Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet"

Transkript

1 Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet Vidar Valen Sørlandskonsult AS (COWI AS fra mars)

2 Sørlandskonsult AS Vår bakgrunn Miljøovervåking for alle deponier i Agder + DIM i Rogaland og Bjorstaddalen i Skien. Også brukt som miljøkonsulent i andre sammenhenger for de samme selskapene.

3 Innhold Avfallsforskriften Rensing av sigevann Deponiavgift/miljøavgift (Dispensasjoner fra deponiforbudet)

4 Avfallsforskriften Alle deponier skal ha nye tillatelser og drive etter disse innen 16. juli Søknad om tillatelse innen 1. mai 2003 Første hinder: Miljørisikovurdering Andre hinder: Mottakskontroll. Hva kan legges på deponiet. Tredje hinder: Sigevannsrensing

5 Miljørisikovurdering Avfallsforskriften Kap. 9, vedlegg I Dersom en miljørisikovurdering (jf. direktiv 80/68/EØF), tilsier at det ikke er nødvendig å samle opp og behandle sigevannet, eller at deponiet ikke medfører noen mulig fare for jord, grunnvann og overflatevann, kan det lempes tilsvarende på kravene i nr. 2 bokstav c, 3.2 og 3.3 ovenfor. Hvor mye lekker ut fra et deponi i norsk grunnfjell?

6 Miljørisikovurdering Trinn 1 - Kildekarakterisering - beskrive sigevannets og avfallets sammensetning og egenskaper, Trinn 2 - Transportkarakterisering sette opp en vannbalanse i deponiet og beskrive geologi og spredningsveier for sigevannet, Trinn 3 - Resipientkarakterisering - modellere spredningen av sigevann fra deponiet til resipienten og ta prøver i resipienten for å verifisere påvirkning. Sørlandskonsult hadde miljørisikovurdering for Svartasmoget, Borgaredalen, Sele, Svåheia, Skjoldnes, Brennevinsmyra, Torsland, Syrtveitmoen, Støleheia, Knudremyr, Heftingsdalen og Hestemyr.

7 Miljørisikovurdering Trinn 1: Analyser sammenliknet med terskelverdier. Flere parametere ligger over terskelverdiene og det er derfor nødvendig med trinn 2. Trinn 2: Beregning av lekkasje

8 Miljørisikovurdering Trinn 2: Usikkerheter i vannbalansen Oppmagasinering av sigevann (+/- 30 %) Innlekkasje av grunnvann til deponi (+/- 10 %) Innrenning av overvann til deponi (+/- 20 %) Beregning av nettonedbør (+/-5-10 %) Usikkerhet i vannmengdemålere (+/-0,5 %)

9 Miljørisikovurdering

10 meter 100 Miljørisikovurdering Konstruerte barrierer Totalt nedbørsfelt Sigevannsledninger Overvannsledninger GVP16 GVP10 GVP11 GVP12 GVP4 GVP5 GVP8 GVP15 1 P3 GVP6

11 moh Miljørisikovurdering 31 GVP5 GVP15 GVP16-2 Fjell GVP8 GVP16-1 Deponi Tetningsdam

12 Miljørisikovurdering Deponi Brønn 2 Areal: 1000m Gradient: 0, K-verdi: 10 m/s Q=K A dh/dl 3 Gir ca. 100 m /år

13 Miljøkontroll Erfart problem Deponi Topp GVS Topp terreng Brønn

14 Miljøkontroll Erfart problem Deponi Topp GVS Topp terreng Brønn ICG rapport 1999 (Tor Egil Larsen)

15 Miljøkontroll Erfart problem ICG rapport 1999 (Tor Egil Larsen)

16 Mottakskontroll Vedlegg 2, kap. 9 i Avfallsforskriften. Legger ansvaret for å karakterisere avfallet på leverandøren av avfallet Mange små leverandører pulveriserer ansvaret

17 Mottakskontroll Ulovlig deponering/brenning av avfall Har myndighetene kontroll? Det ulovlige avfallet dekker et areal på ca 100 x 30 m og består av flere tusen kubikkmeter masse som inneholder høye konsentrasjoner av miljøfarlige tungmetaller Foto: K.H. Dagestad

18 Mottakskontroll Brenning av avfall

19 Mottakskontroll Avfallsselskaper som leverandør av avfall til deponi - Vanskelig å basiskarakterisere restavfallet. Deponier i Aust-Agder har fått beskjed om at alt restavfall til deponiet må basiskarakteriseres for hver leveranse.

20 Sigevannsrensing Vurdering av rensing/forslag til hvordan dette skal gjennomføres innen Rensing fra

21 Sigevannsrensing Hva skal renses? SFT arbeidet hardt og lenge med å lage grenseverdier for utslipp. Det ble tatt utgangspunkt i PNEC verdier. Det ble brukt 10xPNEC for mange stoffer. Noen spesielt skadelige miljøgifter hadde deteksjonsgrense og PNEC verdi som terskelverdi. INGEN RESIPIENT VURDERING.

22 Sigevannsrensing Renset avløpsvann på Støleheia i 2004 forhold til terskelverdier (µg/l). Stoff Støleheia 2004 Foreslått terskelverdi Målte verdier i sigevann i Norge Arsen Bly 7,1 4 0, Kadmium 0,16 0,2 0,02-96 Kobber Krom ,9-310 Kvikksølv 0,042 0,1 0,005-0,36 Nikkel Sink

23 Sigevannsrensing Renset avløpsvann på Støleheia i 2004 forhold til terskelverdier (µg/l). Stoff Støleheia 2004 Foreslått terskelverdi Målte verdier i sigevann i Norge PAH 0,22 1 0, B(a)P <0,026 0,1 PCB n.d. 0,02 0,002-0,021 Fenoler , Klorerte fenoler <0,50 2 0,04-12 Pentaklorfenol <0,50 2 Klorerte bensener <1,1 10 0,1-14 Heksaklorbensen <0,05 0,3

24 Sigevannsrensing Renset avløpsvann på Støleheia i 2004 forhold til terskelverdier (µg/l). Stoff Støleheia 2004 Foreslått terskelverdi Målte verdier i sigevann i Norge Klorerte løsemidler <4 18 0,1-18 Trikloretan <0,3 18 BTEX <1,5 17 0, Bensen <0,2 17 Ftalater <34,5 5 0,1-250 Nonylfenol <0,01 0,4 TBT 0,010 0,001

25 Sigevannsrensing Hvor strenge er disse terskelverdiene? Sammenlikning med nedbør og drikkevannsforskriften Sink 3000 Nikkel Kvikksølv Krom-tot Kobber Kadmium Bly Arsen Nedbør (µg/l) Drikkevann-forskriften (µg/l) SFT - terskelverdi (µg/l)

26 Sigevannsrensing Følsomme områder med tilhørende nedbørfelt: Svenskegrensa Lindesnes Fosforfjerning + sekundærrensing 90 % reduksjon av fosfor 70 % reduksjon av BOF7 Mindre følsomme områder: Kystfarvann på strekningen Lindesnes Grense Jakobs elv Primærrensing 20% reduksjon av Susp. tørrstoff. Normale områder: Ferskvannsresipienter Lindesnes Grense Jakobs elv Fosforfjerning + sekundærrensing 90 % reduksjon av fosfor 70 % reduksjon av BOF7

27 Deponiavgift/miljøavgift Deponeringsavgift basert på de konsekvensene utslipp av metaller har på miljøet. Rensing gir ikke grunnlag for redusert deponiavgift

28 Deponiavgift/miljøavgift Eksempel på vurdert miljøkostnad SFT 2007 Deponier i Agder Industri kr/g/år Kr pr. år Kr pr. år Arsen (As) Xstrata Kadmium (Cd) 226, Kobber (Cu) 0, Bly (Pb) Kvikksølv (Hg) 3852, Nikkel (Ni) 13, Xstrata Sink (Zn) 0, PAH 3, Elkem Lista

29 Deponier (kg) Skagerak (kg) Deponiavgift/miljøavgift Arsen Skag. As Kg Dep. As Kg

30 Deponier (kg) Skagerak (kg) Deponiavgift/miljøavgift Kadmium 3 2,5 Skag. Cd Kg Dep. Cd Kg , ,

31 Deponier (kg) Skagerak (kg) Deponiavgift/miljøavgift Kobber Skag. Cu Kg Dep. Cu Kg

32 Deponier (kg) Skagerak (kg) Deponiavgift/miljøavgift Bly Skag. Pb Kg Dep. Pb Kg

33 Deponier (kg) Skagerak (kg) Deponiavgift/miljøavgift Kvikksølv 1,6 1,4 Skag. Hg Kg Dep. Hg Kg , , , , ,

34 Deponier (kg) Skagerak (kg) Deponiavgift/miljøavgift 80 Nikkel Skag. Ni Kg Dep. Ni Kg

35 Deponier (kg) Skagerak (kg) Deponiavgift/miljøavgift 600 Sink Skag. Zn Kg Dep. Zn Kg

36 Deponiavgift/miljøavgift SFT tillatelse - Elkem Lista - til luft PAH (kg/år) Elkem Lista - Utslipp til luft i 2004 SFT tillatelse - Elkem Lista - Til vann Elkem Lista - Utslipp til vann i 2004 SFT tillatelse Elkem Carbon - Utslipp til luft Elkem Carbon - Utslipp til luft 2004 SFT tillatelse Elkem Carbon - Utslipp til vann Mengder fra aktive deponier i Agder (2004)* 0,65 I løpet av ca. 25 min har Elkem Lista sluppet ut mer PAH enn alle deponier i Agder samlet slipper ut i året. Utslipp og tillatelser er hentet fra SFTs database * Torsland og Syrtveitmoen er ikke med

37 Dispensasjoner Er alle avfallsselskap behandlet likt? Dispensasjonslengde er svært varierende. Dalane Miljøverk ble straffet med avslag fordi fristen det ble søkt om var for langt frem og fordi det fantes alternativer (Forbrenning i Sverige). Kragerø kommune ønsker å sortere seg ned til under 10% organisk. Fylkesmannen er skeptisk.

38 Konklusjon Savner helhetlige vurderinger og riktig fokus fra myndigheter en klar avfallspolitikk. Konsekvensanalyser med vurdering kost/nytte effekt. Hadde det for miljøets del vært mer fornuftig å bruke midler for å redusere miljøgiftutslipp fra andre kilder enn deponier? Er deponiene de store miljøsynderne som KLIF (Klima og forurensningsdirektoratet) legger opp til???

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

SFTs tilsyn i 2001 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9

SFTs tilsyn i 2001 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9 Innhold Side Sammendrag 3 1. Kontroll i 2001 4 1.1 Kontrollvolum 4 1.2 Hensikt og prioriteringer 4 1.2.1 Hensikt 4 1.2.2 Prioriteringer 4 1.3 Resultater 5 1.3.1 Virksomheter

Detaljer

FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen Tidsbegrenset tillatelse for Bø Miljøstasjon SA til behandling av jordmasser etter forurensningsloven, Bø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS Tillatelse Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO SAMMENDRAG Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag av SFT og representerer en statistisk vurdering av usikkerheten til kjemiske analyser

Detaljer

www.asfaltgjenvinning.no KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004

www.asfaltgjenvinning.no KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004 www.asfaltgjenvinning.no NR. 12 KFAinfoskriv Revidert Januar 2004 Kontrollordningen for asfaltgjenvinning, KFA, er en frivillig bransjeordning som skal holde regnskap med hvor stor del av oppgravd/oppfrest

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Utgave: 1 Dato:2011-03-31 Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Rettleiar om overvaking av sigevatn frå avfallsdeponi

Rettleiar om overvaking av sigevatn frå avfallsdeponi Rettleiar om overvaking av sigevatn frå avfallsdeponi TA-2077/2005 ISBN 82-7655-244-7 Forord Samfunnet bruker store ressursar på å avgrense ureining frå industri, produkt og avløp, og på å rydde opp der

Detaljer

Vi forvandler avfall til ren energi!

Vi forvandler avfall til ren energi! Vi forvandler avfall til ren energi! Fra problem til ressurs Et av velferdssamfunnets store problemer er overfloden av avfall. Tidligere gikk det meste av klær, sportsutstyr og møbler i arv, mens vi i

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven før og etter bygging av Voss Fjellandsby FORFATTER: Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: InterConsult Group (ICG) Voss

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse Notat 7/02 Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse ECON-notat nr. 7/02, Prosjekt nr. 32261 KIB/HLI/pil, HVE, 7. november 2002 Offentlig Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Detaljer

Inntak av plantevernmidler gjennom drikkevann vurdert i forhold til vedtatte grenseverdier

Inntak av plantevernmidler gjennom drikkevann vurdert i forhold til vedtatte grenseverdier 2014 Inntak av plantevernmidler gjennom drikkevann vurdert i forhold til vedtatte grenseverdier Rapport til prosjektet Kartlegging av helseskader fra plantevernmidler - 2014 Ragna Bogen Hetland Gunnar

Detaljer

PCB Hva er det, hvilken skade kan det gjøre og hvor finnes det?

PCB Hva er det, hvilken skade kan det gjøre og hvor finnes det? PCB Hva er det, hvilken skade kan det gjøre og hvor finnes det? 1 HVA ER PCB? 2 2 BRUK AV PCB 2 3 PCB I NORGE 3 4 SPREDNING OG OPPTAK AV PCB I NATUREN 4 5 PCB I MENNESKER 6 6 LOVVERK 8 7 ANALYSER AV PCB

Detaljer

Kriterier for tributyltinn, Irgarol og diuron i muddermasser som skal avhendes på land Norsk oversettelse

Kriterier for tributyltinn, Irgarol og diuron i muddermasser som skal avhendes på land Norsk oversettelse Kriterier for tributyltinn, Irgarol og diuron i muddermasser som skal avhendes på land Norsk oversettelse Rapport fra prosjekt Hav møter Land Klimat vatten samhällsplanering tillsammans Rapportnummer:

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Forventninger til industriens utslippskontroll

Forventninger til industriens utslippskontroll Forventninger til industriens utslippskontroll 2748 2010 Det er svært viktig med god kvalitet på utslippsdata fra industrien. Dataene brukes blant annet av myndighetene til å følge opp at bedriftene overholder

Detaljer

Det nye norske gruveeventyret

Det nye norske gruveeventyret Det nye norske gruveeventyret En tilstandsrapport om møtet mellom gruveavfall og det marine liv Bente Bjercke Jernmalmkonsentrat fra gjenåpnede Sydvaranger Gruve slippes ned i lasterommene på malmbåten

Detaljer

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Hovedforfattere: Jan Alexander Livar Frøyland Gro-Ingunn Hemre Bjarne Koster Jacobsen Eiliv

Detaljer

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter?

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? - et arbeidsdokument om samfunnsøkonomisk analyse for tiltak i sedimenter Rapport nr.: 2006-024 Rev.: 0 Dato: 30.01.2006

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A VNG Norge AS Postboks 720 Sentrum 4003 STAVANGER v./ Rolf Håkon Holmboe Oslo, 27.04.2015 Deres ref.: 01.15-VNG-GK-DRG-012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11436 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Boring

Detaljer