Innhold. Styrets beretning Regnskapet Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Styrets beretning 2012 4. Regnskapet 2012 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12"

Transkript

1 Årsberetning 2012

2

3 Innhold Styrets beretning Regnskapet Revisors beretning 10 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Finansklagenemnda (FinKN) 16 Forsikring sekretariat 16 Forsikring nemndene 21 FinKN Skade 21 FinKN Eierskifte 22 FinKN Person 23 FinKN Forsikring samlede tall for nemndene 24 Særlig om de ikke-aksepterte (IA) nemndsuttalelsene 25 Bank, finans og verdipapirfond sekretariat 28 Bank, finans og verdipapirfond- nemnda 30 Et utvalg av nemndsuttalelser i Avtale om Finansklagenemnda 39 Vedtekter for Finansklagenemnda 43 Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda 49 FinKN Årsberetning 2012 [3]

4 Styrets beretning 2012 Finansklagenemnda (FinKN) behandler tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Virksomheten er basert på en avtale mellom Forbrukerrådet (FR), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Finans Norge (FNO), Finansieringsselskapenes Forening (Finfo) og Verdipapirfondenes forening (VFF). Kontoret ligger i Oslo. Det forutsettes fortsatt drift. FinKN ble etablert 1. juli 2010 ved at Forsikringsklagekontoret (FKK) og Bankklagenemnda (BKN) ble slått sammen. Det er etablert felles administrasjon og sekretariat. Avtalepartene har inngått en Partneravtale og utarbeidet Vedtekter som trådte i kraft 1. juli Styret i FinKN har vedtatt Saksbehandlingsregler som trådte i kraft 1. februar Styret FinKNs styre avholdt 7 styremøter og behandlet 47 saker i I Egil A. Lunds fravær var Tore Haugli fungerende styreleder frem til 1. juli 2012, da Torgeir Høverstad ble valgt som ny styreleder. Administrasjon og personal Pr 31. desember 2012 hadde FinKN 36 fast ansatte, fordelt på 6 ledere, 20 jurister og 10 i øvrige kontorfunksjoner. En juriststilling var vakant. Kjønnsfordelingen var 25 kvinner og 11 menn. Ledelsen består av 4 kvinner og 2 menn. Kontoret har i 2012 hatt 8 ansatte ute i permisjon. Ansatte avlønnes ut fra kvalifikasjoner uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsevne. FinKN tilstreber å rekruttere bredt. Sykefraværet i 2012 var 4,2 % legemeldt fravær og 1,9 % egenmeldt fravær. I 2011 var 3,4 % legemeldt fravær og 1,6 % egenmeldt fravær. Det har ikke vært noen skader eller ulykker på arbeidsplassen i Det gjennomføres målinger for å kartlegge arbeidsmiljøet og årets resultat var godt. FinKN er IA-bedrift og følger opp langtidssykemeldte i tett samarbeid med behandlende lege og NAV. Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Økonomi FinKN er finansiert av de finansforetakene som er tilsluttet klageordningen, ved bidrag basert på antall saker innklaget til FinKN for det enkelte finansforetak Oppgaver sekretariat Totalt mottok sekretariatet skriftlige klager i 2012, mot saker i Det er en oppgang på 37 saker. Det ble avsluttet saker i 2012, mot saker i Sekretariatet hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker på 29 uker. Innenfor området Forsikring ble det mottatt skriftlige klager i 2012, mot i Dette er en nedgang på 43 saker målt mot Det ble avsluttet skriftlige saker i 2012, mot saker i Innenfor Forsikring ble 21,4 % løst helt eller delvis i favør forbruker ved sekretariatets behandling, mot 25,4 % i saker fant ikke sin endelige løsning i sekretariatet, og ble overført til behandling i nemnd. Sekretariatet hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle forsikringssaker på 32 uker. [4] FinKN Årsberetning 2012

5 Innenfor området Bank, finans og verdipapirfond (heretter benevnt Bank) ble det mottatt 718 skriftlige klager i 2012, mot 642 i Dette er en oppgang på 76 saker. I tillegg mottok Bank 39 klager i 2012 vedrørende strukturerte spareprodukter, som aksjeindeksobligasjoner og bankinnskudd med aksjeavkastning. I 2011 mottok Bank 147 saker i denne kategorien. Innenfor Bank ble det avsluttet 743 skriftlige saker i 2012, mot 757 saker i I 2012 ble 17,5 % løst helt eller delvis i favør forbruker ved sekretariatet behandling, mot 21,7 % i saker fant ikke sin endelige løsning i sekretariatet, og ble overført til behandling i nemnd. Sekretariatet hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle banksaker på 19 uker, som er uendret fra Når det gjelder klager på strukturerte spareprodukt er det til sammen registrert saker pr 31. desember Saksbehandlingen av disse sakene er stanset. Beslutningen om å stanse saksbehandlingen har sin bakgrunn i at den såkalte Røeggen-saken er bragt inn for domstolene, og det er ventet at resultatet i denne saken kan få betydning for også andre saker. Saken skal behandles i februar Oppgaver nemnd Nemndene avga totalt 664 uttalelser i 2012, mot totalt 657 i Av det samlede antallet avgitte uttalelser i 2012, ble 34,0 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 31,7 % i Dette fordelte seg slik i de ulike nemndene: FinKN Skade avga 234 uttalelser i 2012, mot 163 i Av disse ble 31,6 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 34,4 % i Nemnda hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 23 uker. FinKN Person avga 206 uttalelser i 2012, mot 211 i Av disse ble 31,6 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 31,8 % i Nemnda hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 33 uker. Nemnda skal utvides med 2 medisinsk sakkyndige medlemmer i saker som gjelder spørsmål om selskapet har saklig grunn til å nekte inngåelse av en personforsikringsavtale. I 2012 ble det gjennomført ett møte med utvidet nemnd. I dette møtet ble det behandlet 3 saker. FinKN Eierskifte avga 113 uttalelser i 2012, mot 130 i Av disse ble 57,5 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 50,0 % i Nemnda hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 26 uker. FinKN Bank avga 111 uttalelser i 2012, mot 153 i Av disse ble 19,8 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 13,1 % i Nemnda hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 9 uker. Internasjonalt FinKN deltar i FIN-NET, som er et EØS-samarbeid vedrørende behandling av grenseoverskridende utenomrettslige klager på bank- og forsikringstjenester. Med grensesak menes saker hvor kunde og selskap er i ulike land og det kan være spørsmål om hvilket lovregime eller klageinstans saken hører inn under. I 2012 ble det meldt inn 4 grensesaker og avsluttet 5. Ingen saker ble avsluttet i nemnd. I 2011 ble det meldt inn 26 grensesaker og 23 ble avsluttet. 4 saker ble avsluttet i nemnd. En sak ble i 2011 overført klagekontor utland. Virksomheten i 2013 FinKN gjennomførte et prosessforbedringsprosjekt i 2012, og iverksatte en rekke endringer av organisering og interne arbeidsprosesser mot slutten av året. I 2013 arbeides det videre med kontinuerlig prosessforbedring, med et mål om mer effektiv saksbehandling og kortere saksbehandlingstid. Basert på evalueringen av et forprosjekt som ble gjennomført i 2012, har styret vedtatt at det skal etableres en plattform for elektronisk saksbehandling. Målet er at IT-løsningen for saksbehandling og nemnder skal være ferdig til bruk innen 1. januar Plattformen for elektronisk kommunikasjon til bruk for styret og foretakenes kontaktpersoner utvikles i løpet av FinKN Årsberetning 2012 [5]

6 For Bank er det i styrets beretning redegjort for den betydelige beholdningen av saker innenfor strukturerte spareprodukter, der saksbehandlingen er stillet i bero i påvente av domstolsbehandlingen av Røeggen-saken. Avklaring i domstolene vil føre til at saksbehandlingen av porteføljen i sekretariatet gjenopptas. Det er avsatt økonomiske midler og interne personalmessige ressurser til dette arbeidet. I tillegg er det inngått avtale med et eksternt advokatfirma. Avtalepartene har besluttet større åpenhet med hensyn til saksbehandlingen i sekretariatet i FinKN. Det innebærer at årsberetningen for 2012 vil inneholde oversikt over antall klager som mottas pr finansforetak, hvilket område klagene gjelder, samt resultatet av klagebehandlingen i sekretariatet. Antall klager pr finansforetak vil i disse statistikkene bli relatert til finansforetakenes markedsandeler. Oslo, 13. februar 2013 Torgeir Høverstad (FNO) styreleder Øyvind Flatner (FNO) Veronica Herlofsen (FR) Jorge Jensen (FR) Bernt Zakariassen (VFF) Eva-Lill Strandskogen (FNO) nestleder Merete Christiansen Bernau (FNO) Ingeborg Flønes (FR) Anne-Lise Løfsgaard (Finfo) Ingebjørg Harto (NHO) [6] FinKN Årsberetning 2012

7 Regnskapet 2012 Resultatregnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Bidrag fra medlemmene Sum inntekter Lønnskostnader m.m. 1, 2, Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum overføringer Balanse pr Note Eiendeler Anleggsmidler og varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler og fordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 8, Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital FinKN Årsberetning 2012 [7]

8 Balanse pr Note Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Inntekter Bidrag fra medlemsorganisasjonene blir inntektsført det året bidragene gjelder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivinger. Avskrivingene er beregnet på grunnlag av kostpris og avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. I tillegg er det foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet. Andre fordringer er ført opp til pålydende. 1. Antall ansatte Kontoret har 36 fast ansatte per En juriststilling er ubesatt. 2. Ytelser til ledende personell m.v. Det er ikke utbetalt styrehonorar i Lønn og andre trekkpliktige ytelser til daglig leder var kr Honorar til revisor Revisjon Regnskapsmessig bistand Rådgivning - bistand Sum eks. mva [8] FinKN Årsberetning 2012

9 4. Spesifikasjon av fri egenkapital Egenkapital Årets overskudd Egenkapital pr Spesifikasjon av varige driftsmidler Programvare mv Kontormaskiner Webutvikling Inventar Sum Kostpris Anskaffet i året Avgang i året Kostpris pr Akkumulert avskr. tidligere år Akkumulert avskr. årets avgang Årets avskriving Akkumulerte avskrivinger Bokført verdi Avskrivingssatser 3 år 3 år 10 år 5 år 6. Lønnskostnader Lønninger Refusjon av sykepenger mv Folketrygd (AGA) Pensjonspremie Forsikringer personalet Annen personalkostnad Sum Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning for sine ansatte. Personer ansatt etter september 2012 har innskuddsbasert pensjonsordning. Pensjonforsikringen tilfredsstiller kravet til obligatorisk tjenestepensjon. 7. Tinglyste heftelser Det er ingen tinglyste heftelser. 8. Bundne midler Selskapet har bundne midler med kr på skattetrekkskonto og kr på depositumskonto. Totale bundne midler utgjør kr Strukturerte spareprodukter Selskapet har mottatt kr i forskuddsbetaling av tilskudd for saksbehandling av strukturerte spareprodukt. Saksbehandlingen er stanset i påvente av behandling av Røeggen-saken i Høyesterett februar FinKN Årsberetning 2012 [9]

10 Revisors beretning [10] FinKN Årsberetning 2012

11 FinKN Årsberetning 2012 [11]

12 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN Styret i FinKN Styreleder: Egil A. Lund, Gjensidige Forsikring ASA til 1.7. Torgeir Høverstad, Storebrand fra 1.7. Nestleder: Tore Hauglie, Finansnæringens Fellesorganisasjon til 1.7. Eva-Lill Strandskogen fra 1.7. Styremedlemmer: Torgeir Høverstad, Storebrand ASA til 1.7. Eva-Lill Strandskogen, DNB Bank ASA til 1.7 Merete C. Bernau, Protector Forsikring ASA fra 1.7 Øyvind Flatner, Finansnæringens Fellesorganisasjon fra 1.7 Jorge Jensen, Forbrukerrådet Ingeborg Flønes, Forbrukerrådet Veronica Herlofsen, Forbrukerrådet Bernt Zakariassen, Verdipapirfondenes forening Anne-Lise Løfsgaard, Finansieringsselskapenes forening Ingebjørg Harto, Næringslivets Hovedorganisasjon Varamedlemmer: Arne Stokke, Sparebanken Øst Kristin Bjørken, Nordea Bank Norge ASA fra 1.7 Merete C. Bernau, Protector Forsikring ASA til 1.7 Bertil Søfteland, Tryg fra 1.7 Lise Karlsen, Storebrand ASA Øyvind Flatner, Finansnæringens Fellesorganisasjon til 1.7 Stefi Kierulf Prytz, Finansnæringens Fellesorganisasjon fra 1.7 Audun Skeidsvoll, Forbrukerrådet Linette Heiberg, Forbrukerrådet Lasse Ruud, Verdipapirfondenes forening Jan Fredrik Haraldsen, Finansieringsselskapenes forening Halvor E. Sigurdsen, Næringslivets Hovedorganisasjon til 1.7 Alexander Henriksen - Næringslivets Hovedorganisasjon fra 1.7 [12] FinKN Årsberetning 2012

13 Medlemmer i nemndene FinKN Bank FinKN Skade Leder: Lagdommer Cecilie Østensen, Borgarting lagmannsrett Nestleder: Førsteamanuensis dr juris Trygve Bergsåker, Universitetet i Oslo Medlemmer: Stig B. Andersen, DNB Bank ASA til 1.7 Elisabeth Kruge, DNB Bank ASA fra 1.7 Erik Bøhn, Fokus Bank Nils Henrik Heen, Forbrukerrådet Paal Bjønness, Forbrukerrådet Jan Fredrik Haraldsen, Finansieringsselskapenes forening Mette Petersen, Verdipapirfondenes forening Varamedlemmer: Randi Almås Welhaven, Sparebanken Hedmark til 1.11 Marianne Uppman, Bank 1 Oslo Akershus AS - fra 1.11 Per Kjetil Lilleskare, Storebrand ASA Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet til 1.7 Håkon D A Amundsen, Finansieringsselskapenes forening Siv Blanca Børge-Ask, Verdipapirfondenes forening Leder: Professor dr juris Trine-Lise Wilhelmsen, Universitetet i Oslo Nestleder: Lagdommer Bjørn Lillebergen, Gulating lagmannsrett Medlemmer: Kjetil Norseth, Tryg til 1.8 Elisabeth Okkenhaug, If Anne Glæsel, Gjensidige Forsikring ASA fra 1.8 Paal Bjønness, Forbrukerrådet Helga Skofteland, Forbrukerrådet til 1.8 Valentina Beqiri Faye-Schjøll, Forbrukerrådet fra 1.8 Halvor E. Sigurdsen, Næringslivets Hovedorganisasjon Hege Stokmo, HSH til 1.8 Lars Erik Lundgaard, Norsk Teknologi fra 1.8 Varamedlemmer: Kjell Sofus Nielsen, Gjensidige Forsikring ASA Nora Lund Lefdal, Tryg Forsikring Marianne Kvanvik, Protector Forsikring ASA Claus Listerud, Protector Forsikring ASA Andreas Sjursen, Tryg Ole Smedsrud, Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Alexander Bolann, DNB Skadeforsikring AS Line Solveig With, NCL Jarle Vinje, Forbrukerrådet til 1.8 Helga Skofteland, Forbrukerrådet fra 1.8 Lars Erik Lundgaard, Norsk Teknologi til 1.8 Jon Fors-Skjæveland, Virke Mia Ebeltoft, Finansnæringens Fellesorganisasjon Øyvind Flatner, Finansnæringens Fellesorganisasjon FinKN Årsberetning 2012 [13]

14 FinKN Eierskifte FinKN Person Leder: Førsteamanuensis dr juris Trygve Bergsåker, Universitetet i Oslo Nestleder: Lagdommer Bjørn Lillebergen, Gulating lagmannsrett Medlemmer: Kjetil Norseth, Tryg til 1.8 Elisabeth Okkenhaug, If Anne Glæsel, Gjensidige Forsikring ASA fra 1.8 Jarle Vinje, Forbrukerrådet Kristin Søhagen Madsen Halvor E. Sigurdsen, Næringslivets Hovedorganisasjon Lars Erik Lundgaard, Norsk Teknologi fra 1.8 Varamedlemmer: Kjell Sofus Nielsen, Gjensidige Forsikring ASA Nora Lund Lefdal, Tryg Marianne Kvanvik, Protector Forsikring ASA Claus Listerud, Protector Forsikring ASA Andreas Sjursen, Tryg Ole Smedsrud, Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Alexander Bolann, DNB Skadeforsikring AS Line Solveig With, NCL Odd Arthur Aanesen, Forbrukerrådet Lars Erik Lundgaard, Norsk Teknologi til 1.8 Jon Fors-Skjæveland, Virke Mia Ebeltoft, Finansnæringens Fellesorganisasjon Øyvind Flatner, Finansnæringens Fellesorganisasjon Ledere: Amanuensis Inge Unneberg, Handelshøyskolen BI til 1.7 Tidligere dommer i Høyesterett Karen Maria Bruzelius fra 1.7 Nestleder: Lagdommer Bjørn Lillebergen, Gulating lagmannsrett Medlemmer: Truls Nygård, If til 1.7 Mildrid Felland, Gjensidige fra 1.7 Kristin Tysse Sangolt, Tryg fra 1.7 Paal Bjønness, Forbrukerrådet Ingebjørg Kiil, Forbrukerrådet Bård Natvig, Diakonhjemmet Olav Røise, Ullevål Sykehus Varamedlemmer: Rune Telle, DNB Livsforsikring ASA til 1.7 Eli Cathrine Johansen, Storebrand ASA til 1.7 Monica de Jonge, Tryg til 1.7 Leif Raanes, Nordea Liv Øyvind Flatner, Finansnæringens Fellesorganisasjon Helga Skofteland, Forbrukerrådet Kjetil Stien, Storebrand ASA [14] FinKN Årsberetning 2012

15 Ansatte i sekretariatet for FinKN Administrerende direktør Harald Sverdrup Avdeling Bank, finans og verdipapirfond Avdelingsleder/advokat Marit Strand Advokater: Helle E. Woxholth Trygve Heyerdahl Bendik Kvernø Advokatfullmektiger: Hilde Hammerstad Evy-Ann Hagen Sekretær: Siv Iren Indal Avdeling Person Avdelingsleder/advokat Ivar Rytter Advokater: Espen Holm Jensen Hilde Nordstrand Kapskarmo Trine Vøien Kjersti Sandvig Trude Stormoen Advokatfullmektiger: Kari-Anne Klouman Avdeling Skade/Kollisjon Avdelingsleder/advokat Mette Skolmli Advokater: Arne Gløer Hoel Christian Enersen Advokatfullmektiger: David Schiøtt Cathrin Stenberg Øivind Bjerknes Sekretær: Inger Lise Bollom Avdeling Skade/Eierskifte Avdelingsleder/advokat Lotta Bjørknes Advokater: Charlotte Egner Advokatfullmektiger: Pål Foss Digre Marie Lea Gunn Haugum Sekretær: Kjersti Nilsen Administrasjonsavdelingen Avdelingsleder Randi Myrvang Administrativt ansatte: Dan Robert Sanengen Marianne Berg Sandvold Hege Karlsrud Ellen Holt Overå Jon Anders Walstad IT-konsulent Tone Andersen Vikarer: Ingvild Tellmann advokat Marianne Wilhelmsen advokatfullmektig Ellen Høye Rendedal advokatfullmektig Adam Justin Ahlquist advokatfullmektig Hege Skarning advokatfullmektig Carine Wangen sekretær Sluttet i 2012: Trine Hamborg advokatfullmektig Tone Schram Stokke konsulent lønn og regnskap Sekretær: Aud Mikalsen FinKN Årsberetning 2012 [15]

16 Finansklagenemnda (FinKN) FinKN behandler tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Et eget sekretariat behandler sakene før de eventuelt går til nemndsbehandling. I det etterfølgende presenteres tall for sekretariat og nemnd for Forsikring og Bank, finans og verdipapirfond. Forsikring sekretariat Mottatte klager - fordelt på produkt Produkt Motorvogn Motorvogn kollisjon Bygning innbo Ansvar Eierskifte Reise Rettshjelp Båt Verdigjenstand Husdyr Transport/maskin/spesiell næring Andre utgår fra Sum Skade Reisesyke Ulykke Yrkesskade Liv Liv unntak helsebegrensning Sykdom Legemiddel Motorvogn personskade Andre utgår fra Ansvar Person ny fra Sum Person Generelle spørsmål Ukjent produkt Sum Totalt [16] FinKN Årsberetning 2012

17 Med unntak av 2009 har det vært en nedgang i antall mottatte klager i de seneste årene. Fra 2011 til 2012 har det vært en liten nedgang på 42 saker. Innenfor Skade er det en nedgang på 87 saker, mens det er en økning på 60 saker innenfor Person. Bygning-innbo er den største gruppen av skadesaker. Antall mottatte klager er relativt stabilt innenfor dette området de siste 5 årene. Motorvogn/motorvogn kollisjon er den andre store gruppen av saker. Her har det vært en markert nedgang de siste 5 årene. I 2008 ble det mottatt 1083 saker i denne gruppen mens det i 2012 ble mottatt 656 saker. For de øvrige skadeprodukter er det kun mindre endringer fra Liv (omfatter alt knyttet til liv, uføre, gjeld og pensjon, både individuelle og kollektive forsikringer) er den største gruppen av det vi definerer som personsaker. Det ble mottatt 379 saker i 2012, som er en nedgang fra 375 saker i Yrkesskade er den nest største gruppen. Innenfor denne gruppen har det vært et relativt stabilt antall mottatte klager de siste 5 årene. I 2008 ble det mottatt 323 saker, mens det i 2012 ble mottatt 349 saker Med hensyn til Legemiddel bemerkes det at det fra 1. januar 2004 er Norsk Legemiddelforsikring AS (NLF) som er forsikringsgiver for legemiddelforsikringer. NLF er et heleid selskap av Legemiddelansvarsforeningen (LAF), med det formål å yte forsikring i henhold til produktansvarslovens krav. Frem til 1. januar 2004 var det Legemiddelforsikrings-poolen (LMFP) som leverte legemiddelforsikring til produsenter og importører. FinKN håndterer klageordningen fordi vi her står overfor en produktansvarsforsikring som reguleres av Lov om Produktansvar og Forsikringsavtaleloven (FAL). Fra mars 2010 har NLF meldt seg ut av klageordningen og i dag er det kun saker som hører inn under LMPF s ansvarsområdet som kan behandles via vår klageordning. FinKN deltar i FIN-NET, som er et EØS-samarbeid vedrørende behandling av grenseoverskridende utenomrettslige klager på bank- og forsikringstjenester. Det ble mottatt 4 grensesaker i 2012, dvs. saker hvor kunde og selskap er i ulike land og det kan være spørsmål om hvilket lovregime eller klageinstans saken hører inn under. Kategorien ukjent produkt er begrunnet med at det alltid vil være en andel saker der det går noe tid før det blir avklart hva som er korrekt produkt. De sakene hvor FinKN ved årsskiftet ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon til å angi korrekt produkt, vil stå som ukjent produkt i tabellen over. Avsluttet i sekretariat - fordelt på produkt Produkt Motorvogn Motorvogn kollisjon Bygning innbo Ansvar Eierskifte Reise Rettshjelp Båt Verdigjenstand Husdyr Transport/maskin/spesiell næring Andre utgår fra Sum Skade FinKN Årsberetning 2012 [17]

18 Produkt Reisesyke Ulykke Yrkesskade Liv Liv unntak helsebegrensning Sykdom Legemiddel Motorvogn personskade Andre utgår fra Ansvar Person ny fra Sum Person Generelle spørsmål Ukjent produkt Sum Totalt Avviste saker Av de 3764 sakene som ble avsluttet i sekretariatet i 2012, ble 240 saker avvist. Dette utgjør 6,4 % av alle avsluttede saker i sekretariatet. Avvisningen skjer i hovedsak iht. saksbehandlingsreglene for Finansklagenemnda, pkt. 5. Det bemerkes at avviste saker for 2012 viser antall saker avvist i sekretariat. For tidligere år har dette tallet omfattet antall saker avvist både i sekretariat og i nemnd. Tallene fra tidligere år er derfor ikke fullt ut sammenlignbare med tall for 2012, og tas derfor ikke med her. Resultat for saker avsluttet i sekretariat Resultat Saker avsluttet i sekretariatet Saker avsluttet ved overføring til nemnd Saker med endelig resultat i sekretariat Favør forbruker Favør forbruker i % 25,4 25,3 Favør forbruker viser antall saker med endelig resultat i sekretariat i favør forbruker. Før 2011 omfattet favør forbruker saker avsluttet både i sekretariat og i nemnd og er derfor ikke sammenlignbare. Tall fra før 2011 tas derfor ikke med her. Antall saker avsluttet i nemnd og resultat i favør forbruker i nemnd, fremgår under avsnitt «Forsikring nemndene». [18] FinKN Årsberetning 2012

19 Endelig avsluttet i sekretariat, antall og resultat fordelt pr foretak Finansforetak Antall meldt i sekretariat Antall endelig avsluttet i sekretariat Antall medhold forbruker, endelig avsluttet i sekretariat Gjensidige Forsikring Tryg Forsikring If Skadeforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS Terra Skadeforsikring AS/eika Protector Forsikring ASA DNB Skadeforsikring AS AmTrust International Underwriters Ltd Codan Forsikring DNB Livsforsikring ASA SpareBank 1 Livsforsikring AS Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Storebrand Livsforsikring AS Tennant Forsikring NUF KLP Skadeforsikring AS Enter Forsikring NEMI Forsikring ASA Storebrand Forsikring AS Europeiske Reiseforsikring Unison Forsikring AS AIG/Chartis Europe S.A Frende Skadeforsikring AS ACE European Group Limited Agria Dyreforsikring Alpha Insurance A/S Genworth Financial Nordea Liv Norge AS HELP Forsikring AS International Insurance Company of Hannover Ltd Statens Pensjonskasse Sportscover Europe LTD Norsk Hussopp Forsikring GAIA Insurance AS Landbruksforsikring AS Anticimex Forsikring NUF Oslo Forsikring as FinKN Årsberetning 2012 [19]

20 Endelig avsluttet i sekretariat, antall og resultat fordelt pr selskap forts. Finansforetak Antall meldt i sekretariat Antall endelig avsluttet i sekretariat Antall medhold forbruker, endelig avsluttet i sekretariat Yrkesskadeforsikringsforeningen Gouda Reiseforsikring NUF Moderna Försäkringar Danica Pensjon KNIF Trygghet Forsikring AS OBOS Skadeforsikring AS CIGNA International Lloyds of London SOLID Försäkrings AB UKJENT Foretak ikke registrert Andre (foretak med færre enn 5 saker ferdigbehandlet i 2012) Sum Kategorien «andre» omfatter 45 foretak. Ingen av disse har mer enn 5 saker meldt eller 5 saker ferdig behandlet i sekretariatet i Statistikken er ny i [20] FinKN Årsberetning 2012

21 Forsikring nemndene I det etterfølgende vil tallene for FinKN Skade, FinKN Eierskifte og FinKN Person presenteres særskilt, før det avslutningsvis vises en samlet oversikt for alle tre. FinKN Skade FinKN Skade behandler i hovedsak saker etter lov om forsikringsavtaler del A. I følgende tabell gis en oversikt over saker som er behandlet i nemnda i 2012, inndelt etter produkt. Behandlet Produkt Motorvogn Bygning innbo Ansvar Eierskifte utgår fom Reise Rettshjelp Båt Verdigjenstand Husdyr Transport/maskin/spesiell næring Andre utgår fom Sum Skade Eierskifte ble behandlet i skadenemnda frem til , da det ble opprettet egen eierskiftenemnd, se nedenfor. Tall for eierskifte frem til er derfor medtatt her. For 2012 fremgår det at Bygning innbo er det produkt med flest saker i nemnda, 81 saker mot 56 saker i Resultat Produkt Favør finansforetak, enstemmig Favør finansforetak, dissens Favør forbruker, enstemmig Favør forbruker, dissens Avvist Motorvogn Bygning innbo Ansvar Reise Rettshjelp Båt Verdigjenstand Husdyr Transport/maskin/spesiell næring Sum Skade i % 61,1 31,6 7,3 FinKN Årsberetning 2012 [21]

22 Favør forbruker Behandlingen i FinKN Skade førte til et bedre resultat for forbruker i 31,6 % av sakene (74 av 234 saker). Favør finansforetaket Behandlingen i FinKN Skade førte til at 61,1 % av sakene gikk i favør av finansforetaket. (143 av 234 saker). Dissenser I FinKN Skade ble 24 uttalelser avgitt under dissens, 11 i favør av finansforetaket og 13 i favør av forbruker. Med dissens i favør finansforetak menes at flertallet gir finansforetaket medhold i saken. Avvisninger 17 saker ble avvist fra FinKN Skade, dette utgjør 7,3 % av sakene. FinKN Eierskifte FinKN Eierskifte behandler saker etter lov om avhending av fast eiendom, samt etter aktuelle bestemmelser i lov om forsikringsavtaler del A. FinKN Eierskifte ble opprettet , og behandlet i 2012 totalt 113 saker. Behandlet Produkt Eierskifte Eiendomsmegleransvar Sum Eierskifte Resultat Produkt Favør finansforetak, enstemmig Favør finansforetak, dissens Favør forbruker, enstemmig Favør forbruker, dissens Avvist Eierskifte Sum Eierskifte i % 40,7 57,5 1,8 Favør forbruker Behandlingen i FinKN Eierskifte førte til et bedre resultat for forbruker i 57,5 % av sakene (65 av 113 saker). Favør finansforetaket Behandlingen i FinKN Eierskifte førte til at 40,7 % av sakene gikk i favør av finansforetaket (46 av 113 saker). Dissenser I FinKN Eierskifte ble 25 uttalelser avgitt under dissens, 5 i favør av finansforetaket og 20 i favør av forbruker. Med dissens i favør finansforetak menes at flertallet gir finansforetaket medhold i saken. Avvisninger 2 saker ble avvist fra FinKN Eierskifte, dette utgjør 1,8 %. [22] FinKN Årsberetning 2012

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Nytt i privatretten. Innhold nr. 4: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

Nytt i privatretten. Innhold nr. 4: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 4/2006 ARBEIDSRETT Stillingsvern tilsigelsesavtaler, vikarbegrep, midlertidig

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Nytt i privatretten. Innhold nr. 1: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo KONTRAKTSRETT

Nytt i privatretten. Innhold nr. 1: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo KONTRAKTSRETT Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 1/2004 KONTRAKTSRETT AVTALERETT HR-2002-00940a Feilprisingsdommen, avsagt 30.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet Oppdragsrapport nr. 4-2007 Eivind Stø, Randi Lavik & Eivind Jacobsen Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet SIFO 2007

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99 Økonomiske analyser 2/99 Dan Arild Gallefoss Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 4 milliarder kroner.

Detaljer