Innhold. Styrets beretning Regnskapet Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Styrets beretning 2011 4. Regnskapet 2011 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12"

Transkript

1 Årsberetning 2011

2

3 Innhold Styrets beretning Regnskapet Revisors beretning 10 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Finansklagenemnda (FinKN) 16 Forsikring sekretariat 16 Forsikring nemndene 19 FinKN Skade 19 FinKN Eierskifte 20 FinKN Person 21 FinKN Forsikring samlede tall for nemndene 22 Særlig om de ikke-aksepterte (IA) nemndsuttalelsene 23 Bank, finans og verdipapirfond sekretariat 26 Bank, finans og verdipapirfond- nemnda 27 Særlig om de ikke-aksepterte (IA) nemndsuttalelsene 28 Et utvalg av nemndsuttalelser i Avtale om Finansklagenemnda 34 Vedtekter for Finansklagenemnda 38 Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda 44 FinKN Årsberetning 2011 [3]

4 Styrets beretning 2011 Finansklagenemnda (FinKN) behandler tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Virksomheten er basert på en avtale mellom Forbrukerrådet (FR), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Finansieringsselskapenes Forening (Finfo) og Verdipapirfondenes forening (VFF). Kontoret ligger i Oslo. Det forutsettes fortsatt drift. FinKN ble etablert 1. juli 2010 ved at Forsikringsklagekontoret (FKK) og Bankklagenemnda (BKN) ble slått sammen. Det er etablert felles administrasjon og sekretariat. Avtalepartene har inngått en Partneravtale og utarbeidet Vedtekter som trådte i kraft 1. juli Styret i FinKN har vedtatt Saksbehandlingsregler som trådte i kraft 1. februar Styret FinKNs styre avholdt 8 styremøter og behandlet 35 saker i Egil A. Lund har vært styreleder. Administrasjon og personal Pr 31. desember 2011 hadde FinKN 38 fast ansatte, fordelt på 5 ledere, 22 jurister og 11 i øvrige kontorfunksjoner. Kjønnsfordelingen er 26 kvinner og 12 menn. Ledelsen består av 3 kvinner og 2 menn. Kontoret har i 2011 hatt 6 ansatte ute i permisjon. Ansatte avlønnes ut fra kvalifikasjoner uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsevne. FinKN tilstreber å rekruttere bredt. Sykefraværet i 2011 var 3,4 % legemeldt fravær og 1,6 % egenmeldt fravær. I 2010 var 4,2 % legemeldt fravær og 1,1 % egenmeldt fravær. Det har ikke vært noen skader eller ulykker på arbeidsplassen i Det gjennomføres målinger for å kartlegge arbeidsmiljøet og årets resultat var godt. FinKN er IA-bedrift og følger opp langtidssykemeldte i tett samarbeid med behandlende lege og NAV. Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Økonomi FinKN er finansiert av de finansforetakene som er tilsluttet klageordningen, ved bidrag basert på antall saker innklaget til FinKN for det enkelte finansforetak. Oppgaver sekretariat Innenfor området Forsikring ble det mottatt skriftlige klager i 2011, mot i Dette er en nedgang på 365 saker målt mot Det ble avsluttet skriftlige saker i 2011, mot saker i Innenfor Forsikring ble 25,4 % løst helt eller delvis i favør forbruker ved sekretariatets behandling. 582 saker fant ikke sin endelige løsning i sekretariatet, og ble overført til behandling i nemnd. Sekretariatet hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle forsikringssaker på 34 uker. Innenfor området Bank, finans og verdipapirfond (heretter benevnt Bank) ble det mottatt 642 skriftlige klager som ble tatt til behandling i 2011, mot 701 i Dette er en nedgang på 59 saker. [4] FinKN Årsberetning 2011

5 I tillegg mottok Bank 147 klager i 2011 vedrørende strukturerte spareprodukter, som aksjeindeksobligasjoner og bankinnskudd med aksjeavkastning. Til sammen er det registrert 2030 saker pr Saksbehandlingen av saker i denne sakstypen er stanset. Beslutningen om å stanse saksbehandlingen, har sin bakgrunn i at den såkalte Røeggen-saken er bragt inn for domstolene, og det er ventet at resultatet i denne saken kan få betydning for også andre saker. Saken var til behandling i Bankklagenemnda i 2009, og endte der med medhold for klager. DNB NOR tapte saken i tingretten i 2010, anket videre til lagmannsretten og saken endte der med medhold for banken. Saken er anket videre til Høyesterett, men stanset der i påvente av dom i en annen tilsvarende sak. Denne saken endte med frifinnelse til banken. Innenfor Bank ble det avsluttet 757 skriftlige saker i 2011, mot 694 saker i I 2011 ble 21,7 % løst helt eller delvis i favør forbruker ved sekretariatet behandling. 163 saker fant ikke sin endelige løsning i sekretariatet, og ble overført til behandling i nemnd. Sekretariatet hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle banksaker på 19 uker. Innenfor Informasjonsteknologi (IT) ble det gjennom 2010 utviklet nytt søkeverktøy for nemndsuttalelser som ble implementert endelig i starten av 2011 for både Forsikring og Bank. Det er også etablert felles saksbehandlingsverktøy for hele sekretariatet. Oppgaver nemnd Nemndene avga totalt 657 uttalelser i 2011, mot totalt 650 i Av det samlede antallet avgitte uttalelser i 2011, ble 31,7 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 37,4 % i Dette fordelte seg slik i de ulike nemndene: FinKN Skade avga 163 uttalelser i 2011, mot 257 i Av disse ble 34,4 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 42,4 % i Nemnda hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 16 uker. FinKN Person avga 211 uttalelser i 2011, mot 111 i Av disse ble 31,8 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 35,1 % i Nemnda hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 34 uker. FinKN Eierskifte avga 130 uttalelser i 2011, mot 55 etter opprettelsen av FinKN Eierskifte 1. juli Av disse ble 50 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 74,6 % i Nemnda hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 19 uker. FinKNs forsikringsnemnder avga totalt 504 uttalelser i 2011, mot 453 i Av disse ble 37,3 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 45,3 % i FinKN Bank avga 153 uttalelser i 2011, mot 197 i Av disse ble 13,1 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 19,3 % i Nemnda hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 9 uker. Internasjonalt Kontoret deltar i FIN-NET, som er et EØS-samarbeid vedrørende behandling av grenseoverskridende utenomrettslige klager på bank- og forsikringstjenester. Med grensesak menes saker hvor kunde og selskap er i ulike land og det kan være spørsmål om hvilket lovregime eller klageinstans saken hører inn under. I 2011 ble det meldt inn 26 grensesaker. Det ble avsluttet 23 saker, hvorav fire i nemnd. En sak ble overført klagekontor utland. Virksomheten i 2012 Finansklagenemnda vil i 2012 fortsette med tilpasninger mellom de sammenslåtte virksomhetene. Det vil være et fortsatt fokus på kvalitet og tidsbruk i saksbehandlingen, både i sekretariatet og i nemndene. Det planlegges gjennomføring av et prosessforbedringsprosjekt i løpet av året. Det planlegges også gjennomført et forprosjekt innenfor elektronisk saksbehandling med evaluering i 3. kvartal FinKN Årsberetning 2011 [5]

6 For Bank er det i styrets beretning redegjort for den betydelige beholdningen av saker innenfor strukturerte spareprodukter, der saksbehandlingen er stillet i bero i påvente av domstolsbehandlingen av en slik sak. Det er ventet at avklaring i domstolene vil føre til et etterfølgende behov for saksbehandling av porteføljen i sekretariatet. I 2012 blir det derfor avsatt økonomiske midler og personalmessige ressurser til dette arbeidet. Oslo, 17. februar 2011 Egil A Lund (FNO) styreleder Torgeir Høverstad (FNO) Jorge Jensen (FR) Veronica Herlofsen (FR) Anne-Lise Løfsgaard (Finfo) Tore Hauglie (FNO) nestleder Eva-Lill Strandskogen (FNO) Ingeborg Flønes (FR) Bernt Zakariassen (VFF) Ingebjørg Harto (NHO) [6] FinKN Årsberetning 2011

7 Regnskapet 2011 Resultatregnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Inntekter Sum inntekter Lønnskostnader m.m. 1, 2, Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen finansinntekt Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum overføringer Balanse pr Note Eiendeler Anleggsmidler og varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler og fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital FinKN Årsberetning 2011 [7]

8 Balanse pr Note Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Inntekter Bidrag fra medlemsorganisasjonene blir inntektsført det året bidragene gjelder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivinger. Avskrivingene er beregnet på grunnlag av kostpris og avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. I tillegg er det foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet. Andre fordringer er ført opp til pålydende. 1. Antall ansatte Kontoret har 38 fast ansatte per Ytelser til ledende personell m.v. Det er ikke utbetalt styrehonorar i Lønn og andre trekkpliktige ytelser til daglig leder var kr [8] FinKN Årsberetning 2011

9 3. Honorar til revisor Revisjon Regnskapsmessig bistand Rådgivning - bistand Sum Spesifikasjon av fri egenkapital Egenkapital Årets underskudd Egenkapital pr Spesifikasjon av varige driftsmidler Programvare mv Kontormaskiner Webutvikling Inventar Sum Kostpris Anskaffet i året Kostpris pr Akkumulert avskr. tidligere år Årets avskriving Akkumulerte avskrivinger Bokført verdi Avskrivingssatser 3 år 3 år 10 år *) 5 år *) Utviklingen av det web-baserte saksbehandlingsprogramet antas å ha en levetid på ca 10 år. Dette er en estimatendring fra 5 til 10 år i forhold til tidligere år. 6. Lønnskostnader Lønninger Refusjon av sykepenger mv Folketrygd (AGA) Pensjonspremie Forsikringer personalet Annen personalkostnad Sum Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning for sine ansatte. Pensjonforsikringen tilfredsstiller kravet til obligatorisk tjenestepensjon. 7. Tinglyste heftelser Det er ingen tinglyste heftelser. 8. Bundne midler Selskapet har bundne midler med kr på skattetrekkskonto og kr på depositumskonto. Totale bundne midler utgjør kr FinKN Årsberetning 2011 [9]

10 Revisors beretning [10] FinKN Årsberetning 2011

11 FinKN Årsberetning 2011 [11]

12 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN Styret i FinKN Styreleder: Egil A. Lund, Gjensidige Forsikring ASA Nestleder: Tore Hauglie, Finansnæringens Fellesorganisasjon Styremedlemmer: Torgeir Høverstad, Storebrand ASA Eva-Lill Strandskogen, DNB Bank ASA Jorge Jensen, Forbrukerrådet Anne Beate Saga Hammerstad, Forbrukerrådet til 1.9 Ingeborg Flønes, Forbrukerrådet fra 1.9 Veronica Herlofsen, Forbrukerrådet Bernt Zakariassen, Verdipapirfondenes forening Anne-Lise Løfsgaard, Finansieringsselskapenes forening Ingebjørg Harto, Næringslivets Hovedorganisasjon Varamedlemmer: Arne Stokke, Sparebanken Øst Merete C. Bernau, Protector Forsikring ASA Lise Karlsen, Storebrand ASA Øyvind Flatner, Finansnæringens Fellesorganisasjon Audun Skeidsvoll, Forbrukerrådet Lasse Ruud, Verdipapirfondenes forening Jan Fredrik Haraldsen, Finansieringsselskapenes forening Halvor E. Sigurdsen, Næringslivets Hovedorganisasjon [12] FinKN Årsberetning 2011

13 Medlemmer i nemndene FinKN Bank FinKN Skade Leder: Lagdommer Cecilie Østensen, Borgarting lagmannsrett Nestleder: Førsteamanuensis dr juris Trygve Bergsåker, Universitetet i Oslo Medlemmer: Stig B. Andersen, DNB Bank ASA Erik Bøhn, Fokus Bank Frode Arnesen, Forbrukerombudet Paal Bjønness, Forbrukerrådet Jan Fredrik Haraldsen, Finansieringsselskapenes forening Mette Petersen, Verdipapirfondenes forening Varamedlemmer: Randi Almås Welhaven, Sparebanken Hedmark Per Kjetil Lilleskare, Storebrand ASA Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet Håkon D A Amundsen, Finansieringsselskapenes forening Siv Blanca Børge-Ask, Verdipapirfondenes forening Leder: Professor dr juris Trine-Lise Wilhelmsen, Universitetet i Oslo Nestleder: Lagdommer Bjørn Lillebergen, Gulating lagmannsrett fra 1.7 Medlemmer: Kjetil Norseth, Tryg Elisabeth Okkenhaug, If Paal Bjønness, Forbrukerrådet Helga Skofteland, Forbrukerrådet Halvor E. Sigurdsen, Næringslivets Hovedorganisasjon Hege Stokmo, HSH Varamedlemmer: Kjell Sofus Nielsen, Gjensidige Forsikring ASA Nora Lund Lefdal, Tryg Marianne Kvanvik, Protector Forsikring ASA Claus Listerud, Protector Forsikring ASA Andreas Sjursen, Tryg Ole Smedsrud, Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Alexander Bolann, DNB Skadeforsikring AS Line Solveig With, NCL fra 1.8 Jarle Vinje, Forbrukerrådet Lars Erik Lundgaard, Norsk Teknologi Jon Fors-Skjæveland, Virke Mia Ebeltoft, Finansnæringens Fellesorganisasjon Øyvind Flatner, Finansnæringens Fellesorganisasjon FinKN Årsberetning 2011 [13]

14 FinKN Eierskifte FinKN Person Leder: Førsteamanuensis dr juris Trygve Bergsåker, Universitetet i Oslo Nestleder: Lagdommer Bjørn Lillebergen, Gulating lagmannsrett fra 1.7 Medlemmer: Kjetil Norseth, Tryg Elisabeth Okkenhaug, If Jarle Vinje, Forbrukerrådet Ingebjørg Kiil, Forbrukerrådet til 1.8 Kristin Søhagen Madsen, Forbrukerrådet fra 1.8 Halvor E. Sigursen, Næringslivets Hovedorganisasjon Varamedlemmer: Kjell Sofus Nielsen, Gjensidige Forsikring ASA Nora Lund Lefdal, Tryg Marianne Kvanvik, Protector Forsikring ASA Claus Listerud, Protector Forsikring ASA Andreas Sjursen, Tryg Ole Smedsrud, Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Alexander Bolann, DNB Skadeforsikring AS Line Solveig With, NCL fra 1.8 Paal Bjønness, Forbrukerrådet Lars Erik Lundgaard, Norsk Teknologi Jon Fors-Skjæveland, Virke Mia Ebeltoft, Finansnæringens Fellesorganisasjon Øyvind Flatner, Finansnæringens Fellesorganisasjon Leder: Amanuensis Inge Unneberg, Handelshøyskolen BI Nestledere: Lagdommer Bjørn Lillebergen, Gulating lagmannsrett fra 1.7 Medlemmer: Rolf Thorsby, Gjensidige Forsikring ASA til 1.9 Truls Nygård, If Bård Natvig, Diakonhjemmet Jon A. Lange, Forbrukerrådet Terje Sørensen, Forbrukerrådet til 1.8 Ingebjørg Kiil, Forbrukerrådet fra 1.8 Olav Røise, Ullevål Sykehus Varamedlemmer: Rune Telle, DNB Livsforsikring ASA Eli Cathrine Johansen, Storebrand ASA Monica de Jonge, Tryg Leif Raanes, Nordea Liv Kjetil Stien, Storebrand ASA Helga Skofteland, Forbrukerrådet Grethe Borchgrevink, St. Olavs hospital Øyvind Flatner, Finansnæringens Fellesorganisasjon [14] FinKN Årsberetning 2011

15 Ansatte i sekretariatet for FinKN Administrerende direktør Harald Sverdrup Avdeling Bank, finans og verdipapirfond Avdelingsleder/advokat Marit Strand Advokater: Helle E. Woxholth Trygve Heyerdahl Advokatfullmektiger: Hilde Hammerstad Evy-Ann Hagen Sekretær: Siv Iren Indal Avdeling Person Avdelingsleder/advokat Ivar Rytter Advokater: Espen Holm Jensen Hilde Nordstrand Kapskarmo Trine Vøien Kjersti Sandvig Trude Stormoen Advokatfullmektiger: Kari-Anne Klouman Sekretærer: Aud Mikalsen Marianne Berg Sandvold Hege Karlsrud Ellen Holt Overå Avdeling Skade Avdelingsleder/advokat Mette Skolmli Advokater: Arne Gløer Hoel Bendik Kværnø Lotta Bjørknes Christian Enersen Charlotte Egner Advokatfullmektiger: Pål Foss Digre David Schiøtt Trine Hamborg Cathrin Stenberg Øivind Bjerknes Marie Lea Gunn Haugum Sekretærer: Kjersti Nilsen Inger Lise Bollom Administrasjonsavdelingen Avdelingsleder Randi Myrvang Konsulenter, resepsjon/sentralbord, assistent: Tone Enerly Tone Tveiten Schram Stokke Dan Robert Sanengen Jon Anders Walstad Vikarer: Ingvild Tellmann advokat Marianne Wilhelmsen advokatfullmektig Hilde Blom Carlsen advokatfullmektig Ellen Høye Rendedal advokatfullmektig Adam Justin Ahlquist advokatfullmektig Sluttet i 2011: Per Fiskerud advokat (engasjement) Jon Einar Martinsen advokat Camilla Fingarsen advokatfullmektig Hege Skarning advokatfullmektig (vikar) Anne Marie Kristensen konsulent lønn og regnskap FinKN Årsberetning 2011 [15]

16 Finansklagenemnda (FinKN) FinKN behandler tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Et eget sekretariat behandler sakene før de eventuelt går til nemndsbehandling. I det etterfølgende presenteres tall for sekretariat og nemnd for Forsikring og Bank, finans og verdipapirfond. Forsikring sekretariat Mottatte klager - fordelt på produkt Produkt Motorvogn Motorvogn kollisjon Bygning innbo Ansvar Eierskifte Reise Rettshjelp Båt Verdigjenstand Husdyr Transport/maskin/spesiell næring Andre utgår fra Sum Skade Reisesyke Ulykke Yrkesskade Liv Liv unntak helsebegrensning Sykdom Legemiddel Motorvogn personskade Andre utgår fra Ansvar Person ny fra Sum Person Generelle spørsmål Ukjent produkt Sum totalt [16] FinKN Årsberetning 2011

17 Med unntak av 2009 har det vært en nedgang i antall mottatte klager i de seneste årene. Nedgangen fra 2010 til 2011 treffer flere produkt både innen skade og person. Motorvogn kollisjon og Bygning innbo utgjør de største gruppene av skadesaker, med hhv. 698 og 665 saker. Antallet kollisjonssaker er forholdsvis uendret fra 2010, mens det er en større nedgang for øvrige saker relatert til motorvogn. For Bygning innbo var det en økning i perioden , mens det i 2011 var en nedgang på ca 100 saker i forhold til For de øvrige skadeprodukter er det kun mindre endringer fra Liv (omfatter alt knyttet til liv, uføre, gjeld og pensjon, både individuelle og kollektive forsikringer) er den største gruppen av det vi definerer som personsaker, med 325 saker i 2011 en nedgang fra 386 saker i Yrkesskade er den nest største gruppen. Innenfor denne gruppen har det vært en økning i antall saker i perioden , mens det var en mindre nedgang fra 2010 til Med hensyn til Legemiddel bemerkes det at det fra 1. januar 2004 er Norsk Legemiddelforsikring AS (NLF) som er forsikringsgiver for legemiddelforsikringer. NLF er et heleid selskap av Legemiddelansvarsforeningen (LAF), med det formål å yte forsikring i henhold til produktansvarslovens krav. Frem til 1. januar 2004 var det Legemiddelforsikringspoolen (LMFP) som leverte legemiddelforsikring til produsenter og importører. FinKN håndterer klageordningen fordi vi her står overfor en produktansvarsforsikring som reguleres av Lov om Produktansvar og Forsikringsavtaleloven (FAL). Fra mars 2010 har NLF meldt seg ut av klageordningen og i dag er det kun saker som hører inn under LMPF s ansvarsområdet som kan behandles via vår klageordning. FinKN deltar i FIN-NET, som er et EØS-samarbeid vedrørende behandling av grenseoverskridende utenomrettslige klager på bank- og forsikringstjenester. Det ble mottatt 26 grensesaker i 2011, dvs. saker hvor kunde og selskap er i ulike land og det kan være spørsmål om hvilket lovregime eller klageinstans saken hører inn under. Kategorien ukjent produkt er begrunnet med at det alltid vil være en andel saker der det går noe tid før det blir avklart hva som er korrekt produkt. De sakene hvor FinKN ved årsskiftet ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon til å angi korrekt produkt, vil stå som ukjent produkt i tabellen over. Avsluttet i sekretariat - fordelt på produkt Produkt Motorvogn Motorvogn kollisjon Bygning innbo Ansvar Eierskifte Reise Rettshjelp Båt Verdigjenstand Husdyr Transport/maskin/spesiell næring Andre utgår fra Sum Skade FinKN Årsberetning 2011 [17]

18 Produkt Reisesyke Ulykke Yrkesskade Liv Liv unntak helsebegrensning Sykdom Legemiddel Motorvogn personskade Andre utgår fra Ansvar Person ny fra Sum Person Generelle spørsmål Ukjent produkt Sum totalt Resultat 2011 for saker avsluttet i sekretariat Resultat Antall Saker avsluttet i sekretariatet Saker avsluttet ved overføring til nemnd 582 Saker med endelig resultat i sekretariat Favør forbruker 821 Favør forbruker i % 25,4 Favør forbruker for 2011 viser antall saker med endelig resultat i sekretariat i favør forbruker. For tidligere år omfattet favør forbruker saker avsluttet både i sekretariat og i nemnd. Tallene fra tidligere år er derfor ikke fullt ut sammenlignbare med tall for 2011, og tas ikke med her. Antall saker avsluttet i nemnd og resultat i favør forbruker i nemnd, fremgår under avsnitt «Forsikring nemndene». Avviste saker Av de saker som ble avsluttet i sekretariatet i 2011, ble 178 saker avvist. Dette utgjør 4,7 % av alle avsluttede saker i sekretariatet. Avvisningen skjer i hovedsak iht. saksbehandlingsreglene for Finansklagenemnda, pkt. 5. Det bemerkes at avviste saker for 2011 viser antall saker avvist i sekretariat. For tidligere år har dette tallet omfattet antall saker avvist både i sekretariat og i nemnd. Tallene fra tidligere år er derfor ikke fullt ut sammenlignbare med tall for 2011, og noen tabell tas derfor ikke med her. [18] FinKN Årsberetning 2011

19 Forsikring nemndene I det etterfølgende vil tallene for FinKN Skade, FinKN Eierskifte og FinKN Person presenteres særskilt, før det avslutningsvis vises en samlet oversikt for alle tre nemndene. FinKN Skade FinKN Skade behandler i hovedsak saker etter lov om forsikringsavtaler del A. I følgende tabell gis en oversikt over saker som er behandlet i nemnda i 2011, inndelt etter produkt. Behandlet Produkt Motorvogn Bygning innbo Ansvar Eierskifte utgår fom Reise Rettshjelp Båt Verdigjenstand Husdyr Transport/maskin/spesiell næring Andre utgår fom Sum Skade Eierskifte ble behandlet i skadenemnda frem til , da det ble opprettet en egen eierskiftenemnd, se s. 19. Tall for eierskifte frem til er derfor medtatt her. For 2011 fremgår det at Bygning innbo er det produkt med flest saker i nemnda, 56 saker mot 43 i Resultat Produkt Favør finansforetak, enstemmig Favør finansforetak, dissens Favør forbruker, enstemmig Favør forbruker, dissens Avvist Motorvogn Bygning innbo Ansvar Reise Rettshjelp Båt Verdigjenstand Husdyr Transport/maskin/ spesiell næring Sum Skade i % 56,4 34,4 9,2 FinKN Årsberetning 2011 [19]

20 Favør forbruker Behandlingen i FinKN Skade førte til et bedre resultat for forbruker i 34,4 % av sakene (56 av 163 saker). Favør finansforetaket Behandlingen i FinKN Skade førte til at 56,4 % av sakene gikk i favør av finansforetaket (92 av 163 saker). Dissenser I FinKN Skade ble 9 uttalelser avgitt under dissens, 2 i favør av finansforetaket og 7 i favør av forbruker. Med dissens i favør finansforetak menes at flertallet gir finansforetaket medhold i saken. Avvisninger 15 saker ble avvist fra FinKN Skade, dette utgjør 9,2 % av sakene. FinKN Eierskifte FinKN Eierskifte behandler saker etter lov om avhending av fast eiendom, samt etter aktuelle bestemmelser i lov om forsikringsavtaler del A. FinKN Eierskifte ble opprettet , og behandlet i 2011 totalt 130 saker. Behandlet Produkt Eierskifte Eiendomsmegleransvar 0 1 Sum Eierskifte En sak vedrørende ansvar for eiendomsmegler ble besluttet behandlet i FinKN Eierskifte i 2011 (uttalelse ). Dette fordi det ble ansett hensiktsmessig å behandle denne saken og saken vedrørende eierskifteforsikringen (uttalelse ) i samme nemnd. Resultat Produkt Favør finansforetak, enstemmig Favør finansforetak, dissens Favør forbruker, enstemmig Favør forbruker, dissens Avvist Eierskifte Eiendomsmegleransvar Sum Skade i % 46,2 50 3,8 Favør forbruker Behandlingen i FinKN Eierskifte førte til et bedre resultat for forbruker i 50 % av sakene (65 av 130 saker). Favør finansforetaket Behandlingen i FinKN Eierskifte førte til at 46,2 % av sakene gikk i favør av finansforetaket (60 av 130 saker). Dissenser I FinKN Eierskifte ble 20 uttalelser avgitt under dissens, 3 i favør av finansforetaket og 17 i favør av forbruker. Med dissens i favør finansforetak menes at flertallet gir finansforetaket medhold i saken. [20] FinKN Årsberetning 2011

21 Avvisninger 5 saker ble avvist fra FinKN Eierskifte, dette utgjør 3,8 %. FinKN Person FinKN Person behandler i hovedsak saker etter lov om forsikringsavtaler del B, samt saker etter lov om yrkesskade og lov om skadeserstatning. I følgende tabell gis en oversikt over saker som er behandlet i nemnda i 2011, inndelt i produkt. Behandlet Produkt Reisesyke Ulykke Yrkesskade Liv Liv unntak helsebegrensning Sykdom Legemiddel Motorvogn personskade Andre Sum Person Det har vært en markert økning i antall uttalelser fra 2010 til 2011, særlig innenfor produktene Yrkesskade og Liv unntak for helsebegrensning. Resultat Produkt Favør finansforetak, enstemmig Favør finansforetak, dissens Favør forbruker, enstemmig Favør forbruker, dissens Avvist Reisesyke Ulykke Yrkesskade Liv Liv unntak helsebegrensning Sykdom Legemiddel Motorvogn personskade Andre Sum Person i % 61,6 31,9 6,5 Favør forbruker Behandlingen i FinKN Person førte til et bedre resultat for klager i 31,9 % av sakene (67 av 211 saker). FinKN Årsberetning 2011 [21]

22 Favør finansforetak Behandlingen i FinKN Person førte til at 61,6 % av sakene gikk i favør av finansforetaket (130 av 211 saker). Dissenser I FinKN Person ble 71 uttalelser avgitt under dissens, 54 i favør finansforetaket og 17 i favør forbruker. Særlig når det gjelder antall dissenser i favør finansforetak, er det en betydelig økning fra 2010 til I 2010 ble det totalt avgitt 111 uttalelser, hvorav 14 ble avgitt med dissens i favør finansforetaket. Med dissens i favør finansforetak menes at flertallet gir finansforetaket medhold i saken. Avvisninger 14 saker ble avvist fra FinKN Person, dette utgjør 6,5 %. Medisinsk kompetanse FinKN Person ble med virkning fra utvidet med to medlemmer med medisinsk kompetanse. Utvidet nemnd ble opprettet for behandling av saker som gjelder tvist om selskapet har saklig grunn til å avslå inngåelse av en forsikringsavtale, og avslaget er basert på medisinsk grunnlag. Utvidet nemnd behandlet 6 saker i 2011, henholdsvis uttalelser nr , , , , og FinKN Forsikring samlede tall for nemndene I det følgende presenteres en samlet oversikt over tallene for FinKN Skade, FinKN Eierskifte og FinKN Person. Behandlet Avgitte uttalelser Favør forbruker i % 51,52 52,37 54,48 34,88 37,3 Dissens i forbrukers favør Dissens i finansforetakets favør Sum dissens Avviste saker I 2011 ble 516 saker forberedt for behandling i forsikringsnemndene, mot 462 i saker ble trukket før nemndas behandling, mot 9 saker i Av disse 12 sakene, som er trukket før nemndas behandling, men etter at redegjørelse er sendt partene, ble 9 saker trukket av finansforetaket og 3 av forbruker. Av disse 12 sakene ble 8 trukket i avdeling Skade og 4 i avdeling Person. Dissenser og avviste saker I 2011 ble 504 uttalelser avgitt av forsikringsnemndene. Av disse ble 100 uttalelser avgitt under dissens. 41 uttalelser ble avgitt med dissens i favør forbruker. Med dissens i favør forbruker, menes at flertallet gir forbruker medhold i saken. 59 uttalelser ble avgitt med dissens i favør finansforetaket. Med dissens i favør finansforetaket menes at flertallet gir finansforetaket medhold i saken. 34 uttalelser ble avvist fra behandling av nemndene. Det foreligger ingen oversikt over hvor mange av disse som er avgitt under dissens. Resultat Av de 504 uttalelsene fra forsikringsnemndene gikk 188 i favør av forbruker. Det betyr at totalt 37,3 % gikk i favør av forbruker. Det er ulikheter i resultatene i de tre forsikringsnemndene. [22] FinKN Årsberetning 2011

Innhold. Styrets beretning 2012 4. Regnskapet 2012 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12

Innhold. Styrets beretning 2012 4. Regnskapet 2012 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Årsberetning 2012 Innhold Styrets beretning 2012 4 Regnskapet 2012 7 Revisors beretning 10 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Finansklagenemnda (FinKN) 16 Forsikring sekretariat 16 Forsikring

Detaljer

Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN... 15. Særlig om de ikke-aksepterte (IA) nemndsuttalelsene FKN... 31

Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN... 15. Særlig om de ikke-aksepterte (IA) nemndsuttalelsene FKN... 31 Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Innhold Styrets beretning 2010............................................................................ 4 Regnskap 2010..........................................................................................

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2013 4. Regnskap 2013 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12

Innhold. Styrets beretning 2013 4. Regnskap 2013 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Årsberetning 2013 Innhold Styrets beretning 2013 4 Regnskap 2013 7 Revisors beretning 10 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Finansklagenemnda (FinKN) 16 Forsikring sekretariat 16 Forsikring

Detaljer

The Norwegian Financial Services Complaints Board 2014 Summary 12

The Norwegian Financial Services Complaints Board 2014 Summary 12 Årsberetning 2014 Innhold Styrets beretning 2014 4 Regnskap 2014 7 Revisors beretning 10 The Norwegian Financial Services Complaints Board 2014 Summary 12 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN

Detaljer

BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009

BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009 BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009 BANKKLAGENEMNDA Postboks 6855, St. Olavs plass 0130 OSLO innhold side Årsberetning 1 Statistikk 6 Bankklagenemndas uttalelser

Detaljer

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Opplysningsplikten og forsømmelse av denne Kandidatnummer: 591 Leveringsfrist: 250409 Til sammen 14265 ord 15.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVER I FORSIKRINGSRETT

EKSAMENSOPPGAVER I FORSIKRINGSRETT EKSAMENSOPPGAVER I FORSIKRINGSRETT Våren 2010 Oppgave 1 Redegjør for a) innholdet i begrepet forsikringsinteresse b) kravet om at forsikringsinteressen må være lovlig Oppgave 2 I januar 2009 bestemte ekteparet

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 30.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-176553ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Einar Kaspersen Einar Høgetveit

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 28. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

Detaljer

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen?

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Bruk av klausulen som han er i avtalen. Kandidatnr: 149817 Leveringsfrist: 17.desember 2007 Til sammen 12079 ord 16.12.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet Oppdragsrapport nr. 4-2007 Eivind Stø, Randi Lavik & Eivind Jacobsen Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet SIFO 2007

Detaljer

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 1. Avtalens parter Den person/firma denne kontrakt er inngått med, er heretter kalt konto-/ kortinnehaver. Kortutsteder og kredittgiver er Nordea Bank

Detaljer

ULYKKESSKADE. Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring

ULYKKESSKADE. Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring ULYKKESSKADE Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring Kandidatnummer: 397 Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 17506 ord 22.10.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Verdibanken ASA. Holbergs Terrasse, Stensberggt. 25 Postboks 6604, St. Olavs Plass 0129 Oslo. www.verdibanken.no

Verdibanken ASA. Holbergs Terrasse, Stensberggt. 25 Postboks 6604, St. Olavs Plass 0129 Oslo. www.verdibanken.no Verdibanken ASA Holbergs Terrasse, Stensberggt. 25 Postboks 6604, St. Olavs Plass 0129 Oslo www.verdibanken.no 1 Innhold Side Styrets årsberetning for 2009 3 Resultatregnskap 9 Eiendeler 11 Gjeld og egenkaptital

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

nr. 4. 2004 22.12.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4

nr. 4. 2004 22.12.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4 Om endringene i skatteloven side 6 Fraråding i forbindelse med låneopptak og kausjon side 14 Side 1 av 22 Leder

Detaljer