Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mal for NS/oversatt ISO i én spalte"

Transkript

1 Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre etterbehandling og trykking. Det er derfor viktig at malene brukes etter hensikten, og at den nødvendige kjennskap til MS Word som tekstbehandler er til stede. Denne forsiden må alltid fylles ut ved etablering av et nytt dokument. Alle felt som vises i blått skal ikke endres av brukeren de oppdateres automatisk. Felt som inneholder tegnet: skal erstattes med faktiske opplysninger. De fleste av disse feltene er på denne forsiden. Klikk én gang på symbolet, og skriv deretter inn den relevante teksten. Trykk Ctrl-A og deretter F9 etter at denne siden er fylt ut slik at alle referanser blir oppdatert. Felt som inneholder tegnet skal erstattes med en autotekstkode. Skriv koden, og trykk F3 for å sette inn den forhåndsdefinerte teksten. FYLLES UT AV SAKSBEHANDLER, KOMPLETTERES AV SN NORSK STANDARD EUROPEISK/INTERNASJONAL STANDARD NS-Nummer: NS 6430 Norsk tittel: Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing (EPC) NS Utgavenummer: EN/ISO-Nummer: [ EN/ISO-Nummer] Evt. Engelsk tittel: [ Engelsk tittel] Standarden erstatter: [ Utgavenummer] [ NS-Nummer] NS Utgivelse: EN/ISO Utgivelse: [ NS måned] [ NS år] [ EN/ISO måned] [ EN/ISO år] Norsk tittel - Omslagsside: Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing (EPC) ICS kode: [ ICS] Status (fjernes før trykking): FORSLAG TIL Engelsk tittel - Omslagsside: [ Engelsk omslagstittel (uten streker)]

2 NS 6430 FORSLAG TIL Norsk Standard ICS Språk: Norsk Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Standard Norge. Henvendelse om gjengivelse rettes til Standard Online AS.

3

4 Norsk Standard NS 6430 Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing (EPC) SN 1

5 Innhold Page 1 Omfang Normative referanser Definisjoner Del I Generelle bestemmelser Kontraktsdokumenter og tolkningsregler Kontraktsdokumenter Tolkningsregler Plikt til samarbeid og lojalitet Taushetsplikt Lover, forskrifter og andre offentligrettslige vedtak Organisatoriske bestemmelser Partene og deres representanter Fullmakter Partenes rett til overdragelse Tiltransport Møter Møter og befaringer Møter med oppdragsgiver Møter med kontraktsmedhjelpere Møter i sparegarantifasen Varsler og krav Frist Endringer og tillegg Gjennomføringsfasen og sparegarantifasen som opsjon Del II Kontraktsbestemmelser for analysefasen Hva oppdraget omfatter Generelt Kontrakter som er inngått etter forhandling Kontrakter som er inngått etter anbudskonkurranse Underrådgivere, siderådgivere og andre medhjelpere Energientreprenørens rett til å bruke underrådgiver Engasjement av siderådgivere Identifikasjon Analysematerialet Rettigheter til analysemateriale Oppbevaringsplikt Energientreprenørens plikter Prosjektutvikling Prosjektutviklingsrapport Energientreprenørens uavhengighet Forsikring Oppdragets organisering Oppdragets utførelse Samarbeid med oppdragsgiveren Samarbeid med andre Nye regler mv Oppdragets fremdrift Fremdriftsplaner Frister og leveranseplaner Oppdragsgiverens rett til å kreve endring Varsling SN

6 5.5.5 Energientreprenørens rett til å utføre endring Justering av honorar for endring Fristforlengelse og forsering Oppdragsgiverens forhold Forhold utenfor energientreprenørens kontroll Fristforlengelsens omfang Justering av vederlag mv Varsling Forsering Energientreprenøren rett til å forsere Oppdragsgiverens rett til fristforlengelse Forsinkelse, erstatning og dagmulkt Forsinkelse Reaksjon ved forsinkelse Varsling Analysefeil Når foreligger analysefeil Retting av analysefeil Erstatningsansvar Reklamasjon Prisavslag Direktekrav mot underrådgivere Oppdragsgiverens medvirkning Betaling og pris Pris for oppdraget Regulering av prisen Betaling Betaling etter medgått tid (regningsarbeid) Oppdragsgiverens tilbakeholdsrett Betalingsmislighold Forsinkelsesrente Tilbakeholdelse og stansing Avbestilling Heving Avslutning av analysefasen Godkjenning av prosjektutviklingsrapport Del III Kontraktsbestemmelser i gjennomføringsfasen Sikkerhetsstillelse og forsikring Partenes sikkerhetsstillelse Energientreprenørens sikkerhetsstillelse Oppdragsgivers sikkerhetsstillelse Reduksjon av sikkerhet Forsikring Energientreprenørens plikt til å holde kontraktsgjenstanden mv. forsikret Ansvarsforsikring Kontroll Forsikring ved ombyggingsarbeider Oppgjørsbehandling Partene og deres medhjelpere Valg av kontraktsmedhjelpere Oppdragsgivers rett til å nekte Kontraktsmedhjelpere som er angitt i kontrakten Krav til kontraktsgjenstanden Avtalte krav Oppdragsgivers formål mv Endring som følge av forandring i lov, forskrift og offentlige vedtak Allmenne normer mv Valg av løsninger Energientreprenørens gjennomføring av arbeid under kontrakten SN 3

7 6.5.1 Gjennomføring Krav til prosessen Prosjektering Veiledningsplikt Offentlige tillatelser Utførelse Forhold på anleggsområdet Lover, forskrifter og offentlige vedtak Tilkomst til anleggsområdet mv Plassledelse Fastmerker for utmåling, byggelinje Dokumenter på anleggsområdet Opprydding Bruk av stillaser og heiser Arbeidstid Skade på kontraktsgjenstanden mv Risiko for skade Bruk av forsikring når oppdragsgiveren har risikoen for skade Energientreprenørens opplysningsplikt Oppdragsgivers rett til å føre kontroll Virkningene av kontroll og godkjennelse Kostnader ved prøving Kontaktstridig utførelse og skader på kontraktsgjenstanden Fremdrift og samordning Frister for fremdriften Energientreprenørens fremdriftsplan Fremdriftsstatus og varsling Energientreprenørens samordningsplikt Oppdragsgivers medvirkning Kontroll Rettslige forhold knyttet til kontraktsgjenstanden Energientreprenørens arbeidsgrunnlag Materialer, produkter og tjenester levert eller bestemt av oppdragsgiveren Nærmere fastleggelse av oppdragsgivers medvirkningsplikt Oppdragsgivers valg av løsninger og annen prosjektering Oppdragsgivers risiko Avtalt risikoovergang Kontroll, varsling og svar Energientreprenørens gjennomgang av oppdragsgivers løsninger Undersøkelsesplikt Vurdering av kvaliteten på løsninger og annen prosjektering Varslingsplikt Oppdragsgivers svarplikt Vederlag og betaling Vederlaget Indeksregulering Offentlige gebyrer og avgifter Fakturering Avtalt fakturering Faktureringsplan Innestående beløp Fakturering av annet vederlagskrav Dokumentasjon av fakturakravet Generelle betalingsbestemmelser Betalingsfrist Heftelser Oppdragsgivers tilbakeholdsrett Energientreprenørens rettigheter ved betalingsmislighold Forsinkelsesrenter Energientreprenørens rett til å stanse arbeidet SN

8 6.17 Særlige regler om regningsarbeid Vederlagsberegning Kostnadsoverslag Energientreprenørens dokumentasjon av regningsarbeidene Oppdragsgivers kontroll Endringer Retten til å pålegge endringer Pålegg om tidsmessig omlegging, herunder forsering Endringsordre Irregulær endring Endring i form av pålegg Energientreprenørens varslingsplikt Oppdragsgivers svarplikt Fristforlengelse Energientreprenørens krav på fristforlengelse som følge av oppdragsgivers forhold Oppdragsgivers krav på fristforlengelse som følge av energientreprenørens forhold Partenes krav på fristforlengelse på grunn av force majeure Varsel om fristforlengelse Beregning av fristforlengelse Partens fremsettelse av krav Oppdragsgivers forespørsel Partens svarplikt Forsering ved uberettiget avslag Retten til vederlagsjustering Endringer Svikt i oppdragsgivers ytelser mv Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv Avtalt vederlagsjustering Beregning av vederlagsjustering Avbestillingserstatning til kontraktsmedhjelper Uenighet om endringer mv Utførelsesplikt ved uenighet Energientreprenørens søksmål Avslutning av gjennomføringsfasen og forberedelse til overtakelse Testing og innregulering av tekniske anlegg Levering av FDV-dokumentasjon Innkalling til overtakelsesforretning Overtakelse Overtakelsesforretning Protokoll fra forretningen Oppdragsgivers rett til å nekte overtakelse Virkninger av overtakelse Delovertakelse Bruksovertakelse og prøvedrift Bruksovertakelse Prøvedrift Sluttoppgjør Sluttoppstilling med sluttfaktura Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav Kontraktsbrudd fra energientreprenørens side Forsinkelse, mangel og varslingsplikt Dagmulkt ved forsinkelse Dagmulktbelagte frister Dagmulktens størrelse Varslingsplikt Mangel ved kontraktsgjenstanden Reklamasjon Reklamasjon ved overtakelse Senere reklamasjon Unntak fra reklamasjonsbestemmelsene Forholdet til foreldelsesloven SN 5

9 6.30 Utbedring Energientreprenørens plikt og rett til utbedring Kostnadene ved utbedringen Gjennomføringen av utbedringen Erstatning ved unnlatt utbedring Prisavslag Erstatning ved mangel Direktekrav mot energientreprenørens kontraktsmedhjelpere Heving Rett til å heve Gjennomføring av hevningen Vederlag for utført arbeid Erstatning ved oppdragsgivers hevning Erstatning ved energientreprenørens hevning Sikkerhet i reklamasjonstiden Registreringsforretning Rettigheter til analysematerialet og dokumenter Generelt om bruk av dokumenter Oppdragsgivers rett til å få utlevert analysematerialet Rett til å bruke analysematerialet Rett til kontraktsgjenstanden og materialer Eiendomsrettens overgang Eiendomsrett til materialer Ansvar for skade Varsel om fare for skade Ansvar for skade på den andre partens person eller eiendom Ansvar for skade på miljø, tredjemanns person eller eiendom Fare for øyeblikkelig skade Del IV Kontraktsbestemmelser i sparegarantifasen Energientreprenørens plikter Avtaleperiodens lengde Gjennomføring av tiltak og kontroll Samarbeidsplikt m.v Rapportering og energiregnskap Oppdragsgiverens plikter Tilsyn, vedlikehold og service Endringer i kontraktsgjenstanden Betaling Risiko for skjulte feil og mangler Erstatningsdeler Tilgang til kontraktsgjenstanden Teknisk dokumentasjon Sparegaranti Avslutning av sparegarantien Betalingsmislighold Heving DEL V Avsluttende bestemmelser gjeldende for alle faser Avbestilling Oppsigelse Tvister Minnelige løsninger Tvisteløsning SN

10 Forord NS 6430 ble fastsatt Denne standarden er utarbeidet og enstemmig anbefalt av komitè oppnevnt av Standard Norge med sammensetning SN 7

11 Orientering Standarden er egnet for kontraktsforhold hvor oppdragsgiveren inngår avtale med energientreprenøren for å få gjennomført en prosjektutvikling (analysefase) som i detalj skal spesifisere forutsetningene for å inngå en avtale om prosjektgjennomføring (gjennomføringsfasen) og prosjektoppfølging (sparegarantifasen). Sluttresultatet av analysefasen skal presenteres i en prosjektutviklingsrapport. Analysefasen innebærer at energientreprenøren skal analysere, og i en prosjektutviklingsrapport vise hvilke energi- og driftsbesparingstiltak som er mulig å gjennomføre. Utredningen skal også fastsette implementeringskostnadene for disse tiltakene i gjennomføringsfasen. Energientreprenøren skal beskrive en driftsmodell for hvordan tiltakene skal følges opp og garanteres under sparegarantifasen. Gjennomføringsfasen innebærer gjennomføring av tiltak som beskrevet i analysefasen, som ivaretar både målsettingen med eiendommenes virksomhet og prosjektet. Gjennomføringsfasen og sparegarantifasen er en opsjon for oppdragsgiver. Det gjelder ingen garantert energi/effektbesparelse i gjennomføringsfasen slik at oppdragsgiver selv har risiko for energikostnader i denne fasen. Gjennomføringsfasen går over i sparegarantifasen når overtagelsesforretning er gjennomført, dersom ikke annet er avtalt. Sparegarantifasen innebærer drift og vedlikehold av de gjennomførte tiltak, slik at eksisterende anlegg og nye investeringer som er gjort opprettholder sin funksjon og oppfyller de krav til funksjonalitet som er beskrevet i avtalen mellom partene og slik at garantert årlig energibesparelse genereres. Deler av teksten er i samsvar med NS Omfang Standarden angir kontraktsbestemmelser til bruk ved inngåelse av avtale om garantert energisparing, en energisparekontrakt (EPC), mellom en oppdragsgiver og en energientreprenør. Standarden anvendes med tilhørende blanketter. Blankett NS 6430 A for Energisparekontrakter. Analysefasen. Blankett NS 6430 B for Energisparekontrakter. Gjennomføringsfasen og sparegarantifasen. 2 Normative referanser Det er ingen normative referanser i denne standarden. 3 Definisjoner 3.1 energieffektivisering økning i energieffektivitet som et resultat av teknologisk og adferdsmessig endringer 3.2 energisparing mengde spart energi bestemt ut fra måling og/eller anslag av forbruk før og etter implementeringen av en analyse for forbedring av energieffektivitet justert for ytre forhold 3.3 prosjektutviklingsrapport beskrivelse av objektets tekniske tilstand og drift, samt sammenstilling av resultatet fra energientreprenørens analyse, som beskriver energieffektive effektreduserende og/eller driftsforbedrende tiltak 8 SN

12 3.4 energientreprenør leverandør av sparegaranti gjennom analyse, tiltaksgjennomføring og oppfølging av gjennomførte tiltak 3.5 kontraktsgjenstand bygg, anlegg og andre objekter som omfattes av energisparekontrakten 3.6 opsjon en rett men ikke en plikt for oppdragsgiver til på et gitt tidspunkt, etter gjennomført analysefase, til å inngå avtale med energientreprenør om gjennomføring av gjennomføringsfasen og garantifasen 3.7 sparegaranti et kontraktsmessig nivå for alle ytelseskriterier man er enig om og som garanteres av energientreprenøren 4 Del I Generelle bestemmelser 4.1 Kontraktsdokumenter og tolkningsregler Kontraktsdokumenter Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: a) avtaledokument b) eventuelle referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger avholdt etter at tilbudet ble inngitt, som er godkjent av begge parter c) energientreprenørens tilbud d) skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser avholdt før tilbudet ble inngitt e) tilbuds- eller konkurransegrunnlaget f) denne standarden Tolkningsregler Funksjonskrav og krav til løsninger, kvalitet eller merke som er spesifisert i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget gjelder foran løsninger eller konstruksjoner i energientreprenørens tilbud, med mindre han har tatt uttrykkelig forbehold. De dokumentene som inngår i kontrakten utfyller hverandre. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre dokumenter foran eldre. Løser ikke dette motstriden, gjelder spesielle bestemmelser foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten foran standardiserte bestemmelser Plikt til samarbeid og lojalitet Partene er forpliktet til å samarbeide og vise lojalitet under gjennomføringen av kontrakten. De skal i tide underrette hverandre om forhold som de bør forstå vil få betydning for oppdraget, og i nødvendig utstrekning sende hverandre kopier av referater, korrespondanse og annet materiale av betydning for den andre parts ytelser etter kontrakten. SN 9

13 4.1.4 Taushetsplikt Partene har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den andre parts forretningsmessige eller personlige forhold når det foreligger en berettiget interesse i at opplysningene ikke blir spredt. Bestemmelsen i 1. ledd skal ikke være til hinder for at slike opplysninger gis til andre når dette er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet. Det samme gjelder opplysninger som er nødvendige for senere drift, vedlikehold og ombygging Lover, forskrifter og andre offentligrettslige vedtak Energientreprenøren skal utføre oppdraget i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og enkeltvedtak. Han skal i samråd med oppdragsgiveren holde nødvendig kontakt med offentlige myndigheter og bistå med å innhente nødvendige tillatelser. Energientreprenøren skal varsle oppdragsgiveren om pålegg som er rettet direkte mot energientreprenøren, fra offentlig myndighet i anledning prosjektet Oppdragsgiveren skal overholde de lover, forskrifter og offentlige vedtak som gjelder for hans kontraktsforpliktelser og for forholdene på byggeplassen. Kontraktsgjenstanden skal være i samsvar med lover, forskrifter og offentlige vedtak. 4.2 Organisatoriske bestemmelser Partene og deres representanter Hver av partene skal utpeke én person (representant) som representerer dem. Utskiftning av representanten skal varsles skriftlig Fullmakter Representantene har slik fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne i alle spørsmål som angår kontrakten, som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget uten unødvendig opphold. Energientreprenøren kan ikke forplikte oppdragsgiveren overfor en tredjemann uten særskilt fullmakt. Oppstår det uforutsette forhold der det er nødvendig å iverksette tiltak før oppdragsgiveren kan vurdere situasjonen, har energientreprenøren rett og plikt til å handle på oppdragsgiverens vegne. For å hindre eventuelt tap eller skade skal energientreprenøren iverksette de tiltak som fremstår som forsvarlige, for å ivareta oppdragsgiverens interesser. Slike tiltak skal ikke strekke seg lenger enn det som er nødvendig, inntil oppdragsgiveren selv kan fatte beslutning Partenes rett til overdragelse Partene kan ikke overdra sine forpliktelser etter kontrakten uten at den andre parten har samtykket skriftlig på forhånd. Oppdragsgiveren kan likevel overdra sine forpliktelser overfor energientreprenøren dersom den nye oppdragsgiveren stiller rimelig sikkerhet for forpliktelsene og energientreprenøren for øvrig ikke har saklig grunn til å motsette seg overdragelsen. Ved overdragelse av en eller flere av eiendommene, har ny eier rett men ikke plikt, til å tre inn i den delen av Avtalen som gjelder berørte eiendommer på samme vilkår. Partene skal ha rett til å kreve vederlagsjustering for den besparelse eller fordyrelse overdragelse medfører. Dette gjelder blant annet vederlagsjustering for økt administrasjon av flere avtaler i stedet for en. Dersom ikke annet er avtalt, skal bestemmelsene om regningsarbeider følges, se for analysefasen og 6.17 for gjennomføringsfasen Tiltransport Oppdragsgiveren kan bare pålegge energientreprenøren å overta ansvar for en sideentreprenør eller siderådgiver dersom dette er særskilt avtalt. 10 SN

14 4.3 Møter Møter og befaringer Hvis ikke annet er avtalt, omfatter oppdraget deltakelse på møter og befaringer som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget. Hver av partene kan kreve at det settes opp møte- og befaringsplan. Partene har rett til å delta i møter som er av betydning for gjennomføringen av oppdraget, og plikt til å delta når de med rimelig varsel blir innkalt til slike møter. Før arbeidene starter, kan hver av partene innkalle til et oppstartmøte for å avklare og gjennomgå partenes samarbeids- og beslutningsrutiner. For øvrig kan hver av partene kreve at det skal holdes egne møter for å ta opp særskilte problemstillinger Møter med oppdragsgiver Energientreprenøren skal jevnlig innkalle til møter med oppdragsgiver vedrørende analyse, utførelse og fremdrift av arbeidene. Oppdragsgiver kan også ved behov innkalle til slike møter. Innkallelsen skal ordinært skje med minst sju dagers varsel. Partenes deltakere skal ha fullmakt til å avgjøre ordinære saker. Energientreprenøren skal i nødvendig utstrekning stille med representanter fra kontraktsmedhjelpere. Er ikke annet avtalt, skal energientreprenøren føre referat fra møtet. Referatet sendes i god tid før neste møte til de øvrige møtedeltakerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i første ordinære møte med oppdragsgiver etter at referatet er mottatt Møter med kontraktsmedhjelpere Energientreprenøren holder møter med sine kontraktsmedhjelpere i nødvendig utstrekning. Det kan avtales at oppdragsgiver skal ha rett til å delta på disse møtene Møter i sparegarantifasen Årlige statusmøter skal finne sted hos oppdragsgiver. Her skal årsavstemning gjøres og hensyn ta justeringsfaktorer for foregående år. Oppdragsgiver skal redegjøre for planer for bygningsmassen neste år. 4.4 Varsler og krav Alle varsler og krav og svar på disse, som skal meddeles etter bestemmelsene i kontrakten, skal fremsettes skriftlig til partenes representanter, jf eller til avtalte adresser. Varsel og krav gitt ved e- post til avtalt adresse regnes som skriftlig dersom ikke annet er avtalt. Varsel og krav som er innført i referat ført etter 4.3.2, regnes som skriftlig. Hvis en part ønsker å gjøre gjeldende at den andre parten har varslet eller svart for sent, må han gjøre det skriftlig uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt varsel eller svar. Gjør han ikke det, skal varselet eller svaret anses for å være gitt i tide. Dette gjelder ikke for krav, og for forespørsler etter , som fremsettes for første gang i eller i forbindelse med sluttoppgjøret. 4.5 Frist Ender en frist på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmest følgende virkedag. 4.6 Endringer og tillegg Eventuelle tillegg og endringer i denne kontrakten skal være skriftlige og undertegnet av begge parter for å gjelde, og tydelig merkes som tillegg eller endringer til denne kontrakten. SN 11

15 4.7 Gjennomføringsfasen og sparegarantifasen som opsjon Gjennomføringsfasen og oppfølgingsfasen er en opsjon som oppdragsgiver har ensidig rett til å utløse. Dersom oppdragsgiveren ikke benytter opsjonen har energientreprenøren ikke rett på erstatning utover det som fremgår av Velger oppdragsgiver å gjennomføre gjennomføringsfasen og sparegarantifase kun for deler av kontraktsgjenstanden som omfattes av analysefasen eller å redusere antall tiltak i forhold til det som er foreslått av energientreprenøren i prosjektutviklingsrapporten i analysefasen, skal energientreprenøren ha mulighet til å revidere prisene og besparelsesgarantien. Velger oppdragsgiver å bruke energientreprenørens prosjektutviklingsrapport fra analysefasen som underlag for en konkurranse om gjennomføring av gjennomføringsfasen og sparegarantifasen, har entreprenøren rett til å delta i den etterfølgende konkurransen. 5 Del II Kontraktsbestemmelser for analysefasen 5.1 Hva oppdraget omfatter Generelt Om annet ikke er avtalt omfatter oppdraget utarbeidelse av en prosjektutviklingsrapport i henhold til det som er angitt i kontraktsdokumentene. Ytelser som knytter seg til oppdragsgiverens spesielle formål med prosjektet eller andre spesielle forhold av betydning for oppdraget, omfattes bare i den utstrekning energientreprenøren var eller burde ha vært klar over forholdene ved kontraktsinngåelsen Kontrakter som er inngått etter forhandling Energientreprenøren har risikoen for at omfanget er avklart med oppdragsgiveren før kontraktsinngåelsen der energientreprenøren ut fra forholdene burde ha forstått at dette var påkrevd Kontrakter som er inngått etter anbudskonkurranse Oppdragsgiveren har risikoen for uklarheter i anbudsgrunnlaget og for upresis angivelse av oppdragets innhold og omfang. 5.2 Underrådgivere, siderådgivere og andre medhjelpere Energientreprenørens rett til å bruke underrådgiver Energientreprenøren har rett til å la underrådgivere med nødvendige kvalifikasjoner utføre deler av oppdraget som er av rutinemessig art eller av mindre vesentlig betydning for oppdraget. Bruk av underrådgivere ut over dette skal ha skriftlig forhåndssamtykke fra oppdragsgiveren Engasjement av siderådgivere Energientreprenøren skal varsles og har rett til å uttale seg når oppdragsgiveren skal engasjere siderådgivere Identifikasjon Partene svarer for sine ansatte og andre medhjelpere som de benytter, for å gjennomføre sine oppgaver etter kontrakten. 5.3 Analysematerialet Rettigheter til analysemateriale Oppdragsgiveren har rett til å bruke materiale utarbeidet av energientreprenøren til gjennomføring av prosjektet, senere drift, vedlikehold, ombygging eller påbygging. Dette gjelder bare for det materiale som oppdragsgiver har betalt for. Han har rett til å få kopi av papirbasert eller elektronisk lagret materiale som 12 SN

16 energientreprenøren utarbeider i henhold til kontrakten. Han kan likevel ikke kreve kopi av programvare fra energientreprenøren med mindre denne programvaren er avtalt eller utviklet spesielt for prosjektet. Modeller og demonstrasjonsobjekter blir oppdragsgiverens eiendom dersom han har betalt dem. Hvis ikke annet er avtalt, har energientreprenøren alle øvrige rettigheter til sine ideer og det materialet han har utarbeidet. Han kan likevel ikke bruke dette på en måte som er urimelig i forhold til oppdragsgiveren. Partene skal for øvrig behandle prosjektmaterialet på en slik måte at opphavsmannens rettigheter ikke krenkes Oppbevaringsplikt Energientreprenøren skal i inntil 10 år etter at oppdraget er avsluttet, oppbevare analysemateriale som det må antas å være behov for, på en slik måte at utlevering etter kan skje. Energientreprenøren har krav på dekning av sine kostnader i forbindelse med utleveringen. Når det er gått 3 år etter at oppdraget er avsluttet, kan energientreprenøren likevel bringe oppbevaringsplikten til opphør ved skriftlig å tilby oppdragsgiveren utlevering av analysematerialet etter Dersom oppdragsgiveren ikke har svart i løpet av 3 måneder etter at han har fått et slikt tilbud, kan analysematerialet fritt makuleres. Oppdraget anses etter denne bestemmelsen som avsluttet på det tidspunktet som er angitt i kontrakten. Er ikke slikt tidspunkt angitt, anses oppdraget som avsluttet når de ytelser som oppdraget omfatter, er ferdig utført. Dersom ytelsene omfatter oppfølging i energientreprenørens reklamasjonstid, anses likevel energientreprenørens oppdrag som avsluttet ved overtakelsen av det bygget eller anlegget som oppdraget er knyttet til. 5.4 Energientreprenørens plikter Prosjektutvikling Energientreprenøren skal gjennomføre prosjektutvikling for de aktuelle kontraktsgjenstander som beskrevet i og i henhold til de prosesser, metoder og organisering som er avtalt Prosjektutviklingsrapport. Energientreprenøren skal fullføre oppdraget han har påtatt seg og presentere en prosjektutviklingsrapport med innhold som er avtalt Energientreprenørens uavhengighet Energientreprenøren skal gjøre oppdragsgiveren oppmerksom på forhold som kan skape problemer for hans uavhengighet, eller som kan skape interessekonflikt ved gjennomføringen av oppdraget Forsikring Energientreprenøren skal tegne ansvarsforsikring som dekker hele hans erstatningsansvar innenfor grensen angitt bokstav b, eller annen avtalt grense. Forsikringen skal dekke ansvaret så langt det lar seg gjøre innenfor forsvarlige økonomiske og praktiske rammer, med mindre det er avtalt andre krav til forsikringen. Forsikringen skal opprettholdes inntil eventuelt ansvar etter er bortfalt, jf Forsikringsbeviset skal inneholde opplysninger om forsikringsprinsipp og egenandelens størrelse. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene skal forelegges oppdragsgiveren for kontroll. Slik kontroll fratar ikke energientreprenøren risikoen for at forsikringen er dekkende Oppdragets organisering Energientreprenøren skal ha en organisasjon som er tilpasset oppdraget, og saksbehandlere med nødvendige faglige kvalifikasjoner. Energientreprenøren skal kunne dokumentere et system for sikring av kvalitet tilpasset oppdragets art og omfang. SN 13

17 5.4.6 Oppdragets utførelse Arbeidet skal drives rasjonelt og forsvarlig. Energientreprenøren skal dra omsorg for oppdragsgiverens interesser og utføre oppdraget i samsvar med kontrakten og god faglig standard, herunder i rimelig utstrekning vurdere og påpeke for oppdragsgiveren alternative løsninger på de spørsmål som behandles i de enkelte faser. Er det fastsatt rammer for kostnader eller fastsatt areal- og funksjonskrav for prosjektet, skal analysen tilrettelegges slik at disse rammene eller kravene kan overholdes. Dersom prosjektet ikke lar seg gjennomføre innenfor de angitte rammene, skal energientreprenøren varsle oppdragsgiveren uten ugrunnet opphold når energientreprenøren blir klar over dette Samarbeid med oppdragsgiveren Energientreprenøren skal i god tid gjøre oppdragsgiveren kjent med hva han behøver av opplysninger, grunnlagsmateriale og beslutninger for å gjennomføre oppdraget, og når dette skal foreligge. Energientreprenøren skal varsle oppdragsgiveren når det oppstår behov for endringer av oppdraget, videre utredninger eller supplerende undersøkelser Samarbeid med andre Innenfor oppdragets ramme skal energientreprenøren samarbeide med andre prosjekterende, rådgivere, entreprenører og leverandører og utføre sitt oppdrag slik at det er faglig og fremdriftsmessig tilpasset disses arbeid Nye regler mv. Fører lov- eller forskriftsendring etter kontraktsinngåelsen til at oppdraget må justeres, skal det anses som en endring etter med mindre energientreprenøren ved kontraktsinngåelsen burde ha tatt endringen i betraktning eller unngått virkningen av den. Det samme gjelder hvis et enkeltvedtak medfører at oppdraget får et annet omfang enn det energientreprenøren burde ha tatt i betraktning ved kontraktsinngåelsen. 5.5 Oppdragets fremdrift Fremdriftsplaner Oppdragsgiveren skal sørge for at det utarbeides en hovedfremdriftsplan for analysefasen. Planen skal gi en oversikt over partenes ytelser samordnet med ytelsene fra andre prosjekterende, rådgivere, entreprenører og leverandører. Den skal justeres fortløpende for å reflektere utviklingen av prosjektet. Energientreprenøren skal utarbeide en særskilt fremdriftsplan for sine ytelser, tilpasset hovedfremdriftsplan, til styring av gjennomføringen av oppdraget. Fremdriftsplanen skal reflektere utviklingen av prosjektet. Den skal også vise hvorledes de bindende tidsfristene skal overholdes, og skal fortløpende justeres for eventuelle fristforlengelser eller forseringer. Partene skal varsle hverandre uten ugrunnet opphold dersom fremdriftsplanene ikke kan holdes Frister og leveranseplaner Energientreprenøren skal utføre oppdraget i samsvar med de tidsfrister som er fastsatt i kontrakten. Slike planer skal holdes innenfor de rammer for utvikling av prosjektet som var påregnelig ved inngåelsen av kontrakten, og for øvrig innenfor de tidsfrister som er oppgitt i kontrakten. En omforent leveranseplan kan bare endres etter reglene i og 5.6. Blir ikke partene enige om en leveranseplan, kan oppdragsgiveren fastsette denne såfremt den ikke vil være urimelig tyngende å utføre for energientreprenøren. Dersom energientreprenøren mener at oppdragsgiverens leveranseplan går ut over de rammer som er fastsatt i foregående ledd, skal han gå frem etter reglene i SN

18 Er frister ikke oppgitt i kontrakten, eller krever ikke oppdragsgiveren utarbeidet leveranseplan, skal energientreprenøren påbegynne utførelsen av oppdraget snarest mulig etter at kontrakten er inngått, og gjennomføre oppdraget med rimelig fremdrift og uten unødvendige avbrudd. Energientreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren dersom frister eller rimelig fremdrift ikke kan holdes Oppdragsgiverens rett til å kreve endring Oppdragsgiveren kan pålegge energientreprenøren å utføre endringer. Endring kan være arbeid i tillegg til eller i stedet for det som er avtalt, reduksjon av arbeidsomfanget eller utførelse etter en endret leveranseplan eller andre bindende frister, jf. Punkt Endringen må ligge innenfor energientreprenørens fagområde, stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være urimelig tyngende for ham å utføre i en eller flere av fasene. Pålegg om endring skal være skriftlig og gi klar beskjed om at det er en endring, og hva endringen går ut på. Energientreprenøren skal varsle dersom han vil påberope seg at endringsordren ligger utenfor det han er forpliktet til Varsling Dersom energientreprenøren pålegges oppgaver som ligger utenfor oppdraget uten at det skjer ved endringsordre etter skal han varsle oppdragsgiveren. Det skal fremgå av varslet at energientreprenøren mener at pålegget ligger utenfor oppdraget, og hvorfor. Det samme gjelder dersom andre forhold som oppdragsgiveren har risikoen for, gjør det eller har gjort det nødvendig å utføre oppgaver som ikke er en del av energientreprenøren oppgaver etter kontrakten. Varsler ikke energientreprenøren oppdragsgiveren uten ugrunnet opphold, taper han retten til å påberope seg endringen. Dette gjelder ikke dersom oppdragsgiveren måtte forstå at det forelå en endring. For regningsarbeid gjelder bare reglene i Oppdragsgiveren skal gi beskjed til energientreprenøren om sitt standpunkt uten ugrunnet opphold. Gjør han ikke det, kan han ikke senere bestride at det foreligger en endring. Dette gjelder ikke dersom energientreprenøren må forstå at kravet er grunnløst. Selv om det foreligger tvist, har energientreprenøren plikt til å utføre det som er pålagt, mot sikkerhetsstillelse fra oppdragsgiveren Energientreprenørens rett til å utføre endring Energientreprenør har rett til å utføre endringer i oppdraget i den utstrekning disse står i sammenheng med det kontrakten omfatter og ikke er av vesentlig annen art, såfremt han har den nødvendige kapasitet og faglige kompetanse. Oppdragsgiveren har likevel rett til å engasjere andre ved endringer som ikke griper direkte inn i energientreprenørens oppdrag Justering av honorar for endring I mangel av kontraktsbestemmelser om regulering av honorar ved endringer skal honoraret reguleres på følgende måte: SN 15

19 a) Endring av oppdragets omfang. Ved økning eller minking av oppdragets omfang skal det gis et forholdsmessig tillegg til eller fradrag fra det avtalte honoraret. Dersom energientreprenørens honorar fastsettes etter avtalte timepriser eller andre enhetspriser, skal disse legges til grunn. Medfører endringene, antallet endringer, tidspunktet for endringene eller lignende at forutsetningene for det avtalte honoraret endres vesentlig, har begge parter krav på at de fordyrelser eller besparelser de endrede forutsetningene har medført, legges til grunn ved reguleringen av honoraret. Ved reduksjon av energientreprenørens arbeidsomfang skal det ved regulering av honoraret tas hensyn til virkningene for energientreprenørens faste kostnader. b) Endringer i leveranseplan eller andre bindende frister. Ved endringer i leveranseplan eller andre bindende frister etter pålegg fra oppdragsgiveren har energientreprenøren krav på å få dekket de eventuelle økte kostnadene endringene medfører, tillagt et rimelig påslag for fortjeneste. Dersom energientreprenørens samlede vederlag etter fradrag og tillegg reduseres med mer enn 15 % av avtalt eller antatt totalt honorar, skal hele reduksjonen behandles som delvis avbestilling. 5.6 Fristforlengelse og forsering Oppdragsgiverens forhold Energientreprenøren har rett til fristforlengelse dersom han blir forsinket som følge av hindring som kan henføres til forhold oppdragsgiveren har risikoen for, for eksempel endringer, manglende medvirkning mv Forhold utenfor energientreprenørens kontroll Energientreprenøren har rett til fristforlengelse dersom han godtgjør at fremdriften hindres av forhold utenfor hans kontroll, for eksempel overenskomstbestemmelser, streik, lockout eller offentlige forbud eller påbud. Energientreprenøren har likevel ikke rett til fristforlengelse i den grad han burde ha tatt hindringen i betraktning på kontrakttidspunktet eller ha unngått eller overvunnet følgene av den. Skyldes fremdriftsproblemene en underrådgiver som har påtatt seg å utføre deler av analysen, er energientreprenøren ansvarsfri bare dersom også underrådgiveren ville ha vært fritatt etter reglene i de foregående ledd Fristforlengelsens omfang Fristforlengelsen skal svare til den forsinkelsen av oppdraget som forholdet har medført, der det bl.a. tas hensyn til nødvendig avbrudd og ny oppstart av arbeidet. Energientreprenøren skal søke å forebygge og begrense skadevirkningene av de fristforlengende forholdene Justering av vederlag mv. Energientreprenøren har rett til justering av sitt vederlag mv. etter som følge av fremdriftshindringene som er nevnt under 5.6.1, men ikke under Varsling Vil energientreprenøren kreve fristforlengelse eller tilleggsvederlag, skal han varsle oppdragsgiveren uten ugrunnet opphold. Energientreprenøren skal innen rimelig tid nærmere spesifisere og begrunne sitt krav. Ved unnlatt eller for sen varsling har energientreprenøren bare krav på slik fristforlengelse og tilleggsvederlag som oppdragsgiveren måtte forstå at forholdet ville medføre. Oppdragsgiveren skal ta stilling til begrunnete krav fra energientreprenøren uten ugrunnet opphold. I motsatt fall taper han retten til å påberope seg at forholdet ikke gav grunnlag for energientreprenørens krav. Dette gjelder ikke dersom energientreprenøren må forstå at kravet på fristforlengelse er grunnløst. 16 SN

20 5.6.6 Forsering Energientreprenøren skal i rimelig utstrekning forsere sine arbeider etter pålegg fra oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren skal fastsette hvilke nye frister som skal gjelde. Dersom energientreprenøren mener han ikke makter å forsere oppdraget i overensstemmelse med de nye fristene, skal han uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren. Dersom energientreprenøren mener at pålegget går ut over det oppdragsgiveren kan kreve etter 1. ledd, skal han uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren. Reglene for varsling i gjelder på tilsvarende måte ved forsering. Oppdragsgiveren skal betale honorar etter for forseringen, med mindre den foretas for å innhente forsinkelse som energientreprenøren svarer for Energientreprenøren rett til å forsere Avslår oppdragsgiveren et berettiget krav på fristforlengelse etter eller 5.6.2, har energientreprenøren rett til å forsere analysen for oppdragsgiverens regning med mindre forseringsutgiftene blir uforholdsmessig store. Før enhver forsering påbegynnes, skal oppdragsgiveren varsles skriftlig, med angivelse av hva forseringen antas å koste Oppdragsgiverens rett til fristforlengelse Oppdragsgiveren har rett til fristforlengelse dersom han godtgjør at levering av hans ytelser hindres av slike forhold utenfor hans kontroll som er nevnt i Forsinkelse, erstatning og dagmulkt Forsinkelse Det foreligger forsinkelse dersom oppdraget ikke gjennomføres innenfor de tidsfrister som gjelder etter 5.5.2, med de justeringer som følger av Reaksjon ved forsinkelse Med mindre det er avtalt dagmulkt, kan oppdragsgiveren kreve å få erstattet de direkte utgiftene han er påført som følge av forsinkelsen. Dersom det er avtalt dagmulkt, skal energientreprenøren betale dagmulkt ved forsinkelse etter de satser som er angitt i kontrakten. Er satser ikke avtalt, skal dagmulkten være 2 av kontraktsprisen eller antatt totalt honorar eksklusive merverdiavgift, minimum kr 500 per hverdag. Dagmulkten slutter å løpe når det som skal utføres innen tidsfristen, er fullført. Samlet erstatning og dagmulkt for overskridelse av delfrister og tidsfrist for fullførelsen av oppdraget skal ikke overstige 20 % av kontraktsprisen eller antatt totalt honorar eksklusive merverdiavgift. På skriftlig forespørsel fra energientreprenøren plikter oppdragsgiveren uten ugrunnet opphold skriftlig å opplyse ham om han vil påberope seg overskridelsen av en delfrist. Gjør oppdragsgiveren ikke det, tapes retten til å påberope seg forsinkelsen. Dersom dagmulkt er avtalt, kan oppdragsgiveren for overskridelse av de dagmulktbelagte fristene ikke kreve erstatning for forsinkelsen i tillegg til eller istedenfor dagmulkt. Har energientreprenøren opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt, kan oppdragsgiveren velge å kreve erstatning istedenfor mulkt. Har energientreprenøren opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt, gjelder heller ikke begrensningen av erstatningsansvaret i 1. og 3. ledd. Oppdragsgiveren skal søke å forebygge og begrense skadevirkningene av energientreprenørens forsinkelse Varsling Vil oppdragsgiveren kreve erstatning eller dagmulkt, skal han varsle energientreprenøren innen rimelig tid etter at han ble klar over grunnlaget for å reise kravet. Gjør han ikke det, tapes kravet. SN 17

3 Bruken av NS Generelt om bruken av standardkontraktene Fremtidig bruk av NS

3 Bruken av NS Generelt om bruken av standardkontraktene Fremtidig bruk av NS 7 Forord... 5 Generelt om totalentreprise... 17 1 Innledning... 19 1.1 Formålet med fremstillingen... 19 1.2 Om totalentreprisen... 19 1.2.1 Avgrensning mot andre kontraktsforhold... 19 1.2.2 Totalentreprise...

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8401, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Kun tillatt brukt av Statens

Detaljer

NORSK STANDARD NS 8402

NORSK STANDARD NS 8402 NORSK STANDARD NS 8402 1. utgave mars 2000 ICS 91.010.20 Søkeord: Descriptors: kontrakt, rådgiver, oppdragsgiver, prosjektmateriale, rådgiverfeil contract, consultant, client, project material, errors

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL 13.50 14.20 FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for

Detaljer

Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester

Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester Ringerike Boligstiftelse Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter 1.1 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av oppdraget.

Detaljer

STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Innhold 1. Anvendelse... 3 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter... 3 2.1 Samarbeidsplikt... 3 2.2 Taushetsplikt... 3 3. Avtalen... 3 4. Organisatoriske

Detaljer

Partene kan ikke forplikte hverandre overfor tredjemann uten særskilt fullmakt.

Partene kan ikke forplikte hverandre overfor tredjemann uten særskilt fullmakt. Kontraktbestemmelser 1.1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter 1.1.1 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av rammeavtalen og det enkelte oppdrag. De skal i tide underrette

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester av

Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester av Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester av 01.09.2001 Innhold 1. Anvendelse 4 2. Partenes samarbeid og gjensidige

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om KOPIERINGSTJENESTER FOR

Detaljer

Standard kontraktsvilkår. for Oslo kommunes kjøp av

Standard kontraktsvilkår. for Oslo kommunes kjøp av Konserninnkjøp Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av Standard kontraktsvilkår håndverkertjenester for Oslo kommunes

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag Side 1 av 22 Som kontraktsbestemmelser gjelder alminnelige kontraktsbestemmelser for med Jernbaneverkets endringer. Bestemmelsene tar utgangspunkt i NS 8401 (1. utgave mars 2000) fastsatt av Norges standardiseringsforbund.

Detaljer

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune 1. Virkeområde Denne kontrakten gjelder mellom Nordland fylkeskommune og.. for leveranse og montering av møbler og inventar til Brønnøysund

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Kontroll av automatiske

Detaljer

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6

Detaljer

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: KONSULENTAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6 ALMINNELIGE

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:

Detaljer

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Oslo den 12. april 2007 Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Lasse Simonsen Forslag til revisjon av kapittel IV mm i NS 8405 2 Kapittel III Byggherrens medvirkning 19 Innholdet av byggherrens

Detaljer

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag SKJØNHAUGENGA OMSORGSBOLIGER KONTRAKT NS 8407 ENDRINGSBILAG Kontrakten mellom Trøgstad kommune og tilbyder skal baseres på NS 8407, med endringer og tillegg som fremkommer

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom KR 40.1/14 UTKAST 02.09.2014 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om forberedelser til virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatte i Dnk 1 1. Formål

Detaljer

Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV

Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV Oslo kommune STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR BYDEL ULLERNS KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AV 01.04.2008 1 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oslo kommune (heretter kalt Kjøperen) og den

Detaljer

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt:

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt: Vedlegg AVVIKENDE BESTEMMELSER til NS 8406 For å lette bruken av standarden er alle bestemmelser der det er gjort endringer i NS 8406 heretter gjengitt i sin helhet. Sykehuset Innlandets tilføyelser til

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester. E6 Biri-Otta Avtale om innleie av kontraktsingeniør. Mellom. Statens vegvesen Region øst

Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester. E6 Biri-Otta Avtale om innleie av kontraktsingeniør. Mellom. Statens vegvesen Region øst Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester E6 Biri-Otta Avtale om innleie av kontraktsingeniør Mellom Oppdragstaker Og Statens vegvesen Region øst Oppdragsgiver Dokumentets dato: XX.XX.2012

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser Side 1 av 44 Generell orientering om s kontraktsbestemmelser s kontraktsbestemmelser (kapittel C) består av: C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentreprise basert på NS 8405 C2 Spesielle

Detaljer

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser av advokat Anne Cathrine Røed Entreprisejuridisk seminar, Holmsbu september 2009 Agenda Rekkevidden av ansvar for forsinkelse Praktiske og rettslige

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om rammeavtale

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om ÅRLIG RISIKOVURDERING AV LEKEPLASSER

Detaljer

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Oslo den 1. april 2008 Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Lasse Simonsen Kapittel III Byggherrens medvirkning 2 19 Innholdet av byggherrens medvirkningsforpliktelse 2 19.1 Avtalt medvirkningsplikt...

Detaljer

Avtalevilkår for Kjøp av håndverkertjenester

Avtalevilkår for Kjøp av håndverkertjenester 1 Anvendelse Disse avtalevilkår gjelder mellom Lørenskog kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) og den part som påtar seg å utføre håndverkertjenester (heretter kalt Tjenesteyter) på ting eller fast eiendom.

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Kirkelig fellesråd i Oslo og Gravferdsetaten

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Kirkelig fellesråd i Oslo og Gravferdsetaten Kirkelig fellesråd i Oslo Oslo kommune - Gravferdsetaten KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Kirkelig fellesråd i Oslo og Gravferdsetaten Org.nr.: (heretter

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG 2 I KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKT FOR KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 2 av 10 KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKT FOR KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE mellom Nesodden kommune

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS Konkurransegrunnlag Del II Kontraktsbestemmelser 28.09. 2016 OHP KR KMG Revisjon Kommentar Dato Utarb. av Kont. av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Kontraktsbestemmelser KVÆFJORD

Detaljer

Statsbyggs kontraktsbestemmelser for konsulentoppdrag for Prosjekt Åker gård, regulering med tilhørende konsekvensutredning Doculivenr:

Statsbyggs kontraktsbestemmelser for konsulentoppdrag for Prosjekt Åker gård, regulering med tilhørende konsekvensutredning Doculivenr: Prosjekt 10772 Åker gård, regulering med tilhørende konsekvensutredning STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR KONSULENTOPPDRAG (K-BOKA) Statsbygg Side 1 av 8 2 Endringer og presiseringer

Detaljer

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Høringsfrist:

Detaljer

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakt mellom Justis- og beredskapsdepartementet og xxxxxxxxxxx om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakten består av denne underskrevne side med etterfølgende

Detaljer

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Erstatningsansvar for rådgivnings- og prosjekteringsfeil 1. desember 2010 Gjertrud Helland, partner Disposisjon 1. Hvorfor hevede ansvarsgrenser og ny regulering? 2.

Detaljer

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, april 1994 Side 1 NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Entreprenøren påtar seg på grunnlag av sitt anbud

Detaljer

Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning for kontrakten med mindre Oppdragsgiveren skriftlig har godtatt dem.

Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning for kontrakten med mindre Oppdragsgiveren skriftlig har godtatt dem. 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom NDLA (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV: ARKITEKTTJENESTER NY SYKEHJEM I BATNFJORDSØRA, 2016

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV: ARKITEKTTJENESTER NY SYKEHJEM I BATNFJORDSØRA, 2016 ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV: ARKITEKTTJENESTER NY SYKEHJEM I BATNFJORDSØRA, 2016 TIL GJEMNES KOMMUNE Del 3 - Endringer og suppleringer til NS 8401 JULI, 2016 KONTRAKT NS 8401 Prosjekteringsoppdrag

Detaljer

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: 1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Byggeplan. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester. Ny FV-279 Garderveien i Fet kommune. for

Konkurransegrunnlag. Byggeplan. Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester. Ny FV-279 Garderveien i Fet kommune. for Konkurransegrunnlag Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester Byggeplan for Ny FV-279 Garderveien i Fet kommune Konkurransegrunnlag av 18.01.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE A 1 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Norsk Standard NS 8407:2011 ICS 91.010.20 Språk: Norsk Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser General conditions of contract for design and build contracts Standard Norge. Henvendelse om

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale

Detaljer

K Loggverktøy for Driftssentralen Konkurranse med forhandling

K Loggverktøy for Driftssentralen Konkurranse med forhandling K-51715 Loggverktøy for Driftssentralen Konkurranse med forhandling K- 51715 Loggverktøy for Driftssentralen [navn på leverandør] Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSDOKUMENTER...3 2 LEVERANDØRENS

Detaljer

ENTREPRENØRSKOLEN. Lars Harald Rylandsholm og Øystein Skurdal

ENTREPRENØRSKOLEN. Lars Harald Rylandsholm og Øystein Skurdal ENTREPRENØRSKOLEN Lars Harald Rylandsholm og Øystein Skurdal PLAN FOR DAGEN Det overordnede systemet for Norsk standard (NS) Hva kan gi grunnlag for vederlagsjustering Prosessregler krav om varsling Vederlagsjusteringen

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Oppdraget går ut på å

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

KONTRAKT DRIFT AV BASISTJENESTER I OMSORG+

KONTRAKT DRIFT AV BASISTJENESTER I OMSORG+ KONTRAKT DRIFT AV BASISTJENESTER I OMSORG+ MELLOM 01. OSLO KOMMUNE/VED Navn: Oslo kommune (OK) Org.nummer: 958 935 420 Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo 02. LEVERANDØR Navn: Org.nummer: Adresse: 1. KONTRAKTEN

Detaljer

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering johan.henrik.vister@foyen.no 92 83 53 43 21 93 10 00 Endringer koster, og tar ofte tid! 2 Forholdet til NS 3431 og NS 8405 I 8407 forlater

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING Mellom OPPDRAGSGIVER og ENTREPRENØR 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt oppdragsgiveren) Entreprenør: Org nr: Adresse:

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Oppdragsgiver Entreprenør Kontaktp. Mobil E-post Postadr. Kontaktp. Mobil E-post Postadr. Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 1. Før fysisk oppstart Pkt. 3.1 Er kontrakt

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste Oppdragsgiver Kontaktperson Mobil E-post Postadresse Entreprenør Kontaktperson

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Innhold 1 Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Kontrakten... 4 2 Partenes

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID (MED HONORARTAK)

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID (MED HONORARTAK) KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID (MED HONORARTAK) mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG

KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt kontrolløren) Organisasjonsnr: om Rammeavtale for uavhengig kontroll og andre kontrolloppdrag

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om REGULERING AV STUBLJAN

Detaljer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 3501 Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

Kontrakt. mellom. Statsbygg (Sb), Utenriksdepartementet (UD) og Departementenes servicesenter (DSS) XXX

Kontrakt. mellom. Statsbygg (Sb), Utenriksdepartementet (UD) og Departementenes servicesenter (DSS) XXX Kontrakt mellom Statsbygg (Sb), Utenriksdepartementet (UD) og Departementenes servicesenter (DSS) og XXX for levering av renovasjonstjenester i Regjeringskvartalet. del B. Følgende bilag utgjør en del

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 10 KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG 2 AV 10 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Innhold 1 Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Kontrakten...

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER 1 AV 8 FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING 2 AV 8 Innholdsfortegnelse ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Oppdraget... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Varsler... 3 4

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku: AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,

Detaljer