ÅRSRAPPORT Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 BP Norge AS (BPN) eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap. BPN driver utvinning og leting etter olje og gass på den norske kontinentalsokkelen. Selskapet har vært etablert i Norge gjennom Norsk Brændselolje siden Virksomhetens lete- og produksjonsdel ble opprettet i 1965, gjennom tidligere Amoco Norways søknad om blokker i den første konsesjonsrunden på norsk kontinentalsokkel. Selskapets hovedkontor ligger i Stavanger. Selskapet har 13 lisenser hvorav 10 som operatør. Feltene som for tiden er i produksjon og operert av BPN er Valhall, Hod, Ula og Tambar. Utbyggingen av Skarvfeltet ble godkjent i 2007 og som operatør står BPN også for utbyggingen av feltet. I tillegg har selskapet andeler i Draugenfeltet som opereres av Norske Shell. Valhallfeltet startet produksjonen i 1982 og det anslås at produksjonen fra feltet vil fortsette til Feltet er bygget ut med fem sentralt plasserte plattformer og to flankeplattformer som vanligvis er ubemannet og som befinner seg seks kilometer nord og sør for de sentrale innretningene. På grunn av innsynkning av havbunnen og behovet for mer effektiv drift av feltet, er det besluttet å videreutvikle feltet og installere en integrert prosess- og hotellplattform. Hele feltet vil etter 2010 bli drevet med støm fra land via en kabel fra Lista. Dette blir det første feltet på norsk sokkel som vil få all kraft fra land. Innretningene på Hodfeltet består av en normalt ubemannet plattform 13 km sør for Valhall som fjernstyres fra Valhall. Produksjonen fra Ulafeltet startet i 1986 og forventes å kunne opprettholdes til 2028 eller lenger. Etter å ha nådd en topproduksjon tidlig på 1990-tallet, med en påfølgende produksjonsnedgang på midten av 1990-tallet, har Ulafeltet fått nytt liv ved hjelp av ny teknologi og mottak av produksjon fra andre felt i området. Tambar og Blane foredler allerede sine hydrokarboner på Ula, og det forventes at Oselvar også vil bruke Ula som prosessanlegg fra Innretningene på Tambarfeltet består av en normalt ubemannet plattform 16 km sør for Ula som fjernstyres fra Ula. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund. Skarvfeltet bygges ut ved hjelp av en flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet (FPSO). FPSOen har verdens største gassforedlingsanlegg som finnes ombord på et skip. FPSOen er under bygging i Korea og produksjonen fra feltet forventes å starte opp i andre halvår av Resultat Petroleumsinntektene for 2008 beløp seg til millioner kroner. Dette var noe lavere enn fjorårets millioner kroner. Reduksjonen skyldes en nedgang i den totale produksjonen på 22 prosent i Dette oppveies delvis av høyere priser Side 1

2 (oljeprisen gikk opp med 28 prosent i gjennomsnitt). Andre driftsinntekter var 76 millioner kroner. Driftsresultatet var på millioner kroner. Dette var en økning på 37 millioner kroner fra 2007 eksklusiv andre driftsinntekter. Netto finansposter ga et tap på 809 millioner kroner, sammenliknet med et tap på 71 millioner kroner i Nedgangen fra 2007 skyldes urealiserte tap på valutaposisjoner i forbindelse med større prosjekter. Resultatet før skatt ble millioner kroner mot millioner kroner i Tilsvarende tall etter skatt var millioner kroner og millioner kroner. Balanse Eiendelene økte fra millioner kroner i 2007 til millioner kroner i Dette skyldes betydelig høyere pågående investeringer blant annet som følge av Skarv-utbyggingen og nytt feltsenter på Valhall. Investeringene er finansiert ved hjelp av lån fra BPs konsernselskap. Øvrige balanseposter hadde bare mindre endringer som følge av normale driftsmessige forhold. Egenkapitalen ved slutten av året var millioner kroner, opp fra millioner kroner ett år tidligere. Produksjon I 2008 hadde BPN produksjon fra følgende felt: Valhall (eierandel 28,1%), Ula (eierandel 80%), Hod (eierandel 25%), Tambar (eierandel 55%), Tambar Øst (eierandel 46,2%) og Draugen (eierandel 18,4%). BPNs andel av produksjonen i 2008 utgjorde fat oljeekvivalenter pr. dag mot i Det er nedgang i produksjonen på alle feltene, men hoveddelen av reduksjonen skyldes produksjonssvikt på Ula og Valhall. Sammenlignet med 2007 er produksjonsnedgangen på Ula litt over 30 prosent (4 000 fat oljeekvivalenter). Nedgangen skyldes tap av trykkbarrierer i to av de viktigste produserende brønnene. Produksjonen på Valhall gikk ned 18 prosent. Dette skyldtes naturlig fallende produksjonskurve på feltet og mangel på trykkstøtte (eller separat gassløft) til å løfte hydrokarbonkolonnen i disse brønnene på Valhall flankene. Både Tambar, Draugen og Hod hadde en nedgang på fat oljeekvivalenter i forhold til Oppgraderingen av boreplattformen på Ula ferdigstilles i 1. kvartal Dette vil gi en fullt driftsklar boreinnretning som overholder alle standardkrav. Planen er å sette alle de tre vann-alternerende-gass produsentene på Ula tilbake i drift i løpet av 2009, noe som vil hjelpe betydelig på Ulas produksjon. Investeringer BPN har investert millioner kroner i Dette er det største årlige beløpet som BPN har investert i Norge noensinne, og investeringene øker ytterligere i Side 2

3 Hovedinvesteringene er knyttet til aktiviteter rundt det nye feltsenteret på Valhall, boring på Valhall, utbyggingen av Skarv og større modifikasjoner, deriblant riggoppgraderinger på Ula. Skarvprosjektet fortsetter i henhold til planen, og på slutten av 2008 var prosjektet 41 prosent fullført. Teknisk design av produksjonsutstyr og skip foregår hovedsakelig i Trondheim, Oslo og Monaco, mens byggingen gjennomføres på flere steder, hovedsakelig i Korea (skrog og dekk) og Singapore (svivel). Steindumping for rørledningstraseen gjennomføres med stein fra Sandnessjøen. Byggingen av det nye feltsenteret på Valhall har god fremdrift og på slutten av 2008 var 56 prosent av prosjektet fullført. Teknisk design, som foregår i Houston og Stavanger, er nesten fullført. Det pågår større byggearbeider flere steder og det er god fremgang i arbeidet med dekket (Holland), boligkvarteret (England) og understellet (Norge). Sommeren 2008 ble en stor milepæl nådd på Valhall-feltet, da fem av de ni nye broene ble installert. Kraft-fra-land anlegget på Lista var nesten ferdigstilt på slutten av På grunn av økte forberedelser offshore i forbindelse med å tilpasse eldre innretninger til de nye, samt oppkoblingen og ferdigstillelsen av den nye produksjons- og hotellplattformen, ble det i desember 2008 leid inn en flytende innkvarteringsenhet. Det arbeides med å utvikle et konsept for å øke utvinningen fra flankeplattformene på Valhall. En beslutning om godkjenning av dette prosjektet vil bli tatt i løpet av Boreoperasjonene på vanninjeksjonsplattformen fortsatte i 2008 og tre brønner ble ferdigstilt. Boringseffektiviteten var betydelig bedre og de tre brønnene ble fullført innenfor kostnadsrammene til de to opprinnelig brønnene. På Ula ble arbeidet med å oppgradere boreriggen og de tekniske installasjonene på boreplattformen påbegynt. Det har vært god fremdrift i dette arbeidet og ved slutten av året lå vi litt foran tidsskjemaet. På Ula- og Tambarfeltene ble flerfasepumpen på Tambar koplet til og satt i drift og Ulas nye gassforedlingsmodul ferdigstilt på slutten av året. Den oppgraderte gassmodulen på Ula er i drift og fungerer tilfredsstillende, mens flerfasepumpens pålitelighet og effektivitet fremdeles trenger forbedring. Det ytre miljø BPNs miljøstyring er sertifisert etter ISO BPN fortsetter å få gode tilbakemeldinger på sin miljøstyring i forbindelse med den årlige gjennomgangen, men det er identifisert noen aktiviteter som kan styrke den ytterligere. Utslipp til sjø Produsert vann blir reinjisert både på Ula og Valhall. BPN har slitt litt med injeksjonskapasiteten på Valhall, og vil trenge ekstra injeksjonsbrønner for å kunne reinjisere mer av det produserte vannet. Ula har lidd under dårlige vannbehandlingsforhold i 2008, men denne forventes å bli bedre etter hvert som flere brønner blir tilgjengelige og gir muligheten til mer normale drifts- og produksjonsforhold. På grunn av problemene, oppfylte ikke kvaliteten på produsert Side 3

4 vann på Ula de forskriftsmessige kravene (30 mg/l) i august og oktober Det årlige gjennomsnittet var 6,6 og 14 mg/l for henholdsvis Valhall og Ula. Når det gjelder bruk av kjemikalier, fortsetter BP Norge å arbeide systematisk for å redusere bruken av skadelige kjemikalier til et minimum, og erstatte disse med andre produkter. På Valhall og Ula ble fem "røde" kjemikalier utfaset i løpet av 2008, og nå er det bare sju slike kjemikalier igjen. Tambar og Hod, som produseres fra henholdsvis Ula og Valhall, er lagt inn i miljøtallene for disse feltene. Når det gjelder utilsiktede utslipp, hadde BPN ingen utslipp til sjø i 2008 over grensen på 1 fat. Det oppsto imidlertid 5 utslipp i området l, og BPN har utarbeidet en kampanje for å redusere slike utslipp i Utslipp til luft Utslipp av klimagassene CO2 og metan holder seg relativt stabilt sammenlignet med 2007, og endte på 206 tonn - under målet på 236 tonn. Det har ikke vært noen utilsiktede hydrokarbonutslipp til luft på mer enn 0,1 kg/s i Sikkerhet BPN hadde et meget godt år i 2008 uten noen hendelser med høyt potensial for alvorlige personskader. BPN tilskriver dette positive resultatet det konstante fokuset på å unngå større ulykker gjennom innføringen av BPs integritetsstyring Integrety Management (IM) og arbeidskontrollstandard Control of Work. I 2008 har vi snudd den negative tendensen til mindre skader som vi opplevde i I 2008 hadde BPN ingen alvorlige personskader, og det totale antall mindre skader ble redusert fra 18 i 2007 til fem i Dette utgjør en total registrerbar skadefrekvens (TRIF) på 3,1 ulykker pr. million arbeidstimer offshore, noe som ligger betydelig under gjennomsnittet for bransjen på rundt 8 som rapportert fra OLF. Fortsatt fokus på HMS-opplæring, samarbeid med hovedkontraktører og aktiv bruk av sikkerhetsinstrumenter, inkludert den nye sikkerhetsobservasjonssamtalen (SOC) for ledere, anses å være viktige suksessfaktorer for denne lave skadefrekvensen. Helse og arbeidsmiljø I 2008 var sykefraværet 1,9 prosent for hele BPN. Tilsvarende tall for 2007 var 2,1 prosent. Selskapet har i en årrekke hatt et lavt sykefravær, også sammenliknet med tilsvarende virksomheter. Selskapet fortsatte sitt målrettede arbeid for å forbedre medarbeidernes helse i 2008, og i år tilbød BPN alle ansatte en livsstilsundersøkelse. BPN mener at disse undersøkelsene er meget nyttige for å finne frem til medarbeidere som er i faresonen på grunn av helse og livsstil. En inngripen på et tidlig tidspunkt reduserer risikoen for sykdommer senere. BP i lokalmiljøet De viktigste fokusområdene for BPN lokalt er utdanning, kompetanseutvikling og bedriftsutvikling. BPN samarbeider med Universitetet i Oslo for å øke bevisstheten Side 4

5 og interessen for realfagene. Gjennom har man utviklet et av Norges ledende nettsteder for barn og ungdom mellom 6 og 18 år, og deres foreldre og lærere. BPN gir økonomisk støtte til ansattes samfunnsengasjement, som gagner lokalmiljøet. BPN støtter også veldedige formål med å gi samme beløpet som de ansatte har gitt. Den årlige TV-aksjonen er et eksempel på dette. I løpet av 2008 ble det sosiale engasjementet i Nordland fylke styrket gjennom en rekke ulike tiltak: Gjennomføring av flere kompetansebyggingsseminarer for lokal industri som dekket forretningsdrift, leverandørkjeden og sikkerhetstemaer. Over 3000 elever på Helgeland har deltatt på vårt bidrag til utdanningsorientering og yrkesutstillinger. Nordområdesenteret og Handelshøyskolen i Bodø er engasjert for å utføre en konsekvensvurdering av Skarv-utbyggingen i Helgeland-regionen. Støtte to doktorgradsstipendier, én ved Handelshøyskolen i Bodø og én ved Høgskolen i Narvik som starter våren Mange datamaskiner gitt til lokale skoler i Sandnessjø-regionen. BPN åpnet kontor med en fast BP-representant i Sandnessjøen. BPN er hovedsponsor for First Lego League i Sandnessjøen. Samarbeidsavtale mellom BPN og Nordland Fylkeskommune inngått for å forsterke effekten av Skarv-utbyggingen i Nordland. Personell og organisasjon Organisasjonen vokste i løpet av året fra 877 til 903 (inkludert BP ansatte fra utlandet som holder posisjoner i Norge) primært på grunn av den videre oppbygningen av prosjektorganisasjonene for Skarv og VRD. Dette inkluderer også innleide konsulenter. Arbeidsmarkedet har vært meget stramt for de fleste stillingskategorier. Et attraktivt arbeidsmarked bidro til at 27 medarbeidere valgte å forlate selskapet i løpet av året. Fire medarbeidere ble pensjonister. BPN rekrutterte 29 nye personer i 2008, hvorav 10 er kvinner. I tillegg rekruttertes 25 personer fra andre BP-destinasjoner. BPN hadde totalt 96 utstasjonerte i utlandet, hvorav 14 er kvinner. Omtrent halvparten av de 676 ansatte medarbeidere har høyere utdannelse, og fortsatt brukes store beløp hvert år på å opprettholde og videreutvikle kompetansen i organisasjonen. I løpet av året kom vi langt med å etablere et kompetansestyringssystem for kritiske aktiviteter offshore; systemet vil komme i full drift i løpet av Mangfold Selskapet har en aktiv personalpolitikk i forhold til mangfold og inkluderende arbeidsmiljø (IA). BPN er en IA-bedrift og har hatt god nytte av samarbeidet med Side 5

6 NAV de siste årene. Selskapet har fleksible arbeidstidsordninger som mange benytter seg av. Prosentandelen av kvinner er fortsatt på samme nivå som i fjor med 17 %. Selskapet er opptatt av å øke denne andelen og søker spesielt å få til dette ved rekruttering av Challengers og lærlinger, men også i den ordinære rekrutteringsaktiviteten. Andelen kvinner i Challenge - programmet er 38 %, og vi har et økende antall kvinner i ledende stillinger. Lønnsnivået for kvinner og menn er identisk. Tolv personer arbeider deltid, hvorav fire er menn. Selskapets fremtidige utvikling BPN står fortsatt overfor en særdeles aktiv og spennende periode med gjennomføring av to større utbygginger. Prosjektene på Skarv og Valhall har en total kostnadsramme på NOK 50 milliarder, og vil sikre en betydelig produksjonsøkning i de neste 20 til 40 årene. BPN går også aktivt inn for øke utvinningsgraden på alle eksisterende felt. De gode resultatene innen HMS og driftsregularitet sikrer at fremtidige utbygginger vil være basert på et sunt driftsmiljø. Regnskap BPN kjenner ikke til noen avgjørende og vesentlige forhold som vil kunne påvirke vurderingen av fortjenesten for 2008 eller selskapets generelle stilling pr. 31. desember 2008, ut over det som er beskrevet ovenfor eller i regnskapene generelt. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Disponering av årets overskudd Overskudd for BP Norge AS fordeles slik: KR. Resultat Utbytte Overført til annen egenkapital I Styret for BP Norge AS Stavanger 11. mars 2009 G.G. Kielland (Styreformann) T.W.Garlick C. I. Minos K. Ekroll O. Fjellså I. Haugeberg T.M. Ege O. Henriksen Side 6

ÅRSBERETNING 2011. Side 1

ÅRSBERETNING 2011. Side 1 ÅRSBERETNING 2011 BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007. BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

ÅRSBERETNING 2007. BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger. ÅRSBERETNING 2007 BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Resultat Petroleumsinntektene for 2007 beløp seg til 8.217

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Statoil 2014 STATOIL ASA POSTBOKS 8500 4035 STAVANGER NORGE TELEFON: 51 99 00 00 www.statoil.com Forside foto: Harald Pettersen Årsrapport

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158 Årsberetning 2014 Multiconsult AS 19.03.2015 Organisasjonsnummer 910 253 158 Innhold Viktige hendelser i 2014... 3 Generelt om virksomheten... 3 Redegjørelse for konsernets årsregnskap... 5 Segmenter...

Detaljer

i henhold til norske myndigheters krav

i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPORT i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPort i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2011 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 2 Vår virksomhet 3 Resultatanalyse 6 Kontantstrømmer

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Årsrapport 2012. VNG Norge AS

Årsrapport 2012. VNG Norge AS Årsrapport 2012 VNG Norge AS Unser Alltag: Gemeinsam erkunden. Vielseitig arbeiten. Stetig dazulernen. Mən çox bilik bir yerə toplanmiş olduğu bir mühitdə işləmək istəyerəm. Rett fra skolen til VNG Norge

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsrapport / 2011 Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsregnskap Telenor Konsern Resultatregnskap /18/ Oppstilling av totalresultat /19/ Oppstillinglenav finansiell ve e stilling /20/

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport 2 ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD 3 VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER 4 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 6 NØKKELTALL SIEMENS AS 7 NØKKELTALL SIEMENS-GRUPPEN

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern Årsrapport/2011 1 Innledning Dette har vært et år i forandringens tegn. Ikke bare har påkledning, farger, dekor og busser blitt endret. Selskap har fusjonert og byttet navn, anbud har blitt vunnet og tapt,

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/ Årsrapport 2012 2012 i korthet Et solid år 148 millioner kunder, 102 milliarder kroner i omsetning, 5 % organisk driftsinntekstvekst, EBITDA før andre inntekter og kostnader på 33 milliarder kroner og

Detaljer