Adresseliste Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adresseliste Dato: 27.08.12"

Transkript

1 Froland Kommune Side: 1 av 1 Verkstedbygg Oppdragsnr.: Rev.: 00 Utvidelse og ombygging Kvalitetssikring prosjektering Adresseliste Dato: Funksjon Navn Organisasjon Telefon E-post Byggherre Prosjektleder Sigurd Jensen Froland Kommune kommune.no Byggeleder Steinar Hesthag Froland Kommune kommune.no Arkitekt Jan Skjølsvik Arkitekt-Service AS SØK Ansvarlig søkerrolle i hht. Plan- og bygningsloven Jan Skjølsvik Arkitekt-Service AS Fram til godkjent rammesøknad SHA-koordinator Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøkoordinat or i hht. Byggherreforskriften Steinar Hesthag Froland Kommune kommune.no KU Koordinator under utførelse Totalentreprenøren KP Koordinator for utarbeidelse av tilbudsmaterialet Totalentreprenøren

2 MULTICONSULT N o t a t RIBR - 01 Oppdrag: Froland kommune Verkstedhall Dato: Emne: Utvidelse Brannteknisk rådgivning Oppdr.nr.: Til: Froland kommune Steinar Hesthag Kopi: Arkitektservice AS Prosjekteringsleder (Multiconsult) Utarbeidet av: Arnfinn Åvitsland Kontrollert av: Kjetil Høeg Jan Skjølsvik Einar Bøgwald Sign.: AÅ Sign.: KjeH Godkjent av: Odd Arne Moi Sign.: Sammendrag: Dette notat er en innledende beskrivelse for å belyse en foreløpig brannstrategi til forprosjekt og grunnlag for totalentreprise. Totalentreprenørens rådgivere må videreføre prosjekteringen i detaljprosjektfasen og byggefasen. Eksisterende forhold legges til grunn og tilbygget forutsettes utført i henhold til teknisk forskrift TEK etasje som inneholder kontorer m.m. skilles fra verkstedet med branncellebegrensende konstruksjon EI-60 på grunn av at verksted/garasje overstiger 50 m2. Øvrige branncellebegrensende vegger forutsettes utført EI-30. Etasjeskillet antas utført i Leca-plank eller tilsvarende i branncellebegrensende konstruksjon REI-60. Det forutsettes brannalarmanlegg kat 1 eller seriekoblede røykvarslere som dekker kontorer, felles rom og rom for arbeidsplasser. Utganger og nødutganger merkes med etterlysende skilt. Manuelt slokkeutstyr plasseres i bygget, se forslag på brannplanene. Innhold 1. Oppdraget TEK 11-2 Risiko- og 11-3 Brannklasser TEK 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon TEK 11-6 Brannspredning mellom byggverk TEK 11-7 Brannseksjoner TEK 11-8 Brannceller TEK 11-9 Materialer og produkters egenskaper TEK Tekniske installasjoner TEK Generelle krav om rømning og redning TEK Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider TEK Utgang fra branncelle TEK Rømningsvei TEK Tilrettelegging for redning av husdyr TEK Tilrettelegging for manuell slokking TEK Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap... 4 VEDLEGG: Foreløpige brannskisser plan 1. etasje og hems (mesanin). MULTICONSULT AS, Kristiansand Rigedalen Kristiansand Tel.: Fax:

3 Froland kommune Verkstedhall Brann MULTICONSULT 1. Oppdraget Multiconsult har på grunnlag av foreliggende arkitekttegninger gjort følgende oppsummering og vurderinger i en foreløpig brannstrategi for utvidelse av eksisterende verkstedhall med kontorer. Dette notat kan inngå i totalentreprisegrunnlaget, og den videre prosjektering av brannstrategi og detaljprosjektering for øvrig utføres av totalentreprenørens rådgivere. Eksisterende bygning består av én og delvis to etasjer. 2. etasje har opprinnelig vært en masanin med åpen forbindelse til verkstedhallen. Bygningen antas å bestå av etasjeskillekonstruksjon med Leca-plank, bærende ståldragere for tak og bærende stålplater i tak. Utvidelsen av hallen og kontorer medfører at 2. etasje ikke skal benyttes til oppholdsrom, kun lager på mesanin. Største brutto areal i 1. etasje etter utvidelsen er på ca 670 m2. Mesanin utgjør ca 110 m m 2 + teknisk rom på ca 30 m 2, til sammen ca 160 m 2 på mesanin. Dette utgjør ca 20 % av underliggende etasje. Vi har lagt til grunn at utvidelsen ikke medfører noen ytterligere branntekniske konsekvenser for eksisterende bygning. Brannteknisk prosjektering for tilbygg og de ombygde arealer er basert på krav i byggteknisk forskrift 2010 (TEK10) og veiledning til forskriften (VTEK). Det er ikke registrert noen branntekniske fravik fra en preakseptert løsning for bygningen. Følgende hovedstrategi legges til grunn i forprosjektet: 2. TEK 11-2 Risiko- og 11-3 Brannklasser Risikoklasse 2 legges til grunn for hele bygget. Dette medfører at bygningen skal planlegges i brannklasse BKL TEK 11-4 Bæreevne og stabilitet Med brannklasse BKL 1 kreves hoved- og sekundær bærende konstruksjoner R15 eller A2- s1,d0 [ubrennbare konstruksjoner] generelt. Konstruksjoner som er avstivende eller bærende for branncellebegrensende konstruksjoner kreves R30 [B60]. Dette gjelder f.eks etasjeskillet over kontorene. 4. TEK 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon Ikke relevant. 5. TEK 11-6 Brannspredning mellom byggverk Vi forutsetter at det tilbygget ikke kommer nærmere enn 8 m fra nabobygningen, se situasjonsplan. 6. TEK 11-7 Brannseksjoner Det er ikke krav til oppdeling i brannseksjoner når arealet pr. etasje er mindre enn 1200 m 2 og spesifikk brannenergi på inntil 400 MJ/m 2. /aaa Side 2 av 4 m:\o312\312836\tegninger\ribr\notat ribr-01.docx

4 Froland kommune Verkstedhall Brann MULTICONSULT 7. TEK 11-8 Brannceller I henhold til TEK 10, 11-8: Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse og/eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet. Det er tenkt at bygget utføres med branncellevegg mellom kontordelen og verksteddelen. Ventilasjonsrommet som er plassert på hems og skal betjene kontorene utføres som egen branncelle. Branncellebegrensende vegger og etasjeskillere utføres min. som EI-30. Branncellevegg EI-60 velges mellom garasje/verksted som har areal over 50 m2. 8. TEK 11-9 Materialer og produkters egenskaper Krav til overflater innvendig er D-s2,d0 [In2] og kledning K210D-s2 [K2]. Utvendig kledning må ha klasse min. D-s3,d0 [Ut2]. Isolasjon bør ha klasse A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbar]. Det kan også vurderes sandwichelementer med brannklasse D-s2,d0, med brannklasse B-s1,d0 eller Eurefic-klasse E. Isolasjon i yttertak skal generelt ha klasse A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbar]. Dette gjelder spesielt for isolering på stålplatetak. Dersom taket utføres i brannklasse min. R15 i henhold til leverandørens godkjenning, kan det alternativt benyttes brennbar isolasjon i tak for bygning i én etasje og risikoklasse 2. Utførelsen må for øvrig være i samsvarer med Takprodusentenes forskningsgruppe TFP anvisning nr 6 (9). Taktekking må tilfredsstille klasse BROOF(t2) [Ta]. Teglstein, betongstein, skifertak og metallplater kan uten ytterligere dokumentasjon antas å tilfredsstille klasse BROOF(t2) [Ta]. 9. TEK Tekniske installasjoner Det er planlagt nytt ventilasjonsanlegg i egen branncelle på mesaninen. Installasjoner som føres gjennom brannskillende konstruksjoner må ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Løsninger med hulltaking/utsparinger må planlegges tidlig slik at det er mulig å bruke sertifiserte løsninger for tetting/isolasjon av gjennomføringene. Dette er spesielt viktig ifm. hulldekker. Det henvises til byggdetaljblad Gjennomføringer i brannskiller for løsninger. Plastrør med diameter inntil 32 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner inntil klasse EI 90 A2-s1,d0 [A 90] og isolerte lettvegger med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2- s1,d0 [A 60], når det tettes rundt rørene med tettemasse. Tettemasse må være kvalifisert for den aktuelle bruken og ha samme brannmotstand som veggen. Støpejernsrør med diameter inntil 110 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60] når det tettes rundt rørene med tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm. Tettemasse må være klassifisert for den aktuelle bruken og ha samme brannmotstand som veggen. Kanalgjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner skal ikke ha brannspjeld dersom anlegget er forutsatt å gå ved branntilløp. Dette må avklares av RIV i samråd med RIBr. I forbindelse med gjennomføringer av rør, kanaler etc. i eventuell brennbar isolasjon på tak/dekker, er det krav om minste utstrekning på 600 mm ubrennbar isolasjon i hele høyden rundt gjennomføringen, i tillegg til at gjennomføringen skal branntettes med sertifiserte/godkjente løsninger, jfr. Takprodusentenes forskningsgruppe TPF (anvisning nr 6, revidert 2006). /aaa Side 3 av 4 m:\o312\312836\tegninger\ribr\notat ribr-01.docx

5 Froland kommune Verkstedhall Brann MULTICONSULT 10. TEK Generelle krav om rømning og redning Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. 11. TEK Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Brannalarmanlegg kat. 1 eller seriekoblede røykvarslere forutsettes. Detektorer må plasseres i korridor, felles rom og rom for arbeidsplasser. Brannalarmanlegg krever årlig tilsyn. Nød- og ledelys er ikke et krav i dette bygget, men utganger og nødutganger bør merkes med etterlysende skilt. For utførelsen vises til gjeldende standart NS TEK Utgang fra branncelle Dører i rømnings- og fluktvei skal generelt slå ut i rømningsretningen. Fra birom og møterom kan dører slå mot rømningsretningen dersom lokalene ikke skal benyttes av flere enn 10 personer. Eventuelle selvlukkende dører aksepteres at holdes i åpen stilling kun i den tiden byggverkets bruk gjør det nødvendig. Det er krav til bredde min. 0,9 m lysåpning i utgangene. Dør til og i rømningsvei må ha fri høyde minimum 2,0 m. Avstand fra et hvilket som helst sted i branncellen til nærmeste utgang/sikkert sted skal ikke være lengre enn 50 m. Rømningsvindu må være lett å åpne uten bruk av spesialverktøy, ha høyde minimum 0,6 m og bredde minumum 0,5 m. Summen av høyde og bredde skal være minst 1,5 m. Rømningsutganger fra kontorlokaler i 1. etasje blir direkte til terreng. Rømning fra lager og verkstedrom går delvis via andre rom til utgang på terreng. Avstanden er innenfor mak 50 m. Det kan vurderes en ekstra utgang fra stort lagerrom slik at avstanden til det fri blir kortere. Fra mesanin er det enten rømning via underliggende plan eller til ny utgangsdør til terreng. 13. TEK Rømningsvei Det er ingen definert rømningsveier (korridorer) eller trapperom. 14. TEK Tilrettelegging for redning av husdyr Ikke relevant. 15. TEK Tilrettelegging for manuell slokking Det er forutsatt hånslukkeapparater lett tilgjengelig og innenfor en avstand på maks 25 m til nærmeste. Forslag til plassering er vist på vedlagte brannplaner. 16. TEK Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Det forutsettes at tilbygget ikke medfører hindring for brannvesenets adkomst og at eksisterende forhold er tilfredsstillende for brannvesenets innsats og krav til slokkevann. /aaa Side 4 av 4 m:\o312\312836\tegninger\ribr\notat ribr-01.docx

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Arkitekt-Service AS Bendiksklev ARENDAL Tegnings-og distribusjonsliste Prosjekt nr.: Prosjekt: Fase Sign. Dato: Utsendelsesnr. Verkstedhall Mjølhusmoen Froland Kommune Prosjektering IH Tegnnr. Tegningsnavn Mål Str.: Dato: Rev.: Rev.dato: Tegningsstatus A001 Situasjonskart 1/500 A Forprosjekt PLANER 1:100 A110 Plan eksisterende 1/100 A E A110 Plan 1. etasje 1/100 A E Forprosjekt A111 Plan 2. etasje 1/100 A D Forprosjekt SNITT 1:100 A110 Snitt A-A 1/100 A E Forprosjekt A111 Snitt B-B 1/100 A D Forprosjekt FASADER 1:100 A210 Fasader 1/100 A D Forprosjekt VINDUER OG DØRER A811 Skjema vinduer 1/20 A Forprosjekt A811 Skjema vinduer innvendig 1/20 A Forprosjekt A801 Skjema dører utvendig 1/20 A Forprosjekt A801 Skjema dører innvendig 1/20 A Forprosjekt A801 Skjema porter 1/50 A Forprosjekt SKJEMA Rombehandlingsskjema A Forprosjekt

24

25 V2 Saksnummer SNITT B-B NY BRO TIL FJELL A YD2 V3 V4 V4 V4 V4 V4 V2 990x990 VENTILASJONSROM 30,1 m² VERKSTED ØVRE DEL 203 V2 990x990 EKS. EKS. LAGER 8,8 m² 204 ID2 890x2090 LAGERROM ØVRE DEL B V2 990x990 LAGER 6,0 m² EKS. HEMS 12,8 m² 205 AVFALLSHÅNDTERING ØVRE DEL B V2 990x EKS. HEMS / LAGER 89,7 m² VERKSTEDSHALL ØVRE DEL Saksnummer Fag Type tegning - Bygg/etg - løpenr Indeks VASKEHALL ØVRE DEL VASKEHALL ØVRE DEL V2 990x990 D Søyler i yttervegg på hems IH - C Rev. plan og supplering av informasjon IH - B Rev. plan IH - 990x990 V2 A Nytt snitt B-B IH - Rev Beskrivelse Dato Tegn Kont Tegning opprettet JES - Prosjekt 990x990 EKS. EKS. NY PLAN A Eksisterende vegger Åpninger som skal gjenbygges Tegningene kan ikke kopieres eller offentliggjøres via publikasjoner uten opphavsrettshavers samtykke. Tegningsnavn Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt. 9. NB! ALLE MÅL MÅ KONTROLLMÅLES, FØR PRODUKSJON. Vegger som fjernes Betongvegger Prosjektfase Fag Type tegning - Bygg/etg - løpenr Målestokk Indeks

26 V4 V4 V4 V4 V4 V3 YD2 YD2 NYTT TERRENG FASADE NORDØST V2 990x990 V2 990x990 EKS. EKS. EKS. EKS. EKS. GP1 3390x4490 GP1 3390x4490 V1 990x1190 V1 990x1190 EKS. EKS. EKS. YD3 FASADE SYDVEST Saksnummer Fag Type tegning - Bygg/etg - løpenr Indeks V2 990x990 V2 990x990 V2 990x990 V2 990x990 V2 990x990 D Endring av vinduer samt panel IH - C Endring av plassering dør, fasade NØ IH - B Mindre fasadeendringer, endring av vinduer/dører IH - V1 990x1190 V1 990x1190 V1 990x1190 V1 990x1190 V1 990x1190 YD1 V1 990x1190 A Utvidelse av tilbygg, fasadeendringer mm IH - Rev Beskrivelse Dato Tegn Kont Tegning opprettet JES - Prosjekt FASADE SYDØST FASADE NORDVEST Tegningene kan ikke kopieres eller offentliggjøres via publikasjoner uten opphavsrettshavers samtykke. Tegningsnavn Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt. 9. Prosjektfase Målestokk NB! ALLE MÅL MÅ KONTROLLMÅLES, FØR PRODUKSJON. Saksnummer Fag Type tegning - Bygg/etg - løpenr Indeks

27 V1 Saksnummer HC WC LAGERROM GARDEROBE WC HEMS VERKSTEDSHALL VASKEHALL BK KANTINE SNITT A-A EKSISTERENDE PLAN A V1 990x1190 V1 990x ID1 GARDEROBE 13,7 m² ID2 890x2090 DUSJ/WC 4,1 m² 104 V3 ID4 VERKSTED 38,2 m² V3 114 GP2 2690x4490 B V1 990x1190 V1 990x1190 V1 990x1190 YD1 V1 990x1190 V1 990x1190 GANG 9,6 m² KONTOR GARDEROBE 33,6 m² 10,2 m² 102 ID1 101 ID1 KANTINE 32,0 m² El. WC 1,4 m² 107 EKS. 106 ID1 HC WC/ DAMEGARD. 6,3 m² 105 ID1 ID3 790x2090 ID3 790x2090 EKS. 108 DUSJ 1,4 m² 109 BK 1,4 m² GANG 2,4 m² 110 EKS. 111 VERKSTEDSHALL 107,8 m² BK 2,0 m² EKS. EKS. LAGERROM 8,8 m² 115 VASKEHALL 49,0 m² 116 ID4 Høytrykkspyler GANG 5,4 m² 117 YD3 NÆRVARMEANLEGG 4,0 m² 118 VASKEHALL 34,3 m² ID4 YD3 LAGERROM 176,6 m² AVFALLSHÅNDTERING 56,2 m² Saksnummer Fag Rev Beskrivelse Tegning opprettet B Type tegning - Bygg/etg - løpenr Dato Indeks E Ny dør fra lager til vaskehall IH - D Søyler i yttervegg og i kantine IH - C Rev. plan og supplering av informasjon IH - B Rev. plan IH - A Utvidelse av tilbygg, fasadeendringer mm IH - Tegn Kont JES - Prosjekt EKS. 990x1190 EKS. EKS. EKS. EKS. EKS. EKS. GP1 3390x4490 GP1 3390x4490 NY PLAN A Eksisterende vegger Åpninger som skal gjenbygges Tegningene kan ikke kopieres eller offentliggjøres via publikasjoner uten opphavsrettshavers samtykke. Tegningsnavn Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt. 9. NB! ALLE MÅL MÅ KONTROLLMÅLES, FØR PRODUKSJON. Vegger som fjernes Betongvegger Prosjektfase Fag Type tegning - Bygg/etg - løpenr Målestokk Indeks

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Froland kommune-verkstedhall ROMSKJEMA VENTILASJON Indre belastning Luftmengder l/s Rom Rom Rom Antall Personer Lys Maskiner Sol Total indre Personer Innredning Prosesser Total luft- Luftmengde nr. type areal pers belastning aktiv mengde pr.m2 Gard. 1 13,7m2 4 l/s/m2 55 l/s Gard. 2 13,4m2 4 l/s/m2 55 l/s Kontor 34,2m l/s Gang 12m2 42 l/s Kantine 34m l/s Verkstedh. 104m ,3 l/s/m2 357 l/s Vaskeh. 48m2 1 Tilføres avkastluft Avtrekk fra Toalett/gard./vaskerom/lager. Avtrekksvifte for vaskehall Avtrekksvifte for lager(kaldt). Tot.kap.vent.aggregat 722 l/s Agg.lev. For kap. 850 l/s Agg. Lev. Med etterv.batteri for vaskehall/lager, kap.15 kw Personantall er basert på opplysninger fra kommunen

43 SØRLANDETS VVS KONTOR A/S Froland kommune-verkstedhall RÅDGIVENDE INGENIØRER I VVS TEKNIKK UTSTYR TYPE ROMNUMMER TOTAL Dusj Gang Gard. Vaskeh Gang/ vask UTV. WC type 463 komplett Porsgrund 1 1 Servant type Porsgrund Servantbatteri 1-greps ORAS/FMM Term.dusjbatteri m/dusjgarnityr og slange ORAS/FMM 1 1 Sluk/dusjvegg(for nisje) 1 1 Sluk,75 mm 1 1 Brannskap 4/110 S-25m ¾ sl. No-Ha 1 1 Rustfri gulvsluk 600*300,kjøresterk utførelse m/sandfang (avløp til olje/bensinutsk.) 1 1 Dieseltank,3000 l m/kumringer/kjøresterkt lokk Plasseres m fra bygget. 1 1 Trekkerør til bygget/verkstedhall. Vannuttak/KV 18-Frostfri utførelse 1 1 C:\Users\eb\Documents\ Froland Kommune\PRL\Vedlegg\Utstyrstabell fra Sørlandets VVS Kontor AS, post doc 26

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg NOTAT Oppdrag 1350010692 Kunde Gildeskål Eiendom KF Notat nr. F-not-001 Til Kunde Fra Kopi Rambøll AS v/magne Aas Maurstad. Kontrollert av Bård Holmen Grundstad. Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134 GRANÅSEN BAR RNEHAGE BRANNTEKNISKK RAPPORT Klient: Dato: TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 20134 Brannteknisk rapport Rapport nr.: 12-196-001 bh01 Trondheim Kommune: Granåsen Barnehage Side: 2 av 6 RAPPORTEN

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet Sak nr.: 1200715 Dato: 25.5.2012 Sak: Oscarsborg 0002 Havnefortet Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av:

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter:

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: 3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: Grensesnitt mellom nye tilbygg og bestående deler av brannseksjon

Detaljer

Nye forskrifter, strengere krav?

Nye forskrifter, strengere krav? Grønt eller rødt lys for grønne bygg? Nye forskrifter, strengere krav? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, Brannvernkonferansen, Gardermoen Funksjonsbaserte regler > Muliggjør innovativ utforming av byggverk

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 00 Dato 2012-06-14 Oppdragsnummer 1120421 TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept Prosjekttittel: Tittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept B03 17.11.14 For anbud HSA LHO HSA B02 05.11.14 FOR TFK HSA LHO HSA B01 25.04.14 For informasjon/kommentering OSL og

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

Glassrådgiver 2012-13

Glassrådgiver 2012-13 Glassrådgiver 2012-13 Brann Regelverk og klasser Martin Borg 13/2-13 Agenda Byggereglene Risikoklasser Brannklasser krav til bygg Brannklasser klassifisering av konstruksjoner Sertifisering/dokumentasjon

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

Rapport etter tilsyn med >. Tilsynet ble gjennomført i .

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i . Det ble avdekket forhold i strid med tillatelser, gjeldende forskrifter

Detaljer

BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER AGMUND BOLTS VEI 5

BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER AGMUND BOLTS VEI 5 Oppdragsgiver: Oppdrag: Utgave/Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Statens vegvesen 530440 Ring 3, Ryen-Teisen 00-A/2013-12-09 Espen Bråthen Jon Helge Martinsen BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

Aurskog Høland kommune _Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus. Utgave: 00-D Dato:

Aurskog Høland kommune _Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus. Utgave: 00-D Dato: 530505_Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus Utgave: 00-D Dato: 2013-08-13 530505_Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: 530505_Brannteknisk rapport

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Hov Alle 21, Hønefoss - Rammesøknad Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. R188 Dato: 20.10.2014 REV: 14.01.2015 Oppdragsgiver: Tiltaksklasse: Eiendomsservice Ringerike AS v / Erik Karlsen Tiltaksklasse

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene.

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene. Side 2 av 6 UNDERLAGSMATERIALE Dette kapitlet beskriver en gjennomgang av prøvningsrapportene som ligger til grunn for vurderingen. De viktigste resultatene som er relevante for vurderingen gjengis her.

Detaljer

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Brannvesenet legger til grunn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (n)og Forskrift om

Detaljer

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad - Skolegata 15 Brekstad OPPDRAGSNUMMER 14861001 Sweco Norge AS 1 Brannkonsept Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 14861001 Kunde: Skolegata 15 AS Skolegata 15 Oppdragsinformasjon: Sweco Norge AS er

Detaljer

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården Skjervøy kommune v/terje Trætten Kiilgården Strandveien37 Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbehandler: Dato: Side: Terje Trætten David Tran David Tran 05.12.2014 1 av 11 Brannteknisk tilstandsvurdering og

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

VEDLEGG E - 1. Garasje 42.0 m². Bod 23.6 m². PLAN 1. Etasje

VEDLEGG E - 1. Garasje 42.0 m². Bod 23.6 m². PLAN 1. Etasje Merknad: Hele tiltaket fikk rammetillatelse i 08.12.2004 og i gangsettingstillatelser seinere. Tillatelsen er gyldig og det søkes nå om endring av sidebygningen, service bygg 2. Endringen omfatter noe

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr.

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr. FINNMARK FYLKESKOMMUNE Brannkonsept Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral 2015-08-04 / J01/ Oppdragsnr.: 5150456 Oppdragsnr.: 5122293 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

Brannkonsept. AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN. 2014-06-11 / J01/ Oppdragsnr.: 5141434

Brannkonsept. AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN. 2014-06-11 / J01/ Oppdragsnr.: 5141434 Brannkonsept AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN 2014-06- / J01/ Brannkonsept Flykoordinering, UNN Tromsø Oppdragsnr.: 5103056 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4 2 Brannteknisk

Detaljer

Nettstasjon I bygg branntekniske krav

Nettstasjon I bygg branntekniske krav NR 6038 VER 4 / 2012 Nettstasjon I bygg branntekniske krav Innhold Referanser: 1 1. Innledning 2 2. Brannkrav for nettstasjon i bygg 2 3. Forskriftskrav 6 3.1. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN.

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN. INNHERRED SAMKOMMUNE 02 ~4ARS 2006 SIVILINGENIØR PETER HOG NESTAD MNIF TAKSER ING AV FAST EIENDOM S?GGHERREOMBUD MED SENTRAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER OG ANSVARUG PROSJEKTERENDE ~fl I Prosjektnr.:

Detaljer

Erik Tanche Nilssen Ombygging og tilbygg Brannteknisk konsept Dato: 18.12.2013

Erik Tanche Nilssen Ombygging og tilbygg Brannteknisk konsept Dato: 18.12.2013 Branningeniøren AS Erik Tanche Nilssen Ombygging og tilbygg Brannteknisk konsept Dato: 18.12.2013 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av dokument: Hagebyveien 26 AS Erik Tanche

Detaljer

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming Nye Molde sjukehus NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming 1 INNLEDNING...1 2 BRANNTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL HOVEDUTFORMING...1 2.1 BRANNSEKSJONERING

Detaljer

Utdrag fra byggeforskriften av 1985

Utdrag fra byggeforskriften av 1985 Utdrag fra byggeforskriften av 1985 Kap. 30 Brannvern, fellesbestemmelser :1 Innledning Bare departementet eller den departementet bemyndiger har adgang til å dispensere fra bestemmelsene i dette kapittel.

Detaljer

Plast i bygg Hvordan møter myndighetene u6ordringene? VIDAR STENSTAD 28.05.2013 Tromsø, Brannvernkonferansen - Fagseminar 5

Plast i bygg Hvordan møter myndighetene u6ordringene? VIDAR STENSTAD 28.05.2013 Tromsø, Brannvernkonferansen - Fagseminar 5 Plast i bygg Hvordan møter myndighetene u6ordringene? VIDAR STENSTAD 28.05.2013 Tromsø, Brannvernkonferansen - Fagseminar 5 Hvordan møter myndighetene u6ordringene? Funksjonsbaserte regler > Muliggjør

Detaljer

KRITERIER. FORUTSETNINGER

KRITERIER. FORUTSETNINGER KRITERIER. FORUTSETNINGER Bæresystem Bruksområde Antall tellende etasjer Areal Personbelastning Brannbelastning Brannvesen Betong og stålkonstruksjoner. Videregående skole, restaurant og matfag 2 etasjer

Detaljer

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner 25. MARS 2015 Roar Fogstad TEK 10 11-10. Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke

Detaljer

SKANSKA Norge AS Tiedemann Felt D Forprosjekt

SKANSKA Norge AS Tiedemann Felt D Forprosjekt SKANSKA Norge AS Tiedemann Felt D Forprosjekt RIBrann Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag Brannteknikk Innhold 1 Innledning... 1 2 Dokumentasjon av brannsikkerhet (TEK 7-21)... 4 2.1 Generelt...4 2.2

Detaljer

Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper

Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper Bjarne Kristoffersen 1 Gjennomgang av 3 ulike temaer Bruk av brennbar isolasjon Svalgang som rømningsvei Brennbare innredninger

Detaljer

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS - Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7 PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS Tilbudsgrunnlag for Totalleveranse/totalentreprise Dette tilbudsgrunnlag består av: Kap. 0 Tilbudsinnbydelse og

Detaljer

VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER

VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER Blankett nr 72-0566 Virkeområde Veiledningen omfatter innredning av leiligheter på loft og i kjeller i eldre murgårder. Den gjelder også for

Detaljer

TANA BRU SKOLE BRANNTEKNISK KONSEPT

TANA BRU SKOLE BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere Dokument type Totalentreprisegrunnlag - Konsept for sikring mot brann Revisjon 0 Dato 2014-04-23 Oppdragsnummer 1350002380 TANA BRU SKOLE BRANNTEKNISK KONSEPT

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Oppdrag Oppdragsgiver Vår referanse PEAB Bolig Prosjekt AS Mira Joanna Peuru Saksbehandler Internkontroll Dato Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Ingeniør Brann & Risiko Sivilingeniør Brann & Risiko

Detaljer

(10) Detaljprosjektering Skillende bygningsdeler

(10) Detaljprosjektering Skillende bygningsdeler Scandic Lerkendal Trondheim 7. januar 2015 Brannsikre bygg - riktig prosjektering (10) Detaljprosjektering Skillende bygningsdeler Grensesnitt faser og fag Tre, mur og betong Brann Fenomen Respons Scenarier

Detaljer

BRANNKLASSIFISERING AV MUSIKKBINGE INNHOLD. 1 Situasjon 2

BRANNKLASSIFISERING AV MUSIKKBINGE INNHOLD. 1 Situasjon 2 NORDIC SHELTER BRANNKLASSIFISERING AV MUSIKKBINGE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Situasjon 2 2 Branntekniske krav 2 2.1

Detaljer

NOTAT BRANNTEKNISKE KRAV I HHT. TEK10

NOTAT BRANNTEKNISKE KRAV I HHT. TEK10 NOTAT Oppdrag 400C Brumunddal - Torgbygget Kunde Ringsaker Kommune Notat nr. F0 Til Steven Ellis Birchfield Dato 0--07 Rambøll Løkkegata 9 NO-65 LILLEHAMMER Fra Kopi Tonje Øien Tore Nesje-Haugli, Vegard

Detaljer

SINTEF NBL as Norges branntekniske laboratorium

SINTEF NBL as Norges branntekniske laboratorium Sandwichelementer Anne Steen-Hansen, (Norges branntekniske laboratorium) anne.steen.hansen@sintef.no Seminar om brennbar isolasjon og bruk av plastprodukter i nye bygg Porsgrunn 23. mars 2011 1 Norges

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E-Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2015-01-20 Prosjekt navn: Rælingen rådhus. Legesenter, helsestasjon. Oppdragsgiver:

Detaljer

9 APR?Pir, Tromsbygg Entreprenør AS Malangstunet, Meistervik Brannkonsept.

9 APR?Pir, Tromsbygg Entreprenør AS Malangstunet, Meistervik Brannkonsept. 9 APR?Pir, Oppdrag: 2014-066 Malangstunet Omsorgsboliger Meistervik, Balsfjord kommune. Brannkonsept 3 Div. kompletteringer 14.04.15 oeh 2 Usprinklet loft. Div. tekstmessige presiseringer. 19.02.15 oeh

Detaljer

Drammen Sykehus Hovedoperasjon

Drammen Sykehus Hovedoperasjon Drammen Sykehus Hovedoperasjon Modulbygg Ombygging østfløy Brannteknikk prosjekteringsgrunnlag Prosjektnummer: 227004823 Dok.nr: Revisjon: RA-001-01 B Dato: 05.03.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Øystein

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

TOFTE SKOLE BRANNKONSEPT

TOFTE SKOLE BRANNKONSEPT Beregnet til Hurum Eiendomsselskap KF Dokument type Rapport F-RAP-001 Dato 2014.11.14 Revisjon 1 VEDLEGG 1.4 TOFTE SKOLE BRANNKONSEPT TOFTE SKOLE BRANNKONSEPT Revisjon 1 Dato 2014.11.14 Utført av Marius

Detaljer

TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon

TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon 1 Kap. 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav Dokumentasjonen fra ansvarlig prosjekterende skal Bekrefte at tiltaket oppfyller krav i og forskrift om tekniske krav til byggverk

Detaljer

Brannkonsept. Nordland Båtbyggermuseum. Rognanbryggan

Brannkonsept. Nordland Båtbyggermuseum. Rognanbryggan Brannkonsept Nordland Båtbyggermuseum Rognanbryggan 2013-07-05/ Revisjon: / Oppdragsnr.: 5131982 Oppdragsnr.: 5131982 Sammendrag Norconsult er engasjert av Saltdal kommune som brannteknisk rådgiver i forbindelse

Detaljer

Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012

Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012 Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av dokument: Kokkersvold AS Camilla Maktabi Johan Ulriksen

Detaljer

GJERDRUM BO- OG BRANN

GJERDRUM BO- OG BRANN GJERDRUM BO- OG BEHANDLINGSSENTER BRANN NTEKNISK RAPPORT Klient: Dato: GJERDRUM KOMMUNE 23.5. 2014 RAPPORTINFORMASJON RAPPORTEN Prosjekt Rapport Brannvern Prosjektleder, VSI VSI prosjekt nummer Gunnar

Detaljer

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

Brannkonsept HØGMOVEIEN 21, OPPDAL. Firesafe AS / Avd. Trondheim PROSJEKTNUMMER: UTARBEIDET AV: Markus Johansen. KONTROLLERT AV: Trond Ulgenes

Brannkonsept HØGMOVEIEN 21, OPPDAL. Firesafe AS / Avd. Trondheim PROSJEKTNUMMER: UTARBEIDET AV: Markus Johansen. KONTROLLERT AV: Trond Ulgenes Brannkonsept HØGMOVEIEN 21, OPPDAL PROSJEKTNUMMER: 109263 DATO: 27.05.2016 UTARBEIDET AV: Markus Johansen REVISJONSNUMMER: 1.0 KONTROLLERT AV: Trond Ulgenes OPPDRAGSGIVER: Hagenbygg AS Firesafe AS / Avd.

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn i Oslo Tilsyn erfaringer, tiltak ved avvik. Erfaringer fra tilsyn i Oslo

Erfaringer fra tilsyn i Oslo Tilsyn erfaringer, tiltak ved avvik. Erfaringer fra tilsyn i Oslo Erfaringer fra tilsyn i Oslo Tilsyn erfaringer, tiltak ved avvik. Erfaringer fra tilsyn i Oslo Kurs Brannsikring av bygg 05.05.2010 Merete Ann Thune, PBE 1 En tilsynsarbeider 2 Hva møter oss av kvalitet?

Detaljer

Haugvold sykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18

Haugvold sykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18 HaugvoldSykehjem 2010 06 18REV01 2010 04 30 BrannsikringBaderomskabiner Haugvoldsykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av

Detaljer

Detaljprosjektering av et

Detaljprosjektering av et Detaljprosjektering av et ledesystem? Siv.ing. Geir Drangsholt C:\My documents\prosjekter\2011-0029 VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 1 Hva skal vi med et ledesystem e? Sikre at alle kommer

Detaljer

Drammensveien 68 RAPPORT OM BRANNSIKKERHET

Drammensveien 68 RAPPORT OM BRANNSIKKERHET Drammensveien 68 Oslo RAPPORT OM BRANNSIKKERHET Utført av: Norsk brannvernforening v/ Veronica Stensrud 27. september 2010 Prosjektnr.: 10.059 NORSK BRANNVERNFORENING Side 1 Innholdsfortegnelse Kapittel

Detaljer

Tiltak bør derfor planlegges utfra at brannspredning skal håndteres iht TEK ledd.

Tiltak bør derfor planlegges utfra at brannspredning skal håndteres iht TEK ledd. SIDE 2/5 Risiko for brannspredning i slike områder er stor. Dette som følge av at de fleste byggene er oppført i tre og at det ofte er mangelfulle brannskiller mellom byggene. Det vil være utfordrende

Detaljer

INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 RAPPORTENS OPPBYGGING... 3 1.2 BRANNSTRATEGIENS HOVEDELEMENT... 4 2 GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 5

INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 RAPPORTENS OPPBYGGING... 3 1.2 BRANNSTRATEGIENS HOVEDELEMENT... 4 2 GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 5 2/33 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 RAPPORTENS OPPBYGGING... 3 1.2 BRANNSTRATEGIENS HOVEDELEMENT... 4 2 GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 PROSJEKTINFORMASJON TILTAKETS OMFANG/AVGRENSNING... 5 2.2 HENVISNING

Detaljer

KONTORBYGG OG FORSAMLINGSLOKALE - UIS

KONTORBYGG OG FORSAMLINGSLOKALE - UIS Prosjektnummer 1120789 Dato 12.10.12 OVERORDNET BRANNSIKRINGSSTRATEGI KONTORBYGG OG FORSAMLINGSLOKALE - UIS Kontorbygg og forsamlingslokale UiS Overordnet brannsikringsstrategi Oppdragsnr.: 1120789 Oppdragsgiver:

Detaljer

Hvordan er regelverket ment å fungere i en byggesak?

Hvordan er regelverket ment å fungere i en byggesak? Hvordan er regelverket ment å fungere i en byggesak? Vidar Stenstad Statens bygningstekniske etat Brannsikkerhet i bygninger - Trondheim 8.-9. januar 2009 Hvordan er regelverket ment å fungere i en byggesak?

Detaljer

VEDLEGG 2: BRANNTEKNISK RAMMEPLAN

VEDLEGG 2: BRANNTEKNISK RAMMEPLAN Konkurransegrunnlag totalentreprise Omsorgsboliger Tanabru VEDLEGG 2: BRNNTEKNISK RMMEPLN Omsorgsboliger - Tanabru Denne rapporten gir en overordnet presentasjon av de branntekniske krav som vil stilles

Detaljer

Brannteknisk tilstandsanalyse

Brannteknisk tilstandsanalyse Brannteknisk tilstandsanalyse REV A Valøya sentrallager Trondheim eiendom Prosjekt Valøya sentrallager Tittel Brannteknisk tilstandsvurdering bygg Dato 1.juni 2007, REV A 20.mars 2009 Til Kopi Fra Kontrollert

Detaljer

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS Lyskultur Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS SIKKERHETSFILOSOFI Hvorfor har vi nødbelysning og ledesystem? Når evakuerer vi? Hva er betydningen av tid?

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 03.01.06 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende Brannskiller og seksjonering av landbruksbygg. 1 Brannvernfolder Med denne folderen ønsker Landbrukets brannvernkomité

Detaljer

Bruksendring, restaurering og ombygging

Bruksendring, restaurering og ombygging Bruksendring, restaurering og ombygging Byggtekniske krav Wilhelm Holst Skar seniorrådgiver 1 Ansvar i forhold til TEK10 - Prosjektering Pbl 23-5, jf SAK10 12-3 - Ansvarlig prosjekterende - Utførelse Pbl

Detaljer