MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag kl på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund, den Ragnar Olsen ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0044/05 05/01174 REFERATER I PERIODEN PS 0045/05 05/01178 GODKJENNING AV PROTOKOLL PS 0046/05 05/01135 TV-AKSJONEN 2005 "DRØMMEFANGER" - SØKNAD OM BIDRAG PS 0047/05 05/01083 SALG AV DET GAMLE RÅDHUSET PS 0048/05 05/01173 RAPPORT FOR KOMMUNENS ØKONOMI - 3. KVARTAL 2005 PS 0049/05 05/01172 BUDSJETTREGULERING 2005 PS 0050/05 05/01181 GEBYRREGLEMENT/FORSKRIFTER 2006 EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

3 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/01174 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0044/05 Personal- og økonomiutvalget REFERATER I PERIODEN Ordførers innstilling: Referatsakene fra og med 1 til og med 7 og 12 tas til orientering. Referatsakene fra og med 8 til og med 11 avslås av økonomiske årsaker.

4 SAKSGRUNNLAG: 01. Kontrollutvalget Protokoll fra møte Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Protokoll fra møte , og Opplæringskontoret, Lakselv Protokoll fra generalforsamlingen. 04. Vest-Finnmark regionråd Brev av vedr. prosjekt Serviceportal for Vest-Finnmark. 05. Fylkesmannen i Finnmark Brev av vedr. årsregnskap og revisjonsberetning 2004 Kvalsund overformynderi. 06. Aetat Lite endring i ledigheten i Finnmark i august måned høy aktivitet innenfor bygg- og anleggsbransjen. 07. Aetat Nedgang i ledigheten for Finnmark både i forhold til august måned i år og september måned i fjor. 08. Norges astma- og allergiforbund Søknad av om annonsestøtte. 09. Norges Revmatikerforbund Søknad av om annonsestøtte. 10. Amnesty International Norge Søknad av om økonomisk støtte. 11. Norges Livredningsselskap Søknad av om annonsestøtte. Referater unntatt offentlighet Off.l. 6: 12. Ansettelsesutvalget Protokoll fra møte og Referatsakene tas til orientering. Rådmannens tilråding: Geir Nesse rådmann

5 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 05/01178 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0045/05 Personal- og økonomiutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte og godkjennes.

6 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 223 X03 Arkivsaksnr.: 05/01135 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0046/05 Personal- og økonomiutvalget TV-AKSJONEN 2005 "DRØMMEFANGER" - SØKNAD OM BIDRAG Ordførers innstilling: Søknad om bidrag til TV-aksjonen 2005 Drømmefanger innvilges med kr ,-. Beløpet belastes personal- og økonomiutvalgets post

7 SAKSGRUNNLAG: Søknad fra kommunekomiteen om bidrag. SAKSOPPLYSNINGER: Kommunekomiteen v/ragnar Olsen søker i brev av om bidrag på kr ,- til årets TV-aksjon Drømmefanger. Aksjonsdagen er søndag 23. oktober. Midlene som samles inn skal gå til voldsutsatte kvinner. Overgrepene skjer i alle kulturer og sosiale lag. Volden finnes overalt, men det gjør ikke hjelpetiltakene. Der fattigdommen er størst, er tilbudet dårligst. Ca 25% eller hver fjerde kvinne i verden er utsatt for vold i hjemmet. Midlene som samles inn skal gå til prosjekter som gir kvinnene muligheter til å skape et bedre liv. Ved å bekjempe vold gjennom slike aksjoner og tiltak, bidrar man også sterkt til utvikling i små og store lokalsamfunn. SAKSVURDERING: Kvalsund kommune har alltid støttet TV-aksjonene. I fjor ble det bevilget kr ,- i regi av Rådet for psykisk helse og Kirkens bymisjon. Beløpet ble belastet personalog økonomiutvalgets post. Rådmannens tilråding: Søknad om bidrag til TV-aksjonen 2005 Drømmefanger innvilges med kr ,-. Beløpet belastes personal- og økonomiutvalgets post Geir Nesse rådmann

8 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Geir Nesse Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 05/01083 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0047/05 Personal- og økonomiutvalget SALG AV DET GAMLE RÅDHUSET Ordførers innstilling: Kommunestyret støtter henvendelsen fra Kvalsund Arbeiderparti om ikke å selge Dalveien 4. Kommunestyret mener et slikt tilbud som Kvalsund Arbeiderparti foreslår, bidrar sterkt til å fange opp de som faller mellom de mer tradisjonelle fritidsaktiviteter, noe som vil være positivt. 1. Kommunestyret stopper prosessen vedr. salg av Dalveien Bygget omdefineres til Foreningens hus. 3. Lag og foreninger og lignende inviteres til å leie lokaler til sin administrative gjøremål. 4. Leietakerne utarbeider, sammen med kommunen retningslinjer for bruk av bygget. 5. Leietakerne danner et husstyre som har ansvaret for den daglige drifta og vedlikehold av bygget, samt aktiviteter. Husstyret rapporterer til kommunen etter vedtatte retningslinjer. 6. Leietakerne har, gjennom forutgående behandling av husstyret og i dialog med kommunen, anledning til å foreta mindre bygningsmessige endringer for å tilpasse aktivitetene. 7. Det utbetales et årlig driftstilskudd på kr ,- etter Stallogargomodellen.

9 SAKSGRUNNLAG: Brev fra Kvalsund arbeiderparti av 14. september Vedtak i Kvalsund kommunestyre - sak 62/02. SAKSOPPLYSNINGER: Kommunestyret vedtok i møte den i sak nr 62/02 å selge inntil 10 kommunale boliger/boenheter. Inntektene fra salget skulle finansiere infrastruktur for tilrettelegging av boligfelt i Kvalsundlia. Det gjenstår fortsatt noen enheter å selge før maks antall er oppnådd. Bl.a. har det tidligere rådhuset i Dalveien 4 vært kunngjort for salg, og det foreligger et skriftlig bud på kr , noe som etter rådmannens vurdering er for lavt for å anbefale salg overfor personal- og økonomiutvalget/kommunestyret. Minimumsgrense for bud på bygget før salg kan tilrås, bør ligge på kr I den senere tid har det meldt seg en interessent som ønsker å kjøpe bygget for å gjøre det om til 4 leiligheter for videresalg. Kjøpesum er imidlertid betinget av hva potensielle kjøpere av leilighetene er villige til å betale. For at prosjektet skal være lønnsomt må kjøpesum pr. enhet ligge på rundt kr Interessenten ønsker derfor først å sjekke dette markedet før han/hun gir kommunen et bud på kjøp av bygget slik det står i dag. Kvalsund arbeiderparti foreslår i brev av å stoppe salgsprosessen vedr. ovennevnte bygg og heller gjøre det om til et aktivitetshus for kulturen i kommunen. Det pekes på kontorlokaliteter, mekkeverksted, musikk, diverse praktiske barne- og ungdomsaktiviteter m.m. Årlige faste kostnader på bygget ligger på mellom kr og I dette inngår ordinært vedlikehold og strøm. På forholdsvis kort sikt bør vinduene i bygget skiftes ut. Det er foretatt reparasjon av taket de senere år. SAKSVURDERING: I tillegg til grendehus i de fleste bygder i kommunen ble det i 2004 tatt i bruk en flerbrukshall i Kvalsund sentrum. De totale kostnadene for hallen kom på ca. kr For å finansiere den betaler kommunen årlige rentekostnader på ca. kr F.o.m vil det også begynne og løpe avdragskostnader av et lån på til sammen kr I tillegg er kommunens årlige bidrag for å opprettholde drifta ca. kr Det har vist seg at leieinntektene er betydelig lavere enn det som man hadde forventa og lagt til grunn ved realisering av prosjektet. Det er mye ledig kapasitet i hallen både på dag- og kveldstid. Dessuten er deler av hallen fortsatt disponibel for aktiviteter.

10 Et eventuelt salg av Dalveien 4 vil kunne gi minimum kr i inntekter til kommunen. I tillegg vil de årlige faste kostnadene falle bort. Dette vil også gjelde større vedlikeholdsmessige kostnader som utskiftning av vinduer og bygningsmessig for øvrig. Ved ombygging til leiligheter for videre salg vil det være et potensiale for økt tilflytting med de positive ringvirkningene dette gir. Uansett vil nye moderne leiligheter midt i sentrum være et positivt bidrag til utvikling av kommunen. Et forslag om å kunne gi et nytt tilbud til kulturaktiviteter i regi av kommunen er selvsagt positivt, men det bør vurderes nærmere i forhold til de lokaliteter kommunen allerede eier til slike formål. På den måten kan man oppnå en bedre kapasitetsutnyttelse. Innenfor de rammer som gjelder og med hensyn til de kostnadene man allerede har innenfor idrett/kultur vil det ikke være praktisk mulig å øke disse rammene i nevneverdig grad uten å foreta omprioriteringer. En eventuell ombygging vil koste betydelig, samtidig som kommunen fortsatt vil ha vedlikeholdsansvar for bygget. Erfaringsmessig er inntektspotensialet for slike aktiviteter lite. Rådmannens tilråding: Kommunestyret opprettholder vedtaket om at Dalveien 4 fortsatt skal selges innenfor vedtatt ramme på 10 boenheter. Forslaget fra Kvalsund arbeiderparti oversendes oppvekst og kultur for videre behandling med sikte på å få innlemmet slike aktiviteter innenfor de tilbud som allerede eksisterer. Geir Nesse rådmann

11 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Solfrid Mortensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 05/01173 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0048/05 Personal- og økonomiutvalget RAPPORT FOR KOMMUNENS ØKONOMI - 3. KVARTAL 2005 Ordførers innstilling: Rapporten for kommunens økonomi 3. kvartal 2005 tas til orientering

12 SAKSGRUNNLAG: Regnskapstall for perioden Vedlagt rapport SAKSOPPLYSNINGER: I henhold til forskrift om årsbudsjett av 15. desember 2000, 10, legges det med dette frem rapport over kommunens økonomi pr 30. september Rapporten har til hensikt å gi kommunestyret en oversikt over kommunens økonomiske situasjon de 9 første månedene av De ulike områdene er delt inn i grupper som naturlig henger sammen for å gi en vurdering av de enkelte områdene. Rapporten viser ikke detaljene men en samlet oversikt over utgifter og inntekter for de ulike områdene. Ved budsjettallene som kommer frem i rapporten er det ikke tatt hensyn til reguleringen. Kommentar til regnskapstallene. Forutsetter en flat periodisering av året, like høyt forbruk hver måned, vil forbruket for denne perioden ligge på ca. 75 %. Politisk styring er noe under budsjett, men det meste av møtegodtgjørelser vil komme i slutten av året. Punkt 13, kjøp av tjenester, er tilskudd politiske partier og distr. revisjonen og det forventes ikke flere utbetalinger dette året. Administrasjonen har hatt vakanse i enkelte stillinger derav lavere lønnsutbetalinger. På utgiftssiden finne vi også en del overskridelser av diverse utgifter, blant annet leie av tele/datalinjer, leasing av maskiner, gebyrer, lisenser osv. Det har også vært et høyt sykefravær noe som viser seg ved økte inntekter på punkt nummer 17, overføringer m/krav til motytelser. Oppvekst og kulturadministrasjonen har hatt økte utgifter ved kjøp av tjenester fordi fellesutgifter ved RSK (Regionsamarbeidskontor i Vest-Finnmark) har blitt høyere enn forventet. Dette på grunn av reform i skolen, økt etterutdanning av lærere og leder. De har fått økte inntekter ved hjelp av økte sykelønnsrefusjoner. Grunnskolene har budsjettert med for lite lønn enn hva som er reelt for denne perioden. Det har samtidig vært høyere sykelønnsrefusjoner enn forventet. Det er ikke tatt hensyn til intern kjøp, utgifter til PPT, dette blir regnskapsført på slutten av året. Barnehagene har hatt lønnsutbetalinger som er høyere enn forventet. Det har også vært et høyt sykefravær som gir en økt sykelønnsrefusjon, overføring m/krav til motytelse. Inntektene har også økt pga foreldrebetalingen, antallet på barn har økt.

13 SFO har hatt en reduksjon av lønnsutbetalinger. Dette skyldes at Kokelv og Neverfjord er blitt oppvekstsentre og det er ikke egne ansatte ved SFO, men dekkes inn av lærere i skolen. Andre kulturformål har lavere lønnsutgifter pga sykefravær, noe som vises ved høye overføringer (punkt17). Punkt 14 er overføringer til andre og det forventes ikke flere utbetalinger i år. Tilskudd til andre skjer i hovedsak i løpet av første halvår. Helse og sosialetaten har lavere utgifter enn beregnet. Dette skyldes i hovedsak reduksjon av sosialhjelp. Det har også vært en større andel av innbetalinger i forbindelse med sosiale lån enn forutsett. Helsetjenester har en økning i momsrefusjonen som ikke er tatt hensyn til ved budsjettet. Dette kommer frem både ved overføringer og overføring m/krav til motytelser. Kjøp av tjenester er noe lavt, men de vil komme på slutten av året når utbetalingene til andre kommuner er mottatt. Sykehjemstjenester har hatt overbelegg ved Kvalsund sykehjem. Det er økte utgifter både på sykehjemmet og ved hjemmesykepleien pga at det er behov for å leie inn vikarer og ekstrahjelp. På grunn av overbelegg er også inntektene økt. Overføringer m/krav til motytelser har en sammenheng med økt sykelønnsrefusjon. KBS har hatt økte utgifter til vikarer og faste tillegg. Det er noe høyere forbrukskostnader enn budsjettert. Ved overføringer er det høyere momsrefusjon enn forventet. Det har sammenheng med kjøp av varer og tjenester. Inntektene har økt pga økning av korttidsopphold, matombringing, salg av ved og lignende. Næring og landbruk har hatt en del vakanse i stillingene, derav lavt forbruk av lønn. Det er en del høye konsulenttjenester, derav avvik ved punkt 12. Noen av disse vil bli redusert når budsjettreguleringen kommer inn. Moms, som det ikke er tatt hensyn til, og økt tilskudd gjør at punkt 14 er over budsjett. Det er økt salg av tjenester som fører til et positivt avvik på inntektssiden. Bruk av fond gir økning av finansinntekter. Avdelingen sett under ett har et overforbruk. Noe av dette vil bli redusert ved regulering, men det er fortsatt noe høyt. Teknisk avdeling har ikke tatt høyde for momskompensasjonsordningen. Dette gir utslag i overføringer. Kommunale avgifter er ikke kjørt for 2. termin. Det er også en del tilfeldig fakturering som vil øke inntektssiden og dermed resultatet for avdelingen. Sett ut i fra dagens rapport har teknisk et overforbruk. Denne situasjonen vil forbedre seg noe på slutten av året, da fordelingen mellom de andre etatene og utfaktureringen er gjort. Skatt på formue og inntekt er som forventet. Innbetalingene skjer etterskuddsvis, slik at rapporten viser kun frem til august. Inntektsutjevningen er slått sammen med neste gruppe i regnskapet, derav lav inntekt i forhold til budsjett.

14 Statlige rammetilskudd kan øke noe i forhold til budsjett. Denne gruppen må sees i sammenheng med gruppeansvar 80. Øvrige generelle tilskudd vil bli noe lavere enn forventet. Det har sammenheng med at det er en reduksjon av flyktninger i kommunen. Renter og avdrag vil ikke komme til utrykk før ved årsavslutning, da inntektsføring av renter er etterskuddsvis. Kvalsund kommune har frem til nå i 2005 ikke hatt noen likviditetsproblemer. Det er tilstrekkelig med midler i kassa/bank til å dekke kommunens løpende utgifter. SAKSVURDERING: Det foreslås at rapporten for kommunens økonomi 3. kvartal 2005 tas til orientering. Rådmannens tilråding: Rapporten for kommunens økonomi 3. kvartal 2005 tas til orientering Geir Nesse rådmann

15 Regnskap Buds(end) % forbr Gruppeansvar: 10 POLITISK STYRING (Sentrale folkevalgte, Revisjon og kontrollutvalg, Forliksrådet, Eldrerådet) 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 10 POLITISK STYRING Gruppeansvar: 11 ADMINISTRASJON (Sentraladm., servicekontoret, kommunekassa o.l.) 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Finansinntekter Sum gruppeansvar: 11 ADMINISTRASJON Gruppeansvar: 20 OPPVEKST- OG KULTURADMINISTRASJON (Oppvekst- & kulturadm og PPT) 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod Overføringer Overføringer m/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 20 OPPVEKST- OG KULTURADMINISTRASJON Gruppeansvar: 21 GRUNNSKOLEN (Grunnskolene i kommunen) 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 21 GRUNNSKOLEN Gruppeansvar: 22 BARNEHAGE (Barnehagene i kommunen) 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Statlige overf. u/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 22 BARNEHAGE Gruppeansvar: 23 S F O (for hele kommune) 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 23 S F O

16 Gruppeansvar: 25 ANDRE KULTURFORMÅL (Ungdomsklubb, kino, bibliotek, kulturskolen og andre kulturformål) 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Finansinntekter Sum gruppeansvar: 25 ANDRE KULTURFORMÅL Gruppeansvar: 30 HELSE OG SOSIALETATEN (Helse & sosialadm., sosialkontor, sosialhjelp, barnevern o.l) 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod Overføringer Finansutgifter / Fondsavsetninger Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Statlige overf. u/krav til motytelse Finansinntekter Sum gruppeansvar: 30 HELSE OG SOSIALETATEN Gruppeansvar: 31 HELSETJENESTER (Helsesøster, legetjenesten, helsesentrene og fysioterapi) 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 31 HELSETJENESTER Gruppeansvar: 36 SYKEHJEMSTJENESTER (Hjemmesykepleien, kvalsund sykehjem, bosenter og omsorgsboliger) 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 36 SYKEHJEMSTJENESTER Gruppeansvar: 37 KOKELV BO- OG SERVICESENTER 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 37 KOKELV BO- OG SERVICESENTER Gruppeansvar: 40 NÆRING OG LANDBRUK 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Finansinntekter Sum gruppeansvar: 40 NÆRING OG LANDBRUK

17 Gruppeansvar: 50 TEKNISK AVDELING 10 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester - Inngår i komm. tje.prod Inventar/utstyr - Inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester - Erstatter komm. tj.prod Overføringer Driftsinntekter Overføringer m/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 50 TEKNISK AVDELING Gruppeansvar: 80 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE 18 Statlige overf. u/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 80 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE Gruppeansvar: 84 STATLIGE RAMMETILSKUDD 18 Statlige overf. u/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 84 STATLIGE RAMMETILSKUDD Gruppeansvar: 85 ØVRIGE TILSKUDD 14 Overføringer Overføringer m/krav til motytelse Statlige overf. u/krav til motytelse Sum gruppeansvar: 85 ØVRIGE TILSKUDD Gruppeansvar: 90 RENTER OG AVDRAG 15 Finansutgifter / Fondsavsetninger Finansinntekter Sum gruppeansvar: 90 RENTER OG AVDRAG T O T A L T

18

19 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Solfrid Mortensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 05/01172 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0049/05 Personal- og økonomiutvalget BUDSJETTREGULERING 2005 Ordførers innstilling: Kommunestyret vedtar forslag til budsjettregulering for 2005.

20 SAKSGRUNNLAG: Vedtatt budsjett for 2005 SAKSOPPLYSNINGER: Som vedlegg følger rådmannens forslag til budsjettregulering for Endringene i driftsbudsjettet er stort sett dekket inn internt i etatene, med unntak av teknisk som har et underskudd som blir dekket opp ved økte inntekter ved overføringer/skatt. Næring og landbruk har kun regulering internt på de enkelte ansvarsområdene, noe som ikke virker inn på det totale bildet. Renter og avdrag er som forventet og har dermed ingen endring. Av endringer til driftsbudsjettet kan vi trekke frem følgende: Sentraladministrasjonen: Økte kostnader pga økning i staben, IT rådgiver ansatt i prosjektstilling Økte kostnader i forbindelse med omlegging og utvidelse av data- og økonomisystem Reduksjon ved servicekontoret pga økte sykelønnsrefusjoner Ingen på arbeidsmarkedstiltak i denne perioden Oppvekst og kultur: Økt sykelønnsrefusjon i administrasjonen. Ikke tatt inn vikar Økning av inntekter pga høyere sykelønnsrefusjoner enn beregnet Ved grunnskolen i Neverfjord har det vært økte utgifter pga spesialundervisning. Dette forventes også å øke ved Kvalsund skole. Ved skolene har det vært en reduksjon av tilskudd og refusjoner fra andre. Økte foreldrebetalinger i barnehagene pga økt antall barn, men ved Kvalsund barnehage er det en reduksjon av inntjening pga utvidelse av åpningstid. SFO i Kvalsund har fått reduksjon i lønnskostnadene ved at stillingene er redusert. Ved Kokelv og Neverfjord SFO er det ikke egne ansatte, men dekkes opp av lærer ved skolene. Integreres som en del av oppvekstsentrene. Kulturskolen har hatt økte utgifter, da lærere i skolen går inn som kulturskolelærere. Ungdomsklubben i Kvalsund har hatt høyt sykefravær. Fraværet er ikke dekket opp ved vikarer og er dermed en besparelse for området. Bibliotek har hatt reduksjon av lønnsutbetalinger pga sykefravær. Økte utgifter ved kulturformål. Helse og sosial: Økte utgifter på grunn av overbelegg på Kvalsund sykehjem. Høyt sykefravær og behov for å leie inn vikarer. Dette fører igjen til økte sykelønnsrefusjoner. En økning på både utgifts- og inntektssiden. Større utgifter pga ny leasingavtale av bil.

21 Høye utgifter ved barnevernstjenesten. Det er gjort en del forebyggende arbeid og noen forsterkningstiltak som har ført til økte kostnader Mindre behov for sosialhjelp. Det har vært færre langtidsklienter som har hatt behov for hjelp. Klientene er over på andre tiltak, det vil si at de enten har fått seg jobb, begynt på skole eller har fått innvilget trygdeytelser. Økte utgifter til styrkingstiltak for funksjonshemmede. Teknisk avdeling: Sviktende leieinntekter på flerbrukshall og utleieboliger. Besparelser på brøyting av kommunale veier. Økt aktivitet ved avdelingen pga tilrettelegging for boligbygging og næringsvirksomhet. Overføring og skatt: Reduksjon av antall flyktninger og dermed lavere tilskudd. Forventer noe høyere rammeoverføringer enn budsjettert. SAKSVURDERING: Budsjettsituasjonen for 2005 er så langt tilfredsstillende. Reguleringene er stort sett gjort innenfor de rammene som var satt ved etatene for dette året og går dermed i balanse. Det er ikke tatt hensyn til vedtak og ekstra bevilgninger som er kommet i løpet av året. Rådmannens tilråding: Kommunestyret vedtar forslag til budsjettregulering for Geir Nesse Rådmann

22 BUDSJETTREGULERING 2005 ANSVARSNIVÅ: Ansvar Sentraladministrasjonen Endring Ansvar Næring & landbruk Endring 1000 Sentrale folkevalgte Kommunalt næringsfond Revisjon og kontrollutvalget Diverse tilskudd Valg Skaidi Utvikling AS Forliksrådet Markedsføring Kvalsund Overformynderiet KAD fond Eldrerådet Næringskontor Skattetakstnemnder Vilt Og fiskestell Sentraladministrasjon Friluftsliv og naturvern Servicekontoret Sum: Kommunekassen IT-funksjonen Ansvar Teknisk avdeling Endring 1500 Fellesutgifter Teknisk fellesadministrasjon Organisasjonsutvikling Oppmåling Rådhusforvaltning Drift og vedlikehold Kirkelige formål Offentlige bygg Arbeidsmarkedstiltak Utleieboliger Etableringstilskudd Parkanlegg Bedriftshelsetjenester Kaier og brygger Sum Festetomter Kommunale veier Ansvar Oppvekst & kultur Endring 5300 Flerbrukshall Oppvekst- og kulturadministrasjon Vannverk Grunnskolen i Kvalsund Avløp Grunnskolen i Kokelv Renovasjon Oppvekstsenter Kokelv Brannvesen Grunnskolen i Neverfjord Feievesen Kulturell Skolesekk Oljevernberedskap Kvalsund Barnehage Miljøbygget i Kvalsund Kokelv Barnehage Dalveien Neverfjord Barnehage Kokelv - rektorbolig SFO Kvalsund Kokelv grendehus SFO Kokelv Neverfjord grendehus SFO Neverfjord Klubben grendehus Ped. Psykisk Tjeneste Stallogargo grendehus Kulturskolen i Kvalsund Sum : Ungdomsklubben i Kvalsund Ungdomsrådet 0 Ansvar Overføring & skatt Endring 2810 Bygdekino Skatt på inntekt og formue Kvalsund Bibliotek Statlige rammetilskudd Kokelv Bibliotek Statlige rammetilskudd Andre Kulturformål Øvrige generelle tilskudd Sum 0 Sum: Ansvar Helse- & sosialetaten Endring Ansvar Renter & avdrag Endring 3010 Helse- og sosialadministrasjon Renter m.v Helsesøstertjenesten Avdrag på lån Legetjenesten Mottatte avdrag på utlån Helsesenteret i Kokelv Kjøp og salg av aksjer Helsesenteret i Kvalsund Regnskapsmessig resultat Fysioterapi Sum: Miljørettet helsevern

23 3420 Næringsmiddeltilsynet Sosialkontor Sosialhjelp Rusmiddeltjeneste Barnevern Botiltak Hjemmesykepleien Kvalsund sykehjem Bosenter og omsorgsboliger Kokelv bo- og servicesenter Styrkingstiltak funksjonshemmede Psykisk helsevern Handlingsplan eldre Skjermet enhet for demente 0 Sum 0

24 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Geir Nesse Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/01181 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0050/05 Personal- og økonomiutvalget GEBYRREGLEMENT/FORSKRIFTER 2006 Ordførers innstilling: Kommunestyret godkjenner forslag til gebyrregulativ/forskrifter for 2006.

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 13/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag 08.10.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 23.04.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 4/2008 Kommunestyret holder møte torsdag 19.06.2008 kl. 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Møtet starter med åpen spørretime. Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 11/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 05.12.2011 kl 08.00 på Rådhuset, kommunstyresalen. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 23.10.2007 kl. 18.00 på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2009 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 17.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.03.2006 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: Ragnar Olsen AP,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 11/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 21.12.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/06 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 06.03.2006 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 10/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 16.11.2010 kl. 13.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 07.02.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2012 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr.3/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 05.09.2013 klokka 12.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte fredag 12.04.2013 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR.5/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 01.06.2017 Tid: Fra kl. 10:00 til kl. 14:05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Forbruk i% 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT Utgifter -200 0 0 % Inntekter 26 0 0 % Sum ansvar: 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Miljøbygget Møtedato 20.02.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentanter Ordfører Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr.3/2017 MØTEINNKALLING holder møte den 10.05.2017 klokka 10:00 på møterom, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Alf Stenersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12.2013 Tid: 0930

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12.2013 Tid: 0930 Leirfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 0930 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 Saksnr. Utvalg Møtedato TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2016- KULTURSEKTOREN Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 18.06.2013 klokka 08.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 09.04.2013 kl.12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000 1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.01.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, varaordfører

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 Politisk ledelse 1 593 000 Politisk ledelse 1 566 000 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Johnny Stenersen AP, leder Magne Medlie KrF Anne

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer