Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN Særlig om de ikke-aksepterte (IA) nemndsuttalelsene FKN... 31

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN... 15. Særlig om de ikke-aksepterte (IA) nemndsuttalelsene FKN... 31"

Transkript

1 Årsberetning 2010

2 Årsberetning 2010

3 Innhold Styrets beretning Regnskap Revisors beretning Etableringen av Finansklagenemnda av administrerende direktør Harald Sverdrup Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN Finansklagenemnda (FinKN) Forsikring sekretariat Forsikring nemndene FKN Skade FKN Eierskifte FKN Person FKN Avkortning FKN samlede tall Bank, finans og verdipapirfond sekretariat Bank, finans og verdipapirfond nemnda Særlig om de ikke-aksepterte (IA) nemndsuttalelsene FKN Særlig om de ikke-aksepterte (IA) nemndsuttalelsene BKN Et utvalg av nemndsuttalelser i Avtale om Finansklagenemnda Vedtekter for Finansklagenemnda Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda FinKN Årsberetning 2010 [3]

4 Styrets beretning 2010 Finansklagenemnda (FinKN) behandler tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Virksomheten er basert på en avtale mellom Forbrukerrådet (FR), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Finansieringsselskapenes Forening (Finfo) og Verdipapirfondenes forening (VFF). Kontoret ligger i Oslo. Det forutsettes fortsatt drift. FinKN ble etablert 1. juli 2010 ved at Forsikringsklagekontoret (FKK) og Bankklagenemnda (BKN) ble slått sammen. Det er etablert felles administrasjon og sekretariat. Fra 1. juli ble Avkortningsnemnda avviklet innen Forsikring, og Eierskiftenemnda etablert fra samme tidspunkt. Nemndene til henholdsvis Bank og Forsikring er for øvrig ikke endret som følge av sammenslåingen. Avtalepartene har inngått en Partneravtale og utarbeidet nye Vedtekter som trådte i kraft 1. juli Styret i FinKN har vedtatt nye Saksbehandlingsregler som trådte i kraft 1. februar Styret Frem til 1. juli 2010 avholdt FKKs styre 2 styremøter og behandlet 14 saker. Egil A. Lund har vært styreleder. BKNs styre avholdt i samme periode 5 styremøter og behandlet 25 saker. Tore Hauglie har vært styreleder. Fra 1. juli 2010 avholdt FinKNs styre 5 styremøter og behandlet 45 saker. Egil A. Lund har vært styreleder. Administrasjon og personal Pr 31. desember 2010 hadde FinKN 35 fast ansatte, fordelt på 5 ledere, 20 jurister og 10 i øvrige kontorfunksjoner. 3 stillinger var ubesatt ved årets utløp. Kjønnsfordelingen er 24 kvinner og 11 menn. Ledelsen består av 3 kvinner og 2 menn. FinKN har i 2010 hatt 4 ansatte ute i permisjon. Ansatte avlønnes ut fra kvalifikasjoner uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsevne. FinKN tilstreber å rekruttere bredt. Sykefraværet i 2010 var 4,19 % legemeldt fravær og 1,14 % egenmeldt fravær. Sykefraværet har hovedsakelig vært langtidsfravær. Det er lavere i FinKN enn det har vært i FKK. Tallene for FKK i 2009 og 2008 var henholdsvis 7,3 % og 8,9 %. Det har ikke vært tilgjengelige tall for BKN fra tidligere år. Det har ikke vært noen skader eller ulykker på arbeidsplassen i Det gjennomføres målinger for å kartlegge arbeidsmiljøet og årets resultat var godt. FinKN er IA-bedrift og følger opp langtidssykemeldte i tett samarbeid med behandlende lege og NAV. Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. [4] FinKN Årsberetning 2010

5 Økonomi FinKN er finansiert av de finansforetakene som er tilsluttet klageordningen, ved bidrag basert på antall saker innklaget til FinKN for det enkelte finansforetak. Denne ordningen var gjeldende for det tidligere FKK i flere år, og ble besluttet innført for bank, finans og verdipapirfond i forbindelse med etableringen av FinKN. Sammenslåingen mellom FKK og BKN er regnskapsført etter kontinuitetsmetoden med videreføring av de balanseførte verdiene i FKK og BKN. Sammenslåingen er gjennomført med regnskapsmessig virkning fra 1. januar Sammenslåingen har medført en merkostnad på ca 1,4 mill. Oppgaver sekretariat Innenfor området Forsikring ble det mottatt skriftlige klager i 2010, mot i Dette er en nedgang på 231 saker målt mot Det ble avsluttet skriftlige saker i 2010, mot saker i Av det samlede antallet behandlede saker i 2010, ble 26,7 % løst helt eller delvis i forbrukers favør, mot 26,5 % i Innenfor området Bank, finans og verdipapirfond ble det mottatt 701 skriftlige klager i 2010, mot 839 i Dette er en nedgang på 138 saker. Av det samlede antallet behandlede saker i 2010, ble 23,0 % løst helt eller delvis i klagers favør, mot 25,7 % i I tillegg mottok Bank 456 klager i 2010 vedrørende strukturerte spareprodukter, som aksjeindeksobligasjoner og bankinnskudd med aksjeavkastning klager på slike produkter ble mottatt frem til Det innebærer at det til sammen er registrert saker. Med unntak av 6 saker som er tatt til behandling, er saksbehandlingen av samtlige saker i denne sakstypen stanset. Beslutningen om å stanse saksbehandlingen har sin bakgrunn i at den såkalte «Røeggensaken» er bragt inn for domstolene, og det er ventet at resultatet i denne saken kan få betydning for også andre saker. Saken var til behandling i BKN i 2009, og endte der med medhold for klager. Saken ble bragt inn for Tingretten som avsa dom i Også her fikk klager medhold. DnB NOR har anket saken videre til Lagmannsretten og dom ventes der i Av det samlede antallet behandlede saker i Bank i 2010, ble 23,0 % løst helt eller delvis i forbrukers favør, mot 25,7 % i Innenfor Informasjonsteknologi (IT), er det gjennom 2010 utviklet nytt søkeverktøy for nemndsuttalelser som implementeres endelig i starten av 2011 for både Forsikring og Bank. Det er også etablert felles saksbehandlingsverktøy for hele sekretariatet. Oppgaver nemnd Forsikringsklagenemnda (FKN) avga totalt 453 uttalelser i 2010, mot 391 i Av det samlede antallet avgitte uttalelser i 2010, ble 45,3 % løst helt eller delvis i klagers favør, mot 46,3 % i Dette fordelte seg slik i de ulike nemndene: FinKN Årsberetning 2010 [5]

6 FKN Skade avga 257 uttalelser i 2010, mot 217 i Av det samlede antallet avgitte uttalelser i 2010, ble 42,4 % løst helt eller delvis i klagers favør, mot 47,9 % i FKN Person avga 111 uttalelser i 2010, mot 139 i Av det samlede antallet avgitte uttalelser i 2010, ble 35,1 % løst helt eller delvis i klagers favør, mot 40,3 % i FKN Avkortning avga 30 uttalelser i 2010, mot 35 i Av det samlede antallet avgitte uttalelser i 2010, ble 53,3 % løst helt eller delvis i klagers favør, mot 60,0 % i Denne nemnda ble avviklet fra og med 1. juli FKN Eierskifte avga 55 uttalelser i Av det samlede antallet avgitte uttalelser i 2010, ble 74,6 % løst helt eller delvis i klagers favør. Denne nemnda ble opprettet fra og med 1. juli FKN avga totalt 159 uttalelser i eierskiftesaker i 2010, mot totalt 130 i Av det samlede antallet avgitte uttalelser i 2010, ble 61,6 % løst helt eller delvis i klagers favør, mot 60,8 % i Bankklagenemnda (BKN) avga 197 uttalelser i 2010, mot 177 uttalelser i Av det samlede antallet avgitte uttalelser i 2010, ble 19,3 % løst helt eller delvis i klagers favør, mot 17,5 % i Internasjonalt Kontoret deltar i FIN-NET, som er et EØS-samarbeid vedrørende behandling av grenseoverskridende utenomrettslige klager på bank- og forsikringstjenester. Med «grensesak» menes saker hvor kunde og finansinstitusjon er i ulike land og det kan være spørsmål om hvilket lovregime eller klageinstans saken hører inn under. I 2010 ble det avsluttet 10 slike saker innen Forsikring, og 4 saker innen Bank. Virksomheten i 2011 Finansklagenemnda vil i 2011 fortsette med tilpasninger mellom de sammenslåtte virksomhetene. Saksbehandlingstiden varierer med type sak, og det vil være et fortsatt fokus på kvalitet og tidsbruk i saksbehandlingen, både i sekretariatet og i nemndene. For Bank er det i styrets beretning redegjort for den betydelige beholdningen av saker innenfor strukturerte spareprodukter, der saksbehandlingen er stilt i bero i påvente av domstolsbehandlingen av en slik sak. Det vites ikke når domstolsbehandlingen av den såkalte «Røeggensaken» vil være endelig avsluttet. For det tilfelle at avklaring i domstolene vil føre til et etterfølgende behov for saksbehandling av porteføljen i sekretariatet, er det ikke avsatt økonomiske midler eller personalmessige ressurser til dette arbeidet i Oslo, 15. februar 2011 Egil A Lund (FNO) styreleder Torgeir Høverstad (FNO) Jorge Jensen (FR) Veronica Herlofsen (FR) Anne-Lise Løfsgaard (Finfo) Tore Hauglie (FNO) nestleder Eva-Lill Strandskogen (FNO) Anne Beate Saga Hammerstad (FR) Bernt Zakariassen (VFF) Ingebjørg Harto (NHO) [6] FinKN Årsberetning 2010

7 Regnskapet 2010 Resultatregnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnader m.m. 1, 2, Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum overføringer Balanse per Note Eiendeler Anleggsmidler og varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler og fordringer Kundefordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld og kortsiktig gjeld Leverandørgjeld FinKN Årsberetning 2010 [7]

8 Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter til regnskapet Fusjon Forsikringsklagekontoret og Bankklagenemnda fusjonerte i 2010, etter fusjonen er navnet Finansklagenemnda. Fusjonen er regnskapsført etter kontinuitetsmetoden med videreføring av de balanseførte verdiene i Forsikringsklagekontoret og Bankklagenemnda. Fusjonen er gjennomført med regnskapsmessig virkning fra 1. januar tallene i årsregnskapet er for Forsikringsklagekontoret, for sammenligningstall se note 8. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Inntekter Bidrag blir inntektsført det året bidragene gjelder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivingsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendring. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivinger. Avskrivingene er beregnet på grunnlag av kostpris og lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. I tillegg er det foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet. Andre fordringer er ført opp til pålydende. [8] FinKN Årsberetning 2010

9 1. Antall ansatte Finansklagenemnda har 35 fast ansatte per Ytelser til ledende personell m.v. Det er ikke utbetalt styrehonorar i Lønn og andre trekkpliktige ytelser til daglig leder var kr ,-. 3. Honorar til revisor Det er kostnadsført honorar til revisor på kr ,-, herav regnskapsmessig og annen bistand kr ,-. 4. Spesifikasjon av fri egenkapital Fri egenkapital Forsikringsklagekontoret Fri egenkapital Bankklagenemnda Årets underskudd Fri egenkapital pr Spesifikasjon av varige driftsmidler Programvare mv Kontormaskiner Webutvikling Inventar Sum Kostpris Anskaffet i året Avgang i året 0 Kostpris pr Akkumulerte avskr. tidligere år Årets avskriving Akkumulerte avskrivinger Bokført verdi Avskrivingssatser 3 år 3 år 5 år 5 år 6. Lønnskostnader Lønninger Refusjon av sykepenger mv Folketrygd Pensjonspremie Forsikringer personalet Annen personalkostnad Refusjon av lønn (eks sykepenger) 0 0 Sum FinKN Årsberetning 2010 [9]

10 Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning for sine ansatte. Pensjonforsikringen er tegnet i Storebrand og tilfredsstiller kravet til obligatorisk tjenestepensjon. 7. Tinglyste heftelser Det er ingen tinglyste heftelser på organisasjonen. 8. Sammenligningstall Sammenligningstall som om Forsikringsklagekontoret og Bankklagenemnda hadde fusjonert med virkning 1. januar Driftsinntekter og kostnader Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immateriell eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum overføringer Eiendeler Anleggsmidler og varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler og fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld [10] FinKN Årsberetning 2010

11 Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld og kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld FinKN Årsberetning 2010 [11]

12 Revisors beretning [12] FinKN Årsberetning 2010

13 FinKN Årsberetning 2010 [13]

14 Etableringen av Finansklagenemnda av administrerende direktør Harald Sverdrup Med virkning fra 1. juli 2010 ble Forsikringsklagekontoret og Bankklagenemnda slått sammen til en felles virksomhet, Finansklagenemnda. Dette er en viktig organisasjonsmessig endring for klageordningene for Forsikring og Bank. Begge de tidligere klageordningene har hatt et solid fundament innenfor sine områder, men ved å slå ordningene sammen, er særlig sekretariatsfunksjonene styrket, slik at man står bedre rustet ved større endringer i sakstilfanget. Det er i skrivende stund ca. 8 måneder siden Finansklagenemnda ble etablert. Det har medgått tid til samordningen, blant annet i forbindelse med utvikling av nytt felles saksbehandlingsverktøy, felles publiseringsløsning for nemndsuttalelser og felles saksbehandlingsregler. Selv om det fortsatt gjenstår arbeid i kjølvannet av sammenslåingen, er vi godt fornøyd. Målet er at både klagere og finansforetak skal oppleve at klageordningen er preget av profesjonalitet og effektivitet. Det settes inn økte ressurser i 2011 og 2012, men vi er også avhengig av et godt samspill med finansforetakene for å oppnå ønsket effektivitet innenfor alle saksområder. Her vil det blant annet gi en positiv effekt, dersom forsikringsselskapene tar tak i utfordringen knyttet til at Finansklagenemnda måtte sende ut ca 3500 purringer til selskapene i 2010, grunnet manglende svar på våre henvendelser. På slutten av 2010 ble det sluttført en offentlig utredning om nemndsbehandling av forbrukertvister (NOU 2010:11). Utredningen inneholder en rekke anbefalinger. Et av forslagene er at det etableres en mulighet for nemndsordningene til å søke om offentlig godkjennelse, og at det deretter kan søkes om å gi nemndsuttalelsene retts- og tvangskraft. I skrivende stund er utredningen ute på høring, og det skal bli interessant å følge den videre utviklingen av dette arbeidet. [14] FinKN Årsberetning 2010

15 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN Styret i FinKN Styreleder: Egil A. Lund, Gjensidige Forsikring ASA Nestleder: Tore Hauglie, Finansnæringens Fellesorganisasjon Styremedlemmer: Torgeir Høverstad, Storebrand ASA Eva-Lill Strandskogen, DnB NOR Bank ASA Jorge Jensen, Forbrukerrådet Anne Beate Saga Hammerstad, Forbrukerrådet Veronica Herlofsen, Forbrukerrådet Bernt Zakariassen, Verdipapirfondenes forening Anne-Lise Løfsgaard, Finansieringsselskapenes Forening Ingebjørg Harto, Næringslivets Hovedorganisasjon Varamedlemmer: Arne Stokke, Sparebanken Øst Merete C. Bernau, Protector Forsikring ASA Lise Karlsen, Storebrand ASA Øyvind Flatner, Finansnæringens Fellesorganisasjon Audun Skeidsvoll, Forbrukerrådet Lasse Ruud, Verdipapirfondenes forening Jan Fredrik Haraldsen, Finansieringsselskapenes Forening Halvor E. Sigurdsen, Næringslivets Hovedorganisasjon FinKN Årsberetning 2010 [15]

16 Medlemmer i nemdene BKN Leder: Konstituert lagdommer Cecilie Østensen Noss, Borgarting lagmannsrett Nestledere: 1. amanuensis dr juris Trygve Bergsåker, Universitetet i Oslo Medlemmer: Stig B. Andersen, DnB NOR Bank ASA Erik Bøhn, Fokus Bank Frode Arnesen, Forbrukerombudet Paal Bjønness, Forbrukerrådet Jan Fredrik Haraldsen, Finansieringsselskapenes Forening Mette Petersen, Verdipapirfondenes forening Varamedlemmer: Randi Almås Welhaven, Sparebanken Hedmark Per Kjetil Lilleskare, Storebrand ASA Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet Håkon D A Amundsen, Finansieringsselskapenes Forening Siv Blanca Børge-Ask, Verdipapirfondenes forening FKN Skade Leder: Professor dr juris Trine-Lise Wilhelmsen, Universitetet i Oslo Nestledere: 1. amanuensis dr juris Trygve Bergsåker, Universitetet i Oslo - til 1. juli Lagdommer Bjørn Lillebergen, Gulating lagmannsrett Medlemmer: Kjetil Norseth, Tryg Elisabeth Okkenhaug, If Paal Bjønness, Forbrukerrådet Helga Skofteland, Forbrukerrådet Halvor E. Sigurdsen, Næringslivets Hovedorganisasjon Hege Stokmo, HSH Varamedlemmer: Kjell Sofus Nielsen, Gjensidige Forsikring ASA Nora Lund Lefdal, Tryg Marianne Kvanvik, Protector Forsikring ASA Claus Listerud, Protector Forsikring ASA Andreas Sjursen, Tryg Ole Smedsrud, Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Alexander Bolann, DnB NOR Skade ASA Lars Erik Lundgaard, Norsk Teknologi Jon Fors-Skjæveland, HSH Mia Ebeltoft, Finansnæringens Fellesorganisasjon Øyvind Flatner, Finansnæringens Fellesorganisasjon FKN Person Leder: 1. amanuensis dr juris Trygve Bergsåker, Universitetet i Oslo - til 1. juli Amanuensis Inge Unneberg, Handelshøyskolen BI - fra 1. juli Nestledere: Lagdommer Bjørn Lillebergen, Gulating lagmannsrett Medlemmer: Rolf Thorsby, Gjensidige Forsikring ASA Truls Nygård, If Bård Natvig, Diakonhjemmet Jon A. Lange, Forbrukerrådet Terje Sørensen, Forbrukerrådet Olav Røise, Ullevål Sykehus Varamedlemmer: Rune Telle, DnB NOR ASA/Vital Forsikring Eli Cathrine Johansen, Storebrand ASA Monica de Jonge, Vesta Leif Raanes, Nordea Liv Kjetil Stien, Storebrand ASA Hans Marius Graasvold, Forbrukerrådet Grethe Borchgrevink, St. Olavs Hospital Øyvind Flatner, Finansnæringens Fellesorganisasjon [16] FinKN Årsberetning 2010

17 FKN Eierskifte denne nemnda ble opprettet pr 1. juli 2010 Leder: 1. amanuensis dr juris Trygve Bergsåker, Universitetet i Oslo Nestleder: Lagdommer Bjørn Lillebergen, Gulating lagmannsrett Medlemmer: Kjetil Norseth, Tryg Elisabeth Okkenhaug, If Vidar Holm, Forbrukerrådet Jarle Vinje, Forbrukerrådet Ingebjørg Kiil, Forbrukerrådet Halvor E. Sigursen, Næringslivets Hovedorganisasjon Varamedlemmer: Kjell Sofus Nielsen, Gjensidige Forsikring ASA Nora Lund Lefdal, Tryg Marianne Kvanvik, Protector Forsikring ASA Claus Listerud, Protector Forsikring ASA Andreas Sjursen, Tryg Ole Smedsrud, Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Alexander Bolann, DnB NOR Skade ASA Paal Bjønness, Forbrukerrådet Lars Erik Lundgaard, Norsk Teknologi Jon Fors-Skjæveland, HSH Mia Ebeltoft, Finansnæringens Fellesorganisasjon Øyvind Flatner, Finansnæringens Fellesorganisasjon FKN Avkortning denne nemnda ble avviklet pr 1. juli 2010 Leder: Lagdommer Sidsel B. Lindseth, Borgarting lagmannsrett Nestleder: Lagdommer Bjørn Lillebergen, Gulating lagmannsrett Medlemmer: Thomas Nortvedt, Forbrukerrådet Bjørn Trøhaugen, SpareBank 1 Hege Stokmo, HSH Varamedlemmer: Paal Bjønness, Forbrukerrådet Runa Bergh Emilsen, Codan Nils Peter Brahde, Finansnæringens Arbeidsgiverforening Hanne Røed, HSH FinKN Årsberetning 2010 [17]

18 F.v: Randi Myrvang, Marit Strand, Mette Skolmli, Ivar Rytter og Harald Sverdrup Ansatte i FinKN Administrerende direktør Harald Sverdrup Avdeling Bank Avdelingsleder/advokat Marit Strand Advokater: Helle E. Woxholth Per Fiskerud Kjersti Sandvig Advokatfullmektig: Evy-Ann Hagen Sekretær: Siv Shiri Avdeling Person Avdelingsleder/advokat Ivar Rytter Advokater: Jon Einar Martinsen Espen Holm Jensen Hilde Nordstrand Kapskarmo Trine Vøien Advokatfullmektiger: Kari-Anne Klouman Hilde Hammerstad Sekretærer: Aud Mikalsen Marianne Berg Sandvold Hege Karlsrud Ellen Holt Overå Avdeling Skade Avdelingsleder/advokat Mette Skolmli Advokater: Arne Gløer Hoel Bendik Kværnø Lotta Bjørknes Christian Enersen Advokatfullmektiger: Pål Foss Digre Camilla Fingarsen David Schiøtt Trine Hamborg Cathrin Stenberg Øivind Bjerknes Marie Lea [18] FinKN Årsberetning 2010

19 Student: Cecilie Vålberg Sekretærer: Kjersti Nilsen Inger Lise Bollom Administrasjonsavdelingen Avdelingsleder Randi Myrvang Konsulenter, resepsjon/sentralbord, assistent: Tone Enerly Anne Marie Kristensen Carine Wangen Jon Anders Walstad Vikarer: Marianne Wilhelmsen advokatfullmektig Gunn Haugum advokatfullmektig Hege Skarning advokatfullmektig Elisabeth Walker Moe sekretær Carine Wangen sekretær Sluttet i 2010: Heidi Noodt advokat Rasika Regis sekretær Marianne Cornelia Eriksen sekretær Sissel Jøssang sekretær Hilde Jeanette Nyborg sekretær Carine Wangen sekretær (vikar) FinKN Årsberetning 2010 [19]

20 Finansklagenemnda (FinKN) FinKN behandler tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Et eget sekretariat behandler sakene før de eventuelt går til nemndsbehandling. I det etterfølgende presenteres tall for sekretariat og nemnd for «Forsikring» og «Bank, finans og verdipapirfond». Forsikring sekretariat Meldt fordelt på produkt Produkt Motorvogn Motorvogn kollisjon Bygning innbo Ansvar Eierskifte Reise Rettshjelp Båt Verdigjenstand Husdyr Transport/maskin/spesiell næring Andre Sum Skade Reisesyke Ulykke Yrkesskade Liv Liv unntak helsebegrensning Sykdom Legemiddel Motorvogn personskade Andre Sum Person Generelle spørsmål Ukjent produkt Sum Totalt Med unntak av 2009 har det vært en nedgang i antall meldte saker i de seneste årene. Motorvogn/kollisjon utgjør med 781 saker samlet sett den største gruppen av skadesaker. For motorvogn isolert er utviklingen ganske flat de seneste årene. For kollisjonssaker er det derimot en tydelig endring. I 2006 fikk vi meldt 587 saker, mens det i 2010 ble meldt 317 saker. Bare det siste året er det en nedgang på 100 saker. Årsaken til dette er uvisst. [20] FinKN Årsberetning 2010

21 Bygning innbo er den nest største gruppen av skadesaker. Tallene har variert noe den siste 5 års perioden, men de 2 siste årene har det vært en økning, og antall mottatte klager er på linje med det høyeste antallet vi har mottatt de siste 5 årene. Eierskifte hadde en tydelig økning i antall meldte saker i I 2009 var det en liten nedgang, og nedgangen fortsetter i Målt i antall meldte saker, er eierskifte det tredje største fagområdet innen forsikring som er til behandling ved sekretariatet. Yrkesskade er den største gruppen av det vi definerer som personsaker. Her har det vært en økning i antall saker de siste 3 årene. Frem til 2009 var det innenfor Livområdet vi mottok flest klager (omfatter alt knyttet til liv, uføre, gjeld og pensjon, både individuelle og kollektive forsikringer). Med hensyn til legemiddel bemerkes det at det fra 1. januar 2004 er Norsk Legemiddelforsikring AS (NLF) som er forsikringsgiver for legemiddelforsikringer. NLF er et heleid selskap av Legemiddelansvarsforeningen (LAF), med det formål å yte forsikring i henhold til produktansvarslovens krav. Frem til 1. januar 2004 var det Legemiddelforsikrings-poolen (LMFP) som leverte legemiddelforsikring til produsenter og importører. FinKN håndterer klageordningen fordi vi her står overfor en produktansvarsforsikring som reguleres av Lov om Produktansvar og Forsikringsavtaleloven (FAL). Fra mars 2010 har NLF meldt seg ut av klageordningen og i dag er det kun saker som hører inn under LMPF s ansvarsområdet som kan behandles via vår klageordning. FinKN deltar i FIN-NET, som er et EØS-samarbeid vedrørende behandling av grenseoverskridende utenomrettslige klager på bank- og forsikringstjenester. Det ble mottatt 10 grensesaker i 2010, dvs. saker hvor kunde og finansinstitusjon er i ulike land og det kan være spørsmål om hvilket lovregime eller klageinstans saken hører inn under. Kategorien ukjent produkt er begrunnet med at det alltid vil være en andel saker der det går noe tid før det blir avklart hva som er korrekt produkt. De sakene hvor FinKN ved årsskiftet ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon til å angi korrekt produkt, vil stå som ukjent produkt i tabellen over. Avsluttet fordelt på produkt Produkt Motorvogn Motorvogn kollisjon Bygning innbo Ansvar Eierskifte Reise Rettshjelp Båt Verdigjenstand Husdyr Transport/maskin/spesiell næring Andre Sum Skade Reisesyke FinKN Årsberetning 2010 [21]

22 Ulykke Yrkesskade Liv Liv unntak helsebegrensning Sykdom Legemiddel Motorvogn personskade Andre Sum Person Generelle spørsmål Ukjent produkt Sum Totalt Medhold klager Medhold klager i % 28,8 26,7 29,5 26,5 26,7 Avsluttet Det er avsluttet flere saker i 2010 enn i Se også neste tabell med kommentarer. Andel saker medhold klager Det ble avsluttet 1125 saker hvor resultatet ble fullt eller delvis medhold for klager. Dette utgjør 26,7 % av samlet antall avsluttede saker i sekretariatet. Avviste saker I 2010 ble 327 mottatte saker avvist, hvilket utgjør 7,7 % av alle avsluttede saker. Til sammenligning ble 8,0 % av sakene avvist i 2009 og 5,6 % i Meldt Avsluttet Meldt Avsluttet Avsluttet i % av meldt 102,3 128,9 109,0 95,0 109,0 Avvist I 2010 ble det avsluttet 350 flere saker enn vi fikk meldt. I den siste 5 års perioden er det avsluttet 1866 flere saker enn vi har mottatt. Forsikring nemndene Forsikringsklagenemnda (FKN) Skade, FKN Person og FKN Avkortning ble opprettet 1. januar Det er derfor i 2009 kjørt separate statistikker for disse. Tidligere år er det utarbeidet felles statistikk for Person og Skade (tidligere FSN), samt egen statistikk for Avkortning (tidligere AKN). Fra 1. juli 2010 ble FKN Avkortning avviklet og FKN Eierskifte opprettet. I det etterfølgende vil tallene for Skade, Eierskifte, Person og Avkortning presenteres særskilt, før det avslutningsvis vises en samlet oversikt for FKN. [22] FinKN Årsberetning 2010

Innhold. Styrets beretning 2012 4. Regnskapet 2012 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12

Innhold. Styrets beretning 2012 4. Regnskapet 2012 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Årsberetning 2012 Innhold Styrets beretning 2012 4 Regnskapet 2012 7 Revisors beretning 10 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Finansklagenemnda (FinKN) 16 Forsikring sekretariat 16 Forsikring

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2013 4. Regnskap 2013 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12

Innhold. Styrets beretning 2013 4. Regnskap 2013 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Årsberetning 2013 Innhold Styrets beretning 2013 4 Regnskap 2013 7 Revisors beretning 10 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Finansklagenemnda (FinKN) 16 Forsikring sekretariat 16 Forsikring

Detaljer

The Norwegian Financial Services Complaints Board 2014 Summary 12

The Norwegian Financial Services Complaints Board 2014 Summary 12 Årsberetning 2014 Innhold Styrets beretning 2014 4 Regnskap 2014 7 Revisors beretning 10 The Norwegian Financial Services Complaints Board 2014 Summary 12 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN

Detaljer

BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009

BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009 BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009 BANKKLAGENEMNDA Postboks 6855, St. Olavs plass 0130 OSLO innhold side Årsberetning 1 Statistikk 6 Bankklagenemndas uttalelser

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter...

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter... Årsberetning 2007 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 19 Eiendeler... 20 Gjeld og egenkapital... 21 Noter... 22 Kontantstrømanalyse... 50 Bankens tillitsvalgte...

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38 Årsberetning 2003 Innhold årsberetning 2003 Sparebankenes eget finanshus 3 Forretningsidé, visjon og hovedmål Forretningsidé 3 Visjon 3 Hovedmål og strategier 3 Hovedpunkter år 2003 4 Regnskap Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 28. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 Innhold Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets årsberetning 5 Banken og lokalsamfunnet 12 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Noter 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Årsrapport fra Nordea Liv 2005

Årsrapport fra Nordea Liv 2005 Årsrapport fra Nordea Liv 2005 1 Nøkkeltall 2001-2005 Nordea Liv 2001 2002 2003 2004 2005 Beløp i mill. kr. Forvaltningskapital 22 962 22 881 25 305 26 600 30 103 Årlig vekst i forvaltningskapital 4,0

Detaljer