Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Adm. sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Adm. sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen"

Transkript

1 Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling - Saksliste Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness Winther til kl 13.00, Bill Rønning, Knut Nilsen til kl 11.00, Odd Arnold Skogsholm til kl 12.00, Helge Johansen, Magne Steinholt, Mette Johnsen, Hanne Nora Nilssen, Inger Hansen, Trond A Johansen, Skule Storheil, Heidi Klaussen, Lovise Wik, Margit Langseth, Tore Vikedal, Terje Hofstad, Morten Guttormsen, Stig Tore Skogsholm, Peter Talseth, Norvald Ruderaas, Trude Jægtvik, Hanne B Wiig, Margit Steinholt Guri Bosness, Jørn Erik Bosness Winther fra kl 13.00, Odd Arnold Skogsholm fra kl 12.00, Knut Nilsen fra kl 11.00, Evy Hesjedal, Bjørn Helge Hansen Arne Andersen, Ole Gerhard Rinø fra kl 11.00, Line Tellemann fra kl 12.00, Anita Hågensen fra kl 13.00, Nina Haraldsø fra kl 13.00, Brita Vistnes, Arne Pettersen fra kl 14.30, Mathias Lauritzen Adm. sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen Ingen Se nedenfor Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter: Sakspapirene var sendt medlemmer og varamedlemmer pr. ipad og mail, i tillegg var de lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Merknad til sakslisten: Repr Hanne Nora Nilssen, Venstre meldte spørsmål vedr. reglement for folkevalgtes innsynsrett og oppfølging av dette

2 vedr. deltakelse i ordførernettverk i regi av Venstre. Spørsmålene besvares etter behandling av ordinære saker. Repr. Magne Steinholt etterlyste budsjettsammenstilling kulturbadet. Repr. Margit Steinholt etterlyste uttalelse/beklagelse i forbindelse med lederen i Helgelands Blad «Tid for tale». Repr. Margit Steinholt, Rødt meldte forslag til uttalelse vedr. utsending av asylbarn. Uttalelsen tas opp etter behandling av ordinære saker. Side2

3 Etter forslag fra ordfører ble sakslisten vedtatt som følger: SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 57/14 11/2016 KONTROLLUTVALGETS RAPPORT - AVTALE OM KJØP AV TOMTEGRUNN OG AVTALE OM PARKERING - HOTELL SYV SØSTRE AS 67/14 11/2016 AVTALE OM KJØP AV TOMTEGRUNN OG AVTALE OM PARKERING MV. - HOTELL SYV SØSTRE AS 58/14 14/2236 ALSTAHAUG HAVNEVESEN - TERTIALRAPPORT BUDSJETTJUSTERINGER 59/14 14/2219 REGNSKAPSRAPPORTERING PR /14 14/2253 RENOVASJONSGEBYR /14 14/2130 BUDSJETT PETTER DASS EIENDOM KF 62/14 14/2136 BUDSJETT ALSTAHAUG MOTTAKSSTED FOR ASYLSØKERE KF 63/14 14/2356 BUDSJETT 2015 ØP - ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF 64/14 14/891 ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN /14 12/1174 ENDELIG OPPGJØR AV ALSTAHAUG KOMMUNE SINE FORPLIKTELSER OVENFOR NILS A.B. BAKKES MINNELEGAT AV /14 06/ GANGS BEHANDLING, DETALJREGULERING FOR OFFERSØY CAMPING Utdeling av Alstahaug kommunes kulturpris Side3

4 Alstahaug kommune 57/14 KONTROLLUTVALGETS RAPPORT - AVTALE OM KJØP AV TOMTEGRUNN OG AVTALE OM PARKERING - HOTELL SYV SØSTRE AS Saken legges fram uten innstilling. Kommunestyret den Ordfører ba kommunestyret vurdere hans habilitet med bakgrunn i avisinnlegg og innspill, og fratrådte. Tilstede 26 repr. Varaordfører Hanne Nora Nilssen, V, tiltrådte som ordfører, og repr. Trond A Johansen, FRP, tiltrådte som settevaraordfører. Kommunestyret vedtok med 21 mot 5 stemmer at repr. Langø var habil. Repr tiltrådte, 27 repr. tilstede. Varaordfører Hanne Nora Nilssen, V, stilte spørsmål vedr. administrasjonssjefens habilitet. Kommunestyret vedtok med 25 mot 2 stemmer at administrasjonssjefen var habil. Repr. Morten Guttormsen, H, ba kommunestyret vurdere hans habilitet, da ha er tidligere styreleder i Syv Søstre Holding, og pr dd medlem av styre og eier av TGM Holding. Repr. fratrådte, 26 repr. tilstede. Kommunestyret vedtok med 22 mot 4 stemmer at repr. var habil. Repr. Guttormsen tiltrådte, 27 repr. tilstede. Kontrollutvalgets nestleder Arnt Jakobsen orienterte. Repr. Bill Rønning, AP la fram flg. forslag: «Kontrollutvalgets rapport i sak 57/14 tas til etterretning». Repr. Trond A Johansen, FrP la fram flg. forslag: «Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering». Repr. Knut Nilsen, AP og repr. Hanne Nora Nilssen, V la fram hvert sitt forslag etter at strek var satt. Ordfører åpnet ikke for votering over disse. Votering: Forslaget fra repr. Johansen ble satt opp mot forslaget fra repr. Rønning. Forslaget fra repr. Johansen ble vedtatt med 18 mot 9 stemmer. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering. Repr. Knut Nilsen, Arbeiderpartiet ble enstemmig innvilget permisjon og fratrådte. Repr. Ole Gerhard Rinø tiltrådte. 27 repr. tilstede

5 67/14 AVTALE OM KJØP AV TOMTEGRUNN OG AVTALE OM PARKERING MV. - HOTELL SYV SØSTRE AS IV Administrasjonssjefens innstilling: Fremforhandlet «Avtale om kjøp av tomt og avtale om parkering mv» med Hotell Syv Søstre A/S, datert 15-16/9, godkjennes. Hvis avtalen blir realisert tilføres kommunens parkeringsfond kr Beløpet tas fra inntektene ved salg av «parkeringstomta» Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Kommunestyret den Ordfører ba kommunestyret vurdere hans habilitet, og fratrådte. Varaordfører Hanne Nora Nilssen, V, tiltrådte som ordfører, og repr. Trond A Johansen, FRP, tiltrådte som settevaraordfører. Repr. Morten Guttormsen, H, ba kommunestyret vurdere hans habilitet, da han er tidligere styreleder i Syv Søstre Holding, og pr dd medlem av styre og eier av TGM Holding. Representantene fratrådte, 25 repr. tilstede. Notat fra Advokatfirmaet Haavind AS, datert , ble delt ut og repr. fikk anledning å lese gjennom dokumentet. Repr. Guttormsen ble enstemmig erklært habil, og tiltrådte. 26 repr. tilstede. Repr. Langø ble med 14 mot 11 stemmer erklært habil, og tiltrådte. 27 repr. tilstede. Repr. Hanne Nora Nilssen, V la fram flg. utsettelsesforslag: «Kommunestyret utsetter saken i påvente av planutvalgets behandling av søknad om dispensasjon fra kravet om rekkefølgebestemmelse». Utsettelsesforslaget falt med 22 mot 5 stemmer. Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt med 21 mot 6 stemmer. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Fremforhandlet «Avtale om kjøp av tomt og avtale om parkering mv» med Hotell Syv Søstre A/S, datert 15-16/9, godkjennes. Hvis avtalen blir realisert tilføres kommunens parkeringsfond kr Beløpet tas fra inntektene ved salg av «parkeringstomta» Repr. Magne Steinholt, Arbeiderpartiet forlot møtet pga. sykdom. Tilstede 26 repr. Repr Odd Arnold Skogsholm og Jørn Erik Bosness Winter Arbeiderpartiet ble innvilget permisjon og fratrådte. Repr. Line Tellemann og Anita Hågensen tiltrådte. 26 repr tilstede.

6 58/14 ALSTAHAUG HAVNEVESEN - TERTIALRAPPORT BUDSJETTJUSTERINGER FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Alstahaug kommunestyre tar fremlagte regnskapsrapport pr. 2. tertial 2014 til etterretning. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar de budsjettjusteringer som fremgår av saksfremlegget Kommunestyret den Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Alstahaug kommunestyre tar fremlagte regnskapsrapport pr. 2. tertial 2014 til etterretning. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar de budsjettjusteringer som fremgår av saksfremlegget

7 59/14 REGNSKAPSRAPPORTERING PR FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr til etterretning. De budsjettreguleringene som framgår av saksframlegget vedtas. Kommunestyret den Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr til etterretning. De budsjettreguleringene som framgår av saksframlegget vedtas.

8 60/14 RENOVASJONSGEBYR 2015 FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Alstahaug kommunestyre vedtar SHMILs renovasjonsgebyrer for Det kommunale tillegget på renovasjonsgebyret for 2015 videreføres med kr. 300,- eks. mva pr. abonnent. Kommunestyret den SHMIL har gjort feil i beregningen på økning av renovasjonsgebyret jfr. mail av Økning i renovasjonsgebyret for 2015 blir endret slik: Dette ble ikke opplyst under kommunestyrets behandling, men administrasjonen anser endringen som kurant ettersom økningen er redusert i forhold til opprinnelig forslag. Repr. Margit Steinholt, Rødt la fram flg. tilleggsforslag: «Alstahaug kommunestyre ber om at komposteringsrabatten i renovasjonsforskriften ikke fjernes». Votering: Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling, med vedtatt tillegg, ble enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Alstahaug kommunestyre vedtar SHMILs renovasjonsgebyrer for Det kommunale tillegget på renovasjonsgebyret for 2015 videreføres med kr. 300,- eks. mva pr. abonnent. Alstahaug kommunestyre ber om at komposteringsrabatten i renovasjonsforskriften ikke fjernes.

9 61/14 BUDSJETT PETTER DASS EIENDOM KF IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyret vedtar styret for KF Petter Dass Eiendoms forslag til driftsbudsjett med en ramme stor kr ,- for Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Inga Marie Lund Prosjektleder/rådgiver Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Kommunestyret den Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Alstahaug kommunestyret vedtar styret for KF Petter Dass Eiendoms forslag til driftsbudsjett med en ramme stor kr ,- for Repr Nina Haraldsø, Arbeiderpartiet tiltrådte for repr Magne Steinholt. 27 repr tilstede.

10 62/14 BUDSJETT ALSTAHAUG MOTTAKSSTED FOR ASYLSØKERE KF IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre vedtar budsjettforslag for 2015 for Alstahaug statlige mottakssted for asylsøkere KF. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Inga Marie Lund Prosjektleder/rådgiver Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Kommunestyret den Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Alstahaug kommunestyre vedtar budsjettforslag for 2015 for Alstahaug statlige mottakssted for asylsøkere KF.

11 63/14 BUDSJETT 2015 ØP - ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF IV Havnestyrets innstilling: 1. Alstahaug kommunestyre vedtar det fremlagte forslaget til driftsbudsjett for 2015 slik det fremgår i budsjettdokumentet. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar fremlagte investeringsbudsjett for 2015 slik det fremgår i budsjettdokumentet. 3. Alstahaug kommunestyre vedtar fremlagte forslag til økonomiplan for perioden slik det fremgår i budsjettdokumentet. 4. Alstahaug kommunestyre vedtar fremlagte forslag til Anløpsforskrift gjeldende for Alstahaug kommunestyre vedtar fremlagte forslag til havneregulativ gjeldende for Kommunestyret den Havnestyrets innstilling enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Alstahaug kommunestyre vedtar det fremlagte forslaget til driftsbudsjett for 2015 slik det fremgår i budsjettdokumentet. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar fremlagte investeringsbudsjett for 2015 slik det fremgår i budsjettdokumentet. 3. Alstahaug kommunestyre vedtar fremlagte forslag til økonomiplan for perioden slik det fremgår i budsjettdokumentet. 4. Alstahaug kommunestyre vedtar fremlagte forslag til Anløpsforskrift gjeldende for Alstahaug kommunestyre vedtar fremlagte forslag til havneregulativ gjeldende for 2015.

12 64/14 ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til driftsbudsjett for 2015 slik det fremgår av budsjettskjema 1A og 1B vedlagt. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar investeringsbudsjettet for 2015 med de finansieringsplaner som framgår av tabeller vedlagt: 3. Med hjemmel i finansreglementet delegeres til rådmannen å godkjenne øvrige vilkår for låneopptak (rentesatser, låneinstitusjoner m.v.). 4. Eventuell refinansiering av eksisterende lån delegeres til rådmannen både med hensyn til opptak og vilkår, jfr. Finansreglementet. 5. Alstahaug kommunestyre vedtar de kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer slik det fremgår av Gebyrregulativet for Skatt på inntekt og formue utskrives for 2015 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. 7. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen er 7,0 promille. I medhold av eiendomskatteloven paragraf 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,9 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 11 innføres bunnfradrag for boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet. Bunnfradrag utgjør kroner av takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter ( sak nr. 42/08). Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Nyoppført bygning som benyttes som bolig fritas for eiendomsskatt i 1 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jf. eiendomsskatteloven 7 c. Ved særlig omfattende restaurering av bolig (hovedombygging) som reelt sett kan sidestilles med nybygg, kan det etter søknad gis fritak for eiendomsskatt i 1 år. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt gis fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak etter eiendomsskatteloven 7 c. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (etter søknad). Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt i medhold av 7 bokstav a. 8. Det tas opp et kassakredittlån på 30 millioner kroner for budsjetterminen Alstahaug kommunestyre vedtar økonomiplan for Alstahaug kommune for perioden slik det framgår av vedlagte tabeller. 10. Det settes i gang et omstillingsarbeid i 2015 med sikte på å redusere kommunens driftsnivå, herunder vurdere kommunens tjenestenivå.

13 Administrasjonssjefen får i oppdrag å utarbeide en prosessplan/beskrivelse som skal godkjennes av kommunestyret. Kommunestyret den : Taletid under budsjettbehandling: Etter forslag fra ordfører ble flg. taletid vedtatt: Gruppeledere 10 min., samt 3 min. for 2 gangs innlegg. Øvrige representanter 3 min., samt 1 min for 2. gangs innlegg. Ordfører Bård Anders Langø innledet med flg. orientering: Behandling av økonomiplan og årsbudsjett Kommunelovens: 44 ØKONOMIPLAN 1 Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan 2 Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3 Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. 45 ÅRSBUDSJETT 1 Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår 2 Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtak treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. 3 Innstillingen til årsbudsjett med alle forslag til vedtak som foreligger skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Økonomiplan og årsbudsjett er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens internettside og på rådhuset, i hht. ovennevnte regler. 35 AVSTEMMINGER 2. Ved behandling av økonomiplan eller årsbudsjett i kommunestyret stemmes det ved den endelige avstemming over forslag til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Er det fremsatt alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemming, stemmes det deretter alternativt mellom de to forslag som fikk flest stemmer ved denne. Før kommunestyret startet budsjettdebatten fikk administrasjonssjef Børge Toft ordet og orienterte om administrasjonens arbeid med grunnlag for budsjett 2015 og økonomiplan Nedenfor refereres innkomne tilleggs-/endringsforslag: Fra Senterpartiet:

14 Følgende tiltak tas inn: Tiltak : Økt tilbud ved Mindland barnehage fra høst 2015 tas inn 59: Reduksjon av deling og generell styrking 58: Opprettholdelse av spesialundervisning 108: Opprettholdelse av tilskudd til lag og foreninger 107: Opprettholdelse av kulturskoletilbudet 89: Opprettholdelse av tilbud om psykomotorisk fysioterapi 78: Jordbrukssjefstilling 50% Leie av lokaler Søvik SUM Dette finansieres slik: Tiltak : Omstilling Dvs at omstillingsprosjektet økes fra 7,5 til 12, 89 mill pr år fra Fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Uavhengig og Venstre Økonomiplan drift SUM Reduksjon soshj Helsefysio Næringsforening Næringshage Tilskudd lag og for Nedskjæring skole Tursti Åsen, inv Tursti Åsen, drift Sykehjem, endr. avdr Sykehh.rent Saldering mot disposisjonsfond.

15 Økonomiplan investering Prosjekt endres: mill 10 mill Prosjekt endres: mill 107,5 mill 147,5 mill Opparbeidelse av hovedstien Åsen del Fra Høyre: Se vedlegg. Nytt tiltak Omorganisering ,85 mill ,85 mill. Resterende balanseres mot disposisjonsfond. Votering: Høyres tilleggsforslag falt med 7 mot 19 stemmer. Senterpartiets tilleggsforslag falt med 12 mot 14 stemmer Endringsforslaget fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, uavhengig og Venstre ble vedtatt med 14 mot 12 stemmer. Generalvotering: Formannskapets innstilling med allerede vedtatte endringer, ble vedtatt med 15 mot 11 stemmer. Nedenfor refereres innkomne verbalforslag, samt votering: Fra Ungdomsrådet: «Det planlagte kuttet i utekontaktens budsjett på kr ,- taes ut. Prosessen med opprettelse av ungdomstjeneste videreføres. Ungdomsrådet og klubbstyret i ungdomsklubben taes med i prosessen med å forme det nye tilbudet». Forslaget ble ikke stemt over på bakgrunn av at budsjett og økonomiplan allerede var vedtatt, og forslaget har budsjettmessige konsekvenser. Fra Høyre: «1. Utrede muligheten for å skattelegge eiendommene Havnevesenet disponerer for utleie til ren kommersiell virksomhet, og ikke er underlagt havnerelatert virksomhet. Jfr Molde og Romsdal Havn IKS. Høyres forslag pkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme 2. Kr ,- fra tiltaket "ungdomstjeneste" er lagt inn i budsjett. Arbeidet med å opprette en ungdomstjeneste fortsetter». Høyres forslag pkt 2 ble trukket av repr. Tore Vikedal. Fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre:

16 «Kommunestyret ber om å få forelagt en sak hvor konsekvenser av omorganisering av ungdomstjenesten blir belyst før endelig vedtak fattes». Forslaget ble ikke stemt over på bakgrunn av at budsjett og økonomiplan allerede var vedtatt, og forslaget har budsjettmessige konsekvenser. Fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre: «I forbindelse med budsjettbehandlingen er det foretatt en vurdering av kostnader dersom Tjøtta Eldresenter skal åpnes som sykehjem. Totalkostnadene som er fremlagt fra administrasjonen utgjør kr. 5,4 mill. Det er vanskelig å forstå at det ikke er tatt hensyn til at dette må bli en rimeligere løsning da pleien gjelder flere på samme plass. Når vi i tillegg vet at det i dag mangler sykehjemsplasser hvor vi er i den situasjon at vi sender folk ut av kommunen og at vi også driver sykehjem i private boliger må vi se nærmere på dette. Arbeiderpartiet, FRP, Venstre og fristilt Skule Storheil vil ha fremlagt en grundig utredning hvor alle kostnadsforhold er tatt med slik at kommunestyret kan ta stilling til dette i en egen sak etter nyttår». Falt med 14 mot 12 stemmer. Fra Senterpartiet: «Framover legges det til grunn at eiendomsskatten skal begrenses til finansiering av helt konkrete tiltak. I denne omgang begrenses dette til: 1. De ekstra kostnadene vi har i forhold til kommunegruppen med et godt skoletilbud på dagens nivå i hele kommunen. 2. Merkostnadene som følge av kulturbadet i form av renter og avdrag, og økte driftskostnader». Falt med 21 mot 5 stemmer. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1 Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til driftsbudsjett for 2015, med de endringer som framgår av kommunestyrets voteringer, og slik det fremgår av budsjettskjema 1A og 1B vedlagt. 2 Alstahaug kommunestyre vedtar investeringsbudsjettet for 2015 med endringer som fremkommer av kommunestyrets voteringer, med de finansieringsplaner som framgår av tabeller vedlagt. 3 Med hjemmel i finansreglementet delegeres til rådmannen å godkjenne øvrige vilkår for låneopptak (rentesatser, låneinstitusjoner m.v.). 4 Eventuell refinansiering av eksisterende lån delegeres til rådmannen både med hensyn til opptak og vilkår, jfr. Finansreglementet. 5 Alstahaug kommunestyre vedtar de kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer slik det fremgår av Gebyrregulativet for Skatt på inntekt og formue utskrives for 2015 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. 7 Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4

17 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen er 7,0 promille. I medhold av eiendomskatteloven paragraf 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,9 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 11 innføres bunnfradrag for boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet. Bunnfradrag utgjør kroner av takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter ( sak nr. 42/08). Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Nyoppført bygning som benyttes som bolig fritas for eiendomsskatt i 1 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jf. eiendomsskatteloven 7 c. Ved særlig omfattende restaurering av bolig (hovedombygging) som reelt sett kan sidestilles med nybygg, kan det etter søknad gis fritak for eiendomsskatt i 1 år. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt gis fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak etter eiendomsskatteloven 7 c. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (etter søknad). Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt i medhold av 7 bokstav a. 8 Det tas opp et kassakredittlån på 30 millioner kroner for budsjetterminen Alstahaug kommunestyre vedtar økonomiplan for Alstahaug kommune for perioden , med de endringer som framgår av kommunestyrets voteringer, slik det framgår av vedlagte tabeller. 10 Det settes i gang et omstillingsarbeid i 2015 med sikte på å redusere kommunens driftsnivå, herunder vurdere kommunens tjenestenivå. Administrasjonssjefen får i oppdrag å utarbeide en prosessplan/beskrivelse som skal godkjennes av kommunestyret. Repr. Heidi Klaussen, Fremskrittspartiet ble enstemmig innvilget permisjon. Repr. Arne Pettersen tiltrådte. Tilstede 26 repr.

18 65/14 ENDELIG OPPGJØR AV ALSTAHAUG KOMMUNE SINE FORPLIKTELSER OVENFOR NILS A.B. BAKKES MINNELEGAT AV FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Kommunestyret tar ovenfornevnte informasjon til etterretning og godkjenner utbetaling av kr til Nils A.B. Bakkes minnelegat. Finansiering over konto Kommunestyret den Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Kommunestyret tar ovenfornevnte informasjon til etterretning og godkjenner utbetaling av kr til Nils A.B. Bakkes minnelegat. Finansiering over konto

19 66/14 2. GANGS BEHANDLING, DETALJREGULERING FOR OFFERSØY CAMPING PLANUTVALGETS INNSTILLING: Med hjemmel i plan- og bygningsloven og godkjenner kommunestyret privat forslag til detaljregulering for Offersøy camping. Følgende mindre vesentlige endringer er innarbeidet i plankart og bestemmelser, datert : Plankart: Tomt for fritidsbebyggelse F1 reduseres fra ca. 0,8 daa til 0,6 daa. Byggeområde for fritidsbebyggelse F2 tas ut og øvrige feltnr. oppdateres. Parkeringsplass P2 utvides mot øst. Markering av flytebrygge og pir tas ut av område FiS. Det markeres en hensynssone H390 over område BB. Bestemmelser: 1.5 endres til; «Før det tillates utfylling i område BB og SMBL skal det framlegges en geoteknisk vurdering som dokumenterer sikre grunnforhold. Kravet gjelder også ved utbygging av andre områder hvor det er marint avsatte løsmasser og fundamentering ikke skjer på fast fjell , det presiseres at område C2 har utnyttelse på BYA= 40 % tilføres; Før det kan gis tillatelse til mudring innenfor område SMBH skal det foreligge en miljøanalyse tredje strekpunkt tas ut av bestemmelsene andre strekpunkt første setning endres til; Det skal være fri sikt 70 meter i begge retninger, målt fra et punkt 0,5 meter over avkjørselen og 4 meter fra vegkanten. Henssynssone H390 gis følgende bestemmelse; Eventuelt forurensede muddermasser fra småbåthavn SMBH kan deponeres innenfor kjernen av området når disse er sikret mot avrenning. Bestemmelsene struktureres på nytt, unødvendig tekst fjernes og paragrafer nummereres på nytt. Kommunestyret den Planutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

