ÅRSBERETNING Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2011. Side 1"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011 BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap. BP Norge driver utvinning og leting etter olje og gass på den norske kontinentalsokkelen. Selskapet har vært etablert i Norge gjennom Norsk Brændselolje A/S siden Virksomhetens lete- og produksjonsdel ble opprettet i 1965, gjennom tidligere Amoco Norways søknad om blokker i den første konsesjonsrunden på norsk kontinentalsokkel. Selskapets hovedkontor ligger i Stavanger. Selskapet har 14 lisenser hvorav ti som operatør. Feltene som for tiden er i produksjon og operert av BP Norge er Valhall, Hod, Ula og Tambar. I tillegg er selskapet operatør for utbyggingen av Skarvfeltet som ble godkjent i 2007 og som vil komme i produksjon i Selskapet har også andeler i Draugenfeltet som opereres av A/S Norske Shell. Valhall startet produksjonen i 1982 og det anslås at produksjonen fra feltet vil fortsette til Feltet er bygget ut med seks sentralt plasserte plattformer og to flankeplattformer. Flankeplattformene er vanligvis ubemannede og befinner seg seks kilometer nord og sør for de sentrale innretningene. På grunn av innsynkning av havbunnen og behovet for mer effektiv drift av feltet, blir feltet videreutviklet med en ny integrert prosess- og hotellplattform. Hotell-delen ble tatt i bruk i 2011, mens prosess-delen vil komme i drift i Parallelt foregår en gradvis overføring av strømforsyningen fra plattform-generert til strøm fra land via en kabel fra Lista. Innretningene på Hod består av en ubemannet plattform 13 km sør for Valhall som fjernstyres fra Valhall. Det pågår for tiden et forprosjekt med sikte på å bygge en ny plattform på Hod for å øke utvinningsgraden. I forbindelse med dette arbeidet blir det også vurdert bygging av en ny vestflankeplattform på Valhall, utvidelse av Life Of Field Seismikk (LOFS) programmet i området samt oppgradering av kapasiteten for produsert vann og gass-håndtering på Valhall. Produksjonen fra Ula startet i 1986 og forventes å kunne opprettholdes til 2028 eller lenger. Etter å ha nådd en topproduksjon tidlig på 1990-tallet, og med en påfølgende produksjonsnedgang på midten av 1990-tallet, har Ula fått nytt liv ved hjelp av ny teknologi og mottak av produksjon fra andre felt i området. Tambar og Blane foredler allerede sine hydrokarboner på Ula, mens Oselvar, som er under utbygging og vil komme i drift i 2012, har valgt en utbyggingsløsning hvor hydrokarboner blir prosessert på Ula plattformen. Installasjonene på Tambar består av en ubemannet plattform 16 km sør for Ula som fjernstyres fra Ula. Side 1

2 Draugen, som opereres av A/S Norske Shell, startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund. Det planlegges betydelige investeringer både på plattform og boresiden på Draugen i de kommende årene. Skarvfeltet, som ligger i Norskehavet, bygges ut ved hjelp av en flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet (FPSO), med tilhørende undervannssystemer. FPSOen, som ble bygget i Sør Korea, har verdens største gassforedlingsanlegg som finnes ombord på et skip. Den ble slept til Norge tidlig i av 2011 for endelig klargjøring. Den ble ankret opp på feltet i august. Etter sammenkobling med undervannssystemene vil produksjonen på feltet starte opp i Resultat Petroleumsinntektene for 2011 beløp seg til millioner kroner. Dette var en økning fra fjorårets millioner kroner. Økningen skyldes høyere priser på petroleumsprodukter delvis oppveid av en nedgang i produksjonen på 19 %. Andre driftsinntekter var 66 millioner kroner. Driftsresultatet var på millioner kroner. Dette var en reduksjon på 280 millioner kroner fra 2010 og skyldes en økning i andre driftskostnader, hvorav mesteparten produksjonskostnader, delvis oppveid av de økte petroleumsinntektene. Netto finansposter ga et negativt resultat på 526 millioner kroner. Dette var en liten forbedring i forhold til foregående år og skyldtes en positiv endring av valutaresultatet med 190 millioner, oppveid av økte rentekostnader med 168 millioner. Resultatet før skatt ble millioner kroner mot millioner kroner i Reduksjonen skyldes hovedsakelig høyere driftskostnader på 738 millioner delvis oppveid av 458 millioner i økte inntekter. Resultat etter skatt var tilnærmet det samme som året før, millioner kroner mot millioner kroner. Skattekostnaden for året gikk ned med med 257 millioner kroner til millioner. Balanse Eiendeler økte fra millioner kroner i 2010 til millioner kroner i Dette skyldes i hovedsak fortsatte investeringer for utbyggingene av Skarv og nytt feltsenter på Valhall. Investeringene er finansiert ved hjelp av lån fra BPs konsernselskap og midler fra den operasjonelle driften. Øvrige balanseposter hadde bare mindre endringer som følge av normale driftsmessige forhold. Egenkapitalen ved slutten av året var millioner kroner, mot millioner kroner ved slutten av Produksjon I 2011 hadde BP Norge produksjon fra følgende felt: Valhall (eierandel 36,0% ), Hod (eierandel 37,5 %), Ula (eierandel 80,0 %), Tambar (eierandel 55,0 %), Tambar Øst (eierandel 46,2 %) Side 2

3 Draugen (eierandel 18,4%). BP Norges andel av produksjonen i 2011 utgjorde fat oljeekvivalenter pr. dag mot i Dette skyldes hovedsakelig en reduksjon på Ula med fat oljeekvivalenter pr. dag, tilsvarende 33 %, som følge av redusert driftsregularitet for produksjonsbrønner. Valhall hadde en nedgang i produksjon med fat oljeekvivalenter, tilsvarende 10 % etter at feltet var nedstengt i deler av tredje kvartal som følge av en brann på plattformen. På øvrige felt var det mindre endringer. Investeringer BP Norge investerte millioner kroner i Dette er millioner kroner lavere enn i 2010, men fremdeles et år med store investeringer. De største investeringene er knyttet til utbyggingen av Skarv og det nye feltsenteret på Valhall. Skarvprosjektet fortsatte fremdriften i Det var betydelig aktivitet på feltet med legging av rørledninger, installasjon av undervannssystemer og grusdumping. I første kvartal ankom FPSOen Norge etter å ha blitt slept fra verftet i Sør-Korea. Etter et verftsopphold for å ferdigstille og klargjøre skipet, ankret det opp på feltet i august. Deretter startet arbeidet med sammenkobling av FPSOen til undervannssystemene. Boreoperasjoner på Skarv pågikk gjennom hele året. På Valhall har arbeidet med å ferdigstille den nye produksjons- og hotellplattformen pågått gjennom hele Boligdelen og helikopterdekket ble tatt i bruk i løpet av året, mens produksjonsdelen kommer i drift i En annen milepæl i 2011 har vært at deler av energibehovet på feltet har vært dekket med strøm fra land via den nye strømførende kabelen. Valhall har hatt boreaktivitet på injeksjonsplattformen i de siste tre kvartalene i Videre har det blitt iverksatt et integrert forprosjekt for bygging av en ny Hod plattform, en ny vestflankeplattform på Valhall, et utvidet Life Of Field Seismikk (LOFS) program og oppgradering av kapasiteten for produsert vann og gasshåndtering på Valhall. Oselvar PUD, operert av Dong, ble godkjent i 2009 hvor utbyggingsløsningen innebærer at Ula skal ta i mot og behandle produksjon fra Oselvar-feltet. Oselvar bygges ut med havbunnsløsning som skal knyttes tilbake til Ula med rørledning. Modulene på Ula ble installert offshore i Produksjonsstart vil være i Gassen fra Oselvar kjøpes av Ula-gruppen og skal brukes som injeksjonsgass for å øke reservene på Ula og dermed forlenge Ulas levetid. Det ytre miljø BP Norges miljøstyring er sertifisert i henhold til NS-EN ISO BP Norge fortsetter å få gode tilbakemeldinger på sin miljøstyring i forbindelse med den årlige gjennomgangen. Sertifiseringen ble fornyet i 2009 og neste resertifisering er i Utslipp til sjø Side 3

4 BP gruppen har ambisiøse interne målsetninger for reinjeksjon av produsert vann, og det er kun felt med spesielt ugunstige forhold eller med et høyt risikobilde som får intern godkjenning for avvik. Etter en grundig prosess er det konkludert med at reinjeksjon på Valhallfeltet fører til en signifikant økt risiko for reservoarforsuring og korrosjon. BP Norge har derfor fått tillatelse fra Klif til å gå bort fra reinjeksjon som strategi for håndtering av produsert vann på Valhall. På Ula er produsert vann volumene omtrent det samme i 2011 som i 2010, da flere "vannproduserende" brønner ble tilgjengelige. Ula hadde i 2011 en reinjeksjonsrate av produsert vann på 30,4 %, noe som er lavere enn forventet. Dette skyldes problemer med vanninjeksjonspumpene. Det årlige gjennomsnittet for olje i produsert vann var henholdsvis 9,2 mg/l for Ula og 4,2 mg/l for Valhall, noe som er langt under myndighetskravet på 30 mg/l. BP Norge fortsetter å arbeide systematisk for å redusere bruken av miljøskadelige kjemikalier, og 2011 var en milepæl i forhold til utfasing av røde borekjemikalier. Når det gjelder utilsiktede utslipp, har Valhall hatt to oljeutslipp (diesel) og ingen kjemikalieutslipp i 2011, mens Ula har hatt ett oljeutslipp og to kjemikalieutslipp. På Skarv har det vært fem utslipp av kjemikalier. Utslipp til luft BPN har tillatelse fra Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet) til klimakvotepliktig utslipp og har kjøpt CO2 kvoter for henholdsvis tonn Co2 ekvivalenter på Valhall feltet og tonn Co2 ekvivalenter på Ula. Det har vært ett rapporteringspliktig hydrokarbonutslipp til luft (Ula) i Sikkerhet BP Norge hadde i 2011 tre uønskede hendelser med høyt potensial. Den første var relatert til en personskade på en av våre normalt ubemannede installasjoner, der en person ble skadd av et dynamisk røroppheng. Den andre hendelsen var en antennelse av en kaldvent på Valhall. Den tredje hendelsen var et utslipp av gass på Ula. Hendelsene ble gransket og har vært gjenstand for tett oppfølging for å unngå lignende hendelser igjen. I 2011 hadde BP Norge 17 rapporterte personskader (tre færre enn året før). I forhold til arbeidstimer gir dette en TRIF verdi (total registrerbar skadefrekvens) på 0,48 pr timer. Det har også i 2011 vært et omfattende forebyggende HMS arbeid for å redusere risiko, bla - over STOPP kort er innrapportert for land og offshore organisasjonen SOC samtaler er utført (SOC = Safety Observation Conversations) - over personer har deltatt på HMS kurset HSE basic - ledelsen i selskapet har gjennomført i overkant av 140 ledelsesbesøk - syv interne og 19 eksterne tilsyn er utført Helse Side 4

5 BP Norge hadde også i 2011 et svært lavt sykefravær på 1,7 %. Dette er langt lavere enn sykefraværsprosenten i Norge. God oppfølging fra helseavdelingen er en sentral faktor for å oppnå dette. Samfunnsengasjement I Stavangerregionen er vårt samfunnsengasjement knyttet til universitetet i Stavanger, sponsoravtale med Norsk oljemuseum og bidrag til Stavangers nye konserthus. I tillegg yter bedriften betydelig støtte til ansattes samfunnsengasjement og veldedige organisasjoner inklusiv den årlige TV-aksjonen. Gjennom omfattende deltakelse i yrkesmesser, karrieredager og skolemøter, spesielt i Helgelandsregionen, ønsker BP å motivere skoleungdom til å velge utdannelse innen real- og teknologifag. Behovet for denne typen utdannelse er stort, ikke bare i oljebransjen, men i Norge generelt. BP Norge tar inn lærlinger og nyutdannede fra universiteter, som gjennomgår egne opplæringsprogram i bedriften. For tiden har vi to doktorgradsstipendiater i samarbeid med Nordland fylkeskommune, det ene er i Mo i Rana og det andre er i Narvik. Vårt mangeårige samarbeid med universitetet i Oslo og nettstedet fortsatte i 2011, og det ble avviklet mattetivoli for barn av ansatte i BP-gården. Vi støtter også NPF sitt arbeid for unge i bransjen. Skarvutbyggingen har gitt betydelige ringvirkninger for næringslivet på Helgeland. Samarbeidet med Universitetet i Nordland om en rapport vedrørende ringvirkninger av Skarvutbyggingen fortsetter. Sluttrapporten ventes ferdig i Personell og organisasjon Antall ansatte økte i 2011 fra 1045 til 1163 ansatte (inkludert BP ansatte fra utlandet som holder posisjoner i Norge) primært grunnet økt bemanningsbehov til driftsstøtte og prosjekter. Dette antallet inkluderer også innleide konsulenter. Arbeidsmarkedet har fortsatt vært noe stramt for enkelte faggrupper. Elleve fast ansatte valgte å forlate selskapet i løpet av året. Ni medarbeidere ble pensjonister. BP Norge rekrutterte 50 nye medarbeidere i 2011, hvorav fem tidligere lærlinger. Tolv av de nyansatte er kvinner. Selskapet tok ikke inn nye lærlinger i BP Norge hadde totalt 16 medarbeidere utstasjonert ved slutten av året. Omtrent halvparten av de fast ansatte medarbeidere har høyere utdannelse. Det brukes store beløp hvert år på å opprettholde og videreutvikle kompetansen i organisasjonen. Mangfold Selskapet har en aktiv personalpolitikk i forhold til mangfold og inkluderende arbeidsmiljø (IA). BP Norge er IA-bedrift. Selskapet har fleksible arbeidstidsordninger som mange benytter seg av. Side 5

6 Prosentandelen kvinner er 17 %. Selskapet er opptatt av å øke denne andelen og søker spesielt å få til dette ved rekruttering av Challengers og lærlinger, men også i den ordinære rekrutteringsaktiviteten. Andelen kvinner i Challenge - programmet er 38 %. Kvinner og menn behandles lønnsmessig identisk. 19 personer arbeider deltid, hvorav 3 er menn. Selskapet følger BP-gruppens retningslinjer ( Code of Conduct ) som legger føringer for lik behandling av ansatte uavhengig av kjønn, rase, religion og etnisitet. Selskapets fremtidige utvikling I perioden 2011 til 2012 ferdigstiller BP Norge sine to store utbyggingsprosjekter på Skarv og Valhall, som sikrer en langsiktig og stabil aktivitet for selskapet og en betydelig økning av produksjonen i neste tiår. For Ula har strategien med å være prosesseringssenter for felt i området bidratt til at feltets langsiktige posisjon er styrket. De gode resultatene innen HMS og driftsregularitet sikrer at utbyggingene er basert på et sunt driftsmiljø. Som en følge av de store investeringene skjer det en oppbygging av kapital i selskapet. Selskapet følger BP gruppens retningslinjer og prosesser for styring av ulike finansielle risikoer, så som valutakurs- og råvareprisrisiko, for å sikre at investeringene blir forvaltet på en stabil og effektiv måte. Regnskap BP Norge kjenner ikke til noen avgjørende og vesentlige forhold som vil kunne påvirke vurderingen av fortjenesten for 2011 eller selskapets generelle stilling pr. 31. desember 2011, ut over det som er beskrevet ovenfor eller i regnskapene generelt. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift i samsvar med regnskapsloven 3-3. Disponering av årets overskudd Overskudd for BP Norge AS fordeles slik: KR. Resultat Utbytte Overført til annen egenkapital Side 6

7 I Styret for BP Norge AS Stavanger 27. mars 2012 Peter J. Mather R. L.F. Wiles C. I. Minos K. Ekroll O. Fjellsaa A. Kloster M. Birkedal Side 7

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

i henhold til norske myndigheters krav

i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPORT i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPort i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2011 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 2 Vår virksomhet 3 Resultatanalyse 6 Kontantstrømmer

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Statoil 2014 STATOIL ASA POSTBOKS 8500 4035 STAVANGER NORGE TELEFON: 51 99 00 00 www.statoil.com Forside foto: Harald Pettersen Årsrapport

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2012. VNG Norge AS

Årsrapport 2012. VNG Norge AS Årsrapport 2012 VNG Norge AS Unser Alltag: Gemeinsam erkunden. Vielseitig arbeiten. Stetig dazulernen. Mən çox bilik bir yerə toplanmiş olduğu bir mühitdə işləmək istəyerəm. Rett fra skolen til VNG Norge

Detaljer

Gode reiseopplevelser hver dag

Gode reiseopplevelser hver dag Gode reiseopplevelser hver dag tide asa 1 Innhold Gode reiseopplevelser i et rent og friskt miljø Tide har som visjon å være et ledende kollektivog reiselivsselskap i Norden og gi gode reiseopplevelser

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter Plan for utbygging og drift Troll Prosjekter Troll Unit (PL 054/PL 085) Troll Vest Oljeprovins Troll Øst 60 45 Troll Vest Gassprovins 3 40 Del 2 Konsekvensutredning Utarbeidet av StatoilHydro Mai 2008

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsrapport / 2011 Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsregnskap Telenor Konsern Resultatregnskap /18/ Oppstilling av totalresultat /19/ Oppstillinglenav finansiell ve e stilling /20/

Detaljer

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/ Årsrapport 2012 2012 i korthet Et solid år 148 millioner kunder, 102 milliarder kroner i omsetning, 5 % organisk driftsinntekstvekst, EBITDA før andre inntekter og kostnader på 33 milliarder kroner og

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND 2014 ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3:6 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på internett:

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer