Overvåkningsprogram Rommen avfallsdeponi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overvåkningsprogram Rommen avfallsdeponi"

Transkript

1 Overvåkningsprogram Rommen avfallsdeponi Forurensningsseksjonen, 02/2012

2 Innhold Historikk... 2 Generell informasjon... 3 Vannovervåkning... 3 Målepunkter... 4 Prøvetakingsmetode... 7 Kvantitet... 7 Analyseparametere og målefrekvens... 7 Gass Drift av gassanlegget Emisjonsmålinger Måleparameter/-metodikk og grenseverdier Setningskontroll Referanser Historikk Rommen avfallsfylling ble brukt av Oslo kommune i perioden 1959 til Fyllingsområdet benyttes i dag til idrettsbaner, friområde og noe næring/industri/lager. Det er anlagt flere veier på/i de forurensede massene; Østre Aker vei, Haavard Martinsens vei, Kristoffer Robins vei og Maria Dehlis vei. Mye av det gamle deponiområdet er fremdeles eid av Oslo kommune, den formelle eier er Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY). EBY har siden 2006 vært ansvarlig for å følge opp etterdriften av fyllingen. Siden deponiet ble lagt ned er det gjennomført en rekke undersøkelser og utredninger. Oslo kommune v/avdeling for miljørettet helsevern foretok på begynnelsen av 1990-tallet en studie av fyllingens historie, utbredelse og problemer knyttet til deponigass og sigevann. NGI gjennomførte så omfattende kontroll og overvåking i perioden I perioden ble det gjennomført overvåking av sigevann fra deponiet til lokale vannforekomster og avløpsnettet. Overvåkingen ble gjennomført av Interconsult. Oslo kommune fikk i brev av beskjed fra Fylkesmannen om at kommunens beslutning om å avslutte overvåkingen etter 1. kvartal 2002 ikke var i samsvar med pålegg om overvåking av Kravet til overvåking var i følge miljømyndigheten ikke tidsbegrenset, og overvåkingen frem til 2002 viste at det var uklarheter rundt sigevannsmengder og sigevannets spredningsveier. Kommunen ble også pålagt å gjennomføre en miljørisikovurdering av Rommen avfallsfylling, samt å komme med forslag til nytt kontroll og overvåkingsprogram. Ny miljørisikovurdering ble gjennomført høsten 2005 av Hjellnes COWI og NGI, nytt kontroll- og overvåkingsprogram ble utarbeidet i Siden 2006 har overvåkningen blitt utført i regi av EBY. Siden den gang har det skjedd store oppgraderinger av teknisk infrastruktur på deponiet. Programmet har fulgt samme opplegg i femårsperioden, med enkelte justeringer ift. prøvetaking og kjemiske analyseparametere. Det dukker stadig opp nye miljøgifter vi ønsker å kartlegge. Basert på erfaringer fra arbeidet som er gjort underveis, og i forbindelse med at rapporteringen fra og med 2010 blir gjort via Altinn, var det behov for en ny revisjon av programmet fra Hovedtrekkene fra overvåkningsprogram av 2006 er beholdt. 2

3 Generell informasjon Dette overvåkningsprogrammet gjelder i perioden og er en del av kvalitetssystemet for Rommen avfallsdeponi (jfr. prosedyre i EBYs miljøstyringssystem). Forurensningsseksjonen (FUS) i EBY er ansvarlig for at overvåkingsprogrammet følges. Vannprøvetaking og andre overvåkningsoppgaver utføres av driftspersonell fra FUS eller innleide konsulenter. Gjennom Altinn.no-systemet rapporteres kvalitative og kvantitative data innen 1. mars påfølgende år. For utdyping av resultatene (tidstrender, vurderinger, kommentarer osv.) benyttes funksjonen Vedlegg. Vedlegget benyttes i tillegg til: - Presentasjon av oversiktskart som viser overvåkningspunktene for vann, med kartkoordinater der sigevannet slippes på resipient - Driftsoppsummering for gassanlegget - Oversiktskart som viser resultater av emisjonsmålinger av deponigass - Resultater fra setningsmålinger de årene dette er aktuelt (med oversikt over målepunkter) - Avviksrapportering - Oppsummering av gjennomførte tiltak på deponiet i løpet av overvåkningsperioden (rehabiliteringer m.m.) - Presentere planlagte tiltak for kommende år Rutiner ved avvik Dersom det som en følge av overvåkingen oppdages forhold som kan medføre helsefare for brukere av fyllingsområdet og som da krever ekstraordinære tiltak, skal EBY sørge for at berørte varsles. Den operative beredskapsplanen med rutiner for varsling finnes i kvalitetssystemet. Vannovervåkning Måleparametere og prøvepunkter er valgt ut på bakgrunn av resultater av tidligere undersøkelser, krav fra myndigheter, og erfaringer med gjennomføring Overvåkningen vil bestå av et basis- og et utvidet prøveprogram. De årene utvidet program gjennomføres, inkluderes også parametere fra basisprogrammet. I kommende periode er det planlagt følgende rekkefølge for gjennomføring av overvåkningsprogrammet: 2012 basis + utvidet prøveprogram (da dette ikke ble gjennomført som planlagt i 2011) 2013 basis prøveprogram 2014 basis prøveprogram 2015 basis prøveprogram 2016 basis + utvidet prøveprogram Vannprøvene tas ut en gang per år i juni måned. 3

4 Målepunkter En beskrivelse og plassering av overvåkningspunkter er beskrevet i tabellen på neste side, samt illustrert i figur 1, 2 og 3. Prøvepunktet G1 har vist seg å være en dårlig referanse for grunnvann oppstrøms deponiet, da dette vannet er mye påvirket av andre forurensningskilder (bl.a veitrafikk). Det blir satt ned en ny overvåkningsbrønn våren 2012 som erstatning, den er planlagt satt nordøst for deponiet opp mot Fossum borettslag (figur 3). Overvåkningspunktet B1 har representert et oppkomme nord i måledammen, der vannet siver ut fra en skråning som kan ha vært det gamle utløpet av Julsbergbekken. Overvåkningen har vist at kvaliteten av dette vannet har vært dårlig, men at kildene til vannet like mye skyldes avrenning fra vei og annen nærliggende virksomhet som av deponiet. Mengden vann som tilføres måledammen fra oppkommet er liten. I 2009 ble dammen ombygd og demmet noe opp, som en del av prosjektet med turvei D10 i forbindelse med Groruddalssatsingen. Etter dette har utløpet for oppkommet ligget under vann, og analyseresultatene fra 2010 og 2011 viser at det ikke lenger er mulig å skille denne kilden fra vannet ellers i dammen på grunn av fortynningseffekten. Det ble utført sedimentanalyser ved B1 i 2010 for å se om det kunne være potensiale for mobilisering av stoffer avsatt der dalbunnen tidligere lå over vann. Sedimentet tilfredsstiller tilstandsklasse 2 «God» iht. sedimentveilederen. På bakgrunn av dette, blir overvåkningspunktet B1 tatt ut av programmet. Registreres en tydelig endring i vannkvaliteten nedstrøms deponiet i forbindelse med overvåkningen, vil det uansett settes i gang kildesporing der også punkt B1 vil inngå. Tabell 1. Oversikt over målepunkter for vannanalyser Målepunkt Beskrivelse 1. S1 Sigevann Ut Kum i tilknytning til pumpestasjon ved Måledammen, antatt historisk utløp for sigevann fra fyllingen. Pumpes til avløpsnettet. 2. S5 Sigevann Overvåkningsbrønn 102A satt i avfallsmasser ved Motorsenteret (mulig løp for gamle Tokerudbekken) Internkontrollpunkt, rapporteres normalt ikke i Altinn 3. S6 Sigevann Overvåkningsbrønn 103 satt i avfallsmasser ved Motorsenteret. Internkontrollpunkt, rapporteres normalt ikke i Altinn 4. S8 Sigevann Ut Vann pumpet fra deponiet, prøveuttak i sandfang før påslipp kommunalt avløpsnett ved Kr. Robins vei 5. G1 Grunnvann, oppstrøms Overvåkningsbrønn oppstrøms deponiområdet Ny plassering i 2012 (erstatter brønn 101 brukt ) 6. G2 Grunnvann, Overvåkningsbrønn 104 sør for Garver Ytteborgs vei nedstrøms 7. B2 Overflatevann, Julsbergbekken fra øst, før utløp til Måledammen nedstrøms 8. B3 Overflatevann, nedstrøms I kulvert/bekkelukking før utløp av Tokerudbekken til Måledammen (VAV kum nr ) 9. B4 Overflatevann, nedstrøms Måledammen, ved utløp under jernbanen. Samlepunkt nedstrøms deponi + sidebekker 10. B5 Overflatevann, oppstrøms Tokerudbekken oppstrøms deponiet, før bekkelukking Referansepunkt bekk 11. B6 Overflatevann fra idrettsbaner Kum plassert på søndre fortau i Kr. Robins vei (VAV kum nr ), før påslipp overvannsnett (ledes til Julsbergbekken) 4

5 Figur 1. Alle overvåkningspunkter unntatt B5 og G1. Skravert område angir antatt utbredelse av deponiet. Sigevann pumpes fra tre sigevannsbrønner til avløpsnettet via prøvepunkt S8. 5

6 Figur 2. Referansepunktet for overflatevann; B5. Ligger ca. 600 meter nord for fyllingsområdet, i Tokeruddalen sør for Rommen golfbane. Figur 3. Planlagt plassering av nytt referansepunkt for grunnvann; G1. Etableres utenfor deponiet opp mot Fossum borettslag 6

7 Prøvetakingsmetode Sigevannskummer S1: På grunn av tidligere registrerte øyeblikksvariasjoner i væsketilførselen til S1 tas vannet ut som blandprøve ved hjelp av en automatisk sampler. Denne tar ut en delprøve hvert 10. minutt over en periode på fire timer. S8: Alle tre sigevannspumper settes i drift, og det tas en punktprøve i samlekummen S8 når det pumpes jevnt fra alle brønnene. Overvåkningsbrønner S5, S6, G1 og G2: Punktprøver direkte fra brønn til prøveemballasje ved bruk av engangspumper. Brønner lenses dagen før prøveuttak. Overflatevann B2, B4, B5: Prøver tas ut som punktprøver direkte i prøveemballasjen iht. beskrivelse i veileder for overvåkning av miljøtilstand i vann, vedlegg 5 (Direktoratet for naturforvaltning, ). B3 og B6: Uttak fra kum med god gjennomstrømning. Vannet hentes opp i plastbøtte som overføres prøveflasker umiddelbart. Kvantitet Mengden vann som pumpes fra pumpekummen ved S1 og videre til avløpsnettet beregnes av VAV på årsbasis (Inntil videre skjer dette på bakgrunn av pumpens gangtid). Mengden sigevann som pumpes ut fra sentralt deponiområde via det nye sigevannssystemet måles kontinuerlig i S8. Det er ikke lagt opp til å måle mengden overvann som går i bekker og rør på og ved fyllingen. Analyseparametere og målefrekvens SFTs veileder om overvåking av sigevann fra avfallsfyllinger (i daglig drift) og tidligere undersøkelser er benyttet som hovedgrunnlag for valg av kontrollparametere. For deponier i etterdriftsfasen er det mulig å tilpasse måleprogrammet til de faktiske forhold. Det er viktig å fange opp endringer i kvaliteten på sigevannet og påvirkningen av bekken nedstrøms, noe som gjøres ved å analysere alle prøvepunkter en gang i året på følgende indikatorparametere: ph, ledningsevne, totalt organisk karbon, bor, klorid og fenoler (ref. Miljørisikovurdering fra 2005, Hjellnes COWI AS). Sigevannspåslippene til avløpsnettet S1 + S8 (og delvis også overvann i B4 og B6) analyseres etter mal fra veilederen med enkelte tillegg der det er registrert ujevne tilførsler fra deponiet. Vi fortsetter screening av en rekke organiske miljøgifter i det 5-årige programmet, og innfører noen parametere som ikke er analysert tidligere. Parametere som er viktige for VAV og Bekkelaget renseanlegg tas med for sigevannspåslippene. I ny veileder for klassifisering av miljøtilstand i vann i henhold til vannforskriften (ref. Direktoratsgruppa Vanndirektivet, 2009) er det listet opp en rekke prioriterte stoffer i kystvann og ferskvann som tidligere ikke er overvåket. En del av disse stoffene, som kan være aktuelle i forbindelse med det gamle deponiet, tas derfor med første år for å kartlegge om de finnes i sigevann/resipient. 7

8 Alle analyser utføres på ufiltrert prøve. Temperatur, ph og ledningsevne logges ved prøveuttak. I overvåkningsbrønnene registreres også vannivå (før lensing av brønn). Tabell 2. Måleparametere og frekvens i alle overvåkningspunkter Parameter Kommentar S5 S6 S1 S8 G1 G2 B4, B6 ph Temperatur Ledningsevne Suspendert stoff Bor (B) Klorid Sporingsstoff og krav i forb. med påslipp avløpsnett Sporingsstoff og krav i forb. med påslipp avløpsnett B2, B3 B5 KOF-Cr BOF-5 TOC Tot-N Ammonium-N (NH 4 -N) Tot-P Barium (Ba) Jern (Fe) Mangan (Mn) Tungmetaller: Pb, Cd, Cr, Zn, Cu, Ni, As og Hg Magnesium (Mg) Krav i forbindelse med påslipp til kommunalt avløpsnett. Sulfat Krav i forbindelse med påslipp til kommunalt avløpsnett. Oljeforbindelser PAH (16) BTEX Akutt toksisitet screening (Microtox) Bromerte flammehemmere (PBDE, HBCD, TBBP-A) Bisfenol A *Tas også med i S5+S6 i 2012 som førstegangsscreening * Alkylfenoler og - etoksilater *Tas også med i S5+S6 i 2012 som førstegangsscreening * Fenoler Klorfenoler Tinnorganiske forbindelser Ftalater Klorbenzener Flyktige klorerte hydrokarboner Lineære alkylbenzensulfonater (LAS) *Tas også med i S5+S6 i 2012 som førstegangsscreening * Fenoksysyrer *Tas også med i S5+S6 i 2012 som førstegangsscreening * 8

9 Parameter PFAS (PFOS/PFOA) Kortkjedete klorparafiner (C10-13) Klorerte pesticider (HCB, lindan, hexaklorbutadien, endosulfan) Akutt toksisitet vannplante/alge Akutt toksisitet krepsdyr Mutagenitetstest Kommentar *Tas med i alle punkter i 2012 som screening pga. vanndirektivet. Vurderes etter dette. *Tas med i alle punkter i 2012 som screening pga. vanndirektivet. Vurderes etter dette. S5 S6 S1 S8 G1 G2 B2, B3 B5 B4, B6 * * * * * * * * * * EBY sendte søknad til VAV i 2009 om tillatelse til påslipp av sigevann til avløpsnettet. Muntlig godkjenning ble gitt i 2010, uten konkrete krav til kvalitet. EBY forholder seg derfor inntil videre til grenseverdier satt i midlertidig påslippstillatelse fra 2008: Parameter Påslippskrav /grenseverdier ph 6 9,5 Ledningsevne Ms/cm 3 - Tilleggsavgifter: Kjemisk oksygenforbruk KOF Cr Total Fosfor Tot-P 600 mg/l 8 mg/l Total Nitrogen Tot-N 60 mg/l Korrosive stoffer: Sulfat - SO 4 Magnesium - Mg Ammonium - NH 4 Klorid Cl Tungmetaller: Kadmium Cd Kvikksølv Hg Bly Pb Kobber Cu Sink Zn Nikkel Ni Krom - Cr tot Arsen As Bor B 300 mg/l 300 mg/l 60 mg/l 2500 mg/l 0,002 mg/l 0,002 mg/l 0,05 mg/l 0,2 mg/l 0,5 mg/l 0,05 mg/l 0,05 mg/l 1,0 mg/l 10 mg/l 9

10 Gass Gassanlegget på deponiet består i dag av 65 gassbrønner. Oppsamlet deponigass leveres til Tokerud varmesentral (TV) som benytter energien til boligoppvarming. Eventuell overskuddsgass fakles av ved gasspumpestasjonen (vil eksempelvis skje ved vedlikehold av gasskjelen). Drift av gassanlegget Tokerud Varmesentral står for den daglige oppfølgingen av gasspumpestasjonen (døgnvakt). Volum og prosent metan i gassen måles kontinuerlig. TV leverer data over mengde utvunnet deponigass til EBY hvert kvartal. EBY rapporterer driftsresultatene videre til Altinn.no, hvor også en driftsoppsummering for anlegget inkl. avvik blir gitt. EBY drifter gassbrønnene. Det foretas funksjonstesting av gassbrønner ca. 2 ganger per måned hvor flow, H 2 S, oksygen- og metankonsentrasjon i hver brønn måles. Brønnene innreguleres for å få best mulig gassuttak og jevn drift. Emisjonsmålinger Det kan vilkårlig oppstå emisjon av gass fra deponioverflaten der toppdekket ikke innehar den ønskede tetthet. Aktuelle måleområder/-punkter er ved setninger/sprekkdannelser i fyllingens toppdekke, områder som har avvikende vegetasjon, ved overgang toppdekke/fjell og ved tekniske installasjoner. Deponigass kan også lekke inn i overvannsnettet om det oppstår lekkasjepunkter i rørsystemene på grunn av setninger i grunnen. Måling av gasslekkasjer gjennom deponioverflaten utføres på sannsynlige punkter/områder for diffuse utslipp og stokastisk på overflaten. Det foretas minimum 20 målinger på overflaten, hovedsakelig på/ved de arealene hvor det i dag er idrettsbaner. Målingene blir gjort en gang hvert år på høsten, fortrinnsvis i september/oktober. Sluk og kummer på hele idrettsanlegget (sentralt deponiområde) kontrolleres for lekkasjer en gang per måned (totalt ca. 80 målepunkter). Om det oppdages metankonsentrasjon over satt akseptgrense (se neste avsnitt), blir det utført tiltak. Eksempler på midlertidige strakstiltak er tetting av sprekker med tetningsmasse, tetting av spetthull på kumlokk eller avsperring av kum. Mer omfattende tiltak på kummer utføres etter nærmere vurdering. Utvalgte bygninger som ligger på deponiet eller i randsonen blir kontrollmålt for deponigass en gang per år samtidig med målingene av diffuse utslipp. Enkelte bygg har installert gassvarslingssystemer hvor eier/forvalter har ansvaret for kontroll, drift og vedlikehold. EBY kontrollerer følgende bygninger; - Ungdommens Motorsenter (Kristoffer Robins vei 7) - Lager-/Verkstedbygget (Haavard Martinsens vei 27-33) - Oslo Bilauksjon (Haavard Martinsens vei 17) Måleparameter/-metodikk og grenseverdier Det benyttes bærbar hydrokarbon(hc)-detektor ved målingene, en såkalt sniffer som detekterer hydrokarboner på gassform. Mengden HC er direkte relatert til utslippskonsentrasjonen av metangass, og oppgis i ppm eller % LEL (nedre eksplosjonsgrense). 10

11 For å gjøre målinger i områder med diffuse utslipp, for eksempel gjennom toppdekket, blir det brukt en bøtte for å samle opp gassen. Den plasseres opp ned på bakken slik at deponigass som diffunderer opp fra grunnen samler seg i bøtta. Over tid vil gasskonsentrasjonen i bøtta bli lik den i toppdekket, det innstiller seg likevekt. Måleinstrumentet føres inn i bøtta via et hull i bunnen. Deteksjon av gass i sluk og kummer blir gjort ved å holde «snifferen» over eller ned i ov-slukristen eller bevege føler langs skjøten på kumlokk. Inne i bygg konsentreres søket til sannsynlige lekkasjepunkter, f. eks i forbindelse med rørgjennomføringer for EL eller VA, eller synlige sprekker i grunnmur/gulv. EBY vurderer måleverdier over 200 ppm som lekkasje av deponigass. Veiledning for biogassanlegg (DBE, 1998) anbefaler 20 % av LEL som alarmgrense innendørs (= ppm). I mangel på andre retningslinjer, benytter vi oss av dette som mal for tiltaksgrenser. Innendørs ppm; obs-område, overvåkes. - > ppm; tiltak Deponioverflate/overvannsnett ppm; overvåkes ppm; tiltak utredes - > ppm; strakstiltak 11

12 Setningskontroll Det oppstår nivåendringer/setninger i fyllingen over tid når avfallet brytes ned. Dette kan bl.a. påvirke funksjonaliteten til gassoppsamlingsanlegg og øke faren for gasslekkasjer, og er ugunstig for overvannsdreneringen. Det er etablert 6 fastpunkter ved fyllingen (FM1-FM6) og 14 målepunkter (MS1 MS14) på fyllingen. Kartet nedenfor angir plasseringen til målepunkter og fastmerker. Som det framgår er målepunktene plassert på/ved idrettsanlegget. Målingene gjennomføres hvert tredje år ved hjelp av totalstasjon. Målinger ble sist utført i 2010, slik at i kommende overvåkningsperiode vil setningskontroll utføres i 2013 og Visuelle kontroller av fyllingsområdet utføres regelmessig i forbindelse med andre overvåkningsoppgaver. Oppdages det setninger som kan medføre problemer for oppsamlingen av overvann eller deponigass, vil det bli gjennomført korrigerende tiltak i sammenheng med aktuell kommunal forvalter. Figur 4. Oversikt over målepunkter for setningskontroll og etablerte fastmerker. 12

13 Referanser - Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Rommen avfallsfylling - Overvåkingsprogram. Januar Hjellnes Cowi AS. Rommen avfallsdeponi, Miljørisikovurdering. Rapport utarbeidet for Oslo kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten Direktoratet for naturforvaltning. Veileder for overvåkning av miljøtilstand i vann SFT. Veileder om overvåkning av sigevann fra avfallsdeponier. TA-2077/ Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Veiledning om biogassanlegg. August SFT. Revidert klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i sediment. TA- 2229/ Direktoratsgruppa Vanndirektivet. Klassifisering av miljøtilstand i vann. Veileder 01:

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Risikovurdering av sigevann fra avfallsdeponier

Risikovurdering av sigevann fra avfallsdeponier Risikovurdering av sigevann fra avfallsdeponier Avfallskarakterisering - vurdering Fysisk Kjemisk Biologisk Tiltak Overdekning Gassbrønner Bunntetting Bioceller Lukt CH 4 Thomas Hartnik? Vannbudsjett Redox

Detaljer

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler Siw-Christin Taftø Om DMF Statens sentrale fagorgan i mineralsaker Underlagt Nærings- og fiskeridepartementet NFD har påtatt seg et ansvar for nedlagt

Detaljer

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Gudny Okkenhaug, Hans Peter Arp, NGI Fagtreff i Vannforeningen, 3. februar

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten Postboks 4753 Sofienberg 0506 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2003/31617 M-FO Kent Are Myhr 02.02.2006 GRUNNFORURENSNING

Detaljer

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Oslo, 08.04.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3431 Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav

Detaljer

Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte avfallsdeponi

Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte avfallsdeponi Miljøvernavdelingen Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/4195 / FMAAINO 19.10.2015 Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte

Detaljer

Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden 2006 2010. Hovedrapport

Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden 2006 2010. Hovedrapport Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden 2. Hovedrapport 2546--5-R 2. februar 22 TA-2978/22 Prosjekt Prosjekt: Dokumentnr.: Dokumenttittel: Dato: 2. februar 22 to Oppdragsgiver

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

Overvåking av avrenning til Nessielva

Overvåking av avrenning til Nessielva NOTAT Til: Fra: Bodø kommune Tor-Jørgen Aandahl Dato 2016-06-08 Overvåking av avrenning til Nessielva Dette notatet er et foreløpig notat og er laget for å vise at prøvetakingsprogrammet har kommet i gang.

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

Sammenstilling av resultater fra screeninganalyser. avfallsfyllinger. Carl Einar Amundsen, Petter Snilsberg, Stein Turtumøygard og Hege Stubberud

Sammenstilling av resultater fra screeninganalyser. avfallsfyllinger. Carl Einar Amundsen, Petter Snilsberg, Stein Turtumøygard og Hege Stubberud Sammenstilling av resultater fra screeninganalyser av sigevann fra avfallsfyllinger Carl Einar Amundsen, Petter Snilsberg, Stein Turtumøygard og Hege Stubberud I samarbeid med: Jordforsk rapport nr. 107/04

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Kostnader for forsendelse av prøvene skal være inkludert i prisene oppgis i tilbudsskjemaet.

Kostnader for forsendelse av prøvene skal være inkludert i prisene oppgis i tilbudsskjemaet. KRAVSPESIFIKASJON 1. Beskrivelse av oppdraget Tilbyder skal utføre analyser av jordprøver og vannprøver for identifisering av organiske, uorganiske og bakteriologiske parametere i prøver tatt i forbindelse

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, Miljø og naturressurser - ÅDT: 12000 - Strekning er ca. 300 m - Gj.snittlig helning

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Ansvarlig entreprenør: 1. Mudring Søknaden skal vedlegges

Detaljer

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Kilder til grunnforurensning Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Overvann kilde til spredning Med overvann menes overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater

Detaljer

Avfall Norge. Seminar: Deponi, fortsatt drift. Siv. ing. Finn B. Christensen. Måling av diffuse gassutslipp fra deponier.

Avfall Norge. Seminar: Deponi, fortsatt drift. Siv. ing. Finn B. Christensen. Måling av diffuse gassutslipp fra deponier. Avfall Norge Seminar: Deponi, fortsatt drift Måling av diffuse gassutslipp fra deponier Siv. ing. Finn B. Christensen Deponiforskriften 9-14. Kontroll og overvåking i driftsfasen I driftsfasen skal det

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Fürstlia Interesselag 1367 Snarøya Ansvarlig entreprenør:

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten

Oslo kommune Renovasjonsetaten Oslo kommune Renovasjonsetaten Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 Oslo v/ Iver Hille Dato: 18.06.2015 Deres referanse: Vår referanse.: Saksbehandler: Nils Siri Arkivkode: 14/00475-4

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 03.07.2014 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Ordinære prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Pris pr. prøve eks. mva.(kr.) Antall prøver pr. år Total eks. mva.

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune ved Bymiljøetaten til deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall,

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Dagens tema Deponiets rolle etter 2009 Deponiavgiftens «historie» Miljøkostnader fra sigevann

Detaljer

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4.

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Rv. 4 Gran grense Jaren 15.5.2012: Søknad til Kliff om fravik fra forurensningsforskiftens

Detaljer

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL epost: fmavpost@fylkesmannen.no 08.04.2016 Deres ref.: 2008/1135/FMAAVSK Vår ref.: Stein Petter Næss Søknad om endring i tillatelse etter

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Revierhavna, Hovedøya Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Oslo kommune, Bymiljøetaten Postboks 636 Løren 0507 OSLO postmottak@bym.oslo.kommune.no

Detaljer

Forvaltningens overvåking: Hva er behovene og kan ny metodikk bidra?

Forvaltningens overvåking: Hva er behovene og kan ny metodikk bidra? Forvaltningens overvåking: Hva er behovene og kan ny metodikk bidra? Miljødirektoratets overvåkingsprogrammer Miljøgifter Forsuring og eutrofiering Klima og luft Hvorfor overvåke? T Miljøgifter M I M K

Detaljer

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema April 2006 Notat nr. 4 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf +47 22 51 80 00 Fax +47 22 51 80 01 www.ramboll.no Dato:

Detaljer

ÅRSRAPPORT MILJØOVERVÅKNING 2014

ÅRSRAPPORT MILJØOVERVÅKNING 2014 ÅRSRAPPORT MILJØOVERVÅKNING 2014 OPPSUMMERING AV MILJØOVERVÅKINGSPROGRAMMET FOR LØKINGSMYRA OG HESJEDALEN AVBFALLSDEPONI HARDANGER MILJØSENTER AS Utført av: Joar Karsten Øygard 1. SAMMENDRAG I henhold

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere iht. drikkevannsforskrift Langevannverket 1 Farge mg/l Pt 20 3-17 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 29.09.2009 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Samla pris eks. mva.(kr.) prøve flasker pr. år Total eks. mva. (kr.) Nettkontroll

Detaljer

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 Notat Til : Røros kommune Att : Rune Gunleiksrud Fra : Elisabeth Lyngstad Dato : 18.09.2013 Arkivnr. : O-11080 Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 1. Bakgrunn Røros

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

MILJØRAPPORT 2014. Dokumentasjon av miljøbelastning fra avfallsbehandling på Dal Skog

MILJØRAPPORT 2014. Dokumentasjon av miljøbelastning fra avfallsbehandling på Dal Skog MILJØRAPPORT 2014 Dokumentasjon av miljøbelastning fra avfallsbehandling på Dal Skog Status: Revisjon 3 Side: 2 FORORD Det er i denne rapporten blant annet lagt vekt på å dokumentere miljøbelastningen

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Bærum kommune, Forurensing og renovasjon - Isi I og II - Revisjonsrapport

Bærum kommune, Forurensing og renovasjon - Isi I og II - Revisjonsrapport Miljøvernavdelingen Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Fagtreff i Vannforening Miljødirektoratet, Oslo 3. februar 2013

Fagtreff i Vannforening Miljødirektoratet, Oslo 3. februar 2013 Fagtreff i Vannforening Miljødirektoratet, Oslo 3. februar 2013? Kildesortering og miljøkonsekvenser for deponiene endinger i kjemisk sammensetning av sigevann Trond Mæhlum trond.mahlum@bioforsk.no Innhold

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Kolbjørn Megård Driftsassistansen 14. og 15.10.03 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing

Detaljer

Overvåking av avrenning fra skyteog øvingsfelt. Grete Rasmussen Seniorrådgiver/Dr Scient

Overvåking av avrenning fra skyteog øvingsfelt. Grete Rasmussen Seniorrådgiver/Dr Scient Overvåking av avrenning fra skyteog øvingsfelt Grete Rasmussen Seniorrådgiver/Dr Scient Innhold Overvåkingsprogram i aktive og passive SØF Lærdom fra overvåkingsprogrammet: hva påvirker utlekking av metaller

Detaljer

Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet

Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet Vidar Valen Sørlandskonsult AS (COWI AS fra mars) Sørlandskonsult AS Vår bakgrunn Miljøovervåking for alle deponier i Agder + DIM i Rogaland og Bjorstaddalen i

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere 22.10.2015 10:20:10 1/5 1 Farge mg/l Pt 20 3-11 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved /25ºC 2 4 Turbiditet

Detaljer

KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING Analyseresultater og vurderinger

KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING Analyseresultater og vurderinger Rivenes Eiendom AS Att.: Bjørn Rivenes Kvamsvegen 11 5265 YTRE ARNA DERES REF: VÅR REF: evb Bergen, 9. april 2014 DOKUMENTKODE: 615217-RIGm-BREV-140404 TILGJENGELIGHET: Åpen KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING

Detaljer

Saksliste til møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde

Saksliste til møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Saksliste til møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde Tid: Fredag 22. september 2017, kl. 10.00-12.30 Sted: Tysvær rådhus Saksliste: Sak 1 Godkjenning av referat fra

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfallsog gjennvinningsanlegg. Rensegrad ved nytt renseanlegg R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1089

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfallsog gjennvinningsanlegg. Rensegrad ved nytt renseanlegg R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1089 Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfallsog gjennvinningsanlegg. Rensegrad ved nytt renseanlegg R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1089 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Indre Hordaland Miljøverk,

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede. vassdrag ved Folldal gruver. Årsrapport 2015 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING. Hasleveien Oslo

Overvåking av gruvepåvirkede. vassdrag ved Folldal gruver. Årsrapport 2015 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING. Hasleveien Oslo DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING Overvåking av gruvepåvirkede ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no vassdrag ved Folldal gruver Årsrapport 2015 OPPDRAGSNR. A079643 VERSJON

Detaljer

Tillatelse til avslutning og etterdrift av avfallsdeponi etter forurensningsloven og avfallsforskriften. Driftsansvarlig: Sperre Støperi AS

Tillatelse til avslutning og etterdrift av avfallsdeponi etter forurensningsloven og avfallsforskriften. Driftsansvarlig: Sperre Støperi AS Tillatelse til avslutning og etterdrift av avfallsdeponi etter forurensningsloven og avfallsforskriften Driftsansvarlig: Sperre Støperi AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om

Detaljer

Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden Renseeffekt for lokale behandlingsanlegg for sigevann.

Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden Renseeffekt for lokale behandlingsanlegg for sigevann. Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden 6. Renseeffekt for lokale behandlings for sigevann. Vedleggsrapport 56--6-R. februar TA-977/ Prosjekt Prosjekt: Miljøgifter i sigevann

Detaljer

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning Snøsmelteanlegget i Oslo Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning NCCs presentasjon: 1. Tidligere snøhåndtering behovet for en ny løsning 2. Miljøregnskap 3. Tillatelse til drift

Detaljer

Kurs i miljøtilstand 21. oktober Miljøgifter tilstandsvurdering og klassifisering

Kurs i miljøtilstand 21. oktober Miljøgifter tilstandsvurdering og klassifisering Kurs i miljøtilstand 21. oktober 2009 Bård Nordbø SFT Miljøgifter tilstandsvurdering og klassifisering Miljøgifter bakgrunn Stoffer som utgjør et problem har en eller flere av følgende egenskaper. Giftig

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

Bunndyrundersøkelse HUNNSELVA - nedstrøms industriparken

Bunndyrundersøkelse HUNNSELVA - nedstrøms industriparken Bunndyrundersøkelse 2016 HUNNSELVA - nedstrøms industriparken Status: Revisjon 3 Side: 2 1 SAMMENDRAG MED KONKLUSJON... 3 2 MÅLSETNING... 4 2.1 Hensikt... 4 2.2 Tidsramme... 4 3 FYSISKE KVALITETSELEMENTER

Detaljer

Bokn olieudskiller type OBK 90 l/s, vurdering af udskillereffektivitet

Bokn olieudskiller type OBK 90 l/s, vurdering af udskillereffektivitet Bokn Plast Postboks 177 4291 KOPERVIK Norge 21. maj 2007 uhi Vedr.: Bokn olieudskiller type OBK 90 l/s, vurdering af udskillereffektivitet Rørcentret har tidligere prøvet Bokn type OBK 20 l/s med henblik

Detaljer

Overvåking av sigevann i Indre havn

Overvåking av sigevann i Indre havn Horten kommune Overvåking av sigevann i Indre havn 2014 2015-03-12 J03 2015-03-12 Endelig versjon Pebec Gle Pebec B02 2015-02-13 Til kommentar Pebec Gle Pebec A01 2015-02-11 Intern versjon for Fagkontroll

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-, FETTHOLDIG OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT SØNDRE LAND KOMMUNE, OPPLAND

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-, FETTHOLDIG OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT SØNDRE LAND KOMMUNE, OPPLAND SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 11.04.2012 Vår Ref... MB-3958/12 Arkiv... M30 Saksnr... 12/583 Deres Ref... FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-, FETTHOLDIG OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Produktdatablad IVAR sanlegg 2015 1. IVAR sanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Tabell 1.1 Sensoriske parametere 1 Farge mg/l Pt 20

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2014/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2014/ / Miljøvernavdelingen Yggeset avfallspark Yggesetveien 14 1389 Heggedal Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS VEDLEGG 9 Måleprogram for Grieg Seafood Finnmark F480 Opprett av: Dato: Revidert av: Dato: Revisjonsnummer: MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg

Detaljer

AVFALL INNLANDET 2010 Hafjell, Øyer 29. januar 2010

AVFALL INNLANDET 2010 Hafjell, Øyer 29. januar 2010 AVFALL INNLANDET 2010 Hafjell, Øyer 29. januar 2010 Kildesortering - miljøkonsekvenser for deponiene Trond Mæhlum, Ketil Haarstad og Ove Bergersen 10 år hva nå? Avfallets sammensetning er endret Utfasing

Detaljer

VEDLEGG 1. Krav til avslutning og etterdrift av avfallsdeponi etter forurensningsloven og avfallsforskriften for. Litveit avfallsdeponi

VEDLEGG 1. Krav til avslutning og etterdrift av avfallsdeponi etter forurensningsloven og avfallsforskriften for. Litveit avfallsdeponi VEDLEGG 1 Krav til avslutning og etterdrift av avfallsdeponi etter forurensningsloven og avfallsforskriften for Litveit avfallsdeponi Driftsansvarlig: Renovest IKS Kravene er gitt i medhold av lov av 13.

Detaljer

F Y L K E S M A N N E N I V E S T - A G D E R

F Y L K E S M A N N E N I V E S T - A G D E R F Y L K E S M A N N E N I V E S T - A G D E R POSTADR.: TINGHUSET, 4605 KRISTIANSAND SENTRALBORD 38 07 60 00 TELEFAXNR. 38 07 60 01 Mandal kommune Postboks 3 4501 Mandal. DERES REF. VÅR REF.(BES OPPGITT

Detaljer

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport 20091143-00-29-R 20. desember 2011 Prosjekt Prosjekt: Drammen Eiendom - kildevurdering

Detaljer

Veivann og forurensning

Veivann og forurensning Fylkesmannen i Oslo og Akershus Klima i endring seminar om overvann 6. nov. 2014 Veivann og forurensning Svein Ole Åstebøl, COWI 1, SVEIN OLE ÅSTEBØL SVO@COWI.NO T: 97740501 Forurensninger i veivann Partikler

Detaljer

Fylkesmannen I Sør-Trøndelag

Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nr.: 2016.028.I.FMST

Detaljer

SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD OM HÅNDTERING AV OVERVANN MED AVISINGSMIDLER VED ARENDAL LUFTHAVN

SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD OM HÅNDTERING AV OVERVANN MED AVISINGSMIDLER VED ARENDAL LUFTHAVN 1 Oppdragsgiver: Arendal Lufthavn Gullknapp AS Oppdrag: 521583 Reguleringsplan Gullknapp Dato: 2014-12-11 Skrevet av: Per Ingvald Kraft Kvalitetskontroll: Tore Terkelsen SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD

Detaljer

Hva er deponigass? Gassemisjon

Hva er deponigass? Gassemisjon Hva er deponigass? Deponigass er en blanding av mange ulike gasser som frigjøres fra avfallet ved fordampning og kjemiske og biologiske reaksjoner. De mest vanligste gassene er: 1. Metan CH4 40 60 % 2.

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune Undersøkelser av en gammel fylling ved Ebbesvik på Lillesotra i Fjell kommune Forord På oppdrag fra Norwegian Talc A/S har NIVAs Vestlandsavdeling gjennomført prøvetaking og analyser av vann ved et avfallsdeponi

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier.

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. OPS/Norenvi Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. Presentert av Mike Harris Innledning Denne presentasjonen handler

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Hålogaland

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Hålogaland Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Hålogaland Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Hålogaland Forfatter(e)/Author(s):

Detaljer

Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann i Nøtterøy kommune.

Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann i Nøtterøy kommune. Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann i Nøtterøy kommune. Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Nøtterøy

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Eva Preede Elisabeth Gundersen. Sedimentprøver i Farrisvannet. Elisabeth Gundersen

Statens vegvesen. Notat. Eva Preede Elisabeth Gundersen. Sedimentprøver i Farrisvannet. Elisabeth Gundersen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Eva Preede Elisabeth Gundersen Saksbehandler/innvalgsnr: Elisabeth Gundersen - 22073201 Vår dato: 21.08.2008 Vår referanse: 2008/080189-002 Sedimentprøver i Farrisvannet

Detaljer

Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember. Vanndirektivet og kostholdsråd

Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember. Vanndirektivet og kostholdsråd Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember Vanndirektivet og kostholdsråd Vanndirektivet Anno 1886 Anno 2008 Hovedmålet er å oppnå og beholde god økologisk og kjemisk status Les mer på: http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=35082

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

INNLEDNING ETNE SAND OG PUKK AS - OVERVÅKING AV MILJØTILSTAND I VANN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING ETNE SAND OG PUKK AS - OVERVÅKING AV MILJØTILSTAND I VANN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536170-02 Reguleringsplan med KU, Austrheim II Fase 2 Rev./Dato: 27.06.2016 Skrevet av: Margrethe Dalsgaard Bonnerup Kvalitetskontroll: Petter Snilsberg ETNE SAND OG PUKK AS - OVERVÅKING

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Generering av miljøgifter i sigevann; prosesser, transport og in situ rensing

Generering av miljøgifter i sigevann; prosesser, transport og in situ rensing Deponering av avfall Avfall Norge seminar 11.-12. 12. oktober 2006 Generering av miljøgifter i sigevann; prosesser, transport og in situ rensing Jan Erik Sørlie, Gudny Okkenhaug, Gerard Cornelissen, Gijs

Detaljer

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN Side 1 av 8 AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003 Eurofins Norge AS Akkrediteringen omfatter P12 Kjemisk analyse, P16 Mikrobiologisk analyse og P30 Prøvetaking i henhold til de neste sidene i dette dokumentet.

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Resipientovervåking etter utslippstillatelsen - hva med Vannforskriften? Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Anne S Cornell

Resipientovervåking etter utslippstillatelsen - hva med Vannforskriften? Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Anne S Cornell Resipientovervåking etter utslippstillatelsen - hva med Vannforskriften? Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Anne S Cornell Resipientovervåking etter utslippstillatelsen - hva med Vannforskriften? -

Detaljer

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet?

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? ved Svein Ingar Semb og Lars Hjermstad, Multiconsult AS Prosjektet Strekningen

Detaljer

Svar til spørsmål fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 28. november 2012.

Svar til spørsmål fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 28. november 2012. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Boks 8111 Dep 0032 Oslo Att: Simon Haraldsen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012 Rapport: Årsrapport: slam og slippskontroll 2012 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 05.02.2013 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer