Innhold. Styrets beretning Regnskapet Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Styrets beretning 2011 4. Regnskapet 2011 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12"

Transkript

1 Årsberetning 2011

2

3 Innhold Styrets beretning Regnskapet Revisors beretning 10 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Finansklagenemnda (FinKN) 16 Forsikring sekretariat 16 Forsikring nemndene 19 FinKN Skade 19 FinKN Eierskifte 20 FinKN Person 21 FinKN Forsikring samlede tall for nemndene 22 Særlig om de ikke-aksepterte (IA) nemndsuttalelsene 23 Bank, finans og verdipapirfond sekretariat 26 Bank, finans og verdipapirfond- nemnda 27 Særlig om de ikke-aksepterte (IA) nemndsuttalelsene 28 Et utvalg av nemndsuttalelser i Avtale om Finansklagenemnda 34 Vedtekter for Finansklagenemnda 38 Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda 44 FinKN Årsberetning 2011 [3]

4 Styrets beretning 2011 Finansklagenemnda (FinKN) behandler tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Virksomheten er basert på en avtale mellom Forbrukerrådet (FR), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Finansieringsselskapenes Forening (Finfo) og Verdipapirfondenes forening (VFF). Kontoret ligger i Oslo. Det forutsettes fortsatt drift. FinKN ble etablert 1. juli 2010 ved at Forsikringsklagekontoret (FKK) og Bankklagenemnda (BKN) ble slått sammen. Det er etablert felles administrasjon og sekretariat. Avtalepartene har inngått en Partneravtale og utarbeidet Vedtekter som trådte i kraft 1. juli Styret i FinKN har vedtatt Saksbehandlingsregler som trådte i kraft 1. februar Styret FinKNs styre avholdt 8 styremøter og behandlet 35 saker i Egil A. Lund har vært styreleder. Administrasjon og personal Pr 31. desember 2011 hadde FinKN 38 fast ansatte, fordelt på 5 ledere, 22 jurister og 11 i øvrige kontorfunksjoner. Kjønnsfordelingen er 26 kvinner og 12 menn. Ledelsen består av 3 kvinner og 2 menn. Kontoret har i 2011 hatt 6 ansatte ute i permisjon. Ansatte avlønnes ut fra kvalifikasjoner uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsevne. FinKN tilstreber å rekruttere bredt. Sykefraværet i 2011 var 3,4 % legemeldt fravær og 1,6 % egenmeldt fravær. I 2010 var 4,2 % legemeldt fravær og 1,1 % egenmeldt fravær. Det har ikke vært noen skader eller ulykker på arbeidsplassen i Det gjennomføres målinger for å kartlegge arbeidsmiljøet og årets resultat var godt. FinKN er IA-bedrift og følger opp langtidssykemeldte i tett samarbeid med behandlende lege og NAV. Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Økonomi FinKN er finansiert av de finansforetakene som er tilsluttet klageordningen, ved bidrag basert på antall saker innklaget til FinKN for det enkelte finansforetak. Oppgaver sekretariat Innenfor området Forsikring ble det mottatt skriftlige klager i 2011, mot i Dette er en nedgang på 365 saker målt mot Det ble avsluttet skriftlige saker i 2011, mot saker i Innenfor Forsikring ble 25,4 % løst helt eller delvis i favør forbruker ved sekretariatets behandling. 582 saker fant ikke sin endelige løsning i sekretariatet, og ble overført til behandling i nemnd. Sekretariatet hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle forsikringssaker på 34 uker. Innenfor området Bank, finans og verdipapirfond (heretter benevnt Bank) ble det mottatt 642 skriftlige klager som ble tatt til behandling i 2011, mot 701 i Dette er en nedgang på 59 saker. [4] FinKN Årsberetning 2011

5 I tillegg mottok Bank 147 klager i 2011 vedrørende strukturerte spareprodukter, som aksjeindeksobligasjoner og bankinnskudd med aksjeavkastning. Til sammen er det registrert 2030 saker pr Saksbehandlingen av saker i denne sakstypen er stanset. Beslutningen om å stanse saksbehandlingen, har sin bakgrunn i at den såkalte Røeggen-saken er bragt inn for domstolene, og det er ventet at resultatet i denne saken kan få betydning for også andre saker. Saken var til behandling i Bankklagenemnda i 2009, og endte der med medhold for klager. DNB NOR tapte saken i tingretten i 2010, anket videre til lagmannsretten og saken endte der med medhold for banken. Saken er anket videre til Høyesterett, men stanset der i påvente av dom i en annen tilsvarende sak. Denne saken endte med frifinnelse til banken. Innenfor Bank ble det avsluttet 757 skriftlige saker i 2011, mot 694 saker i I 2011 ble 21,7 % løst helt eller delvis i favør forbruker ved sekretariatet behandling. 163 saker fant ikke sin endelige løsning i sekretariatet, og ble overført til behandling i nemnd. Sekretariatet hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle banksaker på 19 uker. Innenfor Informasjonsteknologi (IT) ble det gjennom 2010 utviklet nytt søkeverktøy for nemndsuttalelser som ble implementert endelig i starten av 2011 for både Forsikring og Bank. Det er også etablert felles saksbehandlingsverktøy for hele sekretariatet. Oppgaver nemnd Nemndene avga totalt 657 uttalelser i 2011, mot totalt 650 i Av det samlede antallet avgitte uttalelser i 2011, ble 31,7 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 37,4 % i Dette fordelte seg slik i de ulike nemndene: FinKN Skade avga 163 uttalelser i 2011, mot 257 i Av disse ble 34,4 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 42,4 % i Nemnda hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 16 uker. FinKN Person avga 211 uttalelser i 2011, mot 111 i Av disse ble 31,8 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 35,1 % i Nemnda hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 34 uker. FinKN Eierskifte avga 130 uttalelser i 2011, mot 55 etter opprettelsen av FinKN Eierskifte 1. juli Av disse ble 50 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 74,6 % i Nemnda hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 19 uker. FinKNs forsikringsnemnder avga totalt 504 uttalelser i 2011, mot 453 i Av disse ble 37,3 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 45,3 % i FinKN Bank avga 153 uttalelser i 2011, mot 197 i Av disse ble 13,1 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 19,3 % i Nemnda hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 9 uker. Internasjonalt Kontoret deltar i FIN-NET, som er et EØS-samarbeid vedrørende behandling av grenseoverskridende utenomrettslige klager på bank- og forsikringstjenester. Med grensesak menes saker hvor kunde og selskap er i ulike land og det kan være spørsmål om hvilket lovregime eller klageinstans saken hører inn under. I 2011 ble det meldt inn 26 grensesaker. Det ble avsluttet 23 saker, hvorav fire i nemnd. En sak ble overført klagekontor utland. Virksomheten i 2012 Finansklagenemnda vil i 2012 fortsette med tilpasninger mellom de sammenslåtte virksomhetene. Det vil være et fortsatt fokus på kvalitet og tidsbruk i saksbehandlingen, både i sekretariatet og i nemndene. Det planlegges gjennomføring av et prosessforbedringsprosjekt i løpet av året. Det planlegges også gjennomført et forprosjekt innenfor elektronisk saksbehandling med evaluering i 3. kvartal FinKN Årsberetning 2011 [5]

6 For Bank er det i styrets beretning redegjort for den betydelige beholdningen av saker innenfor strukturerte spareprodukter, der saksbehandlingen er stillet i bero i påvente av domstolsbehandlingen av en slik sak. Det er ventet at avklaring i domstolene vil føre til et etterfølgende behov for saksbehandling av porteføljen i sekretariatet. I 2012 blir det derfor avsatt økonomiske midler og personalmessige ressurser til dette arbeidet. Oslo, 17. februar 2011 Egil A Lund (FNO) styreleder Torgeir Høverstad (FNO) Jorge Jensen (FR) Veronica Herlofsen (FR) Anne-Lise Løfsgaard (Finfo) Tore Hauglie (FNO) nestleder Eva-Lill Strandskogen (FNO) Ingeborg Flønes (FR) Bernt Zakariassen (VFF) Ingebjørg Harto (NHO) [6] FinKN Årsberetning 2011

7 Regnskapet 2011 Resultatregnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Inntekter Sum inntekter Lønnskostnader m.m. 1, 2, Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen finansinntekt Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum overføringer Balanse pr Note Eiendeler Anleggsmidler og varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler og fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital FinKN Årsberetning 2011 [7]

8 Balanse pr Note Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Inntekter Bidrag fra medlemsorganisasjonene blir inntektsført det året bidragene gjelder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivinger. Avskrivingene er beregnet på grunnlag av kostpris og avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. I tillegg er det foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet. Andre fordringer er ført opp til pålydende. 1. Antall ansatte Kontoret har 38 fast ansatte per Ytelser til ledende personell m.v. Det er ikke utbetalt styrehonorar i Lønn og andre trekkpliktige ytelser til daglig leder var kr [8] FinKN Årsberetning 2011

9 3. Honorar til revisor Revisjon Regnskapsmessig bistand Rådgivning - bistand Sum Spesifikasjon av fri egenkapital Egenkapital Årets underskudd Egenkapital pr Spesifikasjon av varige driftsmidler Programvare mv Kontormaskiner Webutvikling Inventar Sum Kostpris Anskaffet i året Kostpris pr Akkumulert avskr. tidligere år Årets avskriving Akkumulerte avskrivinger Bokført verdi Avskrivingssatser 3 år 3 år 10 år *) 5 år *) Utviklingen av det web-baserte saksbehandlingsprogramet antas å ha en levetid på ca 10 år. Dette er en estimatendring fra 5 til 10 år i forhold til tidligere år. 6. Lønnskostnader Lønninger Refusjon av sykepenger mv Folketrygd (AGA) Pensjonspremie Forsikringer personalet Annen personalkostnad Sum Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning for sine ansatte. Pensjonforsikringen tilfredsstiller kravet til obligatorisk tjenestepensjon. 7. Tinglyste heftelser Det er ingen tinglyste heftelser. 8. Bundne midler Selskapet har bundne midler med kr på skattetrekkskonto og kr på depositumskonto. Totale bundne midler utgjør kr FinKN Årsberetning 2011 [9]

10 Revisors beretning [10] FinKN Årsberetning 2011

11 FinKN Årsberetning 2011 [11]

12 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN Styret i FinKN Styreleder: Egil A. Lund, Gjensidige Forsikring ASA Nestleder: Tore Hauglie, Finansnæringens Fellesorganisasjon Styremedlemmer: Torgeir Høverstad, Storebrand ASA Eva-Lill Strandskogen, DNB Bank ASA Jorge Jensen, Forbrukerrådet Anne Beate Saga Hammerstad, Forbrukerrådet til 1.9 Ingeborg Flønes, Forbrukerrådet fra 1.9 Veronica Herlofsen, Forbrukerrådet Bernt Zakariassen, Verdipapirfondenes forening Anne-Lise Løfsgaard, Finansieringsselskapenes forening Ingebjørg Harto, Næringslivets Hovedorganisasjon Varamedlemmer: Arne Stokke, Sparebanken Øst Merete C. Bernau, Protector Forsikring ASA Lise Karlsen, Storebrand ASA Øyvind Flatner, Finansnæringens Fellesorganisasjon Audun Skeidsvoll, Forbrukerrådet Lasse Ruud, Verdipapirfondenes forening Jan Fredrik Haraldsen, Finansieringsselskapenes forening Halvor E. Sigurdsen, Næringslivets Hovedorganisasjon [12] FinKN Årsberetning 2011

13 Medlemmer i nemndene FinKN Bank FinKN Skade Leder: Lagdommer Cecilie Østensen, Borgarting lagmannsrett Nestleder: Førsteamanuensis dr juris Trygve Bergsåker, Universitetet i Oslo Medlemmer: Stig B. Andersen, DNB Bank ASA Erik Bøhn, Fokus Bank Frode Arnesen, Forbrukerombudet Paal Bjønness, Forbrukerrådet Jan Fredrik Haraldsen, Finansieringsselskapenes forening Mette Petersen, Verdipapirfondenes forening Varamedlemmer: Randi Almås Welhaven, Sparebanken Hedmark Per Kjetil Lilleskare, Storebrand ASA Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet Håkon D A Amundsen, Finansieringsselskapenes forening Siv Blanca Børge-Ask, Verdipapirfondenes forening Leder: Professor dr juris Trine-Lise Wilhelmsen, Universitetet i Oslo Nestleder: Lagdommer Bjørn Lillebergen, Gulating lagmannsrett fra 1.7 Medlemmer: Kjetil Norseth, Tryg Elisabeth Okkenhaug, If Paal Bjønness, Forbrukerrådet Helga Skofteland, Forbrukerrådet Halvor E. Sigurdsen, Næringslivets Hovedorganisasjon Hege Stokmo, HSH Varamedlemmer: Kjell Sofus Nielsen, Gjensidige Forsikring ASA Nora Lund Lefdal, Tryg Marianne Kvanvik, Protector Forsikring ASA Claus Listerud, Protector Forsikring ASA Andreas Sjursen, Tryg Ole Smedsrud, Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Alexander Bolann, DNB Skadeforsikring AS Line Solveig With, NCL fra 1.8 Jarle Vinje, Forbrukerrådet Lars Erik Lundgaard, Norsk Teknologi Jon Fors-Skjæveland, Virke Mia Ebeltoft, Finansnæringens Fellesorganisasjon Øyvind Flatner, Finansnæringens Fellesorganisasjon FinKN Årsberetning 2011 [13]

14 FinKN Eierskifte FinKN Person Leder: Førsteamanuensis dr juris Trygve Bergsåker, Universitetet i Oslo Nestleder: Lagdommer Bjørn Lillebergen, Gulating lagmannsrett fra 1.7 Medlemmer: Kjetil Norseth, Tryg Elisabeth Okkenhaug, If Jarle Vinje, Forbrukerrådet Ingebjørg Kiil, Forbrukerrådet til 1.8 Kristin Søhagen Madsen, Forbrukerrådet fra 1.8 Halvor E. Sigursen, Næringslivets Hovedorganisasjon Varamedlemmer: Kjell Sofus Nielsen, Gjensidige Forsikring ASA Nora Lund Lefdal, Tryg Marianne Kvanvik, Protector Forsikring ASA Claus Listerud, Protector Forsikring ASA Andreas Sjursen, Tryg Ole Smedsrud, Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Alexander Bolann, DNB Skadeforsikring AS Line Solveig With, NCL fra 1.8 Paal Bjønness, Forbrukerrådet Lars Erik Lundgaard, Norsk Teknologi Jon Fors-Skjæveland, Virke Mia Ebeltoft, Finansnæringens Fellesorganisasjon Øyvind Flatner, Finansnæringens Fellesorganisasjon Leder: Amanuensis Inge Unneberg, Handelshøyskolen BI Nestledere: Lagdommer Bjørn Lillebergen, Gulating lagmannsrett fra 1.7 Medlemmer: Rolf Thorsby, Gjensidige Forsikring ASA til 1.9 Truls Nygård, If Bård Natvig, Diakonhjemmet Jon A. Lange, Forbrukerrådet Terje Sørensen, Forbrukerrådet til 1.8 Ingebjørg Kiil, Forbrukerrådet fra 1.8 Olav Røise, Ullevål Sykehus Varamedlemmer: Rune Telle, DNB Livsforsikring ASA Eli Cathrine Johansen, Storebrand ASA Monica de Jonge, Tryg Leif Raanes, Nordea Liv Kjetil Stien, Storebrand ASA Helga Skofteland, Forbrukerrådet Grethe Borchgrevink, St. Olavs hospital Øyvind Flatner, Finansnæringens Fellesorganisasjon [14] FinKN Årsberetning 2011

15 Ansatte i sekretariatet for FinKN Administrerende direktør Harald Sverdrup Avdeling Bank, finans og verdipapirfond Avdelingsleder/advokat Marit Strand Advokater: Helle E. Woxholth Trygve Heyerdahl Advokatfullmektiger: Hilde Hammerstad Evy-Ann Hagen Sekretær: Siv Iren Indal Avdeling Person Avdelingsleder/advokat Ivar Rytter Advokater: Espen Holm Jensen Hilde Nordstrand Kapskarmo Trine Vøien Kjersti Sandvig Trude Stormoen Advokatfullmektiger: Kari-Anne Klouman Sekretærer: Aud Mikalsen Marianne Berg Sandvold Hege Karlsrud Ellen Holt Overå Avdeling Skade Avdelingsleder/advokat Mette Skolmli Advokater: Arne Gløer Hoel Bendik Kværnø Lotta Bjørknes Christian Enersen Charlotte Egner Advokatfullmektiger: Pål Foss Digre David Schiøtt Trine Hamborg Cathrin Stenberg Øivind Bjerknes Marie Lea Gunn Haugum Sekretærer: Kjersti Nilsen Inger Lise Bollom Administrasjonsavdelingen Avdelingsleder Randi Myrvang Konsulenter, resepsjon/sentralbord, assistent: Tone Enerly Tone Tveiten Schram Stokke Dan Robert Sanengen Jon Anders Walstad Vikarer: Ingvild Tellmann advokat Marianne Wilhelmsen advokatfullmektig Hilde Blom Carlsen advokatfullmektig Ellen Høye Rendedal advokatfullmektig Adam Justin Ahlquist advokatfullmektig Sluttet i 2011: Per Fiskerud advokat (engasjement) Jon Einar Martinsen advokat Camilla Fingarsen advokatfullmektig Hege Skarning advokatfullmektig (vikar) Anne Marie Kristensen konsulent lønn og regnskap FinKN Årsberetning 2011 [15]

16 Finansklagenemnda (FinKN) FinKN behandler tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Et eget sekretariat behandler sakene før de eventuelt går til nemndsbehandling. I det etterfølgende presenteres tall for sekretariat og nemnd for Forsikring og Bank, finans og verdipapirfond. Forsikring sekretariat Mottatte klager - fordelt på produkt Produkt Motorvogn Motorvogn kollisjon Bygning innbo Ansvar Eierskifte Reise Rettshjelp Båt Verdigjenstand Husdyr Transport/maskin/spesiell næring Andre utgår fra Sum Skade Reisesyke Ulykke Yrkesskade Liv Liv unntak helsebegrensning Sykdom Legemiddel Motorvogn personskade Andre utgår fra Ansvar Person ny fra Sum Person Generelle spørsmål Ukjent produkt Sum totalt [16] FinKN Årsberetning 2011

17 Med unntak av 2009 har det vært en nedgang i antall mottatte klager i de seneste årene. Nedgangen fra 2010 til 2011 treffer flere produkt både innen skade og person. Motorvogn kollisjon og Bygning innbo utgjør de største gruppene av skadesaker, med hhv. 698 og 665 saker. Antallet kollisjonssaker er forholdsvis uendret fra 2010, mens det er en større nedgang for øvrige saker relatert til motorvogn. For Bygning innbo var det en økning i perioden , mens det i 2011 var en nedgang på ca 100 saker i forhold til For de øvrige skadeprodukter er det kun mindre endringer fra Liv (omfatter alt knyttet til liv, uføre, gjeld og pensjon, både individuelle og kollektive forsikringer) er den største gruppen av det vi definerer som personsaker, med 325 saker i 2011 en nedgang fra 386 saker i Yrkesskade er den nest største gruppen. Innenfor denne gruppen har det vært en økning i antall saker i perioden , mens det var en mindre nedgang fra 2010 til Med hensyn til Legemiddel bemerkes det at det fra 1. januar 2004 er Norsk Legemiddelforsikring AS (NLF) som er forsikringsgiver for legemiddelforsikringer. NLF er et heleid selskap av Legemiddelansvarsforeningen (LAF), med det formål å yte forsikring i henhold til produktansvarslovens krav. Frem til 1. januar 2004 var det Legemiddelforsikringspoolen (LMFP) som leverte legemiddelforsikring til produsenter og importører. FinKN håndterer klageordningen fordi vi her står overfor en produktansvarsforsikring som reguleres av Lov om Produktansvar og Forsikringsavtaleloven (FAL). Fra mars 2010 har NLF meldt seg ut av klageordningen og i dag er det kun saker som hører inn under LMPF s ansvarsområdet som kan behandles via vår klageordning. FinKN deltar i FIN-NET, som er et EØS-samarbeid vedrørende behandling av grenseoverskridende utenomrettslige klager på bank- og forsikringstjenester. Det ble mottatt 26 grensesaker i 2011, dvs. saker hvor kunde og selskap er i ulike land og det kan være spørsmål om hvilket lovregime eller klageinstans saken hører inn under. Kategorien ukjent produkt er begrunnet med at det alltid vil være en andel saker der det går noe tid før det blir avklart hva som er korrekt produkt. De sakene hvor FinKN ved årsskiftet ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon til å angi korrekt produkt, vil stå som ukjent produkt i tabellen over. Avsluttet i sekretariat - fordelt på produkt Produkt Motorvogn Motorvogn kollisjon Bygning innbo Ansvar Eierskifte Reise Rettshjelp Båt Verdigjenstand Husdyr Transport/maskin/spesiell næring Andre utgår fra Sum Skade FinKN Årsberetning 2011 [17]

18 Produkt Reisesyke Ulykke Yrkesskade Liv Liv unntak helsebegrensning Sykdom Legemiddel Motorvogn personskade Andre utgår fra Ansvar Person ny fra Sum Person Generelle spørsmål Ukjent produkt Sum totalt Resultat 2011 for saker avsluttet i sekretariat Resultat Antall Saker avsluttet i sekretariatet Saker avsluttet ved overføring til nemnd 582 Saker med endelig resultat i sekretariat Favør forbruker 821 Favør forbruker i % 25,4 Favør forbruker for 2011 viser antall saker med endelig resultat i sekretariat i favør forbruker. For tidligere år omfattet favør forbruker saker avsluttet både i sekretariat og i nemnd. Tallene fra tidligere år er derfor ikke fullt ut sammenlignbare med tall for 2011, og tas ikke med her. Antall saker avsluttet i nemnd og resultat i favør forbruker i nemnd, fremgår under avsnitt «Forsikring nemndene». Avviste saker Av de saker som ble avsluttet i sekretariatet i 2011, ble 178 saker avvist. Dette utgjør 4,7 % av alle avsluttede saker i sekretariatet. Avvisningen skjer i hovedsak iht. saksbehandlingsreglene for Finansklagenemnda, pkt. 5. Det bemerkes at avviste saker for 2011 viser antall saker avvist i sekretariat. For tidligere år har dette tallet omfattet antall saker avvist både i sekretariat og i nemnd. Tallene fra tidligere år er derfor ikke fullt ut sammenlignbare med tall for 2011, og noen tabell tas derfor ikke med her. [18] FinKN Årsberetning 2011

19 Forsikring nemndene I det etterfølgende vil tallene for FinKN Skade, FinKN Eierskifte og FinKN Person presenteres særskilt, før det avslutningsvis vises en samlet oversikt for alle tre nemndene. FinKN Skade FinKN Skade behandler i hovedsak saker etter lov om forsikringsavtaler del A. I følgende tabell gis en oversikt over saker som er behandlet i nemnda i 2011, inndelt etter produkt. Behandlet Produkt Motorvogn Bygning innbo Ansvar Eierskifte utgår fom Reise Rettshjelp Båt Verdigjenstand Husdyr Transport/maskin/spesiell næring Andre utgår fom Sum Skade Eierskifte ble behandlet i skadenemnda frem til , da det ble opprettet en egen eierskiftenemnd, se s. 19. Tall for eierskifte frem til er derfor medtatt her. For 2011 fremgår det at Bygning innbo er det produkt med flest saker i nemnda, 56 saker mot 43 i Resultat Produkt Favør finansforetak, enstemmig Favør finansforetak, dissens Favør forbruker, enstemmig Favør forbruker, dissens Avvist Motorvogn Bygning innbo Ansvar Reise Rettshjelp Båt Verdigjenstand Husdyr Transport/maskin/ spesiell næring Sum Skade i % 56,4 34,4 9,2 FinKN Årsberetning 2011 [19]

20 Favør forbruker Behandlingen i FinKN Skade førte til et bedre resultat for forbruker i 34,4 % av sakene (56 av 163 saker). Favør finansforetaket Behandlingen i FinKN Skade førte til at 56,4 % av sakene gikk i favør av finansforetaket (92 av 163 saker). Dissenser I FinKN Skade ble 9 uttalelser avgitt under dissens, 2 i favør av finansforetaket og 7 i favør av forbruker. Med dissens i favør finansforetak menes at flertallet gir finansforetaket medhold i saken. Avvisninger 15 saker ble avvist fra FinKN Skade, dette utgjør 9,2 % av sakene. FinKN Eierskifte FinKN Eierskifte behandler saker etter lov om avhending av fast eiendom, samt etter aktuelle bestemmelser i lov om forsikringsavtaler del A. FinKN Eierskifte ble opprettet , og behandlet i 2011 totalt 130 saker. Behandlet Produkt Eierskifte Eiendomsmegleransvar 0 1 Sum Eierskifte En sak vedrørende ansvar for eiendomsmegler ble besluttet behandlet i FinKN Eierskifte i 2011 (uttalelse ). Dette fordi det ble ansett hensiktsmessig å behandle denne saken og saken vedrørende eierskifteforsikringen (uttalelse ) i samme nemnd. Resultat Produkt Favør finansforetak, enstemmig Favør finansforetak, dissens Favør forbruker, enstemmig Favør forbruker, dissens Avvist Eierskifte Eiendomsmegleransvar Sum Skade i % 46,2 50 3,8 Favør forbruker Behandlingen i FinKN Eierskifte førte til et bedre resultat for forbruker i 50 % av sakene (65 av 130 saker). Favør finansforetaket Behandlingen i FinKN Eierskifte førte til at 46,2 % av sakene gikk i favør av finansforetaket (60 av 130 saker). Dissenser I FinKN Eierskifte ble 20 uttalelser avgitt under dissens, 3 i favør av finansforetaket og 17 i favør av forbruker. Med dissens i favør finansforetak menes at flertallet gir finansforetaket medhold i saken. [20] FinKN Årsberetning 2011

21 Avvisninger 5 saker ble avvist fra FinKN Eierskifte, dette utgjør 3,8 %. FinKN Person FinKN Person behandler i hovedsak saker etter lov om forsikringsavtaler del B, samt saker etter lov om yrkesskade og lov om skadeserstatning. I følgende tabell gis en oversikt over saker som er behandlet i nemnda i 2011, inndelt i produkt. Behandlet Produkt Reisesyke Ulykke Yrkesskade Liv Liv unntak helsebegrensning Sykdom Legemiddel Motorvogn personskade Andre Sum Person Det har vært en markert økning i antall uttalelser fra 2010 til 2011, særlig innenfor produktene Yrkesskade og Liv unntak for helsebegrensning. Resultat Produkt Favør finansforetak, enstemmig Favør finansforetak, dissens Favør forbruker, enstemmig Favør forbruker, dissens Avvist Reisesyke Ulykke Yrkesskade Liv Liv unntak helsebegrensning Sykdom Legemiddel Motorvogn personskade Andre Sum Person i % 61,6 31,9 6,5 Favør forbruker Behandlingen i FinKN Person førte til et bedre resultat for klager i 31,9 % av sakene (67 av 211 saker). FinKN Årsberetning 2011 [21]

22 Favør finansforetak Behandlingen i FinKN Person førte til at 61,6 % av sakene gikk i favør av finansforetaket (130 av 211 saker). Dissenser I FinKN Person ble 71 uttalelser avgitt under dissens, 54 i favør finansforetaket og 17 i favør forbruker. Særlig når det gjelder antall dissenser i favør finansforetak, er det en betydelig økning fra 2010 til I 2010 ble det totalt avgitt 111 uttalelser, hvorav 14 ble avgitt med dissens i favør finansforetaket. Med dissens i favør finansforetak menes at flertallet gir finansforetaket medhold i saken. Avvisninger 14 saker ble avvist fra FinKN Person, dette utgjør 6,5 %. Medisinsk kompetanse FinKN Person ble med virkning fra utvidet med to medlemmer med medisinsk kompetanse. Utvidet nemnd ble opprettet for behandling av saker som gjelder tvist om selskapet har saklig grunn til å avslå inngåelse av en forsikringsavtale, og avslaget er basert på medisinsk grunnlag. Utvidet nemnd behandlet 6 saker i 2011, henholdsvis uttalelser nr , , , , og FinKN Forsikring samlede tall for nemndene I det følgende presenteres en samlet oversikt over tallene for FinKN Skade, FinKN Eierskifte og FinKN Person. Behandlet Avgitte uttalelser Favør forbruker i % 51,52 52,37 54,48 34,88 37,3 Dissens i forbrukers favør Dissens i finansforetakets favør Sum dissens Avviste saker I 2011 ble 516 saker forberedt for behandling i forsikringsnemndene, mot 462 i saker ble trukket før nemndas behandling, mot 9 saker i Av disse 12 sakene, som er trukket før nemndas behandling, men etter at redegjørelse er sendt partene, ble 9 saker trukket av finansforetaket og 3 av forbruker. Av disse 12 sakene ble 8 trukket i avdeling Skade og 4 i avdeling Person. Dissenser og avviste saker I 2011 ble 504 uttalelser avgitt av forsikringsnemndene. Av disse ble 100 uttalelser avgitt under dissens. 41 uttalelser ble avgitt med dissens i favør forbruker. Med dissens i favør forbruker, menes at flertallet gir forbruker medhold i saken. 59 uttalelser ble avgitt med dissens i favør finansforetaket. Med dissens i favør finansforetaket menes at flertallet gir finansforetaket medhold i saken. 34 uttalelser ble avvist fra behandling av nemndene. Det foreligger ingen oversikt over hvor mange av disse som er avgitt under dissens. Resultat Av de 504 uttalelsene fra forsikringsnemndene gikk 188 i favør av forbruker. Det betyr at totalt 37,3 % gikk i favør av forbruker. Det er ulikheter i resultatene i de tre forsikringsnemndene. [22] FinKN Årsberetning 2011

Innhold. Styrets beretning 2011 4. Regnskapet 2011 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12

Innhold. Styrets beretning 2011 4. Regnskapet 2011 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Årsberetning 2011 Innhold Styrets beretning 2011 4 Regnskapet 2011 7 Revisors beretning 10 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Finansklagenemnda (FinKN) 16 Forsikring sekretariat 16 Forsikring

Detaljer

Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN... 15. Særlig om de ikke-aksepterte (IA) nemndsuttalelsene FKN... 31

Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN... 15. Særlig om de ikke-aksepterte (IA) nemndsuttalelsene FKN... 31 Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Innhold Styrets beretning 2010............................................................................ 4 Regnskap 2010..........................................................................................

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2012 4. Regnskapet 2012 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12

Innhold. Styrets beretning 2012 4. Regnskapet 2012 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Årsberetning 2012 Innhold Styrets beretning 2012 4 Regnskapet 2012 7 Revisors beretning 10 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Finansklagenemnda (FinKN) 16 Forsikring sekretariat 16 Forsikring

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2013 4. Regnskap 2013 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12

Innhold. Styrets beretning 2013 4. Regnskap 2013 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Årsberetning 2013 Innhold Styrets beretning 2013 4 Regnskap 2013 7 Revisors beretning 10 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Finansklagenemnda (FinKN) 16 Forsikring sekretariat 16 Forsikring

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-350 30.9.2015 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Deler av opparbeidet tomt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-628 20.12.2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Gruppelivsavtale minst 50 % varig arbeidsufør gyldig avtale om fortsettelsesforsikring?-

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2015-249 23.6.2015 SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Fra ytelses- til innskuddspensjon sykmeldt ved omdanning LOF 2-8, 4-11, 4-12

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

The Norwegian Financial Services Complaints Board 2014 Summary 12

The Norwegian Financial Services Complaints Board 2014 Summary 12 Årsberetning 2014 Innhold Styrets beretning 2014 4 Regnskap 2014 7 Revisors beretning 10 The Norwegian Financial Services Complaints Board 2014 Summary 12 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-324 4.10.2010 If Skadeforsikring AS Rettshjelp Tvist om overformynderiets vedtak om overføring av eiendom sammenheng med arv? Sikrede fikk overført en fritidseiendom

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-291 18.8.2010 Gjensidige Forsikring Husdyr Misdannede valper omfattet av forsikringen avtalt dekning? informasjon/culpa. Sikrede drev med hundeoppdrett.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE Dobbeltforsikring når utgifter er dekket under villa og eierskifte? FAL 6-3 og 4-14. Sikrede (selger) ble saksøkt av kjøper etter overdragelsen

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-080 2.3.2016 DNB Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Kollektiv uførepensjon - sannsynliggjort svik? fal. 18-1 krav om tilbakebetaling.

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda Saksbehandlingsreglene er fastsatt av styret 21. januar 2011 basert på følgende bestemmelser i vedtektene: 1-2, 3-4, 4-2, 4-3 og 4-4 1. Generelt Finansklagenemndas

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer