Om Saupstad. Folk som bor her gir uttrykk for at de trives godt, og at det er et trygt, sosialt fellesskap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om Saupstad. Folk som bor her gir uttrykk for at de trives godt, og at det er et trygt, sosialt fellesskap."

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012

2

3 Om Saupstad Saupstad er Trondheims første drabantby og er det tettest befolkede område i byen. Det bor rundt mennesker i området Saupstad, Huseby, Kolstad, Flatåsen og Romolslia. Det er byens mest flerkulturell bydel med en innvandrerbefolkning på 29, 4 prosent og Ca. 50 ulike nasjoner representert. Bebyggelsen består i hovedsak av blokker med firkantede tun med store grøntområder, lekeplasser og et nettverk av gang- og sykkelstier som gjør det lett å komme seg fram. Saupstad har et senterområde der en finner en rekke næringsvirksomheter som matvarebutikker, gjenbruksbutikk, kjøreskole, solstudio, apotek, frisør og restaurant. Rundt senteret er det tilknyttet ulike offentlige servicefunksjoner som legesenter, helsehus, bibliotek, ungdomsklubb, kirke og annet. Saupstad har nærhet til skog og mark, utbygde idrettsarenaer som svømmehall, idrettsanlegg og treningssenter. Det er registrert 19 ulike lag og foreninger i området som tilbyr aktiviteter for unge og voksne. Folk som bor her gir uttrykk for at de trives godt, og at det er et trygt, sosialt fellesskap. Områdesatsing I september 2011 fikk Saupstad en god nyhet. I forbindelse med statsbudsjettet for 2012 ble det i første omgang tildelt 1, 5 millioner kroner til et forprosjekt, og deretter ytterligere 2,5 millioner kroner i 2013 til oppstart av et områdeløft. Bystyret vedtok i september 2012 at området Saupstad- Kolstad skal prioriteres med hensyn til en langsiktig satsing på bydelen. Storsatsingen bygger blant annet på en levekårsundersøkelse der Saupstad- Kolstad faller dårlig ut sammenlignet med de øvrige bydelene, og som peker på utfordringer knyttet til boligstruktur og fysiske forhold. En prosjektleder ble engasjert for Områdeløft Saupstad- Kolstad, med hovedmål å utrede behovene i området og legge grunnlag for videre utviklingsstrategier. Kartleggingsarbeidet har blitt gjennomført i form av dialog med ulike instanser i lokalmiljøet, både frivillige organisasjoner, borettslag, fagpersoner, næringslivet og andre har bidratt med synspunkter, der Saupstad Frivilligsentral har deltatt aktivt i kartleggingsarbeidet. Side 3 av 28

4 Innhold Om Saupstad... 3 Innhold... 4 Innledning... 5 Sammendrag... 6 Eierforhold, ledelse og økonomi... 7 Flerkulturelt arbeid... 8 Barneaktiviteter... 9 Brobygging mellom generasjoner Videreføre nærmiljøaktiviteter Skape nye nærmiljøaktiviteter Samarbeidende prosjekter De frivillige Nærmiljøutvikling Inntektsgivende tiltak Markedsføring Samarbeid Andre orienteringer Oppsummering Side 4 av 28

5 Innledning Saupstad Frivilligsentral har blitt en viktig medspiller i nærmiljøet etter åtte års drift. Den gunstige plasseringen på Saupstad Torg, midt i handleløypa gjør sentralen tilgjengelig for alle. Frivillige tilknyttet sentralen er flittig innom kontoret med innspill, møtevirksomhet og diverse aktivitetsforberedelser. Samlokaliseringen med Biblioteket, Kulturenheten, Ungdomsklubben og Områdeløft legger til rette for gode samarbeidsforhold med viktige aktører i nærområdet. Den daglige kontakten med publikum, frivillige og samarbeidspartnere bidrar til å skape et levende miljø der sentralen holdes oppdatert på begivenheter i nærområdet, og der også Sentralen er en aktiv bidragsyter. Styret ved Saupstad Frivilligsentral vil rette en stor takk til alle frivillige som har bidratt til å skape aktiviteter og tjenester for mennesker i alle aldre i vårt nærområde. Det er de frivillige som utgjør kjernen i sentralens aktivitet og uten deres iherdige innsats hadde ikke noe av vårt arbeid vært mulig. Vi er så heldige å ha frivillige på sentralen som ikke bare stiller opp på kort varsel og med godt humør, men som også etterspør, kommer med innspill og stiller viktige spørsmål. Takk også til alle samarbeidspartnere, frivillige lag, foreninger, etater, virksomheter og det lokale næringslivet som sammen drar lasset og bidrar til at Saupstad blir et levende og godt miljø å bo i. Styret ved Saupstad Frivilligsentral på studietur til Danmark. Her på besøk til Røde Kors Gjenbruksbutikk.

6 Sammendrag Saupstad Frivilligsentral ønsker å fremme frivilligheten generelt og bidra til en positiv utvikling av nærmiljøet og bydelen. Sentralen ønsker også å være en katalysator for aktiviteter og samarbeidsarenaer for området. Derfor har et av fokusområdene for 2012 vært å skape arenaer for samarbeid mellom aktører i området. Etableringen av et nettverk av frivillige lag og foreninger, deltakelse i ressursgruppa for Områdeløft sammen med andre lag og foreninger, og samarbeidet med biblioteket og ungdomsklubben om en elektronisk infoskjerm er noen av de tiltakene som er gjort. To prosjekter tilknyttet sentralen har bidratt til en videreutvikling og systematisering av tre allerede eksisterende aktiviteter og en utprøving av ulike typer arrangement. Sentralen har i 2012 koordinert ulike prosjekter og arrangement. Vi har også vært behjelpelige med gjennomføring av aktiviteter i form av å skaffe lokaler, søke prosjektmidler og markedsføring av aktivitet. 92 antall frivillige har vært tilknyttet sentralen i løpet av 2012, og til sammen har de utført rundt 2900 timer frivillig arbeid i Dette er ikke en stor økning fra i fjor, men noen av de aktivitetene og tilbudene vi har hatt, favnet et yngre lag av befolkningen enn tidligere. Sentralen er åpen for å ta imot ideer fra frivillige og samarbeidspartnere som melder inn behov. Det tar tid for slike ideer å vokse, derfor ligger mye av arbeidet i planleggingen. De mest aktive frivillige er en gruppe med pensjonister som med sitt engasjement i nærmiljøet makter å få med seg mange eldre ut i aktiviteter. Sentralen ønsker å fremme alle typer frivillighet og legge til rette for at ulike grupper skal benytte seg av sentralens tilbud og ressurser. Derfor har det vært satt i gang ulike kurs og nye arrangement for på denne måten å rekruttere frivillige i alle aldre og med ulik bakgrunn. Frivillige har også en viktig rolle i de fora der beslutninger tas. Et av målene for sentralen også dette året var å skape nye aktiviteter i samarbeid med andre lag, organisasjoner og etater på Saupstad. Sentralen har tatt initiativ til å skape en samarbeidsarena for alle lag og foreninger i området. Målet er at dette samarbeidet skal gi grunnlag for flere nye aktiviteter i Kontakt med innvandrermiljøet har vært et viktig satsingsområde for sentralens arbeid. I 2012 startet derfor arbeidet med å få samlet en arbeidsgruppe av damer fra ulike kvinneorganisasjoner og andre som har lyst å starte et kvinnenettverk. Gjennom å tilby ulike kurs som er gratis og åpen for alle, kan vi skape kimen til nye aktiviteter. Kursene er også en fin måte å nå ut til flere i nærmiljøet som kan stifte bekjentskap med sentralens tilbud og samtidig skape arenaer for nye nettverk. Side 6 av 28

7 Eierforhold, ledelse og økonomi Eier Saupstad Frivilligsentral eies og drives av Trondheim Røde Kors. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 16. Februar i henhold til gjeldende vedtekter og retningslinjer. Styret Styret ble valgt på årsmøtet 16. Februar og har i perioden bestått av: Leder Lars Bakketun, Røde Kors Nestleder Marita Hoel Fossen, Røde Kors Styremedlem Betty Slommerud, Nærmiljø Styremedlem Mia Kvernmoen Simonsen, Nærmiljø Styremedlem Martin Lingås, Trondheim kommune Varamedlem Unn Sissel Nedland, Lokalråd Omsorg Røde Kors Varamedlem Bjørnar Iversen, Nærmiljø Valgkomité Leder Bente Eide, Nærmiljø Medlem Johan Andersen, Nærmiljø Medlem Solfrid Rønning, Nærmiljø Varamedlem Paul Ivar Johansen, Nærmiljø Daglig leder Fram til mars 2012 var Linda Knudsen daglig leder ved sentralen. Camilla Gerhardsen ble ansatt som daglig leder i 100 % stilling ved Saupstad frivilligsentral i mars Camilla Gerhardsen har vært 50 % sykemeldt fra august- desember Anna Kristina Knudsen har vært tilknyttet sentralen som administrasjonsmedarbeider frem til og med desember 2012, og Sissi Urgård har også bistått med oppgaver for daglig leder i denne perioden. Marita Hoel Fossen har oppfølgingen av ansatte på Sentralen for Røde Kors. Samarbeidende prosjekt Sissi Urgård i 80 % stilling som prosjektleder i prosjektene «Pluss» og «Besøk som gleder» i fra mai til desember Økonomi Se vedlagt regnskap

8 Flerkulturelt arbeid Sentralen ønsker å bidra til å fremme inkludering i alle de aktiviteter som sentralen samarbeider om. Et spesielt satsingsområde har vært befolkning med innvandrerbakgrunn. Språkkafé Språkkafeen passer for innvandrere som har behov for å forbedre sine norskkunnskaper. Aktuelle tema tas opp etter ønske fra deltakerne. Det har vært varierende oppmøte på språkkafeen fra 2-3 til rundt 15 personer. Deltakerne kommer fra ulike nasjoner og de har alle ulike forutsetninger når det gjelder å lære seg norsk. Deltakere rekrutteres blant annet fra Enhet for Voksenopplæring (EVO) og Informasjonssenteret for innvandrere(inn). Hver tirsdag gjennom hele våren 2012 har to frivillige stilt opp på språkkafeen. Høsten 2012 har de to hatt permisjon, og driften av språkkafeen ble overtatt av henholdsvis daglig leder ved Sentralen og ansatt medarbeider ved Biblioteket. Språkkafeen er et samarbeid mellom Saupstad bibliotek og Sentralen. Jentekvelder Jentekveldene skal utgjøre et sosialt nettverk for jenter i åttende klassetrinn. Aktivitetene er spesielt myntet på jenter som ikke er brukere av allerede eksisterende fritidsaktiviteter og som har behov for et alternativt nettverk. Fram til mai 2012 fungerte jentekveldene på samme måte som ved etableringen i 2010, med fokus på kreative aktiviteter, tilgang til biblioteket og tilgjengelige voksne. Driften av jentekveldene i denne perioden har blitt ivaretatt av studenter, frivillige og ansatte ved sentralen, biblioteket og ungdomstjenesten. Fra mai 2012 ble en prosjektleder ansatt gjennom Røde Kors for å utvikle jentekveldene. Se mer informasjon under avsnittet Samarbeidende prosjekter og PLUSS- prosjektet.

9 Barneaktiviteter Aktiviteter for barn og unge er et av satsingsområdene til Sentralen. Det favner både sjakk-klubb, familielørdager og Kolstaddagene. Sjakk-klubb Sjakk-klubben for barn og unge er et tilbud for både nybegynnere og de mer drevne innen sjakk som ønsker å lære nye trekk eller treffe en motspiller. Sjakk-klubben holdes en gang i måneden etter skoletid i lokalene til Sentralen og Biblioteket. Det er en frivillig fra Trondheim Sjakk-klubb som har fungert sominstruktør. I forbindelse med Barnas Dag ble det kjøpt inn utstyr for utendørs sjakk, og dette ble et populært innslag på Barnas Dag. Kolstaddagene Kolstaddagene er en lokal bydelsfestival som arrangeres hvert år og som er et samarbeid mellom mange aktører i området. Årets Kolstaddager ble arrangert Juni. På programmet stod aktiviteter både for små og store. Spesielt i år var Kolstad skoles 40 årsjubileum med et eget program som jubileumsforestilling og utstilling på skolen. Senere i uka ble det rap- konsert, idrettsdag, dansefest for seniorer, Barnas dag, internasjonal kafé, med mer. Sjakk på Barnas dag. Foto: Camilla Gerhardsen

10 Barnas Dag har blitt en vel etablert begivenhet for skoler og barnehager. Det var også i år sceneunderholdning der barna opptrådte selv, og ulike stasjoner arrangert av frivillige. Fra Barnas Dag. Foto: Camilla Gerhardsen Foreningen 4H stilte med tilbereding av bålmat og vennskapssti, Røde Kors Omsorg sørget for å pleie syke bamser på Bamsesykehuset, Kolstad Håndball med skuddradar og presisjonsskyting og Kolstad fotball med sekkeløp. Innendørs var det kreativ utfoldelse med laging av bøllehatter og prinsessekroner. Det var også ponniridning, potetløp, storsjakk på scenen og tegnekrok. I 2012 har vi hatt lesestund, musikalsk teater, trylleshow og fortellerstund og laget utrolig mye flott slik som dekorerte esker, fuglehus, uroer, indianerhatter, masker, julekort og lignende. Familielørdager er et samarbeid mellom Biblioteket og Sentralen. De frivillige har brukt rundt 184 timer på planleggingen og gjennomføringen av fem familielørdager i En prosjektleder har fra juni 2012 vært engasjert for videreutvikling av familielørdager. Det er utprøvd andre typer arrangement enn de tradisjonelle familielørdagene. Se egen beskrivelse av prosjektene. Frivillige tilknyttet sentralen la ned rundt 143 timer i arbeidet med Kolstaddagene. Dette er ikke medregnet det andre frivillige lag la ned av arbeidstimer ved sine arrangementer under Kolstaddagene. 20 elever fra Huseby Ungdomsskole hjalp til under rigging og rydding. Familielørdager Familielørdager er aktivitetslørdager for barnefamilier med underholdning og kreative verksteder. Kreativt verksted. Foto: Camilla Gerhardsen Side 10 av 28

11 Brobygging mellom generasjoner Sentralen skal bidra til å skape møtesteder for eldre og sosiale felleskap for de som er ensomme. På datakursene møtes den yngre og den eldre generasjon. Julaften for enslige For åttende året arrangerte frivillige ved Saupstad Frivilligsentral julaften for enslige. Arrangementet begynner å bli kjent og etablert, også utenfor nærmiljøet. For en symbolsk femtilapp får gjestene servert julemiddag med dessert, kaffe og kaker. Andakt, levende musikk, allsang og gang rundt juletreet. Det var taler og gode historier. Gjestene fikk med seg en gavepose da de dro hjem sammen med et gavekort fra Trondos. Gavene er sponset av butikkene i nærmiljøet, Midt i Blinken og Foreningen Hjelp oss å hjelpe Trøndelag. Arrangementet ble støttet økonomisk av Trondheim Kommune, borettslagene i nærmiljøet og anonyme givere. hjem til seg denne kvelden. De som hadde behov for skyss ble kjørt av de frivillige. 172 timer frivillig arbeid ble lagt ned i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Arrangementet var godt markedsført i forkant med plakatoppslag i området, informasjon på nettsider, samt reportasjer i Heimdalsbladet, Røde Kors avisa og Adresseavisen. I tillegg er hjemmetjenesten på Saupstad behjelpelig med å informere sine brukere om tilbudet. Før jul ordnet Sentralen med juletrelys i grantreet nedenfor helsehuset. Juletrelysene ble dekket økonomisk av prosjektmidler fra Områdeløft og lokalfondsmidlene. Det er etablert en fast gruppe frivillige som har deltatt de siste årene. De er rutinerte og har innarbeidet gode rutiner for arrangementet. I år var det 9 frivillige som stilte opp for å ordne julaften. Det var 22 gjester som deltok på julaften i tillegg til de frivillige. Gjestene kom hovedsakelig fra nærområdet, men det var også en gjest fra en av randkommunene. I tillegg fikk tre personer levert julemiddag Noen frivillige fra Julaften for enslige. Foto: Camilla Gerhardsen

12 Følge- og besøkstjenesten Følge- tjenesten er frivillige som påtar seg enkeltstående oppdrag som meldes inn etter behov. Det kan være følge til lege eller til å handle i butikken, men også henge opp gardiner, måke snø, stelle blomsterkasser og utføre andre små praktiske oppgaver. Sentralen er også tilknyttet frivillige som besøker omsorgsboligen hver uke for å ta med brukerne med på dansekvelder en gang i måneden, bingo eller andre kulturelle arrangement. En av de frivillige besøker helsehuset med sin besøkshund, noe som er et populært innslag. I tillegg påtar en del frivillige seg oppdrag som å hjelpe til på kulturelle arrangement i nærområdet. De serverer kaffe, triller folk i rullestol og rigger til bord og stoler. Frivillige har lagt ned ca 1200 timer til slikt arbeid i Besøkstjenesten består av frivillige som ukentlig besøker en beboer på helsehuset eller i private hjem. Den etablerte kontakten skjer etter avtale mellom Sentralen, den frivillige og den som blir besøkt. Fra mai 2012 ble denne tidligere besøksvenn-ordningen en del av prosjektet «Besøk som gleder». Se prosjektomtale. Gågruppe Gågruppa møtes en gang i uka for å dra på tur i nærområdet, i et tempo som er tilpasset alle. Det sosiale står like mye i sentrum som trimmen. Hver siste tirsdag i måneden avsluttes turen med kaffe og vafler på frivilligsentralen. Gågruppa tar gjerne med seg termos for en kafferast i skogen eller de kan besøke kafeer på Heimdal eller Kattem. Gågruppa ble startet i Datakurs for seniorer Sentralen har tilbudt to ulike datakurs dette året. Elever ved Heimdal Videregående skole stilte opp med datakurs for seniorer i mars/april. Praktikanter i Røde Kors gjennomførte et datakurs i oktober. Side 12 av 28

13 Videreføre nærmiljøaktiviteter Midt i Blinken er et ukentlig treffsted for seniorer som Sentralen samarbeider mye med. De frivillige fra Midt i Blinken står for mange arrangementer og aktiviteter for både unge og eldre i området. Bussturer Frivillige fra Midt i Blinken arrangert bussturer fire ganger i året. Turene i 2012 har gått til Orkdal, Råkvåg, Ytterøya og Hommelvik/Stjørdal. Bussturene er et kjærkomment innslag for de som bor på Saupstad og som vanligvis ikke kommer seg så mye ut. Alle turene inneholder kulturelle opplevelser og middag til en billig penge på 250 kroner. Bussturene støttes økonomisk av lokalfondsmidlene. Frivillige fra Midt i Blinken har brukt 160 timer på arbeidet med bussturene. Sentralen har tatt i mot påmeldinger. Høstmesse Den årlige Høstmessa til Midt i Blinken gikk av stabelen lørdag 20. Oktober. Flere nye utstillere stilte opp og solgte flotte egenproduserte produkter slik som smykker, malerier, lys, dekorerte rammer, nisser, glassbilder med mer. Det var også spiselige produkter slik som lefser og lynghonning, og ansiktsmaling for barna. Servering av kaffe og vafler skapte god kaféstemning blant alle de som møtte opp. På samme tidspunkt foregikk familielørdag på biblioteket, men dette arrangementet påvirket ikke besøket på høstmessen. De frivillige fra Midt i Blinken jobber mye med dette arrangementet, og vi antar det har blitt lagt ned ca120 timer frivillig arbeid i tilknytting til årets høstmesse. Fra høstmessa. Foto: Solfrid Rønning Side 13 av 28

14 Loppemarked Vårens loppemarked hadde både mannekengoppvisning, tombola og kaffeservering. Inntektene går til bussturer og aktiviteter i nærområdet i regi av Midt i Blinken. De frivillige fra Midt i Blinken brukte ca. 120 timer på dette arrangementet. Arrangement på Helsehuset Arrangementer for beboerne på Helsehuset med levende musikk og servering står Midt i Blinken for to ganger i året. I tillegg hjelper de til ved forskjellige arrangement i regi av Helsehuset. Frivillige fra Midt i Blinken har brukt til sammen 130 timer til diverse arrangementer ved Helsehuset. Fra arrangement på Helsehuset. Foto: Solfrid Rønning.

15 Andre nærmiljøaktiviteter Lokalhistoriegruppe Lokalhistorie og slektsforskningsgruppe for Saupstad, Flatåsen og Romolslia har hatt jevnlige møter med det formål å samle lokalhistorie for området. Det kan være informasjon i form av bilder eller muntlige historier og slektsgransking. De arrangerte en slektsforskerdag på biblioteket der det blant annet ble stilt ut historiske bilder fra området og holdt foredrag om hvordan starte med slektsforskning. Foto og historiegruppa Trondheim på Bydelskafeen, og tar også bilder ved ulike arrangementer. Gruppa har hatt møter en gang hver fjortende dag, men det har vært lite oppmøte. Dansekvelder Dans til levende musikk og enkel servering. Det er nå hovedsakelig miljøvertene som er ansvarlige for dansekveldene. Sentralen hjelper til med markedsføring og frivillige bidrar til gjennomføringen av kveldene som foregår en gang i måneden. Foto og historie gruppa skal dokumentere historiske begivenheter og samle inn bilder. De har utstilt bilder fra gamle Fra en dansekveld. Foto: Svein Erik Dal Side 15 av 28

16 Skape nye nærmiljøaktiviteter Målet er å være en katalysator for nye aktiviteter i nærmiljøet og gjøre tilbudene tilgjengelig for alle. Kvinnenettverk Kvinnenettverket skal være et sosialt fellesskap med en multietnisk profil. Målet er å fokusere på likheter framfor forskjeller. Høsten 2012 ble det etablert en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med et kvinnenettverk på Saupstad. Gruppa består av kvinner fra ulike nasjonaliteter. Fotokurs Fotokurset var et populært tilbud i vår, med femten ivrige deltakere som lærte å ta enda bedre bilder. Kursdeltakerne fikk utdelt et kurshefte og diplom for utført kurs. En frivillig fotograf stilte som instruktør. Kurs i kreativ gjenbruk På kurs i kreativ gjenbruk lærte deltakerne blant annet å lage flotte stettefat av gamle tallerkener og hvordan man kan forvandle gamle gjenstander med litt lim og maling. Det var fire timer med kreativ aktivitet som skapte mersmak for mange. To frivillige med bakgrunn i design stilte opp som instruktører. Side 16 av 28

17 Samarbeidende prosjekter Trondheim røde Kors mottok midler til å sette i gang to prosjekter Besøk som gleder som en utvidelse av Besøkstjenesten og Pluss med barn og unge som målgruppe. PLUSS- Jentekvelder Besøk som gleder Prosjektet Besøk som gleder startet opp i mai 2012, og er en videreføring av den eksisterende ordningen med Besøksvenner. Målet for prosjektet har vært å skaffe besøksvenner til de som har behov for det, i samarbeid med Omsorgsboligen, helsehuset og hjemmetjenesten på Saupstad. Rekruttering av nye frivillige Besøksvenner har skjedd gjennom lokale media og brosjyremateriell. De frivillige har gjennomført Røde Kors- skolens anbefalte kurs på 12 timer, der blant annet tema som taushetsplikt og grensesetting ble tatt opp. I tillegg ble det arrangert førstehjelpskurs og temamøte om demens på en lunsj for frivillige. Til sammen er det rekruttert seks nye besøksvenner i prosjektperioden. Prosjekt PLUSS tar utgangspunkt i en allerede etablert aktivitet som er et samarbeid mellom sentralen, Saupstad Bibliotek og Trondheim Kommunes ungdomstjeneste. Se eget punkt. Håndarbeid av forskjellig art, tilgang til biblioteket etter stengetid og tilgjengelige stabile voksenpersoner er det som tilbys jentene på disse kveldene. Sosiallærerene ved Huseby ungdomsskole og Stabbursmoen videregående skole gjorde tilbudet kjent ved å dele ut egne brosjyrer. Aktiviteten har vært gjennomført fire ganger høsten De påmeldte jentene har møtt opp hver gang og vært ivrige både i forhold til handarbeidet og bruk av biblioteket. Gruppen har bestått av både etnisk norske jenter og ikke etnisk norske jenter. Som juleavslutning var jentene i teateret og så «Jul i Prøysen-land». Side 17 av 28

18 PLUSS- Familielørdager Familielørdager tar utgangspunkt i en allerede eksisterende aktivitet med kreative verksted og forestillinger på biblioteket. Som nye tiltak rettet mot familier har det vært gjennomført forskjellige typer arrangement. De nye tiltakene har tatt utgangspunkt i ideer fra de frivillige, men likevel har det vært vanskelig å skape bærekraftig aktivitet av disse arrangementene. Det ble arrangert Asfaltdans med ulike dansekurs i blant annet barnedans og magedans, 3T som danset zumba på torget og popcornblåsing med premier. Andre tiltak var Byttedag for klær på Bydelskafeen og før jul en pepperkakeutstilling med flotte kakehus fra barnehager og Internasjonal matgruppe. Byttedag. Foto: Camilla Gerhardsen Side 18 av 28

19 De frivillige Sentralen har kontakt med en fast gjeng med frivillige som deltar med enorm arbeidskapasitet og engasjement på en rekke arrangementer. Sentralen har også tilknyttet frivillige som deltar sporadisk på enkeltstående arrangement eller fast på årlige arrangement. Rekruttering I tillegg til generell markedsføring, er det gjennomført to informasjonsmøter for nye frivillige i løpet av året. Gjennom prosjektet Besøk som gleder er det rekruttert spesifikt til denne aktiviteten. Det er lettere å skaffe frivillige fra allerede eksisterende grupper og lag til ulike felles aktiviteter, enn for eksempel frivillige til en til en - tjenester. Til sammen har 21 nye frivillige meldt seg ved sentralen i løpet av Treff for de frivillige Møteplasser, sosiale tilstelninger og faglig påfyll er viktig for de frivillige. Vi har også i år hatt månedlige lunsjer for de frivillige. Populært har det også vært med faglig innhold på lunsjene med tema som kommunikasjon, demens, etikk og taushetsplikt. Ved adventslunsjen før jul ble de frivillige invitert til å evaluere året som har gått. Frivilligsentralenes årlige fellessamling for de frivillige bød i år på en annerledes opplevelse. Clarion Hotel spanderte julefrokost til 300 frivillige på det nybygde hotellet ved Pirterminalen. Rådmannen holdt en tale om frivillighetens viktighet og takket alle for innsatsen. På julebordet i desember møtte 35 av sentralens frivillige. Det ble servert julekoldtbord med varmretter og en lokal pianist og gjestene underholdt hverandre med historier og gode taler. Kurs for de frivillige Prosjekt Besøk som gleder har arrangert følgende kurs for nye Besøksvenner; Introkurs om Røde Kors, Omsorgskurs, Besøksvennkurs og førstehjelpskurs. På kurset deltok både helt nye frivillige og frivillige som allerede har startet opp i aktivitet. Studietur til København Styret har vært på studietur til København og Odense for å besøke ulike prosjekter og ta med seg inspirasjon hjem. Styret besøkte blant annet et seniorhus drevet av pensjonister, et ungdomsprosjekt der målet var å få ungdom interessert i frivillig arbeid, og Røde Kors som drev gjenbruksbutikk og sykkelopplæring for innvandrere.

20 Tur til Rennebu Daglig leder og frivillige ved Rennebu Frivilligsentral tok imot oss med nystekte sveler og informasjon om frivillighetsarbeidet i Rennebu. Etter et inspirerende besøk med mange nye ideer i sekken, ble det sosialt på Rennebumartnan med handling av kunsthåndverk og studier av folkeliv. På hjemveien kjørte taxisjåføren oss innom Meldalen, der to frivillige åpnet sin familiegård med servering ute på gårdstunet. På gården til Solfrid Rønning og Knut Resell. Foto: Camilla Gerhardsen Side 20 av 28

21 Nærmiljøutvikling Sentralen skal delta og være en pådriver for nærmiljøutvikling. Delta i nettverk Sentralen har tatt initiativ til en rekke nettverksmøter for alle lag og foreninger i området. Tanken er at dette samarbeidet skal gi grunnlag for flere nye aktiviteter i Målet med møtene har i første omgang vært å få kjennskap til hverandres nedslagsfelt og aktiviteter. I forbindelse med planleggingen av Kolstaddagene holdes det et par samarbeidsmøter med skoler, barnehager, og frivillige lag og organisasjoner. Sentralen har deltatt i ressursgruppa til forprosjektet Områdeløft Saupstad- Kolstad sammen med andre frivillige lag og foreninger. TV- aksjonen Sentralen fungerer som distriktsleder for den årlige innsamlingen på området Romolslia, Kolstad og Flatåsen. TVaksjonen 2012 gikk til Amnesty International sitt arbeid med menneskerettigheter. Et par hundrebøssebærere er i sving i tillegg til områdeledere og områdemedhjelpere. Til sammen var 9 frivillige involvert i TVaksjonen og de brukte 176 timer på dette arbeidet. I forkant hadde de frivillige et møte med leder av Byaksjonskomiteen og deltok på sikkerhetsmøte på Rådhuset. Lokalfondsmidler Lokalfondsmidlene fra Trondheim Kommune bidro også i år til å styrke lokale aktiviteter. Midlene på kr skal deles ut til frivillige lag og organisasjoner i nærområdet som ønsker å skape gode og positive nærmiljøaktiviteter. Det er en lokalfondsmiddelgruppe på 4 ungdommer og 4 voksne som tildeler midlene. Saupstad Frivilligsentral fungerer som sekretær for gruppen og tar seg av det praktiske rundt utlysning, utbetalinger av midlene, utsending av tildelingsbrev med mer. Lokalfondsmidlene er et viktig bidrag til å skape utvikling i nærmiljøet og styrke lokale initiativ. Til sammen har frivillige brukt 70 timer på dette arbeidet. Side 21 av 28

22 Inntektsgivende tiltak For å skape og opprettholde aktiviteter er sentralen avhengig av ekstern finansiering. Også dette året har sentralen kontinuerlig søkt og fått bevilget midler til aktiviteter og prosjekter. Aktiviteter vi har mottatt økonomisk støtte til er jentekvelder, språkkafé, Kolstaddagene, familielørdager, julaften for enslige og elektronisk infotavle. Næringslivet og borettslagene i området bidrar med økonomisk støtte og premier til barnas Dag og gaveposer til Julaften for enslige. Trondheim Røde Kors og sentralen mottok støtte fra Helse- og Velferds frivillighetsmillion til besøkstjeneste på Saupstad. Det ble også bevilget Ekstramidler til et PLUSS- prosjekt for barn og unge i vårt område. De tre prosjektene ble slått sammen til en prosjektlederstilling. Side 22 av 28

23 Markedsføring For å profilere arbeidet ved Sentralen og komme i kontakt med nye samarbeidspartnere og frivillige er markedsføringen viktig. Sentralen benytter også sosiale medier for å nå nye grupper. Nettside og facebook Sentralens nettside oppdateres jevnlig med aktiviteter som skjer i regi av sentralen og våre samarbeidspartnere. Sentralens facebook-side har ikke blitt benyttet i like stor grad. Plakater og brosjyrer Brosjyren om Saupstad Frivilligsentral deles ut ved arrangementer, møteplasser og lignende. Pressedekning I forbindelse med Sentralens aktiviteter har vi fått oppmerksomhet i Heimdalsposten, Røde Kors avisa og Adresseavisen. De aktivitetene som har blitt omtalt i avisen er Kolstaddagene, Besøk som gleder, pepperkakehusutstilling og julaften for enslige. Presentasjoner Daglig leder har informert om arbeidet ved skoler, medlemsmøter til borettslag, m.mer. Infotavle Elektronisk Infotavle skal fungere som en infokanal for alt som skjer i området og være tilgjengelig fra bibliotekets vindu. Det har lenge vært etterspurt en oversikt over aktiviteter i området. Prosjektet er et samarbeid mellom ungdomsklubben, biblioteket og sentralen som fikk innvilget penger fra kommunen. Frivillighetsdagen Frivillighetsdagen 5. Desember markeres ved å gi en ekstra oppmerksomhet til byens frivillige. De siste årene har dette skjedd ved at Trondheim Kommune finansierer en Frivillighetskonsert med et vidt artistgalleri og der frivillighetsprisen deles ut. Sentralen deltar i ressursgruppa for Frivillighetskonserten sammen med representanter fra Trondheim kommune. I 2012 ble Kommunens frivillighetspris utdelt til Røde Kors, og det var underholdning med musikk, dans og taler. Sentralen delte ut billetter til frivillige i vårt nærområde. Side 23 av 28

24 Samarbeid Sentralens viktigste oppgave er å fungere som katalysator for samarbeid mellom lag, foreninger, etater og virksomheter i området. Utvikling og gjennomføring av gode aktivitetstilbud forutsetter derfor møtesteder der slikt samarbeid kan drøftes og planlegges. Et nettverk av frivillige lag og foreninger ble initiert i oktober. Målet med nettverket er å utveksle informasjon om hverandres arbeid og skape en arena for samarbeidsprosjekter. Det er en enighet om viktigheten av et slikt møtepunkt. Midt i Blinken har også i år vært en solid samarbeidspartner som bidrar til aktiviteter for både eldre og barn i vårt område. Sentralen har samarbeidet med Midt i Blinken om høstmesse, bussturer, loppemarked med mere. De som deltar på Midt i Blinken bidrar også til familielørdager, julaften, Kolstaddagene og andre aktiviteter som arrangeres. Saupstad bibliotek har også blitt en veldig god samarbeidspartner for sentralen. Sentralen deler lokaler med biblioteket og samarbeider om aktiviteter slik som jentekvelder, familielørdager og språkkafé. Når det gjelder den årlige TV- aksjonen bidrar skolene med lokaler og bøssebærere til aksjonene. Saupstad skole utmerker seg ved at FAU hvert år sørger for bevertning til alle de som stiller som bøssebærere. Det gjør det nok ekstra koselig å være bøssebærer på Saupstad. Restaurantene i området spanderte en pizza hver til de frivillige som hadde en lang arbeidsøkt. Kolstaddagene er nok det arrangementet som samler de fleste på Saupstad. Her er idrettslagene, skolene, ungdomsklubben, lag og organisasjoner med i både planlegging og ikke minst gjennomføring. Sentralen har jevnlig kontakt med samarbeidspartnere gjennom hele året i forbindelse med ulike aktiviteter og arrangementer. Sentralen er opptatt av å skape positive relasjoner med alle det er naturlig å samarbeide med på Sentralen, både kommunale etater, privat næringsliv og selvfølgelig frivillige lag, foreninger og organisasjoner. I løpet av 2012 har det blitt 9 Frivilligsentraler i Trondheim med Ila Frivilligsentral som siste tilskudd. Saupstad Frivilligsentral har jevnlige møter og samlinger med sentralene i Trondheim. Vi jobber sammen for å utvikle sentralene, bedre vilkårene for frivilligarbeid generelt og skape fellesarrangementer for alle frivillige.

25 Samarbeidspartnere i 2012 Frivilligsentralene i Trondheim Trondheim Røde Kors Midt i Blinken Kolstad Fotball Kolstad Handball DiS Heimdal Trondheim sjakkforening Kolstad kirke Saupstad bibliotek Boxåpner kultursenter Innsatsteamet i kommunen Flerkulturelt Informasjon og dialogsenter Ungdomstjenesten NAV Heimdal Trondheim Kommune v/rådmannen/områdeløft Saupstad Helsehus Omsorgsboligen på Saupstad Kulturvertene på Saupstad Miljøvertene på Saupstad Søbstad helsehus Saupstad hjemmetjeneste Kolstad skole Saupstad skole Romolslia skole Flatåsen skole Huseby ungdomsskole Heimdal videregående skole Ansatte ved Frivilligsentralene i møte med ordfører Rita Ottervik. Side 25 av 28

26 Andre orienteringer Et styremedlem og et medlem av valgkomiteen deltok i september på den årlige regionkonferansen for frivillige som fant sted på danskebåten og med ekskursjoner i København. Daglig leder har deltatt på kollegatreff for ansatte ved Frivilligsentralene og fagsamling i regi av Røde Kors. Daglig leder har deltatt på nettverkssamlinger for Frivilligsentralene i Trondheim og på møter med frivillighetskoordinator i kommunen. Daglig leder har deltatt i ressursgruppa for frivillige lag og foreninger til Trondheim Kommunes forprosjekt Områdeløft Saupstad- Kolstad. I midten av november 2011 fikk bibliotekets og Sentralens lokaler store vannskader pga vannlekkasje i etasjen over. Lokalene ble ikke ferdigstilt før i februar Det førte til at noen aktiviteter ble utsatt og avlyst og aktiviteter måtte flyttes til andre lokaler i denne perioden. Side 26 av 28

27 Oppsummering Saupstad er et område med mange virksomheter, både offentlige, frivillige og private som ligger i geografisk nærhet til hverandre. Den kommunale satsingen på området gjennom Områdeløft Saupstad- Kolstad vil bety store og viktige steg for bydelen. Frivilligsentralen er og vil fortsatt være en aktiv medspiller og en viktig bidragsyter til Områdeløft- satsinga i Det bor ca. 50 ulike nasjoner på Saupstad. Sentralen skal derfor i større grad tilrettelegge for større inkludering av innbyggere med innvandrerbakgrunn. Dette kan skje ved bedre rekruttering av innvandrere som naturlige og aktive brukere av sentralen. Saupstad Frivilligsentral gjør sitt ytterste for å være en positiv medspiller for lag, organisasjoner og offentlige instanser på Saupstad. I året som har gått har Frivilligsentralen og frivillige tilknyttet Sentralen i stor grad oppnådd målsettingene i handlingsplanen. I tillegg har det har vært rom for å ta fatt i de ideer og muligheter som har dukker opp i løpet av året. Vedlegg regnskap 2012 Trondheim 6. februar 2013 Lars Bakketun Styreleder Marita Hoel Fossen Nestleder Mia Kvernmoen Simonsen Styremedlem Betty Slommerud Styremedlem Martin Lingås Styremedlem Bjørnar Iversen Varamedlem Unn Sissel Nedland Varamedlem Camilla Gerhardsen Daglig leder Side 27 av 28

28 Side 28 av 28

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

Eier Saupstad Frivilligsentral eies og drives av Trondheim Røde Kors.

Eier Saupstad Frivilligsentral eies og drives av Trondheim Røde Kors. ÅRSBERETNING 2011 Ledelse og økonomi Eier Saupstad Frivilligsentral eies og drives av Trondheim Røde Kors. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 17. mars i henhold til gjeldende vedtekter og retningslinjer. Styret

Detaljer

Ledelse og økonomi. Eier. Årsmøte. Styret. Valgkomité. Daglig leder. Økonomi. Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral.

Ledelse og økonomi. Eier. Årsmøte. Styret. Valgkomité. Daglig leder. Økonomi. Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. ÅRSBERETNING 2010 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 11. mars 2010 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Årsrapport 2013 3. Folk som bor her gir uttrykk for at de trives godt, og at det er et trygt, sosialt fellesskap.

Årsrapport 2013 3. Folk som bor her gir uttrykk for at de trives godt, og at det er et trygt, sosialt fellesskap. Årsrapport Årsrapport 2013 3 Om Saupstad-Kolstad, Flatåsen og Romolslia Saupstad Frivilligsentral dekker området Saupstad, Huseby, Kolstad, Flatåsen og Romolslia. Det bor rundt 14 000 mennesker i området

Detaljer

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Foto: Geir Hageskal Politisk føring i budsjett 2013 Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet,

Detaljer

Årsmelding Ledelse og økonomi s Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2

Årsmelding Ledelse og økonomi s Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2 Årsmelding 2007 2 Årsmelding 2007 1. Ledelse og økonomi s. 2 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2 2. Spesielle satsningsområder i 2007 sett opp mot handlingsplan s. 3 2.1 Å være et

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no ÅRSMELDING 2013 www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2013 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 3 2. Spesielle satsningsområder

Detaljer

ÅRSMELDING ikke bare møte mellom mennesker.

ÅRSMELDING ikke bare møte mellom mennesker. ÅRSMELDING 2011..ikke bare møte mellom mennesker. www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2011 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors. Forebygging 2010/1/0456. Stavanger Røde Kors

Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors. Forebygging 2010/1/0456. Stavanger Røde Kors Extrastiftelsen, Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors Forebygging 2010/1/0456 Stavanger Røde Kors Sammendrag Det å være ensom er ofte

Detaljer

ÅRSMELDING

ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2012 www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2012 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 3 2. Spesielle satsningsområder

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017 Visjon Hovedmål 1 BøF skal være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet. Bidra til å styrke og motivere

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den 01.10.08 skiftet sentralen

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

Mål for prosjektet «Unge møter eldre»:

Mål for prosjektet «Unge møter eldre»: «Unge møter eldre» Mål for prosjektet «Unge møter eldre»: Fra satsningsbeskrivelsen «Fellesskap og tilhørighet» «Målet for «Unge møter eldre» er å skape en arena for kontakt på tvers av generasjoner, religiøs

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering UmE-prosjektet Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2008/3/0315 Prosjektnavn: Ume-prosjektet Søkerorganisasjon:

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

ÅRSMELDING 2010...ikke bare møte mellom mennesker. www.strinda.frivilligsentral.no

ÅRSMELDING 2010...ikke bare møte mellom mennesker. www.strinda.frivilligsentral.no ÅRSMELDING 2010..ikke bare møte mellom mennesker. www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2010 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2014 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som Eidsvoll Frivilligsentral I de ulike prosjekt.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0275 Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet i Søkerorganisasjon: Forord Denne sluttrapporten beskriver prosjektet Aktiviteter på Møtestedet

Detaljer

Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År:

Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År: Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År: 2013-2015 Virksomhetsområde: forebygging Prosjektnummer: 2013/FBM5738 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA GATA TIL IDRETT

SLUTTRAPPORT FRA GATA TIL IDRETT SLUTTRAPPORT FRA GATA TIL IDRETT 2015-2016 Integrering gjennom idrett Forebygge helseproblemer kriminalitet blant barn med innvandrerbakgrunn Norsk Folkehjelp Bergen I samarbeid med Way Forward Innhold

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon, bymisjonstiltak på Haugalandet. VISJON: Under mottoet: Møte mellom mennesker, ønsker Tysvær Frivilligsentral å være en igangsetter,

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2017 I år har Livsglede for Eldre 10-års jubileum og markerer dette med et rikholdig program i årets livsgledeuke. Fra 24. mai -til

Detaljer

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune HALVÅRSMELDING NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune 4. kvartal 2010 OG 1. HALVÅR 2011 STYRET: Formannskapet i Gamvik kommune DAGLIG LEDER: Oddbjørn Hansen 75% stilling Inger Roren - 25% stilling OPPSTART

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon, bymisjonstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rom og med en frodig hage utenfor, er vår ide og overordnede hensikt

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Rehabilitering.

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Rehabilitering. SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom Prosjektnr: 2013-3-377 Virksomhetsområde: Rehabilitering Organisasjon: Foreningen for hjertesyke barn, Foreningen for Williams Syndrom 1 Forord

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

1. Strategisk forankring. Saupstad Nærmiljøutvalg + Bomiljøpotten (utredes som del av dette) Anbefalt igangsatt av programledelsen, dato: 1.Mai 2014.

1. Strategisk forankring. Saupstad Nærmiljøutvalg + Bomiljøpotten (utredes som del av dette) Anbefalt igangsatt av programledelsen, dato: 1.Mai 2014. Prosjekt 04/14 Saupstad nærmiljøutvalg OPPSTART: 1.5.2014 1 Prosjektnavn: Saupstad Nærmiljøutvalg + Bomiljøpotten (utredes som del av dette) Anbefalt igangsatt av programledelsen, dato: 1.Mai 2014. Prosjekt

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2017 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

RAPPORT. Prosjekt 04-14: Nye skoler, medvirkning og lokal forankring. Trondheim kommune Områdeløft Saupstad-Kolstad

RAPPORT. Prosjekt 04-14: Nye skoler, medvirkning og lokal forankring. Trondheim kommune Områdeløft Saupstad-Kolstad RAPPORT Prosjekt 04-14: Nye skoler, medvirkning og lokal forankring. 1. Innledning. er statens og s felles satsing i bydelen. Satsingen skal bidra til at bydelen framstår som attraktiv og mangfoldig. Målet

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging/fysisk/psykisk helse. Prosjektnummer: 2022/1/0440. Prosjektnavn: Kafe Galleriet

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging/fysisk/psykisk helse. Prosjektnummer: 2022/1/0440. Prosjektnavn: Kafe Galleriet SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging/fysisk/psykisk helse Prosjektnummer: 2022/1/0440 Prosjektnavn: Kafe Galleriet Søkerorganisasjon: Forord Vårt prosjekt Kafe Galleriet er støttet av ExtraStiftelsen

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Bildet viser styret i frivillighetssentralen med minibussen i bakgrunnen Gjelder for perioden 1.1.2003 31.12.2003 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy,

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Fra: Marian Guddal Hansen Sendt: 1. april 2016 16:06 Til: Postmottak byr. helse og omsorg Kopi: Margrethe Moss-Iversen Lundegård; Elisabeth Mathiassen Emne: Rapportering

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding Rakkestad Frivilligsentral 2014 www.rakkestad.frivilligsentral.no Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral, Skogveien 9 1890 Rakkestad Innholdsfortegnelse: Innledning Hovedmålsetting Samarbeid

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

STYREARBEID OG ADMINISTRASJON

STYREARBEID OG ADMINISTRASJON ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 STYREARBEID OG ADMINISTRASJON Byåsen Frivilligsentral eies av Byåsen menighet v/menighetsrådet. Byåsen frivilligsentral har kontor på Munkvoll helse og velferdssenter. I 2011

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

Områderettet arbeid i Trondheim kommune; Områdeløft Saupstad-Kolstad - status og utfordringer - hva bør regjeringen bidra med?

Områderettet arbeid i Trondheim kommune; Områdeløft Saupstad-Kolstad - status og utfordringer - hva bør regjeringen bidra med? Områderettet arbeid i Trondheim kommune; Områdeløft Saupstad-Kolstad - status og utfordringer - hva bør regjeringen bidra med? Foto: Carl-Erik Eriksson v/leder Marte Løvik,leder i Bystyrets helse-og velferdskomitè,

Detaljer

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber «Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen Rune Gjelberg og Sahra Jaber 02.03.17 2300 medlemmer Furuset IF / Alnaskolen 02.03.17 Groruddalen har en befolkningsmasse på 139 733 Alna

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Handlingsplan 2015 For: Bø Frivilligsentral

Handlingsplan 2015 For: Bø Frivilligsentral Det Kongelige Kulturdepartementet (KD) gir et tilskudd på kr 310.000 for 2015. I tilskuddsbrevet fra KD, pr 21.1.2013 står det følgende; Formålet med tilskuddet er å stimulere til økt frivillig deltakelse,

Detaljer

Eiere: Åseral Sogelag, Åseral Husflidslag, Åseral Næringsråd, Åseral Bygdekvinnelag, Åseral Sokneråd, Åseral Bedehus og DFEF Betania Åseral.

Eiere: Åseral Sogelag, Åseral Husflidslag, Åseral Næringsråd, Åseral Bygdekvinnelag, Åseral Sokneråd, Åseral Bedehus og DFEF Betania Åseral. Årsmelding 2015 Eiere: Åseral Sogelag, Åseral Husflidslag, Åseral Næringsråd, Åseral Bygdekvinnelag, Åseral Sokneråd, Åseral Bedehus og DFEF Betania Åseral. Organisering: Åseral Frivilligsentral er organisert

Detaljer

Tillegg/ RAPPORT 2016

Tillegg/ RAPPORT 2016 Tillegg/ RAPPORT 2016 Sentralen for friskliv, trivsel og frivillighet Andebu Frivilligsentral Satsning Andebu kommune hadde i 2012 en partnerskap for folkehelse-avtale med Vestfold fylkeskommune. Et av

Detaljer

Evaluering av Senioruka 2017

Evaluering av Senioruka 2017 Evaluering av Senioruka 2017 Innledning. Seniorrådet oppnevnte et utvalg som skulle forestå planleggingen og gjennomføringen av uka. Utvalget besto av Ragnhild Angard Wefling, Lillehammer kommune, Kultur

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

Innledning, dette dokument inneholder følgende punkter: 1. Strategisk forankring. 2. Tilknytning til programmet 07/2014

Innledning, dette dokument inneholder følgende punkter: 1. Strategisk forankring. 2. Tilknytning til programmet 07/2014 Prosjekt 07/14 Bydelsfestivalen Blokkrock OPPSTART: 1.mai 2014 1 Prosjektnavn: Blokkrock Inkl. delprosjektet familie-og aktivitetsdag Anbefalt igangsatt av programledelsen, dato: 4.mars 2014, konklusjon

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0280. Prosjektnavn: MUV Mestring, Utvikling og Vekst

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0280. Prosjektnavn: MUV Mestring, Utvikling og Vekst SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2009/3/0280 Prosjektnavn: MUV Mestring, Utvikling og Vekst Søkerorganisasjon: Forord MUV Mestring, Utvikling og Vekst er et sett av aktiviteter

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Utsikten vår Program for vinter/vår 2015 Vi ser frem til et nytt år med mange nyheter på

Detaljer

Årsmelding 2009 Forberedelser til safting og sylting

Årsmelding 2009 Forberedelser til safting og sylting Årsmelding 2009 Forberedelser til safting og sylting 1 Årsmelding 2009 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 3 2. Spesielle satsningsområder i 2009 s. 4 2.1

Detaljer

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT»

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» KvinnerUT BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014. RESTMIDLER. Søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om støtte til nye tiltak. Det er utarbeidet

Detaljer