Adresseliste Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adresseliste Dato: 27.08.12"

Transkript

1 Froland Kommune Side: 1 av 1 Verkstedbygg Oppdragsnr.: Rev.: 00 Utvidelse og ombygging Kvalitetssikring prosjektering Adresseliste Dato: Funksjon Navn Organisasjon Telefon E-post Byggherre Prosjektleder Sigurd Jensen Froland Kommune kommune.no Byggeleder Steinar Hesthag Froland Kommune kommune.no Arkitekt Jan Skjølsvik Arkitekt-Service AS SØK Ansvarlig søkerrolle i hht. Plan- og bygningsloven Jan Skjølsvik Arkitekt-Service AS Fram til godkjent rammesøknad SHA-koordinator Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøkoordinat or i hht. Byggherreforskriften Steinar Hesthag Froland Kommune kommune.no KU Koordinator under utførelse Totalentreprenøren KP Koordinator for utarbeidelse av tilbudsmaterialet Totalentreprenøren

2 MULTICONSULT N o t a t RIBR - 01 Oppdrag: Froland kommune Verkstedhall Dato: Emne: Utvidelse Brannteknisk rådgivning Oppdr.nr.: Til: Froland kommune Steinar Hesthag Kopi: Arkitektservice AS Prosjekteringsleder (Multiconsult) Utarbeidet av: Arnfinn Åvitsland Kontrollert av: Kjetil Høeg Jan Skjølsvik Einar Bøgwald Sign.: AÅ Sign.: KjeH Godkjent av: Odd Arne Moi Sign.: Sammendrag: Dette notat er en innledende beskrivelse for å belyse en foreløpig brannstrategi til forprosjekt og grunnlag for totalentreprise. Totalentreprenørens rådgivere må videreføre prosjekteringen i detaljprosjektfasen og byggefasen. Eksisterende forhold legges til grunn og tilbygget forutsettes utført i henhold til teknisk forskrift TEK etasje som inneholder kontorer m.m. skilles fra verkstedet med branncellebegrensende konstruksjon EI-60 på grunn av at verksted/garasje overstiger 50 m2. Øvrige branncellebegrensende vegger forutsettes utført EI-30. Etasjeskillet antas utført i Leca-plank eller tilsvarende i branncellebegrensende konstruksjon REI-60. Det forutsettes brannalarmanlegg kat 1 eller seriekoblede røykvarslere som dekker kontorer, felles rom og rom for arbeidsplasser. Utganger og nødutganger merkes med etterlysende skilt. Manuelt slokkeutstyr plasseres i bygget, se forslag på brannplanene. Innhold 1. Oppdraget TEK 11-2 Risiko- og 11-3 Brannklasser TEK 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon TEK 11-6 Brannspredning mellom byggverk TEK 11-7 Brannseksjoner TEK 11-8 Brannceller TEK 11-9 Materialer og produkters egenskaper TEK Tekniske installasjoner TEK Generelle krav om rømning og redning TEK Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider TEK Utgang fra branncelle TEK Rømningsvei TEK Tilrettelegging for redning av husdyr TEK Tilrettelegging for manuell slokking TEK Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap... 4 VEDLEGG: Foreløpige brannskisser plan 1. etasje og hems (mesanin). MULTICONSULT AS, Kristiansand Rigedalen Kristiansand Tel.: Fax:

3 Froland kommune Verkstedhall Brann MULTICONSULT 1. Oppdraget Multiconsult har på grunnlag av foreliggende arkitekttegninger gjort følgende oppsummering og vurderinger i en foreløpig brannstrategi for utvidelse av eksisterende verkstedhall med kontorer. Dette notat kan inngå i totalentreprisegrunnlaget, og den videre prosjektering av brannstrategi og detaljprosjektering for øvrig utføres av totalentreprenørens rådgivere. Eksisterende bygning består av én og delvis to etasjer. 2. etasje har opprinnelig vært en masanin med åpen forbindelse til verkstedhallen. Bygningen antas å bestå av etasjeskillekonstruksjon med Leca-plank, bærende ståldragere for tak og bærende stålplater i tak. Utvidelsen av hallen og kontorer medfører at 2. etasje ikke skal benyttes til oppholdsrom, kun lager på mesanin. Største brutto areal i 1. etasje etter utvidelsen er på ca 670 m2. Mesanin utgjør ca 110 m m 2 + teknisk rom på ca 30 m 2, til sammen ca 160 m 2 på mesanin. Dette utgjør ca 20 % av underliggende etasje. Vi har lagt til grunn at utvidelsen ikke medfører noen ytterligere branntekniske konsekvenser for eksisterende bygning. Brannteknisk prosjektering for tilbygg og de ombygde arealer er basert på krav i byggteknisk forskrift 2010 (TEK10) og veiledning til forskriften (VTEK). Det er ikke registrert noen branntekniske fravik fra en preakseptert løsning for bygningen. Følgende hovedstrategi legges til grunn i forprosjektet: 2. TEK 11-2 Risiko- og 11-3 Brannklasser Risikoklasse 2 legges til grunn for hele bygget. Dette medfører at bygningen skal planlegges i brannklasse BKL TEK 11-4 Bæreevne og stabilitet Med brannklasse BKL 1 kreves hoved- og sekundær bærende konstruksjoner R15 eller A2- s1,d0 [ubrennbare konstruksjoner] generelt. Konstruksjoner som er avstivende eller bærende for branncellebegrensende konstruksjoner kreves R30 [B60]. Dette gjelder f.eks etasjeskillet over kontorene. 4. TEK 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon Ikke relevant. 5. TEK 11-6 Brannspredning mellom byggverk Vi forutsetter at det tilbygget ikke kommer nærmere enn 8 m fra nabobygningen, se situasjonsplan. 6. TEK 11-7 Brannseksjoner Det er ikke krav til oppdeling i brannseksjoner når arealet pr. etasje er mindre enn 1200 m 2 og spesifikk brannenergi på inntil 400 MJ/m 2. /aaa Side 2 av 4 m:\o312\312836\tegninger\ribr\notat ribr-01.docx

4 Froland kommune Verkstedhall Brann MULTICONSULT 7. TEK 11-8 Brannceller I henhold til TEK 10, 11-8: Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse og/eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet. Det er tenkt at bygget utføres med branncellevegg mellom kontordelen og verksteddelen. Ventilasjonsrommet som er plassert på hems og skal betjene kontorene utføres som egen branncelle. Branncellebegrensende vegger og etasjeskillere utføres min. som EI-30. Branncellevegg EI-60 velges mellom garasje/verksted som har areal over 50 m2. 8. TEK 11-9 Materialer og produkters egenskaper Krav til overflater innvendig er D-s2,d0 [In2] og kledning K210D-s2 [K2]. Utvendig kledning må ha klasse min. D-s3,d0 [Ut2]. Isolasjon bør ha klasse A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbar]. Det kan også vurderes sandwichelementer med brannklasse D-s2,d0, med brannklasse B-s1,d0 eller Eurefic-klasse E. Isolasjon i yttertak skal generelt ha klasse A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbar]. Dette gjelder spesielt for isolering på stålplatetak. Dersom taket utføres i brannklasse min. R15 i henhold til leverandørens godkjenning, kan det alternativt benyttes brennbar isolasjon i tak for bygning i én etasje og risikoklasse 2. Utførelsen må for øvrig være i samsvarer med Takprodusentenes forskningsgruppe TFP anvisning nr 6 (9). Taktekking må tilfredsstille klasse BROOF(t2) [Ta]. Teglstein, betongstein, skifertak og metallplater kan uten ytterligere dokumentasjon antas å tilfredsstille klasse BROOF(t2) [Ta]. 9. TEK Tekniske installasjoner Det er planlagt nytt ventilasjonsanlegg i egen branncelle på mesaninen. Installasjoner som føres gjennom brannskillende konstruksjoner må ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Løsninger med hulltaking/utsparinger må planlegges tidlig slik at det er mulig å bruke sertifiserte løsninger for tetting/isolasjon av gjennomføringene. Dette er spesielt viktig ifm. hulldekker. Det henvises til byggdetaljblad Gjennomføringer i brannskiller for løsninger. Plastrør med diameter inntil 32 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner inntil klasse EI 90 A2-s1,d0 [A 90] og isolerte lettvegger med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2- s1,d0 [A 60], når det tettes rundt rørene med tettemasse. Tettemasse må være kvalifisert for den aktuelle bruken og ha samme brannmotstand som veggen. Støpejernsrør med diameter inntil 110 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60] når det tettes rundt rørene med tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm. Tettemasse må være klassifisert for den aktuelle bruken og ha samme brannmotstand som veggen. Kanalgjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner skal ikke ha brannspjeld dersom anlegget er forutsatt å gå ved branntilløp. Dette må avklares av RIV i samråd med RIBr. I forbindelse med gjennomføringer av rør, kanaler etc. i eventuell brennbar isolasjon på tak/dekker, er det krav om minste utstrekning på 600 mm ubrennbar isolasjon i hele høyden rundt gjennomføringen, i tillegg til at gjennomføringen skal branntettes med sertifiserte/godkjente løsninger, jfr. Takprodusentenes forskningsgruppe TPF (anvisning nr 6, revidert 2006). /aaa Side 3 av 4 m:\o312\312836\tegninger\ribr\notat ribr-01.docx

5 Froland kommune Verkstedhall Brann MULTICONSULT 10. TEK Generelle krav om rømning og redning Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. 11. TEK Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Brannalarmanlegg kat. 1 eller seriekoblede røykvarslere forutsettes. Detektorer må plasseres i korridor, felles rom og rom for arbeidsplasser. Brannalarmanlegg krever årlig tilsyn. Nød- og ledelys er ikke et krav i dette bygget, men utganger og nødutganger bør merkes med etterlysende skilt. For utførelsen vises til gjeldende standart NS TEK Utgang fra branncelle Dører i rømnings- og fluktvei skal generelt slå ut i rømningsretningen. Fra birom og møterom kan dører slå mot rømningsretningen dersom lokalene ikke skal benyttes av flere enn 10 personer. Eventuelle selvlukkende dører aksepteres at holdes i åpen stilling kun i den tiden byggverkets bruk gjør det nødvendig. Det er krav til bredde min. 0,9 m lysåpning i utgangene. Dør til og i rømningsvei må ha fri høyde minimum 2,0 m. Avstand fra et hvilket som helst sted i branncellen til nærmeste utgang/sikkert sted skal ikke være lengre enn 50 m. Rømningsvindu må være lett å åpne uten bruk av spesialverktøy, ha høyde minimum 0,6 m og bredde minumum 0,5 m. Summen av høyde og bredde skal være minst 1,5 m. Rømningsutganger fra kontorlokaler i 1. etasje blir direkte til terreng. Rømning fra lager og verkstedrom går delvis via andre rom til utgang på terreng. Avstanden er innenfor mak 50 m. Det kan vurderes en ekstra utgang fra stort lagerrom slik at avstanden til det fri blir kortere. Fra mesanin er det enten rømning via underliggende plan eller til ny utgangsdør til terreng. 13. TEK Rømningsvei Det er ingen definert rømningsveier (korridorer) eller trapperom. 14. TEK Tilrettelegging for redning av husdyr Ikke relevant. 15. TEK Tilrettelegging for manuell slokking Det er forutsatt hånslukkeapparater lett tilgjengelig og innenfor en avstand på maks 25 m til nærmeste. Forslag til plassering er vist på vedlagte brannplaner. 16. TEK Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Det forutsettes at tilbygget ikke medfører hindring for brannvesenets adkomst og at eksisterende forhold er tilfredsstillende for brannvesenets innsats og krav til slokkevann. /aaa Side 4 av 4 m:\o312\312836\tegninger\ribr\notat ribr-01.docx

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Arkitekt-Service AS Bendiksklev ARENDAL Tegnings-og distribusjonsliste Prosjekt nr.: Prosjekt: Fase Sign. Dato: Utsendelsesnr. Verkstedhall Mjølhusmoen Froland Kommune Prosjektering IH Tegnnr. Tegningsnavn Mål Str.: Dato: Rev.: Rev.dato: Tegningsstatus A001 Situasjonskart 1/500 A Forprosjekt PLANER 1:100 A110 Plan eksisterende 1/100 A E A110 Plan 1. etasje 1/100 A E Forprosjekt A111 Plan 2. etasje 1/100 A D Forprosjekt SNITT 1:100 A110 Snitt A-A 1/100 A E Forprosjekt A111 Snitt B-B 1/100 A D Forprosjekt FASADER 1:100 A210 Fasader 1/100 A D Forprosjekt VINDUER OG DØRER A811 Skjema vinduer 1/20 A Forprosjekt A811 Skjema vinduer innvendig 1/20 A Forprosjekt A801 Skjema dører utvendig 1/20 A Forprosjekt A801 Skjema dører innvendig 1/20 A Forprosjekt A801 Skjema porter 1/50 A Forprosjekt SKJEMA Rombehandlingsskjema A Forprosjekt

24

25 V2 Saksnummer SNITT B-B NY BRO TIL FJELL A YD2 V3 V4 V4 V4 V4 V4 V2 990x990 VENTILASJONSROM 30,1 m² VERKSTED ØVRE DEL 203 V2 990x990 EKS. EKS. LAGER 8,8 m² 204 ID2 890x2090 LAGERROM ØVRE DEL B V2 990x990 LAGER 6,0 m² EKS. HEMS 12,8 m² 205 AVFALLSHÅNDTERING ØVRE DEL B V2 990x EKS. HEMS / LAGER 89,7 m² VERKSTEDSHALL ØVRE DEL Saksnummer Fag Type tegning - Bygg/etg - løpenr Indeks VASKEHALL ØVRE DEL VASKEHALL ØVRE DEL V2 990x990 D Søyler i yttervegg på hems IH - C Rev. plan og supplering av informasjon IH - B Rev. plan IH - 990x990 V2 A Nytt snitt B-B IH - Rev Beskrivelse Dato Tegn Kont Tegning opprettet JES - Prosjekt 990x990 EKS. EKS. NY PLAN A Eksisterende vegger Åpninger som skal gjenbygges Tegningene kan ikke kopieres eller offentliggjøres via publikasjoner uten opphavsrettshavers samtykke. Tegningsnavn Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt. 9. NB! ALLE MÅL MÅ KONTROLLMÅLES, FØR PRODUKSJON. Vegger som fjernes Betongvegger Prosjektfase Fag Type tegning - Bygg/etg - løpenr Målestokk Indeks

26 V4 V4 V4 V4 V4 V3 YD2 YD2 NYTT TERRENG FASADE NORDØST V2 990x990 V2 990x990 EKS. EKS. EKS. EKS. EKS. GP1 3390x4490 GP1 3390x4490 V1 990x1190 V1 990x1190 EKS. EKS. EKS. YD3 FASADE SYDVEST Saksnummer Fag Type tegning - Bygg/etg - løpenr Indeks V2 990x990 V2 990x990 V2 990x990 V2 990x990 V2 990x990 D Endring av vinduer samt panel IH - C Endring av plassering dør, fasade NØ IH - B Mindre fasadeendringer, endring av vinduer/dører IH - V1 990x1190 V1 990x1190 V1 990x1190 V1 990x1190 V1 990x1190 YD1 V1 990x1190 A Utvidelse av tilbygg, fasadeendringer mm IH - Rev Beskrivelse Dato Tegn Kont Tegning opprettet JES - Prosjekt FASADE SYDØST FASADE NORDVEST Tegningene kan ikke kopieres eller offentliggjøres via publikasjoner uten opphavsrettshavers samtykke. Tegningsnavn Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt. 9. Prosjektfase Målestokk NB! ALLE MÅL MÅ KONTROLLMÅLES, FØR PRODUKSJON. Saksnummer Fag Type tegning - Bygg/etg - løpenr Indeks

27 V1 Saksnummer HC WC LAGERROM GARDEROBE WC HEMS VERKSTEDSHALL VASKEHALL BK KANTINE SNITT A-A EKSISTERENDE PLAN A V1 990x1190 V1 990x ID1 GARDEROBE 13,7 m² ID2 890x2090 DUSJ/WC 4,1 m² 104 V3 ID4 VERKSTED 38,2 m² V3 114 GP2 2690x4490 B V1 990x1190 V1 990x1190 V1 990x1190 YD1 V1 990x1190 V1 990x1190 GANG 9,6 m² KONTOR GARDEROBE 33,6 m² 10,2 m² 102 ID1 101 ID1 KANTINE 32,0 m² El. WC 1,4 m² 107 EKS. 106 ID1 HC WC/ DAMEGARD. 6,3 m² 105 ID1 ID3 790x2090 ID3 790x2090 EKS. 108 DUSJ 1,4 m² 109 BK 1,4 m² GANG 2,4 m² 110 EKS. 111 VERKSTEDSHALL 107,8 m² BK 2,0 m² EKS. EKS. LAGERROM 8,8 m² 115 VASKEHALL 49,0 m² 116 ID4 Høytrykkspyler GANG 5,4 m² 117 YD3 NÆRVARMEANLEGG 4,0 m² 118 VASKEHALL 34,3 m² ID4 YD3 LAGERROM 176,6 m² AVFALLSHÅNDTERING 56,2 m² Saksnummer Fag Rev Beskrivelse Tegning opprettet B Type tegning - Bygg/etg - løpenr Dato Indeks E Ny dør fra lager til vaskehall IH - D Søyler i yttervegg og i kantine IH - C Rev. plan og supplering av informasjon IH - B Rev. plan IH - A Utvidelse av tilbygg, fasadeendringer mm IH - Tegn Kont JES - Prosjekt EKS. 990x1190 EKS. EKS. EKS. EKS. EKS. EKS. GP1 3390x4490 GP1 3390x4490 NY PLAN A Eksisterende vegger Åpninger som skal gjenbygges Tegningene kan ikke kopieres eller offentliggjøres via publikasjoner uten opphavsrettshavers samtykke. Tegningsnavn Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt. 9. NB! ALLE MÅL MÅ KONTROLLMÅLES, FØR PRODUKSJON. Vegger som fjernes Betongvegger Prosjektfase Fag Type tegning - Bygg/etg - løpenr Målestokk Indeks

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Froland kommune-verkstedhall ROMSKJEMA VENTILASJON Indre belastning Luftmengder l/s Rom Rom Rom Antall Personer Lys Maskiner Sol Total indre Personer Innredning Prosesser Total luft- Luftmengde nr. type areal pers belastning aktiv mengde pr.m2 Gard. 1 13,7m2 4 l/s/m2 55 l/s Gard. 2 13,4m2 4 l/s/m2 55 l/s Kontor 34,2m l/s Gang 12m2 42 l/s Kantine 34m l/s Verkstedh. 104m ,3 l/s/m2 357 l/s Vaskeh. 48m2 1 Tilføres avkastluft Avtrekk fra Toalett/gard./vaskerom/lager. Avtrekksvifte for vaskehall Avtrekksvifte for lager(kaldt). Tot.kap.vent.aggregat 722 l/s Agg.lev. For kap. 850 l/s Agg. Lev. Med etterv.batteri for vaskehall/lager, kap.15 kw Personantall er basert på opplysninger fra kommunen

43 SØRLANDETS VVS KONTOR A/S Froland kommune-verkstedhall RÅDGIVENDE INGENIØRER I VVS TEKNIKK UTSTYR TYPE ROMNUMMER TOTAL Dusj Gang Gard. Vaskeh Gang/ vask UTV. WC type 463 komplett Porsgrund 1 1 Servant type Porsgrund Servantbatteri 1-greps ORAS/FMM Term.dusjbatteri m/dusjgarnityr og slange ORAS/FMM 1 1 Sluk/dusjvegg(for nisje) 1 1 Sluk,75 mm 1 1 Brannskap 4/110 S-25m ¾ sl. No-Ha 1 1 Rustfri gulvsluk 600*300,kjøresterk utførelse m/sandfang (avløp til olje/bensinutsk.) 1 1 Dieseltank,3000 l m/kumringer/kjøresterkt lokk Plasseres m fra bygget. 1 1 Trekkerør til bygget/verkstedhall. Vannuttak/KV 18-Frostfri utførelse 1 1 C:\Users\eb\Documents\ Froland Kommune\PRL\Vedlegg\Utstyrstabell fra Sørlandets VVS Kontor AS, post doc 26

Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012

Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012 Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av dokument: Kokkersvold AS Camilla Maktabi Johan Ulriksen

Detaljer

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4 Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse Lørenskog kommune BRANNRAPPORT Revisjon 4 Oslo 09.04.2010 Brannrapport Side 1 av 23 ÅF-Consult AS Brann & Risiko OSLO BRANNRAPPORT OBJEKT/OPPDRAG Kjenn ungdomsskole

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad Lunner kommune BRANNSTRATEGI, Omsorgsboliger Frøystad Utgave 1 Rammesøknad Prosjekt: Ansv. søker: RIBr: KPR brann: Pro.nr: Dato 19.09.14 SG Arkitektur ved Ove Mork Roar Jørgensen AS Q177-1 Brannstrategi

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming Nye Molde sjukehus NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming 1 INNLEDNING...1 2 BRANNTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL HOVEDUTFORMING...1 2.1 BRANNSEKSJONERING

Detaljer

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 FROLAND KOMMUNE Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Tilbudsgrunnlag Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 Tilbudsgrunnlag Side: 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. TILBUDSSKJEMA... 5 1.1 Tilbudssum...

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern Prosjekteringsanvisning 2014 Revidert utgave 2014 brannvernsamarbeidet mur og betong FORORD Utgitt av: Brannvernsamarbeidet mur og betong (BMB)

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2012 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Innledning til byggeforskrift 1985

Innledning til byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1985 FOR 1984-11-15 nr 1892 Opphevet Tittel: Byggeforskrift 1985 Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 15. november 1984, i medhold av 6 i bygningsloven av 18. juni 1965. 1 Innledning

Detaljer

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport GRUNNLAG & FORUTSETNINGER... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensinger m.v.)... 3 1.2 Beskrivelse av objektet... 4 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet & retting av avvik i eldre bygninger... 6 1.4

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.10.2015 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Modum kommune BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Åmot Modum Utgave: 1 Utført av: Internkontroll: Pr. dato: Revisjon: TB 03.06.15 P.nr V129 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud Høyblokka - potensial for videre bruk Teknisk og funksjonell vurdering Vestre Viken HF Dato:

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.10.2015 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger

Brannsikkerhet i bygninger Brannsikkerhet i bygninger Hva må vi tenke på, og når? Hva er arkitektens ansvar? Elin Tørlen Lønvik Senioringeniør NEAS Brannconsult AS Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 1 Først litt brannteori Branntrekanten

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET. Grensesnitt og ytelser

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET. Grensesnitt og ytelser R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIERHET Grensesnitt og ytelser 2 ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIERHET Grensesnitt og ytelser Veileder for rådgivere,

Detaljer

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD 1 side 1 UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD (Sist revidert 10.05.13) Veilederen er utarbeidet november/desember 2012. Veilederen er ikke en fullstendig prosjektering etter TEK.

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern PROSJEKTERINGSANVISNING 2005 BRANNVERNSAMARBEIDET MUR OG BETONG Mur og betong i bygningsmessig brannvern PROSJEKTERINGSANVISNING 2005 BMB BRANNVERNSAMARBEIDET

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

Saksnr Innhold Lukket Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Saksnr Innhold Lukket Godkjenning av protokoll fra forrige møte Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus Dato: 19.06.2012 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling

Detaljer

Brann i rekkehus. Sammendrag. 1. Innledning. 2. Utforming av rekkehus. 3. Statistikk. Analyse av rekkehusbranner i 1995 og 1996

Brann i rekkehus. Sammendrag. 1. Innledning. 2. Utforming av rekkehus. 3. Statistikk. Analyse av rekkehusbranner i 1995 og 1996 Melding HO-3/97 Brann i rekkehus Sammendrag 1. Innledning 2. Utforming av rekkehus 3. Statistikk. Analyse av rekkehusbranner i 1995 og 1996 4. Vurdering av dagens krav 5. Utbedring av eksisterende rekkehusbebyggelse

Detaljer

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål RAPPORT BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål OPPDRAGSGIVER BKK AS EMNE Fremtidig bruk av kraftstasjon - Ubenyttet DATO / REVISJON: 2. februar 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 615333-TVF-RAP-002 Denne rapporten er

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer