ÅRSBERETNING BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2007. BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger."

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2007 BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Resultat Petroleumsinntektene for 2007 beløp seg til millioner kroner. Dette var lavere enn fjorårets millioner kroner og skyldes hovedsakelig lavere produksjon av råolje sammenlignet med Andre driftsinntekter var 181 millioner kroner. Dette er en reduksjon fra 511 millioner kroner i 2006 da vi hadde inntekter fra salg av lisenser. Driftsresultatet var på millioner kroner. Eksklusive andre driftsinntekter var dette en nedgang på millioner kroner fra Nedgangen skyldes hovedsakelig reduserte inntekter som følge av lavere produksjon av råolje. Netto finansposter ga et negativt resultat på 71 millioner kroner mot et negativt resultat på 132 millioner kroner i Forbedringen fra 2006 skyldes urealisert gevinst fra valutasikring i forbindelse med våre store prosjekter. Dette overstiger økte rentekostnader og valutatap som følge av redusert dollar til kronekurs. Resultatet før skatt ble millioner kroner mot millioner kroner i Tilsvarende tall etter skatt var millioner kroner og millioner kroner. Balanse Eiendelene økte fra millioner kroner i 2006 til millioner kroner i Dette skyldes økte investeringer blant annet som følge av Skarv-utbyggingen og nytt feltsenter på Valhall. Investeringen er finansiert ved hjelp av lån fra konsernselskap. Øvrige balanseposter hadde bare mindre endringer som følge av normale driftsmessige forhold. Egenkapitalen ved slutten av året var millioner kroner, opp fra millioner kroner ett år tidligere. Produksjon I 2007 har BP Norge hatt produksjon fra feltene Valhall (eierandel 28,09 %), Ula (eierandel 80 %), Hod (eierandel 25 %), Tambar (eierandel 55 %) og Draugen (eierandel 18,36 %). I tillegg ble Tambar Øst påvist og funnet ble umiddelbart satt i produksjon i 3. kvartal. Med unntak av Draugen er BP Norge operatør for disse feltene. Vår andel av produksjonen utgjorde fat oljeekvivalenter pr. dag mot i Det er nedgang i produksjonen på alle feltene. Hoveddelen av reduksjonen skyldes Tambar med 3.900, Valhall med og Ula med fat oljeekvivalenter per dag. Reduksjonene på Tambar, Ula, og Valhall skyldtes hovedsakelig en naturlig fallende produksjonskurve på feltene. I tillegg måtte en brønn på Ula og tre på Valhall stenges ned på grunn av tap av trykkbarrierer i brønnene. Lete- og utbyggingsvirksomhet Ved utgangen av 2007 hadde BP Norge 13 lisenser hvorav 10 som operatør. Virksomheten er konsentrert omkring våre opererte felter i Nordsjøen; Valhall/Hod, Ula/Tambar, Skarv-utbyggingen i Norskehavet og Draugenfeltet som er operert av Norske Shell. Side 1

2 Forprosjekteringen i tilknytning til Skarv-feltet ble sluttført i første halvår av Lisenshaverne i Skarv- og Idunlisensene ble enige om basis for en samarbeidsavtale (unitisering) og Plan for utbygging og drift (PUD) og Plan for anlegg og drift (PAD) ble sendt til myndighetene i slutten av juni. PUD ble godkjent av myndighetene i desember 2007 og var en stor milepæl for BP Norge. De fleste store kontraktene var tildelt ved utgangen av Aktiviteten i 2007 har allerede medført store investeringer i forbindelse med Skarv-utbyggingen. Produksjon fra feltet forventes i 3. kvartal BP Norge boret en operert lete/avgrensningsbrønn på norsk sokkel i Det var Tambar Øst-brønnen som ble testet i løpet av sommeren. Dette resulterte i et funn som umiddelbart ble satt i produksjon via Tambarplattformen i september. Brønnen produserer ca syv tusen fat oljeekvivalenter per dag. Investeringer BP har investert betydelige beløp i Norge i Som foregående år var hovedaktiviteten knyttet til nytt feltsenter på Valhall, boring på Valhall, samt nye, store modifikasjoner på Ula og Tambar-feltene. Plan for utbygging og drift (PUD) for det nye feltsenteret på Valhall, inkludert kraft fra land ble oversendt til myndighetene i 1. kvartal Søknaden ble innvilget i juni. Dette prosjektet er særdeles komplekst fordi det innbærer installasjon av en ny plattform og integrering/modifikasjoner av eksisterende plattformer. Detaljplanlegging av ny plattform foretas i samarbeid med Mustang i Houston, mens detaljplanlegging av modifikasjoner gjøres i samarbeid med Fabricom i Stavanger. Det blir behov for økt sengekapasitet på Valhall i forbindelse med ombyggingen av eksisterende installasjoner og installering av ny plattform. Det ble vurdert å utvide sengekapasiteten på eksisterende boligkompleks, men modifikasjonsarbeidet ble for ressurskrevende og ga heller ikke nødvendig antall ekstra senger. Det ble derfor besluttet å leie inn flotell for å øke sengekapasiteten fra januar 2009 til oppkoblingen av den nye produksjonsplattformen er sluttført. Byggearbeidene for det nye feltsenteret har startet i Norge (omformerstasjon på Lista), i Nederland (dekk for ny produksjonsplattform) og i England (boligmodul). I 2008 blir det stor aktivitet på Valhall i forbindelse med løfting og montering av flere nye broer. På Valhall ble det i 2007 kun boret ved bruk av boreriggen på vanninjeksjonsplattformen. På grunn av stor aktivitet og behov for sengekapasitet for andre aktiviteter ble det besluttet å gjennomføre en midlertidig borestans fra mai til oktober. To brønner er boret og tre er komplettert på IP-plattformen i løpet av året. I tillegg ble to brønner boret på Valhall Nordflanke-plattformen i 2006, komplettert og satt i produksjon i Vi har fortsatt arbeidet med å utvikle et konsept for å øke utvinningen fra flankeplattformene på Valhall. Et konsept med gassløft av brønnene både på nord- og sørflanke-plattformene blir vurdert. En beslutning om gjennomføring av videre detaljstudier forventes å tas sommeren Side 2

3 På Ulafeltet forsatte forberedelsene for tilknyttingen av produksjon fra Blane-feltet. Dette ble sluttført i august med oppstart av feltet i september. Siden har produksjonen fra Blane vært stabil uten vesentlige forstyrrelser for produksjonen fra Ula. Ny rørledning ble installert fra Tambarfeltet til Ula i løpet av våren og ble som planlagt tatt i bruk i juli etter god prosjektgjennomføring. I september ble også Tambars flerfasepumpe (ca 250 tonn) og Ulas nye gassprosesseringsmodul (ca 1050 tonn) løftet på plass på plattformene. Begge modulene ble bygget ved Rosenberg Verft i Stavanger i løpet av våren/sommeren Prosjektene antas å bli sluttført i andre halvår 2008, ca seks måneder etter opprinnelig plan. På Ula har vi skiftet ut en av vanninjeksjonspumpene. Den ble satt i drift i desember Den andre vanninjeksjonspumpen vil bli skiftet ut og satt i drift i løpet av høsten Prosjektene på Ula og Tambar vil øke utvinningsgraden og posisjonere feltene for lengre levetid. Perspektivene for Ula med doblet gasskapasitet og vesentlig økt vanninjeksjonskapasitet er også gode. Opprinnelig levetid for Ula var ved oppstart i 1986 beregnet til 12 år. Vi har allerede produsert 10 år lenger enn opprinnelig forventet. Nye investeringer og modernisering av fasilitetene vil sikre en ytterligere forlengelse av levetiden. Mange lugarer på Ula ble oppgradert i 2007 slik at en mindre grad av samsoving vil bli påkrevd i fremtiden. Pilotprosjektet for injisering av vann i en av Hod-brønnene ble ferdigstilt i 2006, men fungerte ikke tilfredstillende. Vi ser derfor på muligheten for å installere en høytrykkspumpe for å øke injiseringsraten. Pumpen planlegges installert i Miljø BP Norges miljøstyring er sertifisert i henhold til ISO Vi har fått god tilbakemelding på vår miljøstyring i forbindelse med den årlige vurderingen. Utslipp til sjø Både på Valhall og Ula reinjiseres produsert vann. Vi har imidlertid slitt med kapasiteten både på Ula og på Valhall, som på sikt vil trenge nye injeksjonsbrønner. Det totale utslippet i 2007 økte noe sammenlignet med 2006 selv om kvaliteten på det produserte vannet i 2007 var veldig bra og innenfor myndighetskrav (30 mg/liter) med god margin. For både Valhall og Ula kom vi under 8 mg/liter mot 27 mg/liter på Valhall og 22 mg/liter på Ula i Når det gjelder bruk av kjemikalier, har vi faset ut de potensielt mest miljøskadelige stoffene. Det arbeides også systematisk med å redusere bruken av de mindre miljøskadelige kjemikalier til et minimum og erstatte disse med andre produkter. I løpet av 2007 ble 84 stoffer faset ut, fordelt på Valhall og Ula. Tambar og Hod som produseres fra henholdsvis Ula og Valhall er inkludert i miljøtallene fra disse feltene. Når det gjelder akutte utslipp hadde vi et større (ca 10 fat) utslipp til sjø i Dette var i forbindelse med en lekkasje i produsert vannanlegget på Ulafeltet. Side 3

4 Utslipp til luft På grunn av høyere aktivitet har utslipp av drivhusgassene CO2 og metan økt på Valhall og Ula sammenlignet med Utslippene er imidlertid under de maksimale grensene godkjent av myndighetene. Det har ikke vært noen hydrokarbonutslipp større enn 0.1 kg/s til luft i Sikkerhet I 2007 var det ingen hendelser med høyt potensial for alvorlig personskade. Dette er gledelig og representerer en nedgang fra en hendelse i Vi fortsetter fokuset på å unngå storulykker gjennom innføring av BPs Integrity Management (IM) standard og økt fokus på Control of Work som er en annen BP-standard. Når det gjelder skader, har vi i 2007 dessverre sett en økning i antall mindre skader og hadde totalt 18 mindre skader mot åtte i Selv om de enkelte skadene var av relativt lite omfang og alle skadede er tilbake i fullt arbeid uten varige mén, resulterte tre av skadene i fravær fra jobb mot kun én i Som et resultat av økt skadefrekvens har vi forsterket kravet om grunnleggende HMS-trening for alle nye ansatte og kontraktører som reiser ut på våre installasjoner. Over 2000 personer gjennomgikk et basiskurs i sikkerhetskultur. Dette er en økning fra ca 600 i 2006 og ser ut til å ha gitt positive resultater mot slutten av året. Helse og arbeidsmiljø I 2007 var sykefraværet 2,15 % for hele BP Norge. Fraværet i 2006 var 2,07 %. Vi har i en årrekke hatt et lavt sykefravær, også sammenlignet med tilsvarende virksomheter. Vi fortsatte i 2007 et målrettet arbeid for å bidra til helseforbedring blant ansatte. Dette året har det vært lagt vekt på ergonomisk oppfølging både onshore og offshore. BP Norge har siden 2005 vært en IA bedrift (Inkluderende Arbeidsliv). Vi gjennomførte en mini arbeidsmiljøundersøkelse i Resultatene fra denne vil foreligge i 1. kvartal i Organisasjon og bemanning Organisasjonen er i stadig endring og utvikling. I 2007 har dette resultert i enkelte endringer på ledelsesnivå. Det er også bestemt at økonomiavdelingen og kommersiell avdeling skal slås sammen. Dette vil bli gjennomført i Vi opplever en tilstramning i det lokale arbeidsmarkedet med sterk konkurranse om de best kvalifiserte kandidatene. Dette har resultert i at 24 medarbeidere har sluttet i løpet av Tre personer er blitt pensjonister. Samtidig fortsetter arbeidet med å rekruttere personell til våre to store prosjekter, nytt feltsenter på Valhall og utbyggingen av Skarv-feltet. Rekruttering har derfor vært et viktig fokusområde i 2007 noe som vil fortsette i 2008 og Totalt ble 56 personer rekruttert lokalt i 2007, herav 13 kvinner. I tillegg fikk vi 27 nye medarbeidere fra BPs kontorer i utlandet. Fra BP-gruppen utenfor Norge har vi for tiden innleid 88 personer, hvorav 10 kvinner. 34 lokalt ansatte jobber andre steder i verden for BP-gruppen. Side 4

5 BP Norge har en svært kompetent arbeidsstyrke og en stor andel av de ansatte har høyere utdannelse. Av totalt 661 ansatte, medregnet personer fra BPs kontorer i utlandet har 48% høyskole eller tilsvarende universitetsutdannelse. Opplæring og utvikling er viktig for oss, og i 2007 ble over 23 millioner kroner investert på dette området. Likestilling De personalpolitiske retningslinjene er ikke endret fra fjoråret. Vi søker å legge forholdene til rette for at både kvinner og menn skal trives i organisasjonen og lettere kunne kombinere jobb med familie. Dette gjøres blant annet ved fleksible arbeidstidsordninger og tilbud om barnehageplass. BP Norge bærer også preg av å være et internasjonalt selskap med medarbeidere fra mange forskjellige nasjoner. Alle nyansatte og langtidskontraktører blir kurset i BPs etiske retningslinjer, Code of Conduct. Retningslinjene gir klare regler for hvordan vi skal forholde oss for å unngå diskriminering og trakassering av enhver art. Kvinneandelen i BP Norge er fortsatt lav med 17% totalt. Vi arbeider aktivt for å rekruttere nye kvinnelige medarbeidere og kvinneandelen på trainee-programmet (MSc, Siv.øk., Siv. ing. type utdannelse) er på 40%. Andelen lokalt ansatte kvinner i ledende stillinger er for tiden 12,5%. Blant plattformsjefene er 33% kvinner. Vi arbeider aktivt for å øke andelen kvinner i ledende stillinger blant annet ved hjelp av lederutviklingsprogram og mentorordning. Lønnsnivået er det samme for kvinner og menn. 12 personer jobber deltid, hvorav tre er menn. Samfunnsengasjement BP Norge har et tydelig verdigrunnlag som gjenspeiles i valg av samarbeidspartnere. Nøkkelord i denne sammenheng er flerkulturelle arenaer, unge kulturbærere, miljøengasjement og kompetansebygging. Vi har i flere år deltatt i et samarbeid med Universitetet i Oslo om et nasjonalt nettsted for matematikk tilpasset barn og unge i alderen 6-18 år, samt foreldre og lærere. Dette samarbeidet vil fortsette ut Vi har også inngått en avtale om sponsing av nytt konserthus i Stavanger med en million kroner årlig fra 2007 til huset står ferdig i 2011, totalt fem millioner. I 2007 brukte BP Norge 2,8 millioner kroner på samfunnsengasjement, blant annet ved å gi økonomisk støtte til 214 ansatte og pensjonister i deres engasjement innen samfunnsnyttige aktiviteter. Det har ved flere anledninger vært foretatt innsamlinger blant de ansatte til forskjellige veldedige formål. Dette er et engasjement som BP Norge har støttet ved å gi samme beløp som de ansatte har bidratt med. Et eksempel er den årlige TVaksjonsinnsamlingen. BP Norge har økt sitt engasjementet på Helgelandskysten i forbindelse med Skarvutbyggingen og satser spesielt innen skole og utdanning. Side 5

6 Framtidig utvikling i selskapet BP Norge står overfor en særdeles aktiv og spennende periode med gjennomføring av to store utbygginger. Skarv- og Valhallprosjektene har en total kostnadsramme på 45 milliarder kroner og vil sikre en vesentlig produksjonsøkning de neste 20 til 40 årene. I tillegg til de store utbyggingene investerer vi i aktiviteter på Ula som gir grunnlag for en mulig fordobling av feltets levetid. Våre gode resultater innen helse, miljø og sikkerhet og driftsregularitet sikrer at videre utvikling skjer med utgangspunkt i et solid operasjonelt miljø. Regnskapet Vi har ikke kjennskap til noen forhold av betydning som vil kunne påvirke vurderingen av BP Norges stilling pr. 31. desember 2007, eller resultat for 2007, utover det som framgår ovenfor og av regnskapet forøvrig. Årsregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Disponering av årsoverskudd Overskuddet for BP Norge AS disponeres som følger: NOK Overskudd Utbytte Overført til annen egenkapital I styret for BP Norge AS Stavanger, 6. mars 2008 O.Wattne (formann) G.G. Kielland C. I. Minos T.W. Garlick T.W Hughes T.M. Ege O.R. Olsen I. Haugeberg Side 6

ÅRSBERETNING 2011. Side 1

ÅRSBERETNING 2011. Side 1 ÅRSBERETNING 2011 BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap.

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

i henhold til norske myndigheters krav

i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPORT i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPort i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2011 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 2 Vår virksomhet 3 Resultatanalyse 6 Kontantstrømmer

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Statoil 2014 STATOIL ASA POSTBOKS 8500 4035 STAVANGER NORGE TELEFON: 51 99 00 00 www.statoil.com Forside foto: Harald Pettersen Årsrapport

Detaljer

Hovedtrekk. Hendelser i 2012 DETTE ER MOELVEN-KONSERNET. Moelven årsrapport 2012 3

Hovedtrekk. Hendelser i 2012 DETTE ER MOELVEN-KONSERNET. Moelven årsrapport 2012 3 Hovedtrekk Moelven-konsernet hadde en tilfredsstillende start på 2012, med gode driftsforhold, god etterspørsel i flere markeder og bedret lønnsomhet. Etter den positive starten på året, snudde imidlertid

Detaljer

Årsrapport 2012. VNG Norge AS

Årsrapport 2012. VNG Norge AS Årsrapport 2012 VNG Norge AS Unser Alltag: Gemeinsam erkunden. Vielseitig arbeiten. Stetig dazulernen. Mən çox bilik bir yerə toplanmiş olduğu bir mühitdə işləmək istəyerəm. Rett fra skolen til VNG Norge

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014. Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014. Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering Pressemelding 6. februar 2015 RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014 Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering Statoils driftsresultat for året 2014 var 109,5 milliarder

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer