The Norwegian Financial Services Complaints Board 2014 Summary 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "The Norwegian Financial Services Complaints Board 2014 Summary 12"

Transkript

1 Årsberetning 2014

2

3 Innhold Styrets beretning Regnskap Revisors beretning 10 The Norwegian Financial Services Complaints Board 2014 Summary 12 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 15 Finansklagenemnda (FinKN) 19 Forsikring sekretariat 19 Forsikring nemndene 24 FinKN Skade 24 FinKN Eierskifte 25 FinKN Person 26 FinKN Forsikring samlede tall for nemndene 27 Særlig om de ikke-aksepterte (IA) nemndsuttalelsene 28 Bank, finans og verdipapirfond sekretariat 31 Bank, finans og verdipapirfond nemnda 33 Et utvalg av nemndsuttalelser i Avtale om Finansklagenemnda 41 Vedtekter for Finansklagenemnda 46 Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda 54 FinKN Årsberetning 2014 [3]

4 Styrets beretning 2014 Finansklagenemnda (FinKN) behandler tvister som oppstår mellom et finansselskap og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Virksomheten er basert på en avtale mellom Forbrukerrådet (FR), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Finans Norge, Finansieringsselskapenes Forening (Finfo) og Verdipapirfondenes forening (VFF). Kontoret ligger i Oslo. Det forutsettes fortsatt drift. Avtalepartene inngikk en partneravtale og utarbeidet vedtekter som trådte i kraft 1. juli Reviderte vedtekter trådte i kraft 1. januar Styret i FinKN vedtok saksbehandlingsregler som trådte i kraft 1. februar Reviderte saksbehandlingsregler trådte i kraft fra 1. januar FinKN ble offentlig godkjent i Styret FinKNs styre avholdt 7 styremøter og behandlet 53 saker i Administrasjon og personal Pr 31. desember 2014 hadde FinKN 36 fast ansatte, fordelt på 5 ledere, 21 jurister og 10 i øvrige kontorfunksjoner. En administrativ stilling var vakant. Kjønnsfordelingen var 27 kvinner og 9 menn. Ledelsen består av 3 kvinner og 2 menn. Kontoret har i 2014 hatt 4 ansatte ute i permisjon. Ansatte avlønnes ut fra kvalifikasjoner uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsevne. FinKN tilstreber å rekruttere bredt. Sykefraværet i 2014 var 5,9 % legemeldt fravær og 2,6 % egenmeldt fravær. I 2013 var 2,7 % legemeldt fravær og 2,9 % egenmeldt fravær. Det har ikke vært noen skader eller ulykker på arbeidsplassen i Det gjennomføres målinger for å kartlegge arbeidsmiljøet og årets resultat var godt. FinKN er IA-bedrift og følger opp langtidssykemeldte i tett samarbeid med behandlende lege og Nav. Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Økonomi FinKN er finansiert ved at de finansselskap som er tilsluttet klageordningen betaler gebyr for hver sak som behandles i sekretariatet og i nemnda. I tillegg betaler finansselskap, som ikke er medlem hos en av avtalepartene, tilknytningsavgift og årsavgift. I 2014 fikk FinKN et årsresultat på kr , og virksomheten har tilfredsstillende likviditet. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede og lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Oppgaver sekretariat Totalt mottok sekretariatet skriftlige saker i 2014, mot saker i Det er en nedgang på 455 saker. Det ble avsluttet saker i 2014, mot saker i Sekretariatet hadde i 2014 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker på 20 uker, mens 90 % av porteføljen i gjennomsnitt ble behandlet ferdig innenfor 14,5 uker. I 2013 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker på 22 uker. Innenfor området Forsikring ble det mottatt skriftlige saker i 2014, mot i Dette er en nedgang på 201 saker målt mot Det ble avsluttet saker i 2014, mot saker i [4] FinKN Årsberetning 2014

5 Innenfor Forsikring ble 19,3 % løst helt eller delvis i favør forbruker ved sekretariatets behandling, mot 18,7 % i saker fant ikke sin endelige løsning i sekretariatet, og ble overført til behandling i nemnd. Sekretariatet hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle forsikringssaker på 19 uker. 90 % av porteføljen ble i gjennomsnitt behandlet ferdig på 13,5 uker. I 2013 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 23 uker. Dette fordeler seg i 2014 slik for de ulike områder: Skade Det ble mottatt saker innenfor området Skade i Det ble avsluttet saker. Av disse ble 190 saker overført til nemndsbehandling saker ble endelig avgjort i sekretariatet. Av disse ble 19,3 % løst helt eller delvis i favør forbruker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, inklusive saker avsluttet ved overføring til nemnd, var på 19 uker. Person Det ble mottatt 868 saker innenfor området Person i Det ble avsluttet 988 saker. Av disse ble 112 saker overført til nemndsbehandling. 876 saker ble endelig avgjort i sekretariatet. Av disse ble 19,0 % løst helt eller delvis i favør forbruker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, inklusive saker avsluttet ved overføring til nemnd, var på 17 uker. Eierskifte Det ble mottatt 481 saker innenfor området Eierskifte i Det ble avsluttet 513 saker. Av disse ble 118 saker overført til nemndsbehandling. 395 saker ble endelig avgjort i sekretariatet. Av disse ble 19,8 % løst helt eller delvis i favør forbruker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, inklusive saker avsluttet ved overføring til nemnd, var på 20 uker. Annet Det ble mottatt 74 saker som ikke faller inn under ovennevnte områder i Det ble avsluttet 74. Av disse ble 20,3 % løst helt eller delvis i favør forbruker. Gjennomsnittlig behandlingstid var på 17 uker. Innenfor området Bank, finans og verdipapirfond (heretter benevnt Bank) ble det mottatt 723 skriftlige saker i 2014, mot 977 i Dette er en nedgang på 254 saker. I tillegg mottok Bank 30 saker i 2014 vedrørende strukturerte spareprodukter, som aksjeindeksobligasjoner og bankinnskudd med aksjeavkastning. I 2013 mottok Bank saker i denne kategorien. Innenfor området Bank ble det avsluttet 889 skriftlige saker i 2014, mot 827 saker i I 2014 ble 17,5 % løst helt eller delvis i favør forbruker ved sekretariatets behandling, mot 16,9 % i saker fant ikke sin endelige løsning i sekretariatet, og ble overført til behandling i nemnd. Sekretariatet hadde i 2014 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle banksaker på 25 uker. 90 % av porteføljen ble i gjennomsnitt behandlet ferdig på 18,5 uker. I 2013 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 18 uker. Årsaken til økningen fra 2013 til 2014 er den betydelige merbelastningen sekretariatet har hatt i arbeidet med strukturerte spareprodukt. Klager på strukturerte spareprodukter inngår ikke i tallene over. Det er til sammen registrert saker mottatt pr 31. desember Etter at dom falt i den såkalte Røeggen-saken i mars 2013, ble saksbehandlingen av disse klagene tatt opp. Ved utgangen av 2014 er porteføljen ferdig behandlet, med unntak av fire saker. Oppgaver nemnd Nemndene avga totalt 558 uttalelser i 2014, mot totalt 632 uttalelser i Av det samlede antallet avgitte uttalelser i 2014, ble 36 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 32,1 % i Dette fordelte seg slik i de ulike nemndene: FinKN Skade avga 141 uttalelser i 2014, mot 186 i Av disse ble 34 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 36 % i Nemnda hadde i 2014 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 12 uker. I 2013 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 16 uker. FinKN Person avga 128 uttalelser i 2014, mot 187 i Av disse ble 28,1 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 33,7 % i Nemnda hadde i 2014 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 21 uker. I 2013 var gjennom- FinKN Årsberetning 2014 [5]

6 snittlig saksbehandlingstid 26 uker. Nemnda skal utvides med 2 medisinsk sakkyndige medlemmer i saker som gjelder spørsmål om selskapet har saklig grunn til å nekte inngåelse av en personforsikringsavtale. I 2014, som i 2013, ble det gjennomført ett møte med utvidet nemnd. FinKN Eierskifte avga 158 uttalelser i 2014, mot 144 i Av disse ble 55,1 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 42,4 % i Nemnda hadde i 2014 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 18 uker. I 2013 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 24 uker. FinKN Bank avga 131 uttalelser i 2014, mot 115 i Av disse ble 22,9 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 10,4 % i Nemnda hadde i 2014 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 8 uker. I 2013 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 9 uker. Det ble avgitt 36 uttalelser i saker vedrørende strukturerte spareprodukter, mot 16 i av disse sakene ble løst helt eller delvis i favør forbruker (19,4 %), mot 2 (12,5 %) i Internasjonalt FinKN deltar i FIN-NET, som er et EØS-samarbeid vedrørende behandling av grenseoverskridende utenomrettslige klager på bank- og forsikringstjenester. Med grensesak menes saker hvor kunde og selskap er i ulike land og det kan være spørsmål om hvilket lov-regime eller klageinstans saken hører inn under. I 2014 ble det registrert 31 saker og avsluttet 32, hvor kunde har registrert adresse i utlandet. Tre saker ble overført klagekontor utland. En sak ble behandlet i nemnd med resultat «avvist/ikke avgjort». I 2013 ble det ikke meldt noen grensesaker og avsluttet fire. En sak ble overført klagekontor utland. Ingen saker ble avsluttet i nemnd. Virksomheten i 2015 Arbeidet med effektivitet har de siste 2 årene ført til kortere saksbehandlingstid både i sekretariat og i nemnder. Fra 1. juli 2015 innføres det ny lovgivning, lov om klageorganer for forbrukersaker, som blant annet innfører korte frister for saksbehandling. Dette fører til at FinKN har satt nye mål for effektivitet i Det er besluttet at FinKN skal rapportere tall til Europakommisjonen. Det er innvilget midler fra EU til utvikling av databasen, og rapporteringen skal innføres i Arbeidet med å etablere en plattform for elektronisk saksbehandling kom langt i 2014 og vil bli fullført i Det gjenstår her i første rekke å implementere et system for håndteringen av elektroniske dokumenter i den interne saksbehandlingen, samt etablere sikker pålogging for dem som klager, slik at de kan følge sin sak via innlogging på vår nettside. Videre skal det etableres en portal for nemndene, slik at det legges til rette for elektronisk dokumentflyt for disse. Oslo, 24. februar 2015 Anne- Lise Løfsgaard (Finfo) styreleder Stefi Kierulf Prytz (Finans Norge) Tone Dahle Sævold (Finans Norge) Anne Kristin Vie (FR) Bernt Zakariassen (VFF) Eva-Lill Strandskogen (Finans Norge) nestleder Bertil Søfteland (Finans Norge) Ingeborg Flønes (FR) Linette Heiberg (FR) Ingebjørg Harto (NHO) [6] FinKN Årsberetning 2014

7 Regnskap 2014 Resultatregnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Gebyrinntekter Sum inntekter Lønnskostnad 1, 2, Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad 0 49 Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum overføringer Balanse per Note Eiendeler Anleggsmidler og varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler og fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser 0 0 Sum avsetning for forpliktelser 0 0 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld FinKN Årsberetning 2014 [7]

8 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Inntekter Finansklagenemdas løpende drift finansieres med gebyrer til finansselskapene. Gebyrene utfaktureres og inntektsføres i regnskapsåret. Gebyrene fastsettes på grunnlag av budsjetterte kostnader i regnskapsåret og fordeles på finansselskapene i forhold til tidligere innmeldte saker. Ved spesielt store saker som vil kreve ressurser ut over Finansklagenemdas normale kapasitet, vil Finansklagenemda innhente finansiering på forhånd og inntektsføre i takt med at kostnadene påløper. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivinger. Avskrivingene er beregnet på grunnlag av kostpris og avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. I tillegg er det foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet. Andre fordringer er ført opp til pålydende. Skatt Finansklagenemnda er en skattefri institusjon og er etter skattelovens 2-32 fritatt for formues- og inntektsskatt. 1. Antall ansatte Kontoret har 36 fast ansatte per Ytelser til ledende personell m.v. Det er ikke utbetalt styrehonorar i Administrerende direktør 2014 Lønn Andre trekkpliktige ytelser Sum Honorar til revisor Revisjon Regnskapsmessig bistand Rådgivning - bistand Sum eks. mva 4. Spesifikasjon av fri egenkapital Egenkapital Årets overskudd Egenkapital pr [8] FinKN Årsberetning 2014

9 5. Spesifikasjon av varige driftsmidler Programvare mv Kontormaskiner Webutvikling Inventar Sum Kostpris Anskaffet i året Avgang i året 0 0 Kostpris pr Akkumulert avskr. tidligere år Akkumulert avskr. årets avgang 0 0 Årets avskriving Akkumulerte avskrivinger Bokført verdi Avskrivingssatser 3 år 3 år 10 år 5 år 6. Lønnskostnader Lønninger Refusjon av sykepenger mv Folketrygd (AGA) Pensjonspremie Forsikringer personalet Annen personalkostnad Sum Personer ansatt etter september 2012 har innskuddsbasert pensjonsordning. Pensjonsforsikringen tilfredsstiller kravet til obligatorisk tjenestepensjon. Finansklagenemnda har også en ytelsesbasert pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen er en sikret ordning hvor innskuddene betales inn til et forsikringsselskap. I henhold til reglene i NRS 8 for små selskap kan Finansklagenemnda dermed unnlate å balanseføre pensjonsforpliktelsen i sitt regnskap. 7. Tinglyste heftelser Det er ingen tinglyste heftelser. 8. Bundne midler Selskapet har bundne midler med kr ,- på skattetrekkskonto og kr ,- på depositumskonto. Totale bundne midler utgjør kr ,-. 9. Forskuddsfakturerte tilskudd Finansklagenemda har forskuddsfakturert medlemmene for anslåtte fremtidige kostnader til behandlingen av saker i forbindelse med strukturerte spareprodukter. Ved inngangen til 2014 utgjorde dette beløpet kr 3,8 millioner. I 2014 har Finansklagenemda forskuddsfakturert medlemmene for kr 2 millioner for behandlingen av saker knyttet til strukturerte spareprodukter utover fakturert beløp. Ved utgangen av 2014 utgjør forskuddsfakturerte kostnader kr 5,8 millioner. Se styrets årsberetning for nærmere redegjørelse. FinKN Årsberetning 2014 [9]

10 Revisors beretning [10] FinKN Årsberetning 2014

11 FinKN Årsberetning 2014 [11]

12 The Norwegian Financial Services Complaints Board 2014 Summary The Norwegian Financial Services Complaints Board (FinKN) deals with disputes that arise between finance companies and their customers in service areas such as insurance, banking, financing and securities funds. Our organization s activities are based on agreements between the Consumer Council of Norway (Forbrukerrådet, FR), the Confederation of Norwegian Business and Industry (Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO), Finance Norway, the Association of Norwegian Finance Houses (Finansieringsselskapenes Forening, Finfo) and the Norwegian Fund and Asset Management Association (Verdipapirfondenes Forening, VFF). FinKN was publically approved for operations in Economy FinKN receives funding from the members of the financial complaints scheme that pay a fee for every case heard by the Secretariat and the board. Finance companies that are not members of one of our collaborative agencies also pay a one-time affiliate fee and an annual fee. The Tasks of the Secretariat The Secretariat reviewed written cases in 2014, compared with cases in That is a reduction of 455 cases from the previous year. The Secretariat closed cases in 2014, compared with in The length of time it took the Secretariat to review a case on average in 2014 for all cases was 20 weeks, while most cases (90 %) in the portfolio were closed after 14.5 weeks. In 2013 the average time it took to process and close a case was 22 weeks. For Insurance cases the Secretariat received written cases in 2014, compared with in That is a reduction of 201 cases from the previous year (2013). The Secretariat closed cases in 2014, compared with in % of insurance cases were resolved, completely or partially, by the Secretariat in favour of the consumer, compared with 18.7 % in cases were not resolved by the Secretariat and were transferred to the complaints board for a hearing. The average time it took to process and close all insurance cases was 19 weeks. 90 % of the portfolio was processed and closed within 13.5 weeks, on average. In 2013 the average time it took to process and close an insurance case was 23 weeks. Distribution by area for 2014 for the different areas: Injuries cases were reviewed in the area of Injuries in cases were resolved. Of these, 190 cases were transferred to the complaints board for a hearing cases were decided and closed by the Secretariat. Of these, 19.3 % were resolved, completely or partially, in favour of the consumer. The average time it took to process and close a case, including cases that were closed and transferred to the board, was 19 weeks. Personal 868 cases were reviewed in the area of Personal insurance in cases were resolved. Of these, 112 cases were transferred to the complaints board for a hearing. 876 cases were decided and closed by the Secretariat. Of these, 19.0 % were resolved, completely or partially, in favour of the consumer. The average time it took to process and close a case, including cases that were closed and transferred to the board, was 17 weeks. Transfer of ownership 481 cases were reviewed in the area of Transfer of ownership in cases were resolved. Of these, 118 cases were transferred to the complaints board for a hearing. 395 cases were decided and closed by the Secretariat. Of these, 19.8 % were resolved, completely or partially, in favour of the consumer. The average time it took to process and close a case, including cases that were closed and transferred to the board, was 20 weeks. [12] FinKN Årsberetning 2014

13 Miscellaneous 74 cases were reviewed that did not fall into one of the categories mentioned above for of these cases were resolved. Of these, 20.3 % were resolved, completely or partially, in favour of the consumer. The time it took to process and close these cases was 17 weeks, on average. For Banking, finance and securities funds (henceforth called Banking) the Secretariat received 723 written cases in 2014, compared with 977 in That is a reduction of 254 cases from the previous year. In addition to that, 30 Banking cases were reviewed in 2014 that involved structured savings products, such as share index bonds and bank deposits with share returns. In 2013 the Secretariat reviewed Banking cases in this category. The Secretariat closed 889 written Banking cases in 2014, compared with 827 in % of these cases were resolved in 2014, completely or partially, by the Secretariat in favour of the consumer, compared with 16.9 % in cases were not resolved by the Secretariat and were transferred to the complaints board for a hearing. The length of time it took the Secretariat to review such cases on average for 2014 was 25 weeks. 90 % of the portfolio for this area was processed and closed within 18.5 weeks, on average. In 2013 the average time it took to process and close such cases was 18 weeks. The reason for the increase from 2013 to 2014 is the significant work involved in dealing with structured savings products. Complaints on structured savings products are not included in the figures above. A total of cases were registered and received as of 31 December Complaints on this type of case increased after the court made its decision on the so-called Røeggen Case in March By the end of 2014 the portfolio was closed, with the exception of four cases. The Tasks of the Board The complaints boards pronounced formal statements on a total of 558 cases in 2014, compared with 632 statements in % of all statements pronounced in 2014 were resolved, completely or partially, in favour of the consumer, compared with 32.1 % in Distribution by area for the different areas: FinKN Injuries pronounced 141 statements in 2014, compared with 186 in Of these, 34 % were resolved, completely or partially, in favour of the consumer, compared with 36 % in The length of time it took the Board to process and review such cases on average for 2014 was 12 weeks. In 2013 the average time it took to process and close such cases was 16 weeks. FinKN Personal pronounced 128 statements in 2014, compared with 187 in Of these, 28.1 % were resolved, completely or partially, in favour of the consumer, compared with 33.7 % in The length of time it took the Board to process and review such cases on average for 2014 was 21 weeks. In 2013 the average time it took to process and close such cases was 26 weeks. The Board will add 2 medical experts for cases that deal with question of whether companies have grounds for refusing to sign personal injury insurance agreements. In 2014, as with 2013, one meeting was conducted with the extended board. FinKN Transfer of ownership pronounced 158 statements in 2014, compared with 144 in Of these, 55.1 % were resolved, completely or partially, in favour of the consumer, compared with 42.4 % in The length of time it took the Board to process and review such cases on average for 2014 was 18 weeks. In 2013 the average time it took to process and close such cases was 24 weeks. FinKN Banking pronounced 131 statements in 2014, compared with 115 in Of these, 22.9 % were resolved, completely or partially, in favour of the consumer, compared with 10.4 % in The length of time it took the Board to process and review such cases on average for 2014 was 8 weeks. In 2013 the average time it took to process and close such cases was 9 weeks. 36 statements were pronounced in cases concerning structured savings products, compared with 16 in of these were resolved, completely or partially, in favour of the consumer (19.4 %), compared with 2 (12.5 %) in FinKN Årsberetning 2014 [13]

14 International FinKN participates in FIN-NET, which is an EEA collaboration dealing with cases involving cross-border extrajudicial complaints for the banking and insurance services. «Cross-border cases» means cases where a customer and a company are located in different countries, and the question arises as to which country has jurisdiction or which country s complaints agency will deal with the case. 31 cross-border cases were registered in 2014, 32 were closed in which the customer had a registered address in a foreign country. Three cases were transferred to the complaints office in another country. One case was dealt with by our board, resulting in a «rejection/undecided». No cross-border cases were submitted in 2013 and four were concluded. One case was transferred to the complaints office in another country. No cases were reviewed by the board. Oslo, 24 February 2015 [14] FinKN Årsberetning 2014

15 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN Styret i FinKN Styreleder: Torgeir Høverstad, Oslo Pensjonsforsikring AS til juli 2014 Anne-Lise Løfsgaard, Finansieringsselskapenes forening fra juli 2014 Nestleder: Eva-Lill Strandskogen, DNB Bank ASA Styremedlemmer: Merete C. Bernau, Finans Norge/ Protector Forsikring ASA til juli 2014 Øyvind Flatner, Finans Norge til juli 2014 Stefi Kierulf Prytz, Finans Norge fra juli 2014 Bertil Søfteland, Finans Norge/Tryg fra juli 2014 Tone Dahle Sævold, Finans Norge fra juli 2014 Jorge Jensen, Forbrukerrådet til juli 2014 Anne Kristin Vie, Forbrukerrådet fra juli 2014 Ingeborg Flønes, Forbrukerrådet Toril Melander Stene, Forbrukerrådet til februar 2014 Linette Heiberg, Forbrukerrådet fra februar 2014 Bernt Zakariassen, Verdipapirfondenes forening Anne-Lise Løfsgaard, Finansieringsselskapenes forening til juli 2014 Ingebjørg Harto, Næringslivets Hovedorganisasjon Varamedlemmer: Kristin Bjørken, Finans Norge Stefi Kierulf Prytz, Finans Norge til juli 2014 Bertil Søfteland, Finans Norge/Tryg til juli 2014 Lise Karlsen, Oslo Pensjonsforsikring AS til juli 2014 Audun Skeidsvoll, Forbrukerrådet Linette Heiberg, Forbrukerrådet til februar 2014 Helga Skofteland, Forbrukerrådet Lasse Ruud, Verdipapirfondenes forening Jan Fredrik Haraldsen, Finansieringsselskapenes forening Alexander Henriksen, Næringslivets Hovedorganisasjon Jan Digranes, Finans Norge fra juli 2014 Tom Ødegård, Finans Norge/Gjensidige fra juli 2014 Knut Magne Framstad, Finans Norge/If fra juli 2014 FinKN Årsberetning 2014 [15]

16 Medlemmer i nemndene FinKN Bank FinKN Skade Leder: Karen-Anne Gussgard, tidligere dommer i Høyesterett til desember 2014 Professor, dr juris Trygve Bergsåker, Universitetet i Oslo fra desember 2014 Nestleder: Thomas Christian Poulssen Medlemmer: Marte Kjørven til april 2014 Henning Jakobsen, Stortinget fra november 2014 Elisabeth Kruge, DNB Bank ASA Erik Bøhn, Danske Bank Paal Bjønness, Forbrukerrådet til februar 2014 Nils Henrik Heen, Forbrukerrådet til juli 2014 Toril Melander Stene, Forbrukerrådet fra februar 2014 Ane Køber Opstad, Forbrukerrådet fra august 2014 Jan Fredrik Haraldsen, Finansieringsselskapenes forening Mette Petersen, Verdipapirfondenes forening Varamedlemmer: Marianne Uppman, Bank 1 Oslo Akershus AS Per Kjetil Lilleskare, Storebrand ASA Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet Andrè Said, SEB Kort Bank AB, Oslofilialen Siv Blanca Børge-Ask, Verdipapirfondenes forening Leder: Professor, dr juris Trine-Lise Wilhelmsen, Universitetet i Oslo Nestleder: Sorenskriver Wenche Flavik, Moss tingrett Medlemmer: Line Merete Lileng, Forsvarsstaben Elisabeth Okkenhaug, If Skadeforsikring Anne Glæsel, Gjensidige Forsikring ASA Paal Bjønness, Forbrukerrådet Valentina Beqiri Faye-Schjøll, Forbrukerrådet Halvor E. Sigurdsen, Næringslivets Hovedorganisasjon Lars Erik Lundgaard, Norsk Teknologi Varamedlemmer: Kjell Sofus Nielsen, Gjensidige Forsikring ASA Nora Lund Lefdal, Tryg Forsikring Marianne Kvanvik, Protector Forsikring ASA til Claus Listerud, Codan Forsikring Andreas Sjursen, Tryg Forsikring Ole Smedsrud, Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Anne Aarestrup, DNB Bank ASA Line Solveig With, NCL permisjon fra Helga Skofteland, Forbrukerrådet Mia Ebeltoft, Finans Norge Øyvind Flatner, Finans Norge Andreas Pihlstrøm, Næringslivets Hovedorganisasjon [16] FinKN Årsberetning 2014

17 FinKN Eierskifte FinKN Person Leder: Professor, dr juris Trygve Bergsåker, Universitetet i Oslo til Nestleder: Høyskolelektor Thorunn Falkanger, BI Medlemmer: Thalina Kofoed Skramstad, Kommuneadvokaten i Drammensregionen Elisabeth Okkenhaug, If Skadeforsikring Anne Glæsel, Gjensidige Forsikring ASA Odd-Arne Eidsmo, Forbrukerrådet fra Thomas Iversen, Forbrukerrådet Halvor E. Sigurdsen, Næringslivets Hovedorganisasjon Lars Erik Lundgaard, Norsk Teknologi Varamedlemmer: Kjell Sofus Nielsen, Gjensidige Forsikring ASA Nora Lund Lefdal, Tryg Forsikring til Marianne Kvanvik, Protector Forsikring ASA til Claus Listerud, Codan Forsikring Andreas Sjursen, Tryg Forsikring Ole Smedsrud, Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Line Solveig With, NCL permisjon fra Arne Meidell, NCL fra Mia Ebeltoft, Finans Norge Øyvind Flatner, Finans Norge Marita Lian, Forbrukerrådet permisjon fra Cecilie Asak Oftedahl, Forbrukerrådet fra Andreas Pihlstrøm, Næringslivets Hovedorganisasjon Ledere: Tidligere dommer i Høyesterett Karen Maria Bruzelius Nestleder: Ingrid Smedsrud, dommer, Nedre Romerike tingrett Medlemmer: Hege Opheim, Omsorgsbygg Mildrid Felland, Gjensidige Forsikring Kristin Tysse Sangolt, Tryg Forsikring Bård Natvig, Diakonhjemmet Ingebjørg Kiil, Forbrukerrådet Paal Bjønness, Forbrukerrådet Olav Røise, Ullevål sykehus Varamedlemmer: Leif Raanes, Nordea Liv Helga Skofteland, Forbrukerrådet Kjetil Stien, Storebrand Forsikring Grete Borchgrevink, St Olavs hospital Øyvind Flatner, Finans Norge FinKN Årsberetning 2014 [17]

Innhold. Styrets beretning 2012 4. Regnskapet 2012 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12

Innhold. Styrets beretning 2012 4. Regnskapet 2012 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Årsberetning 2012 Innhold Styrets beretning 2012 4 Regnskapet 2012 7 Revisors beretning 10 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Finansklagenemnda (FinKN) 16 Forsikring sekretariat 16 Forsikring

Detaljer

BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009

BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009 BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009 BANKKLAGENEMNDA Postboks 6855, St. Olavs plass 0130 OSLO innhold side Årsberetning 1 Statistikk 6 Bankklagenemndas uttalelser

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38 Årsberetning 2003 Innhold årsberetning 2003 Sparebankenes eget finanshus 3 Forretningsidé, visjon og hovedmål Forretningsidé 3 Visjon 3 Hovedmål og strategier 3 Hovedpunkter år 2003 4 Regnskap Resultatregnskap

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 1 Innhold boligbyggelagenes forsikring as 3 fulltreff med hagle 4 Norske boligbyggelag 6 nøkkeltall 7 styrets årsberetning 8 resultatregnskap 10 balanse 11

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer