Konkurransegrunnlag sak 12/1708 Rana kommune. Anskaffelse av rammeavtale/forvaltning Microsoftlisenser. Del 1 Regler for anskaffelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag sak 12/1708 Rana kommune. Anskaffelse av rammeavtale/forvaltning Microsoftlisenser. Del 1 Regler for anskaffelsen"

Transkript

1 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag sak 12/1708 Rana kommune Anskaffelse av rammeavtale/forvaltning Microsoftlisenser Del 1 Regler for anskaffelsen

2 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Om oppdragsgiver Anskaffelsens formål Anskaffelsens omfang Forespørselens struktur ANSKAFFELSESPROSEDYRE Valgt prosedyre Kunngjøring av anskaffelsen FRISTER OG FREMDRIFTSPLAN Frister Fremdriftsplan KRAV TIL TILBYDER/KVALIFIKASJONSKRAV Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling Krav til tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet Krav til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner TILDELINGSKRITERIER KOMMUNIKASJON I TILBUDSPERIODEN Hovedprinsipp for kommunikasjon Kontaktpersoner Rettelse, supplering eller endring av forespørselen Tilbyderkonferanse KRAV TIL TILBUDET Tilbudets struktur Reservasjoner, avvik og tillegg Språk Innbinding, merking og antall kopier Adresse og leveringssted for tilbudet TILBYDERS DELTAKELSESKOSTNADER BEHANDLING AV TILBUD Åpning av tilbudene Alternative tilbud Tilbud på deler av leveringsomfanget Parallelle tilbud Avvisning av tilbud Rett til å forkaste tilbud Retur av tilbud Fortrolig behandling av informasjon BEGRUNNELSE VALG AV LEVERANDØR... 11

3 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 3 av 11 1 Innledning 1.1 Om oppdragsgiver Rana Kommune er oppdragsgiver. Rana kommune har ansatte fordelt på årsverk, og er en av landsdelens største arbeidsgivere med en mangslungen virksomhet med økende behov for moderne IKT løsninger. Rana kommune ligger i Nordland fylke og er med sine kvm Norges 4. største kommune. Sentrum er byen Mo i Rana. Kommunen har i overkant av innbyggere. 1.2 Anskaffelsens formål Formålet med anskaffelsen er å sikre at Rana kommune har tilgang til brukerrettigheter til programvare (lisenser) og programvarevedlikehold, innenfor funksjonsområder som Rana kommune i dag har dekket gjennom lisenser fra rettighetshaveren Microsoft. Samt at Rana kommune til en hver tid skal være rett lisensiert. Anskaffelsen skal således dekke Rana kommunes behov for lisenser og programvarevedlikehold til eksisterende og fremtidige lisenser innenfor angjeldende funksjonsområder, jf. Del 3 Krav til leveransen kap. 4 og 5. Supporttjenester er også omfattet i den grad de inngår i rettighetshavers eller leverandørs tilbud. 1.3 Anskaffelsens omfang Anskaffelsen er en rammeavtale med varighet på tre år, med opsjon på forlengelse ett år. Det er vanskelig å angi anskaffelsens totale verdi, men beregninger foretatt på dagens behov og iht veiledende priser antyder en årlig verdi (gitt leie eller kjøp over 3 år) for lisenser på ca kr 1.7 millioner innen administrativt område og ca kr innen skoleområdet. Behovet er ytterligere beskrevet i Del 3 Krav til leveransen. Behovet vil antas å variere over tid. For nærmere beskrivelse av gjeldende programvare/funksjonalitet, samt forvaltning og Rana kommunes krav til leveransen og omfang, vises det til Del 3 Krav til leveransen. Kontrakten skal inngås av Rana kommune ved supportfunksjonen for å dekke Rana kommunes behov innenfor ovennevnte områder. 1.4 Forespørselens struktur Tilbyder skal utarbeide tilbudet basert på kravene og betingelsene som fremkommer av konkurransegrunnlagets tre deler som spesifisert nedenfor. Del 1 Regler for anskaffelsen Denne delen inneholder regler og frister for hvordan selve anskaffelsen vil bli håndtert fram til tildeling av kontrakt, samt følgende vedlegg: o o o Vedlegg A Tilbudsbrev Vedlegg B Reservasjoner, avvik og tillegg Vedlegg C - Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS)

4 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 4 av 11 Del 2 Utkast til kontrakt Denne delen inneholder utkast til kontrakt som regulerer partenes forpliktelser og betingelser som gjelder for leveransen. Kontraktutkastet er basert på Statens standardavtale Den lille kjøpsavtalen (DIFI 2009), som i dette tilfellet er modifisert til å gjelde som en inntil 4 års rammeavtale med avropsmekanisme. Denne delen, del 2 av konkurransegrunnlaget inneholder følgende dokumenter, Den lille kjøpsavtalen (DIFI 2009), utkast til avtalens bilag 1 9, samt bilag 2 og 7a som egne dokumenter (NB Bilag 8 inneholder Rana kommunes endringer og tillegg til generell avtaletekst.) Del 3 Krav til leveransen Denne delen inneholder beskrivelse av og fullstendige krav til leveransen. 2 Anskaffelsesprosedyre 2.1 Valgt prosedyre Anskaffelsen er av et omfang som antas å overstige EØS-terskelverdi. Anskaffelsen vil skje som en åpen anbudskonkurranse i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, samt forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 del I og III. Åpen anbudskonkurranse. Reglene angitt i dette konkurransegrunnlaget og alminnelige anbudsrettslige regler kommer til anvendelse. 2.2 Kunngjøring av anskaffelsen Anskaffelsen er kunngjort på Database for offentlige innkjøp (Doffin) og på Tenders Electronic Daily (TED). 3 Frister og fremdriftsplan 3.1 Frister Spørsmål Eventuelle spørsmål til konkurransegrunnlaget må rettes til Rana kommune innen kl Tilbudsfrist Tilbudet skal være Rana kommune i hende senest innen kl Rana kommune anbefaler tilbyderne ikke å satse på natten-over-levering med post dagen før anbudsfristens utløp. Dette har i flere tilfelle vist seg ikke å holde Vedståelsesfrist Tilbud skal være gyldig fram til kl

5 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 5 av Fremdriftsplan Rana kommune planlegger fremdrift etter følgende plan: Uke 3 Dato: Kunngjøring Aktivitet kl 1200 Siste frist for eventuelle spørsmål før tilbudet skal leveres kl 1200 Tilbudsfrist, se merknad i pkt kl 1300 Tilbudsåpning Uke Uke Uke Uke Evaluering Tildeling Klagefrist, 10 dager etter tildeling Kontraktsignering Kontraktsperioden starter 3+1 år Vedståelsesfrist Vedståelsesfristen er minimumskrav. Framdriftsplanen etter tilbudsfristen er veiledende. 4 Krav til tilbyder/kvalifikasjonskrav 4.1 Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling Norske leverandører skal fremlegge skatteattest (RF-1244) som bekrefter at tilbyder har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til skatter. Attesten skal ikke være eldre enn seks måneder når tilbudet leveres. Utenlandske tilbydere kan dokumentere at de har oppfylt sine forpliktelser med ethvert dokument som oppdragsgiver finner å kunne akseptere. Dokumentasjonskrav: Skatteattest (eller tilsvarende for utenlandske leverandører) for skatt skal fremlegges sammen med tilbudet som Vedlegg nr. 1 Norske leverandører skal fremlegge attest (RF-1244) som bekreftelse på at tilbyder har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til merverdiavgift. Attesten skal ikke være eldre enn seks måneder når tilbudet leveres. Utenlandske tilbydere kan dokumentere at de har oppfylt sine forpliktelser med ethvert dokument som oppdragsgiver finner å kunne akseptere. Dokumentasjonskrav: Skatteattest (eller tilsvarende for utenlandske leverandører) for merverdiavgift skal fremlegges sammen med tilbudet som Vedlegg nr. 2 Det må leveres inn HMS-egenerklæring for Helse, miljø og sikkerhet. Alle tilbydere skal fremlegge egenerklæring om at de oppfyller lovfestede krav innen helse, miljø og sikkerhet. Se Vedlegg C - Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) mal Dokumentasjonskrav: HMS-egenerklæring skal fremlegges sammen med tilbudet som Vedlegg nr. 3 Det må leveres inn attest for registrering i faglig register, handelsregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i den stat hvor tilbyder er etablert. (For norsk tilbyder er dette Foretaksregistret i Brønnøysund). Dokumentasjonskrav: Attest skal fremlegges sammen med tilbudet som Vedlegg nr. 4

6 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 6 av Krav til tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet Fremleggelse av foretakets årsregnskap. Tilbyder må fremlegge komplett årsregnskap, inkludert styre- og revisjonsberetning. Ved negative bemerkninger i revisjonsberetningen, som kan ha betydning for leverandørens evne til å oppfylle kontraktsforpliktelsene, vil tilbyder ikke være kvalifisert til å delta i konkurransen. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kreve/innhente ytterligere opplysninger for å verifisere at leverandøren har tilstrekkelig finansiell styrke, bl.a. fra anerkjente kredittvurderingsselskap. Finansiell styrke vurderes i forhold til omsetning, resultatgrad, soliditet og likviditet. Ovennevnte informasjon skal også leveres for evt. morselskap. Dokumentasjonskrav: Foretakets årsregnskap skal fremlegges sammen med tilbudet som Vedlegg nr Krav til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner Kvalitetssystem Tilbyder må ha implementert et hensiktsmessig kvalitetssystem basert på kjente metoder og standarder. Dokumentasjonskrav: Kortfattet beskrivelse av tilbyders kvalitetssystem. I beskrivelsen må oppgis hvilke metoder/standarder systemet bygger på og hvilke kvalitetssertifiseringer som innehas. Max én A4-side, fremlegges sammen med tilbudet som Vedlegg nr Referanser Tilbyder må kunne vise til minst tre referanser de siste fem år på kunder av tilsvarende art som Rana kommune. Dokumentasjonskrav: Tilbyder skal oppgi kontaktdata til minst én referansekunde som viser at de har håndtert kunder som er sammenlignbare som Rana kommune med hensyn på antall ansatte (minst 1000 ansatte), og på oppfordring kunne oppgi det samme på de to andre referansene. Tilbyder skal videre gi en beskrivelse som dokumenterer at leveransen er relevant ift kravene til leveransen i denne forespørselen, se Del 3 Krav til leveransen med vedlegg. Beskrivelsen skal være på maksimum én A4-side pr referanse, og fremlegges sammen med tilbudet som Vedlegg nr Partnerstatus Tilbyder skal være, samt ha vært, sertifisert partner for salg av produktene fra rettighetshavere som det tilbys produkter fra i minimum 3 år forut for innlevering av tilbud. Dersom det tilbys Microsoft produkter innenfor funksjonsområder som angitt i Del 3 Krav til leveransen, gjelder at tilbyder må være sertifisert partner på LAR (Large Account Reseller) nivå og ESA (Microsoft Authorized Enterprise Software Advisor). Tilbyder skal også være sertifisert innen Microsoft AER programmet (Microsoft Authorised Education Reseller-programmet), men det samme kravet om 3 år gjelder ikke her. Dokumentasjonskrav: Tilbyder må dokumentere nødvendig forhandlerstatus for de tilbudte produkter/rettighetshavere, herunder hvor lenge tilbyder har innehatt denne statusen. Fremlegges sammen med tilbudet som Vedlegg nr. 8.

7 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 7 av Organisasjon Tilbyder skal ha minst 3 ansatte som har jobbet med lisensiering av produkter innenfor hver av de rettighetshaverne som tilbys i minimum 3 år. Dersom Leverandøren benytter underleverandør skal dette oppgis. Dokumentasjonskrav: Tilbydere må gjennom fremleggelse av CVer fra aktuelle ansatte, evt. fra underleverandører, dokumentere at de har personell i sin stab med minimum 3 års erfaring fra lisensiering av tilbudte rettighetshaver. Fremlegges sammen med tilbudet som Vedlegg nr. 9. Dokumentasjonskrav: En liste av underleverandører der ca omfang og hvilke(n) del av tilbudet underleverandøren skal levere. Fremlegges sammen med tilbudet som Vedlegg nr. 10. (Merk! Det er Leverandørens ansvar at alle forhold er sikret og komplette ift underleverandører både økonomisk, funksjonelt og juridisk ift til tilbudet/kontrakten med Kunde) 5 Tildelingskriterier Tildeling av kontrakt vil skje på bakgrunn av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, der følgende kriterier vil legges til grunn i vurderingen: Pris 80 % Påslagsprosent administrasjonsområdet: 65 % av evalueringen Påslagsprosent lisenser innen skoleområdet: 15 % av evalueringen Kvalitet, funksjon, leveranse og timepriser 20 % Funksjonelle krav Del 3 kapittel 4, 20 % Sammenlikning av de ulike tilbudene gjøres på følgende måte, maks score er 100 poeng: For Pris, administrasjonsområdet gir laveste påslagsprosent 65 poeng. For påslag på 10 prosentpoeng og mer over laveste påslag gis 0 poeng. Skalaen mellom disse ytterpunktene er lineær, slik at f.eks påslag 5 prosentpoeng over laveste gir 32,5 poeng osv. For Pris, skoleområdet gir laveste påslagsprosent 15 poeng. For påslag på 10 prosentpoeng og mer over laveste påslag gis 0 poeng. Skalaen mellom disse ytterpunktene er lineær, slik at f.eks påslag 3,33 prosentpoeng over laveste gir 10 poeng osv. For funksjonelle krav Del 3 kapittel 4 gis det poeng for hvert B krav, poengskalaen er fra 0 til 3. Det er 14 B krav, og alle teller likt. Total score for funksjonelle krav blir da summen av oppnådd score pr punkt (maks 42, 3*14), dividert med 42 og multiplisert med 20. Ved sammenlikning av påslagsprosent mellom tilbydere tar Kunden forbehold om at alle tilbyderes innpris fra rettighetshaver er den samme. Ved forskjellig innpris vil Kunden forbeholde seg retten til å benytte Pris til kunde som sammenlikningsparameter. 6 Kommunikasjon i tilbudsperioden 6.1 Hovedprinsipp for kommunikasjon All kommunikasjon skal være på norsk. Alle spørsmål og henvendelser angående denne forespørselen skal rettes til Rana kommunes kontaktpersoner, jf. kapittel 6.2 Kontaktpersoner.

8 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 8 av 11 Spørsmålene i henhold til kapittel skal være skriftlige, med referanse til forespørselsnummer Alle spørsmål og svar i forbindelse med forespørselen vil bli anonymisert og kunngjort på Doffin/TED. 6.2 Kontaktpersoner Kontaktperson: Bente Brunsgård, (Ved evt feilmelding på overstående epost, gi beskjed om det på epost: eller ) 6.3 Rettelse, supplering eller endring av forespørselen Rettelser, suppleringer eller endringer av forespørselen vil bli kunngjort på Doffin/TED. 6.4 Tilbyderkonferanse Det vil ikke bli arrangert tilbyderkonferanse. 7 Krav til tilbudet 7.1 Tilbudets struktur Krav til tilbudets innhold og struktur er som følger: 1. Tilbyder skal fylle ut, signere og returnere tilbudsbrevet, jf. vedlegg A til dette dokument. 2. Tilbyder skal vedlegge dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav i henhold til kapittel 4. Til sammen 10 stk. Vedlegg skal legges ved besvarelsen. 3. Tilbyder skal fylle ut og svare på kravene i Del 3 Krav til Leveransen kapittel 4 Funksjonelle krav til Leveransen, som et forslag til Bilag 2 i avtalen (se eget dokument/mal vedlagt). Kravtabellen(e) besvares med Ja eller Nei, og utfyllende beskrivelse gis der det er relevant. 4. Tilbyder skal oppgi priser og påslagsprosent i henhold til Del 2 Utkast til kontrakt Bilag 7a. Felter merket med grønt skal fylles ut). Dokument vedlagt. 5. Ved eventuelle reservasjoner eller tillegg til de tekniske krav/dokumenter og/eller kontraktbetingelser, skal tilbyder angi disse med henvisning til aktuelle kapittelnummer i Vedlegg B (Reservasjoner, avvik og tillegg) til dette dokument. Dette vedlegget skal også signeres av ansvarlig for utarbeidelse av leverandørens besvarelse. 6. Dersom tilbyder velger å ikke besvare eventuelle krav/elementer i forespørselen, skal dette begrunnes. 7.2 Reservasjoner, avvik og tillegg Det gjøres oppmerksom på at anskaffelsen er en åpen anbudskonkurranse. Det er således ikke anledning til å gjennomføre forhandlinger. Priser og påslagsprosent som skal føres inn i Del 2 forslag til avtalens Bilag 7a - anses således som tilbyders endelige pristilbud. Tilbud om forhandling kan ikke aksepteres. Les derfor nedenstående nøye! Dersom tilbud er ment å avvike fra konkurransegrunnlaget, skal dette klart fremgå av tilbudet, jf. forskrift om offentlige anskaffelser Avvikene skal spesifiseres i tilbudet. De skal være presise og entydige, kunne verdifastsettes, og skal være beskrevet slik at Rana kommune kan vurdere avvikene uten kontakt med tilbyder. Tilbud som ikke tilfredsstiller dette kravet vil bli avvist. Videre vil tilbud som har vesentlige avvik fra konkurransegrunnlaget bli avvist.

9 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 9 av 11 Med mindre leverandøren uttrykkelig uttaler at reservasjoner, avvik og/eller tillegg ikke er innkalkulert i prisvedlegget, anses dette som innkalkulert. Dersom tilbyder har reservasjoner, avvik og/eller tillegg til vilkårene som er definert i konkurransegrunnlagets Del 2 og 3, skal disse spesifiseres i Vedlegg B (Reservasjoner, avvik og tillegg) som del av tilbudsbesvarelsen, jf. kapittel 7.1, punkt 5 over. Det skal gis en referanse til de vilkår som reservasjonen gjelder, samt en konsis beskrivelse av hvilke reservasjoner eller forslag til tillegg som gjøres. Reservasjoner/avvik eller tillegg kan føre til at tilbudet må eller kan avvises, jf. forskrift om offentlige anskaffelser Språk Tilbudet skal være på norsk. Standard prefabrikkert dokumentasjon som vedlegges tilbudet kan eventuelt også være på engelsk. 7.4 Innbinding, merking og antall kopier Innbinding, emballering og merking Tilbudet skal være i brevordner/perm med skilleark for hver del og hvert vedlegg Hver brevordner/perm skal merkes med tilbyders navn, nummer og forespørselsnummer Arkene skal ikke stiftes Brevordner/perm skal legges i dobbel konvolutt/innpakning Tilbudet skal merkes med: TILBUD PÅ "Anskaffelse av rammeavtale / forvaltning Microsoftlisenser", konkurransegrunnlag sak 12/1708 og ÅPNES KUN AV ADRESSAT Antall kopier og programvare format Tilbudet skal fremsendes med to originaler. Tilbudet skal også leveres på CD-ROM eller minnepenn. Filene skal være lagret som ODF, PDF eller MS Office format. Eventuelle andre formater må godkjennes av Rana kommune. Begge versjoner av tilbudet skal foreligge elektronisk. For sladdet versjon (jfr. pkt 7.4.3) gjelder at sladdingen skal være av slik kvalitet at filen kan offentliggjøres uten at forretningssensitiv eller taushetsbelagt informasjon offentliggjøres. At dokumentformatet ivaretar dette hensynet er tilbyders ansvar. Anbefalt format er scanning til pdf Forholdet til offentlighet og taushetsbelagt informasjon Det fremgår av offentlighetslovens 23 tredje ledd at det ikke gjelder noe generelt unntak for innsyn i tilbud og protokoller, etter at valg av leverandør er foretatt.

10 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 10 av 11 På bakgrunn av dette anmoder Rana kommune om at det ene tilbudet som leveres i henhold til sladdes for opplysninger som tilbyder mener skal unntas offentlig innsyn. Det tenkes her særlig på forretningssensitiv og annen taushetsbelagt informasjon. Rana kommune gjør i denne forbindelse oppmerksom på at ved mottak av eventuell innsynsbegjæring, er det Rana kommune som tar stilling til hvilke opplysninger som faktisk kan unntas offentlighet. Tilbyders sladding vil imidlertid bli brukt som et utgangspunkt i denne vurderingen. 7.5 Adresse og leveringssted for tilbudet Tilbudet sendes til: Att: Tore Kolstad Rana kommune Postboks Mo i Rana NORGE NB: På grunn av intern postfordeling i Rana kommune er det viktig at kontaktpersonens navn settes foran adressen som vist over. Tilbudet kan også leveres direkte til: Att: Tore Kolstad Rana kommune Rådhuset Rådhusplassen Mo i Rana NORGE 8 Tilbyders deltakelseskostnader Kostnader som tilbyder pådrar seg i forbindelse med utarbeidelse, levering, og oppfølging av tilbudet dekkes i sin helhet av tilbyder. 9 Behandling av tilbud 9.1 Åpning av tilbudene Det vil ikke bli foretatt offentlig åpning av tilbudene. Åpningen vil bli foretatt av minst to representanter fra Rana kommune. Åpningsprotokoll vil bli utarbeidet. 9.2 Alternative tilbud Det er ikke adgang til å gi tilbud på alternative utførelser. 9.3 Tilbud på deler av leveringsomfanget Det er ikke adgang til å gi tilbud på bare deler av leveringsomfanget. 9.4 Parallelle tilbud Det er ikke adgang til å gi tilbud på parallelle utførelser.

11 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 11 av Avvisning av tilbud Rana kommune forbeholder seg retten til å avvise forsinkede eller mangelfulle tilbud, jf. forskrift om offentlige anskaffelser Se også kapittel Rett til å forkaste tilbud Rana kommune forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud, jf. forskrift om offentlige anskaffelser 22-1 (2). 9.7 Retur av tilbud Rana kommune vil ikke returnere tilbudsdokumentene. 9.8 Fortrolig behandling av informasjon Rana kommune vil behandle all informasjon fra tilbyder fortrolig. Se imidlertid kapittel og hva gjelder innsyn etter offentlighetsloven i tilbud og protokoller. Tilbyder kan ikke offentliggjøre hele eller deler av forespørselen uten skriftlig tillatelse fra Rana kommune. 10 Begrunnelse valg av leverandør Samtlige deltakere i konkurransen vil bli meddelt hvilken av disse som blir tildelt kontrakten, jf. forskrift om offentlige anskaffelser Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for valget og angi frist for å klage over beslutningen.

FORESPØRSEL FSP FLO/IKT/2013/021. Katalogsynkroniseringsverktøy for digitale identiteter DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO/IKT/2013/021. Katalogsynkroniseringsverktøy for digitale identiteter DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 10 FORESPØRSEL FSP FLO/IKT/2013/021 Katalogsynkroniseringsverktøy for digitale identiteter DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2014/001. Stykkgodsbåt til Jan Mayen DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2014/001. Stykkgodsbåt til Jan Mayen DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2014/001 Stykkgodsbåt til Jan Mayen DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Forespørselens struktur...

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2007/009 DEL 1 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2007/009 DEL 1 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2007/009 DEL 1 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Kunngjøring av anskaffelsen... 3 1.3 Kvalifikasjonsgrunnlagets

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE AV REGIONALT BADEANLEGG, RINGERIKSBADET AS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFRIST 30. MAI 2008 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG: Rammeavtale: bistand til gjennomføring av prosesser innenfor offentlige anskaffelser for Fiskeridirektoratet

KONKURRANSEGRUNNLAG: Rammeavtale: bistand til gjennomføring av prosesser innenfor offentlige anskaffelser for Fiskeridirektoratet Saksnummer: 13/10652 KONKURRANSEGRUNNLAG: Rammeavtale: bistand til gjennomføring av prosesser innenfor offentlige anskaffelser for Fiskeridirektoratet Siste frist for innlevering av tilbud e 03.10.2013

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2011/019 DEL 1 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Regler for kvalifiseringen

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2011/019 DEL 1 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Regler for kvalifiseringen FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2011/019 DEL 1 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Regler for kvalifiseringen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Kunngjøring av anskaffelsen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen FSP FMA IKT 2016-017 Anskaffelse av antennematriser DEL 1 Regler for konkurransen Innholdsfortegnelse 1.1 Bakgrunn og formål... 4 2 GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN - KONKURRANSEREGLER... 4 2.1 Lovgrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2)

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) Konkurransegrunnlag Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURANSEGRUNNLAG ELEKTRISK INSTALLASJONSMATERIELL Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR KJØP AV NETTVERKSUTSTYR 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport. Konkurransegrunnlag 1 av 7

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport. Konkurransegrunnlag 1 av 7 KONKURRANSEGRUNNLAG Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport Konkurransegrunnlag 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kort beskrivelse av behov/oppdrag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG INNREDNING FOR OPPDRETT AV LIVKYLLING 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektleder til oppgradering av lønns-, personal- og økonomisystem

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektleder til oppgradering av lønns-, personal- og økonomisystem KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektleder til oppgradering av lønns-, personal- og økonomisystem Konkurransegrunnlag 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Kort beskrivelse av behov/oppdrag og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Konferanse og møtetjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Konferanse og møtetjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Konferanse og møtetjenester KONKURANSEGRUNNLAG KONFERANSE OG MØTETJENESTER Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens innhold...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Del 3A. Kvalifikasjonskrav og Tildelingskriterier

Del 3A. Kvalifikasjonskrav og Tildelingskriterier Del 3A Kvalifikasjonskrav og Tildelingskriterier for anskaffelse av Rammeavtale for kjøp av IKT-utstyr Saksnr. 13/2652 Tilbudsfrist : 23.04.2013 kl 10:00 Innhold 1 Innledning... 3 2 Kvalifikasjonskrav...

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker NTNU Samfunnsforskning AS Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER... 3 1.1 ORIENTERING OM OPPDRAGET... 3 1.2 TILBUDSREGLER...

Detaljer

AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser

AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser 2015 Aurskog- Høland kommune AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 8.5.2015 Kl. 12:00 Innleveres til: Aurskog-Høland kommune Rådhusveien

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlag For anskaffelse av Rammeavtale på vedlikehold og kjøp av Microsoft Enrollment for Application Platform lisenser

Konkurransegrunnlag For anskaffelse av Rammeavtale på vedlikehold og kjøp av Microsoft Enrollment for Application Platform lisenser Konkurransegrunnlag For anskaffelse av Rammeavtale på vedlikehold og kjøp av Microsoft Enrollment for Application Platform lisenser Dokumentets dato: 15.10.2013 Saksnummer: [2011021865] Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole Konkurransegrunnlag - Anskaffelse av CNC-dreiebenk 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av profilartikler til Trondheim Renholdsverk AS Trondheim Renholdsverk AS Innleveringsfrist 26.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 1 1.1 TRV... 1 1.2 OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av tankbil til Strand kommune brannvesen Tilbudsfrist: 16.03.2016 kl.12.00 Arkivsaksnr.16/316 Konkurransegrunnlag Tankbil side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE «RAMMEAVTALE FOR KJØP AV KUMSTIGER» Anskaffelse 127/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann og avløpsetaten, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

FORESPØRSEL NR OVS-0008 RAMMEAVTALE JURIDISKE TJENESTER

FORESPØRSEL NR OVS-0008 RAMMEAVTALE JURIDISKE TJENESTER FORESPØRSEL NR OVS-0008 RAMMEAVTALE JURIDISKE TJENESTER RETNINGSLINJER TIL TILBYDER Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål... 3 1.3 Forespørselens struktur...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av AS fjellinjen gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer.

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om levering av e-læringssystem

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om levering av e-læringssystem KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om levering av e-læringssystem Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens øvrige oppdragsgiver(e)... 3 1.3

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Advokatbistand innenfor merverdiavgiftsrett, herunder merverdiavgiftskompensasjon

KONKURRANSEGRUNNLAG Advokatbistand innenfor merverdiavgiftsrett, herunder merverdiavgiftskompensasjon KONKURRANSEGRUNNLAG Advokatbistand innenfor merverdiavgiftsrett, herunder merverdiavgiftskompensasjon Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kort

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg.

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1. Tilbyderinstruks 1.1 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1.2 Gjeldende krav i henhold til forskriften for denne anskaffelsen Anskaffelsen skjer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr FORESPØRSEL: 2016027709 Side 1 av 7 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr Forespørsel 2016027709

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER

OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER Åpen anbudskonkurranse Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr 69 (LOA) og forskrift

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konsulent Prosessansvarlig Visma Flyt Skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Konsulent Prosessansvarlig Visma Flyt Skole KONKURRANSEGRUNNLAG Konsulent Prosessansvarlig Visma Flyt Skole Konkurransegrunnlag 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Beskrivelse av behov/oppdrag og omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I for anskaffelse av Funksjonskrav for dimensjonering av ledningsnett for overvann og åpne overvannsanlegg Saksnr. 5013077 Tilbudsfrist:

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Transportordning for bibliotek i Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold

KONKURRANSEGRUNNLAG Transportordning for bibliotek i Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold KONKURRANSEGRUNNLAG Transportordning for bibliotek i Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold Konkurransegrunnlag Revidert 17.6.2016 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Parallelle rammeavtaler - Byggevarer til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Parallelle rammeavtaler - Byggevarer til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Parallelle rammeavtaler - Byggevarer til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURANSEGRUNNLAG BYGGEVARER Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Bergen kommune VA-etaten. Etablering av kvalifikasjonsordning for leverandører av avløpspumpestasjoner og / eller trykkøkningsanlegg for vannforsyning

Bergen kommune VA-etaten. Etablering av kvalifikasjonsordning for leverandører av avløpspumpestasjoner og / eller trykkøkningsanlegg for vannforsyning Bergen kommune VA-etaten Etablering av kvalifikasjonsordning for leverandører av avløpspumpestasjoner og / eller trykkøkningsanlegg for vannforsyning Forsyningsforskriften EØS 087-2017 Innholdsfortegnelse

Detaljer

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 2 1. INTRODUKSJON 1.1 Oppdragsgiver Hemnes kommune, organisasjonsnummer: 846316442 1.2 Beskrivelse av anskaffelsene Lån til investeringer

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved. anskaffelse av:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved. anskaffelse av: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Brensel i form av briketter ved Politihøgskolens avdeling på Kongsvinger Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 1.2 Oppdragsgiver. Finansdepartementet. Dokumentasjons- og IKT seksjonen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

KONKURRANSEGRUNNLAG. 1.2 Oppdragsgiver. Finansdepartementet. Dokumentasjons- og IKT seksjonen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo KONKURRANSEGRUNNLAG 1. Innledning 1.1 Generelt, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr med dette til deltagelse i åpen anbudskonkurranse, med sikte på å inngå to avtaler for ordning og avlevering av eldre

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for levering av. Bedriftshelsetjeneste (BHT/HMS-tjeneste)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for levering av. Bedriftshelsetjeneste (BHT/HMS-tjeneste) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for levering av Bedriftshelsetjeneste (BHT/HMS-tjeneste) Sortland kommune Juni 2011 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Om oppdragsgiveren Sortland kommune (heretter

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av elektronisk HMS-håndbok og avviksbehandlingssystem

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av elektronisk HMS-håndbok og avviksbehandlingssystem KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av elektronisk HMS-håndbok og avviksbehandlingssystem Konkurransegrunnlag Revidert 4.5.2015 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg.

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1. Tilbyderinstruks 1.1 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1.2 Gjeldende krav i henhold til forskriften for denne anskaffelsen Anskaffelsen skjer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale for IT-utstyr Saksnr.1406126 Tilbudsfrist : 17.02.2015kl. 12.00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

DSB konkurranse nr 2010/180: Anskaffelse av web-applikasjon for elektronisk innsatsrapportering i Sivilforsvaret. DSB Konkurransegrunnlag nr.

DSB konkurranse nr 2010/180: Anskaffelse av web-applikasjon for elektronisk innsatsrapportering i Sivilforsvaret. DSB Konkurransegrunnlag nr. Side 1 av 7 DSB konkurranse nr 2010/180: Anskaffelse av web-applikasjon for elektronisk innsatsrapportering i Sivilforsvaret Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Generell beskrivelse... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923 KONKURRANSEGRUNNLAG FRA Direktoratet for forvaltning og IKT OM LEVERING AV Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 Saksnummer 2012/923 Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON... 3 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE

ANBUDSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE Konkurransegrunnlag Del 1 KONKURRANSEBESTEMMELSER ANBUDSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE Kviltorp gamle skole Miljøsanering og riving 00 11.04.2014 Tilbudsgrunnlag TMR HR Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontr.

Detaljer

Lederutvikling, rammeavtale

Lederutvikling, rammeavtale KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Lederutvikling, rammeavtale Anskaffelse 12/2014 Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og følgende vedlegg: Vedlegg 1: HMS-egenerklæring

Detaljer