20 KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningsloven og godkjenner kommunestyret privat forslag til detaljregulering for Offersøy camping med følgende endringer: Plankart: Tomt for fritidsbebyggelse F1 reduseres fra ca. 0,8 daa til 0,6 daa. Byggeområde for fritidsbebyggelse F2 tas ut og øvrige feltnr. oppdateres. Markering av flytebrygge og pir tas ut av område FiS. Det markeres en hensynssone H390 over område BB. Bestemmelser: 1.5 endres til; «Før det tillates utfylling i område BB og SMBL skal det framlegges en geoteknisk vurdering som dokumenterer sikre grunnforhold. Kravet gjelder også ved utbygging av andre områder hvor det er marint avsatte løsmasser og fundamentering ikke skjer på fast fjell tilføres; Før det kan gis tillatelse til mudring innenfor område SMBH skal det foreligge en miljøanalyse tredje strekpunkt tas ut av bestemmelsene andre strekpunkt første setning endres til; Det skal være fri sikt 70 meter i begge retninger, målt fra et punkt 0,5 meter over avkjørselen og 4 meter fra vegkanten. Henssynssone H390 gis følgende bestemmelse; Eventuelt forurensede muddermasser fra småbåthavn SMBH kan deponeres innenfor kjernen av området når disse er sikret mot avrenning.

21 Referatsak Ingen merknader Forslag til uttalelse fra repr. Margit Steinholt, Rødt: 10. desember 2014 mottok Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi Nobels fredspris for sitt arbeid for barns rett til skolegang og en verdig barndom. I sterk kontrast til denne flotte utdelinga foregår det dramatiske og uverdige utsendelser av andre barn fra norske asylmottak. Barn og unge som har vært opptil 9 år i Norge sendes tilbake til land de knapt kjenner. De sendes til land der mulighetene for skolegang og sikker oppvekst er svært begrenset. Spesielt gjelder dette jenter som lille Sonya fra Afghanistan. Sonya er 6 år og bodde på asylmottaket i Sandnessjøen, men i det Norge gikk inn i adventstida, kom politiet og hentet henne og familien. Bare dager før stortingspolitikerne vedtok en ny forskrift som skal styrke rettighetene til lengeværende asylbarn, og mot klare råd fra UDI, sendes altså de minste og mest vergeløse av oss til ei usikker framtid. Tilbake står fortvilte venner og skolekamerater som ikke fatter hva som skjer. Kontrasten til festivitasen rundt Nobelprisen kan knapt bli større. Det store lokale engasjementet i hele Norge mot den uverdige behandlingen av barnefamilier og ungdommer viser at politikerne er i utakt med folket sitt. Stopp utsending av barn og unge! Barmhjertighet og solidaritet når vi nå går inn mot jul! Hent barna våre tilbake til Norge, trygghet og skolegang! Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. Spørsmål fra repr. Hanne Nora Nilssen vedr. reglement for folkevalgtes innsynsrett og oppfølging av dette. Ordfører svarte at Alstahaug kommune i forhold til innsyn, ønsker å være så offentlig tilgjengelig som mulig, og har det inntrykk at administrasjonen følger opp dette. Han har i noen tilfeller fått tilbakemelding på at det kan være vanskelig å få dokumentasjon, men oppfatter det som relativt sjeldent og mer som en misforståelse i forhold til hvilke dokumenter som blir etterspurt. Generelt oppfatter ordfører, at det er enkelt å få konkrete dokumenter som etterspørres. Repr. Nilssen var enig i at det er greit å være konkret, hvis det står i saksframlegget hvilke dokumenter som følger saken, men kritiserer at det i noen saksframstillinger ikke fremgår hvilke dokumenter som tilhører saken. Repr. la fram flg. protokolltilførsel: Som politisk valgt i flere utvalg, ønsker jeg å fatte avgjørelser i saker på et riktig grunnlag. Det er derfor beklagelig å oppleve at jeg gjentatte ganger ikke får innsyn i relevante dokumenter til sakene jeg skal være med å behandle (formannskapsmøtet den , planutvalgsmøtet den og kommunestyremøtet i dag). Dette er også i strid med kommunens eget innsynsreglement, hvor det blant annet står i 2: «Ethvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i dokumentene i saker som behandles i vedkommende organ». Videre står det under 5: «Henvendelser som innsyn i saksdokumenter skal behandles straks». For øvrig gjelder alle disse sakene den såkalte «hotellsaken».

22 Det er også kritikkverdig at det i saksfremstillingen ikke fremgår hvilke dokumenter som tilhører saken og som ikke er vedlagt. Dette gjør det nærmest umulig å be om innsyn i konkrete dokumenter i tilknytning til saken. Spørsmål fra repr. Hanne Nora Nilssen vedr. deltakelse i ordførernettverk i regi av Venstre. Ordfører svarte at partivirksomhet ikke er noe som kommunestyret har noe med, og oppfordrer repr. Nilssen til å søke permisjon for politisk aktivitet, som vanlig. Møtet hevet kl Bevitnes: Kristin Vangen Sekr.

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Knut Nilsen, Odd Arnold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness, Knut

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.03.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness Winther, Bill Rønning, Helge Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2011 Tid: 12.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Helge Johansen, Margit Langseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Helge Johansen, Guri Bosness, Magne Steinholt,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 17.09.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Asgeir Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 30.09.2009 Tid: 13.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 30.09.2009 Tid: 13.30. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 30.09.2009 Tid: 13.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Helge Johansen, Arnt Jakobsen, Tommy Johnsen,

Detaljer

45/13 LÅNEOPPTAK AREMARK MENIGHETSRÅD - SELVSKYLDNERKAUSJON 46/13 INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD

45/13 LÅNEOPPTAK AREMARK MENIGHETSRÅD - SELVSKYLDNERKAUSJON 46/13 INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Kommunestyret innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 12.12.2013 kl. 18:00 Fra kl 18.00 til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne Benedikte Wiig,

Detaljer

MØTEINNKALLING. MERK TIDSPUNKT! Møtedeltakerne må ta høyde for at møtet vil vare mer enn 5 timer. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. MERK TIDSPUNKT! Møtedeltakerne må ta høyde for at møtet vil vare mer enn 5 timer. SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 28.06.2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING MERK TIDSPUNKT! Møtedeltakerne

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 7/2014 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 27.11.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer, AP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: 12:00 16.15. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: 12:00 16.15. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: 12:00 16.15 Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Helge Johansen,

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen Sissel Thomassen for Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Stig Sørra,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 09.12.2010 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 (Andakt kl. 18.15) SAKLISTE: 55/10 BUDSJETT 2011 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Margit Pernille Langseth,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/174 Formannskapet 25.11.2014 14/69 Kommunestyret 12.12.2014

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/174 Formannskapet 25.11.2014 14/69 Kommunestyret 12.12.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2014/741-8612/2014 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Engerdal kommune - årsbudsjett 2015 Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/174 Formannskapet 25.11.2014 14/69

Detaljer