Bioenergi. Otta 8. mars 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bioenergi. Otta 8. mars 2010"

Transkript

1

2 Bioenergi Otta 8. mars 2010

3 Hva er bioenergi? Sola tilfører jorda så mye energi at det dekker menneskenes energiforbruk ganger Sollys + CO² og vann danner sukker som blir stivelse, cellulose og planteceller. Solenergien lagres i plantene som kjemisk bundet energi Fotosyntesen

4 Ved forbrenning av plantemateriale frigjøres denne energien igjen.

5 Typer bioenergi Bioenergi finnes i flere former, slik som gass biogass Oslo kommune har fra busser som går på biogass

6 I flytende form bioetanol biodiesel

7 Og i fast form Ved Har alltid vært Norges viktigste bioenergikilde Det sies at det er rundt 2 mill. ildsteder i Norge, og at er i daglig bruk vinterstid

8 Eller Flis: Tradisjonelt på sagbrukene, men nå også i små og store nær- og fjernvarmeanlegg

9 Pellets: Egnet til eneboliger med enkel pelletsovn eller til små og store nær- og fjernvarmeanlegg

10 Halm: Flere og flere gårdsanlegg som fyrer med halm som energikilde

11 Andre brenseltyper Brikketer Korn

12 Hvorfor bioenergi? Bioenergi er konkurransedyktig på pris. Både mot olje og strøm Det finnes mye råstoff Spotpris uke 9 pluss nettleie, som er 39 øre pr. kwh Oljepris i uke 9 var 55,9 pluss mva. og transport

13 Hvorfor bioenergi? Bioenergi kan skape mange nye arbeidsplasser arb.plasser pr.twh Bioenergi sammen med fjernvarme er et satsingsområde

14 Fra overflod til underskudd på elektrisk kraft

15

16

17

18

19

20 Skogen og bioenergiens rolle i CO2 problematikken

21 Sverige, et foregangsland Mens Norge har økt CO2utslippene med vel 10% siden 1990 har Sverige kuttet sine med 7,25%. Hvordan? Overgang fra fyringsolje og elektrisk oppvarming til biobrensler og fjernvarme.

22

23

24 Avgifter på andre energikilder i Norge og våre naboland Norske øre pr. kwh 50 Olje Gass El Nor. Sve. Dan.

25

26 MÅL, ØNSKE OG KRAV ER: Å binde mer CO2 og redusere utslipp av CO2 fra fossilt brensel Skog som drives bærekraftig og bruk av bioenergi er et CO2 regnskap i balanse. Å plante mer skog vil være positivt for å kunne binde mer CO2.

27 Skog binder co2 Produksjon av 1 m3 trevirke binder det karbonet som tilsvarer CO2 -utslippet fra 600 liter bensin. Middels god skogsmark produserer ca. 0,5 m3 trevirke per dekar. Det betyr at 2 dekar skog binder CO2 -utslippet fra 600 liter bensin Hvis du kjører 30 tusen km. pr år Din bil bruker 0,6 liter per mil. Din bil bruker 1,2 liter per mil. Da bruker du 1800 liter bensin i året. Da bruker du 3600 liter bensin i året. 6 dekar skog binder dette CO2-utslippet 12 dekar skog binder dette CO2-utslippet.

28 Bruk av bioenergi i Norden 2008 TWh biogass torv halm avfall sekundærproduksjon skog (sagbruk) skogsbrensel Sverige Finland Danmark Norge Total vannkraftproduksjon i Norden er ca. 205 Twh mot ca. 250 Twh fra bioenergi Sverige har som mål å frigjøre seg fra olje og el. til oppvarming av husholdninger før 2020

29 Årlig bruk av biomasse til energiformål i Norge Industri og privat forbruk til sammen i dag 16 Twh Mulig økt uttak og høsting uten å true artsmangfoldet 30 Twh (avfall fra storsamfunn, industri, biogass, deponigass, skogsbrensel, grot halm og kornavrens...) Vi kan treboble bruk av bioenergi i Norge Skal vi få ut dette potensialet er vi avhengig av å utnytte og bygge ut vannbåren varme

30 Kampen om energimarkedet

31 Bondevarmeanlegg Salg av varme rom Her har norske bønder/skogeiere mulighet til en ny næringsvei

32 Innovasjon Norge har så langt gitt tilskudd til rundt 60 bondevarmeanlegg, de leverer varme til skoler, sykehjem, barnehaver, hoteller, idrettshaller, kunstgressbaner og eneboliger Dokka biovarme AS Morgedal biovarme

33 Bonden som varme rom leverandør = Råstoff 10 Gardbrukeres eller varmeselskapets kapital- og/eller arbeidsinntekt som andel av den totale varmeprisen Brenselproduksjon Varmeproduksjon øre/kwh Varmepris Kilde: Energigården

34 Verdikjeden fra skog til ferdig varme

35 Konsesjoner i Oppland Gitte konsesjoner i Oppland pr 4 mars Sted Lena Mohagen Raufoss indusrtipark Lillehammer Lillehammer Otta Gran Gjøvik Eier Eidsiva bioenergi AS Miljøvarme AS Dalkia Norge AS Eidsiva bioenergi AS Eidsiva bioenergi AS Otta biovarme AS Norske Varmeleveranser AS Daimyo Rindi Energi AS Kommune Østre Toten Gran Gjøvik Lillehammer Lillehammer Sel Gran Gjøvik Produksjon i Gwh 10 6, , Gwh

36 Hvor mye tømmer/flis trenger disse anleggene? For å få 1 Gwh (1 mill. Kwh) trenger vi 714 fm3 tømmer 1fm3 gir 2000 kwh (ved 0% fuktighet) 2000*0,7 = 1400 kwh 1 mill kwh:1400 kwh =714 fm3 90 % av energien kommer fra biokjelen. Det betyr at vi trenger ca 650 fm3 tømmer pr. 1 mill. kwh Det betyr at de anleggene som det er gitt konsesjon på trenger 220 tusen m3 tømmer Pluss alle nærvarmeanlegg og gardsanlegg

37 Tilvekst og hogst i Oppland Tilveksten på noe over 2 mill. m3 Hogst det siste året på i underkant av 1 mill.m3

38 Flere av bondevarmeanleggene har egen flisproduksjon Dokka biovarme Har egen lagerhall til flis på 1000 m2. Lagerplassen rundt (på 8 daa.)har god plass til lagring og tørking av tømmeret

39 Flere eksempler Eiker bioenergi

40 Morgedal bioenergi

41 Marka alders-sykehjem Gran kommune

42 Eivind Strøm Vestby

43 Viktige momenter for å lykkes ved etablering av varmeselskaper Kort avstand fra kjele til kunde Kort transport av flis Lange avtaler på leveranse av varme Ved leveranser til nybygg - komme inn tidlig i prosessen

44 Nærvarmeanlegg må ikke komme i skyggen av fjernvarme Nærvarmeanlegg er et nødvendig og utmerket supplement til de store fjernvarmeanleggene

45 Flis som råstoff

46 Virkestilgang av flis til biobrensel Tømmerdrifter Massevirke Energivirke Hogstavfall (GROT) Bestandspleie Tynningsvirke Ungskogpleie Løvskog Gjengroingsarealer

47 Kulturlandskapet gror igjen Vik i Sogn før og etter rydding

48 Restprodukt sagbruk og avfall fra trearbeidende industri Bakhon Avkapp Bark Rivningsavfall

49 Grot: grener og topp

50 Flising av grot Samling av heltre og grot i tynning og ungskogpleie Utkjøring til vei

51 Heltreuttak Eiker bioenergi

52 Behandling av grot Firma i Nord-Norge eid av skogeiere, bioenergiselskap, statskog og e-verk. Ca 4 m. lange og diameter på cm

53 Tørking/ lagring av biobrensel Energivirke lagring uten tildekking over sommeren Flis % fuktighet Energivirke lagring med tildekking om vinteren

54 Tørkeforløp syrefelt bjørk Fuktighet, Fr % 60 Enkelttrær i skog Enkelttrær på åpen flate Lagringstid i dager Kilde: NISK 2/82

55 Brennverdi for biobrensler kwh/kg 6,00 1 kg. ved gir 5,32 Kwh 5,00 4,00 Pellets Briketter 3,00 Tørr flis og bark Rivnings-virke 2,00 Vann Fuktig flis og bark 1,00 0,00 Ved 0 5% 10 15% % Vanninnhold (% av råvekt) 65% 70 80

56 Tyngde og brennverdi for Treslag Bøk Eik Ask Rogn Lønn Bjørk Furu Svartor Selje Osp Gran Gråor treslag Basisdensitet Brennverdi kwh/fm ved fuktighet: 3 kg/fm3 Fr = 0 % Fr = 20 %

57 Hvor mye tømmer/flis trengs til et anlegg? 1 fm3 gir 2000 kwh (ved 0% fuktighet) 2000*0,7 = 1400 kwh Fra tømmer til flis 1 fm3 blir til 2,5 lm3 (med 40% fastmasse ) 1 lm3 gir 560 kwh (med 30 % fuktighet)

58 Flis Fliskvalitet er viktig Tørr flis 25%-35% fuktighet Homogen flis

59 Flishogger Skivehogger Trommelhogger

60 Flishoggere En skivehogger på 1050 Hk. Diameter inntil 75 cm Kapasitet på m3 tømmer/t.

61 Ny generasjon flishuggere, med solding av flisa

62 Flislager Biri Dokka biovarme

63 Lesja P.A. Rognerud Dokka

64

65 Hesle gård i Spydeberg

66 Tørrhet er en viktig faktor Forutsetning 1 fm3 gir 2000 kwh (ved 0% fuktighet) Et anlegg som skal levere ca. 550 tusen kwh Fuktighet i % Brennv, kwh/m3 Årsbehov lm3 Årsbehov fm Har betydning for: Økonomien Driftsikkerheten Helse Tilgang til tømmer/ og flis Behov for lagerplass

67 Molkoms varmeverk

68 Brenselsilo Lære av de store anleggene, husk at dette skal fungere over flere år

69 Flis blir stående Rasvinkel - biobrensel Store, åpne og lett tilgjengelige siloer

70 Flere innmatingsystemer

71

72 Fyringsanlegg Anlegg i eksisterende bygg Anlegg i frittstående bygg Anlegg med nedsenket silo

73 Anlegg i eksisterende hus Strøm gård Brårud 150Kw kjele 125 m² flis i silo NB! Husk brannforskriftene

74 Et eksempel til Varmer to hus og et lite verksted Kjele på 40 kw Forbruk av brensel ca.23m³ Silo m. bevegelig tak

75 Anlegg i frittstående bygg Silo og kjele i samme bygg

76

77 Eiker bioenergi silo og fyrrom i samme bygg Marka alders- og sykehjem Gran kommune Container silo og fyrhus

78 Bioenergi Morgedal

79 Anlegg med nedsenket silo

80 Innmating i mindre anlegg sirkelmater med skrue Vesentlig billigere enn stangmater Passer best til brensel med maks 35% fuktighet

81 Fliskvalitet er avgjørende for driftssikkerheten

82 Prinsipp fyrkjele

83 Aske fra 0,6 til 3 % av volum flis

84 Aske fra biobrensel fra avfallsproblem til miljøvennlig ressurs

85 Viktige momenter under prosjektering av anlegg Kjele og fliskvalitet må være tilpasset hverandre Tenk praktisk ved plassering av/og utforming av brensellager og fyrhus REKA på 30 Kw og silo på 500 l Brenselbehovet må beregnes for å få god brensellogistikk og lagerkapasitet God prosjektering gir mulighet for kritiske vurderinger av leverandørers anbefalinger Beregning av varme- og effektbehov er nødvendig for å få rett størrelse på kjele

86 Varmebehov over året 500 kw 5 Effekt og energi dekning 300/350kW kt EffeEffekt Spisslast Sommarlast Grunnlast Grunnlast ec D ov N kt O ep S ug A li Ju Ju ni ai M pr il A s ar M b Fe Ja n 0 Vanlig dimensjonsregel er at biokjelen dekker rundt 60 % av maks. effektbehov Dette blir ofte 90/95 % av totalt varmebehov

87 Akkumulatortank på flisanlegg

88 Hvorfor? 5 Effekt og energi dekning Effekt Spisslast Sommarlast Grunnlast Grunnlast De c No v t Ok Se p Au g Ju li Ju ni Ma i Ap r il rs Ma b Fe Ja n 0

89 Halm som råstoff

90 Halm Vekta av en rundballe er kg/m³ Ved 15% fuktighet gir halm ca. 4 kwh/kg Eks: 100 kg/m³ gir 400 kwh Halmen bør være grå og ikke gul. Gul halm er fersk halm, mens grå halm har ligget på åkeren. Nedbør resulterer i utvasking av næringssalter. Dette er bra for jordsmonnet, og det blir en betydelig bedre halm for forbrenningsanlegget. (mindre slagging)

91 Lager under tak eller i pølser

92 Mindre gode halmlager

93 Halmfyringsanlegg kan fyres med mange typer brensel

94 Akkumulatortank på 28m³ Akkumulatortank på 50m3 Akkumulatortank for varmelagring Jo større akkumulatortank jo bedre

95 Hauer gård og gartneri 800 kw automatisk halmanlegg

96 Oppsummering Halm som brensel er billig Halmberging er utfordrende p.g.a klima og kort innhøstingsperiode Halmanlegg må fyres daglig, men er driftsikre Gir mer aske enn flis og ved Halm krever stor lagerplass

97 Halmanlegg i tett bebygd strøk kan være en utfordring

98 Ved som råstoff

99 VED Duften av fersk ved Duften av fersk ved er noe av det seineste du vil glømme når slørene trekkes for Duften av hvit, fersk ved i savatida om våren: Det er som sjølve Livet går forbi barbeint med dogg i håret Hans Børli

100 Ved som energikilde Har alltid vært Norges viktigste bioenergikilde I dag ligger forbruket av ved på ca 3 til 3,3 mill. m³ Ved gir 7 Twh av Norges totale forbruk av energi på ca. 240 Twh

101 Virkningsgrad ved belastning

102 Ved Opp til 1 m lengde på veden i store vedfyrte anlegg Desto lavere fuktighetsprosent jo bedre

103 Vedlager Tørre luftige plasser, helst under tak

104 Vedanlegg Vedfyrt sentralvarmeanlegg må ha akkumulatortank, jo større jo bedre Mye brukt regel: 100 l pr. KW effekt på kjelen 70KW kjele = 7000 l. vann Plassering Lett inntransport av ved Vedforbruk Skal anlegget gi ca kwh er det 5 favner eller ca europaller med ved

105 Vedanlegg fra rundt 20 kw og opp til kw

106

107 Solfangere Eksempler fra praktisk bruk viser at solfangere kan dekke (over året) 70% av oppvarmingen av tappevannet 30 % av varmebehovet

108 Erfaringstall fra Østerrike viser at 1m2 solfanger fanger 800 kwh pr. år

109 Solfangere kan også kombineres med Flis-,pellets- og halmanlegg

110 Dette krever Akkumulatortank med to kretser Eller

111 Prinsipp fyrkjele En god forbrenning krever mye luft Byggeforskriftene krever i dag fyrrom som egen branncelle

112 God logistikk på vedhåndtering Lett tilgang til ved og kjele Unngå trapper og terskler Ved på paller og bruk av jekketralle er en god løsning

113 Planlegging av gardsanlegg Varme- og effektbehov Nyere hus W/m2 Eldre hus W/m2 2. etasje mindre behov enn 1. etasje Verksted/vaskehall W/m2 Slaktekylling W/m2 Grisehus W/m2 Se byggeveileder

114 Dimensjonering av anlegg Ny bolig 1. etasje ( 120 m2 x 60 W/m2 ) = 7 kw 2. etasje ( 120m2 x 40 W/m2 ) = 5 kw 12 KW Eldre bolig ( 120 m2 x 100 W/m2 ) 12 KW Verksted (72 m2 x 80 W/m2 6 KW Til sammen 30 Kw

115 Dimensjonering av anlegg Behov i ny og eldre bolig og verksted 30 kw Tap i fjernvarmerør (200m x 20W/m) 4 kw Tap i fyrkjelen (virkningsgrad %) Behov for en kjele på 40KW

116 Varmedistribusjon / infrastruktur

117 Nannestad sentrum Fyrsentralen Vannbåren varme dobbelt så dyr i Norge som i Sverige torsdag 04. mars 2010

118 Fjernvarmerør Stål eller plast Plast tåler maks 90 C

119 Fjernvarmerør Tilleggsisolasjon reduserer varmetapet Desto høyre temp. på vannet desto mer tap,

120 Rørleggeren er en viktig person Store prisforskjeller på fjernvarmerør og rørleggertjenster Innhent pris fra flere leverandører

121 Varmedistribusjonssentral Oppbygging av fordelingssentral i bygning Fordelingssentral i fyrhuset, mulighet for utbygging

122 Varmemålere Turføler Integreringsverk (avlesingsenhet) Returføler Vannmengdemåler

123 70 50 Varmeveksler 75 C

124 Varmeveksler

125 Varme rom Tradisjonelt

126 Muligheter

127 Flere muligheter

128 Enda flere muligheter

129 Mer om anleggstyper, rør og konsulenter nobio.no se under bransjeregister Gardsvarmeanlegg En byggeveileder

130 Framgangsmåte for pristilbud fra aktuelle leverandører Kart over de husene som skal varmes opp Måle opp lengder på rørgater fra fyrrom til de enkelte hus Skrive på varmebehovet på det enkelte hus Be om referanseanlegg Se på eksisterende anlegg og prat med de som har ansvar for disse

131

132 Tilskuddsordninger Enova Skogfondsordningen Innovasjon Norge Bioenergiprogrammet

133 Bioenergiprogrammets formål: Programmet skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. Kort sagt: At bønder skal tjene penger på bioenergi Tilskudd kan gis både til rene gårdsanlegg og til bonde/skogeiereide varmeselskap

134 Hvorfor gi tilskudd til gårdsanlegg? Kompetansebygging Hos bonden I VVS-bransjen Verdiskaping i landbruket Brenselproduksjon og varmeproduksjon hos bonden. Kulturlandskap Bruk av ved og flis gir synlige effekter Miljø Mer CO2 nøytralt landbruk Kortreist energi.

135 Gårdsvarmeanlegg - type 1 Krav/begrensninger Landbruksareal > 100 daa Varmeenergibruk i næring over kwh Inntil 35 % tilskudd Inntil pr eiendom/søker Fullstendig investeringssøknad foreløpig ikke fast skjema Lønnsomhet må vurderes Varmemåler må installeres, rapportkrav i 5 år Flere gårdsbruk kan søke sammen, da økes det totale tilskuddsgrunnlaget, men ikke % satsen. Minst et av brukene må ha forbruk på minst kwh Hva omfattes: Fyrhus, varmeanlegg Varmedistribusjon fram til næringsbygg Hva omfattes ikke: Utstyr for brenselprod. og transport. Varmedistribusjon til boliger. Brensellager

136 Gårdsvarmeanlegg - type 2 Krav/begrensninger Landbruksareal >100 daa Fast tilskuddssats for ved og halmanlegg for flisanlegg Totalkostnad i varmeinvestering > Varmeinvestering må inneholde fyrkjel. Ikke krav til lønnsomhet, men til finansiering Enkel søknad, kort behandlingstid Enkel ferdigrapport Ett tilskudd pr eier/søker Ikke delutbetaling av tilskudd

137 Tilskuddsordninger for varmeselskaper Kompetanse og utredning Forstudier 50 % støtte inntil kr. Tilsvarende beløp kan være egeninnsats Ordningen gjelder anlegg i den størrelse og kategori som er aktuelle for tilskudd til anlegg for varmesalg. Søkere er fortrinnsvis bønder, men landbruksorg. aksepteres også Gis ikke til veksthus eller gårdsvarmeanlegg. Forprosjekter Dette omfatter nødvendige tiltak i forbindelse med etablering av selskapet samt analyse- og prosjekteringsarbeid i forbindelse med anlegget. Forprosjektet kan også inneholde kompetansetiltak for de aktørene som deltar i selskapet. Støtte er forbeholdt varmeselskap som forventes å søke IN om investeringsstøtte. 50% støtte inntil kr.

138 Anlegg for varmesalg investeringstilskudd Hva omfattes: Komplett varmeanlegg Varmenett Kundesentral Nødvendig lager Prosjektering, byggledelse Hva omfattes ikke: Utstyr til brenselproduksjon Utstyr til transport Støtte til investering: Inntil 35 % støtte til prosjektet Det legges vekt på landbrukets eierskap.

139 innovasjonnorge.no

140 Bioenergi er framtidsrettet!!! ta utfordringene

Kola Viken. Mastemyr, 20 oktober 2011. Halvor Western Skogselskapet i Oslo og Akershus

Kola Viken. Mastemyr, 20 oktober 2011. Halvor Western Skogselskapet i Oslo og Akershus Kola Viken Mastemyr, 20 oktober 2011 Halvor Western Skogselskapet i Oslo og Akershus Hva er bioenergi? Sola tilfører jorda så mye energi at det dekker menneskenes energiforbruk 15 000 ganger Sollys + CO2

Detaljer

Biovarme. Bioenergi i landbruket Flis, ved og halm. Gardsvarme og anlegg for varmesalg. Innhold. Flis som biobrensel. Brenselproduksjon og logistikk

Biovarme. Bioenergi i landbruket Flis, ved og halm. Gardsvarme og anlegg for varmesalg. Innhold. Flis som biobrensel. Brenselproduksjon og logistikk Bioenergi i landbruket Flis, ved og halm. Gardsvarme og anlegg for varmesalg. Introduksjon og gjennomgang av prosess fra biomasse til nyttbar varme Erik Eid Hohle ENERGIGÅRDEN - Senter for bioenergi Biovarme

Detaljer

Biovarme i Inderøy kommune

Biovarme i Inderøy kommune i Biovarme i Inderøy kommune En forstudie av muligheter for å realisere et bioenergianlegg ved tettstedet Straumen Kilde:http://home.online.no/~oindgul/hoved/gyldne/gyldne_htm/straumen.htm Sluttrapport

Detaljer

Veien til biovarme. Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel

Veien til biovarme. Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel Veien til biovarme Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel Forord En vellykket bygging og drift av et biobrenselanlegg krever god planlegging i hele kjeden fra stubbe til varme rom. Etablering

Detaljer

Veien til biovarme. Manual for produksjon av biovarme fra biobrensler

Veien til biovarme. Manual for produksjon av biovarme fra biobrensler Veien til biovarme Manual for produksjon av biovarme fra biobrensler 2 Cato Kjølstad Daglig leder Norsk Bioenergiforening Wergelandsveien 23 B 0167 OSLO Tlf: 23 36 58 70 Faks: 23 36 58 79 E-post: post@nobio.no

Detaljer

Gardsvarmeanlegg. en byggeveileder

Gardsvarmeanlegg. en byggeveileder Gardsvarmeanlegg en byggeveileder INNLEDNING Gardsvarmeanlegg en byggeveileder er utarbeidet for å gi førstehands kunnskap og hjelp til aktører som skal i gang med planlegging og bygging av mindre biobrenselanlegg

Detaljer

Bioenergiprogrammet retningslinjer for saksbehandling og tildeling av tilskudd 2014

Bioenergiprogrammet retningslinjer for saksbehandling og tildeling av tilskudd 2014 Bioenergiprogrammet Bioenergiprogrammet retningslinjer for saksbehandling og tildeling av tilskudd 2014 Om bioenergiprogrammet: Programmet skal stimulere til økt bruk av fornybare energikilder, og har

Detaljer

BIOBRENSLER. Utarbeidet av Norsk Gartnerforbund

BIOBRENSLER. Utarbeidet av Norsk Gartnerforbund BIOBRENSLER UtarbeidetavNorskGartnerforbund medfinansieringavslf «Biobrensler er brensler med biomasse som utgangspunkt. Det kan være faste biobrensler som ved, flis, pellets, briketter og halm, flytende

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland

Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland Vedtatt i styringsgruppa 13.09.2011 Vedtatt i Regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune 31.05.2012 FORORD FNs klimapanel IPCC

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Gardsvarmeanlegg en byggeveileder

Gardsvarmeanlegg en byggeveileder Gardsvarmeanlegg en byggeveileder Innledning er utarbeidet for å gi førstehands kunnskap og hjelp til aktører som skal i gang med planlegging og bygging av mindre biobrenselanlegg i landbruket. Bioenergi

Detaljer

Energiutredning for Myra-Bråstad området

Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning Myra Bråstad området Prosjekt nr: 510404 AO - nummer: 58580 Oppdragets tittel: Energiutredning for Myra Bråstad området Prosjektleder: Jan Olav

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE. Oppdragsgiver: Lardal kommune

FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE. Oppdragsgiver: Lardal kommune FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Marte Paus Vadem Kontrollert av: Carl-Otto Rasmussen Dato: 16.12.2011 Prosjektnr: 3951 Innhold

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Næringsutvikling basert på grønne næringer

Næringsutvikling basert på grønne næringer Næringsutvikling basert på grønne næringer Agenda Kort om Innovasjon Norge Idè- og forretningsutviklingsprosessen Finansieringsordninger Formål Innovasjon Norge skal fremme bedriftsog samfunnsøkonomisk

Detaljer

Gausdal kommune. Forprosjekt varmeproduksjon og infrastruktur. Follebu. Siv.ing Kjell Gurigard AS Rådg.ingeniør energi, plan, klima,vvs

Gausdal kommune. Forprosjekt varmeproduksjon og infrastruktur. Follebu. Siv.ing Kjell Gurigard AS Rådg.ingeniør energi, plan, klima,vvs Ga Gausdal kommune Forprosjekt varmeproduksjon og infrastruktur Follebu Siv.ing Kjell Gurigard AS Rådg.ingeniør energi, plan, klima,vvs Torvald Lindsv. 8, 2614 Lillehammer Tlf: 905 20861 epost: kjellgur@online.no

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE

TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE TRE SOM BRENSEL I INNLANDETS ENERGIFORSYNING Økende betydning for energiforsyningen Trebrensler reduserer klimaendringer Verdt å vite om forbrenning Ved Flis Trepellets

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

Småskala varmeproduksjon fra skogsbrensel. Even Bjørnstad Arnstein Norheim

Småskala varmeproduksjon fra skogsbrensel. Even Bjørnstad Arnstein Norheim Småskala varmeproduksjon fra skogsbrensel Even Bjørnstad Arnstein Norheim Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2007 Tittel Forfatter Notat : 2007:4 Prosjektnummer : 1824 : SMÅSKALA VARMEPRODUKSJON

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Foss Bio Varmesentral

Foss Bio Varmesentral Rapport NP 5-2013 Foss Bio Varmesentral nytt boligfelt på Gnr 53 Bnr 1 Jønnevall, skien kommune Forprosjekt studie Eget Boligfelt 22 eneboliger Nabo Boligfelt Ca: 12 boenheter Biovarmesentral Biogas reaktor

Detaljer

Bioenergi i landbruket

Bioenergi i landbruket Bioenergi i landbruket v/kåre Gunnar Fløystad, Prosjektleder Effektundersøkelse Tønsberg 19. mars 2013 Innhold Bioenergiprogrammet for landbruket Litt om støtteordninger Flisproduksjon Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Energiutgreiing Bø 2011

Energiutgreiing Bø 2011 Energiutgreiing Bø 2011 Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKING OG AREAL... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 4 INFRASTRUKTUR

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer