MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem Karl Nikodemussen AP Medlem Catharina Jensen Sæther AP Medlem Yngve Nilsen SV Medlem Jorunn H. Mikkelsen Fagforbundet (fra og med sak 1/13 til og med sak 3/13) Medlem Leif Inge Jakobsen Utdanningsforbundet (fra sak 1/13 til og med sak 3/13) Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene, unntatt sak 2/13 og 3/13, er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Ragnar Olsen ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel Partsammensatt PØ-utvalg: 1/13 13/76 REFERATSAKER - PARTSAMMENSATT UTVALG 2/13 12/1118 Unntatt offentlighet - Ofl 25 ANSETTELSE AV LEDER FOR PLAN OG UTBYGGING 3/13 12/906 Unntatt offentlighet - Ofl 25 ANSETTELSE AV PROSJEKTKOORDINATOR KOMMUNALE PROSJEKT SAMT LUK-PROSJEKTET PØ-utvalget: 4/13 13/77 GODKJENNING AV PROTOKOLL 5/13 13/74 REFERATSAKER 6/13 13/78 TILSKUDD TIL POLITISKE PARTIER I KOMMUNEN FOR /13 13/75 AVTALE - TIDLIGERE REKTORBOLIG I KOKELV 8/13 08/725 ASKUR AS - REDUKSJON AV VANNAVGIFT EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

3 Sak 4/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/76 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/13 Personal- og økonomiutvalget REFERATSAKER - PARTSAMMENSATT UTVALG Ordførers innstilling: Referatsakene tas til orientering.

4 Sak 4/13 SAKSGRUNNLAG: 1. Ansettelsesutvalget Protokoll fra møte Ansettelsesutvalget Protokoll fra møte Ansettelsesutvalget Protokoll fra møte Ansettelsesutvalget Protokoll fra møte Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Protokoll fra møte Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Protokoll fra møte Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Arne Hansen rådmann

5 Sak 4/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 13/77 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/13 Personal- og økonomiutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte i personal- og økonomiutvalget og godkjennes.

6 Sak 4/13 SAKSGRUNNLAG: Protokoll fra møte Protokoll fra møte Rådmannens tilråding: Protokoll fra møte i personal- og økonomiutvalget og godkjennes. Arne Hansen rådmann

7 Sak 5/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/74 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/13 Personal- og økonomiutvalget REFERATSAKER Ordførers innstilling: Referatsakene tas til orientering.

8 Sak 5/13 SAKSGRUNNLAG: 1. Rådet for eldre og funksjonshemmede Protokoll fra møte Utviklingsutvalget Protokoll fra møte Omsorg- og oppvekstutvalget Protokoll fra møte Kvalsund kirkelig fellesråd Protokoll fra Fagforbundet og Norsk Folkehjelp Henvendelse i brev av til ordfører om et felles løft mot negative holdninger og diskrimitering i arbeidslivet. 6. Kommunal- og regionaldepartementet Brev av Informasjon om opptak i Saman om ein betre kommune. Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Arne Hansen rådmann

9 Sak 6/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 13/78 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/13 Personal- og økonomiutvalget TILSKUDD TIL POLITISKE PARTIER I KOMMUNEN FOR 2013 Ordførers innstilling: På bakgrunn av valgresultatet høsten 2011, Partilovens 10-2 og kommunestyrevedtak i sak 24/06 vedtar personal- og økonomiutvalget følgende utbetaling av tilskudd til de politiske partiene for 2013: Kvalsund Arbeiderparti kr ,- Kvalsund Sosialistisk Venstreparti 5.700,- Kvalsund Høyre 4.500,- Til sammen kr ,- Beløpet belastes post For senere år (fra og med 2014) foretas utbetaling av partistøtte administrativt på bakgrunn av den til enhver tid vedtatte sats pr. partigruppe og pr. representant.

10 Sak 6/13 SAKSGRUNNLAG: K-sak 24/06 Partiloven av SAKSOPPLYSNINGER: Fra januar 2006 overtok fylkesmennene de oppgavene som kommunene og fylkeskommunen hadde med å betale ut tilskudd til kommune- og fylkespartiene. Ordningen hvor fylkesmennene refunderte utgifter som kommunene/fylkeskommunen hadde forskuttert, falt bort fra samme tidspunkt. Tilskuddene ble innlemmet i den generelle rammeoverføringen til kommunene, slik at det er opp til hver enkelt kommune om den vil videreføre en slik støtteordning. Dersom kommunen velger å gi økonomisk støtte må den følge forutsetningene i Partiloven, jfr. lovens 10 (2) som lyder slik: Stortinget finansierer de folkevalgte gruppene i Stortinget. Fylkeskommunen finansierer de folkevalgte gruppene i fylkestinger og kommunene finansierer de folkevalgte gruppene i kommunestyret. Støtten til de folkevalgte gruppene i fylkestinget og kommunestyret skal ytes forholdsmessig etter deres oppslutning ved valget. Etter søknad betaler Fylkesmannen stemmestøtte og grunntilskudd til partiene. Grunntilskuddet er et fast beløp uavhengig av antall representanter. Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 24/06: Som en kommunal støtte viderefører kommunestyret ordningen med representantstøtte på kr ,- pr representant til kommunestyregruppene. I tillegg gis det kompensasjon for tap av gruppestøtte på kr ,-. Den økonomiske støtten følger Partilovens På bakgrunn av valgresultatet høsten 2011 og kommunestyrevedtak av blir fordelingen slik:

11 Sak 6/13 Arbeiderpartiet: Gruppestøtte kr ,- 10 kommunestyrerepr. a kr , ,- Til sammen kr ,- Sosialistisk Venstreparti: Gruppestøtte kr ,- 3 kommunestyrerepr. a kr , ,- Til sammen kr ,- Kvalsund Høyre: Gruppestøtte kr ,- 2 kommunestyrerepr. a kr , ,- Til sammen kr ,- Det er avsatt midler i budsjettet for SAKSVURDERING: Rådmannen har bragt i erfaring at fordeling av partistøtte behandles hvert år. I forhold til til vedtaket fra 2006 anser rådmannen at dette er en administrativ sak å følge opp vedtaket fra 2006 all den tid vi kjenner antall partigrupper og antall representanter. Hvorvidt satsene evt. skal endres er en politisk sak, men kan behandles i forbindelse med årsbudsjettet eller som egen sak. Rådmannens tilråding: På bakgrunn av valgresultatet høsten 2011, Partilovens 10-2 og kommunestyrevedtak i sak 24/06 vedtar personal- og økonomiutvalget følgende utbetaling av tilskudd til de politiske partiene for 2013:

12 Sak 6/13 Kvalsund Arbeiderparti kr ,- Kvalsund Sosialistisk Venstreparti 5.700,- Kvalsund Høyre 4.500,- Til sammen kr ,- Beløpet belastes post For senere år (fra og med 2014) foretas utbetaling av partistøtte administrativt på bakgrunn av den til enhver tid vedtatte sats pr. partigruppe og pr. representant. Arne Hansen rådmann

13 Sak 7/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/75 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/13 Personal- og økonomiutvalget AVTALE - TIDLIGERE REKTORBOLIG I KOKELV Ordførers innstilling: Vedlagt utkast til avtale mellom Kokelv bygdelag og Kvalsund kommune om forvaltning, drift og vedlikehold av tidligere rektorbolig godkjennes.

14 Sak 7/13 SAKSGRUNNLAG: Utkast til avtale mellom Kokelv bygdelag og Kvalsund kommune tidligere rektorbolig i Kokelv. SAKSOPPLYSNINGER: Kvalsund kommuner er eier av den tidligere rektorboligen i Kokelv. Boligen ble for en god stund siden utsatt for vannskade. Skaden er meldt vårt forsikringsselskap, og taksert til ca kr ,-. Med fradrag for vår egenandel på kr vil forsikringssum bli utbetalt med kr ,- på bakgrunn av dokumentasjon. Kokelv bygdelag har henvendt seg til kommunen med forespørsel om å stå for driften av den gamle rektorboligen. På denne bakgrunn er det utarbeidet utkast til en avtale (følger vedlagt) for forvaltning, drift og vedlikehold av boligen, som er akseptert av partene. SAKSVURDERING: Kommunen er i ferd med å utarbeide et boligsosialt handlingsplan, men ifølge de opplysninger rådmannen sitter inne med har kommunen pr dato ikke et umiddelbart behov for denne boligen. Rådmannen anser det som vesentlig i forhold til forvaltning og drift av vår eiendomsmasse at disse benyttes. I slikt henseende er det positivt at Kokelv bygdelag ser behov for bruk av boligen til ulike formål. På bakgrunn av forsikringsoppgjør må/bør kommunen sette rektorboligen i stand. Ut i fra vedlagte avtaleutkast vil dette skje av Kokelv bygdelag etter anvisning og koordinering fra Kvalsund kommune. Rådmannen anser også avtalen som positiv i den forstand at dette engasjerer lokale krefter og at dette bidrar til positive effekter for bygdesamfunnet. Rådmannen har ansett det viktig å ha en dato for gyldighet/varighet av avtalen, jf pkt 7 i avtaleutkastet. Alternativet til avtale med Kokelv bygdelag er slik rådmannen vurderer det i dag at kommunen selv istandsetter boligen og sørger for evt utleie av denne og at fremtidig eierskap til denne vurderes nærmere i forhold til kommunens behov. På bakgrunn av forhistorien til saken samt at effekten for lokalsamfunnet anses å være bedre med vedlagte avtale vil rådmannen ikke anbefale en slik løsning.

15 Sak 7/13 Rådmannens tilråding: Vedlagt utkast til avtale mellom Kokelv bygdelag og Kvalsund kommune om forvaltning, drift og vedlikehold av tidligere rektorbolig godkjennes. Arne Hansen rådmann

16 Sak 8/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: M12 Arkivsaksnr.: 08/725 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/13 Personal- og økonomiutvalget ASKUR AS - REDUKSJON AV VANNAVGIFT Ordførers innstilling: Personal- og økonomiutvalget godkjenner det skisserte oppgjør vedr reduksjon i vannavgift for Askur AS for årene samt oppgjør for forurensingsgebyr og fordelte anleggskostnader på til sammen kr ,50 + mva. Det opptas forhandlinger med Askur AS evt andre parter om fremtidig eierskap og drift av anlegget på Grøtnes med sikte på at Kvalsund kommune skal redusere sitt engasjement til et minimum alternativt avslutte dette helt.

17 Sak 8/13 SAKSGRUNNLAG: Referat fra møte mellom Kvalsund kommune og Askur AS Brev fra Kvalsund kommune til Askur AS vedr forutsetninger fra Kvalsund kommune om dimensjonering, kvalitet, kostnader m.m Brev fra Askur AS vedr Faktura; vannavgift, forurensingsgebyr samt vanntilknytning. SAKSOPPLYSNINGER: Kvalsund kommune leverer vann til firmaet Askur AS gjennom sitt vannanlegg på Grøtnes. Firmaet har over tid klaget på vannkvaliteten som man mener ikke er tilfredsstillende i forhold til den produksjon firmaet driver. Kvalsund kommune sendte i 2011 ut faktura (m/forfall ) med følgende spesifikasjon: - Vannavgift ; kr x 3 = kr ,- - Forurensingsgebyr (tømming av septiktank 2011) = kr ,50 - Tilknytningsavgift vann/fordelte anleggskostnader = kr ,- Sum = kr ,50 I tillegg kommer mva med 25 %. Ovennevnte er inntektsført i kommunens regnskap. I løpet av 2012 har det vært mye kontakt mellom partene. Det vises i den sammenheng til vedlagte dokumentasjon; kommunens brev til Askur AS datert med vedlegg, som gir en grei oversikt over historikken. Som det fremgår av møtereferatet pr purret Kvalsund kommune på betaling av ovennevnte faktura. I ettertid har Askur AS har bedt om reduksjon av ovennevnte faktura med bl.a begrunnelse i vannkvaliteten. I desember 2012 ble det fra Askur AS skissert følgende; - Full betaling av forurensingsgebyret - 50 % betaling av det resterende Rådmannen repliserte i desember 2012 på dette med et forslag på minimum 50 % dekning av vannavgift i årene 2009, 2010 og 2011, og 100 % betaling av det resterende. I januar 2013 har det vært fornyet kontakt med forslag fra Askur AS om kr mva i fullt oppgjør, tilsvarende kr (som det er enighet om), og at resten er

18 Sak 8/13 oppgjør for vannavgift for årene , samt 2012 samt at forurensingsgebyret inngår i betalingen. I senere dialog har rådmannen overfor Askur AS skissert følgende løsning: - Fordelte anleggskostnader betales fullt ut = kr Forurensingsgebyret betaltes fullt ut = kr ,50 - Vannavgift for 4 år ( ) betales med 50 % = kr Sum = kr ,50 I tillegg kommer 25 % mva. Det forutsettes at det ikke beregnes renter av beløpene for nevnte periode. Etter purring fra rådmannen skriver Sigurd Larsen samme dag pva selskapet: «Vi til telefonsamtale av i dag vedr. Askur AS. Videre viser vi til tidligere kommunikasjon med Kvalsund kommune vedr. vannproblematikk relatert til Askur AS, herunder også faktura av vedr. vannavgift, tømming av septiktank og tilknytningsavgift, totalt kr inklusive mva. Etter samtale med eierne av Askur AS kan det opplyses at selskapet er villig til å inngå avtale med kommunen på det grunnlag som er skissert fra rådmannen, betaling av tilknytningsavgift og tømming av septiktank iht. faktura av , samt betaling av 50% av vannavgift for årene 2009, 2010, 2011 og Tilslutning til rådmannens forslag i denne forbindelse er betinget av at Askur AS og Kvalsund kommune kan bli enig om en omforent løsning mht. framtidig vannløsning for Askur AS som sikrer vannleveranser av tilstrekkelig kvalitet og kvantitet til anlegget slik at ordinær produksjon kan opprettholdes uten behov for dispensasjon fra Mattilsynet.» Rådmannens svar er følgende: Takk for tilbakemelding. Da har jeg registrert at vi er enige om følgende: Som tidligere skissert er forslaget to-delt; - 50 % oppgjør for vannavgiftene for 2009,2010,2011 og % oppgjør for resterende; dvs kr kr ,50 I tillegg kommer mva. Det øvrige handler om å komme i dialog i forhold til fremtidig eierskap og drift av anlegget på Grøtnes. På bakgrunn av dette vil forslag bli presentert til politikerne.

19 Sak 8/13 Og senere kommentar fra selskapet samme dag ( ): For god ordens skyld, en presisering i forhold til tilbakemeldingen din. Som anført i mailen av tidligere i dag er vår tilslutning til rådmannens forslag betinget av at Askur AS og Kvalsund kommune ved forhandlinger finner fram til en omforent løsning mht. framtidig vannløsning for Askur AS. Vårt innspill må således forstås slik at en omforent avtale om framtidig vannløsning mellom kommunen og Askur AS, er den utløsende faktor i forhold til betaling fra Askur AS iht. skissen fra rådmannen. Styreleder Jón Gunnarsson i Askur AS kommer til Kvalsund om få dager og er beredt til å sette seg ned med kommunen for om mulig å finne fram til et avtalemessig grunnlag for framtidig vannløsning til anlegget på Grøtnes SAKSVURDERING: Det kan konstateres at dimensjoneringen av vannanlegget ikke fullt ut tilfredsstiller det behov Askur AS har. Dette innvirker også på vannkvaliteten. Saken har trukket ut i langdrag og rådmannen mener derfor den nå må finne sin avslutning. Slik forslaget nå ligger vil alle mellomværende være oppgjort pr Askur AS knytter betingelser til sitt oppgjør, jf ovenstående e-postutveksling. Rådmannen mener at kvaliteten på fremtidig vannforsyning må ses uavhengig av det skisserte oppgjør. Den skisserte løsning omhandler levering av varer som kommunen ikke har fått oppgjør for og ikke om fremtidige vannleveranser. Imidlertid - når det gjelder videre drift av anlegget på Grøtnes er rådmannen opptatt av at dette finner sin snarlige løsning. I forhold til de utfordringer begge parter har, og at det nå kun er èn kunde/mottaker av vannet mener rådmannen det må vurderes i hvilken grad det er hensiktsmessig for Kvalsund kommune å eie anlegget. Rådmannen vil derfor anbefale at man går i dialog med Askur AS evt andre om fremtidig eierskap og drift av anlegget.

20 Sak 8/13 Rådmannens tilråding: Personal- og økonomiutvalget godkjenner det skisserte oppgjør vedr reduksjon i vannavgift for Askur AS for årene samt oppgjør for forurensingsgebyr og fordelte anleggskostnader på til sammen kr ,50 + mva. Det opptas forhandlinger med Askur AS evt andre parter om fremtidig eierskap og drift av anlegget på Grøtnes med sikte på at Kvalsund kommune skal redusere sitt engasjement til et minimum alternativt avslutte dette helt. Arne Hansen rådmann

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2014 Formannskapet holder møte den 16.10.2014 klokka 16:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 10/10 Møte nr. 4/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 27.04.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 18.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/2011 Kommunestyret holder møte onsdag 22.06.2011 kl. 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedl. Navn Tor Arvid Myrseth KSL Eli

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 9/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.12.2014 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 15.05.2008 kl. 15.30 på Skaidi hotel. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 21.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 11/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 29.07.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag 03.12.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 12.06.2012 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 04.05.2006 kl. 09.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer