TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT"

Transkript

1 Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 00 Dato Oppdragsnummer TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

2 TÅRNET BARNEHAGE. DOKUMENTASJON AV BRANN- OG RØMNINGSSIKKERHET Oppdragnummer Oppdragsgiver Representant Vikna kommune Svein Erik Lervik for Espen Aursand Arkitektkontor Revisjon Dato Utført av Merete Nykrem Kontrollert av Stein Erik Fremo Godkjent av Merete Nykrem Beskrivelse Brannteknisk konsept nivå A (iht. NBI ) Vår ref. \\SCC-OSL-S27\OPPDRAG\ \7- PROD\DOK\BRANNTEKNISK KONSEPT DOC Rambøll Norge AS Storgata 25 NO-6002 ÅLESUND T F

3 3 FORORD Rambøll Norge AS er engasjert av Espen Aursand Arkitektkontor AS (EAA) for å utarbeide brannteknisk prosjektering av Tårnet barnehage i Vikna Kommune. Rambøll Norge AS har ansvar for PRO og KPR. Denne rapporten angir overordnede krav, forutsetninger og minimumsytelser til konstruksjoner, bygningsdeler og installasjoner for at funksjonskravene i Teknisk forskrift (TEK 10) til Plan- og bygningsloven skal tilfredsstilles. Prosjekteringen følger i hovedsak preaksepterte løsninger i henhold til Veiledning til Teknisk forskrift (VTEK).

4 4 INNHOLD 1. GRUNNLAG FOR PROSJEKTERING VALG AV FORUTSETNINGER7 1.1 Innledning Dokumenter som grunnlag for prosjektering Spesielle krav fra myndigheter og/eller byggherre Beskrivelse av prosjektet Risikoklasse og brannklasse Personbelastning Brannenergi Brannvesenets innsats og beredskap KRAV OG DOKUMENTASJON Regulerende krav Metodikk Særskilte brannobjekt Brannteknisk klassifisering av materialer og bygningsdeler FRAVIK FRA YTELSESNIVÅ ANGITT I VTEK Områder hvor man fraviker fra ytelsesnivå angitt i VTEK BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN Generelt Isolasjonsmaterialer Beregninger av bæreevne og stabilitet ved brann TILTAK MOT BRANNSPREDNING MELLOM BYGGVERK BRANNSEKSJONER BRANNCELLER Brannteknisk oppdeling Krav til branncellebegrensende konstruksjoner Branncellebegrensende bygningsdeler Dører i branncellebegrensende bygningsdeler Horisontal brannspredning mellom brannceller Horisontal brannspredning mellom brannceller MATERIALER OG PRODUKTERS EGENSKAPER VED BRANN Branntekniske egenskaper Generelle krav Kledninger og overflater Isolasjonsmaterialer TEKNISKE INSTALLASJONER Tekniske gjennomføringer Ventilasjonsanlegg Vann- og avløpsrør, sentralstøvsuger anlegg Elektriske installasjoner Funksjon under brann GENERELLE KRAV OM RØMNING OG REDNING Generelt TILTAK FOR Å PÅVIRKE RØMNINGS- OG REDNINGSTIDER... 20

5 Brannalarmanlegg Ledesystem Automatisk slokkeanlegg UTGANG FRA BRANNCELLE Generelt Dører i rømningsvei Slagretning og plassering av dør til rømningsvei Dør til rømningsvei og låsesystem RØMNINGSVEIER Utforming av rømningsvei Vindu som rømningsvei Konsept for evakuering TILRETTELEGGING FOR MANUELL SLOKKING TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAP Adkomst Brannvesenets innsats og beredskap Vannforsyning til brannslokking - brannkummer Branntekniske installasjoner, merking og informasjon Sikring mot nedfall av bygningsdeler

6 6 TABELLER Tabell 1 Grunnlagsdokumenter... 7 Tabell 2 Arealer og virksomheter... 9 Tabell 3 Risikoklasse og brannklasse... 9 Tabell 4 Personbelastning Tabell 6 Krav til bærende bygningsdelers brannmotstand Tabell 7 Seksjonering Tabell 8 Brannmotstand til skillende konstruksjoner Tabell 9 Brannmotstand til dør til og i rømningsvei Tabell 10 Krav til overflater og kledninger Tabell 9 Sjekkliste ARK Tabell 10 Sjekkliste RIB Tabell 11 Sjekkliste RIE Tabell 12 Sjekkliste RIV FIGURLISTE - VEDLEGG Branntekniske tegninger Forslag til orienteringsplan

7 7 1. GRUNNLAG FOR PROSJEKTERING VALG AV FORUT- SETNINGER 1.1 Innledning Rambøll Norge AS er engasjert av Espen Aursand Arkitektkontor AS i forbindelse med tiltak på Tårnet barnehage. Prosjektet omhandler: Nytt tilbygg bestående av to avdelinger i 1. etasje. Denne rapporten angir overordnede krav, forutsetninger og minimumsytelser til konstruksjoner, bygningsdeler og installasjoner for at funksjonskravene i Teknisk forskrift (TEK) til Plan- og bygningsloven skal tilfredsstilles. Tiltakene skal prosjekteres iht. Byggteknisk forskrift, TEK10, med tilhørende veiledning (VTEK10). Prosjekteringen følger i hovedsak preaksepterte løsninger i henhold til Veiledning til Byggteknisk forskrift (VTEK10). Rambøll Norge AS er ansvarlig prosjekterende for brannkonsept. Denne rapporten er utarbeidet til igangsettingstillatelse. 1.2 Dokumenter som grunnlag for prosjektering Følgende dokumenter ligger til grunn for prosjekteringen: Tabell 1 Grunnlagsdokumenter Dokument Utarbeidet av Datert Revisjon Plantegninger Espen Aursand Arkitektkontor AS Snitt Espen Aursand Arkitektkontor AS Fasader Espen Aursand Arkitektkontor AS Utomhusplan Espen Aursand Arkitektkontor AS Spesielle krav fra myndigheter og/eller byggherre Barnehagen skal tilfredsstille kravene som stilles i TEK 10. Det er ikke stilt krav til kontroll av brannteknisk prosjektering fra myndighetenes side.

8 8 1.4 Beskrivelse av prosjektet Tiltaket består av etablering av et tilbygg til eksisterende bygningsmasse for barnehage. Barnehagen er lokalisert i Rørvik, i Vikna kommune. Nytt tilbygg er på 202 m 2 og består av en tellende etasje samt kjeller. Samlet grunnflateareal i bygningen etter utbygging er 502 m 2. Den branntekniske prosjekteringen er utført av Merete Nykrem, og sidemannskontrollert av Stein Erik Fremo, dokumentert med signert kontrollkopi. Brannteknisk konsept og branntegninger er utarbeidet som underlag for utførelse. Kjeller innholder kun teknisk rom (tilleggsdel). Plantegninger 1.5 Avgrensning/grensesnitt Tiltaket avgrenses til å gjelde nytt tilbygg som innholder to nye barnehageavdelinger. Samt en helhets vurdering av rømningssikkerhet for hele bygningen.

9 9 Brannplan 1etg. Tabell 2 Arealer og virksomheter Etasje Areal (BTA) Virksomhet Tellende etasje 1. etasje Ca 502 m 2 Barnehage Ja 2. etasje ca 40 m 2 Administrasjon/ Personal Ja Kjeller ca 90 m 2 Teknisk rom Nei Dette medfører at bygget har totalt 2 tellende etasjer. Kjeller er oppført som underetasje på tilbygg, innholde kun tilleggsdel og har himling som er laver enn 1,5m over planert terreng. Kjeller defineres derfor ikke som en tellende etasje. 1.6 Risikoklasse og brannklasse Det er risikoen for skade på liv og helse som legges til grunn når byggverk deles inn i risikoklasser. Risikoklassen bestemmes ut fra den virksomheten byggverket er planlagt for og de forutsetningene menneskene i byggverket har for å bringe seg selv i sikkerhet ved brann. Brannklasse bestemmes ut fra hvilken konsekvens en brann i byggverket kan få. Konsekvensen er avhengig av bruken av bygningen (risikoklasse), størrelse og planløsning. Underliggende etasje må i følge VTEK ha brannklasse minst som overliggende etasje. Tabell 3 Risikoklasse og brannklasse

10 10 Etasje Risikoklasse Brannklasse 1.etasje etasje 2 1 Kjeller* 1 1 Risikoklasse 3- Barnehage Risikoklasse 2- Kontor/Adm. Risikoklasse 1- Teknisk rom Brannklasse 1 legges til grunn for videre prosjektering. 1.7 Personbelastning Tabell 4 Personbelastning Etasje Dimensjonerende persontall 2. etasje 12 1 og 2. etasje 72 Kjeller Sporadisk opphold Dette medfører et totalt antall personer i bygget på 84 personer. Persontallet er opplyst fra brannteknisk dokumentasjon fra E. Aursand Arkitektkontor. 1.8 Brannenergi Byggforsk Byggdetaljblad Brannenergi i bygninger, angir statistisk verdi for mobil brannenergi lik 347 MJ/m 2 pr golvflate for klasserom i skole. Barnehage vurderes å ha lik brannbelastning som barneskole. Spesifikk brannenergi omregnet til brannenergi pr omhyllingsflate vurderes derfor å være mindre enn 400 MJ/m 2, hvilket er i samsvar med krav gitt i NS Brannvesenets innsats og beredskap Tiltaket er lokalisert til Rørvik brannstasjon, avstanden mellom brannstasjon og barnehage er ca. 2km, dette gir en innsats tid på ca 10 minutter.

11 11 2. KRAV OG DOKUMENTASJON 2.1 Regulerende krav De branntekniske forhold reguleres av Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 1. juli 2009 nr 71 med endringer. Videre fastlegges brannsikkerhetsnivået av Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni Funksjonskrav til sikringsnivå stilles i Byggteknisk forskrift 2010 (TEK10). Prosjektet er vurdert etter TEK10 med veiledning på Paragrafhenvisninger i dette konseptnotatet referer til disse. Følgende forskrifter og veiledninger regulerer for øvrig de branntekniske løsningene: Temaveiledning: Melding HO-2/1998 Brannalarmanlegg. Forskrift for elektriske bygningsinstallasjoner. 2.2 Metodikk De branntekniske forutsetningene i dette notatet er i hovedsak i henhold til preaksepterte løsninger gitt i VTEK. I tilfeller hvor andre løsninger er valgt, vil disse bli dokumentert i form av en kvalitativ analyse. Det er i hovedsak valgt preaksepterte løsninger for den branntekniske prosjekteringen. Det foretas egen- og sidemannskontroll av den branntekniske prosjekteringen, som dokumenteres ved signert kontrollkopi og sjekkliste. Det er ikke krevd uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering. 2.3 Særskilte brannobjekt Tårnet barnehage vil bli vurdert som særskilt brannobjekt i henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften). Det må derfor utarbeides brannteknisk dokumentasjon for bygget iht. brann og eksplosjonsvernlovens 13 og Forebyggendeforskriften. Innen bygget tas i bruk må det derfor utarbeides brannteknisk dokumentasjon. Brannvernorganisasjonen skal ivareta ettersyn og kontroll av brannteknisk sikringsutstyr, foreta opplæring av personell, holde brannøvelser, samt sørge for at brannsikkerheten ved daglig drift ivaretas. Det må også innarbeides rutiner og instrukser som regulerer personellets oppgaver ved brann. 2.4 Brannteknisk klassifisering av materialer og bygningsdeler I denne rapporten benyttes nye og gamle branntekniske betegnelser for bygningsdelers brannmotstand og branntekniske egenskaper. Gamle betegnelser iht. NS 3919 er angitt i klammeparentes. Alle produkter og løsninger som benyttes i byggverket må være godkjente. Bruk og montasje forutsettes ivaretatt iht. godkjenningene for produktene.

12 12 3. FRAVIK FRA YTELSESNIVÅ ANGITT I VTEK Områder hvor man fraviker fra ytelsesnivå angitt i VTEK Det er valgt å ikke fravike fra ytelsesnivået angitt i VTEK.

13 BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN 4.1 Generelt Følgende tabell for krav til bæresystemer gjelder for brannklasse 1: Tabell 5 Krav til bærende bygningsdelers brannmotstand Bygningsdel Krav BKL 1 Hoved- og sekundært bæresystem R 30 [B30] Trappeløp - Balkonger og utkragede bygningsdeler o.l. må ha forsvarlig innfesting for å hindre nedfall som kan skade rednings- og slokkemannskapene og deres materiell under førsteinnsatsen. Balkonger må forankres i byggets hovedbæresystem. Tak konstruksjonen er å anse som sekundær bærende bygningsdel når den ikke er en del av byggets hovedbæresystem, eller medvirker til å stabilisere dette. I bygning uten loft eller med loft som bare benyttes til lager, kan takkonstruksjonen oppføres uten brannmotstand, forutsatt at denne ikke har avgjørende betydning for bygningens stabilitet i rømningsfasen og ett av følgende kriterier er til stede. takkonstruksjonen er skilt fra underliggende plan med branncellebegrensede bygningsdel dimensjonert for tosidig brannpåkjenning. Bygningen er i brannklasse 1 og takkonstruksjonen er beskyttet nedenfra med kledning K2 10 Bs-1,d0 [K1] Bygningen er i brannklasse 1 og takkonstruksjonen er utført i A2-s1,d0 [ubrennbart materiale] Isolasjonsmaterialer Isolasjon må generelt tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [ubrennbar/begrenset brennbar], med mindre konstruksjonselementet oppfyller kravet til brannmotstand og isolasjonen er utført på en slik måte at den ikke bidrar til brannspredning. I praksis betyr det at hver eneste del av isolasjonen dekkes til, mures eller støpes inn. Isolasjonen må ikke gå gjennom branncellebegrensende konstruksjoner. For nærmere informasjon om isolasjon på tak henvises det til informasjonsskrivet TPF informerer Nr. 6 rev 2006, distribuert av norske takprodusenters forskningsgruppe. 4.2 Beregninger av bæreevne og stabilitet ved brann Dokumentasjon av bæreevne ved brann utføres av RIB. Brannmotstand må dokumenteres for alle konstruksjonselementer.

14 SIKKERHET MOT EKSPLOSJON 5.1 Sikkerhet ved eksplosjon Det er ikke opplyst om at det lagres brann og eksplosjonsfarlig vare i bygningen. For oppbevaring av brannfarlige og eksplosive varer vises det til brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter TILTAK MOT BRANNSPREDNING MELLOM BYGG- VERK Faren for spredning av brann fra en bygning til en annen er normalt til stede når avstanden mellom bygningene er < 8 m. Situasjonsplan viser at avstand til annet bygg er > 8 meter og det er ikke behov for å iverksette spesielle tiltak for å hindre brannspredning til nabobygninger. Søppelrom utføres som egen branncelle dersom avstanden til barnehagebygningen er mindre enn 8m BRANNSEKSJONER Bygninger skal deles inn i brannseksjoner slik at en brann innen en seksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle tap. En brann skal, med påregnelig slokkeinnsats, kunne begrenses til den brannseksjonen der den startet. Tabell 6 Seksjonering Spesifikk brannenergi [MJ/m 2 ] Største bruttoareal pr. etasje uten seksjonering [m 2 ] Normalt Med brannalarm Med sprinkler Med røykventilasjon Over Uegnet * Under Ubegrenset * For barnehage er det krav om seksjonering pr 600 m 2, dvs. ingen krav til intern seksjonering for Tårnet barnehage.

15 BRANNCELLER 7.1 Brannteknisk oppdeling Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse og/eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet. Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning. Følgende rom må skilles ut som egne brannceller: - Barnehage avdelinger - Administrasjonsdel - Tekniske rom - Sjakter og hulrom Hulrom over nedforet himling i rømningsvei hvor det er kabler som utgjør en brannenergi på mer enn 50MJ pr.løpemeterhulrom/korridor Det henvises for øvrig til branntegninger som viser den branntekniske inndelingen. Søppelrom oppføres mindre enn 50 m 2 og plasseres med en avstand > 2m til hovedbygning og kan derfor utføres uten krav til brannmotstand Trapperom Trapp er utført som interntrapp mellom etasjene. 7.2 Krav til branncellebegrensende konstruksjoner Branncellebegrensende bygningsdeler Tabell 7 Brannmotstand til skillende konstruksjoner Skillende konstruksjoner BKL 1 Branncellebegrensende konstruksjon EI 30 [B 30] Dører i branncellebegrensende bygningsdeler Generelt skal dører i branncellebegrensende vegg utføres med samme brannmotstand som veggen. Dører til rømningsvei kan utføres med halve veggens brannmotstand, men aldri lavere enn EI 2 30-CS a [B30 S med terskel]. Tabell 8 Brannmotstand til dør til og i rømningsvei Plassering av dør BKL 1 Branncelle rømningsvei EI 2 30-CS a [B 30 S] Tekniske rom EI 2 30-S a [B 30] Branncelle -branncelle EI 30 [B30S] Krav til brannmotstand for dører vil bli påført branntekniske tegninger. Generelt skal alle dører utføres med terskel, eller tilsvarende som gir likeverdig røyktetthet.

16 Vertikal brannspredning mellom brannceller Spredning av brann fra vinduer eller annen åpning i yttervegg til fasade eller brennbart tak er ofte en vanlig årsak til rask brannspredning. Det samme gjelder spredning av brann fra underliggende vindu til brennbar takfot/gesims og videre til kaldt loft. Utluftning må da ordnes andre steder, eller det kan benyttes lufteventiler med brannmotstand. Takfoten må i hele lengden utføres som branncellebegrensede konstruksjon for brannpåvirkning neden fra. Faren for brannspredning mellom nytt tilbygg og eksisterende tårn i 2.etasje må reduseres. dette gjøres ved å utføre tak konstruksjonen med brannkrav EI 30 i en avstand på 4m fra fasade i tårn. Alternativt er å utføre fasade i tårn mot nytt tilbygg som brannskillevegg. Det henvises for øvrig til branntegninger som viser den branntekniske inndelingen Horisontal brannspredning mellom brannceller Innvendige hjørne må ha branncelle begrensede funksjon, disse er merket på brannplan. Tabell 11 Krav til vindu Lokalisering Avstand Krav Vinduer i innvendige hjørner i BKL1 L < 2,0 2,0 < L < 4,0 L > 4,0 Ett vindu EI 30 eller begge EI 15 Ett vindu E 30 [F30] eller begge EI 15 Uspesifisert Brannceller over flere plan Det er åpen branncelle mellom plan 2 i tårn og rømningsveg i plan 1,arealet i er under 800 m 2 og det kreves ingen branntekniske tiltak utover branncelleinndeling.

17 MATERIALER OG PRODUKTERS EGENSKAPER VED BRANN 7.3 Branntekniske egenskaper Det må velges materialer med egenskaper som forutsatt. Valg av materialer har betydning for hvor raskt et materiale antennes og for varmeavgivelsen og røykutviklingen når materialet brenner. Videre forutsettes det at montasjeanvisninger og føringer i produktdatablad følges. 7.4 Generelle krav Kledninger og overflater Følgende krav til ytelser for kledninger og overflater gjelder for brannklasse 1 (BKL 1): Tabell 9 Krav til overflater og kledninger Overflater og kledninger BKL 1 Overflater i brannceller som ikke er rømningsvei Overflater på vegger og tak i branncelle D-s2,d0 [In2] Overflater i sjakter og hulrom B-s1,d0 [In1] Overflater i brannceller som er rømningsvei Overflater på vegger og tak B-s1,d0 [In1] Overflater på gulv D fl -s1, [G] Kledninger Kledninger i brannceller som ikke er rømningsvei. K 2 10 D-s2,d0 [K2] Kledning i branncelle som er rømningsvei K 2 10 B-s1,d0 [K1] Kledning i sjakter og hulrom K 2 10 B-s1,d0 [K1] Utvendige overflater generelt Overflater på ytterkledning D-s3,d0 [Ut 2] Taktekking B roof (t2) [Ta] Rør- og kanalisolasjon Rør- og kanalisolasjon PII Rør- og kanalisolasjon i rømningsvei PI 1 1 Isolasjon kan ha klasse PII dersom rør og kanaler er lagt bak himling med branncellebegrensende funksjon. Overflater over nedforét himling må ha minst like gode egenskaper som overflater i rømningsvei, unntaket er dersom himling har branncellebegrensende funksjon.

18 Isolasjonsmaterialer Isolasjon må generelt tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [ubrennbar/begrenset brennbar], med mindre konstruksjonselementet oppfyller kravet til brannmotstand og isolasjonen er utført på en slik måte at den ikke bidrar til brannspredning. I praksis betyr det at hver eneste del av isolasjonen dekkes til, mures eller støpes inn. Isolasjonen må ikke gå gjennom branncellebegrensende konstruksjoner. For nærmere informasjon om isolasjon på tak henvises det til informasjonsskrivet TPF informerer Nr. 6 rev 2006, distribuert av norske takprodusenters forskningsgruppe TEKNISKE INSTALLASJONER 8.1 Tekniske gjennomføringer Installasjoner (elektro-, rør- og ventilasjonstekniske anlegg) som føres gjennom branncellebegrensende i konstruksjoner må ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Alle gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner må tettes med klassifiserte produkter med minst samme brannmotstand som konstruksjonen for øvrig. Arbeidet utføres iht. godkjente monteringsanvisninger. Rørgjennomføringer i brannskillende konstruksjoner må ha dokumentert brannmotstand. Generelt skal rør- og kanalisolasjon være ubrennbar. 8.2 Ventilasjonsanlegg Ventilasjonsanlegget skal normalt gå ved utløst brannalarm. Ved deteksjon av røyk i ventilasjonsanleggets tilluftsinntak, skal ventilasjonsanlegget stanses. Det anbefales at deteksjonen i tilluftsinntaket er plassert etter aggregatet for å stanse anlegget ved en røykutvikling i selve aggregatet. Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brann- og røykspredning. Det må branntettes og brannisoleres med godkjente produkter når ventilasjonskanalene bryter branncellenbegrensende konstruksjoner. Det må ikke være overstrømningsventilasjon mellom brannceller. Eventuelle omluftsspjeld må stenges ved brannalarm. Avtrekkskanaler fra kjøkken i avdelingene må utføres med brannmotstand EI 15 A2-s1,d0 [A 15] hvis de ikke ligger i sjakt. Tilknytning mellom komfyrhette og avtrekkskanal kan være fleksibel kanal som er typegodkjent for slik bruk. Kjøkkenavtrekk bør ha fettfilter, og avtrekkskanalene må kunne rengjøres i hele sin lengde for å redusere faren for antennelse og brann. 8.3 Vann- og avløpsrør, sentralstøvsuger anlegg Plastrør med diameter inntil 32mm kan føres gjennom murte /støpte konstruksjoner med brannmotstand inntil EI 90A2-s1,d0 [A 90] og isolerte lettvegger med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1, d0 [A 60], når det tettes rundt rørene med tettemasse. Støpejernsrør med diameter inntil 110mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner med brannmotstand inntil EI 60 A2-s1, d0 [A 60] når det tettes med tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180mm. Avstand fra rør til brennbart materiale må være minst 250mm.

19 Elektriske installasjoner Kabler som utgjør liten brannenergi (< 50 MJ/løpemeter) kan føres ubeskyttet gjennom rømningsvei. Hvis energien overstiger dette må det iverksettes tiltak. 8.5 Funksjon under brann Strømforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon under brann og slokking må sikres ved: ved at kabler legges i innstøpte rør med overdekning minimum 30 mm, eller ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon/driftsspenning minimum 30 minutter. Dette gjelder brannalarmanlegg og nødlysanlegg.

20 GENERELLE KRAV OM RØMNING OG REDNING 9.1 Generelt Bygningen må tilrettelegges og utføres slik at menneskene som oppholder seg i eller på byggverket under brann kan rømme eller bli reddet til et sikkert sted uten at de påføres alvorlige helseskader. Bygningen skal tilrettelegges for rask og sikker rømning. Tilgjengelig rømningstid er tiden fra en brann oppstår til forholdene blir kritiske, mens nødvendig rømningstid er tiden det tar å rømme en bygning. Tilgjengelig rømningstid skal være større enn nødvendig rømningstid og det et skal legges inn tilfredsstillende sikkerhetsmargin. Bygningen er vurdert i risikoklasse 3 og brukerne (personalet) er i stand til å bringe seg selv i sikkerhet. Det vurderes derfor å ikke være nødvendig å gå utover preaksepterte løsninger for å oppnå tilfredsstillende rømningssikkerhet. Dette fordrer at det utarbeides organisatoriske rutiner som ivaretar krav mht. rømning og sikkerhet iht. Forebyggende forskriften Kap TILTAK FOR Å PÅVIRKE RØMNINGS- OG REDNINGSTIDER 10.1 Brannalarmanlegg Det er krav om at det installeres brannalarmanlegg kategori 2 i bygget. Dvs. heldekkene brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer i alle områder. Det er installert brannalarmanlegg i bygningen i dag av typen Autronica BX 40. Anlegget kontrolleres opp i mot dagens krav og det forutsettes at anlegg for nytt tilbygg knyttes til det eksisterende. Det henvises til RIE for prosjektering og plassering av brannalarmanlegg Ledesystem Barnehagen må ha ledesystem, og dette må fungere i den tiden som er nødvendig for rømning og redning, og i minimum 30 minutter etter utløst brannalarm eller bortfall av kunstig belysning (strømbrudd). Ledesystem som prosjekteres i samsvar med NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. Del 1, 2 og 3, vil tilfredsstille forskriftens krav til ledesystem Røykventilering Det er ikke krav til røykventilering av trapperom som er etablert over to etasjer.

21 Rømningsplaner Det er krav til å utarbeide evakueringsplaner for bygningen, disse skal være på plass før bygget taes i bruk Automatisk slokkeanlegg Tiltaket krever ikke installasjon av sprinkleranlegg.

22 UTGANG FRA BRANNCELLE 11.1 Generelt Utgang fra branncelle skal lede direkte til sikkert sted eller korridor/brannsluse med utganger til minst to uavhengige rømningsveier. Brannceller beregnet for mindre enn 150 personer kan ha bare en utgang til sikkert sted forutsatt at maksimal avstand ikke er mer enn 30m. Det er tilgang til to uavhengige rømningsveger fra alle avdelinger i plan 1 og fra administrasjon i plan 2. Det henvises til branntegninger. I risikoklasse 3 kan utgang være rømningsvindu som har underkant til og med 2.0m over terreng. Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6m og bredde minimum 0,5m. summen av høyde og bredde må være minimum 1,5m. Rømningsvinduer må ha markeringsskilt. Det må tiltrettelegges for rømning via vindu fra ny barnehageavdeling, se forslag til plassering på brannplan Dører i rømningsvei Fri bredde på dører i rømningsvei skal iht. preakseptert løsning være minst 1,2 m for bygg i RKL 3. Fri bredde på dører i rømningsveg for bygninger i RKL 2 skal være minst 0,9m 11.3 Slagretning og plassering av dør til rømningsvei Dører til og i rømningsvei må ha slagretning ut i rømningsretningen. Dører kan slå mot rømningsretning hvis ønskelig med bakgrunn i lavt personantall. (dvs. rom beregnet for mindre enn 10 personer) 11.4 Dør til rømningsvei og låsesystem Dører til rømningsvei i risikoklasse 2 og 3 må ha fri bredde minimum 0,9m Dører i rømningsvei skal ha et låsesystem som sikrer at dørene lar seg åpne ved rømning, og som gjør det mulig å vende tilbake dersom det er røyk i rømningsveien. Dør til rømningsveg må ha fri høyde minimum 2,0m Selvlukkede dør benevnt C [S], kan settes i åpen stilling ved hjelp av elektromagnetiske holdere som utløses og lukker døren ved brannalarm. Døren må kunne åpnes igjen med dørautomatikk eller manuelt med åpningskraft på maksimum 20N Avstand til hvilket som helst sted i branncellen til nærmeste utgang skal ikke være lenger enn 30m, ingen avstander oversiger dette. Dører til rømningsvei fra branncelle beregnet for et lite antall personer kan slå mot rømningsretning. Med et lite antall personer menes inntil 10.

23 RØMNINGSVEIER 12.1 Utforming av rømningsvei Samlet fri bredde i rømningsvei må minimum være 1 cm pr. person og minimum 90 cm. Det skal ikke være innsnevringer i rømningsvei. Rekkverk inntil 10 cm ut fra vegg aksepteres Vindu som rømningsvei Fra branncelle i byggverk i risikoklasse 3 (barnehage) kan en av rømningsvegene være rømningsvindu som har underkant mindre enn 2,0 m over planert terreng. Det må minst være ett vindu for hvert undervisningsrom og hver 100 m 2. Vinduer som regnes som rømningsvei bør være sidehengslete for å gi god brukbarhet ved rømning. Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6m og bredde 0,5m. Summen av høyde og bredde må være minimum 1,5m. Rømning gjennom vindu inngår ikke som en del av rømningsstrategien for barnehagen Konsept for evakuering Rømning fra 1.etg:(jfr, også illustrasjonstegninger) I Plan -1 forutsettes rømning å skje: Det er rømning direkte til terreng fra hver avdeling samt at hver avdeling har rømning til terreng via fellesrom ved hovedinngang. Rømning fra 2.etg:(jfr, også illustrasjonstegninger) I Plan -2 forutsettes rømning å skje: Det er tilgang til trapperom med utgang i plan 1 samt at det er utgang direkte til terreng fra terrasse. Avstand fra terrasse til terreng er under 5m, dette er ok da det er det i andre etasje er virksomhet i risikoklasse 2. Utgang fra kjeller etasje må avklares.

24 TILRETTELEGGING FOR MANUELL SLOKKING Bygninger i risikoklasse 3 skal ha brannslanger. Det installeres formstabile brannslanger i bygningen. Brannslangene må ha en rekkevidde som sikrer at alle rom nås. Brannslangene må ikke være mer enn 30 m ved fullt uttrekk. Brannslangene skal ikke plasseres i trapperom. I tillegg skal det monteres egnet slokkemiddel i de rom hvor slokking med vann ikke er det beste. Dette kan være CO 2 -apparat, pulverapparat, branntepper o.l. For å gi brukerne nødvendig informasjon slik at de kan utføre en effektiv slokkeinnsats, må branntekniske installasjoner og slokkeutstyr være tilfredsstillende merket. Merking må være i henhold til NS 4054 og NS 4210.

25 TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAP 14.1 Adkomst Det skal være kjørbar adkomst frem til bygningen for brannvesenets innsatsbiler. I tilknytning til bygningen må det være biloppstillingsplass spesielt for brannvesenets biler. Spesielle krav fra Vikna brann- og redningstjeneste som min. kjørebredde, stigning, svingradius og tilfredsstillende understøtting ift. punktbelastning og akseltrykk, forutsettes ivaretatt i detaljprosjekteringen. Adkomst som forutsettes benyttet for rednings- og slokkeinnsats må lett kunne åpnes av brannvesenet Brannvesenets innsats og beredskap Tiltakets lokalisering faller inn under arbeidsområdet for Vikna brannvesen, med eventuelt bistand fra nærliggende brann og redningstjenester. Brannstasjonen Innsatstiden er < 10min 14.3 Vannforsyning til brannslokking - brannkummer Avstand til nærmeste brannkum er 45m, det er kun en brannkum innen for denne avstanden til bygningen i dag. I forbindelse med tiltaket må det etableres tilstrekkelig antall brannkummer slik at alle deler av bygget dekkes. Slokkevannskapasiteten må være minst 50l/s, fordelt på minst to uttak. Se også vedlagte forslag til plan som viser adkomstveier og plassering av nye vannkilder, plane må godkjennes av Vikna brannstasjon. Branntekniske installasjoner, merking og informasjon Tekniske installasjoner skal merkes slik at rednings- og slokkepersonell får informasjon så effektivt som mulig, og dermed kan utføre sine oppgaver raskt. Det forutsettes montert orienteringsplaner ved brannsentral/ brannvesenets angrepspunkt Sikring mot nedfall av bygningsdeler. Eventuelle vinduer, fasadeplater og utkragede bygningsdeler bør festes med ubrennbare festemidler for å hindre nedfall som kan skade rednings- og slokkepersonell.

26 TEKNISKE SJEKKLISTER - PROSJEKTERING ØVRIGE FAG Under gis generelle sjekklister over viktige og kritiske områder øvrige fag må kontrollere ARK Tabell 10 Sjekkliste ARK Tiltak Branncellebegrensende konstruksjoner iht. konsept og branntekniske planer? Klassifiserte materialer og sertifiserte løsninger benyttet i branncellebegrensende vegger? Klassifiserte dører i branncellebegrensende konstruksjoner som angitt? Rømningsveier iht. konsept vedr. krav til bredder, lengder, utforming? Dører til og i rømningsvei vedr. slagretning, bredde, utforming, låsesystem som angitt? Overflater og kledninger iht. konsept? Brennbar isolasjon er ikke benyttet? Krav til dører overført til dørskjema og beslagslister? Ivaretatt 15.2 RIB Tabell 11 Sjekkliste RIB Tiltak Bærende konstruksjoner iht. brannteknisk konsept? Klassifiserte materialer og sertifiserte løsninger? Ivaretatt 15.3 RIE Tabell 12 Sjekkliste RIE Tiltak Kabelgjennomføringer i brannklassifisert konstruksjon utført slik at konstruksjonens branntekniske egenskaper ikke svekkes? Installasjoner som skal fungere under brann har sikker strømtilførsel i forutsatt tid, eller to uavhengige strømkilder? Brannalarmanlegg kategori 2 Detektor tilpasset bruk? Røykdetektor i tilluftinntak for ventilasjonsanlegget? Markeringslys, nødlys og ledelys er montert i henhold til gjeldende regelverk? Dører i rømningsvei som er låst til daglig har sluttstykker forriglet til alarmanlegget eller tilsvarende løsning innarbeidet? Branntekniske installasjoner merket iht. NS 4954 og NS 4210? Ivaretatt

27 RIV Tabell 13 Sjekkliste RIV Tiltak Rør- og kanalisolasjon i henhold til brannteknisk konsept? Ventilasjonsanlegg skal gå ved utløst alarm. Røykdetektor i tilluftinntak stopper anlegget. Gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner tettes med klassifiserte produkter i henhold til monteringsanvisninger? Kanalgjennomføringer isoleres? Brannskap/brannslanger som dekker hele bygningen? Tekniske rom skal ha egnet slokkemiddel. Branntekniske installasjoner og slokkeutstyr merkes iht. NS 4054 og NS 4210 Røykventilering av sjakter og trapperom? Ivaretatt

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg NOTAT Oppdrag 1350010692 Kunde Gildeskål Eiendom KF Notat nr. F-not-001 Til Kunde Fra Kopi Rambøll AS v/magne Aas Maurstad. Kontrollert av Bård Holmen Grundstad. Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE

FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 0 Dato 2014-11.04 Oppdragsnummer 1350004781 FLERBRUKSHALL V/ BRAKANES SKOLE OVERORDNET

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming A 15.01.2016 Første utgave GH TE TE REV. DATE DESCRIPTION PREP. CHK`D APPR. OPPDRAGSGIVER LOGO ORIGINATOR DOCUMENT TITLE Brannteknisk hovedutforming. COMPANY

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging MEMO TITEL DATO 19. september 2017 SAKSBEHANDLER SIDEMANNSKONTROLL GODKJENT PROJEKTNR Jendem skole skisseprosjekt tilbygg/ombygging Tone Pedersen Pål A. Dahl Pål A. Dahl A087649 ADRESSE COWI AS Rennesøygata

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR

BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR Prosjektnummer 1350000954 Dato 2014-11-26 BRANNKONSEPT BYTTEBUA - IVAR Byttebua IVAR Brannsikringsstrategi Oppdragsnr.: 1350000954 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers repr.: Oppdragsleder Rambøll: Kjetil Eltervåg

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr03 Til: Navn Oppdrag PLUS Arkitektur AS Boliger Manstad - Bergerhavna Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk strategi,

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert Til : P-gruppen Kopi til : Tiltakshaver Fra : Hjellnes Consult as, v/ Espen Lunde Dato : 10. november 2014 Rev.dato : 9. september 2015 Prosjekt : Emne : SKOGTUN BMB - Forprosjekt og kravspesifikasjon

Detaljer

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.:

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.: Porsanger Kommune Brannkonsept Lakselv brannstasjon Ombygging 2013-09-19 / J01/ Brannkonsept Lakselv brannstasjon Dokument nr.: F001 Sammendrag Oppdraget gjelder utarbeidelse av brannkonsept til bruk i

Detaljer

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen N O TA T Oppdrag Bygdeboks Stokkøya (1350007567) Kunde Stjern entreprenør AS Notat nr. RiBr 02 Dato 08-12-2014 Til Stjern entreprenør v/ Robert Spaansen Fra Rambøll AS v/ Andreas E Sæther Kopi BygdeBOX

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet Sak nr.: 1200715 Dato: 25.5.2012 Sak: Oscarsborg 0002 Havnefortet Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av:

Detaljer

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver Brannkonsept Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café Rapport skrevet av Sign. Rev. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rapporten kontrollert av Dato 15.03.2017 Sign. Rune Ullerud Brannrådgiver

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr01 Til: Navn PLUS Arkitektur AS Oppdrag Kommunale boliger Citrintunet, Fredrikstad Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Detaljer

Utgang fra branncelle

Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Publisert dato 09.09.2013 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI BRANNSIKKERHETSSTRATEGI Brannteknisk vurdering av Prosjekt Krøderen barnehage Krødsherad kommune Utarbeidet av: Steffen Lande SteG AS Storgata 8, 3611 Kongsberg Side 2 av 14 Prosjektdata Oppdragsgiver:

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

SG Arkitektur AS BRANNRAPPORT. Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato

SG Arkitektur AS BRANNRAPPORT. Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato BRANNRAPPORT Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato 06.06.13 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 FORSKRIFTER OG VEILEDNINGER... 3 1.3 SIKKERHET VED BRANN

Detaljer

BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI

BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI TILTAK: HELE BYGGET OLAF RYES PLASS 2 0552 OSLO Gnr/Bnr: 228 / 247 Firma Adresse Tiltakshaver Ansvarlig søker Brannteknisk rådgiver KPR Oslo kommune kulturetaten Arch Uno

Detaljer

Brannrapport forsterkede boliger Varhaug. Utgave: 01-F Dato:

Brannrapport forsterkede boliger Varhaug. Utgave: 01-F Dato: Brannrapport forsterkede boliger Varhaug Utgave: 01-F Dato: 2013-04-11 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Brannrapport forsterkede boliger Varhaug

Detaljer

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv NOTAT Dato 2009-11-12 Oppdrag 8090305 Kunde Sandnes kommune Notat nr. 01 Til Magnor Birkeland Rambøll Vassbotnen 1 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER T +47 97 42 80 00 F +47 51 80 12 19 www.ramboll.no Fra Kopi

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE Beregnet til Nordland fylkeskommune Dokument type Tilstandsrapport Revisjon 0 Dato 2015-01-22 Oppdragsnummer 1350004162 SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

Detaljer

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming Nye Molde sjukehus NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming 1 INNLEDNING...1 2 BRANNTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL HOVEDUTFORMING...1 2.1 BRANNSEKSJONERING

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift) TEK 10/ VTEK.

Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift) TEK 10/ VTEK. Prosjektnr.: 1578 Prosjekt: Holmlund barnehage. Tilbygg 2 avdelinger. Type bygg: Barnehage Tiltakshaver: Stange kommune Overordnet brannvurdering i henhold til Veiledning til forskrift om tekniske krav

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812 NOTAT FAUSKE HELSETUN TITTEL Overordnet sammenstilling av branntekniske krav og tiltak DATO 6. nov 2014 TIL Prosjekteringsgruppen KOPI FRA KONTROLL OPPDRAGSNR. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Småhus Hvalsmoveien 10, Hønefoss Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. S015 Dato: 31.01.13 Oppdragsgiver: Eiendomsservice Ringerike AS Ansv. Hans Arne Sørli v/ Erik Karlsen Sign.: Tiltaksklasse:

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Oppdragsnr.: Dato: Oppdragsnavn: Gommerud skole. Brannteknisk prosjektering

Oppdragsnr.: Dato: Oppdragsnavn: Gommerud skole. Brannteknisk prosjektering Rapport: Brannteknisk prosjektering Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Utført av: Utarbeidelse av rapport: Gommerud skole Bærum kommune v/ Vidar Nyhus Mikael Blihovde A. L. Høyer as Hammersborg torg 3 0179 OSLO

Detaljer

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter:

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: 3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: Grensesnitt mellom nye tilbygg og bestående deler av brannseksjon

Detaljer

01 F Namdalshagen - nye møtelokaler BRANNPLAN 1. ETASJE TRS BHG TRS RIBR

01 F Namdalshagen - nye møtelokaler BRANNPLAN 1. ETASJE TRS BHG TRS RIBR - - - - - - 0 20131016 TRS BHG TRS Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent Fase Generalentreprise Rambøll Norge AS - Region Midt-Norge Mellomila 79-7493 Trondheim - Tel 73 84 10 00 - Fax 73

Detaljer

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.11.2015 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (1) Byggverk skal plasseres og utformes

Detaljer

ÅFJORD HELSESENTER NYE OMSORGSBOLIGER BRANNTEKNISK KONSEPT

ÅFJORD HELSESENTER NYE OMSORGSBOLIGER BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, entreprenører Dokument type Totalentreprisegrunnlag Konsept for sikring mot brann Revisjon 1 Dato 2015-06-02 Oppdragsnummer 1350009782 ÅFJORD HELSESENTER NYE

Detaljer

FORSKNINGSHALL NORD UNIVERSITET BRANNKONSEPT

FORSKNINGSHALL NORD UNIVERSITET BRANNKONSEPT Beregnet til Statsbygg Dokument type Rapport Dato 2016.03.15 Revisjon - FORSKNINGSHALL NORD UNIVERSITET BRANNKONSEPT FORSKNINGSHALL NORD UNIVERSITET BRANNKONSEPT Revisjon - Dato 2016.03.15 Utført av Sindre

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr.

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr. FINNMARK FYLKESKOMMUNE Brannkonsept Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral 2015-08-04 / J01/ Oppdragsnr.: 5150456 Oppdragsnr.: 5122293 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4

Detaljer

Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten

Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten Restaurant Tuk Tuk Claude Monets allé 25, 1338 Sandvika 1 Generelle opplysninger Adresse Claude Monets Allé 25, 1338 Sandvika Bruksområde

Detaljer

Brannkonsept til rammesøknad

Brannkonsept til rammesøknad L2 Arkitekter AS Gamle Drammens vei 25 Brannkonsept til rammesøknad Bærum Kommune 2016-04-19 / / Oppdragsnr.: 5157891 Sammendrag Rapporten gir en overordnet oversikt over branntekniske forutsetninger,

Detaljer

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi I. ä russ».stmuxiiixicj.iii l UQDESZULE I RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_ #* "" "'" vollarkno Prosjektnr: Prosjekt: Tiltakshaver 2013-030 Kvithyllindustribygg JohanWemundstad,AromaHoldingAS Oppdragsgiver: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

MYKLEBUST ØVREBØ ARKITEKTER AS BRANNSIKKERHETSKONSEPT TEK10 VTEK10

MYKLEBUST ØVREBØ ARKITEKTER AS BRANNSIKKERHETSKONSEPT TEK10 VTEK10 KAPITTEL 11 SIKKERHET VED BRANN TEK10 VTEK10 I GENERELLE KRAV 11-2 Risikoklasse RKL 3 (skole) 5 (forsamlingssal) Tabell 11-2 (1) Brannklasse BKL 2 (to etasjer, plan 1 større enn 800 m2) 11-3 Tabell 11-3

Detaljer

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Brannvesenet legger til grunn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (n)og Forskrift om

Detaljer

Klubbhus Austrheim. Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag

Klubbhus Austrheim. Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag \\srv-brg-02\prosjekter\973xx\97303001 \08 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 97303001 18.10.2010 Kunde: Austrheim Kommune Oppdragsinformasjon: Sweco Norge AS er

Detaljer

TOFTE SKOLE BRANNKONSEPT

TOFTE SKOLE BRANNKONSEPT Beregnet til Hurum Eiendomsselskap KF Dokument type Rapport F-RAP-001 Dato 2014.11.14 Revisjon 1 VEDLEGG 1.4 TOFTE SKOLE BRANNKONSEPT TOFTE SKOLE BRANNKONSEPT Revisjon 1 Dato 2014.11.14 Utført av Marius

Detaljer

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2 RYGGE KOMMUNE ESKELUND OMSORGSBOLIGER BRANNTEKNISK SKISSENOTAT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Postboks 123 Kråkerøy 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget 2 1.1 Forutsetninger

Detaljer

NOTAT Årstad tannklinikk, Årstadveien 21

NOTAT Årstad tannklinikk, Årstadveien 21 NOTAT Notat nr.: RIBr 01 Dato Fra: Andreas Revheim andreas.revheim@sweco.no Asle Martinsen asle.martinsen@sweco.no Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk prosjektering, innredning av Årstad tannklinikk

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept Prosjekttittel: Tittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept B03 17.11.14 For anbud HSA LHO HSA B02 05.11.14 FOR TFK HSA LHO HSA B01 25.04.14 For informasjon/kommentering OSL og

Detaljer

BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER AGMUND BOLTS VEI 5

BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER AGMUND BOLTS VEI 5 Oppdragsgiver: Oppdrag: Utgave/Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Statens vegvesen 530440 Ring 3, Ryen-Teisen 00-A/2013-12-09 Espen Bråthen Jon Helge Martinsen BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER

Detaljer

Rambøll Norge AS. Brannteknisk konsept--- Statsbygd båtsenter AS. Nybygg byggetrinn II. (Rev. 0)

Rambøll Norge AS. Brannteknisk konsept--- Statsbygd båtsenter AS. Nybygg byggetrinn II. (Rev. 0) Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Statsbygd båtsenter AS Nybygg byggetrinn II (Rev. 0) 2007-08-31 Statsbygd båtsenter AS Konsept for sikkerhet mot brann Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 6070557

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt Nr: RIBr01

Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt Nr: RIBr01 NOTAT Til: ARKI arkitekter AS v/ Hallvard Naustdal Dato: 12.6.2013 Kopi til: Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: 98659 Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt

Detaljer

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1.

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1. FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember 2016 Versjon 1. Fosen Fjord Hotel Side 1 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Beskrivelse av bygningen

Detaljer

TANA BRU SKOLE BRANNTEKNISK KONSEPT

TANA BRU SKOLE BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere Dokument type Totalentreprisegrunnlag - Konsept for sikring mot brann Revisjon 0 Dato 2014-04-23 Oppdragsnummer 1350002380 TANA BRU SKOLE BRANNTEKNISK KONSEPT

Detaljer

MEMO. Brannteknisk vurdering. Rev 01: 6. oktober Liv Astrid Bergsager. Pål Andreas Dahl. Pål Andreas Dahl A069296

MEMO. Brannteknisk vurdering. Rev 01: 6. oktober Liv Astrid Bergsager. Pål Andreas Dahl. Pål Andreas Dahl A069296 MEMO TITTEL Nytt fyrrom (energisentral) og pellets silo - Brannteknisk vurdering DATO 10. september 2015 Rev 01: 6. oktober.2015 UTFØRT AV Liv Astrid Bergsager KONTROLLERT AV Pål Andreas Dahl GODKJENT

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Øren Driftsbygg DOKUMENTKODE 812663-Y-RIBr-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen Eiendom KF OPPDRAGSLEDER Andreas Ungersness KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEHANDLER Andreas

Detaljer