MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 3/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer AP Karl Nikodemussen AP Catharina Jensen Sæther AP Yngve Nilsen SV Jorunn H. Mikkelsen Fagforbundet (i sak 10,11 og 12/12) Leif Inge Jakobsen Utdanningsforbundet ( i sak og 12/12) Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene, unntatt sak 17/12, er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Ragnar Olsen ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PARTSAMMENSATT PERSONAL- OG ØKONOMIUTVALG: 10/12 12/339 REFERATSAKER - PARTSAMMENSATT UTVALG 11/12 12/309 BEREDSKAPSPLAN SKOLER - FORDELING AV RESSURSER 12/12 12/297 KREFTKOORDINATOR I SAMARBEID MED HAMMERFEST KOMMUNE PERSONAL- OG ØKONOMIUTVALGET: 13/12 12/312 GODKJENNING AV PROTOKOLL 14/12 12/313 REFERATSAKER 15/12 12/310 KOMPETANSE FOR KVALITET 16/12 12/336 FERDIGSTILLELSE AV ARKIV 17/12 12/173 Unntatt offentlighet Off.l 23 FORHANDLINGER LEDERLØNN KAP I HTA- GODKJENNING AV PROTOKOLLER EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

3 Sak 10/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/339 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/12 Personal- og økonomiutvalget REFERATSAKER - PARTSAMMENSATT UTVALG Ordførers innstilling: Referatsakene tas til orientering.

4 Sak 10/12 SAKSGRUNNLAG: Ansettelsesutvalget protokoller fra møter: (Tilsettingssakene er unntatt offentlighet Off.l. 25) Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Sigurd K. Beite rådmann

5 Sak 11/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/309 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget /12 Personal- og økonomiutvalget BEREDSKAPSPLAN SKOLER - FORDELING AV RESSURSER Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: Legges frem i møtet.

6 Sak 11/12 SAKSGRUNNLAG: Politisk behandling av Beredskapsplan fordeling av ressurser og årsverk, våren 2011 Ny runde med utlysing av stillinger for skoleåret 2012/13 SAKSOPPLYSNINGER: Vårhalvåret 2011 var det nedsatt et utvalg som skulle utarbeide forslag til beredskapsplan for organisering av skoletilbudet i Kvalsund tettsted og Neverfjord ved eventuelt mangel på pedagoger. Det ble satt opp en plan for hvor mange pedagoger man måtte mangle før planen skulle settes i verk og fristen for ikrafttredelse ble satt til 01. august. Ved dette tidspunkt så det ut til at skolene hadde tilstrekkelig antall pedagoger og planen ble derfor ikke iverksatt. I ettertid har det skjedd endringer som har medført at Kvalsund skole har gått med flere ufaglærte lærere inneværende skoleår. Ved en ny utlysingsrunde står vi i samme situasjon som forrige år; vi kan risikere å mangle kvalifiserte lærere ved skolestart høsten Det er derfor nødvendig å være forberedt på dette og ha en beredskap for hvordan vi løser en slik situasjon for å kunne gi et best mulig undervisningstilbud til alle elevene neste skoleår. SAKSVURDERING: I fjorårets plan ble det foreslått at Kvalsund skole kunne mangle 3 hele lærerstillinger og Neverfjord 1 hel lærerstilling før tiltak skulle settes i verk. Det er etter en faglig vurdering ikke forsvarlig å påføre skolene en slik belastning. Det medfører at elever ikke får den undervisning de har krav på og det påfører de gjenværende lærerne en ekstra belastning med å skulle veilede og avhjelpe de eventuelt ufaglærte man kan få tak i. I verste fall vil man måtte gå med underbemanning, med de negative følger det vil innebære for hele kollegiet. Har kommunen for få lærere ved skolestart til å gi et forsvarlig undervisningstilbud ved begge skolene, er den beste løsningen faglig sett å samle alle elevene på én skole.

7 Sak 11/12 Det er vanskelig å skulle sette ett konkret antall lærere man kan mangle, før en eventuell sammenslåing. Noen søkere er kvalifisert i enkelte fag, og mangler kanskje kompetanse på andre områder. En total faglig vurdering av hele undervisningssituasjonen må gjøres av oppvekst- og kulturleder i samarbeid med rektorene. Dette må gjøres i god tid førskolestart, slik at de berørte elevene/ansatte vet allerede ved skoleslutt om våren hvor de skal være til høsten. Rådmannens tilråding: Ved mangel på kvalifiserte undervisningsstillinger for kommende skoleår, gis administrasjonen fullmakt til å iverksette overføring av elever og personale ved skoledelen fra Neverfjord til Kvalsund skole. Avgjørelsen tas før skoleslutt i juni. Sigurd K Beite rådmann

8 Sak 12/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: 233 &85 Arkivsaksnr.: 12/297 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget /12 Personal- og økonomiutvalget / Kommunestyret KREFTKOORDINATOR I SAMARBEID MED HAMMERFEST KOMMUNE Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: Legges frem i møtet.

9 Sak 12/12 SAKSGRUNNLAG: Kreftforeningen utlysning Kreftkoordinator Søknad om felles søknad fra Hammerfest og Kvalsund kommune Samhandlingsreformen SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn Kreftforeningen er en landsdekkende frivillig organisasjon som arbeider for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft, og at kreftrammede og pårørende skal ha best mulig livskvalitet. Årlig får mennesker en kreftdiagnose og det bor i landets kommuner som har, eller har hatt kreft. Når flere får kreft, flere overlever kreft og flere lever lenger med kreft øker dette behovet for tilgjengelige, tilrettelagte og koordinerte tilbud for kreftrammede. I Norge har vi et omfattende tilbud av tjenester og bistand til mennesker som på ulike stadier i livet har behov for hjelp og støtte. Det er samtidig en utfordring å vite om, og ha oversikt over, alle tilbud, rettigheter og muligheter. Dette gjelder også for kreftrammede. Samtidig som det finnes mye god kreftomsorg, erfarer vi at det mange steder er vanskelig å skape helhet, sammenheng og forutsigbarhet i tilbudet. Behovene til kreftpasienter og pårørende er varierte, sammensatte og kan strekke seg over lange tidsrom. Vi erfarer at en kreftkoordinator i hjemkommunen som kan gi råd, veiledning og samkjøre tiltak og tjenester er en ordning som mange pasienter og pårørende etterspør og savner. Kreftforeningen ønsker å bidra til å styrke kommunal koordinering på kreftområdet, og lyser ut 30 millioner kroner i januar 2012 til kreftkoordinatorstillinger i kommunene. Vi håper og tror at denne satsningen kan bidra til et løft for kreftrammede der de bor, og at vi gjennom nær dialog og samhandling med kommunene kan få til enda bedre kreftomsorg ved å spille på lag, utveksle erfaringer og lære av hverandre. Om kreftkoordinatorstillingen Hovedoppgaven til en kreftkoordinator skal være å gi råd og veiledning til pasienter og pårørende. Det er også viktig at koordinatoren påpeker svikt og mangler i tilbud eller rutiner slik at ansvarlige i kommunen jobber systematisk og planmessig med å sikre god kreftomsorg. En kreftkoordinator skal være ansatt i kommunen og ha relevant utdannelse fortrinnsvis innen helsefag, sosialfag eller samfunnsfag. Ut fra kommunens behov kan

10 Sak 12/12 kreftkoordinators fagbakgrunn og kompetanse være ulik. Videre må vedkommende ha kunnskap om, og erfaring med, kreftpasienter og koordineringsarbeid i kommunehelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten. En kreftkoordinator skal være synlig og tilgjengelig for alle kreftrammede, og må sørge for gode rutiner slik at stillingen blir kjent og brukt. Koordinatoren skal ha oversikt over relevante tilbud og tjenester, og gi informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, palliasjon og omsorg ved livets slutt. Når pasient og pårørende har behov for flere tilbud og tjenester fra kommunen, skal koordinator sørge for at kommunen behandler sammensatte behov samlet. Dette betyr at kreftkoordinatoren må jobbe tverrfaglig og tverrsektorielt, herunder gi råd og veiledning til relevante instanser og samarbeidspartnerne i kommunen. Kreftkoordinator må også ha oversikt over, og samarbeide med, pasientforeninger, frivillige og likemenn, samt andre ikke-kommunale tilbud. Kreftkoordinatoren må sørge for å være synlig og tilgjengelig overfor spesialisthelsetjenesten, og gjerne samarbeide med pasientkoordinator som nå er en funksjon alle sykehus skal tilby, slik at spesialisthelsetjenesten vet at pasient/pårørende har en kreftkoordinator på hjemstedet som kan kontaktes og skal bistå. Dette for å sikre at nødvendige tiltak og oppfølging i kommunen settes i verk raskt og riktig ved utskriving av pasienten i sin geografiske region. Kreftkoordinatoren må være sentralt og relevant plassert i kommunen, for eksempel hos helse- og omsorgssjef (eller tilsvarende), hjemmetjeneste eller rådmann. Plassering i koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering kan også vurderes. Den enkelte kommune må selv vurdere sammensetningen og vektingen av de ulike oppgavene som skal gjøres sett ut fra kommunens behov, kreftforekomst og demografiske forhold. Det gis ikke penger til generelt planarbeid i kommunene fordi vi ønsker at dette skal være stillinger som i hovedsak er direkte rettet mot pasienter og pårørende, framfor å være rene administrative saksbehandlerstillinger. Koordinatorstillingen/funksjonen bør imidlertid forankres i relevant planverk i kommunen. Hvem kan søke? De som kan søke om midler til å få ansette kreftkoordinatorer i sin kommune må være helse- og omsorgsjef, kommunalsjef, rådmann eller andre tilsvarende personer med ansettelsesansvar. Søknaden skal være forankret på relevant ledelsesnivå i kommunen. Søker skal sørge for gjennomføring i tråd med intensjonene for satsningen og søknaden, samt årlig rapportering (se eget punkt).

11 Sak 12/12 Kreftkoordinering forutsetter et visst omfang av kreftpasienter. Det betyr at mens kommuner med mange kreftpasienter (anslagsvis innbyggere/over kreftpasienter) kan søke om midler til 100 % stilling og også flere stillinger i de største kommunene, kan kommuner med færre innbyggere og færre kreftpasienter søke om midler til å dekke deltidsstilling eller oppfordres til å sende felles interkommunal søknad om midler. Vurdering av stillingsbrøk må også sees i sammenheng med øvrig relevant bemanning og kreftkompetanse i kommunen, samt demografiske forhold (befolkningstetthet, reiseavstand mv.). Varighet Vi legger opp til en satsning av lengre varighet, anslagsvis 3-4 år med oppstart i I denne perioden vil Kreftforeningen bidra økonomisk. Eventuelle bidrag utover denne perioden er det ikke tatt stilling til foreløpig. Håpet er at kommunene høster så gode erfaringer med egne kreftkoordinatorer at de på sikt vil ha dette som en egenfinansiert og permanent ordning. Om det skal lyses ut midler én gang til i 2012, eller lyses ut i 2013 for kommuner som ikke søker i 2012, er avhengig av hvor mange søknader vi mottar og totalsum for innvilgede søknader etter første utlysning. Totalbudsjett Rammen for denne utlysningen er på totalt 30 mill kr. Kostnader som dekkes Kreftforeningen dekker lønnskostnader til nye stillinger, eller utvidelse/endring/frikjøp av stillingen til personer som allerede er ansatt i kommunen, i tråd med relevant og gjeldende lønnsregulativ for kommunal sektor. Kommunene kan ikke søke om å få dekket lønnskostnadene til ansatte som allerede jobber som kreftkoordinator eller tilsvarende og hvor behovet for kreftkoordinering er dekket. Kreftforeningen skal ikke overta kommunens ansvar på kreftområdet, men være en tilskuddsordning av noe varighet for kommuner som ønsker å komme i gang eller styrke det arbeidet som allerede gjøres fordi behovene ikke er dekket. Kreftforeningen dekker 75 % av lønnskostnadene inkludert sosiale kostnader med inntil 35 % av brutto lønn. Sosiale kostnader omfatter arbeidsgiveravgift, arbeidsgivers andel av pensjonskostnader og feriepenger. Øvrige utgifter (ansettelseskostnader knyttet til rekruttering, kontorplass, pc, arbeidsutstyr, reiseutgifter, kursmidler osv.) dekkes av kommunen som arbeidsgiver. Resterende lønnskostnader på 25 % forutsettes dekket av kommunen. Dette for å sikre forankring, eierskap og delaktighet i det vi ser som et første trinn på veien til en permanent ordning. Kreftforeningen bevilger lønnsmidler for inntil ett år om gangen, forutsatt at stillingen blir besatt innen , men vi planlegger å videreføre lønnsmidlene til den

12 Sak 12/12 enkelte kommune gitt at midlene brukes i tråd med intensjonene slik de her er beskrevet. Det lages en avtale (bevilgningsbrev) mellom Kreftforeningen og den enkelte kommune som danner grunnlag for utbetaling av midler. Vi foretar utbetaling av lønnsmidler etterskuddsvis hvert kvartal. Kompetanseheving og kreftkoordinatorsamlinger Kreftforeningen tar mål av seg til å arrangere en nasjonal koordinatorsamling én gang i året, og planlegger at denne gjennomføres første gang i Oslo i november Målet med en slik samling er å styrke alles kunnskap og kompetanse gjennom faglig påfyll, bidra til erfaringsutveksling mellom deltakerne, presentere Kreftforeningens materiell og bistandsmuligheter, samt at Kreftforeningen får viktige tilbakemeldinger på satsningen, hva som fungerer godt og mindre godt og hva som er utfordringer i arbeidshverdagen til koordinatorene. Samlingen er først og fremst for de kreftkoordinatorene som Kreftforeningen gir lønnsmidler til, samt enkelte utvalgte og godt etablerte kreftkoordinatorer som skal undervise/formidle sine erfaringer og arbeidsmåter. I tillegg vil vi også invitere andre deltakere, blant annet fra kommuner, pasientforeninger og KS. Kreftforeningen vil dekke alle utgifter til samlingen, inkludert reise og opphold. Rapportering Vi ønsker å få oversikt over bruken av midler gjennom en årlig enkel rapportering fra søker som gjøres elektronisk, samt gjennom den dialogen vi ønsker å ha med kommunene. Dette kommer vi tilbake til. Om søknaden og saksbehandlingen Søknaden skal bestå av elektronisk søknadsskjema med formelle opplysninger, og søknad på inntil 3 sider som inneholder en kort beskrivelse av hvilke oppgaver og aktiviteter som søkeren ønsker å vektlegge for kreftkoordinatorstillingen, inkludert informasjon om totale lønnskostnader. Søknadene vil bli behandlet internt og fortløpende i Kreftforeningen, og søknadsbehandlingen ferdigstilles de første ukene etter søknadsfristens utløp 12. mars. Ved behov vil vi kontakte søkerne underveis i behandlingsprosessen. Søkerne vil få tilbakemelding så snart Samhandlingsreformen pålegger kommunene et betydelig større ansvar for helse- og omsorgstjenester fremover. Når stadig flere både får kreft og overlever kreft krever dette at kommunene har planer, kompetanse og tilbud knyttet til behandling, rehabilitering og oppfølging.

13 Sak 12/12 God koordinering av dette overfor kreftpasienter og pårørende der de bor og lever sine liv er dermed et nøkkelord. Dette gjelder koordinering av tjenester og tilbud i kommunen, og mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Hammerfest kommune har den gjort en henvendelse til Kvalsund kommune, med ønske om å sende en felles søknad på midler til kreftkoordinator. Kommunene må dekke 25 prosent av kostnadene til en slik stilling selv. Kostnadene for kommunene vil utgjøre ca. kr ,-. For Kvalsund kommune vil kostnadene for 2012 utgjøre ca. kr ,-. Disse pengene vil kommunen ta fra budsjettet som allerede er vedtatt. Søknadsfristen var I og med den korte svarfristen og det forhold at Kvalsund trenger å styrke kreftomsorgen i kommunen har helse- og sosialleder har gitt tilbakemelding om at vi ønsker å være med på en slik søknad. SAKSVURDERING: Kreftsykepleier skal være et tilbud til kreftsyke og deres pårørende og bidra til at de opplever trygghet og en sammenhengende helsetjeneste innad i kommunen - og mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Kreftsykepleier kan bidra med råd og veiledning, være en ressursperson for pasient og pårørende og samarbeider med hjemmesykepleien, kommunens fysioterapeuter, fastlegene og andre fagpersoner - inne på Kvalsund sykehjem og ambulant ute i Kvalsund kommune. Kvalsund kommune har ikke egen kreftsykepleier. Kreftomsorg utøves derfor innenfor de kommunale rammene som er, og som i praksis betyr i konkurranse med andre pasientgrupper og oppgaver. En konsekvens av dette er at sykepleiere ikke jobber så mye med kreftomsorg som behovet tilsier, fordi kommunens økonomi og prioriteringer setter dem til andre pleie- og omsorgsoppgaver. Kreftforingen anbefaler kommuner med færre innbyggere til å sende felles interkommunal søknad om midler. Hammerfest kommune har sendt slik søknad og inviterer Kvalsund kommune til et samarbeid om stillingen. Slik rådmannen vurderer det, er en egen kreftkoordinator viktig. Blant annet fordi pasienten må forholde seg til mange behandlere og instanser, og fordi behandlingen ofte tar lang tid og kan ha uvisst utfall. Behandlingen er i tillegg svært tøff, og rehabilitering er viktig for å normalisere tilværelsen etter beste evne. I Kvalsund kommune er det for tiden ca. 10 pasienter som har diagnosen kreft. Erfaring viser at det er mye som kan gjøres for å sikre bedre samkjøring og tilrettelegging i oppfølgingen av kreftrammede. I og med samhandlingsreformen har kommunen fått et større ansvar for disse pasientene også.

14 Sak 12/12 Rådmannen ser det som positivt at kreftpasienter i Kvalsund har et tilbud om en kreftkoordinator på hjemstedet sitt som kan bidra til god hjelp til rett tid fra de riktige personene og instansene. Det anbefales å inngå slik samarbeidsavtale under forutsetning at midler tildeles. Rådmannens tilråding: Under forutsetning av tildeling av midler fra Kreftforeningen, vedtar kommunestyret å inngå avtale om felles kreftkoordinator i samarbeid med Hammerfest kommune. Kostnadene for 2012 tas av eksisterende budsjett. For 2013 og senere innarbeides dette i budsjettet. Sigurd K. Beite rådmann

15 Sak 13/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 12/312 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/12 Personal- og økonomiutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte i personal- og økonomiutvalget godkjennes.

16 Sak 13/12 SAKSGRUNNLAG: Protokoll fra møte i personal- og økonomiutvalget. Rådmannens tilråding: Protokoll fra møte i personal- og økonomiutvalget godkjennes. Sigurd K. Beite rådmann

17 Sak 14/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/313 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/12 Personal- og økonomiutvalget REFERATSAKER Ordførers innstilling: Referatsakene fra og med 1 til og med 3 tas til orientering. Referatsak 4 avslås av økonomiske grunner.

18 Sak 14/12 SAKSGRUNNLAG: 1. Rådet for eldre og funksjonshemmede Protokoll fra møte Arbeidsmiljøutvalget Protokoll fra møte Notat Sekretær for Rådet for eldre og funksjonshememde 4. Norges Livredningsselskap Søknad av om støtteannonse i bladet Livredderen, utgave 2/2012. Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Sigurd K. Beite rådmann

19 Sak 15/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/310 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget /12 Personal- og økonomiutvalget KOMPETANSE FOR KVALITET Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: Legges frem i møtet.

20 Sak 15/12 SAKSGRUNNLAG: Kompetanse for kvalitet nytt strategidokument fra Kunnskapsdepartementet. Informasjon om søknadsprosedyrer og tildeling av midler til videreutdanning for lærere i studieåret 2012/2013. Informasjonsskriv om ordningen fra Utdanningsdirektoratet. SAKSOPPLYSNINGER: Det er kommet et nytt strategidokument i forhold til etter- og videreutdanning for skolesektoren. Den statlige, nasjonale satsningen til Utdanningsdirektoratet skisserer kommunens ansvar på følgende måte: Kommuner og fylkeskommuners ansvar: Forankre strategien for etter- og videreutdanning i egen organisasjon Kartlegge behov for kompetanseutvikling hos det pedagogiske personalet og på den enkelte skole i samarbeid med partene I samarbeid med organisasjonene å lage en plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale og skolelederne der statlig finansierte tiltak inngår som en integrert del, og forankre planen politisk Delta i satsingen på videreutdanningen for lærere gjennom å legge til rette for deltakelse, dekke en andel av vikarutgiftene og utgifter til reise, opphold, læremidler m.v. Kan stille krav om kunnskapsdeling Samarbeide med organisasjonene og lærerutdanningsinstitusjonene om kvalitet, relevans, tilrettelegging og tilpasning av tilbudene om etter- og videreutdanning Foreta nødvendige evalueringer av gjennomføringen av lokale planer i samarbeid med partene Endring av finansieringsordningen Vikarmidler:

21 Sak 15/12 For skoleeier pr lærer som gjennomfører videreutdanning 30 stp: Staten gir tilskudd til vikarutgifter kr kr for et helt år, og utbetaler kr pr halvår Skoleeier må dekke vikarutgifter kr for et helt år, kr pr halvår Skoleeier skal dekke kostnader knyttet til reise, opphold, læremidler m.v Frist for skoleeier å søke om studieplasser og vikarmidler er 15. april. SAKSVURDERING: Satsingen på videreutdanning har som mål å bedre elevenes resultater i prioriterte fag ved å øke antall lærere som har faglig og fagdidaktisk kompetanse opp til 60 studiepoeng. Gjeldende kompetanseforskrift er et viktig grunnlag for videreutdanningen. For Kvalsund kommunes del er dette et viktig moment i forhold til rekruttering, men også i aller høyeste grad i forhold til å beholde dagens ansatte. Et annet moment ved dette er at man også kan drive en styrt kompetanseproduksjon. Dette er viktig for Kvalsund kommune i forhold til å få de ansatte man trenger til nøkkelstillinger i denne sammenhengen, og da snakker man ikke bare om oppvekst- og kultursektoren. Både innenfor helse- og sosial- og teknisk avdeling har man nok mange av de samme behovene for en slik tilførsel av nødvendig kompetanse. Sett i forhold til å utvikle en lokal utdanningsstrategi, så bør man jobbe for å få en oversikt over hvilke behov både kommunens avdelinger og kommunens ansatte har i forhold til å tilegne seg kompetanse. Hvis det ikke bevilges ekstra midler med vedtaket; kr ,- for budsjettåret 2012, vil oppvekst- og kulturavdelingen måtte dekke dette innenfor egne rammer.

22 Sak 15/12 Rådmannens tilråding: Kommunen deltar på den nasjonale ordningen, Kompetanse for kvalitet, med å videreutdanne en lærer skoleåret 2012/13. Administrasjonen starter arbeidet med å lage en kompetanseutviklingsplan for de ansatte innen oppvekst- og kulturområdet. Kommunens kostnader, kr ,-, søkes dekt ved budsjettregulering nr.ii for Sigurd K Beite rådmann

23 Sak 15/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen/Johnny Stenersen Arkiv: 063 Arkivsaksnr.: 12/336 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/12 Personal- og økonomiutvalget FERDIGSTILLELSE AV ARKIV Ordførers innstilling: For å finansiere ferdigstillelse av arkiv flyttes kr ,- fra prosjekt Ventilasjon/automatikk Rådhuset.

24 Sak 15/12 SAKSGRUNNLAG: 1. Rundskriv fra Statsarkivet, Tromsø datert Purring-bygningsfaglig tilstandsrapport for arkivlokaler SAKSOPPLYSNINGER: Arkivet var tidligere lokalisert i kjelleren. Med jevne mellomrom kom det vann inn i kjelleren Våren 2010 ble kjelleren oversvømt av vann fra fra et brudd på hovedvannledningen. Dette medførte at arkivet måtte flyttet umiddelbart. Det ble leid fjernlager i Lakselv og store deler av gammelt arkiv ble transportert dit. Nyere arkiv er flyttet til kontorer midlertidig. Det er behov for et lokalt bortsettings arkiv lokalisert på rådhuset. Etter at Nav ble lokalisert på rådhuset ble det ledige kontorer i andre etasje der barnevern og sosialkontor var lokalisert. Disse kontorer er ombygd til arkivlokaler som tilfredstiler arkivforskriften. Lokalene er velegnete og beskytter arkivet mot fukt og lys. Det gjenstår å kjøpe arkivskap. Her er det beregnet å bruke rullereoler for å spare plass. Det vil beløpe seg til kr mva. I reglementet for delegering i budsjettsaker, pkt Delegering til personal- og økonomiutvalget for endring av budsjettposter bokstav d står det: Å styrke en post i kapitalbudsjettet ved tilsvarende reduksjon i en annen post i kapitalbudsjettet. Forutsetningen er at dette kan gjøres uten at finansieringsplanen for de to postene sett under ett må endres. SAKSVURDERING: For å etterkomme kravet fra Statsarkivet i Tromsø må reoler anskaffes. Noen av disse må være låsbare for bosetting av gradert materiale. Det gjenstår lite arbeid igjen, kun montering av reoler. Det vil bli utført av egne ansatte. Arkivet vil bli en stor forbedring for ansatte og øke dokumentsikkerheten. Det nye arkivet vil fult ut møte kravet til: brann, vatn og fukt og sollys og temperatur. Administrasjon ber om kr ,- til ferdigstillelse av arkivet.

25 Sak 15/12 Rådmannens tilråding: For å finansiere ferdigstillelse av arkiv flyttes kr ,- fra prosjekt Ventilasjon/automatikk Rådhuset. Sigurd K. Beite rådmann

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 07.02.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr.3/2017 MØTEINNKALLING holder møte den 10.05.2017 klokka 10:00 på møterom, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Alf Stenersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 23.04.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr.3/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 05.09.2013 klokka 12.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 18.06.2013 klokka 08.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 4/2015 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 11.12.2015 klokka 10:00 på lille møterom på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 18.08.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 10/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 16.11.2010 kl. 13.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte fredag 12.04.2013 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.01.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2009 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 17.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 11/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 21.12.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2015 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2015 Tid: Fra kl.: 12:00-00:00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.06.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 09.04.2013 kl.12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR.5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.11.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt MØTE NR. 4/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.04.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.03.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 2015 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2010 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.09.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl. 10.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: Fra kl.: 16:00 - til kl.: 17:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Miljøbygget Møtedato 20.02.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentanter Ordfører Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 11/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 05.12.2011 kl 08.00 på Rådhuset, kommunstyresalen. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.11.2009 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.08.2012 Tid: Fra kl.: 17.00 - til kl. 18.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 07.05.2013 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer