama Penolong Jurutera (Mekanikal) Penolong Jurutera (Elektrikal) Mohd Shohaimi b. Alang Ibrahim Juruteknik Komputer Pen. Pentadbir (Stor) Membuat perancangan tahunan Membuat penilaian perancangan tahunan dua kali setahun Memastikan penyenggaraan infrastruktur dapat dilaksanakan mengikut jadual dan kaedah yang ditetapkan untuk menyediakan kemudahan infrastruktur yang kondusif bagi pengurusan pentadbiranan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Mengadakan pemeriksaan infrastruktur setiap enam bulan sekali Menerima laporan kerosakan (daripada pensyarah/staf sokongan/pelajar/pegawai-pegawai lain dari masa ke semasa) Mengemukakan laporan kerosakan kepada pihak pengurusan untuk kelulusan dan tindakan Melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan prosedur kualiti IPGM-PPK-PUP08 Menganalisis dan menilai keberkesanan aktiviti dan menyediakan laporan 192

193 JAWATANKUASA PEMANDU ICT SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi Pengarah Timbalan Pengerusi Timbalan Pengarah - Pn. Normah binti Abd Aziz Setiausaha Pn. Rokiah binti Mohd Nazir AJK Dr. Faridah bt. Hanim Dr. Ma Hamsiatus Sa adiah binti Kamaruddin En. Mustafa bin Majid Dr. Nazul bin Ismail En. Shahril bin Zainol Membuat perancangan tahunan Membuat penilaian perancangan tahunan dua kali setahun Merancang dan memantau pelaksanaan Projek ICT peringkat institut Memahami keperluan, masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan ICT Melaksanakan langkah-langkah keselamatan dan garis panduan penggunaan peralatan ICT Menyelaras dan mengemukakan kertas cadangan perolehan ICT kepada IPGM untuk perakuan dan kelulusan Menganalisis dan menilai keberkesanan aktiviti dan menyediakan laporan 193

194 JAWATANKUASA KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KECERIAAN (3K) SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi Timbalan Pengarah - Pn. Normah binti Abd Aziz Timbalan Pengerusi P. Sanmugasundram a/l A. Ponnudurai Setiausaha Pn. Zurida binti Halid Penolong Setiausaha Pn. Manisah binti Mohd Shah AJK Keselamatan Abdul Hamid b. Tan(K) Dr. Norhayati binti Muhammad Nordin bin Onan Normah bt. Abd. Rahman Cik Rohaiza binti Mohammed Penolong Jurutera (Elektrik) AJK Kesihatan Dr.Ramlan b. Hamzah(K) Dr. Yee Sye Fong Zaitun Yahaya Dr. Maria binti Tahir Cik ooi Cheng Lee Pn. Asrina binti Togi Membuat perancangan tahunan Membuat penilaian perancangan tahunan dua kali setahun Menilai dan memantau keselamatan dokuman penting Menilai dan memantau kawalan keselamatan seperti berikut: a. Pintu pagar utama dan palang b. Pas keselamatan c. Padang d. Bengkel dan makmal e. Pensyarah bertugas f. Alat pemadam kebakaran g. Bilik Suis (Bervoltan tinggi) h. Pelan bangunan semasa kebakaran i. kolej-kolej kediaman j. bangunan keseluruhan kampus Menganalisis dan menilai keberkesanan aktiviti dan menyediakan laporan Spesifikasi Tugas Kesihatan Membuat perancangan tahunan Membuat penilaian perancangan tahunan dua kali setahun Mewujudkan kesedaran budaya hidup sihat di institut Merancang, mengelola dan melaksanakan aktiviti kecergasan fizikal untuk mempertingkatkan tahap kecergasan warga institut Memantau/mengukur tahap kesihatan diri warga IPT Menggalakkan penglibatan warga IPT dalam aktiviti kecergasan yang dirancang Menganalisis dan menilai keberkesanan aktiviti dan menyediakan laporan 194

195 JK Keceriaan Dr. Shakila binti Shaukat Ali (K) Parimalarani A/P Sivasubramaniam Mohd Radzi bin Salleh Thank Sow Eng Pn. Alin Noor maz ain binti Mazlan Mohd Shohaimi b. Alang Ibrahim Spesifikasi Tugas Keceriaan Membuat perancangan tahunan Membuat penilaian perancangan tahunan dua kali setahun Merancang program penghijauan IPG KP Teknik Merancang aktiviti ke arah mempertingkat kualiti keceriaan Memastikan kebersihan dan keceriaan di tahap yang membanggakan Menganalisis dan menilai keberkesanan aktiviti dan menyediakan laporan 195

196 JAWATANKUASA KAFETARIA SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi Pengarah Timbalan Pengerusi Timbalan Pengarah - Pn. Normah binti Abd Aziz Setiausaha Razeya Jan binti Mohd. Samsudin AJK Normah bt. Abd. Rahman Pn. Rosmawati binti Mamat Pn. Normala binti Mohammad Dayang Bibah binti Ag. Tuah Cik Pelangi binti Hj sidi Pn. Alin Noor Maz alin binti Mazlan Pn. Asrina binti Togi Membuat perancangan tahunan dengan Membuat penilaian perancangan tahunan dua kali setahun Memastikan kadar harga makanan dan minuman berpatutan dengan kemampuan pelajar dan mematuhi syarat pemberian tender Memastikan kebersihan makanan dan peralatan di kafetaria dan kantin pada tahap maksimum Memastikan kawasan tempat makan, tempat kerja, longkang dan kawasan sekitar kafetaria dan kantin sentiasa dalam keadaan bersih Memastikan pekerja kafetaria dan kantin berpakaian bersih dan memakai apron serta topi semasa bekerja/menyediakan makanan dan minuman Memberi cadangan kepada pengurusan kafetaria dan kantin untuk meningkatkan tahap keceriaan dan kebersihan Menyediakan laporan penilaian prestasi pembekal bagi perkhidmatan kafetaria dan kantin untuk tindakan Unit Setor Menganalisis dan menilai keberkesanan aktiviti dan menyediakan laporan 196

197 MAJLIS BERSAMA JABATAN SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi Pengarah Timbalan Pengerusi Timbalan Pengarah - Pn. Normah binti Abd Aziz Setiausaha Pn. Sa adah binti Sumrah Membuat perancangan tahunan Membuat penilaian perancangan tahunan dua kali setahun Mengurus dan menyelaras isu dan aktiviti akademik, perjawatan serta kebajikan pensyarah Menganjurkan aktiviti kemasyarakatan Menganjurkan Hari Keluarga Institut Menganalisis dan menilai keberkesanan aktiviti dan menyediakan laporan AJK Nik Ibrahim bin Nik Mat Pn. Zurida binti Halid Pn. Thank Sow Eng En. Mohd Radzi bin salleh Cik. Norazian binti Osman En. Abd Talib bin Naim Cik Pelangi binti hj Sidi En. Abd Rashid bin Zairasi En. Amar Jeetha Singh a/l Inder Singh En. Tuan Mohd Hafiz bin Tuan Yaacob 197

198 JAWATANKUASA MESYUARAT STAF AKADEMIK SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi Pengarah - Timbalan Pengerusi Timbalan Pengarah - Pn. Normah binti Abd Aziz Setiausaha Faridah bt. Mohamad Saad Penolong Setiausaha Mohd Radzi bin Salleh Membuat perancangan tahunan Membuat penilaian perancangan tahunan dua kali setahun Merancang untuk mengadakan mesyuarat staf akademik Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Menyediakan agenda, minit dan edaran mesyuarat Menyediakan tempat dan keperluan peralatan untuk mesyuarat Membuat hebahan tarikh mesyuarat kepada staf Memastikan tempat mesyuarat kondusif Menganalisis dan menilai keberkesanan aktiviti dan menyediakan laporan AJK Ustaz Khairullah bin Mokhtar Mohd Hanafi bin Zainal Palakirushnan a/l Rajamanikam 198

199 LESTARI SPESIFIKASI TUGAS Pengerusi Timbalan Pengarah - Pn. Normah binti Abd Aziz Penyelaras Dr. Ahamad shahabudin bin Yahya Pn. Fateen Adiba binti Abdul Wahab Setiausaha Pn. Sapiah Uyuni binti Mohamed Yaacob Penolong setausaha En. Shaharudin bin Saad AJK SUA KU Kokurikulum KU Khidmat Pengurusan Wakil Jabatan Akademik Azerai bin azmi (Jabatan Sains) Salmiah bt. Md Salleh (Jabatan Matematik) Norzalimah bt. Mohd Kassim (Jabatan Bahasa) Normah bt. Abd Rahman (Jabatan RBT) Cik Azimah bt. A. Samah(Jabatan Sains Sosial) Mohd Radzi bin Salleh(Jabatan Pengajian Melayu) Pn. Zurida bt. Halid (Jabatan Ilmu Pendidikan) Wakil Pelajar Major RBT/Sains/Matematik/Pemulihan/TESL?PSV/Pra Sekolah Wakil Pelajar JPP Merancan aktiviti-aktiviti untuk memupuk kesedaran warga kampus terhadap usaha melestarikan alam. Mendidik warga institute supaya menggunakan sumber secara berhemah. Membina jaringan kerjasama dengan agensi luar untuk menjayakan aktiviti kelestarian institute. Menggalakkan penyelidikan dan inovasi kelestarian dalam kalangan warga institute. Menyebar luaskan maklumat tentang kelestarian alam kepada warga institute. Melaksanakan penilaian dan pemantauan alam sekitar di institute (audit hijau) dari masa ke semasa. Merangka pelan tindakan alam sekitar untuk menangani isu persekitaran di institute. Mengemaskini laporan aktiviti kelestarian institute di laman Web IPG. 199

200 KALENDAR

201 PERINCIAN PERSEKOLAHAN MENGIKUT PENGGAL 2015 KUMPULAN A : Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu PENGGAL MULA AKHIR PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN JUMLAH MINGGU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL *HARI GANTI CUTI AKHIR TAHUN Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 205 Hari Ganti adalah hari persekolahan bagi menggantikan Cuti Berganti Sempena hari perayaan utama 201

202 PERINCIAN PERSEKOLAHAN MENGIKUT PENGGAL 2015 KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya PENGGAL MULA AKHIR PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN JUMLAH MINGGU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL *HARI GANTI CUTI AKHIR TAHUN Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 205 Hari Ganti adalah hari persekolahan bagi menggantikan Cuti Berganti Sempena hari perayaan utama 202

203 203 PERANCANGAN TAHUNAN IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK 2015

204 204 PERANCANGAN TAHUNAN IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK 2015

205 205 PERANCANGAN TAHUNAN IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK 2015

JK AUDIT DALAMAN (JAD) Pengurus (W) Mohd. Ismail Ibrahim. Ketua Unit (T) Hj. Nor Azmi Abd Jalil PENTADBIRAN

JK AUDIT DALAMAN (JAD) Pengurus (W) Mohd. Ismail Ibrahim. Ketua Unit (T) Hj. Nor Azmi Abd Jalil PENTADBIRAN CARTA BAHAGIAN AUDIT & PENGURUSAN RISIKO JK AUDIT DALAMAN (JAD) (1) SULIT Pengurus (W) Mohd. Ismail Ibrahim Setiausaha (L) Noraini Harun Ketua Unit (T) Hj. Nor Azmi Abd Jalil AUDIT PENGURUSAN RISIKO AUDIT

Detaljer

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KEDUA 2008 HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KEDUA 2008 HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA. SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2008 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 033/01/01 PULAU PERHENTIAN BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 033 BESUT

Detaljer

jiwapsis jiwapsis jiwapsis

jiwapsis jiwapsis jiwapsis Tema JIWA yang membawa kepada maksud Jejak Inspirasi Warisan Arkitek berkisar kepada pembangunan masa hadapan dalam bentuk mengadaptasi budaya, persekitaran serta teknlgi yang perlu dihadapi ke arah pembangunan

Detaljer

PENGHARGAAN. Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM), khasnya kepada pensyarah di Jabatan

PENGHARGAAN. Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM), khasnya kepada pensyarah di Jabatan PENGHARGAAN Segala pujian dan kesyukuran yang tiada terhingga diucapkan kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan limpahan rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan

Detaljer

Bahagian 1 diguna pakai bagi Akaun dan Perkhidmatan melainkan dinyatakan sebaliknya.

Bahagian 1 diguna pakai bagi Akaun dan Perkhidmatan melainkan dinyatakan sebaliknya. AKAUN DAN PERKHIDMATAN - TERMA DAN SYARAT UMUM Ini adalah terma dan syarat yang mengawal akaun simpanan, akaun pelaburan dan akaun semasa OCBC Al-Amin Bank Berhad dan perkhidmatan dan hendaklah diguna

Detaljer

KEJOHANAN SUKAN OLAHRAGA MSSD BATU PAHAT KALI KE MAC

KEJOHANAN SUKAN OLAHRAGA MSSD BATU PAHAT KALI KE MAC 1 S U K A N OLAHRAGA Aturcara Majlis Perasmian Pembukaan 0200 PETANG 2 S U K A N OLAHRAGA Aturcara Majlis Perasmian Penutupan 3 AHLI JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH BATU PAHAT TAHUN PENGERUSI

Detaljer

BAB IV SUMBANGAN WAKAF TANAH PRODUKTIF TERHADAP SOSIO EKONOMI UMAT ISLAM DI MEDAN. terhadap pembasmian kemiskinan dan juga mengkaji hasil pemanfaatan

BAB IV SUMBANGAN WAKAF TANAH PRODUKTIF TERHADAP SOSIO EKONOMI UMAT ISLAM DI MEDAN. terhadap pembasmian kemiskinan dan juga mengkaji hasil pemanfaatan BAB IV SUMBANGAN WAKAF TANAH PRODUKTIF TERHADAP SOSIO EKONOMI UMAT ISLAM DI MEDAN 4. Pendahuluan Bab ini menganalisis isi-isi penting tentang sumbangan wakaf terhadap pembasmian kemiskinan dan juga mengkaji

Detaljer

Jenis-jenis batuan Disediakan oleh: Dr. Wan Zuhairi Wan Yaacob Program Geologi UKM

Jenis-jenis batuan Disediakan oleh: Dr. Wan Zuhairi Wan Yaacob Program Geologi UKM Jenis-jenis batuan Disediakan oleh: Dr. Wan Zuhairi Wan Yaacob Program Geologi UKM Drwzwy Bahan-bahan bumi Terdapat dua jenis bahan bumi yang utama dalam geologi kejuruteraan:-- (1) Batuan; (2) Tanah terdapat

Detaljer

No. Ahli KESATU. Staff No. Name

No. Ahli KESATU. Staff No. Name Name Staff No. Jawatan Jabatan No. Ahli KESATU NOORLIZA BT. AHMAD ZAINUDDIN 4515 Pen.Peg.Sis. Maklumat A&R 0056 NORLIZA BINTI MAHMOOD 1824 Setiausaha Pejabat A&R 0060 NOR AMIZAN BINTI AMINULLAH 3548 Pen.Peg.Sis.

Detaljer

Register your product and get support at PhotoFrame SPF4610. Manual pengguna

Register your product and get support at  PhotoFrame SPF4610. Manual pengguna Register your product and get support at www.philips.com/welcome PhotoFrame SPF4610 MS-MY Manual pengguna Daftar kandungan 1 Penting 2 Keselamatan 2 Langkah berjaga-jaga keselamatan dan penyenggaraan 2

Detaljer

Register your product and get support at. PhotoFrame SPF2017 SPF2027 SPF2047. MS-MY Manual pengguna

Register your product and get support at. PhotoFrame SPF2017 SPF2027 SPF2047. MS-MY Manual pengguna Register your product and get support at PhotoFrame SPF2017 SPF2027 SPF2047 MS-MY Manual pengguna Daftar kandungan 1 Penting 2 Keselamatan 2 Langkah berjaga-jaga keselamatan dan penyenggaraan 2 Notis 2

Detaljer

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang 1988/89. Antena dan Perambatan

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang 1988/89. Antena dan Perambatan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang 1988/89 BEE 307 Antena dan Perambatan Tarikh: 26 Oktober 1 988 Masa: 9. 00 pagi - 1 2.00 tengahari (3 jam) ARABAN KEPADA CALON: Sila pastikan

Detaljer

Manual pengguna. Sedia membantu anda bila-bila masa HTB5150K. Ada Soalan? Hubungi Philips

Manual pengguna. Sedia membantu anda bila-bila masa HTB5150K. Ada Soalan? Hubungi Philips Sedia membantu anda bila-bila masa Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/support Ada Soalan? Hubungi Philips HTB5150K Manual pengguna Daftar kandungan 1 Bantuan dan sokongan 2

Detaljer

Manual pengguna. Sedia membantu anda bila-bila masa HTB5510D HTB5540D HTB5570D. Ada Soalan? Hubungi Philips

Manual pengguna. Sedia membantu anda bila-bila masa HTB5510D HTB5540D HTB5570D. Ada Soalan? Hubungi Philips Sedia membantu anda bila-bila masa Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/support Ada Soalan? Hubungi Philips HTB5510D HTB5540D HTB5570D Manual pengguna Daftar kandungan 1 Penting

Detaljer

Manual pengguna. Sedia membantu anda bila-bila masa HTS5563 HTS5593. Ada Soalan? Hubungi Philips

Manual pengguna. Sedia membantu anda bila-bila masa HTS5563 HTS5593. Ada Soalan? Hubungi Philips Sedia membantu anda bila-bila masa Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/support Ada Soalan? Hubungi Philips HTS5563 HTS5593 Manual pengguna Daftar kandungan 1 Bantuan dan sokongan

Detaljer

/ H e a l t h c a r e E-Manual

/ H e a l t h c a r e E-Manual / H e a l t h c a r e E-Manual MY11135 MAKLUMAT HAK CIPTA DAN WARANTI Tiada bahagian daripada panduan pengguna ini, termasuk produk dan perisian yang diterangkan di dalamnya, boleh dikeluarkan semula,

Detaljer

Register your product and get support at SPF4308 SPF4328. MS-MY Manual pengguna

Register your product and get support at  SPF4308 SPF4328. MS-MY Manual pengguna Register your product and get support at www.philips.com/welcome SPF4308 SPF4328 Manual pengguna Daftar kandungan 1 Penting 2 Keselamatan 2 Notis 2 Pengisytiharan Bahan Larangan 4 Pernyataan Kelas II 4

Detaljer

Manual pengguna. Sedia membantu anda bila-bila masa. Ada Soalan? Hubungi Philips HTD5510 HTD5540 HTD5570

Manual pengguna. Sedia membantu anda bila-bila masa. Ada Soalan? Hubungi Philips HTD5510 HTD5540 HTD5570 Sedia membantu anda bila-bila masa Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/welcome Ada Soalan? Hubungi Philips HTD5510 HTD5540 HTD5570 Manual pengguna Daftar kandungan 1 Penting

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome DVP3552K EN User manual 3 Manual pengguna 21 ZH-HK 39 Daftar kandungan 1 Penting 22 Notis keselamatan penting 22 Notis tanda dagangan 22

Detaljer

SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN

SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH T A J U K PENGAKUAN PENYELIAAN PENGAKUAN KARYA DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI KANDUNGAN

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

yang digunakan untuk mengukur keupayaan antioksidan menyekat kerosakan radikal bebas. SRP: RM 90.00

yang digunakan untuk mengukur keupayaan antioksidan menyekat kerosakan radikal bebas. SRP: RM 90.00 Minuman Vera Gel Daun yang ajaib didapati mengandungi lebih daripada 200 sebatian. Satu produk hasil dari proses penstabilan yang berpaten, gel kami digemari oleh mereka yang inginkan sistem pencernaan

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

S YARIKAT B EKALAN A IR S ELANGOR S DN B HD ( T)

S YARIKAT B EKALAN A IR S ELANGOR S DN B HD ( T) Pengguna dinasihatkan agar membuat bayaran bil air dengan kadar segera bagi WILAYAH : KLANG / SHAH ALAM 1 Pandamaran Jaya 11 2 Teluk Pulai 12 3 Kampung Raja Uda 13 4 Port Klang 14 5 Rantau Panjang 15 6

Detaljer

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama permohonan para narapidana yang namanya sebagaimana

Detaljer

Indonesisk Islam i møte med treenighetslæren: Et perspektiv i muslimsk apologetisk dialoglitteratur. 1

Indonesisk Islam i møte med treenighetslæren: Et perspektiv i muslimsk apologetisk dialoglitteratur. 1 NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 2-3/2007 89 Indonesisk Islam i møte med treenighetslæren: Et perspektiv i muslimsk apologetisk dialoglitteratur. 1 ERIK WAALER Det finnes en god del apologetisk dialoglitteratur

Detaljer

Fjernkulturelle fornavn. F1 Arabiske navn

Fjernkulturelle fornavn. F1 Arabiske navn Fjernkulturelle fornavn 15 % (mer nøyaktig 14,9 %) av den norske befolkninga var innvandrere eller norskfødte med to innvandrerforeldre pr. 1.1.2014. Det vil si rundt 760 000 personer, av dem rundt 633

Detaljer

Verdensdagen mot dødsstraff 10.oktober. Drugs don`t fear the death penalty

Verdensdagen mot dødsstraff 10.oktober. Drugs don`t fear the death penalty Verdensdagen mot dødsstraff 10.oktober. Drugs don`t fear the death penalty Kampen mot dødsstraff har lenge vært en kjernesak for Amnesty International. For 40 år siden ble en verdensomspennende kampanje

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 20.11.2013-20.11.2013 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 20.11.2013-20.11.2013 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 13/595-20 Sakstittel Dok.dato 18.11.2013 Avløsertilskudd under sykdom mv. 2013 Mottaker Arkivkode 1--***-*** Avløsertilskudd under sykdom

Detaljer

o Slogan/overordnet mål Fokus på å styrke organisasjonen og utgivelse av litteratur på norsk

o Slogan/overordnet mål Fokus på å styrke organisasjonen og utgivelse av litteratur på norsk 3 årsplan 2016-2018 o Slogan/overordnet mål Fokus på å styrke organisasjonen og utgivelse av litteratur på norsk Overordnet mål og delmål Styrke ungdomsorganisasjonen ICC skal ha ungdomsorganisasjon med

Detaljer

Indonesiske muslimer i møte med bibelens kristologi: et perspektiv ved islamsk apologetisk dialoglitteratur

Indonesiske muslimer i møte med bibelens kristologi: et perspektiv ved islamsk apologetisk dialoglitteratur NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 2-3/2007 109 Indonesiske muslimer i møte med bibelens kristologi: et perspektiv ved islamsk apologetisk dialoglitteratur ERIK WAALER Indonesiske muslimer bruker Bibelen

Detaljer

Din bruksanvisning LINKSYS E900

Din bruksanvisning LINKSYS E900 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Imam Al-Khadim (fvmh) ifølge sunnimuslimene

Imam Al-Khadim (fvmh) ifølge sunnimuslimene Imam Al-Khadim (fvmh) ifølge sunnimuslimene Skrevet av Sheikh Faris Riza Hason Innhold Forord..3 Abu Jaffar Muhammed ibn Jarir al-tabaris utsagn.4 Abu Muhammed al-tamimi al-handali al-razis utsagn 4 Abu

Detaljer

Lehrer, Professor für histor. Hilfswiss. an der Univ. Ffm

Lehrer, Professor für histor. Hilfswiss. an der Univ. Ffm 1 Maschinenschriftliche Abschriften der Briefe Otto Schumanns an Martin Havenstein und Havensteins an Schumann aus dem Zeitraum 1930 1944. Die Originalbriefe befinden sich im Besitz der Schumann-Erben.

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Referat styremøte Nmf Trondheim 20. april 2016

Referat styremøte Nmf Trondheim 20. april 2016 Referat styremøte Nmf Trondheim 20. april 2016 Tilstede: Augusta Horn Welle-Strand, Kristina Albertsen, Knut Lien, Rannei Hosar, Anna Christiansen, Martin Campo, Johanne Johnsen Rakner, Inga Skogvold Rygg,

Detaljer

Kan sykdom hos oppdrettslaks gi færre villaks? Åse Helen Garseth og Eirik Biering

Kan sykdom hos oppdrettslaks gi færre villaks? Åse Helen Garseth og Eirik Biering Kan sykdom hos oppdrettslaks gi færre villaks? Åse Helen Garseth og Eirik Biering La oss starte med å definere hva vi vet... Helsesituasjonen hos oppdrettslaks (2013-tall) SAV/PD 99 Smittsomme sykdommer

Detaljer

l I huruf ke-12 abjad Rumi. l II kep liter (ukuran isi barang cair dll). la I Kd, Kl, bp sekarang; ~ ni sekarang ini. la II bp lah: dia belum sampai

l I huruf ke-12 abjad Rumi. l II kep liter (ukuran isi barang cair dll). la I Kd, Kl, bp sekarang; ~ ni sekarang ini. la II bp lah: dia belum sampai l I huruf ke-12 abjad Rumi. l II kep liter (ukuran isi barang cair dll). la I Kd, Kl, bp sekarang; ~ ni sekarang ini. la II bp lah: dia belum sampai lagi ~. la III bp kata utk menyatakan kehairanan: ~

Detaljer

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGGI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGGI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGGI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate Kotak Pos No. 1589 - Medan 20221 Telp. (061) 6613365, 6613276, 6618754, Fax. (061)

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER 1. Innledning Kunnskapsløftet er en ny og omfattende reform av hele grunnopplæringen.

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER HØRINGSUTKAST MAI 2005 1. Innledning Kunnskapsløftet er en ny og omfattende reform av

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

Bergen Katedralskole Informasjon om fagvalg Visjon: Tradisjon og læring i et framtidsrettet miljø. Motto: Ex sapientia libertas

Bergen Katedralskole Informasjon om fagvalg Visjon: Tradisjon og læring i et framtidsrettet miljø. Motto: Ex sapientia libertas Bergen Katedralskole Informasjon om fagvalg 2018 Visjon: Tradisjon og læring i et framtidsrettet miljø. Motto: Ex sapientia libertas 1 2 Elevundersøkelsen 3 Obligatoriske fellesfag Norsk Vg1 Vg2 Vg3 4

Detaljer

Søkerlister for drosjeløyve ved sentralene i Akershus fylkeskommune

Søkerlister for drosjeløyve ved sentralene i Akershus fylkeskommune Søkerlister for drosjeløyve ved sentralene i Akershus fylkeskommune Gjelder søknader mottatt før 1. februar 2014 Når du skal søke om drosjeløyve i Akershus, må du først søke fylkeskommunen om å få registrere

Detaljer

Hvordan styrke kvalitetsforbedringens og. utdanningen? Jo Inge Myhre og Unni Gopinathan Medisinstudenter Universitetet i Oslo

Hvordan styrke kvalitetsforbedringens og. utdanningen? Jo Inge Myhre og Unni Gopinathan Medisinstudenter Universitetet i Oslo Hvordan styrke kvalitetsforbedringens og pasientsikkerhetens plass i utdanningen? Jo Inge Myhre og Unni Gopinathan Medisinstudenter Universitetet i Oslo Healthcare will not realise its full potential unless

Detaljer

- Funksjoner i forhold til innpassing av emner i utdanningsplan c. Rapportbehov. Dagsorden FS Side 2

- Funksjoner i forhold til innpassing av emner i utdanningsplan c. Rapportbehov. Dagsorden FS Side 2 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Universitetet i Agder Teknologi og realfag studietilbud

Universitetet i Agder Teknologi og realfag studietilbud Universitetet i Agder Teknologi og realfag studietilbud Geir Kløkstad, Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for teknologi og realfag 2500 studenter 4 institutter Ingeniørvitenskap (Grimstad) IKT

Detaljer

Nedenfor kan brukeren se hvor bestemmelsene fra gammel avtale er plassert i ny Hovedavtale. Hovedavtalen Hovedavtalen

Nedenfor kan brukeren se hvor bestemmelsene fra gammel avtale er plassert i ny Hovedavtale. Hovedavtalen Hovedavtalen Avtalespeil Hovedavtalen 2010-2013 ctr. Hovedavtalen 2014-2017. Ved revisjon av Hovedavtalen SAMFO og LO (2014-2017) er det foretatt en omredigering, herunder er det foretatt språklige og tidsmessige oppdateringer.

Detaljer

S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene?

S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene? S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene? Majken Korsager og Peter van Marion Trondheim 15.11.2012 The Rocard Expert Panel ) Doris Jorde Leder av Naturfagsenteret

Detaljer

HVA ER SHAYKH-UL-ISLAM - (LIVE NOTATER)

HVA ER SHAYKH-UL-ISLAM - (LIVE NOTATER) HVA ER SHAYKH-UL-ISLAM - (LIVE NOTATER) Dato: 20. Desember 2014 Taler: Shaykh Iqbal Fani 5 SPESIALISERINGSFELTER I ISLAM 1. Tafsir 2. Hadith 3. Fiqh 4. Kalam/aqaid 5. For hvert av spesialiseringsfeltene

Detaljer

Kiwanis International District Norden Org. nr:

Kiwanis International District Norden Org. nr: Kiwanis International District Norden Org. nr: 983 757 189 (Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver etter skattelovens 6-50) DISTRIKTSLOVEN LOVPRESISERINGER/LOVPRAKSIS norsk

Detaljer

KELANTAN JALAN/TEMPAT POSKOD PEJ_POS

KELANTAN JALAN/TEMPAT POSKOD PEJ_POS KELANTAN JALAN/TEMPAT POSKOD PEJ_POS AIR BERDANG IPOH 17500 TANAH MERAH AIR ERA KUALA TIGA 17500 TANAH MERAH AIR KERILLA IPOH 17500 TANAH MERAH AIR LAKA BATANG MERBAU 17500 TANAH MERAH AKAUNTAN NEGERI

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

CV NORI. Bård Dalhøi

CV NORI. Bård Dalhøi CV NORI Bård Dalhøi Osteopat DO, fysioterapeut Daglig Leder Heads AS Utdannet fysioterapeut 1988 Utdannet osteopat 1997 PhD utdanning NVH utviklingsarbeid () 1. Medical Research methodology 2. Introduction

Detaljer

Steam Iron GC2652, GC2650, GC2640, GC2620 GC2560, GC2530, GC2528, GC2522, GC2520, GC2510

Steam Iron GC2652, GC2650, GC2640, GC2620 GC2560, GC2530, GC2528, GC2522, GC2520, GC2510 Steam Iron GC2652, GC2650, GC2640, GC2620 GC2560, GC2530, GC2528, GC2522, GC2520, GC2510 2 3 1 A B C D E F G H I L K J 4 English 6 Dansk 12 Suomi 18 Indonesia 24 Norsk 30 Svenska 36 GC2652, GC2650, GC2640,

Detaljer

VEDLEGG B FOTODOKUMENTASJON

VEDLEGG B FOTODOKUMENTASJON I Bildeliste fra tilstandsvurdering: Bilde 1: Fylling/Landside; Utglidning og bevegelse i steinvegg... II Bilde 2:Fylling/ Landside; Utglidning og bevegelse i steinvegg, sett fra landside... II Bilde 3:

Detaljer

Rapport for HiO Internasjonalisering

Rapport for HiO Internasjonalisering Rapport for HiO 2011 Internasjonalisering 19.09.2012 Masterprogram på engelsk HiO LUI: Master Programme Multicultural and International Education JBI: IU: - Joint Programme in International Education and

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

av Dawat-e-Islami, Hadhrat Allama Moulana Abu Bilal Mohammad Ilyas Attar Qadri Razavi

av Dawat-e-Islami, Hadhrat Allama Moulana Abu Bilal Mohammad Ilyas Attar Qadri Razavi Retur Av Liksvøpet Dette heftet er skrevet av Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, grunnleggeren av Dawat-e-Islami, Hadhrat Allama Moulana Abu Bilal Mohammad Ilyas Attar Qadri Razavi Majlis-e-tarajim (oversettelsesavdelingen

Detaljer

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Marte Blikstad-Balas Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Ambisjon: -studere tekstpraksiser på tvers av fag i skolen (vgs) Sosiokulturelle literacy-teorier (Barton 2007; Gee

Detaljer

NO NOMOR REGISTRASI NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR KELOMPOK /AUD/281089/1/BSB/2012 ALDRIN ANDRIAN PALEMBANG 28 Oktober 1989 A

NO NOMOR REGISTRASI NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR KELOMPOK /AUD/281089/1/BSB/2012 ALDRIN ANDRIAN PALEMBANG 28 Oktober 1989 A DAFTAR PESERTA LOLOS TES PSIKOLOGIS & BAHASA INGGRIS TERTULIS WAWANCARA PSIKOLOGIS & TES PENAMPILAN REKRUTMEN DAN SELEKSI CALON PEGAWAI BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2012 NO NOMOR REGISTRASI NAMA TEMPAT LAHIR

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Utvikling av kreativ og robust matematikklærerkompetanse

Utvikling av kreativ og robust matematikklærerkompetanse Utvikling av kreativ og robust matematikklærerkompetanse Ole Enge og Anita Valenta, Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for lærer- og tolkeutdanning NOFA2, Middelfart 13-15.mai Utfordringen Vi har studenter

Detaljer

. Norges. i Cricketforbund PROTOKOLL FORBUNDSTING KI. 13:00 SØndag 13. mars 2016 Idrettens Hus Ekeberg

. Norges. i Cricketforbund PROTOKOLL FORBUNDSTING KI. 13:00 SØndag 13. mars 2016 Idrettens Hus Ekeberg . Norges i PROTOKOLL FORBUNDSTING 2016 KI. 13:00 SØndag 13. mars 2016 Idrettens Hus Ekeberg Norges - Org.nr. 989 705 377 Forbundsting 13.mars 2016 SAKSLISTE FORBUNDSTING 2016. «ø, Norges i Åpning og hilsningstaler

Detaljer

Hva skal til for at lærere utvikler sin kompetanse i møte mellom barnehage og skole?

Hva skal til for at lærere utvikler sin kompetanse i møte mellom barnehage og skole? Hva skal til for at lærere utvikler sin kompetanse i møte mellom barnehage og skole? Reidar Mosvold Universitetet i Stavanger uis.no Oversikt Kunnskap og kompetanse Undervisningskunnskap i matematikk Trender

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG GALAXY S4 WHITE 16GB* http://no.yourpdfguides.com/dref/5784142

Din bruksanvisning SAMSUNG GALAXY S4 WHITE 16GB* http://no.yourpdfguides.com/dref/5784142 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG GALAXY S4 WHITE 16GB*. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SM-N7505 http://no.yourpdfguides.com/dref/5771959

Din bruksanvisning SAMSUNG SM-N7505 http://no.yourpdfguides.com/dref/5771959 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

! Munch!på!Tøyen!eller!i!Bjørvika?!

! Munch!på!Tøyen!eller!i!Bjørvika?! MunchpåTøyenelleriBjørvika? En#diskursanalyse#av#debatten#om#det#nye#Munchmuseet#sett#i# sammenheng#med#museenes#samfunnsrolle# SeungHaeYu Instituttforkulturstudierogorientalskespråk Dethumanistiskefakultet

Detaljer

Imam Al-Khadim. Mousa ibn Jaffar (fvmh) Skrevet av Hadi Sheikh Taha

Imam Al-Khadim. Mousa ibn Jaffar (fvmh) Skrevet av Hadi Sheikh Taha Imam Al-Khadim Mousa ibn Jaffar (fvmh) Skrevet av Hadi Sheikh Taha Innhold Velsignelsen av Mousa ibn Jaffar.2 Den velsignede fødselen.2 De samtidige herskerne.3 Noen av egenskapene til imamen (fvmh).3

Detaljer

Løsningsforslag 1T Eksamen 25.05.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag 1T Eksamen 25.05.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsningsforslag 1T Eksamen 6 Vår 25.05.2012 Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Sammendrag De fleste forlagene som gir ut lærebøker til den videregående skolen, gir ut løsningsforslag til tidligere

Detaljer

Obs. Tidspunkter og rom må kontroll-sjekkes i forhold til informasjon og endringer i webunits. Om emnet, pensum etc.

Obs. Tidspunkter og rom må kontroll-sjekkes i forhold til informasjon og endringer i webunits. Om emnet, pensum etc. BAL II Ansvarlig faglærer: Ingun Sletnes Rom PI 635, tlf. +47 67 23 82 35 e-post: Ingun.Sletnes@hioa.no I tillegg skal Sigrid Stokstad ha deler av undervisningen i plenum e-post: sigrid.stokstad@nibr.hioa.no

Detaljer

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no www.fhi.no/registre Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Kvalitetsregisterkonferansen Disposisjon Om hjerte og karsykdom Om basisregisteret kvalitetsregistrene fellesregistermodellen Noen data før vi

Detaljer

5 Kesalahan Fatal Belajar Bahasa Asing Belajarlah Seperti Bayi

5 Kesalahan Fatal Belajar Bahasa Asing Belajarlah Seperti Bayi 5 Kesalahan Fatal Belajar Bahasa Asing Belajarlah Seperti Bayi Bayi menghabiskan banyak waktunya sebelum berbicara untuk mendengar, menyimak, dan menyaksikan orang dewasa bercakap-cakap. Kita semua terlahir

Detaljer

Søkerlister for drosjeløyve ved sentralene i Akershus fylkeskommune

Søkerlister for drosjeløyve ved sentralene i Akershus fylkeskommune Søkerlister for drosjeløyve ved sentralene i Akershus fylkeskommune Gjelder søknader mottatt før 15. mai 2015 Når du skal søke om drosjeløyve i Akershus, må du først søke fylkeskommunen om å få registrere

Detaljer

Liste over fageksperter som er blitt publisert ut til i eadmin for Natur og næring høsten 2011

Liste over fageksperter som er blitt publisert ut til i eadmin for Natur og næring høsten 2011 Liste over fageksperter som er blitt publisert ut til i eadmin for Natur og næring høsten 2011 Navn Institusjon Land Firbank, Les UEA Norwich University of East Anglia Storbritannia Aastrup, Peter Danmarks

Detaljer

Informasjon Singaporemodellen

Informasjon Singaporemodellen Informasjon Singaporemodellen Hva er heuristikk? Heuristikken beskjeftiger seg med metodene som kan eller bør brukes for å oppnå ny erkjennelse, for å løse problemer og for å beskrive disse metodene. Adjektivet

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 Strekpunktet nevnt i artikkel 3 nr. 2 innsettes på følgende steder

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 89 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN

Detaljer

Årsberetning 2011. Norges Cricketforbund. Styret i Norges Cricketforbund for 2011 besto av: President: Tanvir Ahmed Chaudry

Årsberetning 2011. Norges Cricketforbund. Styret i Norges Cricketforbund for 2011 besto av: President: Tanvir Ahmed Chaudry Årsberetning 2011 Norges Cricketforbund Styret i Norges Cricketforbund for 2011 besto av: President: Tanvir Ahmed Chaudry Vise President: Tone R. Larsen Styremedlemmer: Sajjad Hussain Shah Khalid Mehmood

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Mahmoud Abbas: President for de palestinske myndighetene, 2005, leder for PLO, 2004.

Mahmoud Abbas: President for de palestinske myndighetene, 2005, leder for PLO, 2004. Sentrale aktører Haider al-abadi: Statsminister i Irak, 2014 Mahmoud Abbas: President for de palestinske myndighetene, 2005, leder for PLO, 2004. Wael Abbas: Fremtredende egyptisk blogger og aktivist,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M

IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M 2008 Voss 26. september 2008 Liv Sissel Grønmo IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M 2008 A CROSS-NATIONAL STUDY OF PRIMARY AND SECONDARY MATHEMATICS TEACHER PREPARATION

Detaljer

INF2820 Datalingvistikk V Gang 6.3 Jan Tore Lønning

INF2820 Datalingvistikk V Gang 6.3 Jan Tore Lønning INF2820 Datalingvistikk V2017 8. Gang 6.3 Jan Tore Lønning I dag CKY-algoritmen fortsatt fra sist Python-implementasjon av CKY Chomsky Normal Form (CNF) Chart-parsing BU-algoritme for chart-parsing 3.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

Morgendagens internasjonalisering

Morgendagens internasjonalisering AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG, HIB KJERSTI WILHELMSEN INSTITUTT FOR ERGOTERAPI, FYSIOTERAPI OG RADIOGRAFI Morgendagens internasjonalisering Erfaringer fra arbeid med «studenter-ut» ved Fysioterapeututdanningen

Detaljer

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø ProTed Centre for Professional learning in Teacher education University of Oslo and University of Tromsø Mål for ProTed senteret Senteret har som sitt langsiktige mål å drive fram fremtidsrettede og bærekraftige

Detaljer

Adjusted mark. Raw mark

Adjusted mark. Raw mark June 2016 Component Marks Report for Centre EG088 Syllabus 0452 ACCOUNTING 0452 AX EG088 165 Carine Dimitri Eskander 77 77 A 61 61 C 77 61 138 B 0452 AX EG088 166 Cinderella Khaled Atef 107 107 A 98 98

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret , muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Nasjonalt nettverk for forskning i helseforetakene, Nettverksmøte forskning i helseforetak 1 2. s formål Formålet med er å bidra til bedre

Detaljer

TOOL bachelor. Utenlandsopphold. Hvorfor reise ut

TOOL bachelor. Utenlandsopphold. Hvorfor reise ut TOOL bachelor Utenlandsopphold 1 Hvorfor reise ut Personlig vekst Språkkompetanse Annet studiemiljø med andre undervisnings og eksamensformer Kulturelle, politiske og sosiale forhold Internasjonalt miljø

Detaljer

Erfaringer og anbefalinger

Erfaringer og anbefalinger SIU partnerships Erfaringer og anbefalinger Bernd Etzelmüller Seksjon for Geografi og hydrologi Institutt for geofag, UiO Meeting Oslo-Gardermoen 29.4.2015 Faculty of mathematics and natural sciences Exchange

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

H&R Taxi Vanlig bil Politi: Antatt ansiennitet: 5 år, 8 måneder og 12 dager. Taxiløyvekurs 3041 DRAMMEN. Kemner: 24.08.15

H&R Taxi Vanlig bil Politi: Antatt ansiennitet: 5 år, 8 måneder og 12 dager. Taxiløyvekurs 3041 DRAMMEN. Kemner: 24.08.15 1. Faisel Hussein Sadiq Tordenskioldsgt. 96 3044 Drammen H&R Taxi Vanlig bil Politi: Kemner: Skattefogd: 04.08.15 04.08.15 04.08.15 Faglige kvalifikasjoner: Født: 27.12.86 Konkursregisteret: 07.08.15 Bekreftelse

Detaljer

Studiespesialisering Veke Vg1 Vg2 Vg3

Studiespesialisering Veke Vg1 Vg2 Vg3 ÅRSPLAN 34-1. termin 2014/2015 Studiespesialisering 18.8. - 22.8. 19. Fotografering 22. Aktivitetsdag 19. Fotografering (nye) 19. Fotografering (nye) 27. & 28. Ekskursjon biologi 3BI 36 37 4. Foreldremøte

Detaljer

Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002. av 27. februar 2002

Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002. av 27. februar 2002 Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002 2005/EØS/16/21 av 27. februar 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for

Detaljer