Om Saupstad. Folk som bor her gir uttrykk for at de trives godt, og at det er et trygt, sosialt fellesskap.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om Saupstad. Folk som bor her gir uttrykk for at de trives godt, og at det er et trygt, sosialt fellesskap."

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012

2

3 Om Saupstad Saupstad er Trondheims første drabantby og er det tettest befolkede område i byen. Det bor rundt mennesker i området Saupstad, Huseby, Kolstad, Flatåsen og Romolslia. Det er byens mest flerkulturell bydel med en innvandrerbefolkning på 29, 4 prosent og Ca. 50 ulike nasjoner representert. Bebyggelsen består i hovedsak av blokker med firkantede tun med store grøntområder, lekeplasser og et nettverk av gang- og sykkelstier som gjør det lett å komme seg fram. Saupstad har et senterområde der en finner en rekke næringsvirksomheter som matvarebutikker, gjenbruksbutikk, kjøreskole, solstudio, apotek, frisør og restaurant. Rundt senteret er det tilknyttet ulike offentlige servicefunksjoner som legesenter, helsehus, bibliotek, ungdomsklubb, kirke og annet. Saupstad har nærhet til skog og mark, utbygde idrettsarenaer som svømmehall, idrettsanlegg og treningssenter. Det er registrert 19 ulike lag og foreninger i området som tilbyr aktiviteter for unge og voksne. Folk som bor her gir uttrykk for at de trives godt, og at det er et trygt, sosialt fellesskap. Områdesatsing I september 2011 fikk Saupstad en god nyhet. I forbindelse med statsbudsjettet for 2012 ble det i første omgang tildelt 1, 5 millioner kroner til et forprosjekt, og deretter ytterligere 2,5 millioner kroner i 2013 til oppstart av et områdeløft. Bystyret vedtok i september 2012 at området Saupstad- Kolstad skal prioriteres med hensyn til en langsiktig satsing på bydelen. Storsatsingen bygger blant annet på en levekårsundersøkelse der Saupstad- Kolstad faller dårlig ut sammenlignet med de øvrige bydelene, og som peker på utfordringer knyttet til boligstruktur og fysiske forhold. En prosjektleder ble engasjert for Områdeløft Saupstad- Kolstad, med hovedmål å utrede behovene i området og legge grunnlag for videre utviklingsstrategier. Kartleggingsarbeidet har blitt gjennomført i form av dialog med ulike instanser i lokalmiljøet, både frivillige organisasjoner, borettslag, fagpersoner, næringslivet og andre har bidratt med synspunkter, der Saupstad Frivilligsentral har deltatt aktivt i kartleggingsarbeidet. Side 3 av 28

4 Innhold Om Saupstad... 3 Innhold... 4 Innledning... 5 Sammendrag... 6 Eierforhold, ledelse og økonomi... 7 Flerkulturelt arbeid... 8 Barneaktiviteter... 9 Brobygging mellom generasjoner Videreføre nærmiljøaktiviteter Skape nye nærmiljøaktiviteter Samarbeidende prosjekter De frivillige Nærmiljøutvikling Inntektsgivende tiltak Markedsføring Samarbeid Andre orienteringer Oppsummering Side 4 av 28

5 Innledning Saupstad Frivilligsentral har blitt en viktig medspiller i nærmiljøet etter åtte års drift. Den gunstige plasseringen på Saupstad Torg, midt i handleløypa gjør sentralen tilgjengelig for alle. Frivillige tilknyttet sentralen er flittig innom kontoret med innspill, møtevirksomhet og diverse aktivitetsforberedelser. Samlokaliseringen med Biblioteket, Kulturenheten, Ungdomsklubben og Områdeløft legger til rette for gode samarbeidsforhold med viktige aktører i nærområdet. Den daglige kontakten med publikum, frivillige og samarbeidspartnere bidrar til å skape et levende miljø der sentralen holdes oppdatert på begivenheter i nærområdet, og der også Sentralen er en aktiv bidragsyter. Styret ved Saupstad Frivilligsentral vil rette en stor takk til alle frivillige som har bidratt til å skape aktiviteter og tjenester for mennesker i alle aldre i vårt nærområde. Det er de frivillige som utgjør kjernen i sentralens aktivitet og uten deres iherdige innsats hadde ikke noe av vårt arbeid vært mulig. Vi er så heldige å ha frivillige på sentralen som ikke bare stiller opp på kort varsel og med godt humør, men som også etterspør, kommer med innspill og stiller viktige spørsmål. Takk også til alle samarbeidspartnere, frivillige lag, foreninger, etater, virksomheter og det lokale næringslivet som sammen drar lasset og bidrar til at Saupstad blir et levende og godt miljø å bo i. Styret ved Saupstad Frivilligsentral på studietur til Danmark. Her på besøk til Røde Kors Gjenbruksbutikk.

6 Sammendrag Saupstad Frivilligsentral ønsker å fremme frivilligheten generelt og bidra til en positiv utvikling av nærmiljøet og bydelen. Sentralen ønsker også å være en katalysator for aktiviteter og samarbeidsarenaer for området. Derfor har et av fokusområdene for 2012 vært å skape arenaer for samarbeid mellom aktører i området. Etableringen av et nettverk av frivillige lag og foreninger, deltakelse i ressursgruppa for Områdeløft sammen med andre lag og foreninger, og samarbeidet med biblioteket og ungdomsklubben om en elektronisk infoskjerm er noen av de tiltakene som er gjort. To prosjekter tilknyttet sentralen har bidratt til en videreutvikling og systematisering av tre allerede eksisterende aktiviteter og en utprøving av ulike typer arrangement. Sentralen har i 2012 koordinert ulike prosjekter og arrangement. Vi har også vært behjelpelige med gjennomføring av aktiviteter i form av å skaffe lokaler, søke prosjektmidler og markedsføring av aktivitet. 92 antall frivillige har vært tilknyttet sentralen i løpet av 2012, og til sammen har de utført rundt 2900 timer frivillig arbeid i Dette er ikke en stor økning fra i fjor, men noen av de aktivitetene og tilbudene vi har hatt, favnet et yngre lag av befolkningen enn tidligere. Sentralen er åpen for å ta imot ideer fra frivillige og samarbeidspartnere som melder inn behov. Det tar tid for slike ideer å vokse, derfor ligger mye av arbeidet i planleggingen. De mest aktive frivillige er en gruppe med pensjonister som med sitt engasjement i nærmiljøet makter å få med seg mange eldre ut i aktiviteter. Sentralen ønsker å fremme alle typer frivillighet og legge til rette for at ulike grupper skal benytte seg av sentralens tilbud og ressurser. Derfor har det vært satt i gang ulike kurs og nye arrangement for på denne måten å rekruttere frivillige i alle aldre og med ulik bakgrunn. Frivillige har også en viktig rolle i de fora der beslutninger tas. Et av målene for sentralen også dette året var å skape nye aktiviteter i samarbeid med andre lag, organisasjoner og etater på Saupstad. Sentralen har tatt initiativ til å skape en samarbeidsarena for alle lag og foreninger i området. Målet er at dette samarbeidet skal gi grunnlag for flere nye aktiviteter i Kontakt med innvandrermiljøet har vært et viktig satsingsområde for sentralens arbeid. I 2012 startet derfor arbeidet med å få samlet en arbeidsgruppe av damer fra ulike kvinneorganisasjoner og andre som har lyst å starte et kvinnenettverk. Gjennom å tilby ulike kurs som er gratis og åpen for alle, kan vi skape kimen til nye aktiviteter. Kursene er også en fin måte å nå ut til flere i nærmiljøet som kan stifte bekjentskap med sentralens tilbud og samtidig skape arenaer for nye nettverk. Side 6 av 28

7 Eierforhold, ledelse og økonomi Eier Saupstad Frivilligsentral eies og drives av Trondheim Røde Kors. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 16. Februar i henhold til gjeldende vedtekter og retningslinjer. Styret Styret ble valgt på årsmøtet 16. Februar og har i perioden bestått av: Leder Lars Bakketun, Røde Kors Nestleder Marita Hoel Fossen, Røde Kors Styremedlem Betty Slommerud, Nærmiljø Styremedlem Mia Kvernmoen Simonsen, Nærmiljø Styremedlem Martin Lingås, Trondheim kommune Varamedlem Unn Sissel Nedland, Lokalråd Omsorg Røde Kors Varamedlem Bjørnar Iversen, Nærmiljø Valgkomité Leder Bente Eide, Nærmiljø Medlem Johan Andersen, Nærmiljø Medlem Solfrid Rønning, Nærmiljø Varamedlem Paul Ivar Johansen, Nærmiljø Daglig leder Fram til mars 2012 var Linda Knudsen daglig leder ved sentralen. Camilla Gerhardsen ble ansatt som daglig leder i 100 % stilling ved Saupstad frivilligsentral i mars Camilla Gerhardsen har vært 50 % sykemeldt fra august- desember Anna Kristina Knudsen har vært tilknyttet sentralen som administrasjonsmedarbeider frem til og med desember 2012, og Sissi Urgård har også bistått med oppgaver for daglig leder i denne perioden. Marita Hoel Fossen har oppfølgingen av ansatte på Sentralen for Røde Kors. Samarbeidende prosjekt Sissi Urgård i 80 % stilling som prosjektleder i prosjektene «Pluss» og «Besøk som gleder» i fra mai til desember Økonomi Se vedlagt regnskap

8 Flerkulturelt arbeid Sentralen ønsker å bidra til å fremme inkludering i alle de aktiviteter som sentralen samarbeider om. Et spesielt satsingsområde har vært befolkning med innvandrerbakgrunn. Språkkafé Språkkafeen passer for innvandrere som har behov for å forbedre sine norskkunnskaper. Aktuelle tema tas opp etter ønske fra deltakerne. Det har vært varierende oppmøte på språkkafeen fra 2-3 til rundt 15 personer. Deltakerne kommer fra ulike nasjoner og de har alle ulike forutsetninger når det gjelder å lære seg norsk. Deltakere rekrutteres blant annet fra Enhet for Voksenopplæring (EVO) og Informasjonssenteret for innvandrere(inn). Hver tirsdag gjennom hele våren 2012 har to frivillige stilt opp på språkkafeen. Høsten 2012 har de to hatt permisjon, og driften av språkkafeen ble overtatt av henholdsvis daglig leder ved Sentralen og ansatt medarbeider ved Biblioteket. Språkkafeen er et samarbeid mellom Saupstad bibliotek og Sentralen. Jentekvelder Jentekveldene skal utgjøre et sosialt nettverk for jenter i åttende klassetrinn. Aktivitetene er spesielt myntet på jenter som ikke er brukere av allerede eksisterende fritidsaktiviteter og som har behov for et alternativt nettverk. Fram til mai 2012 fungerte jentekveldene på samme måte som ved etableringen i 2010, med fokus på kreative aktiviteter, tilgang til biblioteket og tilgjengelige voksne. Driften av jentekveldene i denne perioden har blitt ivaretatt av studenter, frivillige og ansatte ved sentralen, biblioteket og ungdomstjenesten. Fra mai 2012 ble en prosjektleder ansatt gjennom Røde Kors for å utvikle jentekveldene. Se mer informasjon under avsnittet Samarbeidende prosjekter og PLUSS- prosjektet.

9 Barneaktiviteter Aktiviteter for barn og unge er et av satsingsområdene til Sentralen. Det favner både sjakk-klubb, familielørdager og Kolstaddagene. Sjakk-klubb Sjakk-klubben for barn og unge er et tilbud for både nybegynnere og de mer drevne innen sjakk som ønsker å lære nye trekk eller treffe en motspiller. Sjakk-klubben holdes en gang i måneden etter skoletid i lokalene til Sentralen og Biblioteket. Det er en frivillig fra Trondheim Sjakk-klubb som har fungert sominstruktør. I forbindelse med Barnas Dag ble det kjøpt inn utstyr for utendørs sjakk, og dette ble et populært innslag på Barnas Dag. Kolstaddagene Kolstaddagene er en lokal bydelsfestival som arrangeres hvert år og som er et samarbeid mellom mange aktører i området. Årets Kolstaddager ble arrangert Juni. På programmet stod aktiviteter både for små og store. Spesielt i år var Kolstad skoles 40 årsjubileum med et eget program som jubileumsforestilling og utstilling på skolen. Senere i uka ble det rap- konsert, idrettsdag, dansefest for seniorer, Barnas dag, internasjonal kafé, med mer. Sjakk på Barnas dag. Foto: Camilla Gerhardsen

10 Barnas Dag har blitt en vel etablert begivenhet for skoler og barnehager. Det var også i år sceneunderholdning der barna opptrådte selv, og ulike stasjoner arrangert av frivillige. Fra Barnas Dag. Foto: Camilla Gerhardsen Foreningen 4H stilte med tilbereding av bålmat og vennskapssti, Røde Kors Omsorg sørget for å pleie syke bamser på Bamsesykehuset, Kolstad Håndball med skuddradar og presisjonsskyting og Kolstad fotball med sekkeløp. Innendørs var det kreativ utfoldelse med laging av bøllehatter og prinsessekroner. Det var også ponniridning, potetløp, storsjakk på scenen og tegnekrok. I 2012 har vi hatt lesestund, musikalsk teater, trylleshow og fortellerstund og laget utrolig mye flott slik som dekorerte esker, fuglehus, uroer, indianerhatter, masker, julekort og lignende. Familielørdager er et samarbeid mellom Biblioteket og Sentralen. De frivillige har brukt rundt 184 timer på planleggingen og gjennomføringen av fem familielørdager i En prosjektleder har fra juni 2012 vært engasjert for videreutvikling av familielørdager. Det er utprøvd andre typer arrangement enn de tradisjonelle familielørdagene. Se egen beskrivelse av prosjektene. Frivillige tilknyttet sentralen la ned rundt 143 timer i arbeidet med Kolstaddagene. Dette er ikke medregnet det andre frivillige lag la ned av arbeidstimer ved sine arrangementer under Kolstaddagene. 20 elever fra Huseby Ungdomsskole hjalp til under rigging og rydding. Familielørdager Familielørdager er aktivitetslørdager for barnefamilier med underholdning og kreative verksteder. Kreativt verksted. Foto: Camilla Gerhardsen Side 10 av 28

11 Brobygging mellom generasjoner Sentralen skal bidra til å skape møtesteder for eldre og sosiale felleskap for de som er ensomme. På datakursene møtes den yngre og den eldre generasjon. Julaften for enslige For åttende året arrangerte frivillige ved Saupstad Frivilligsentral julaften for enslige. Arrangementet begynner å bli kjent og etablert, også utenfor nærmiljøet. For en symbolsk femtilapp får gjestene servert julemiddag med dessert, kaffe og kaker. Andakt, levende musikk, allsang og gang rundt juletreet. Det var taler og gode historier. Gjestene fikk med seg en gavepose da de dro hjem sammen med et gavekort fra Trondos. Gavene er sponset av butikkene i nærmiljøet, Midt i Blinken og Foreningen Hjelp oss å hjelpe Trøndelag. Arrangementet ble støttet økonomisk av Trondheim Kommune, borettslagene i nærmiljøet og anonyme givere. hjem til seg denne kvelden. De som hadde behov for skyss ble kjørt av de frivillige. 172 timer frivillig arbeid ble lagt ned i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Arrangementet var godt markedsført i forkant med plakatoppslag i området, informasjon på nettsider, samt reportasjer i Heimdalsbladet, Røde Kors avisa og Adresseavisen. I tillegg er hjemmetjenesten på Saupstad behjelpelig med å informere sine brukere om tilbudet. Før jul ordnet Sentralen med juletrelys i grantreet nedenfor helsehuset. Juletrelysene ble dekket økonomisk av prosjektmidler fra Områdeløft og lokalfondsmidlene. Det er etablert en fast gruppe frivillige som har deltatt de siste årene. De er rutinerte og har innarbeidet gode rutiner for arrangementet. I år var det 9 frivillige som stilte opp for å ordne julaften. Det var 22 gjester som deltok på julaften i tillegg til de frivillige. Gjestene kom hovedsakelig fra nærområdet, men det var også en gjest fra en av randkommunene. I tillegg fikk tre personer levert julemiddag Noen frivillige fra Julaften for enslige. Foto: Camilla Gerhardsen

12 Følge- og besøkstjenesten Følge- tjenesten er frivillige som påtar seg enkeltstående oppdrag som meldes inn etter behov. Det kan være følge til lege eller til å handle i butikken, men også henge opp gardiner, måke snø, stelle blomsterkasser og utføre andre små praktiske oppgaver. Sentralen er også tilknyttet frivillige som besøker omsorgsboligen hver uke for å ta med brukerne med på dansekvelder en gang i måneden, bingo eller andre kulturelle arrangement. En av de frivillige besøker helsehuset med sin besøkshund, noe som er et populært innslag. I tillegg påtar en del frivillige seg oppdrag som å hjelpe til på kulturelle arrangement i nærområdet. De serverer kaffe, triller folk i rullestol og rigger til bord og stoler. Frivillige har lagt ned ca 1200 timer til slikt arbeid i Besøkstjenesten består av frivillige som ukentlig besøker en beboer på helsehuset eller i private hjem. Den etablerte kontakten skjer etter avtale mellom Sentralen, den frivillige og den som blir besøkt. Fra mai 2012 ble denne tidligere besøksvenn-ordningen en del av prosjektet «Besøk som gleder». Se prosjektomtale. Gågruppe Gågruppa møtes en gang i uka for å dra på tur i nærområdet, i et tempo som er tilpasset alle. Det sosiale står like mye i sentrum som trimmen. Hver siste tirsdag i måneden avsluttes turen med kaffe og vafler på frivilligsentralen. Gågruppa tar gjerne med seg termos for en kafferast i skogen eller de kan besøke kafeer på Heimdal eller Kattem. Gågruppa ble startet i Datakurs for seniorer Sentralen har tilbudt to ulike datakurs dette året. Elever ved Heimdal Videregående skole stilte opp med datakurs for seniorer i mars/april. Praktikanter i Røde Kors gjennomførte et datakurs i oktober. Side 12 av 28

13 Videreføre nærmiljøaktiviteter Midt i Blinken er et ukentlig treffsted for seniorer som Sentralen samarbeider mye med. De frivillige fra Midt i Blinken står for mange arrangementer og aktiviteter for både unge og eldre i området. Bussturer Frivillige fra Midt i Blinken arrangert bussturer fire ganger i året. Turene i 2012 har gått til Orkdal, Råkvåg, Ytterøya og Hommelvik/Stjørdal. Bussturene er et kjærkomment innslag for de som bor på Saupstad og som vanligvis ikke kommer seg så mye ut. Alle turene inneholder kulturelle opplevelser og middag til en billig penge på 250 kroner. Bussturene støttes økonomisk av lokalfondsmidlene. Frivillige fra Midt i Blinken har brukt 160 timer på arbeidet med bussturene. Sentralen har tatt i mot påmeldinger. Høstmesse Den årlige Høstmessa til Midt i Blinken gikk av stabelen lørdag 20. Oktober. Flere nye utstillere stilte opp og solgte flotte egenproduserte produkter slik som smykker, malerier, lys, dekorerte rammer, nisser, glassbilder med mer. Det var også spiselige produkter slik som lefser og lynghonning, og ansiktsmaling for barna. Servering av kaffe og vafler skapte god kaféstemning blant alle de som møtte opp. På samme tidspunkt foregikk familielørdag på biblioteket, men dette arrangementet påvirket ikke besøket på høstmessen. De frivillige fra Midt i Blinken jobber mye med dette arrangementet, og vi antar det har blitt lagt ned ca120 timer frivillig arbeid i tilknytting til årets høstmesse. Fra høstmessa. Foto: Solfrid Rønning Side 13 av 28

14 Loppemarked Vårens loppemarked hadde både mannekengoppvisning, tombola og kaffeservering. Inntektene går til bussturer og aktiviteter i nærområdet i regi av Midt i Blinken. De frivillige fra Midt i Blinken brukte ca. 120 timer på dette arrangementet. Arrangement på Helsehuset Arrangementer for beboerne på Helsehuset med levende musikk og servering står Midt i Blinken for to ganger i året. I tillegg hjelper de til ved forskjellige arrangement i regi av Helsehuset. Frivillige fra Midt i Blinken har brukt til sammen 130 timer til diverse arrangementer ved Helsehuset. Fra arrangement på Helsehuset. Foto: Solfrid Rønning.

15 Andre nærmiljøaktiviteter Lokalhistoriegruppe Lokalhistorie og slektsforskningsgruppe for Saupstad, Flatåsen og Romolslia har hatt jevnlige møter med det formål å samle lokalhistorie for området. Det kan være informasjon i form av bilder eller muntlige historier og slektsgransking. De arrangerte en slektsforskerdag på biblioteket der det blant annet ble stilt ut historiske bilder fra området og holdt foredrag om hvordan starte med slektsforskning. Foto og historiegruppa Trondheim på Bydelskafeen, og tar også bilder ved ulike arrangementer. Gruppa har hatt møter en gang hver fjortende dag, men det har vært lite oppmøte. Dansekvelder Dans til levende musikk og enkel servering. Det er nå hovedsakelig miljøvertene som er ansvarlige for dansekveldene. Sentralen hjelper til med markedsføring og frivillige bidrar til gjennomføringen av kveldene som foregår en gang i måneden. Foto og historie gruppa skal dokumentere historiske begivenheter og samle inn bilder. De har utstilt bilder fra gamle Fra en dansekveld. Foto: Svein Erik Dal Side 15 av 28

16 Skape nye nærmiljøaktiviteter Målet er å være en katalysator for nye aktiviteter i nærmiljøet og gjøre tilbudene tilgjengelig for alle. Kvinnenettverk Kvinnenettverket skal være et sosialt fellesskap med en multietnisk profil. Målet er å fokusere på likheter framfor forskjeller. Høsten 2012 ble det etablert en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med et kvinnenettverk på Saupstad. Gruppa består av kvinner fra ulike nasjonaliteter. Fotokurs Fotokurset var et populært tilbud i vår, med femten ivrige deltakere som lærte å ta enda bedre bilder. Kursdeltakerne fikk utdelt et kurshefte og diplom for utført kurs. En frivillig fotograf stilte som instruktør. Kurs i kreativ gjenbruk På kurs i kreativ gjenbruk lærte deltakerne blant annet å lage flotte stettefat av gamle tallerkener og hvordan man kan forvandle gamle gjenstander med litt lim og maling. Det var fire timer med kreativ aktivitet som skapte mersmak for mange. To frivillige med bakgrunn i design stilte opp som instruktører. Side 16 av 28

17 Samarbeidende prosjekter Trondheim røde Kors mottok midler til å sette i gang to prosjekter Besøk som gleder som en utvidelse av Besøkstjenesten og Pluss med barn og unge som målgruppe. PLUSS- Jentekvelder Besøk som gleder Prosjektet Besøk som gleder startet opp i mai 2012, og er en videreføring av den eksisterende ordningen med Besøksvenner. Målet for prosjektet har vært å skaffe besøksvenner til de som har behov for det, i samarbeid med Omsorgsboligen, helsehuset og hjemmetjenesten på Saupstad. Rekruttering av nye frivillige Besøksvenner har skjedd gjennom lokale media og brosjyremateriell. De frivillige har gjennomført Røde Kors- skolens anbefalte kurs på 12 timer, der blant annet tema som taushetsplikt og grensesetting ble tatt opp. I tillegg ble det arrangert førstehjelpskurs og temamøte om demens på en lunsj for frivillige. Til sammen er det rekruttert seks nye besøksvenner i prosjektperioden. Prosjekt PLUSS tar utgangspunkt i en allerede etablert aktivitet som er et samarbeid mellom sentralen, Saupstad Bibliotek og Trondheim Kommunes ungdomstjeneste. Se eget punkt. Håndarbeid av forskjellig art, tilgang til biblioteket etter stengetid og tilgjengelige stabile voksenpersoner er det som tilbys jentene på disse kveldene. Sosiallærerene ved Huseby ungdomsskole og Stabbursmoen videregående skole gjorde tilbudet kjent ved å dele ut egne brosjyrer. Aktiviteten har vært gjennomført fire ganger høsten De påmeldte jentene har møtt opp hver gang og vært ivrige både i forhold til handarbeidet og bruk av biblioteket. Gruppen har bestått av både etnisk norske jenter og ikke etnisk norske jenter. Som juleavslutning var jentene i teateret og så «Jul i Prøysen-land». Side 17 av 28

18 PLUSS- Familielørdager Familielørdager tar utgangspunkt i en allerede eksisterende aktivitet med kreative verksted og forestillinger på biblioteket. Som nye tiltak rettet mot familier har det vært gjennomført forskjellige typer arrangement. De nye tiltakene har tatt utgangspunkt i ideer fra de frivillige, men likevel har det vært vanskelig å skape bærekraftig aktivitet av disse arrangementene. Det ble arrangert Asfaltdans med ulike dansekurs i blant annet barnedans og magedans, 3T som danset zumba på torget og popcornblåsing med premier. Andre tiltak var Byttedag for klær på Bydelskafeen og før jul en pepperkakeutstilling med flotte kakehus fra barnehager og Internasjonal matgruppe. Byttedag. Foto: Camilla Gerhardsen Side 18 av 28

19 De frivillige Sentralen har kontakt med en fast gjeng med frivillige som deltar med enorm arbeidskapasitet og engasjement på en rekke arrangementer. Sentralen har også tilknyttet frivillige som deltar sporadisk på enkeltstående arrangement eller fast på årlige arrangement. Rekruttering I tillegg til generell markedsføring, er det gjennomført to informasjonsmøter for nye frivillige i løpet av året. Gjennom prosjektet Besøk som gleder er det rekruttert spesifikt til denne aktiviteten. Det er lettere å skaffe frivillige fra allerede eksisterende grupper og lag til ulike felles aktiviteter, enn for eksempel frivillige til en til en - tjenester. Til sammen har 21 nye frivillige meldt seg ved sentralen i løpet av Treff for de frivillige Møteplasser, sosiale tilstelninger og faglig påfyll er viktig for de frivillige. Vi har også i år hatt månedlige lunsjer for de frivillige. Populært har det også vært med faglig innhold på lunsjene med tema som kommunikasjon, demens, etikk og taushetsplikt. Ved adventslunsjen før jul ble de frivillige invitert til å evaluere året som har gått. Frivilligsentralenes årlige fellessamling for de frivillige bød i år på en annerledes opplevelse. Clarion Hotel spanderte julefrokost til 300 frivillige på det nybygde hotellet ved Pirterminalen. Rådmannen holdt en tale om frivillighetens viktighet og takket alle for innsatsen. På julebordet i desember møtte 35 av sentralens frivillige. Det ble servert julekoldtbord med varmretter og en lokal pianist og gjestene underholdt hverandre med historier og gode taler. Kurs for de frivillige Prosjekt Besøk som gleder har arrangert følgende kurs for nye Besøksvenner; Introkurs om Røde Kors, Omsorgskurs, Besøksvennkurs og førstehjelpskurs. På kurset deltok både helt nye frivillige og frivillige som allerede har startet opp i aktivitet. Studietur til København Styret har vært på studietur til København og Odense for å besøke ulike prosjekter og ta med seg inspirasjon hjem. Styret besøkte blant annet et seniorhus drevet av pensjonister, et ungdomsprosjekt der målet var å få ungdom interessert i frivillig arbeid, og Røde Kors som drev gjenbruksbutikk og sykkelopplæring for innvandrere.

20 Tur til Rennebu Daglig leder og frivillige ved Rennebu Frivilligsentral tok imot oss med nystekte sveler og informasjon om frivillighetsarbeidet i Rennebu. Etter et inspirerende besøk med mange nye ideer i sekken, ble det sosialt på Rennebumartnan med handling av kunsthåndverk og studier av folkeliv. På hjemveien kjørte taxisjåføren oss innom Meldalen, der to frivillige åpnet sin familiegård med servering ute på gårdstunet. På gården til Solfrid Rønning og Knut Resell. Foto: Camilla Gerhardsen Side 20 av 28

21 Nærmiljøutvikling Sentralen skal delta og være en pådriver for nærmiljøutvikling. Delta i nettverk Sentralen har tatt initiativ til en rekke nettverksmøter for alle lag og foreninger i området. Tanken er at dette samarbeidet skal gi grunnlag for flere nye aktiviteter i Målet med møtene har i første omgang vært å få kjennskap til hverandres nedslagsfelt og aktiviteter. I forbindelse med planleggingen av Kolstaddagene holdes det et par samarbeidsmøter med skoler, barnehager, og frivillige lag og organisasjoner. Sentralen har deltatt i ressursgruppa til forprosjektet Områdeløft Saupstad- Kolstad sammen med andre frivillige lag og foreninger. TV- aksjonen Sentralen fungerer som distriktsleder for den årlige innsamlingen på området Romolslia, Kolstad og Flatåsen. TVaksjonen 2012 gikk til Amnesty International sitt arbeid med menneskerettigheter. Et par hundrebøssebærere er i sving i tillegg til områdeledere og områdemedhjelpere. Til sammen var 9 frivillige involvert i TVaksjonen og de brukte 176 timer på dette arbeidet. I forkant hadde de frivillige et møte med leder av Byaksjonskomiteen og deltok på sikkerhetsmøte på Rådhuset. Lokalfondsmidler Lokalfondsmidlene fra Trondheim Kommune bidro også i år til å styrke lokale aktiviteter. Midlene på kr skal deles ut til frivillige lag og organisasjoner i nærområdet som ønsker å skape gode og positive nærmiljøaktiviteter. Det er en lokalfondsmiddelgruppe på 4 ungdommer og 4 voksne som tildeler midlene. Saupstad Frivilligsentral fungerer som sekretær for gruppen og tar seg av det praktiske rundt utlysning, utbetalinger av midlene, utsending av tildelingsbrev med mer. Lokalfondsmidlene er et viktig bidrag til å skape utvikling i nærmiljøet og styrke lokale initiativ. Til sammen har frivillige brukt 70 timer på dette arbeidet. Side 21 av 28

22 Inntektsgivende tiltak For å skape og opprettholde aktiviteter er sentralen avhengig av ekstern finansiering. Også dette året har sentralen kontinuerlig søkt og fått bevilget midler til aktiviteter og prosjekter. Aktiviteter vi har mottatt økonomisk støtte til er jentekvelder, språkkafé, Kolstaddagene, familielørdager, julaften for enslige og elektronisk infotavle. Næringslivet og borettslagene i området bidrar med økonomisk støtte og premier til barnas Dag og gaveposer til Julaften for enslige. Trondheim Røde Kors og sentralen mottok støtte fra Helse- og Velferds frivillighetsmillion til besøkstjeneste på Saupstad. Det ble også bevilget Ekstramidler til et PLUSS- prosjekt for barn og unge i vårt område. De tre prosjektene ble slått sammen til en prosjektlederstilling. Side 22 av 28

23 Markedsføring For å profilere arbeidet ved Sentralen og komme i kontakt med nye samarbeidspartnere og frivillige er markedsføringen viktig. Sentralen benytter også sosiale medier for å nå nye grupper. Nettside og facebook Sentralens nettside oppdateres jevnlig med aktiviteter som skjer i regi av sentralen og våre samarbeidspartnere. Sentralens facebook-side har ikke blitt benyttet i like stor grad. Plakater og brosjyrer Brosjyren om Saupstad Frivilligsentral deles ut ved arrangementer, møteplasser og lignende. Pressedekning I forbindelse med Sentralens aktiviteter har vi fått oppmerksomhet i Heimdalsposten, Røde Kors avisa og Adresseavisen. De aktivitetene som har blitt omtalt i avisen er Kolstaddagene, Besøk som gleder, pepperkakehusutstilling og julaften for enslige. Presentasjoner Daglig leder har informert om arbeidet ved skoler, medlemsmøter til borettslag, m.mer. Infotavle Elektronisk Infotavle skal fungere som en infokanal for alt som skjer i området og være tilgjengelig fra bibliotekets vindu. Det har lenge vært etterspurt en oversikt over aktiviteter i området. Prosjektet er et samarbeid mellom ungdomsklubben, biblioteket og sentralen som fikk innvilget penger fra kommunen. Frivillighetsdagen Frivillighetsdagen 5. Desember markeres ved å gi en ekstra oppmerksomhet til byens frivillige. De siste årene har dette skjedd ved at Trondheim Kommune finansierer en Frivillighetskonsert med et vidt artistgalleri og der frivillighetsprisen deles ut. Sentralen deltar i ressursgruppa for Frivillighetskonserten sammen med representanter fra Trondheim kommune. I 2012 ble Kommunens frivillighetspris utdelt til Røde Kors, og det var underholdning med musikk, dans og taler. Sentralen delte ut billetter til frivillige i vårt nærområde. Side 23 av 28

24 Samarbeid Sentralens viktigste oppgave er å fungere som katalysator for samarbeid mellom lag, foreninger, etater og virksomheter i området. Utvikling og gjennomføring av gode aktivitetstilbud forutsetter derfor møtesteder der slikt samarbeid kan drøftes og planlegges. Et nettverk av frivillige lag og foreninger ble initiert i oktober. Målet med nettverket er å utveksle informasjon om hverandres arbeid og skape en arena for samarbeidsprosjekter. Det er en enighet om viktigheten av et slikt møtepunkt. Midt i Blinken har også i år vært en solid samarbeidspartner som bidrar til aktiviteter for både eldre og barn i vårt område. Sentralen har samarbeidet med Midt i Blinken om høstmesse, bussturer, loppemarked med mere. De som deltar på Midt i Blinken bidrar også til familielørdager, julaften, Kolstaddagene og andre aktiviteter som arrangeres. Saupstad bibliotek har også blitt en veldig god samarbeidspartner for sentralen. Sentralen deler lokaler med biblioteket og samarbeider om aktiviteter slik som jentekvelder, familielørdager og språkkafé. Når det gjelder den årlige TV- aksjonen bidrar skolene med lokaler og bøssebærere til aksjonene. Saupstad skole utmerker seg ved at FAU hvert år sørger for bevertning til alle de som stiller som bøssebærere. Det gjør det nok ekstra koselig å være bøssebærer på Saupstad. Restaurantene i området spanderte en pizza hver til de frivillige som hadde en lang arbeidsøkt. Kolstaddagene er nok det arrangementet som samler de fleste på Saupstad. Her er idrettslagene, skolene, ungdomsklubben, lag og organisasjoner med i både planlegging og ikke minst gjennomføring. Sentralen har jevnlig kontakt med samarbeidspartnere gjennom hele året i forbindelse med ulike aktiviteter og arrangementer. Sentralen er opptatt av å skape positive relasjoner med alle det er naturlig å samarbeide med på Sentralen, både kommunale etater, privat næringsliv og selvfølgelig frivillige lag, foreninger og organisasjoner. I løpet av 2012 har det blitt 9 Frivilligsentraler i Trondheim med Ila Frivilligsentral som siste tilskudd. Saupstad Frivilligsentral har jevnlige møter og samlinger med sentralene i Trondheim. Vi jobber sammen for å utvikle sentralene, bedre vilkårene for frivilligarbeid generelt og skape fellesarrangementer for alle frivillige.

25 Samarbeidspartnere i 2012 Frivilligsentralene i Trondheim Trondheim Røde Kors Midt i Blinken Kolstad Fotball Kolstad Handball DiS Heimdal Trondheim sjakkforening Kolstad kirke Saupstad bibliotek Boxåpner kultursenter Innsatsteamet i kommunen Flerkulturelt Informasjon og dialogsenter Ungdomstjenesten NAV Heimdal Trondheim Kommune v/rådmannen/områdeløft Saupstad Helsehus Omsorgsboligen på Saupstad Kulturvertene på Saupstad Miljøvertene på Saupstad Søbstad helsehus Saupstad hjemmetjeneste Kolstad skole Saupstad skole Romolslia skole Flatåsen skole Huseby ungdomsskole Heimdal videregående skole Ansatte ved Frivilligsentralene i møte med ordfører Rita Ottervik. Side 25 av 28

26 Andre orienteringer Et styremedlem og et medlem av valgkomiteen deltok i september på den årlige regionkonferansen for frivillige som fant sted på danskebåten og med ekskursjoner i København. Daglig leder har deltatt på kollegatreff for ansatte ved Frivilligsentralene og fagsamling i regi av Røde Kors. Daglig leder har deltatt på nettverkssamlinger for Frivilligsentralene i Trondheim og på møter med frivillighetskoordinator i kommunen. Daglig leder har deltatt i ressursgruppa for frivillige lag og foreninger til Trondheim Kommunes forprosjekt Områdeløft Saupstad- Kolstad. I midten av november 2011 fikk bibliotekets og Sentralens lokaler store vannskader pga vannlekkasje i etasjen over. Lokalene ble ikke ferdigstilt før i februar Det førte til at noen aktiviteter ble utsatt og avlyst og aktiviteter måtte flyttes til andre lokaler i denne perioden. Side 26 av 28

27 Oppsummering Saupstad er et område med mange virksomheter, både offentlige, frivillige og private som ligger i geografisk nærhet til hverandre. Den kommunale satsingen på området gjennom Områdeløft Saupstad- Kolstad vil bety store og viktige steg for bydelen. Frivilligsentralen er og vil fortsatt være en aktiv medspiller og en viktig bidragsyter til Områdeløft- satsinga i Det bor ca. 50 ulike nasjoner på Saupstad. Sentralen skal derfor i større grad tilrettelegge for større inkludering av innbyggere med innvandrerbakgrunn. Dette kan skje ved bedre rekruttering av innvandrere som naturlige og aktive brukere av sentralen. Saupstad Frivilligsentral gjør sitt ytterste for å være en positiv medspiller for lag, organisasjoner og offentlige instanser på Saupstad. I året som har gått har Frivilligsentralen og frivillige tilknyttet Sentralen i stor grad oppnådd målsettingene i handlingsplanen. I tillegg har det har vært rom for å ta fatt i de ideer og muligheter som har dukker opp i løpet av året. Vedlegg regnskap 2012 Trondheim 6. februar 2013 Lars Bakketun Styreleder Marita Hoel Fossen Nestleder Mia Kvernmoen Simonsen Styremedlem Betty Slommerud Styremedlem Martin Lingås Styremedlem Bjørnar Iversen Varamedlem Unn Sissel Nedland Varamedlem Camilla Gerhardsen Daglig leder Side 27 av 28

28 Side 28 av 28

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15 Årsmøte 11. mars 2015 Årsmøtevedtatte dokumenter Side 1 av 15 ÅRSBERETNING 2014 KAPITEL 1 OPPDRAG OG MÅLGRUPPER 1.1 Historisk oppsummering 1. oktober 2014 kunne Sjetne Frivilligsentral markere at det var

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Det store gule huset, Hagaveien 15, 3070 Sande Tlf. 33 78 70 31 94 16 07 50 e-post: toril.agedal@sande-ve.kommune.

ÅRSRAPPORT 2012 Det store gule huset, Hagaveien 15, 3070 Sande Tlf. 33 78 70 31 94 16 07 50 e-post: toril.agedal@sande-ve.kommune. Årsrapport 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 Det store gule huset, Hagaveien 15, 3070 Sande Tlf. 33 78 70 31 94 16 07 50 e-post: toril.agedal@sande-ve.kommune.no Årsrapport 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG DRIFT...

Detaljer

Årsmøte. 11. mars 2015 kl. 19.00

Årsmøte. 11. mars 2015 kl. 19.00 Årsmøte 11. mars 2015 kl. 19.00 Sakspapirer med: Dagsorden Årsberetning og regnskap 2014 Innkomne forslag Handlingsplan og budsjett 2015 Valgkomiteens innstilling Side 1 av 17 Dagsorden Årsmøte i Sjetne

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

har som visjon å skape en best mulig arena for samarbeid mellom mennesker, lag / foreninger, organisasjoner og det offentlige.

har som visjon å skape en best mulig arena for samarbeid mellom mennesker, lag / foreninger, organisasjoner og det offentlige. har som visjon å skape en best mulig arena for samarbeid mellom mennesker, lag / foreninger, organisasjoner og det offentlige. ÅRSMELDING 2011 1 Innhold 1. Drift av sentralen 1.1 Styret 1.2 Årets drift

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2011 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2011 For Lillehammer

Detaljer

STYREARBEID OG ADMINISTRASJON

STYREARBEID OG ADMINISTRASJON ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 STYREARBEID OG ADMINISTRASJON Byåsen Frivilligsentral eies av Byåsen menighet v/menighetsrådet. Byåsen frivilligsentral har kontor på Munkvoll helse og velferdssenter. I 2011

Detaljer

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral Årsmøte Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral ÅRSMØTE Sjetne Frivilligsentral Torsdag 14.mars 2013, kl. 19.00 Sjetne Frivilligsentralen --------------------------------------------------------------

Detaljer

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Formål: Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

Årsmelding 2014. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Uståsen 4, 7082 Kattem Org.nr. 979965311

Årsmelding 2014. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Uståsen 4, 7082 Kattem Org.nr. 979965311 Årsmelding 2014 Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Uståsen 4, 7082 Kattem Org.nr. 979965311 Årsmelding 2014 1. Ledelse og økonomi 3 1.1 Eierskap 3 1.2 Styret 3 1.3 Daglig leder 3 1.4 Økonomi 4 2. Satsningsområder

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2004 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen.

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen. Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2010 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2010 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Rapport fra RO januar 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 www.ro.no Forord RO

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon, bymisjonstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rom og med en frodig hage utenfor, er vår ide og overordnede hensikt

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

FRIVILLIGE FRA NÆRMILJØET - EN RESSURS FOR SYKEHJEMMET

FRIVILLIGE FRA NÆRMILJØET - EN RESSURS FOR SYKEHJEMMET PROSJEKT RAPPORT FRIE MIDLER 2009 UNDERVISNINGSSYKEHJEMMET I TROMS FRIVILLIGE FRA NÆRMILJØET - EN RESSURS FOR SYKEHJEMMET PROSJEKTANSVARLIG WENCHE HANSSEN VERNEPLEIER OG KULTURANSVARLIG SØR-TROMSØYA SYKEHJEM

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2014 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Moss Frivilligsentral

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2013 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Gudstjenestelivet i Asker kirke 4 Råd og utvalg Menighetsrådet 6 Prosjekt menighetsutvikling 8 Eiendomsutvalget 12 Barnerådet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer