Innhold. Styrets beretning Regnskap Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Styrets beretning 2013 4. Regnskap 2013 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12"

Transkript

1 Årsberetning 2013

2

3 Innhold Styrets beretning Regnskap Revisors beretning 10 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Finansklagenemnda (FinKN) 16 Forsikring sekretariat 16 Forsikring nemndene 21 FinKN Skade 21 FinKN Eierskifte 22 FinKN Person 23 FinKN Forsikring samlede tall for nemndene 24 Særlig om de ikke-aksepterte (IA) nemndsuttalelsene 25 Bank, finans og verdipapirfond sekretariat 28 Bank, finans og verdipapirfond - nemnda 30 Et utvalg av nemndsuttalelser i Avtale om Finansklagenemnda 40 Vedtekter for Finansklagenemnda 45 Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda 53 FinKN Årsberetning 2013 [3]

4 Styrets beretning 2013 Finansklagenemnda (FinKN) behandler tvister som oppstår mellom et finansselskap og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Virksomheten er basert på en avtale mellom Forbrukerrådet (FR), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Finans Norge (FNO), Finansieringsselskapenes Forening (Finfo) og Verdipapirfondenes forening (VFF). Kontoret ligger i Oslo. Det forutsettes fortsatt drift. Avtalepartene inngikk en Partneravtale og utarbeidet Vedtekter som trådte i kraft 1. juli Revidert avtale og reviderte vedtekter trådte i kraft 1. januar Styret i FinKN vedtok Saksbehandlingsregler som trådte i kraft 1. februar Reviderte saksbehandlingsregler trådte i kraft fra 1. januar Styret FinKNs styre avholdt 7 styremøter og behandlet 42 saker i Administrasjon og personal Pr 31. desember 2013 hadde FinKN 36 fast ansatte, fordelt på 6 ledere, 21 jurister og 9 i øvrige kontorfunksjoner. En administrativ stilling var vakant. Kjønnsfordelingen var 27 kvinner og 9 menn. Ledelsen består av 4 kvinner og 2 menn. Kontoret har i 2013 hatt 4 ansatte ute i permisjon. Ansatte avlønnes ut fra kvalifikasjoner uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsevne. FinKN tilstreber å rekruttere bredt. Sykefraværet i 2013 var 2,6 % legemeldt fravær og 1,6 % egenmeldt fravær. I 2012 var 4,2 % legemeldt fravær og 1,9 % egenmeldt fravær. Det har ikke vært noen skader eller ulykker på arbeidsplassen i Det gjennomføres målinger for å kartlegge arbeidsmiljøet og årets resultat var godt. FinKN er IA-bedrift og følger opp langtidssykemeldte i tett samarbeid med behandlende lege og Nav. Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Økonomi FinKN er finansiert ved at de finansselskap som er tilsluttet klageordningen betaler gebyr for hver sak som behandles i sekretariatet og i nemnda. I tillegg betaler finansselskap som ikke er medlem hos en av avtalepartene tilknytningsavgift og årsavgift. Oppgaver sekretariat Totalt mottok sekretariatet skriftlige saker i 2013, mot saker i Det er en oppgang på 324 saker. Det ble avsluttet saker i 2013, mot saker i Sekretariatet hadde i 2013 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker på 22 uker. I 2012 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker på 29 uker. Innenfor området Forsikring ble det mottatt skriftlige saker i 2013, mot i Dette er en økning på 69 saker målt mot Det ble avsluttet saker i 2013, mot saker i Innenfor Forsikring ble 16,8 % løst helt eller delvis i favør forbruker ved sekretariatets behandling, mot 21,4 % i saker fant ikke sin endelige løsning i sekretariatet, og ble overført til behandling i nemnd. Sekretariatet hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle forsikringssaker på 23 uker. I 2012 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 32 uker. Dette fordeler seg i 2013 slik for de ulike områder: [4] FinKN Årsberetning 2013

5 Skade Det ble mottatt 2001 saker innenfor området Skade i Det ble avsluttet saker. Av disse ble 150 saker overført til nemndsbehandling saker ble endelig avgjort i sekretariatet. Av disse ble 17 % løst helt eller delvis i favør forbruker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, inklusive saker avsluttet ved overføring til nemnd, var på 23 uker. Person Det ble mottatt saker innenfor området Person i Det ble avsluttet saker. Av disse ble 129 saker overført til nemndsbehandling saker ble endelig avgjort i sekretariatet. Av disse ble 18 % løst helt eller delvis i favør forbruker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, inklusive saker avsluttet ved overføring til nemnd, var på 22 uker. Eierskifte Det ble mottatt 440 saker innenfor området Eierskifte i Det ble avsluttet 501 saker. Av disse ble 140 saker overført til nemndsbehandling. 361 saker ble endelig avgjort i sekretariatet. Av disse ble 12 % løst helt eller delvis i favør forbruker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, inklusive saker avsluttet ved overføring til nemnd, var på 29 uker. Annet Det ble mottatt 72 saker som ikke faller inn under ovennevnte områder i Det ble avsluttet 62. Av disse ble 8 % løst helt eller delvis i favør forbruker. Gjennomsnittlig behandlingstid var på 11 uker. Innenfor området Bank, finans og verdipapirfond (heretter benevnt Bank) ble det mottatt 977 skriftlige saker i 2013, mot 718 i Dette er en oppgang på 259 saker. I tillegg mottok Bank saker i 2013 vedrørende strukturerte spareprodukter, som aksjeindeksobligasjoner og bankinnskudd med aksjeavkastning. I 2012 mottok Bank 39 saker i denne kategorien. Innenfor området Bank ble det avsluttet 827 skriftlige saker i 2013, mot 743 saker i I 2013 ble 16,9 % løst helt eller delvis i favør forbruker ved sekretariatet behandling, mot 17,5 % i saker fant ikke sin endelige løsning i sekretariatet, og ble overført til behandling i nemnd. Sekretariatet hadde i 2013 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle banksaker på 18 uker. I 2012 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 19 uker. Klager på sammensatte spareprodukter inngår ikke i tallene over. Det er til sammen registrert innkommet saker pr 31. desember Etter at dom falt i den såkalte Røeggen-saken i mars 2013, ble saksbehandlingen av disse klagene tatt opp. Pr utgangen av 2013 er saker ferdigbehandlet. Oppgaver nemnd Nemndene avga totalt 632 uttalelser i 2013, mot totalt 664 uttalelser i Av det samlede antallet avgitte uttalelser i 2013, ble 32,1 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 34,0 % i Dette fordelte seg slik i de ulike nemndene: FinKN Skade avga 186 uttalelser i 2013, mot 234 i Av disse ble 36 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 31,6 % i Nemnda hadde i 2013 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 16 uker. I 2012 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 23 uker. FinKN Person avga 187 uttalelser i 2013, mot 206 i Av disse ble 33,7 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 31,6 % i Nemnda hadde i 2013 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 26 uker. I 2012 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 33 uker. Nemnda skal utvides med 2 medisinsk sakkyndige medlemmer i saker som gjelder spørsmål om finansselskapet har saklig grunn til å nekte inngåelse av en personforsikringsavtale. I 2013 ble det gjennomført ett møte med utvidet nemnd. FinKN Eierskifte avga 144 uttalelser i 2013, mot 113 i Av disse ble 42,4 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 57,5 % i Nemnda hadde i 2013 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 24 uker. Det er samme saksbehandlingstid som i FinKN Årsberetning 2013 [5]

6 FinKN Bank avga 115 uttalelser i 2013, mot 111 i Av disse ble 10,4 % løst helt eller delvis i favør forbruker, mot 19,8 % i Nemnda hadde i 2013 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 9 uker. Det er samme saksbehandlingstid som i Internasjonalt FinKN deltar i FIN-NET, som er et EØS-samarbeid vedrørende behandling av grenseoverskridende utenomrettslige klager på bank- og forsikringstjenester. Med grensesak menes saker hvor kunde og finansselskap er i ulike land og det kan være spørsmål om hvilket lovregime eller klageinstans saken hører inn under. I 2013 ble det ikke meldt noen grensesaker og avsluttet 4. En sak ble overført klagekontor utland. Ingen saker ble avsluttet i nemnd. I 2012 ble det meldt inn 4 grensesaker og 5 ble avsluttet. Ingen saker ble i 2012 overført klagekontor utland. Ingen saker ble avsluttet i nemnd. Virksomheten i 2014 FinKN gjennomførte et prosessforbedringsprosjekt i 2012 og iverksatte en rekke endringer av organisering og interne arbeidsprosesser mot slutten av året. I 2013 har det vært arbeidet videre med dette. Resultatet har vært positivt i form av redusert saksbehandlingstid, og ved inngangen til 2014 er det lavt antall saker i restanse i både sekretariat og nemnder. Arbeidet med ytterligere redusert saksbehandlingstid vil fortsette, og det er satt nye mål for Arbeidet med å etablere en plattform for elektronisk saksbehandling ble startet i april 2013, og pågikk gjennom året. I 2014 vil nytt klageskjema være ferdig utviklet og lagt ut på hjemmesiden til bruk. Deretter vil sikker digital postforsendelse bli etablert, før et system for håndteringen av elektroniske dokumenter i den interne saksbehandlingen utvikles og implementeres. For Bank er det i styrets beretning redegjort for den betydelige beholdningen av saker innenfor strukturerte spareprodukter. Det skal saksbehandles mer enn saker, som kommer i tillegg til den ordinære saksbehandlingen. Ca. halve porteføljen ble ferdigbehandlet i 2013, og målet er at de resterende sakene blir behandlet ferdig innen 1. juli I tillegg til bruk av interne personalmessige ressurser er det hentet inn ressurser fra et advokatfirma. Det har pågått et arbeid med revisjon av FinKNs avtale, vedtekter og saksbehandlingsregler i FinKN vil på bakgrunn av de gjennomførte endringene anmode om offentlig godkjennelse i Oslo, 26. februar 2014 Torgeir Høverstad (FNO) styreleder Øyvind Flatner (FNO) Toril Melander Stene (FR) Jorge Jensen (FR) Bernt Zakariassen (VFF) Eva-Lill Strandskogen (FNO) nestleder Merete Christensen Bernau (FNO) Ingeborg Flønes (FR) Anne-Lise Løfsgaard (Finfo) Ingebjørg Harto (NHO) [6] FinKN Årsberetning 2013

7 Regnskap 2013 Resultatregnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Gebyrinntekter Sum inntekter Lønnskostnader 1, 2, Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum overføringer Balanse per Note Eiendeler Anleggsmidler og varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler og fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld FinKN Årsberetning 2013 [7]

8 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Inntekter Finansklagenemndas løpende drift finansieres med gebyrer innbetalt fra finansselskapene. Gebyrene utfaktureres og inntektsføres i regnskapsåret. Gebyrene fastsettes på grunnlag av budsjetterte kostnader i regnskapsåret, og fordeles på finansselskapene i forhold til tidligere innmeldte saker. Ved spesielt store saker som vil kreve ressurser ut over Finansklagenemndas normale kapasitet, kan Finansklagenemda innhente finansiering på forhånd og inntektsføre i takt med at kostnadene påløper. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivinger. Avskrivingene er beregnet på grunnlag av kostpris og avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. I tillegg er det foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet. Andre fordringer er ført opp til pålydende. Skatt Finansklagenemnda er en skattefri institusjon og er etter skattelovens 2-32 fritatt for formues- og inntektskatt. 1. Antall ansatte Kontoret har 36 fast ansatte per Ytelser til ledende personell m.v. Det er ikke utbetalt styrehonorar i Administrerende direktør 2013 Lønn Andre trekkpliktige ytelser Sum Honorar til revisor Revisjon Regnskapsmessig bistand Rådgivning - bistand Sum eks. mva 4. Spesifikasjon av fri egenkapital Egenkapital Årets overskudd Egenkapital pr [8] FinKN Årsberetning 2013

9 5. Spesifikasjon av varige driftsmidler Programvare mv Kontormaskiner Webutvikling Inventar Sum Kostpris Anskaffet i året Avgang i året Kostpris pr Akkumulert avskr. tidligere år Akkumulert avskr. årets avgang Årets avskriving Akkumulerte avskrivinger Bokført verdi Avskrivingssatser 3 år 3 år 10 år 5 år 6. Lønnskostnader Lønninger Refusjon av sykepenger mv Folketrygd (AGA) Pensjonspremie Forsikringer personalet Annen personalkostnad Sum Personer ansatt etter september 2012 har innskuddsbasert pensjonsordning. Pensjonsforsikringen tilfredsstiller kravet til obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har også en ytelsesbasert pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen er en sikret ordning hvor innskuddene betales inn til et forsikringsselskap. I henhold til reglene i NRS 8 for små selskap kan nemnda dermed unnlate å balanseføre pensjonsforpliktelsen i sitt regnskap. 7. Tinglyste heftelser Det er ingen tinglyste heftelser. 8. Bundne midler Selskapet har bundne midler med kr ,- på skattetrekkskonto og kr ,- på depositumskonto. Totale bundne midler utgjør kr ,-. 9. Forskuddsfakturerte tilskudd Finansklagenemda har forskuddsfakturert medlemmene for anslåtte fremtidige kostnader til behandlingen av saker i forbindelse med strukturerte spareprodukter. Ved inngangen til 2013 utgjorde dette beløpet kr 12 millioner. Kr 8,2 milloner har blitt brukt på behandlingen av de strukturerte spareproduktene i løpet av året. Ved utgangen av 2013 gjenstår det kr 3,8 mill. Dette beløpet føres som kortsiktig gjeld i regnskapet og er en periodisering av inntekter for å møte fremtidige kostnader. FinKN Årsberetning 2013 [9]

10 Revisors beretning [10] FinKN Årsberetning 2013

11 FinKN Årsberetning 2013 [11]

12 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN Styret i FinKN Styreleder: Torgeir Høverstad, Oslo Pensjonsforsikring AS Nestleder: Eva-Lill Strandskogen, DNB Bank ASA Styremedlemmer: Merete C. Bernau, Protector Forsikring ASA Øyvind Flatner, Finans Norge Jorge Jensen, Forbrukerrådet Ingeborg Flønes, Forbrukerrådet Toril Melander Stene, Forbrukerrådet Bernt Zakariassen, Verdipapirfondenes forening Anne-Lise Løfsgaard, Finansieringsselskapenes forening Ingebjørg Harto, Næringslivets Hovedorganisasjon Varamedlemmer: Kristin Bjørken, Finans Norge Bertil Søfteland, Tryg Lise Karlsen, Oslo Pensjonsforsikring AS Stefi Kierulf Prytz, Finans Norge Audun Skeidsvoll, Forbrukerrådet Linette Heiberg, Forbrukerrådet Helga Skofteland, Forbrukerrådet Lasse Ruud, Verdipapirfondenes forening Jan Fredrik Haraldsen, Finansieringsselskapenes forening Alexander Henriksen - Næringslivets Hovedorganisasjon [12] FinKN Årsberetning 2013

13 Medlemmer i nemndene FinKN Bank FinKN Skade Leder: Lagdommer Cecilie Østensen, Borgarting lagmannsrett til 15.2 Karen-Anne Gussgard, tidligere dommer i Høyesterett fra 1.2 Nestleder: Professor, dr juris Trygve Bergsåker, Universitetet i Oslo Medlemmer: Elisabeth Kruge, DNB Bank ASA Erik Bøhn, Danske Bank Nils Henrik Heen, Forbrukerrådet Paal Bjønness, Forbrukerrådet Jan Fredrik Haraldsen, Finansieringsselskapenes forening Mette Petersen, Verdipapirfondenes forening Varamedlemmer: Marianne Uppman, Bank 1 Oslo Akershus AS Per Kjetil Lilleskare, Storebrand ASA Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet Andrè Said, SEB Kort Bank AB, Oslofilialen Siv Blanca Børge-Ask, Verdipapirfondenes forening Leder: Professor, dr juris Trine-Lise Wilhelmsen, Universitetet i Oslo Nestleder: Lagdommer Bjørn Lillebergen, Gulating lagmannsrett Medlemmer: Elisabeth Okkenhaug, If Skadeforsikring Anne Glæsel, Gjensidige Forsikring ASA Paal Bjønness, Forbrukerrådet Valentina Beqiri Faye-Schjøll, Forbrukerrådet Halvor E. Sigurdsen, Næringslivets Hovedorganisasjon Lars Erik Lundgaard, Norsk Teknologi Varamedlemmer: Kjell Sofus Nielsen, Gjensidige Forsikring ASA Nora Lund Lefdal, Tryg Forsikring Marianne Kvanvik, Protector Forsikring ASA Claus Listerud, Protector Forsikring ASA - til 1.9 Andreas Sjursen, Tryg Forsikring Ole Smedsrud, Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Alexander Bolann, DNB Bank ASA - til 1.3 Anne Aarestrup, DNB Bank ASA - fra 1.3 Line Solveig With, NCL Helga Skofteland, Forbrukerrådet Mia Ebeltoft, Finans Norge Øyvind Flatner, Finans Norge Andreas Pihlstrøm, Næringslivets Hovedorganisasjon - fra 1.9 FinKN Årsberetning 2013 [13]

14 FinKN Eierskifte FinKN Person Leder: Professor, dr juris Trygve Bergsåker, Universitetet i Oslo Nestleder: Lagdommer Bjørn Lillebergen, Gulating lagmannsrett Medlemmer: Elisabeth Okkenhaug, If Skadeforsikring Anne Glæsel, Gjensidige Forsikring ASA Jarle Vinje, Forbrukerrådet Kristin Sundby, Forbrukerrådet til 1.4 Thomas Iversen, Forbrukerrådet fra 1.4 Halvor E. Sigurdsen, Næringslivets Hovedorganisasjon Lars Erik Lundgaard, Norsk Teknologi Varamedlemmer: Kjell Sofus Nielsen, Gjensidige Forsikring ASA Nora Lund Lefdal, Tryg Forsikring Marianne Kvanvik, Protector Forsikring ASA Claus Listerud, Protector Forsikring ASA til 1.9 Andreas Sjursen, Tryg Forsikring Ole Smedsrud, Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Alexander Bolann, DNB Bank ASA til 1.3 Line Solveig With, NCL Mia Ebeltoft, Finans Norge Øyvind Flatner, Finansnæringens Fellesorganisasjon Thomas Iversen, Forbrukerrådet til 1.4 Marita Lian, Forbrukerrådet fra 1.4 Andreas Pihlstrøm, Næringslivets Hovedorganisasjon fra 1.9 Ledere: Tidligere dommer i Høyesterett Karen Maria Bruzelius Nestleder: Lagdommer Bjørn Lillebergen, Gulating lagmannsrett Medlemmer: Mildrid Felland, Gjensidige Kristin Tysse Sangolt, Tryg Paal Bjønness, Forbrukerrådet Ingebjørg Kiil, Forbrukerrådet Bård Natvig, Diakonhjemmet Olav Røise, Ullevål Sykehus Varamedlemmer: Leif Raanes, Nordea Liv Øyvind Flatner, Finans Norge Helga Skofteland, Forbrukerrådet Kjetil Stien, Storebrand ASA Grethe Borchgrevink, St. Olavs Hospital [14] FinKN Årsberetning 2013

15 Ansatte i sekretariatet for FinKN Administrerende direktør Harald Sverdrup IT-konsulent Tone Andersen Avdeling Bank, finans og verdipapirfond Avdelingsleder/advokat Marit Strand Advokater: Helle E. Woxholth Trygve Heyerdahl Bendik Kværnø Advokatfullmektiger: Hilde Hammerstad Sekretær: Siv Iren Indal Avdeling Person Avdelingsleder/advokat Ivar Rytter Advokater: Hilde Nordstrand Kapskarmo Eli Cathrine Johansen Advokatfullmektiger: Kari-Anne Klouman Bente Bøe Christophersen Eva Bergstrøm Hanna Norum Motzfeldt Sekretær: Aud Mikalsen Avdeling Skade/Kollisjon Avdelingsleder/advokat Mette Skolmli Advokater: Arne Gløer Hoel Christian Enersen Advokatfullmektiger: David Schiøtt Cathrin Stenberg Sekretær: Inger Lise Bollom Avdeling Skade/Eierskifte Avdelingsleder/advokat Lotta Bjørknes Advokater: Charlotte Egner Marielle Hattrem Øverby Elisabeth Aas Nilsen Øystein Johansson Saltveit Advokatfullmektiger: Marie Lea Hege Skarning Sekretær: Kjersti Nilsen Administrasjonsavdelingen Avdelingsleder Randi Myrvang Administrativt ansatte: Marianne Berg Sandvold Hege Karlsrud Ellen Holt Overå Jon Anders Walstad Vikarer: Carina Marlen Olaussen advokatfullmektig Maria Charlothe Olsen juridisk konsulent May-Lene Iversen juridisk konsulent Siri Sandvold sekretær Kristine B. Ahlsen sekretær Sluttet i 2013: Espen Holm Jensen advokat Kjersti Sandvig advokat Gunn Haugum advokatfullmektig Pål Foss Digre advokatfullmektig Øivind Bjerknes advokatfullmektig Dan Robert Sanengen sentralbord/resepsjon FinKN Årsberetning 2013 [15]

16 Finansklagenemnda (FinKN) FinKN behandler tvister som oppstår mellom finansselskap og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Et eget sekretariat behandler sakene før de eventuelt går til nemndsbehandling. I det etterfølgende presenteres tall for sekretariat og nemnd for «Forsikring» og «Bank, finans og verdipapirfond». Forsikring sekretariat Mottatte klager - fordelt på produkt Produkt Eierskifte Sum Eierskifte Motorvogn Motorvogn kollisjon Bygning innbo Ansvar Reise Rettshjelp Båt Verdigjenstand Husdyr Transport/maskin/spesiell næring Andre utgår fra Sum Skade Reisesyke Ulykke Yrkesskade Liv Liv uføredekninger Sykdom Legemiddel Motorvogn personskade Andre utgår fra Ansvar Person ny fra Sum Person Generelle spørsmål Ukjent produkt Sum Totalt [16] FinKN Årsberetning 2013

17 Noen hovedtrekk Innenfor området Forsikring er det et relativt stabilt antall mottatte klager i de seneste årene. Innen skadeforsikring, inkl eierskifte, er det en økning med 88 saker fra 2012 til Innen personforsikring er det en reduksjon med 52 saker fra 2012 til Innenfor de enkelte fagområdene Bygning-innbo er den største gruppen av saker innen skadeforsikring. Problemstillingene er varierte. Mange saker gjelder dekningsomfang, erstatningsoppgjør, premiespørsmål, svik, eller brudd på sikkerhetsforskrifter Motorvogn/motorvogn kollisjon er den andre store gruppen av saker. Innenfor motorvogn er det svært ulike problemstillinger som preger bildet. Mange saker angår premie, svik, oppsigelse, dekningsomfang, eller spørsmål om grov uaktsomhet. Reise er preget av spørsmål om forbruker har sannsynliggjort tyveri, og om det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter Eierskifte. Mange saker er preget av at forbruker (kjøper) påberoper seg et høyt antall reklamasjonsmessige forhold, hvilket stiller krav til innhenting av mye dokumentasjon. Problemstillingene er ofte preget av spørsmål om det er gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Mangelfull drenering og utette tak er ofte angitt som skadeårsak, og vi ser en tendens til at flere klagesaker gjelder eierskifteselskapets regresskrav mot selger. Liv er den største gruppen av det vi definerer som personforsikring og omfatter alt knyttet til dødsrisiko -og uføredekninger, helsebedømmelse, pensjon og livrenter, samt andre problemstillinger knyttet til FAL`s del B. Den største enkeltgruppen er knyttet til ulike uføredekninger og omfatter bl.a. klager rettet mot bruk av karensbestemmelser og/eller individuelle helsebegrensninger knyttet til avtalen. Yrkesskade er den nest største gruppen. Vi mottar en rekke saker som springer ut av selve arbeidsskadebegrepet, eksempelvis skade oppstått ved pleie av personer. Vi har også mange saker som gjelder spørsmål om årsakssammenheng mellom hendelse og senere situasjon. Med hensyn til Legemiddel bemerkes det at det fra 1. januar 2004 er Norsk Legemiddelforsikring AS (NLF) som er forsikringsgiver for legemiddelforsikringer. NLF er et heleid selskap av Legemiddelansvarsforeningen (LAF), med det formål å yte forsikring i henhold til produktansvarslovens krav. Frem til 1. januar 2004 var det Legemiddelforsikrings-poolen (LMFP) som leverte legemiddelforsikring til produsenter og importører. FinKN håndterer klageordningen fordi vi her står overfor en produktansvarsforsikring som reguleres av Lov om Produktansvar og Forsikringsavtaleloven (FAL). Fra mars 2010 har NLF meldt seg ut av klageordningen og i dag er det kun saker som hører inn under LMPF s ansvarsområdet som kan behandles via vår klageordning. Kategorien ukjent produkt er begrunnet med at det alltid vil være en andel saker der det går noe tid før det blir avklart hva som er korrekt produkt. De sakene hvor FinKN ved årsskiftet ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon til å angi korrekt produkt, vil stå som ukjent produkt i tabellen over. Avsluttet i sekretariat - fordelt på produkt Produkt Motorvogn Motorvogn kollisjon Bygning innbo Ansvar Reise Rettshjelp Båt Verdigjenstand Husdyr Transport/maskin/spesiell næring Andre utgår fra Sum Skade FinKN Årsberetning 2013 [17]

18 Avsluttet i sekretariat - fordelt på produkt forts Sum Skade Overført nemnd Sum Skade endelig avsluttet i sekretariat Favør forbruker Favør forbruker i % ,2 Gjennomsnittlig behandlingstid (uker), inkl. saker avsluttet overført nemnd Produkt Eierskifte Overført Nemnd Sum Eierskifte endelig avsluttet sekretariat Favør forbruker Favør forbruker i % ,2 Gjennomsnittlig behandlingstid (uker), inkl. saker avsluttet overført nemnd Produkt Reisesyke Ulykke Yrkesskade Liv Liv uføredekning Sykdom Legemiddel Motorvogn personskade Andre utgår fra Ansvar Person ny fra Sum Person Overført Nemnd Sum Person endelig avsluttet sekretariat Favør forbruker Favør forbruker i % ,5 Gjennomsnittlig behandlingstid (uker), inkl. saker avsluttet overført nemnd Produkt Generelle spørsmål Ukjent produkt Sum Annet - endelig avsluttet sekretariat Favør forbruker Favør forbruker i % ,1 Gjennomsnittlig behandlingstid (uker) [18] FinKN Årsberetning 2013

19 Avviste saker Av de sakene som ble avsluttet i sekretariatet i 2013, ble 238 saker avvist. Dette utgjør 5,8 % av alle avsluttede saker i sekretariatet. Tilsvarende andel for 2012 var 6,4 %. Avvisningen skjer i hovedsak iht. saksbehandlingsreglene for Finansklagenemnda, pkt. 5. Resultat for saker avsluttet i sekretariat Resultat Saker avsluttet i sekretariatet Saker avsluttet ved overføring til nemnd Saker med endelig resultat i sekretariat Favør forbruker Favør forbruker i % 25,4 25,3 18,7 Favør forbruker viser antall saker med endelig resultat i sekretariat i favør forbruker, dvs medhold for forbruker. Det gjøres oppmerksom på at andel favør forbruker omfatter både helt og delvis medhold. Tallene viser hva finansselskapene frivillig har akseptert av løsninger, og ikke eksempelvis hva sekretariatet i FinKN har anbefalt. Antall saker avsluttet i nemnd og resultat i favør forbruker i nemnd, fremgår under avsnitt «Forsikring nemndene». Endelig avsluttet i sekretariat, antall og resultat fordelt pr finansselskap Finansselskap Antall meldt i sekretariat Antall endelig avsluttet i sekretariat Antall medhold forbruker, endelig avsluttet i sekretariat Gjensidige Forsikring Tryg Forsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS If Skadeforsikring Protector Forsikring ASA AmTrust International Underwriters Ltd DNB Skadeforsikring AS Eika Forsikring Skade AS Codan Forsikring Storebrand Forsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring AS Frende Skadeforsikring AS Unison Forsikring AS Europeiske Reiseforsikring NEMI Forsikring ASA Storebrand Livsforsikring AS KLP Skadeforsikring AS DNB Livsforsikring ASA Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Agria Dyreforsikring FinKN Årsberetning 2013 [19]

The Norwegian Financial Services Complaints Board 2014 Summary 12

The Norwegian Financial Services Complaints Board 2014 Summary 12 Årsberetning 2014 Innhold Styrets beretning 2014 4 Regnskap 2014 7 Revisors beretning 10 The Norwegian Financial Services Complaints Board 2014 Summary 12 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2012 4. Regnskapet 2012 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12

Innhold. Styrets beretning 2012 4. Regnskapet 2012 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Årsberetning 2012 Innhold Styrets beretning 2012 4 Regnskapet 2012 7 Revisors beretning 10 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Finansklagenemnda (FinKN) 16 Forsikring sekretariat 16 Forsikring

Detaljer

BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009

BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009 BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009 BANKKLAGENEMNDA Postboks 6855, St. Olavs plass 0130 OSLO innhold side Årsberetning 1 Statistikk 6 Bankklagenemndas uttalelser

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST Kreditorforeningen Vest har satset på Vest-Norge siden 1898 I 2010 hadde vi ca. 1.300 oppdragsgivere i Vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer