MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag kl på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund, den Ragnar Olsen ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0044/05 05/01174 REFERATER I PERIODEN PS 0045/05 05/01178 GODKJENNING AV PROTOKOLL PS 0046/05 05/01135 TV-AKSJONEN 2005 "DRØMMEFANGER" - SØKNAD OM BIDRAG PS 0047/05 05/01083 SALG AV DET GAMLE RÅDHUSET PS 0048/05 05/01173 RAPPORT FOR KOMMUNENS ØKONOMI - 3. KVARTAL 2005 PS 0049/05 05/01172 BUDSJETTREGULERING 2005 PS 0050/05 05/01181 GEBYRREGLEMENT/FORSKRIFTER 2006 EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

3 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/01174 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0044/05 Personal- og økonomiutvalget REFERATER I PERIODEN Ordførers innstilling: Referatsakene fra og med 1 til og med 7 og 12 tas til orientering. Referatsakene fra og med 8 til og med 11 avslås av økonomiske årsaker.

4 SAKSGRUNNLAG: 01. Kontrollutvalget Protokoll fra møte Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Protokoll fra møte , og Opplæringskontoret, Lakselv Protokoll fra generalforsamlingen. 04. Vest-Finnmark regionråd Brev av vedr. prosjekt Serviceportal for Vest-Finnmark. 05. Fylkesmannen i Finnmark Brev av vedr. årsregnskap og revisjonsberetning 2004 Kvalsund overformynderi. 06. Aetat Lite endring i ledigheten i Finnmark i august måned høy aktivitet innenfor bygg- og anleggsbransjen. 07. Aetat Nedgang i ledigheten for Finnmark både i forhold til august måned i år og september måned i fjor. 08. Norges astma- og allergiforbund Søknad av om annonsestøtte. 09. Norges Revmatikerforbund Søknad av om annonsestøtte. 10. Amnesty International Norge Søknad av om økonomisk støtte. 11. Norges Livredningsselskap Søknad av om annonsestøtte. Referater unntatt offentlighet Off.l. 6: 12. Ansettelsesutvalget Protokoll fra møte og Referatsakene tas til orientering. Rådmannens tilråding: Geir Nesse rådmann

5 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 05/01178 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0045/05 Personal- og økonomiutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte og godkjennes.

6 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 223 X03 Arkivsaksnr.: 05/01135 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0046/05 Personal- og økonomiutvalget TV-AKSJONEN 2005 "DRØMMEFANGER" - SØKNAD OM BIDRAG Ordførers innstilling: Søknad om bidrag til TV-aksjonen 2005 Drømmefanger innvilges med kr ,-. Beløpet belastes personal- og økonomiutvalgets post

7 SAKSGRUNNLAG: Søknad fra kommunekomiteen om bidrag. SAKSOPPLYSNINGER: Kommunekomiteen v/ragnar Olsen søker i brev av om bidrag på kr ,- til årets TV-aksjon Drømmefanger. Aksjonsdagen er søndag 23. oktober. Midlene som samles inn skal gå til voldsutsatte kvinner. Overgrepene skjer i alle kulturer og sosiale lag. Volden finnes overalt, men det gjør ikke hjelpetiltakene. Der fattigdommen er størst, er tilbudet dårligst. Ca 25% eller hver fjerde kvinne i verden er utsatt for vold i hjemmet. Midlene som samles inn skal gå til prosjekter som gir kvinnene muligheter til å skape et bedre liv. Ved å bekjempe vold gjennom slike aksjoner og tiltak, bidrar man også sterkt til utvikling i små og store lokalsamfunn. SAKSVURDERING: Kvalsund kommune har alltid støttet TV-aksjonene. I fjor ble det bevilget kr ,- i regi av Rådet for psykisk helse og Kirkens bymisjon. Beløpet ble belastet personalog økonomiutvalgets post. Rådmannens tilråding: Søknad om bidrag til TV-aksjonen 2005 Drømmefanger innvilges med kr ,-. Beløpet belastes personal- og økonomiutvalgets post Geir Nesse rådmann

8 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Geir Nesse Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 05/01083 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0047/05 Personal- og økonomiutvalget SALG AV DET GAMLE RÅDHUSET Ordførers innstilling: Kommunestyret støtter henvendelsen fra Kvalsund Arbeiderparti om ikke å selge Dalveien 4. Kommunestyret mener et slikt tilbud som Kvalsund Arbeiderparti foreslår, bidrar sterkt til å fange opp de som faller mellom de mer tradisjonelle fritidsaktiviteter, noe som vil være positivt. 1. Kommunestyret stopper prosessen vedr. salg av Dalveien Bygget omdefineres til Foreningens hus. 3. Lag og foreninger og lignende inviteres til å leie lokaler til sin administrative gjøremål. 4. Leietakerne utarbeider, sammen med kommunen retningslinjer for bruk av bygget. 5. Leietakerne danner et husstyre som har ansvaret for den daglige drifta og vedlikehold av bygget, samt aktiviteter. Husstyret rapporterer til kommunen etter vedtatte retningslinjer. 6. Leietakerne har, gjennom forutgående behandling av husstyret og i dialog med kommunen, anledning til å foreta mindre bygningsmessige endringer for å tilpasse aktivitetene. 7. Det utbetales et årlig driftstilskudd på kr ,- etter Stallogargomodellen.

9 SAKSGRUNNLAG: Brev fra Kvalsund arbeiderparti av 14. september Vedtak i Kvalsund kommunestyre - sak 62/02. SAKSOPPLYSNINGER: Kommunestyret vedtok i møte den i sak nr 62/02 å selge inntil 10 kommunale boliger/boenheter. Inntektene fra salget skulle finansiere infrastruktur for tilrettelegging av boligfelt i Kvalsundlia. Det gjenstår fortsatt noen enheter å selge før maks antall er oppnådd. Bl.a. har det tidligere rådhuset i Dalveien 4 vært kunngjort for salg, og det foreligger et skriftlig bud på kr , noe som etter rådmannens vurdering er for lavt for å anbefale salg overfor personal- og økonomiutvalget/kommunestyret. Minimumsgrense for bud på bygget før salg kan tilrås, bør ligge på kr I den senere tid har det meldt seg en interessent som ønsker å kjøpe bygget for å gjøre det om til 4 leiligheter for videresalg. Kjøpesum er imidlertid betinget av hva potensielle kjøpere av leilighetene er villige til å betale. For at prosjektet skal være lønnsomt må kjøpesum pr. enhet ligge på rundt kr Interessenten ønsker derfor først å sjekke dette markedet før han/hun gir kommunen et bud på kjøp av bygget slik det står i dag. Kvalsund arbeiderparti foreslår i brev av å stoppe salgsprosessen vedr. ovennevnte bygg og heller gjøre det om til et aktivitetshus for kulturen i kommunen. Det pekes på kontorlokaliteter, mekkeverksted, musikk, diverse praktiske barne- og ungdomsaktiviteter m.m. Årlige faste kostnader på bygget ligger på mellom kr og I dette inngår ordinært vedlikehold og strøm. På forholdsvis kort sikt bør vinduene i bygget skiftes ut. Det er foretatt reparasjon av taket de senere år. SAKSVURDERING: I tillegg til grendehus i de fleste bygder i kommunen ble det i 2004 tatt i bruk en flerbrukshall i Kvalsund sentrum. De totale kostnadene for hallen kom på ca. kr For å finansiere den betaler kommunen årlige rentekostnader på ca. kr F.o.m vil det også begynne og løpe avdragskostnader av et lån på til sammen kr I tillegg er kommunens årlige bidrag for å opprettholde drifta ca. kr Det har vist seg at leieinntektene er betydelig lavere enn det som man hadde forventa og lagt til grunn ved realisering av prosjektet. Det er mye ledig kapasitet i hallen både på dag- og kveldstid. Dessuten er deler av hallen fortsatt disponibel for aktiviteter.

10 Et eventuelt salg av Dalveien 4 vil kunne gi minimum kr i inntekter til kommunen. I tillegg vil de årlige faste kostnadene falle bort. Dette vil også gjelde større vedlikeholdsmessige kostnader som utskiftning av vinduer og bygningsmessig for øvrig. Ved ombygging til leiligheter for videre salg vil det være et potensiale for økt tilflytting med de positive ringvirkningene dette gir. Uansett vil nye moderne leiligheter midt i sentrum være et positivt bidrag til utvikling av kommunen. Et forslag om å kunne gi et nytt tilbud til kulturaktiviteter i regi av kommunen er selvsagt positivt, men det bør vurderes nærmere i forhold til de lokaliteter kommunen allerede eier til slike formål. På den måten kan man oppnå en bedre kapasitetsutnyttelse. Innenfor de rammer som gjelder og med hensyn til de kostnadene man allerede har innenfor idrett/kultur vil det ikke være praktisk mulig å øke disse rammene i nevneverdig grad uten å foreta omprioriteringer. En eventuell ombygging vil koste betydelig, samtidig som kommunen fortsatt vil ha vedlikeholdsansvar for bygget. Erfaringsmessig er inntektspotensialet for slike aktiviteter lite. Rådmannens tilråding: Kommunestyret opprettholder vedtaket om at Dalveien 4 fortsatt skal selges innenfor vedtatt ramme på 10 boenheter. Forslaget fra Kvalsund arbeiderparti oversendes oppvekst og kultur for videre behandling med sikte på å få innlemmet slike aktiviteter innenfor de tilbud som allerede eksisterer. Geir Nesse rådmann

11 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Solfrid Mortensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 05/01173 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0048/05 Personal- og økonomiutvalget RAPPORT FOR KOMMUNENS ØKONOMI - 3. KVARTAL 2005 Ordførers innstilling: Rapporten for kommunens økonomi 3. kvartal 2005 tas til orientering

12 SAKSGRUNNLAG: Regnskapstall for perioden Vedlagt rapport SAKSOPPLYSNINGER: I henhold til forskrift om årsbudsjett av 15. desember 2000, 10, legges det med dette frem rapport over kommunens økonomi pr 30. september Rapporten har til hensikt å gi kommunestyret en oversikt over kommunens økonomiske situasjon de 9 første månedene av De ulike områdene er delt inn i grupper som naturlig henger sammen for å gi en vurdering av de enkelte områdene. Rapporten viser ikke detaljene men en samlet oversikt over utgifter og inntekter for de ulike områdene. Ved budsjettallene som kommer frem i rapporten er det ikke tatt hensyn til reguleringen. Kommentar til regnskapstallene. Forutsetter en flat periodisering av året, like høyt forbruk hver måned, vil forbruket for denne perioden ligge på ca. 75 %. Politisk styring er noe under budsjett, men det meste av møtegodtgjørelser vil komme i slutten av året. Punkt 13, kjøp av tjenester, er tilskudd politiske partier og distr. revisjonen og det forventes ikke flere utbetalinger dette året. Administrasjonen har hatt vakanse i enkelte stillinger derav lavere lønnsutbetalinger. På utgiftssiden finne vi også en del overskridelser av diverse utgifter, blant annet leie av tele/datalinjer, leasing av maskiner, gebyrer, lisenser osv. Det har også vært et høyt sykefravær noe som viser seg ved økte inntekter på punkt nummer 17, overføringer m/krav til motytelser. Oppvekst og kulturadministrasjonen har hatt økte utgifter ved kjøp av tjenester fordi fellesutgifter ved RSK (Regionsamarbeidskontor i Vest-Finnmark) har blitt høyere enn forventet. Dette på grunn av reform i skolen, økt etterutdanning av lærere og leder. De har fått økte inntekter ved hjelp av økte sykelønnsrefusjoner. Grunnskolene har budsjettert med for lite lønn enn hva som er reelt for denne perioden. Det har samtidig vært høyere sykelønnsrefusjoner enn forventet. Det er ikke tatt hensyn til intern kjøp, utgifter til PPT, dette blir regnskapsført på slutten av året. Barnehagene har hatt lønnsutbetalinger som er høyere enn forventet. Det har også vært et høyt sykefravær som gir en økt sykelønnsrefusjon, overføring m/krav til motytelse. Inntektene har også økt pga foreldrebetalingen, antallet på barn har økt.

13 SFO har hatt en reduksjon av lønnsutbetalinger. Dette skyldes at Kokelv og Neverfjord er blitt oppvekstsentre og det er ikke egne ansatte ved SFO, men dekkes inn av lærere i skolen. Andre kulturformål har lavere lønnsutgifter pga sykefravær, noe som vises ved høye overføringer (punkt17). Punkt 14 er overføringer til andre og det forventes ikke flere utbetalinger i år. Tilskudd til andre skjer i hovedsak i løpet av første halvår. Helse og sosialetaten har lavere utgifter enn beregnet. Dette skyldes i hovedsak reduksjon av sosialhjelp. Det har også vært en større andel av innbetalinger i forbindelse med sosiale lån enn forutsett. Helsetjenester har en økning i momsrefusjonen som ikke er tatt hensyn til ved budsjettet. Dette kommer frem både ved overføringer og overføring m/krav til motytelser. Kjøp av tjenester er noe lavt, men de vil komme på slutten av året når utbetalingene til andre kommuner er mottatt. Sykehjemstjenester har hatt overbelegg ved Kvalsund sykehjem. Det er økte utgifter både på sykehjemmet og ved hjemmesykepleien pga at det er behov for å leie inn vikarer og ekstrahjelp. På grunn av overbelegg er også inntektene økt. Overføringer m/krav til motytelser har en sammenheng med økt sykelønnsrefusjon. KBS har hatt økte utgifter til vikarer og faste tillegg. Det er noe høyere forbrukskostnader enn budsjettert. Ved overføringer er det høyere momsrefusjon enn forventet. Det har sammenheng med kjøp av varer og tjenester. Inntektene har økt pga økning av korttidsopphold, matombringing, salg av ved og lignende. Næring og landbruk har hatt en del vakanse i stillingene, derav lavt forbruk av lønn. Det er en del høye konsulenttjenester, derav avvik ved punkt 12. Noen av disse vil bli redusert når budsjettreguleringen kommer inn. Moms, som det ikke er tatt hensyn til, og økt tilskudd gjør at punkt 14 er over budsjett. Det er økt salg av tjenester som fører til et positivt avvik på inntektssiden. Bruk av fond gir økning av finansinntekter. Avdelingen sett under ett har et overforbruk. Noe av dette vil bli redusert ved regulering, men det er fortsatt noe høyt. Teknisk avdeling har ikke tatt høyde for momskompensasjonsordningen. Dette gir utslag i overføringer. Kommunale avgifter er ikke kjørt for 2. termin. Det er også en del tilfeldig fakturering som vil øke inntektssiden og dermed resultatet for avdelingen. Sett ut i fra dagens rapport har teknisk et overforbruk. Denne situasjonen vil forbedre seg noe på slutten av året, da fordelingen mellom de andre etatene og utfaktureringen er gjort. Skatt på formue og inntekt er som forventet. Innbetalingene skjer etterskuddsvis, slik at rapporten viser kun frem til august. Inntektsutjevningen er slått sammen med neste gruppe i regnskapet, derav lav inntekt i forhold til budsjett.

14 Statlige rammetilskudd kan øke noe i forhold til budsjett. Denne gruppen må sees i sammenheng med gruppeansvar 80. Øvrige generelle tilskudd vil bli noe lavere enn forventet. Det har sammenheng med at det er en reduksjon av flyktninger i kommunen. Renter og avdrag vil ikke komme til utrykk før ved årsavslutning, da inntektsføring av renter er etterskuddsvis. Kvalsund kommune har frem til nå i 2005 ikke hatt noen likviditetsproblemer. Det er tilstrekkelig med midler i kassa/bank til å dekke kommunens løpende utgifter. SAKSVURDERING: Det foreslås at rapporten for kommunens økonomi 3. kvartal 2005 tas til orientering. Rådmannens tilråding: Rapporten for kommunens økonomi 3. kvartal 2005 tas til orientering Geir Nesse rådmann

15 Regnskap Buds(end) % forbr Gruppeansvar: 10 POLITISK STYRING (Sentrale folkevalgte, Revisjon og kontrollutvalg, Forliksrådet, Eldrerådet) 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 10 POLITISK STYRING Gruppeansvar: 11 ADMINISTRASJON (Sentraladm., servicekontoret, kommunekassa o.l.) 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Finansinntekter Sum gruppeansvar: 11 ADMINISTRASJON Gruppeansvar: 20 OPPVEKST- OG KULTURADMINISTRASJON (Oppvekst- & kulturadm og PPT) 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod Overføringer Overføringer m/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 20 OPPVEKST- OG KULTURADMINISTRASJON Gruppeansvar: 21 GRUNNSKOLEN (Grunnskolene i kommunen) 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 21 GRUNNSKOLEN Gruppeansvar: 22 BARNEHAGE (Barnehagene i kommunen) 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Statlige overf. u/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 22 BARNEHAGE Gruppeansvar: 23 S F O (for hele kommune) 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 23 S F O

16 Gruppeansvar: 25 ANDRE KULTURFORMÅL (Ungdomsklubb, kino, bibliotek, kulturskolen og andre kulturformål) 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Finansinntekter Sum gruppeansvar: 25 ANDRE KULTURFORMÅL Gruppeansvar: 30 HELSE OG SOSIALETATEN (Helse & sosialadm., sosialkontor, sosialhjelp, barnevern o.l) 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod Overføringer Finansutgifter / Fondsavsetninger Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Statlige overf. u/krav til motytelse Finansinntekter Sum gruppeansvar: 30 HELSE OG SOSIALETATEN Gruppeansvar: 31 HELSETJENESTER (Helsesøster, legetjenesten, helsesentrene og fysioterapi) 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 31 HELSETJENESTER Gruppeansvar: 36 SYKEHJEMSTJENESTER (Hjemmesykepleien, kvalsund sykehjem, bosenter og omsorgsboliger) 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 36 SYKEHJEMSTJENESTER Gruppeansvar: 37 KOKELV BO- OG SERVICESENTER 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 37 KOKELV BO- OG SERVICESENTER Gruppeansvar: 40 NÆRING OG LANDBRUK 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Finansinntekter Sum gruppeansvar: 40 NÆRING OG LANDBRUK

17 Gruppeansvar: 50 TEKNISK AVDELING 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 50 TEKNISK AVDELING Gruppeansvar: 80 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE 18 Statlige overf. u/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 80 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE Gruppeansvar: 84 STATLIGE RAMMETILSKUDD 18 Statlige overf. u/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 84 STATLIGE RAMMETILSKUDD Gruppeansvar: 85 ØVRIGE TILSKUDD 14 Overføringer Overføringer m/krav til motytelse Statlige overf. u/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 85 ØVRIGE TILSKUDD Gruppeansvar: 90 RENTER OG AVDRAG 15 Finansutgifter / Fondsavsetninger Finansinntekter Sum gruppeansvar: 90 RENTER OG AVDRAG T O T A L T

18

19 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Solfrid Mortensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 05/01172 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0049/05 Personal- og økonomiutvalget BUDSJETTREGULERING 2005 Ordførers innstilling: Kommunestyret vedtar forslag til budsjettregulering for 2005.

20 SAKSGRUNNLAG: Vedtatt budsjett for 2005 SAKSOPPLYSNINGER: Som vedlegg følger rådmannens forslag til budsjettregulering for Endringene i driftsbudsjettet er stort sett dekket inn internt i etatene, med unntak av teknisk som har et underskudd som blir dekket opp ved økte inntekter ved overføringer/skatt. Næring og landbruk har kun regulering internt på de enkelte ansvarsområdene, noe som ikke virker inn på det totale bildet. Renter og avdrag er som forventet og har dermed ingen endring. Av endringer til driftsbudsjettet kan vi trekke frem følgende: Sentraladministrasjonen: Økte kostnader pga økning i staben, IT rådgiver ansatt i prosjektstilling Økte kostnader i forbindelse med omlegging og utvidelse av data- og økonomisystem Reduksjon ved servicekontoret pga økte sykelønnsrefusjoner Ingen på arbeidsmarkedstiltak i denne perioden Oppvekst og kultur: Økt sykelønnsrefusjon i administrasjonen. Ikke tatt inn vikar Økning av inntekter pga høyere sykelønnsrefusjoner enn beregnet Ved grunnskolen i Neverfjord har det vært økte utgifter pga spesialundervisning. Dette forventes også å øke ved Kvalsund skole. Ved skolene har det vært en reduksjon av tilskudd og refusjoner fra andre. Økte foreldrebetalinger i barnehagene pga økt antall barn, men ved Kvalsund barnehage er det en reduksjon av inntjening pga utvidelse av åpningstid. SFO i Kvalsund har fått reduksjon i lønnskostnadene ved at stillingene er redusert. Ved Kokelv og Neverfjord SFO er det ikke egne ansatte, men dekkes opp av lærer ved skolene. Integreres som en del av oppvekstsentrene. Kulturskolen har hatt økte utgifter, da lærere i skolen går inn som kulturskolelærere. Ungdomsklubben i Kvalsund har hatt høyt sykefravær. Fraværet er ikke dekket opp ved vikarer og er dermed en besparelse for området. Bibliotek har hatt reduksjon av lønnsutbetalinger pga sykefravær. Økte utgifter ved kulturformål. Helse og sosial: Økte utgifter på grunn av overbelegg på Kvalsund sykehjem. Høyt sykefravær og behov for å leie inn vikarer. Dette fører igjen til økte sykelønnsrefusjoner. En økning på både utgifts- og inntektssiden. Større utgifter pga ny leasingavtale av bil.

21 Høye utgifter ved barnevernstjenesten. Det er gjort en del forebyggende arbeid og noen forsterkningstiltak som har ført til økte kostnader Mindre behov for sosialhjelp. Det har vært færre langtidsklienter som har hatt behov for hjelp. Klientene er over på andre tiltak, det vil si at de enten har fått seg jobb, begynt på skole eller har fått innvilget trygdeytelser. Økte utgifter til styrkingstiltak for funksjonshemmede. Teknisk avdeling: Sviktende leieinntekter på flerbrukshall og utleieboliger. Besparelser på brøyting av kommunale veier. Økt aktivitet ved avdelingen pga tilrettelegging for boligbygging og næringsvirksomhet. Overføring og skatt: Reduksjon av antall flyktninger og dermed lavere tilskudd. Forventer noe høyere rammeoverføringer enn budsjettert. SAKSVURDERING: Budsjettsituasjonen for 2005 er så langt tilfredsstillende. Reguleringene er stort sett gjort innenfor de rammene som var satt ved etatene for dette året og går dermed i balanse. Det er ikke tatt hensyn til vedtak og ekstra bevilgninger som er kommet i løpet av året. Rådmannens tilråding: Kommunestyret vedtar forslag til budsjettregulering for Geir Nesse Rådmann

22 BUDSJETTREGULERING 2005 ANSVARSNIVÅ: Ansvar Sentraladministrasjonen Endring Ansvar Næring & landbruk Endring 1000 Sentrale folkevalgte Kommunalt næringsfond Revisjon og kontrollutvalget Diverse tilskudd Valg Skaidi Utvikling AS Forliksrådet Markedsføring Kvalsund Overformynderiet KAD fond Eldrerådet Næringskontor Skattetakstnemnder Vilt Og fiskestell Sentraladministrasjon Friluftsliv og naturvern Servicekontoret Sum: Kommunekassen IT-funksjonen Ansvar Teknisk avdeling Endring 1500 Fellesutgifter Teknisk fellesadministrasjon Organisasjonsutvikling Oppmåling Rådhusforvaltning Drift og vedlikehold Kirkelige formål Offentlige bygg Arbeidsmarkedstiltak Utleieboliger Etableringstilskudd Parkanlegg Bedriftshelsetjenester Kaier og brygger Sum Festetomter Kommunale veier Ansvar Oppvekst & kultur Endring 5300 Flerbrukshall Oppvekst- og kulturadministrasjon Vannverk Grunnskolen i Kvalsund Avløp Grunnskolen i Kokelv Renovasjon Oppvekstsenter Kokelv Brannvesen Grunnskolen i Neverfjord Feievesen Kulturell Skolesekk Oljevernberedskap Kvalsund Barnehage Miljøbygget i Kvalsund Kokelv Barnehage Dalveien Neverfjord Barnehage Kokelv - rektorbolig SFO Kvalsund Kokelv grendehus SFO Kokelv Neverfjord grendehus SFO Neverfjord Klubben grendehus Ped. Psykisk Tjeneste Stallogargo grendehus Kulturskolen i Kvalsund Sum : Ungdomsklubben i Kvalsund Ungdomsrådet 0 Ansvar Overføring & skatt Endring 2810 Bygdekino Skatt på inntekt og formue Kvalsund Bibliotek Statlige rammetilskudd Kokelv Bibliotek Statlige rammetilskudd Andre Kulturformål Øvrige generelle tilskudd Sum 0 Sum: Ansvar Helse- & sosialetaten Endring Ansvar Renter & avdrag Endring 3010 Helse- og sosialadministrasjon Renter m.v Helsesøstertjenesten Avdrag på lån Legetjenesten Mottatte avdrag på utlån Helsesenteret i Kokelv Kjøp og salg av aksjer Helsesenteret i Kvalsund Regnskapsmessig resultat Fysioterapi Sum: Miljørettet helsevern

23 3420 Næringsmiddeltilsynet Sosialkontor Sosialhjelp Rusmiddeltjeneste Barnevern Botiltak Hjemmesykepleien Kvalsund sykehjem Bosenter og omsorgsboliger Kokelv bo- og servicesenter Styrkingstiltak funksjonshemmede Psykisk helsevern Handlingsplan eldre Skjermet enhet for demente 0 Sum 0

24 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Geir Nesse Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/01181 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0050/05 Personal- og økonomiutvalget GEBYRREGLEMENT/FORSKRIFTER 2006 Ordførers innstilling: Kommunestyret godkjenner forslag til gebyrregulativ/forskrifter for 2006.

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Tiltaksoversikt Statistikk Forslag fra Larvik kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i Larvik kommune Innholdsfortegnelse 1 FORSLAG TIL TILTAK... 5 1.2

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Audun Thorstensen/Kjetil Lie, Trine Riis Groven/Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no 1. Om prosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune AUDUN THORSTENSEN/INGVILD VARDHEIM (TELEMARKSFORSKING) TOR ERIK BAKSÅS/GEIR IDAR HOLTE (ERNST & YOUNG), TF-notat nr. 38 2012 Tittel: Evaluering av

Detaljer

VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON

VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON Prosentvis oversikt over effektivisering og rammereduksjon Stab og kirkelig fellesråd 14,6 % 21,9 % Barnehage 8,5 % Helse og barnevern 3,6 % Pleie-

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer