MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den kl på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører Eli Liland SP Medlem Lasse Hansen KOBL Medlem Ragnar Olsen AP Medlem Randi S. Pedersen AP Medlem Jorunn H. Mikkelsen, Fagforbundet (i sak 43/07 og 44/07) Medlem Unni Bredesen, Fagforbundet (i sak 43/07 og 44/07) Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Tor Myrseth ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PERSONAL- OG ØKONOMIUTVALGET - PARTSAMMENSATT UTVALG: 43/07 07/1083 Unntatt offentlighet Off.l. 6 - REFERATSAKER - PERSONAL 44/07 07/738 RETNINGSLINJER FOR SENIORPOLITISK PLAN PERSONAL- OG ØKONOMIUTVALGET: 45/07 07/1084 REFERATSAKER I PERIODEN /07 07/1046 TV-AKSJONEN 2007 "SAMMEN FOR BARN" - SØKNAD OM BIDRAG 47/07 07/591 TILSKUDD TIL POLITISKE PARTIER/LISTER I KVALSUND KOMMUNE FOR 4. KVARTAL /07 07/976 VALG AV LEGATSTYRE FOR KVALSUND OPPLÆRINGSFOND 49/07 07/1085 BUDSJETTREGULERING 2007 EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

3 Sak 43/07

4 Sak 44/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Rita Dreyer Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 07/738 Saksnr.: Utvalg Møtedato 42/07 Personal- og økonomiutvalget Utsatt 44/07 Personal- og økonomiutvalget RETNINGSLINJER FOR SENIORPOLITISK PLAN Ordførers innstilling: 1. Kvalsund kommunestyre vedtar fremlagte forslag til retningslinjer for seniorpolitisk plan. 2. Seniorpolitisk plan skal finansieres ved at det årlig settes av midler til gjennomføring av planen. Prinsippet for avsetning skal harmonisere med avsetningen til avtalefestet pensjon.

5 Sak 44/07 SAKSGRUNNLAG: Seniorpolitikk i Kvalsund kommune, vedtatt i kommunestyret sak 56/06 Høringsuttalelse fra El&It, Sykepleierforbundet NSF og Fagforbundet Kvalsund. SAKSOPPLYSNINGER: Kvalsund kommune har vedtatt en seniorpolitisk plan som skal være en sentral del av Kvalsund kommunes arbeidsgiverpolitiske plattform som er under utarbeiding. Hovedtariffavtalen sier Kommunen/fylkeskommuen skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lengre i arbeid. Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling eller lignende. Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker. I tillegg er målet om å få ansatte til å stå lengre i arbeidslivet en del av avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). SAKSVURDERING: I dag er det stort fokus på hva som skal til for å holde erfarne arbeidstakerer lengre i arbeidslivet. Som et tiltak for å lette eldres arbeidssituasjon er det vedtatt seniorpolitisk plan for ansatte i Kvalsund kommune. For å få en mest mulig lik behandling av senioransatte i kommunen må det vedtas retningslinjer for bruk av tiltakene. Tiltakene i planen skal vurderes i forhold til den enkelte arbeidstaker, og det skal inngås personlige avtaler med den enkelte etter samtaler med leder. Skal planen og retningslinjene fungere optimalt må de evalueres spesielt i forhold til effekt og kostnader. Skal Kvalsund kommune være en attraktiv arbeidsgiver må vi ha tiltak med den positive effekten at medarbeiderne velger å stå lengre i arbeid. Rådmannens tilråding: 1. Kvalsund kommunestyre vedtar fremlagte forslag til retningslinjer for seniorpolitisk plan. 2. Seniorpolitisk plan skal finansieres ved at det årlig settes av midler til gjennomføring av planen. Prinsippet for avsetning skal harmonisere med avsetningen til avtalefestet pensjon. Geir Nesse rådmann

6 Sak 44/07

7 Sak 45/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/1084 Saksnr.: Utvalg Møtedato 45/07 Personal- og økonomiutvalget REFERATSAKER I PERIODEN Ordførers innstilling: Referatsakene tas til orientering.

8 Sak 45/07 SAKSGRUNNLAG: 1. Protokoll fra møte i utviklingsutvalget Protokoll fra møte i Måsøy formannskap Kompetanseforum Vest-Finnmark Årsmelding Miljøverndepartementet Brev av vedr. åpningen av Seiland nasjonalpark juni Vest-Finnmark Regionråd Mail av Støtte til frigjøring og innføring av demokrati i Burma. 6. Helse- og sosialavdelingen, her Kopi av brev av til David Stamnes, Alta Lærlingeplass innvilget. 7. Tildeling av rente- og avdragsfrie lån. 8. Kirkens Nødhjelp Søknad av om annonsestøtte. Referatsakene tas til orientering. Rådmannens tilråding: Geir Nesse rådmann

9 Sak 46/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 223 X03 Arkivsaksnr.: 07/1046 Saksnr.: Utvalg Møtedato 46/07 Personal- og økonomiutvalget TV-AKSJONEN 2007 "SAMMEN FOR BARN" - SØKNAD OM BIDRAG Ordførers innstilling: Søknad om bidrag til TV-aksjonen 2007 Sammen for barn innvilges med kr ,-. Beløpet belastes personal- og økonomiutvalgets post

10 Sak 46/07 SAKSGRUNNLAG: Søknad fra kommunekomiteen om bidrag. SAKSOPPLYSNINGER: Kommunekomiteen v/rita Dreyer søker i brev mottatt her om bidrag på kr ,- til årets TV-aksjon Sammen for barn. Aksjondagen er søndag 21. oktober og er tildelt UNICEF Norge. Den gjennomføres i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympisk Komité og Right To Play fordi idrett er ett av virkemidlene i hiv- og aids-arbeidet rettet mot barn. Sammen skal UNICEF og idretten mobilisere givere og sørge for at barn berørt av hiv og aids slipper å kjempe alene. Inntektene går til barn berørt av hiv/aids i Mosambik, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Uganda, Ukraina, Jamaica og Vietnam. Prosjektene fokuseres på; Forhindre hiv-smitte fra mor til barn Medisinering av barn Forebygg smitte blant barn og unge Omsorg for foreldreløse og sårbare barn SAKSVURDERING: Kvalsund kommune har alltid støttet TV-aksjonene. I fjor ble det bevilget kr ,- til Leger uten grenser. Beløpet ble belastet personal- og økonomiutvalgets post Rådmannens tilråding: Søknad om bidrag til TV-aksjonen 2007 Sammen for barn innvilges med kr ,-. Beløpet belastes personal- og økonomiutvalgets post Geir Nesse rådmann

11 Sak 47/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 07/591 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/07 Personal- og økonomiutvalget /07 Personal- og økonomiutvalget TILSKUDD TIL POLITISKE PARTIER/LISTER I KVALSUND KOMMUNE FOR 4. KVARTAL 2007 Ordførers innstilling: På bakgrunn av valgresultatet høsten 2007, Partilovens 10-2 og kommunestyresak 24/06 vedtar personal- og økonomiutvalget følgende utbetaling av tilskudd til de politiske partiene/listene for 4. kvartal i år 2007: Kvalsund Arbeiderparti kr ,- Kvalsund Kristelig Folkeparti 825,- Kvalsund Senterparti 1.125,- Kvalsund Sosialistisk Venstreparti 825,- Kvalsund Sosialdemokratiske liste 1.125,- Kvalsund og Omegn Bygdeliste 1.425,- Til sammen kr ,- Beløpet belastes post

12 Sak 47/07 SAKSGRUNNLAG: K-sak 24/06. Partiloven. SAKSOPPLYSNINGER/ SAKSVURDERING: Fra 1. januar 2006 overtok fylkesmennene de oppgavene som kommunene og fylkeskommunene hadde med å betale ut tilskudd til kommune- og fylkespartiene. Ordningen hvor fylkesmennene refunderte utgifter som kommunene/fylkeskommunene hadde forskuttert, falt bort fra samme tidspunkt. Fra 2006 innbefattet ikke statstilskuddet noen tilskuddsordning til kommunestyregruppene og fylkestingsgruppene (inndelt i gruppestøtte og representantstøtte). Midlene fra disse tilskuddene ble innlemmet i den generelle rammeoverføringen til kommunene, slik at det er opp til hver enkelt kommune om den vil videreføre en slik støtteordning. Dersom kommunen selv vil gi økonomisk støtte må den følge forutsetningene i Partiloven, jfr. lovens 10 (2) som lyder slik: Stortinget finansierer de folkevalgte gruppene i Stortinget. Fylkeskommunen finansierer de folkevalgte gruppene i fylkestinget. Kommunene finansierer de folkevalgte gruppene i kommunestyret. Støtten til de folkevalgte gruppene i fylkestinget og kommunestyret skal ytes forholdsmessig etter deres oppslutning ved valget. Etter den nye ordningen betaler Fylkesmannen ut til partiene etter søknad stemmestøtte og et grunntilskudd. Grunntilskuddet er et fast beløp uavhengig av antall representanter. I 2006 var grunntilskuddet på kr ,48. Til sammenligning innvilget kommunen i 2005 et grunntilskudd på kr ,56. Kommunestyret hadde saken oppe tilbehandling og fattet følgende vedtak i sak 24/06: Som en kommunal støtte viderefører kommunestyret ordningen med representantstøtte p Kr ,- pr. representant til kommunestyregruppene. I tillegg gis det kompensasjon for tap av gruppestøtte på kr ,-. Den økonomiske støtten følger forutsetningen i Partilovens Beløpet belastes post Støtte for 4. kvartal blir fordelt etter valgresultatet ved kommunestyrevalget i høst med de samme satsene som for de 3 første kvartal. Tilskudd for de 3 første kvartal i år er utbetalt til partiene/listene etter valgresultatet høsten 2003, jfr. vedtak i personal- og økonomiutvalget , sak 23/07. På bakgrunn av valgresultatet høsten 2007 og kommunestyrevedtak blir fordelingen for 4. kvartal slik:

13 Sak 47/07 Arbeiderpartiet: Gruppestøtte kr ,- 6 kommunestyrerepr. a kr , ,- Til sammen kr ,- 1/4 av tilskuddet utgjør: kr ,- Kristelig Folkeparti: Gruppestøtte kr ,- 1 kommunestyrerepr. a kr , ,- Til sammen kr ,- 1/4 av tilskuddet utgjør: kr. 825,- Senterpartiet: Gruppestøtte kr ,- 2 kommunestyrerepr. a kr , ,- Til sammen kr ,- 1/4 av tilskuddet utgjør: kr ,- Sosialistisk Venstreparti: Gruppestøtte kr ,- 1 kommunestyrerepr. a kr , ,- Til sammen kr ,- 1/4 av tilskuddet utgjør: kr. 825,- Kvalsund Sosialdemokratiske liste: Gruppestøtte kr ,- 2 kommunestyrerepr. a kr , ,- Til sammen kr ,- 1/4 av tilskuddet utgjør: kr ,- Kvalsund og Omegn Bygdeliste liste: Gruppestøtte kr ,- 3 kommunestyrerepr. a kr , ,-

14 Sak 47/07 Til sammen kr ,- 1/4 av tilskuddet utgjør: kr ,- Rådmannens tilråding: På bakgrunn av valgresultatet høsten 2007, Partilovens 10-2 og kommunestyresak 24/06 vedtar personal- og økonomiutvalget følgende utbetaling av tilskudd til de politiske partiene/listene for 4. kvartal i år 2007: Kvalsund Arbeiderparti kr ,- Kvalsund Kristelig Folkeparti 825,- Kvalsund Senterparti 1.125,- Kvalsund Sosialistisk Venstreparti 825,- Kvalsund Sosialdemokratiske liste 1.125,- Kvalsund og Omegn Bygdeliste 1.425,- Til sammen kr ,- Beløpet belastes post Geir Nesse rådmann

15 Sak 48/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Line Andersen Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 07/976 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/07 Personal- og økonomiutvalget VALG AV LEGATSTYRE FOR KVALSUND OPPLÆRINGSFORND Ordførers innstilling: Som medlemmer og varamedlemmer foreslås: Medlemmer: Varamedlemmer:

16 Sak 48/07 SAKSGRUNNLAG: Valg av legatstyre for Kvalsund opplæringsfond. SAKSOPPLYSNINGER: I sak 66/94 vedtok kommunestyret at valg av representanter med vararepresentanter til legatstyre for Kvalsund opplæringsfond skal hentes eller velges av personal- og økonomiutvalget. Rådmannens tilråding: Personal- og økonomiutvalget bes velge 3 representanter med vararepresentanter til legatstyret for Kvalsund opplæringsfond. Geir Nesse rådmann

17 Sak 49/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Solfrid Mortensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 07/1085 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/07 Personal- og økonomiutvalget / Kommunestyret BUDSJETTREGULERING 2007 (Innstillingssak til kommunestyret) Ordførers innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte endringer for driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet vedtaes med følgende endringer: - Renovering/ventilasjon rådhuset videreføres i 2008 med kr Pumpestasjon i Kvalsund sentrum sluttføres i 2008 med kr Spillemidler fra Finnmark fylkeskommune på kr går til nedbetaling av kommunale lån med flytende rentesats.

18 Sak 49/07 SAKSGRUNNLAG: - vedtatt budsjett for brev fra Finnmark fylkeskommune den , Utbetaling av spillemidler til rehabilitering av svømmebasseng i Kvalsund anlnr brev fra Finnmark fylkeskommune den , Utbetaling spillemidler Storjord flerbrukshall anlnr brev fra Finnmark fylkeskommune den , Utbetaling Kvalsundhallen, i henhold til fylkestingets vedtak i økonomiplan SAKSOPPLYSNINGER: Som vedlegg følger rådmannens forslag til budsjettregulering for Driftsbudsjett: Det er to områder som har fått utvidet sine rammer i forhold til opprinnelig budsjett, helse og sosialavdelingen og næring og landbruk. Sentraladministrasjonen, inklusiv politisk styring og oppvekst/kultur har ingen endring på de tidligere utdelte hovedrammer. Teknisk fellesadministrasjon og renter/avdrag har et positivt resultat og bidrar dermed til at budsjettet går i balanse selv som det regnskapsmessige resultatet er blitt mindre. Av endringer i driftsbudsjettet kan vi trekke frem følgende: Sentraladministrasjonen - Innsparing på lønn. Dette skyldes at det ikke har vært fulltidsansatt personalrådgiver og ansettelsen ved kommunekassen har ikke latt seg gjennomføre. For skattekonsulentstillingen har det vært 2 utlysninger og få innkomne søknader. De kvalifiserte søkerne ønsket ikke å tiltre i stillingen. - It har høye driftskostnader og er derfor foreslått økt ved reguleringen. - Besparelsen på fellesadministrasjonen skyldes feil fordeling av pensjon når budsjettet ble foreslått. - Etableringslån er økt på grunn av stor pågang og etterslep fra i fjor. Totalt øker sentraladministrasjonen ikke sine rammer utover det som var budsjettert. Oppvekst og kultur - Kvalsund skole har større andel spesialundervisning enn beregnet. De mangler også lærere som gjør at det må brukes mer på overtidsbetaling og vikarer. - Kokelv oppvekstsenter har mindre lønnsutgifter enn beregnet. - Kvalsund barnehage har økte lønnsutgifter på grunn av at det fra høsten er 2 pedagogiske ledere og en lærling. - Neverfjord oppvekstsenter har flere barn i barnehagen og SFO og må dermed øke bemanningen. Dette har ført til økte lønnskostnader.

19 Sak 49/07 - SFO Kvalsund har fått mer refusjon og mindre lønnsutgifter enn beregnet. - SFO Kokelv har fått barn fra høsten 2007 etter at det forrige skoleår ikke var behov. - Ved PPT skyldes besparelsen mer refusjon enn beregnet og har til tider stått ubemannet. - Kulturskolen i Kvalsund har redusert budsjettet på grunn av at noe av lønnen er belastet Kvalsund skole. - Ungdomsklubben i Kvalsund har vært stengt denne våren/høsten på grunn av oppussing. - Kvalsund bibliotek har besparelser fordi det fortsatt ikke har klart å komme til en avtale om konsulenttjenester med Hammerfest. - Andre kulturformål har besparelser på grunn av at enkelte aktiviteter ikke har vært gjennomført. Blant annet har det vært mindre arrangementer ved gjennomføring av Kulturdagene og rusfritt arrangement 16. mai var det ingen interesse for. Oppvekst og kultur har kun interne overføringer og har ikke fått mer enn det som var budsjettert ved årets begynnelse. Helse og sosial avdelingen - Helsesøster jobber også med psykisk helsevern slik at lønn og andre kostnader i forbindelse med dette er fordelt ansvarsområde. - Helsesenteret i Kvalsund har noen besparelser på lønn. - Forvaltningen av næringsmiddeltilsynet er overtatt av mattilsynet. - Ved sosialkontoret er lønn tatt ut og tilført psykisk helsevern. Det er økte inntekter på grunn av svangerskapspermisjon. - Det har vært behov for mindre sosialhjelp i år. - Hjemmesykepleien har økt behov for vikarer og overtidsbetaling på grunn av permisjoner. - Kvalsund sykehjem har budsjettert for lite lønn. Det er også her et stort behov for vikarer og bruk av overtidsbetaling på grunn av bemanningssituasjonen. Noe høyere forbruk på grunn av overbelegg av pasienter. - KBS har beregnet for mye lønnsutgifter. - Ved styrkingstiltak funksjonshemmede i Kokelv viser ny beregning at toppfinansiering av ressurskrevende bruker ikke ble til slik det var forutsett. - Styrkingstiltak funksjonshemmede i Kvalsund har høyere lønnsutgifter enn beregnet. Dette blir noe redusert på grunn av økning av statstilskudd. - Psykisk helseverns økning skyldes stillingsfordeling av helsesøster og sosialkontor i henhold til KOSTRA føring. For helse og sosial foreslåes det en økning av rammen med kr ,-. Næring og landbruk - Ved kommunalt næringsfond er det feilføring av inntekt fra andre. - Diverse tilskudd har redusert overføringer til andre. - Næringskontoret har reduserte lønnsutgifter på grunn av at stillingen som næringsrådgiver har stått ubesatt deler av året. Dette har også ført til et lavere forbruk på avdelingen.

20 Sak 49/07 - Friluftsliv og naturvern har etterslep på kostnader fra Næring og landbruk øker sine rammer med kr Plan og utviklingsavdelingen - Teknisk fellesadministrasjonen har reduksjon i lønnsutgifter på grunn av at ikke alle stillinger har vært besatt. Området har også dermed inntektssvikt. - Oppmåling har inntektssvikt men det er også besparelser på andre områder slik at det gir et lite positivt resultat. - Drift og vedlikehold fordeles ut på de andre områdene og skal dermed gå i null i henhold til KOSTRA. - Offentlige bygg har besparelser på strøm, lavere priser enn tidligere beregnet, og refusjoner. Men området har også økte utgifter, kommunale avgifter og fordeling av andre utgifter på kommunale bygg som gjør at området får et lite positivt resultat. - Ved utleieboliger er det positive bidraget et resultat av økte husleieinntekter og mindre vedlikehold. - Kaier og brygger har svikt på inntektene. - Kommunale veier har høyere vintervedlikehold enn beregnet. Strømprisene gir også her et positivt resultat og på grunn av mangel på arbeidskraft har noe av sommervedlikeholdet av veier ikke latt seg gjennomføre. - Flerbrukshall har besparelser på strøm, men også svikt på inntektene. - Vannverket har inntektssvikt på tilknytningsavgiften. Dette får også utslag på avløpssektoren. - Økte inntekter på renovasjon. Det er inntekstsvikt på området men strømprisene har vært lave slik at området bidrar positivt med kr Overføringer/skatt og renter/avdrag - Noe høyere renteutgifter enn forventet ved årets begynnelse. - Feilføring av startlån som belastes i investeringsregnskapet. - Reduksjon av forventet overskudd med kr for å dekke inn økt budsjettramme på andre områder. Totalt et mindreforbruk på kr Investering Grunnerverv Markoppneset Utskiftning av vann- og avløpsrør på strekningen Kvalsund skole Kvalsundelv bru 3. Ventilasjon/automatikk Kvalsund, rådhus Utskiftning av tak Kvalsund rådhus og miljøbygget Ombygging av pumpestasjon i Kvalsund sentrum Innkjøp av brannbil Sum investeringer

21 Sak 49/07 1. Pris for grunnerverv er ikke avklart ennå. 2. Fullført og belastet i Prosjektet er omfattende og vil ikke bli ferdig stilt i Foreslår at kr blir overført til neste år. 4. Samme som punkt Arbeidet er under prosjektering og ute til anbud i Doffin. Selve oppføringen av bygget vil ikke bli påbegynt før våren 2008 og deler av budsjettet overføres neste år. 6. Innkjøp av brannbil går som planlagt. Det er i løpet av året kommet spillemidler fra Finnmark fylkeskommune til Kvalsundhallen og svømmebassengene på henholdsvis kr og kr Dette er ekstra midler som ikke er tatt med i finansieringen og det foreslåes fra administrasjonen at dette skal gå til nedbetaling av kommunens lån med flytende rentesats. Det er igangsatt vann- og avløpsarbeid på Grøtnes og ved felt Steinbakken som ikke er budsjettert. Dette vil bli lagt frem som en egen sak senere. SAKSVURDERING: Budsjettsituasjonen for 2007 er så langt tilfredsstillende. Det er noen store avvik i forhold til opprinnelig budsjett, slik som strømprisen og beregning av tilskudd for funksjonshemmede. Dette har administrasjonen funnet inndekning for så langt det lar seg gjøre men vi har vært nødt til å redusere det regnskapsmessige resultatet for å få budsjettet i balanse. Investeringsregnskapet har i løpet av året fått mindre endringer. Det viser seg at det er vanskelig å fullføre prosjekter i henhold til plan på grunn av lav bemanning i perioder men dette har bedret seg i løpet av høsten. Vi har noen tiltak som mangler budsjett, men dette skal plan og utviklingsavdelingen saksbehandle før årets slutt. Det er tatt inn vedtak og ekstra bevilgninger som er kommet i løpet av året.

22 Sak 49/07 Rådmannens tilråding: Kommunestyret vedtar vedlagte endringer for driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet vedtaes med følgende endringer: - Renovering/ventilasjon rådhuset videreføres i 2008 med kr Pumpestasjon i Kvalsund sentrum sluttføres i 2008 med kr Spillemidler fra Finnmark fylkeskommune på kr går til nedbetaling av kommunale lån med flytende rentesats. Geir Nesse rådmann

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 07.02.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 13/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag 08.10.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2009 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 17.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte tirsdag den 06.11.2007 kl. 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Navn Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører Eli Liland SP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 23.04.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.09.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt MØTE NR. 4/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.04.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.11.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Miljøbygget Møtedato 20.02.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentanter Ordfører Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.01.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 4/2010 Kommunestyret holder møte tirsdag 20.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Navn Tor Arvid Myrseth KOBL

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 11.02.2010 kl.18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 07.06.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte fredag 12.04.2013 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 10/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 16.11.2010 kl. 13.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr.3/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 05.09.2013 klokka 12.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr.3/2017 MØTEINNKALLING holder møte den 10.05.2017 klokka 10:00 på møterom, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Alf Stenersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 36/10 Møte nr. 9/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 09.09.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 18.06.2013 klokka 08.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.03.2006 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: Ragnar Olsen AP,

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 09.04.2013 kl.12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 11/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 21.12.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 4/2008 Kommunestyret holder møte torsdag 19.06.2008 kl. 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Møtet starter med åpen spørretime. Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: Fra kl.: 16:00 - til kl.: 17:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 18.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.02.2012 kl. 10.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.11.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2010 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2006 Møtested: Rådhuset Møtedato : 14.03.2006 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2010 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer