Kjempar mot storkommune Aud Karin Oen (SV) mener Øygarden i det lengste bør kjempe mot kommunesammenslåing. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjempar mot storkommune Aud Karin Oen (SV) mener Øygarden i det lengste bør kjempe mot kommunesammenslåing. 5"

Transkript

1 SPORT KULTUR Gir ikkje opp knutepunktet Johannes Kobbeltvedt utelukkar ikkje nye rundar om parker og reisanlegget 3 Kjempar mot storkommune Aud Karin Oen (SV) mener Øygarden i det lengste bør kjempe mot kommunesammenslåing. 5 Bestill huskatalog i dag på: Har du egen tomt eller går med byggeplaner... B TELLE TREARBEID AS NR. 122 I 30. OKTOBER 2012 I ÅRGANG 24 Laussal kr. 15 Tysdag Lynrask i kulden Tretten år gamle Esther Zijerveld imponerte stort i Glesværløpet. 16 Berland yppa - Jublet for tidlig Steffen Lie Skålevik scoret i NM-finalen mellom Brann og Rosenborg, men trønderne tok siste stikk. 15 Trellevik vann Eli Berland stilte opp til kampvotering Trellevik fekk 128 røyster mot Berland mot Ove Trellevik då Høgre skulle sine 33. Med sjetteplass på lista har Ove spikra lista til stortingsvalet. Men Trellevik gode sjansar til å koma på yppinga vart krona med nederlag. Stortinget. Side 2 ë<!t!k!o=igaace< LokaLe bedrifter gjør det best med LokaLe medarbeidere! Søk etter din neste medarbeider i VeStnytt, det er Vi Som er StørSte avis i regionen tlf

2 2 A K T U E L T Vestnytt tysdag 30. oktober 2012 Trellevik vann Eli Berland bestemte seg for å stilla til kampvotering mot Ove Trellevik. Den voteringa gjekk Trellevik sigrande ut av. Arkivfoto: Chrisitna Hauge kampvotering Ove Trellevik fekk sjetteplassen på Høgre si stortingsliste, i kamp med Eli Berland. Dermed har Trellevik store sjansar til å koma på Stortinget neste haust. BERGEN: Eg er godt nøgd, seier Ove Trellevik. Han er ordførar i Sund, og har lenge langt an til å få sjetteplassen på Hordaland Høgre si liste til stortingsvalet Men på nominasjonsmøtet laurdag stilte Fjell-ordførar Eli Berland (til høgre på biletet) opp mot Trellevik, og det vart kampvotering. Suveren siger Den skriftlege avrøystinga vann Trellevik med 128 stemmer mot Berland sine 33. Dermed vert Trellevik ståande på sjetteplass, medan Berland ikkje får plass på lista. Sjølv om dei begge er Høgrepolitikarar og ordførarar i to nabokommunar med eit utstrakt samarbeid, har ikkje tonen mellom Trellevik og Berland alltid vore god. Voteringa på nominasjonsmøtet vann Trellevik med solid margin. No hevar eg blikket og vil jobba for regionen og for Hordaland framover, seier Ove Trellevik. Ligg an til sju Stortingslista er no endeleg bestemt. Dersom nokon må melda fråfall, blir lista supplert frå botnen av. Høgre har gjort det svært sterkt på meiningsmålingane i det siste, men får sjeldan eit like bra valresultat. Dersom dei klarar å halda oppsluttnaden oppe ved valet, vil Høgre få sju stortingsrepresentantar frå Hordaland. Då hamnar Ove Trellevik på Stortinget, og Sund må velja ny ordførar. Ungdommen inn Meiningsmålingane tydar på at det blir regjeringsskifte, og då hamnar etter alt å døma Erna Solberg i regjering. I så fall vil også nummer åtte på Hordaland Høgre si liste koma inn på Stortinget, som vara for Solberg. Det har vore mykje rabalder rundt Høgre-nominasjonen dei siste ekene. Nominasjonskomiteen ville ha veteranen Inge Lønning på sikker plass på lista. Dette møtte mykje motstand, dels fordi Lønning har budd i Oslo i mange tiår. Bergen Høgre var mellom lokallaga som meinte at ein heller måtte finna kandidatar med større rotfeste på Vestlandet. Det heile enda med at Lønning trekte seg. At Inge Lønning ikkje lenger var aktuell, bana veg for ei meir ungdommeleg liste. Blant dei som har sjanse til å koma på Stortinget finn ein to menn og ei kvinne på 25 år eller yngre. Bergen dominerer Her er dei ti første plassane på Høgre si stortingsliste: Erna Solberg (51), Bergen Øyvind Halleraker (60), Bømlo Peter Christian Frølich (25), Bergen Torill Eidsheim (42), Lindås Sigurd Hille (62), Bergen Ove B. Trellevik (47), Sund Held fram med å merke turstiar HORDALAND: Arbeidet med å merka turstiar på Vestlandet skal halda fram. Det har fylkesutvalet vedteke. Det såkalla Vestlandsprosjektet har som mål å få ei felles merking og gradering av turstiar for vandring, sykkel, ski og padling. Prosjektet har pågått dei siste to åra i dei fire vestlandsfylka. Tanken er at det aktive friluftslivet blir meir tilgjengeleg både for dei som bur i lokalmiljøa og tilreisande, dersom turane Erik Skutle (22), Bergen Charlotte Spurkeland (25), Bergen Iril Schau Johansen (41), Voss Siv Høgtun (46), Askøy Nummer fem på lista, Sigurd Hille, var tidlegare direktør i Vestnytt, og var dessutan inne på eigarsida i avisa. Men etter at BT kjøpte Vestnytt, er ikkje Hille lenger involvert i avisa. KYRRE STYVE er merka skikkeleg. Slik kan ein sikra gode og trygge naturopplevingar for alle brukargrupper. Vestlandsprosjektet har vore eit pilotprosjekt og blir gjennomført med offentlege og private krefter i samarbeid. 85 av 115 kommunar på Vestlandet har fått støtte. I desse kommunane er det tale om rundt 2500 løyper der 550 lag og organisasjonar er involvert i gjennomføringa.

3 Vestnytt tysdag 30. oktober 2012 A K T U E L T 3 Knutepunktet på Kolltveit: - Motarbeidd frå første stund Johannes Kobbeltvedt meiner «park&ride»-anlegget vart trenert på rådhuset i Fjell frå starten av. Likevel utelukkar han ikkje eit nytt framlegg til regulering. KOLLTVEIT: Knutepunktet AS ved Nils Kåre Glesnes og Johannes Kobbeltvedt var skuffa, men ikkje overraska då Høgre torsdag snudde og sa nei til reguleringsplanen i kommunestyret. Då partia heldt gruppemøte måndag i forrige veke fekk eg nyss om at Høgre var på ville vegar, så overraska vart eg ikkje. Men vedtaket framstår som merkeleg ut frå den innstillinga plankomiteen hadde i saka, meiner Johannes Kobbeltvedt. Ville tilpassa planen KPU stilde nemleg klare og strenge føresetnader for å godkjenna reguleringsplanen. Den måtte ikkje koma i konflikt med kommunedelplanen for Sotrasambandet og nytt kryss vestom Kolltveittunnelen. Arealbruken på Kolltveit skulle også tilpassast den nye arealplanen, der rulleringa no skal i gang. Først når det var laga konsekvensutgreiing for Knutepunktet, ville KPU opna for endeleg godkjenning av tiltaket i reguleringsplanen. Samstundes gjorde fleirtalet i plankomiteen det klart at administrasjonen skulle laga eit saksunderlag som grunnlag for mekling med Fylkesmannen og Hordaland fylke om reguleringa for Knutepunktet. Då planframlegget var på høyring kom desse to partane med såkalla motsegn. Høgre let seg styra Fjell kommune må forhandla og mekla med fylke og stat, for å sjå kva som skal til av endringar for at dei kan godta reguleringa. Johannes Kobbeltvedt og Knutepunktet AS er skuffa over at kommunestyret vende tommelen ned. Men det dei sa nei til var reguleringa i den forma ho ligg føre. Det understrekar også Høgre, seier Kobbeltvedt, som ikkje utelukkar ein ny plan for innfartsparkering på Kolltveit. Foto: Karstein Sæverås KPU gav kort og godt planavdelinga beskjed om å gjera jobben sin. Slike beskjedar er ikkje rådmannen i Fjell vant med å få. Eg trur den politiske leiinga har fått beskjed om at innstillinga frå KPU ikkje kunne gå gjennom i kommunestyret, seier Johannes Kobbeltvedt. I kommunestyret argumenterte Høgre ved mellom andre KPUleiar Jan Arthur Nilsen for at meklinga ville bli så vanskeleg og ta så lang tid at Knutepunktet ikkje kan reknast som noko strakstiltak mot køane. I tillegg trakk ordførar Eli Berland fram at «park&ride»- anlegget ligg i bandlagt område for Sotrasambandet. Ordføraren sa rett ut at Knutepunktet kan føra til at regionen ikkje får det nye sambandet til Bergen. Rådmannen, ordføraren og Høgre var nøydd til å konstruera ein konflikt som gjorde at ingen kan angripa vedtaket om å seia nei. Men det er ikkje truverdig at vesle Knutepunktet skal velta heile sambandet, hevdar Johannes Kobbeltvedt. Opnar for nytt framlegg Han meiner at Høgre, Ap og KrF godt kunne slutta seg til resten av kommunestyret og tilrådinga frå KPU. Då ville Fjell og tiltakshavar Knutepunktet ha tilpassa planen, slik at reguleringa ikkje kjem i konflikt med Sotrasambandet og arealplanen. Kobbeltvedt utelukkar ikkje eit nytt framlegg i tråd med desse krava. Påstanden om at tiltaket ikkje lenger er eit strakstiltak kan vera så. Viss rådmannen hadde følgt opp politiske vedtak frå 2007 og framover ville reguleringa vore i hamn for lengst. Då kunne Knutepunktet stått der og gjeve folk eit reelt bussalternativ, framfor å stå i kø. KARSTEIN SÆVERÅS Rådmannen har ikkje pressa Gruppeleiar Tom Georg Indrevik avviser at Høgre let seg pressa av rådmannen. Han meiner vedtaket i kommunestyret handlar om at Fjell ikkje kan takka ja til parkeringsplassar på Kolltveit, for så å seia nei når søknadane om bygg til næring og handel kjem på bordet. Dette handlar ikkje berre om parkering og terminal, som ifølgje reguleringssaka skal finansierast dels med offentlege midlar. Planen legg opp til eit nytt handelssenter i Fjell. Det kan ikkje Høgre godta, seier Tom Georg Indrevik. Han meiner det var rettvist, også i høve til tiltakshavar, å setja strek i kommunestyret framfor å leggja opp til nye rundar med mekling. Indrevik avviser at rådmannen har pressa på for å sleppa å laga saksunderlag til mekling med Fylkesmannen og Hordaland fylke. Som gruppeleiar har ikkje eg opplevd noko slikt press frå rådmannen. Omsynet til administrasjonen er ikkje det avgjerande. Høgre hadde ein lang debatt og sa til slutt nei, grunna konflikta med Sotrasambandet og fylket sin motstand mot eit nytt handelssenter, seier Indrevik. Men speglar ikkje motsegnene den framstillinga planavdelinga i Fjell har gjeve heilt frå 2007, der Knutepunktet vart framstilt som eit nytt kjøpesenter? Kva som skjedde før eg kom inn att i politikken kan eg ikkje svara for. Kan hende burde Knutepunktet vore prioritert annleis då politikarane var positive til tiltaket. Men eg har ikkje grunnlag for å seia at rådmannen har trenert saka, seier Tom Georg Indrevik. Johannes Kobbeltvedt er derimot overtydd om at saka ville fått eit anna utfall, viss rådmann og planavdeling hadde følgt opp politiske vedtak tidlegare. Tidlegare plan- og utbyggingssjef stadfesta til meg at han var mot Knutepunktet. Likevel var det han som sto for dialogen med Fylkesmannen. Spørsmålet om gildskapen til planavdelinga i Fjell er noko av det me vil følgja opp i denne saka, seier Johannes Kobbeltvedt.

4 KARSTEIN SÆVERÅS Vestnytt laurdag 29. september 2012 A K T U E L T 5 85 personer møtte onsdag opp på folkemøtet om kommunedelplanen for Ågotnes på Tranevågen ungdomskule. Alle foto: Torstein Skeie Jarle Vindenes vil ha gang- og sykkelveien langs hovedveien. Han er og Planlegger Lena Svalastog Garnes gikk gjennom planen punkt for punkt. skeptisk til plassering av renseanlegg i Naustvika. Reidar Heimvik undret seg over at neste generasjon som skal overta ToRsTEIn skeie ikke får bygge seg egen bolig på gården. v/sartor Storsenter Tlf A K T U E L T Vestnytt tysdag 30. oktober 2012 Ågotnes er peika ut som senterområde nummer to for regionen. For å ha styring på utviklinga, har kommunen utarbeidd ein plan for korleis tettstaden skal utvikla seg. Sentrumsfunksjonane skal byggjast vidare ut rundt Ågotnes torg og helsehuset i åra som kjem. Flyfoto: Olav Hauge 2 aktuelt Vestnytt torsdag 30. august 2012 Ågotnes-planen: Får ros for Vil framskunda nytt kryss på riksvegen Planframlegget for Ågotnes syner ny hovudveg teikna inn, markert med raudt på grå bakgrunn. Tanken er at den nordlegaste rundkøyringa i utkanten av skuleområdet kan trekkjast ut av Sotrasambandet nord og byggjast inn i dagens hovudveg. Med ein ny lokalveg frå denne rundkøyringa inn mot baseområdet, vil ein avlasta dagens rundkøyring og lokalvegnett. Kart: Fjell kommune Ågotnes-planen Trafikken på Ågotnes veks så sterkt heiter frå området og redusera vegen inn til industriområdet vil gje to utkøyringsmogleg- at ein ikkje kan ulempa med støy og utslepp frå køkøyring, heiter det i rådmannen si vurdering av Ågot- venta på ny hovudveg knytt til Sotrasambandet. Både verksemdene i områnes-planendet og ikkje minst Sotra ÅGOTNES: Difor må den nye Brannvern er sårbare med kommunedelplanen for Ågotnes bidra til å løysa køprostasjon ligg like utanfor por- dagens køar. Ågotnes brannblema i området. Det er særleg i vegen frå CCB, opp ten til CCB. Lågare fart gjennom næringsområdet til rundkøyringa det hopar Planen skal leggja til rette seg opp med bilar i rushtida. for eit styrka sentrum med Dette er ein situasjon verken ny næringsverksemd og fleire næringsliv, innbyggarar eller bustader. Meininga er å få til kommune lever godt med aktivitet heile døgeret og eit over tid. endra trafikkbilete. Dagens Traseen for Sotrasambandet nordover frå Kolltveit døgntrafikk på kring fylkesveg 561 har ein års- til Ågotnes er vedteken og køyrety. Kommunen ventar lagt inn i plankartet for kommunedelplanen. Men det vil tanke på tungtrafikk, person- vekst i sentrumsområdet med ta tid å regulera og byggja trafikk og mjuke trafikkantar, heile nyevegen. Viss kryssløysinga nord i planområdet kan veg er på plass. Det byr på i tida fram til ein ny hovud- framskundast, vil det bidra til utfordringar og eitt av svara betre trafikkavvikling, seier er ombygging av fylkesvegen gjennom sentrum til ei rådmann Steinar Nesse i Fjell. ei såkalla miljøgate, med prioritet for gåande og syklande. Nytt kryss på gamal veg Veksten på næringsområdet Samstundes vil planleggjarane unngå å bruka farts- og auka tilflytting til Ågotnes fører med seg meir trafikk enn humpar for å få farten ned, vegsystemet gjennom tettstaden har kapasitet for. Lokal- utrykkingsbilar. Tanken er at av omsyn til tungtrafikk og vegane må utbetrast og samordnast betre med hovudve- med bygningar heilt ut til for- det å etablera tydelege gater gen. Det er her det nye krysset tauet vil gje eit sentrumspreg nord for skuleområdet kjem som i seg sjølv får bilistane til inn i biletet. Planen legg opp å setja ned farten. til å utforma krysset som ei rundkøyring, med ein arm inn til industriområdet. Rundkøyringa vil koma i dagens fylkesveg 561, altså ved nordenden av skuleområdet. Det må då byggjast ein ny lokalveg inn til industriområdet. Slik det er i dag, står folk i kø inn og ut frå CCB og industriområdet i rushtida. Rundkøyringa og den nye Opnar for dobla folketal Verken fylket eller Fylkesmannen kjem med motsegn til kommunedelplanen for Ågotnes. Tvert om får Fjell kommune ros. ÅGOTNES: Fylkesmannen i Hordaland har ofte innvendingar mot planar og vedtak som blir gjort ute i kommunane. Når det gjeld den nye planen for Ågotnes som har vore på høyring i haust, er Fylkesmannen så nøgd at han ikkje ein gong såg behovet for ei synfaring. Fylkesmannen vil rosa Fjell kommune for godt utført arbeid, skriv fylkesmannen i sin uttale til planen. Meir varierte bustader Ågotnes er kommunesenter nummer to i Fjell, og som på Litlesotra legg kommunen også her opp til fortetting. I løpet av planperioden fram til 2020 blir det lagt opp til etablering av 700 nye bustader på Ågotnes. Nokre av dei skal byggjast som fortetting innafor eksisterande einebustadområde. Her skal det utarbeidast fleire reguleringsplanar med konsentrerte småhus. Dette vil gli fint inn blant dei eksisterande einebustadane og gi området eit meir variert preg, meiner Fylkesmannen. To nye bustadet per tomt Innafor eksisterande bustadområde (der det ikkje er sett krav om at det først må lagast reguleringsplan) kan det byggjast opptil to bustadeiningar per tomt. Det er også lagt opp til to nye bustadområde vest på Ågotnes. Desse skal tilpassast det eksisterande Valderhaugen og kjem i god tilknyting til skulen, kommenterer Fylkesmannen. Også kultur- og ressursutvalet i Hordaland fylkeskommune er nøgde med at det blir lagt opp til variert bustadbygging. Det bør innførast krav som styrer rekkjefølgja på utbygginga av dei største bustadområde, heiter det i vedtaket. Utbyggingsavtalar Fylkesmannen meiner det er lagt opp til at ein i framtida får ein mjukare overgang til det dominerande næringsområdet på Ågotnes. For å sikra fellesareala i sentrum, meiner fylkeskommunen at det må setjast krav om utbyggingsavtalar. Fylkespolitikarane meiner også at utbygginga av sentrum ikkje kan skje før det er heilt avklart kvar den planlagde kollektivterminalen skal etablerast. Nærare hundre menneske møtte opp då kommunen arrangerte folkemøte om planen i slutten av september, og det er kome ei rekkje innspel både frå offentlege styresmakter, næringslivet, frivillige organsiasjonar og privat personar. MARIT KALGRAF Vestnytt 30. august 2012 Bare noen få kom med kritiske spørsmål på folkemøtet om kommunedelplanen for Ågotnes. ÅgoTnEs: Det møtte frem 85 personer da Fjell kommune presenterte kommunedelplanen for Ågotnes på Tranevågen skule onsdag kveld. Noen var mer kritiske enn andre. Jeg kommer til å kaste hele planen i bosspannet, sa Bernt Jensen. Han pekte på at trafikkanalysene som er lagt til grunn for planen er fra Trafikkbildet har endre seg mye siden den gang, og en burde ha innhentet ferskere målinger, sa han. Jensen var også skeptisk til at det i planen var lagt opp til fortsatt utkjøringer til fylkesveien både fra Ågotnes Kai og fra stedet der Safaributikken lå tidligere. Tolv års plan Etter at ordfører Eli Berland hadde åpnet møtet gikk planlegger Lena Svalastog Garnes gjennom planen punkt for punkt. I planen blir det lagt opp til en omfattende vekst innen næring, bolig og tettstedsutvikling på Ågotnes. Hovedmålet med planen, som har en virketid på minst 12 år, er å utvikle og styrke Ågotnes både som et sentrum nummer to i kommunen, og som regional-, nasjonal og internasjonal næringsklynge. Det innebærer blant annet å lage trafikkløsninger på flere nivå, tilrettelegge for og fremheve naturog kystlandskapet på Ågotnes, og legge til rette for en helskaplig utvikling av sentrumsområdet slik at det blir en god og attraktiv møteplass. Veksten på Ågotnes har vært enda sterkere og raskere enn forventet ved oppstart av planarbeidet i 2007/2008, fremgår det av planen. Spesielt har de trafikale utfordringene tiltatt. Dette skyldes for en stor del at infrastukturen ikke er utviklet i takt med utviklingen på næringsområdet. 700 nye boliger I løpet av planperioden er det planlagt bygging av 700 nye boliger i tre ulike typer boligfelt på til bedre tilgang til områder som Nei, svarte planlegger Lena Barneshaugen. Planen legger opp ket når de skal overta, spurte han. Ågotnes, som vil føre til mer enn Naustvika, Kvednatunet, Angeltveitvassdraget og utmarka sør Det vil si at neste generasjon Svalastog Garnes. en dobling av folketallet de neste årene. I to nyere reguleringsplaner som samsvarer med kommugene er presset, og det legges opp boligfelt, konkluderte Heimvik i sør. Kapasiteten ved barneha- som skal drive gården må må i et nedelplanen er det gitt rammer og til etablering av flere nye barnehager i området. Det er dessuten Jarle Vindenes stilte spørsmål hoderistende. struktur for den videre utviklingen ved CCB-basen og i Ågotnes satt av areal for utvidelser både om plasseringen av det planlagte Næringspark. ved Kvednatunet og ved skolene. renseanlegget, og om gang- og I påvente av regulering og sykkelveien mellom Barnehaugen utbygging av Sotrasambandet i Nytt renseanlegg og Ågotnes. Han fant det merkelig å legge gang- og sykkelveien nord skal planen sikre akseptable løsninger, og det legges blant renseanlegg i Ågotnesområdet, og gjennom utmarken, og mener at Det er behov for ett nytt avløps- annet opp til at det nordlige krysset på Ågotnes kan reguleres og legges i Naustvika. Ved å legge et langs den nye veitraseen. i planen blir det foreslått at dette det er mer naturlig å legge den etableres før den nye hovedveitraseen blir bygd. Planen presenteområde styrker Ågotnes sine de som hadde innsigelser eller større område i sørøst som LNF- Før folkemøtet ble avsluttet ble rer også tiltak som en miljøgate muligheter for at landbruket kan innspill til planen ble oppfordret for myke trafikanter gjennom spille en viktig rolle og bidra med om å sende disse skriftelig til sentrum. Kollektivknutepunktet kvalitet i nærmiljøet. kommunen innen fristen. skal flyttes fra skoleområdet og Fristen er satt til 8.oktober. til sentrumsområdet, og sammen Få spørsmål med torg og park blir det lagt til En av få som tok ordet i etterkant av gjennomgangen var Rei- rette for aktiviteter og et levende sentrum. Det er planlagt en rekke dar Heimvik. gang- og sykkelveier i området, Vil neste generasjon få anledning til å bygge seg bolig på blant annet mellom sentrum og bru- ALGRØYNA: Planpolitikarane i vert kollen då i mindre grad Fjell opnar for ei dobling av bevart som grøntområde. Det folketalet på Algrøyna, gjennom reguleringsplanen Stor- 180 busette på øya. Adminis- er i dag 42 bustader og kring haugen bustadfelt som vart trasjonen stiller spørsmål ved lagt ut på høyring tysdag. Planen legg til rette for 18 såkalla og Liv Urhaug (KrF) er kri- behovet for 44 nye bustader konsentrerte bustader og 26 tisk til belastninga på vegen. frittliggande småhus. Daniel- Då må politikarane tenkja på Victor Sandvik (Frp) fekk inn vegstandard før ein set av nye ein merknad om at to av husa område til bustader i arealplanen, påpeikar sjefsingeniør skal trekkast nærare sjølve Storhaugen, for ikkje å ta Einar Lunde hjå plansjefen. utsikta til naboar. Samstundes Ågotnes-planen godt mottatt EUkontroll kun kr. 250,- Komplette servicetilbud for alle bilmerker. Mekanisk verksted, bilglass, felger/dekk, karosseri og leiebil. VERKSTED/DELELAGER ÅPENT MAN.-FRE lieco auto lieco Vestnytt 29. september 2012 auto Idretten treng meir plass ÅGOTNES: Nordre Fjell Idrettslag og Sotra Turn & IL meiner at planen for Ågotnes må omfatta idretten på same måte som skule og barnehage. Nye innbyggjarar vil også krevja trygge og tilgjengelege fritidstilbod, påpeikar John Egil Sørensen og Ann Toril Hagen i laga. Dei skriv at kapasiteten på dagens idrettsanlegg er sprengt, og at anlegget er gått ut på dato. Anlegget treng vedlikehald og oppgradering, og det trengs nye bygg og banar for dagens aktivitet, skriv dei to. Dei to idrettslaga har i samarbeidd utarbeidd eit prosjekt for vidareutvikling og utviding av idrettsanlegget på Ågotnes. Metodistkirken ønskjer kyrkjetomt ÅGOTNES: Centralkirken i Bergen, Nordens største metodist-trussamfunn, ber om at det blir sett av eit område for kyrkjebygg i kommunedelplanen for Ågotnes. Trussamfunnet planlegg å etablera ein dotterkyrkjelyd på Ågotnes til neste år. Dei meiner innbyggjarane i tettstaden bør få tilbod om eit sentralt kyrkjelydstilbod når Ågotnes skal gjerast tettare og meir urbant. Metodistkirken i Norge er eit frikyrkjeleg trussamfunn. Elevane har engasjert seg ÅGOTNES: Klasse 7a og 7b på Ågotnes skule er blant dei mange som har bidrege med innspel til kommunedelplanen under høyringsperioden. Vi synest det burde vera ein gangsti frå Maggevarden ned til Ågotnes Torg, er eitt av innspela frå elevane. Dei ønskjer seg trygg skuleveg, lyskryss, rikeleg med gang- og sykkelvegar, fortau og ny asfalt på vegen frå Polleide til skulen og skikkelig kjøpesenter med klesbutikkar. Klasse 7 b etterlyser dessutan fleire overvakingskamera ved Ågotnes Torg.

5 VESTNYTT TYSDAG 30. OKTOBER 2012 A K T U E L T 5 Kritisk til Trafikkulykke på Vindenes VINDENES: Lørdag kveld klokken 18 fikk politiet melding om trafikkulykke på fylkesvei 561 ved Vindenes. En personbil havnet utfor veien etter å ha fått skrens i en sving. Et lite barn som var passasjer i bilen, kom uskadet fra ulykken. Bilføreren, en mann i 20-årene, kom lettere til skade, opplyser politioverbetjent Bjørn Hagen ved Askøy, Sotra og Øygarden lensmannsdistrikt. ordføreren Uendra kø for spelemidlar SUND: Dei tre føremåla i Sund som vil ha spelemidlar for 2013, er dei same som tidlegare. Dermed blir prioriteringa frå Sund kommune høgst truleg uendra når saka kjem opp i kommunestyret neste veke. Det er no så stor konkurranse om spelemidlar at ein må rekna med tre års ventetid. Søkjarane frå Sund er i prioritert rekkjefølgje: Rehabilitering av symjebassenget på Stranda, fleirbrukshall på Stranda og kunstgrasbane i Telavåg. Stenger vannet i dag ØYGARDEN: På grunn av vedlikeholdsarbeid på ledningsnettverket til Bakken vannverk, kan vannet bli borte i dag mellom klokkken og 15.00, opplyser Øygarden kommune på sine nettsider. Dette gjelder området nord for Hjelme gravplass, til og med Hernar. Aud Karin Oen mener det er naivt av ordføreren å tro at Øygarden kan beholde inntektene fra eiendomsskatten i en overgangsperiode dersom kommunen slår seg sammen med Sund og Fjell. Arkivfoto: Kai Svellingen Flatekvål Aud Karin Oen synes Otto Harkestad er defensiv når han åpner for storkommune. ØYGARDEN: Forrige uke skrev Vestnytt at rådmannen og formannskapet i Fjell kommune er positive til å slå sammen kommunene Fjell, Sund og Øygarden. Otto Harkestad (Ap), ordfører i Øygarden, åpnet også for å slå sammen kommunene, dersom det kommer klare signaler fra Stortinget om at tvangssammenslåing kan bli aktuelt. Hvis vi ser at det kommer, bør vi være føre var. Hvis vi ser at et flertall i Stortinget vil gå løs på kommunestrukturen i Norge, må vi styre det selv, sa Harkestad. Offensiv ordfører Nå får Harkestad kritikk av kommunestyrerepresentant Aud Karin Oen (SV). Jeg synes ordføreren viser en defensiv holdning ved å vente på direktiv fra Oslo på hva man skal gjøre, sier Oen. Harkestad avviser at han er defensiv i saken. Jeg synes jeg er offensiv, med tanke på å lese det politiske bildet. Er en ute etter det beste for Øygarden kommune, slik min innfallsvinkel er, gjør en det en tror er rett når tiden er der. Det gjelder å lese utviklingen, og ikke snu før det er for sent. En må ta initiativ når det fremdeles er et poeng å gjøre det, sier han. Oen forteller at hun heller vil vente til tvangssammenslåing for Øygarden eventuelt blir en realitet. Men jeg vil kjempe for at man ikke vil bli nødt til det. Så må folk stemme på partiene som ikke vil gå for det, hvis de er imot. De må være klar over dette når de skal stemme neste år, sier SV-politikeren. Krav nedenfra Oen har imidlertid ikke noe imot at kommuner kan slå seg sammen, frivillig. Men da må det være et krav nedenfra, ikke fra Oslo eller byråkrater. Det er jo rådmannen i Fjell som er initiativtaker i denne saken, sier Oen. Harkestad bryr seg mindre om hvor initiativet kommer fra. Det er ikke å forakte at det kommer fra rådmannen, som ser det fra sin vinkel. Det er interessant å se hva han mener, spesielt etter at han har gått fra å være negativ til å bli positiv på et par år, sier ordføreren. I beste fall naivt I dag har Øygarden store inntekter fra eiendomsskatt, mens Fjell ikke har innført eiendomsskatt. Sist uke sa Harkestad til Vestnytt at han ser for seg at Øygarden skal sikre seg inntektene for eiendomsskatten i en overgangsperiode dersom det blir en kommunesammenslåing. Dette tror Oen er urealistisk. Å tro at vi beholder eiendomsskatten hvis vi slår oss sammen, er i beste fall naivt. Og det er ikke sikkert det er rett heller. Slår du de sammen, så slår du de sammen. Da må man være likeverdige parter, og dele på det en har, både det gode og det onde. Jeg tror heller ikke de i Oslo ville godtatt at man sitter på egne inntekter. Hva er da poenget med å slå seg sammen, spør Oen. Ifølge Harkestad er det imidlertid ikke fullt så urealistisk å få til en slik overgangsavtale. Jeg vet at det finnes eksempler fra andre steder, der en utkantkommune har slått seg sammen med en annen kommune og fått beholde privilegier i en overgangsfase, sier han og viser blant annet til da Røldal ble en del av Odda kommune. Harkestad mener det ikke er noe poeng for Øygarden å være i forkant om kommunen ikke tjener noe på det. Det er ved å være i forkant vi har mulighet til å få fordeler. Hvis det blir tredd ned over hodet på oss, tror jeg det blir en administrativ skrivebordssak. Jeg tror dette kan være så interessant for nabokommunene og staten, at vi kan hente inn fordeler. I en slik situasjon må Øygarden og Sund oppnå fordeler, ellers er det ikke noe poeng, sier ordføreren. Avventende Vik Under formannskapsmøtet forrige uke ba Harkestad de andre politikerne begynne å tenke på en eventuell kommunesammenslåing, og gjøre seg opp en mening om saken. Jeg ville ikke gjort jobben min dersom jeg ikke snakket om det, og presenterte det. Det er en så åpenbar situasjon vi kommer inn i, sier Harkestad. En av politikerne som fikk oppfordringen er Olav Martin Vik, tidligere ordfører og nå gruppeleder for TVØ. Jeg er avventende. Jeg ser frem mot stortingsvalget og hvilke prosesser som blir satt i gang på øverste nivå, hvilke signaler som kommer, sier Vik. Den tidligere ordføreren tror likevel det går mot en kommunesammenslåing en gang i fremtiden. Ja, hvis det politiske presset ovenfra er stort. Det ligger litt i kortene. Det pågår også prosesser som gjør det mer krevende å være kommune, den får stadig nye oppgaver. Det kan være en mild form for tvang, sier Vik. ANDERS JAKOBSEN Usikre på andre etappe av tursti FOLDNES: I vår vedtok politikarane i Fjell at første etappe på den lenge planlagde turstien mellom Foldnes og Hjelteryggen skulle byggjast. Netto kostnad for heile turvegen, etter at ein har trekt frå spelemidlar og momskompensasjon, er på 7,5 millionar kroner. Kommunestyret har løyvd 3,5 millionar kroner, og arbeidet er sett i gang. Selskapet som fekk oppdraget med første byggjesteg, fekk samstundes opsjon på byggjesteg nummer to. Politikarane må løyva fire millionar kroner for å koma i mål. Då komité for finans hadde saka oppe på sist møte, blei spørsmålet utsett. Vi er innstilte på å vurdera turvegen i budsjettarbeidet, slik at vi kan prioritera opp mot andre ting, sa Gunnar Buvik (H). Blir bygginga av andre etappe utsett, må kommunen etter alt å døma lysa ut nytt anbod. Prislappen blir truleg høgare dersom ein sluttfører stien seinare. Første etappe går frå Foldnes kyrkje til Larslivatnet, medan andre etappe går vidare derfrå til Hjelteryggen. Innbrudd i båt ved Kleppe KLEPPE: Politiet fikk mandag melding om innbrudd i en båt av typen Viknes, som lå til kai i Kleppe båthavn. En dør er brutt opp, og det er stjålet en del småting fra kahytten. Vitner har observert en åpen liten hvit båt komme inn til båtbavnen i den tiden innbruddet er utført, sier poltioverbetjent Bjørn Hagen ved Askøy, Sotra og Øygarden lensmannsdistrikt. Åreknuter? Vi kan hjelpe deg. Gratis forundersøkelse i Bergen november, Damsgårdsvn 167, 5. etg 5160 Laksevåg Ring eller besøk oss på for timebestilling. SVC er en helspesialisert åreknuteklinikk. Vi anvender en vitenskapelig utprøvd metode og gjennomfører 4000 laserbehandllinger i året. Oslo Sørkedalsvn 10d, 2. etg 0369 Oslo Trondheim Fjordgata 56-58, 4. etg 7010 Trondheim orgnr: Bergen Damsgårdsvn 167, 5. etg 5160 Laksevåg Gratis forundersøkelse! Send SMS SVC til 1963 Stavanger Luramyrvn 79, 3. etg 13 Sandnes

6 6 A K T U E L T Vestnytt tysdag 30. oktober 2012 Lysbakken vestover for å sjå samhandling Partileiar Audun Lysbakken (SV) kjem i dag til Fjell for å læra om helsesamarbeid i praksis. STRAUME: Leiaren i helsekomiteen på Stortinget tek turen over Langfjella for å sjå korleis samhandlingsreforma så langt er gjennomført i region vest. Fjell vert rekna som ein føregangskommune når det gjeld nytt samarbeid og arbeidsdeling mellom kommunar og helseføretak. Tema for møtet i Fjell er det lokalmedisinske senteret på Straume. Lokallaget inviterer Varaordførar Odd Bjarne Skogestad (KrF) vil helsa Lysbakken velkommen til Fjell. Det er Fjell SV og lokallagsleiar Tone Boska som har invitert partileiaren til kommunen. Audun kjem til Fjell for å verta orientert om interkommunalt nybrottsarbeid og satsingar på gode og nære offentlege helsetilbod, seier Tone Boska. Fjell har svart på samhandlingsreforma gjennom eit tettare samarbeid med naboane Sund, Øygarden og Askøy, samt med Helse Bergen som helseføretak. Boska opplyser i ei pressemelding at ho har invitert SV sine folkevalde og vararepresentantar frå alle fire kommunane i regionen til møtet på Straume. Sjukepleiarforbundet og Fagforbundet er også invitert. Lokalmedisinsk senter Der vil omsorgssjef i Fjell kommune, Line Barmen, orientera om prosessen bak etableringa av det lokalmedisinske senteret på Straume. Eit anna emne er korleis arbeidet på tvers av kommunar og institusjonar går føre seg. Leiarar frå dei ulike delene av senteret vil vera tilstades og svara på spørsmål. Samarbeidet har utløyst midlar og handlingsrom for auka fagleg utveksling og betre lokale helse- og omsorgstilbod. Fjell er eit utstillingsvindauge for regjeringa sin helsepolitikk og satsinga på å utvikle heilskaplege omsorgstenester med kvalitet, meiner lokallagsleiar Tone Boska. Barnevern Audun Lysbakken får også høyra meir om eit tema han truleg har fått presentert før, då i Øygarden i tida som barne-, likestillings- og inkluderingsminister. Prosjektleiar Torgeir Sæter skal nemleg orientera om «Betre saman for barna», eit prosjekt for å styrka barnevernet i region vest. Lysbakken skal sjølv halda appell, før han og følgjet tek beina fatt og ruslar over vegen frå rådhuset. Der får dei sjå fleire av helsetilboda som er bygd opp på Straume dei siste åra, som Øyane distriktspsykiatriske senter og det nye terapibygget. KARSTEIN SÆVERÅS Partileiar Audun Lysbakken (SV) føyer seg i dag inn i rekkja av rikspolitikarar som får sjå og høyra om det lokalmedisinske senteret på Straume og samarbeidet om samhandling i region vest. Her frå eit besøk i Øygarden. Arkivfoto: Kai Svellingen Flatekvål Billegare boss SUND: Renovasjonsgebyret i Sund kjem til å gå ned. Det er klart etter at BIR har vedtatt ein prisnedgang på 3,7 prosent. Legg ein inn ein venta inflasjon på 1,5 prosent, vert den reelle prisnedgangen på over fem prosent. Prisen for ein minimunskunde vil hamna på kroner for tolv tømmingar i Årsaka til prisnedgangen er mellom anna at BIR får gode prisar på kjeldesorterte materialar, og at folk blir stadig flinkare til å kjeldesortera. Prisreduksjonen skal formelt godkjennast av kommunestyret i Sund neste veke. BIR sin prispolitikk får ingen innverknad for innbyggjarane i Fjell og Øygarden, der det er kommunale selskap som tek seg av avfallshandteringa. BIR Privat, som handterer bosset i Sund, skal gå i null. Men i åra gjekk dei med 35 millionar kroner i pluss. Dermed har ein litt å gå på når prisane no vert sett ned. Men nokre av kostnadane til selskapet kjem til å auka. Mellom anna styrkar BIR bemanninga for å kunna auka opningstidene på gjenvinningsstasjonane. Selskapet skal også byggja ny gjenvinningsstasjon i Sund. KYRRE STYVE Får pengar til beredskap REGION VEST: Fylkesmannen har fordelt kroner i skjønstilskot til interkommunalt beredskapsarbeid til fem kommunar i vest. Kommunane Askøy, Sund, Øygarden, Austevoll og Fjell har starta opp arbeidet med å utarbeida ein overordna felles ROS-analyse (risiko- og sårbarheitsanalyse). Etter planen skal ROS-analysen vera utarbeidd i løpet av 2013, melder Fjell kommune. Fylkesmannen ønskjer at kommunane samarbeider om dette. På «oppstartmøtet» i Fjell i september sa fylkesberedskapssjef hjå Fylkesmannen, Arve Meidell, at både offentlege og private aktørar må samarbeida om risikoog sårbarheit. Ei prosjektgruppe følgjer opp arbeidet med felles ROS-analyse for dei fem kommunane.

7 FØRST KUTTET VI MOMSEN PÅ FRUKT & GRØNT OG NØKKELHULL NÅ HAR VI KUTTET PRISENE TILSVARENDE MOMSEN PÅ ØKOLOGISK

8 ,, 8 D E B A T T leiar Ansvarleg redaktør Elisabeth Netland - Oppskrift som verkar Leiar: Tilsette ved Sundheimen opplever at det er kome ein ny tone på arbeidsplassen deira. Det gir også Sund kommune gevinst i form av lågare fråver. Arbeidet med å redusere sjukefråveret går kontinuerleg både i private og offentlege verksemder. Framleis er det for høgt, særleg blant kvinner i offentleg sektor. Ulike oppskrifter har dukka opp, og Sund har prøvd seg på ulike variantar. Ei av dei har vore å frigjere legane frå sjukemelding. Dei tilsette har sjølve fått avgjere om dei er så sjuke at dei må vere heime, ikkje berre i tre dagar, men i inntil eit år. Men det er ikkje dette som har ført til at det er kome ein ny tone på Sundheimen. Det er eit prosjekt som har fått tittelen «Stolt». Fokuset har vore på den enkelte tilsette og den konkrete arbeidssituasjonen. Det har gitt auka sjølvkjensle og gjer dei stolte over jobben dei utfører. Dette gir betre trivsel, og betre trivsel gjer at fråveret går ned. Det er Nav som står bak prosjektet. Men dette er ikkje det einaste Nav i Sund har grunn til å vere nøgd med. Ei brukarundersøking syner at brukarane i Sund generelt er svært nøgde med sitt lokale kontor. Særleg peikar dei på at dei føler at dei blir møtt med respekt på Nav. Dessverre er det ikkje alle som føler det når dei søkjer hjelp. Mange føler seg både mistrudde og sett ned på i møte med det offentlege Vestnytt tysdag 30. oktober 2012 Særleg peikar dei på at dei føler at dei blir møtt med respekt på Nav. Dessverre er det ikkje alle som føler det når dei søkjer hjelp. LEIAR hjelpetilbodet. Fungerande leiar Marita Hilleren peikar på ulike prosjektstillingar som årsaka til at Sund får så gode skussmål frå brukarane. Men ho er uroleg for framtida for desse stillingane. Når øyremerkte statlege midlar forsvinn, spørst det om Sund kommune har pengar til å føre stillingane vidare. Mykje tyder på at politikarane bør prøva å ta seg råd til desse prosjektstillingane. Arkivfoto: Kai Svellingen Flatekvål Kø, kø og atter kø Innlegg: Slik er tilhøva på 555 kvar morgon og ettermiddag. Og kvar vert det av nyevegen? Det vert sagt at i politikken er fjorten dagar lang tid, så det er vel knapt nokon som hugsar attende til 1991 då nye riksveg 555 vart opna, og me kunne køyra kjapt og greit utanom Loddefjord gjennom Lyderhornstunnelen. Då vart det sagt at dei nye vegane skulle fjerna køane. Kjære lesar, me kan godt gjera eit veddemål. Om nokre år opnar den nye firefeltsbrua. Kor lang tid går det før me atter sit i kø? Det er berre eit tidsspørsmål. Og kvifor vert det kø? Har du høve til å observera trafikken i til dømes Arefjord slik eg kan frå sykkelsetet nokre dagar i veka, så finn du kjapt ut at i åtte av ti bilar er der berre ein person: sjåføren. Det er ikkje uvanleg at det gjeld ti av ti. Og då er det trist å lesa i Vestnytt 20. oktober at to damer, båe to oppegåande, og minst ei av dei politisk engasjert, køyrer i kvar sin bil endå om dei har same arbeidsstad. Få 100 personar inn på bussen, og du har fjerna 100 bilar frå vegen. Der er mon i alt. Det vert ikkje betre korkje på kort eller lang sikt at ein på daud og liv skal ha by på Straume. Ynskje om by på Straume kom vel fyrst og fremst frå næringslivet, og det skal ikkje stikkast under stol at fortetting har sine føremoner, men skal ein nå ein gong ha by her, er det vel lurt å ta tinga i rett rekkjefylgje. Fyrst veg, vatn/ avlaup, skular med meir, så by. Næringslivet si lobbyverksemd hindra også ei fornuftig vegutløysing i sør. Den kjem nok før eller sidan, men enn så lenge kan ein freista dette: Gratis buss mellom og Ekspressbussar mellom Bergen og Straume, med andre ord berre av- og påstiging i Bergen og på Straume. Fleire parkeringsplassar på senteret, Skjenet (der mellom anna avisa du held i handa, har sine kontor) og Kolltveit. Det er ikkje langt frå Skjenet til næraste busshaldeplass, ein treng ikkje vera redd for å gå seg i hel, men kremmarane på senteret vil sjå føremon med gratis skyttelbuss. Og ut fra det eg har høyrt «folk flest» har tala om dei siste vekene: Lat bussane på Sotra gå til stader der det bur folk, Ikkje til den mytiske plassen «Ikkjeirute». Kva med snøggbåt frå til dømes frå Ågotnes via Knarrevik til Nøstet? Til slutt kjem eg med eit spørsmål eg har stilt til folk før utan å få eit vetugt svar: Me lever i ei data- og mobiltelefontid, kvifor skal alle på daud og liv vera på Sandsli, Kokstad eller Bergen sentrum klokka 08.00? Det krev nok velvilje og innsats frå arbeidsgjevar, men treng ikkje kosta all verda. Per Svein Dufva leiar Fjell Venstre Ungdomsløftet Innlegg: «Du kan ikke spare på ungdommens krefter og ha dem til senere år. Men bruker du dem, skal du kjenne de vokser evindelig, vår etter vår.» skrev arbeiderlyrikeren Arne Paasche Aasen i diktet «Din ungdom». Et samfunn som ikke greier å bruke «ungdommens krefter», er et samfunn som ikke forvalter sine viktigste ressurser på en god måte. Arbeiderpartiet har alltid satset på ungdom. Nå tar vi ett nytt løft og setter av 30 millioner i budsjettet for Dette Ungdomsløftet skal sikre rask og god oppfølging av ungdom i alderen år som kommer til Nav og trenger hjelp for å få seg jobb. De skal få hjelp ut fra sin situasjon og innen en måned skal de ha en aktivitetsplan som viser veien til arbeid. De unge har en plikt til å gjøre sitt for å sikre seg arbeid. Samtidig skal de som trenger hjelp, få det. Dette er «gjør din plikt og krev din rett» i praksis. For noen vil veien være lang. De vil trenge både rusbehandling og utdannelse. For andre holder det med opplæring i søknadsskriving og noen motiverende samtaler. Det viktigste er å sørge for at så få ungdommer som mulig kommer til Nav. Selv om denne innsatsen stadig får bedre resultat vil noen fortsatt trenge hjelp. Noen mestrer ikke skolen, noen har blitt arbeidsledige og andre har helsemessige problemer som gjør det vanskelig for dem å få seg jobb. Uansett årsak, er målet det samme: Å hjelpe dem til å komme seg inn i utdanning eller jobb så raskt som overhodet mulig. Og det er det vi gjør nå. Det er vanskelig for hele familien når 20-åringen blir gående tiltaksløs. Alle blir påvirket hvis sønnen spiller spill hele natta eller ender opp i verre ting som kriminalitet og rus. Ungdomsledigheten i Norge er riktignok lavest i Europa, men like fullt er den et samfunnsproblem som trenger fellesskapsløsninger. Aasen avslutter «Din ungdom» med: «Nå roper en verden: Vi trenger ditt hjerte, din evne, ditt brennende sinn! Og fikk du din ungdom til odel og eie, så bruk den! Sett kreftene inn!» For oss er det ikke aktuelt å gi opp. «Alle skal med» er mer enn et slagord for Arbeiderpartiet. Så lenge det er ungdom som trenger hjelp, setter vi kreftene inn. Eskil Pedersen, Leder av AUF Anette Trettebergstuen, Arbeidslivspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet,,,,,, Jeg synes ikke at han er en drittsekk, men det er sprøtt at så mange lar seg lure på et så tynt grunnlag. Komiker Kinge Bergland til VG.Nett om Snåsamannen Folk kunne ikke se forskjell på virkelighet og showbiz. Jeg ble korsfestet av det svenske folket Anna Anka till Expresssen Det er skapt en myte om at kortreist mat alltid er den mest miljøvennlige. Vi vil vise at mat fra Afrika ofte er minst like miljøvennlig som norsk Generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp til Vårt Land

9 kikkert i ryggsekk vårt l Vestnytt tysdag 30. oktober 2012 K U L T U R 9 Dvergmåse - den minste måsen i Europa Av måseartane observerte på Sotra, er det berre tre eg ikkje har skrive om. Ein av desse, og ein av dei sjeldnaste, er dvergmåsen. Det føreligg kun ei handfull observasjonar av denne arten frå Sotra, og det er ikkje rart. Arten vart ikkje funnen hekkande i Noreg før det første hekkeforsøket på Jæren i D ve r g m å s e n er den minste av dei europeiske måsane med ei k r o p p s l e n g d e på 28 cm. Til samanlikning er fiskemåsen 40 cm, og då ser ein kor liten den er. Vaksne i sommardrakt har raude bein og nebb. Den svarte hetta strekkjer Eddie Chapman seg godt nedover nakken, og den kan ikkje forvekslast med hettemåsen, som er større og har ei sjokoladebrun hette, og den strekkjer seg ikkje så langt ned i nakken som hjå dvergmåsen. Vaksne fuglar har lysgrå rygg og vengeoverside. Undersida av vengene kan vere heilt svarte hjå eldre fuglar. Vengene er svært avrunda samanlikna med andre måseartar. Resten av kroppen er kvit. Dei aller fleste observasjonane her i Hordaland er gjort om hausten eller vinteren. Då skiftar dei vaksne fuglane til vinterdrakt, men det kan vere mogeleg å treffe på ungfuglar også. På denne årstida misser dei vaksne det fine svarte hovudet, det vert no lysegrått med med Med kikkert i ryggsekk ein mørkare f l e k k b a k auga. Nebbet forandrar også farge og vert svart, b e i n a e r fortsatt røde. Ryggen til ungfuglane er mørkegrått og spissare, undersida av vengene er også lysare. På oversida av vengene er det eit mørkt bånd, som står i vinkel, på halen er det eit mørkt tverrbånd. Under paringa kan ein høyre den litt spesielle «ki-viu- ki-viuki-viu»-låten. Elles er lokkelåten ein nasal «kjek», som den gjentek fleire gonger. Dvergmåsen hekkar for det meste i koloniar, med opp mot fleire hundre par i dei områda der arten er talrik. Den kan også slå seg ned i lag med hekkande hettemåsar eller rødnebbterne. Når dette skjer, plasserer dvergmåsen som oftast reiret i utkanten av kolonien. Reiret er nesten alltid i kantvegetasjonen på eit næringsrikt vatn eller myr med rikeleg av små insekt, dvergmåsen si hovud- næring. Begge foreldra deler på reirbygginga, ruginga og foringa av ungane. Dvergmåsen legg 3-4 egg med 1-2 dags mellomrom. Ruginga startar etter at det siste egget er lagt. Ruginga varer opp mot 25 dagar og ungane er flygedyktige etter 24 dagar. Hausttrekket startar alt midt i juli, men ein kjenner lite til trekkforhold og trekkruter. Som sagt før, finn ein arten langs norskekysten vinterstid, men den er aldri talrik. Andre set kursen mot kysten av vest og sørvest Europa og ned mot middelhavet. Mest truleg overvintrar ein del ute på havet. 2for1 Fra 795,- Kjøp 2, betal for 1 Garant KomplettPris > 2 par enstyrkebriller fra 795,- STRAUME Straume Gjelder ved kjøp av innfatninger fra 795,-. PENTAX enstyrkeglass er inkludert (1,5 indeks). Progressive standardglass koster 700,- (1,5 indeks). Ved valg av andre glass eller overflatebehandlinger, tilkommer ekstra kostnader iht vår ordinære prisliste for begge brillene. Tilbudet kan ikke kombineres med rabatter. Synsundersøkelse kommer i tillegg Specsavers Optical Group. All rights reserved.

10 LOKALAVISA FOR FJELL, SUND & ØYGARDEN STORAVIS Torsdag 15. november Avisen blir distribuert til Alle i Fjell, sund og ØygArden med ca innbyggere i regionen. For informasjon eller bestilling av annonse ta kontakt med en av våre annnonsekonsulenter på: Tlf

11 Vestnytt tysdag 30. oktober 2012 K U L T U R 11 Klare for ein dose laussleppt alvor Fjell Brass har fått med seg superdirigent Reid Gilje til Siddis Brass. Søndag hadde dei generalprøvekonsert på Knappskog. Foto: Kyrre Styve Tre lokale korps skal slå seg lause under Siddis Brass til helga. KORPS: Me er førebudde og i rute, og gler oss veldig, seier Toril Raknes i Fjell Brass. Laurdag er det klart for den uhøgtidelege, men prestisjetunge korpskonkurransen Siddis Brass i Stavanger. Fjell Brass lada opp med konsert på Kolltveit skule søndag. Det vart ein fin generalprøve, konstaterer Raknes. Og det har ho rett i. Fjell Brass imponerte med å vera lause og ledige og presise på same tid, med musikalske stykke som fengar og underheld. Det er jo eit sterkt underhaldningspreg i Siddis Brass, seier Raknes. Mykje prestisje NM er den viktigaste tevlinga for brasskorpsa i Noreg. Siddis har ein solid andreplass på rangstigen. Fjell Brass, som kapra fjerdeplassen i andredivisjon i fjor, håpar på eit bra resultat også komande laurdag. Eg håpar me skal gjera det bra, men det er umogeleg å seia på førehand. Det er mykje som skal klaffa på sjølve dagen, og det er vanskeleg å seia kva dommarane har sans for, seier ho. I Siddis tel underhaldningsverdi mykje, i tillegg til musikalske ferdigheiter. Fjell Brass har koreografert seg fram til ein spesiell innmarsj fordelt på dei ulike instrumentrekkjene, og konserten søndag var både laus i snippen og lett tilgjengeleg også for dei som ikkje vandrar fast i korpsmiljøet. EBML-dirigent Det er Svein H. Giske som er Fjell Brass sin faste dirigent, men på Siddis Brass vert dei dirigert av Reid Gilje. Han er ein av dei beste dirigentane i Europa, og me er utruleg priviligerte som får han, seier Raknes. Reid Gilje er fast dirigent for Eikanger- Bjørsvik Musikklag, som i ei årrekkje har vore eit av Noregs og Europas beste brasskorps. I Siddis skal han og Fjell Brass bryna seg mot fleire korps som i NM ligg ein divisjon høgare enn Fjell Brass. Det blir ein tøff konkurranse, men eg håpar me skal klara det bra, seier Toril Raknes. Godt førebudde I NM er det nøye regulert kva divisjon ein hamnar i, ut frå prestasjonar. I Siddis Brass vel korpsa sjølv kva divisjon dei vil spela i. Rong Brass stiller saman med Fjell Brass i andredivisjon, og i fjor spelte Rong seg til ein sjuandeplass. Oppkøyringa har gått veldig bra, seier leiar Arvid Rong i Rong Brass. Dei hadde konsert laurdag og øving søndag. I kveld er det ny øving, i morgon konsert på Askøy saman med fleire Askøykorps og på torsdag er det øving att. Det er full fart, seier Rong. Han er veldig nøgd med at Rong Brass i årets Siddis skal spela klokka elleve laurdag føremiddag. Me har spelt tidleg om morgonen to gonger, og det er ikkje bra. Då er korkje me eller dommarane heilt vakne. Mange unge Rong legg vekt på at Siddis er den nest viktigaste tevlinga, etter NM. Det er meir ein underhandlingskonkurranse. Men så å seia alle dei same korpsa som stiller i NM er også med i Siddis, seier han. Rong Brass håpar på eit bra resultat, men er førebudde på at det er vanskeleg å spå. Me håpar alltid på å koma høgt opp. Men det er dommarane som bestemmer, ikkje me. Og kva som vert vurdert som bra, er veldig subjektivt. Me reiser til Stavanger med godt mot og ein fin gjeng. Me har mange skulemusikantar med oss, og det er viktig å få dei med og sjå at dei blomstrar, seier Arvid Rong. Satsar på suksess Også Sotra Brass har med seg mange ungdommar til Stavanger. Alle gler seg, og det er veldig positivt for ungdommane å få vera med på dette, seier leiar Elisabeth Vindenes Hughes i Sotra Brass. Dei har ikkje hatt konsert med Siddisprogrammet, men hadde korpsseminar i heile helga. Me ligg bra an, trur eg. Sotra Brass tevlar i fjerdedivisjon, og hamna på fjerdeplass i fjorårets Siddis. Korpsleiaren håpar på eit bra resultat også i år. Eg trur ikkje me blir noko dårlegare enn i fjor, men me hamnar sikkert ikkje veldig mykje høgare oppe heller. Me ligg på det nivået me ønskjer å vera, i øvre del av fjerdedivisjon, seier Vindenes Hughes. Julekonsertar Siddis Brass finn stad i Stavanger konserthus førstkomande laurdag. Den tradisjonsrike tevlinga er inndelt i fem divisjonar. Kvart korps framfører eit valfritt program med ei lengde på opptil 25 minutt. Når Siddis Brass er over, byrjar dei lokale korpsa å retta seg inn mot julekonsertar. Fjell Brass skal spela i Blomvåg kyrkje 9. desember og i Foldnes kyrkje 16. desember. Rong Brass vert å høyra i Blomvåg kyrkje 13. desember og i Hjelme kyrkje 16. desember. Dei skal i tillegg ha ein konsert 11. desember der staden ikkje er fastsett. Sotra Brass skal spela i Foldnes kyrkje 9. desember. Men korpsa tek ikkje juleferie når julekonsertane er overstått. Då byrjar oppkøyringa til NM, seier Elisabeth Vindenes Hughes. KYRRE STYVE

12 12 S P O R T Vestnytt tysdag 30. oktober Heller fotb Jakob Venge (til venstre) og Aleksander Steimler Lundekvam var kalde men nøgde under Spekkhoggarcup. Kampen mellom Skjergard og Skogsvåg vart ein fysisk hard kamp. Utrusande målmenn var eit vanleg syn i Spekkhoggarcup, her i oppgjeret mellom Skjergard og Skogsvåg. Det var nesten like mange foreldre som barn på Skogsvåg stadion. Heldigvis var dei på sidelina godt kledd. Aleksander Steimler Lundekvam gjekk ned for telling i kampens siste sekund. Banemannskapa måtte streva for å halda underlaget grønt heller enn kvitt. Men borna på Spekkhoggarcup var nøgde med å spela fotball i kulden. FOTBALL: Det er kaldt, seier Jakob Venge. Han og lagkamerat Aleksander Steimler Lundekvam på Nordre Fjell er akkurat ferdige med kampen mot Nest-Sotra, og står og hutrar i kulden. Det er kaldt, men gøy likevel, seier Aleksander. Kvit bane Kulden skapte visse problem for Skogsvåg IL, som i helga arrangerte Spekkhoggarcup for unge fotballtalent. Natt til laurdag måtte dei til med brøyting av bana på Skogsvåg stadion. Så vart bana salta. Men då dei første kampane gjekk laurdag morgon, lava snøen ned. Gule ballar måtte til for at spelarane skulle sjå kva dei sparka, og forholda låg glitrande til rette for sklitaklingar. Men så

13 Vestnytt tysdag 30. oktober 2012 S P O R T 13 all enn snøball kom sola, og frå tolvtida og utover var banedekket igjen grønt og fint. Kalde bein Søndagen var det framleis kaldt, men det kom ikkje lenger snø. Dermed fekk spelarane kunstgras eller enn snø som underlag. Men kulden gjorde framleis inntrykk. Eg har frose ein god del, seier Aleksander Steimler Lundekvam. I kampen mellom Nest-Sotra og Nordre Fjell, gutar 2004, hadde dei fleste luer og godt med klede. Keeperane hadde endåtil ytterjakker. Og alle kledde på seg under opphalda på innbyttarbenken. Det er kaldt, konstaterer Jakob Venge. Dei står og hutrar etter å ha spelt uavgjort 7-7 mot Nest-Sotra. Me har slått dei mange gonger før, seier Aleksander. Kampen søndag morgon vart særs jamn, med godt spel, langskot i krysset og nerve heilt til siste slutt. Nordre Fjell kom frå 8-1-siger til ein langt vanskelegare kamp mot Nest-Sotra, og var nøgde med innsatsen. Ny målmann Me har spelt fotball i 2-3 år, fortel Jakob. Med god ballkontroll og høgt tempo var det imponerande takter på Skogsvåg stadion. Aleksander Steimler Lundekvam fekk også prøva seg i mål. Førstekeeperen redda eit hardt skot og skada handa, og då måtte Aleksander inn mellom stengene. Den jobben klarte han godt, men også han fekk seg ein smell. Etter først å ha gått ned for teljing i ein takling fekk han ballen i ansiktet. Så støytte eg saman med ein leggbeskyttar, fortel Aleksander. Samanstøyten fann stad i siste spelesekund, og fekk såleis ingen innverknad på kamputfallet. Med ein siger og ein uavgjort byrja Nordre Fjell-gutan å sjå fram mot neste kamp, med håp om å få varmen i seg før avspark. Det er gøyare med fotball enn snøball. Men me har også fått leika litt i snøen denne helga, seier Aleksander Steimler Lundekvam. Kvalfangst Spekkhoggarcup samla 83 lag frå 21 ulike klubbar i Fjell, Sund, Øygarden, Asøy og Bergen. Fotballturneringa er for gutar og jenter i alderen 6-12 år. Cupen har vorte arrangert av Skogsvåg IL kvart år sidan byrjinga av nittitalet. Namnet kjem frå at folk frå Skogsvåg før vart kalla spekkhoggarar, då kvalfangst var Det vart ein jamn og spanande kamp mellom Nordre Fjell og Nest- Sotra. Uavgjort var eit rettferdig resultat. Her er Jakob Venge på veg mot mål. Alle foto: Kyrre Styve svært viktig i lokalsamfunnet. Turneringa laurdag og søndag var avslutta med premieutdeling, og så kunne dei unge talenta koma seg heim og inn i varmen. KYRRE STYVE

14 14 S P O R T Vestnytt tysdag 30. oktober 2012 Går for tre på rad Alexander Jacobsen er offensiv før sin tredje proffkamp. Jeg skal gi alt i ringen, lover bokseren fra Hjelteryggen. Boksing: Lørdag 10. november skal Alexander Jacobsen i proffringen for tredje gang. Kampen går i Helsinki og inngår i det som kalles «Nordic Fight Night». Dette er de mest populære boksestevnene i Norden. Det er gode boksere og tusenvis av tilskuere. Kampene blir også sendt på Viasat 4, sier Jacobsen. Han er ikke i tvil om at kampen om halvannen uke blir den viktigste så langt. Jeg jobber steinhardt om dagen og er på vei mot å komme i min livs form, sier Jacobsen. Finnen Fitim Latifi blir den desidert tøffeste motstanderen i Jacobsens proffkarriere så langt. Han er en solid bokser som egentlig hører hjemme i en tyngre vektklasse enn meg. Lafiti står også med to proff-seire og er i likhet med meg på vei opp og frem. Jeg vet at jeg tar en sjanse her. Det er litt 50/50, men som manageren min Helge Wærøy sier så er det ingen katastrofe om jeg skulle tape mot en såpass god motstander. Man må ta noen sjanser her i livet, sier Jacobsen med et smil. I sin første kamp som proff brukte 24-åringen 50 sekunder på å knocke ut litaueren Aleksandr Radjuks. Den andre proffkampen vant Jacobsen på knockout i andre runde mot Deniss Aleksejevs fra Latvia. Bokseren fra Hjelteryggen tror han har gode muligheter til å ta sin tredje strake proffseier. Latifi har en litt uortodoks stil, men han skal være god for å slå meg. Jeg skal bokse med hjertet, sjelen og en god porsjon med rå muskelkraft, sier Jacobsen. ERIK BENTDAL STØVERUD fotball Old Girls avd 02 Lyngbø - Sund SK 2-6 Sund SK Baune Mathopen Eidsvåg Lyngbø Årstad 5er G13 1 div avd 03 Høst Kvernbit - Hovding 8-2 Lyngbø - Gneist Kvernbit Øystese Norheim Bjarg Sotra SK Nordhordland Lyngbø Bergen Nord Gneist Skjergard Olsvik Hovding G14 1 div avd 02 Høst Vadmyra 1 - Os 2 7er 11-1 Nordhordland - Kvernbit 3-1 Bønes 1 - Brann 0-0 Follese - Sotra Loddefjord 1 - Fana Åsane 1 - Sund SK 14-0 Åsane Loddefjord Brann Bønes Fana Follese Nordhordland Sotra Vadmyra Os 2 7er Kvernbit Sund Sportsklubb G16 1 div Høst Nymark 1 - Osterøy /Fotlandsvåg 0-8 Askøy 1 - Sotra Sandvi /Varegg 1 - Nordhordland Os 1 - Askøy Nordhordland 1 - Brann 2-8 Osterøy /Fotland - Sand /Varegg Os Fyllingsdalen Nordhordland Tertnes Sotra Voss Askøy Nymark Brann Sandvik /Varegg Fana Osterøy /Fotland J13 1 div avd 02 Høst Fana 1 - Bønes Bønes 2 - Arna-Bjørnar Kringlebotn - Sotra 2-0 Nordre Fjell - Askøy 3-5 Fana Askøy Kringlebotn Tertnes Nordhordland Nordre Fjell Bønes Mathopen Vadmyra Sotra Arna-Bjørnar J14 1 div avd 02 Høst Os - Hetlevik 1-1 Lyngbø - Nore Neset 6-0 Arna-Bjørnar 1 - Åsane 9-0 Bergen Nord /Hovding 2 - Sotra 1-2 Hetlevik - Sandviken 8-0 Stord 2 - Os 1-3 Arna-Bjørnar Os Hetlevik Lyngbø Sotra Åsane Bg Nord /Hovdi Sandviken Stord Nore Neset J16 1 div Høst Fyllingsdalen 1 - Arna-Bjørnar Varegg /Sandviken 1 - Trott Gneist 2 - Stord /Solid Gneist 1 - Åsane Sund Sportsklubb - Gneist Stord /Solid 1 - Bg Nord /Hovding 16-0 Arna-Bjørnar 1 - Gneist Åsane 1 - Varegg /Sandviken Arna-Bjørnar Follese Sund Sportsklubb Åsane Fyllingsdalen Hetlevik Trott Varegg /Sandvik Gneist Stord /Solid Gneist Bg N /Hovding G13 2 div avd 01 Høst Osterøy - Sotra Sportsklubb Søreide - Vadmyra 1-6 Sotra SK Osterøy Odda Voss Vadmyra Søreide Åsane Gutter Bergen Nord G13 2 div avd 03 Høst Nordre Holsnøy IL - Bergen Nord Sædalen /Kringlebotn 2 - Gneist Sund /Sko/Tel - Nordre Fjell 1-3 Gneist Hundv /Aus/Sel Nordre Fjell Sund/Skog/Telav Sædalen /Kringle Arna-Bjørnar Bergen Nord Nordre Holsnøy IL G13 2 div avd 04 Høst Loddefjord 2 - Minde Fana 3 - Ask 8-2 V-Askøy /Apollo 2 - Nest-Sotra Minde Fana Bjarg V-Askøy /Apollo Loddefjord Nest-Sotra Ask G13 2 div avd 05 Høst Nest-Sotra 2 - Nordsiden-Askøy 3-2 Nest-Sotra Os Smørås Djerv /Nordnes Sandviken Nordsiden-Askøy Bjarg G13 2 div avd 06 Høst Fyllingsdalen 2 - Tertnes Voss 1 - Åsane Hausvik - Sotra SK Hausvik Fyllingsdalen Voss Tertnes Fana Åsane Sotra SK G14 2 div avd 03 Høst Bønes 2 - Granvin 7er 5-4 Sotra SK - Arna-Bjørnar Dale /Vaksdal - Gneist Nymark Sotra Sportsklubb Arna-Bjørnar Loddefjord Hausvik Nest-Sotra Bønes Voss Dale /Vaksdal Granvin 7er Gneist G14 2 div avd 04 Høst Gneist 4 - Søreide Austevoll /Selbjørn - Follese Erdal - Smørås 2-3 Sotra 2 - Skjergard 4-2 Nymark 2 - Askøy Søreide Austevoll /Selbjørn Gneist Nymark Follese Smørås Askøy Sotra Skjergard Erdal G16 2 div avd 01 Høst Nordre Fjell - Stord Smørås - Fyllingsdalen Bremnes Nest-Sotra Stord Baune 1 / Trane Fyllingsdalen Nordre Fjell Arna-Bjørnar Smørås Djerv J13 2 div avd 01 Høst Masfjord / Gulen - Mathopen Skjergard - Smørås Mathopen 2 - Hordabø 7-0 Bergen N /Hovd Follese V-Askøy /N/Apo Bønes Varegg Mathopen Smørås Masfjord / Gulen Skjergard Hordabø Radøy/Manger J16 2 div avd 01 Høst Askøy - Gneist Baune - Nordre Fjell 0-0 Tertnes Varegg /Sandvi Kalandseid /Søftel Olsvik /Kjøkkelvik V-Askøy /Apollo/N Baune Askøy Gneist Nordre Fjell J19 2 div avd 01 Høst Nymark - Dale 7er 9-1 Sotra - Loddefjord Fotlandsvåg /Osterøy - Flaktveit 2-0 Nymark - V-Askøy /Erdal/Askøy Nymark Loddefjord N /Eikanger/Kver V-Ask /Erdal/As Fotland/Osterøy Sotra Dale 7er Flaktveit Frøya Masfjord 7er G16 3 div avd 01 Nordhordland 2 - Tertnes Tertnes 2 - Os Fana 2 - Nordhordland Nordhordland Tertnes Os Fana Nymark Askøy Loddefjord Sotra Bønes G16 3 div avd 06 Mathopen - Apollo /Vestsiden 4-6 Nordre Fjell - Sund Sportsklubb Sund Sportsklubb 2 - Gneist Apollo /Vestsiden - Sotra SK Ask 1 - Fyllingsdalen Gneist Ask Fyllingsdalen Sotra SK Sund SK Bergen Nord Hetlevik Mathopen Apollo /Vestsiden Nordre Fjell G16 3 div avd 08 Ask 2 7er - Fyllingsdalen Askøy 3 - Gneist Austevoll 2 7er - Ask 2 7er 4-7 Skjergard - Fana Fyllingsdalen 6 - Nymark Skjergard Ask 2 7er Fyllingsdalen Austevoll 2 7er Bjarg Fana Gneist Nymark Sotra SK Askøy G19 3 div avd 01 Høst Sotra - Bergen Nord Gneist 3 - Sotra 3-3 Fana 3 - Kjøkkelvik /Olsvik Øystese/Norheim Gneist Vadmyra Sotra Kjøkkelvik /Olsvik Hetlevik Bergen Nord Fana Loddefjord G19 3 div avd 02 Høst Trane - Smørås Kvernbit /N Holsnøy - N Fjell 1-2 Trott Nordre Fjell Erdal Trane Smørås Kvernbit/N Holsn Lyngbø Gneist Djerv G19 3 div avd 03 Høst Åsane Fotball - Radøy/Manger 3-2 Radøy/Manger - Arna-Bjørnar 3-1 Åsane Fotball Gutter - Minde Skjergard - Follese 5-2 N-Askøy /V/Apollo - Oste /Fotlands 3-8 Minde Osterøy /Fotland Skjergard Arna-Bjørnar Follese Radøy/Manger Åsane Gutter N-Askøy /V/Apollo Eidsvåg Eikanger J16 3 div avd 01 Bjørgum - Rosendal Ask - Harding 0-8 Austevoll /Selbjørn Ørnar Rosendal Sotra Smørås Harding Fana Søre Neset Bjørgum Ask J14 7er avd 01 Høst Gulen - Mathopen Nest-Sotra - Dale 7er 1-2 Mathopen Dale 7er Lindås Nest-Sotra Gulen J14 7er avd 02 Høst Mathopen 2 - Varegg Sund /Skogs 7er Varegg Bjørgum Mathopen Flaktveit Skjergard 7er J16 7er Hausvik - Fri 1-11 Jondal - Smørås Inter Bergen - Sund SK 1-19 Sund Sportsklubb Jondal Strand-Ulv Smørås Samnanger Fri Hausvik Inter Bergen

15 Vestnytt tysdag 30. oktober 2012 S P O R T 15 Steffen Lie Skålevik var en konstant trussel i NM-finalen. Her er spissen i duell med Rosenborg-kaptein Mikal Bjørnstad. Alle foto: Erik Bentdal Støverud Brann-juniorene tapte cupfinalen: Skuffede sølvgutter Sølv er nederlag, konkluderer Øystein Øvretveit. Lørdag var han med å tape sin andre juniorfinale på rad mot Rosenborg. Fotball, NM-FINALE GUTTER 19: Brann... 2 (1) Rosenborg... 2 (1) (3-5 etter straffekonkurranse) Brann stadion, lørdag 27.oktober Mål: 0-1: Robin Bjørnholm (14. min.) 1-1: Steffen Lie Skålevik (36. min.) 1-2: Martin Lundal (60. min.) 2-2: Jonas Grønner (63.min) Dommer: Espen Grønner, Haslum IL Gult kort: Kristoffer Barmen (Brann) Branns ( ): Øystein Øvretveit Ståle Tveit, Jonas Grønner (Hans- Christian Nysæther fra 96. min.), Henrik Gjesdal, Andreas Vindheim Kjetil Kalve (Kristoffer Larsen fra 89. min.), Eirik Birkelund (Per-Christian Tang Pedersen fra 96. min.), Kristoffer Barmen, Kasper Skaanes (Morten Kvist fra 83. min.) Bård Finne Steffen Lie Skålevik Fotball: I fjor måtte Øystein Øvretveit og de andre Brannjuniorene se at Rosenborg vant NM-gull på overtid. I år tok trønderne tittelen etter å ha vunnet straffesparkkonkurransen på Brann Stadion. Det er små marginer. Våre antatt sikreste kort på straffer var enten blitt byttet ut eller slet med krampe i bena. Rosenborg var best da det gjaldt som mest, erkjenner keeperen fra Telavåg. I søkelyset Sotra-guttene var med på å prege kampen som ble sendt direkte på NRK. Steffen Lie Skålevik scoret 1-1-målet i første omgang. Øystein Øvretveit vartet opp med flere solide redninger. Det hjalp ikke. Brann måtte gi tapt for Rosenborg i straffesparkkonkurransen. Både Øvretveit og Skålevik startet lørdagens NM-finale i gutter 19-klassen på Brann Stadion. Per-Christian Tang Pedersen fikk spille andre ekstraomgang. Brann-gjengen var svært skuffet etter kampen. Å tape NM-gullet på en straffesparkkonkurranse er så kjipt som det kan få blitt. Det var en jevn kamp. Det er vår egen feil at vi ikke klarte å avgjøre i løpet av 90 minutter, sier Skålevik. På rett sted 19-åringen fra Liaskjæret skulle svært gjerne avsluttet juniorkarrieren med NM-gull. Det er en utrolig fin erfaring å ta med seg, men synd det skulle ende slik. Jeg er greit fornøyd med egen innsats. Dessverre slurvet vi litt for mye i avgjørende situasjoner. Vi fikk noen dumme overganger i mot etter å ha mistet ballen. Vi hadde også flere gode muligheter til å avgjøre til vår fordel i løpet av kampen, sier Skålevik. Robin Bjørnholm-Jatta ga Rosenborg ledelsen i det 14. minutt etter at Kristoffer Barmen mistet ballen på egen banehalvdel. I det 36. minutt utlignet Steffen Lie Skålevik med et vakkert hodestøt etter corner. Jeg fikk stå umarkert i feltet på de tre første cornerne våre. Jeg ga beskjed om dette til Eirik Birkelund. Han slo et perfekt innlegg som endte rett på hodet mitt, sier måljegeren fra Sotra. 1-1 stod seg til pause. Da det var spilt en time av cupfinalen gikk Rosenborg opp til 2-1. Målscorer var Martin Lundal. Tre minutter senere skapte Jonas Grønner ballanse i regnskapet på ny. Også denne Brann-scoringen kom etter en god corner. Ingen av lagene klarte å få ballen i mål i løpet av den siste snaue halvtimen av ordinær tid. Det ble heller ikke scoringer i ekstraomgangene. Dermed måtte kampen avgjøres på straffespark. Straffedrama Kristoffer Barmen åpnet straffesparkkonkurransen med å sette ballen sikkert i mål. Rosenborgkeeper Jacob Storevik var ikke dårligere da han sendte den første RBK-straffen i nettet bak Øystein Øvretveit. Hans-Christian Nysæter og Andreas Vindheim bommet på Brann-trener Helge Nilsen tok cupfinaletapet med fatning. Branns andre og tredje straffe. Daniel Kvande og Alexander Sørloth scoret på nummer to og tre for Rosenborg. Henrik Gjesdal måtte score for at Brann skulle ha håp om å slå tilbake. Det gjorde han ikke og Rosenborg vant cupfinalen. Brann-keeper Øystein Øvretveit var langt nede rett etter kampslutt. Selvfølgelig er jeg skuffet. I en straffesparkkonkurranse er det slik at det laget som er sterkest mentalt som oftest vinner. I dag var det ikke oss. Jeg valgte rett side hver gang, men straffesparkene fra Rosenborg-spillerne var harde og velplasserte, sier 18-åringen Øystein Øvretveit var langt nede etter at Brann tapte straffesparkkonkurransen. fra Telavåg. Brann-trener Helge Nilsen fra Skoge tok finaletapet med fatning. Det er alltid kjipt å tape fotballkamper. Vi er skuffet. Det var en jevn og tett kamp. Vi stresset litt i starten, men jeg følte vi var hakket bedre enn Rosenborg totalt sett. All ære til guttene. Dette er en god ting å ha med seg i erfaringsbanken. Selv om det bare ble sølv, sier Nilsen. ERIK BENTDAL STØVERUD

16 16 S P O R T Vestnytt tysdag 30. oktober 2012 Bjørn Tore Kronen Taranger gjekk hardast ut frå start, men like bak kom Bjarte Eikanger, som kom seg forbi lagkameraten før mål. Alle foto: Kyrre Styve Tøffe sotrastrilar og raske fanastrilar Når det er bikkjekaldt, gjeld det å springa raskt. Resultata tyder på at dei frå Fana fraus mest under Glesværløpet. LØP: Vinden blas gjennom marg og bein på Glesvær søndag. Det hindra likevel ikkje dei største tøffingane i å stilla i kondomdressar eller endå mindre tekstilar. Rundt åtti deltakarar trassa kulden og la ut på dei 4,5 kilometerane. Det har vore sol under Glesværløpet fleire gonger før, konstaterer søstrene Sofie (10) og Birgitte Hagenes. Slo foreldra Sol var det definitivt ikkje denne søndagen. Men søstrene Hagenes satsa på å halda varmen. Me har vore med før, men dette er første gongen me spring på tid, seier Sofie. Foreldra våre er og med, men dei skal gå, seier Birgitte. Betyr det at de er sprekare enn foreldra dykkar? Ja, det er me, smiler Birgitte. Dette er tiande gongen Glesværløpet går av stabelen, og rundt åtti deltakarar starta frå kaien ved kafeen. Dei måtte hutra seg gjennom løypa bort på Vollen, ned til industriområdet i Porsvika, forbi skulen og så rundt og ned att til kaien på Glesvær. Sjølv om brorparten av deltakarane var lokale heltar, var teten i seniorklassen dominert av fanastrilar. Ungt fartsfantom Barte Eikanger og Bjørn Tore Kronen Taranger gjekk hardt ut i medvinden på kaien. Lenger ute i løypa var det meir motvind og seigt underlag, og Bjarte Eikanger hadde mest krefter mot slutten og slo lagrivalen med nokre små sekund. Håkon Landro tok tredjeplassen. Men den som imponerte mest av alle, var ei 13 år gamal jente med løpserfaring frå Storbritannia. Det var veldig gøy, seier Esther Zijerveld. Ho kom i mål på rundt tjue minutt, ei svært sterk tid for ei ung jente i ei tung 4,5 kilometersløype. Ho deltok i Glesværløpet for første gong, og var suverent kjappast av alle i barne/juniorklassen. Det var ikkje tungt, seier ho. Tempoet og stilen inn mot mål vitna nettopp om at det ikkje var veldig tungt for Esther. Ho lot seg dessutan ikkje plaga av temperaturen. Det var ikkje kaldt heller, seier ho. Skattejakt Det var turklassen som samla flest deltakarar. Her var det alt frå folk som småjogga til dei som lunta avgårde med små barn langs sida eller i barnevogn. Desse hadde vet til å kle seg langt betre enn dei i konkurranseklassen. For dei som ville krydra runden med ekstra aktivitet, var det tilbod om geocaching. Med medbrakt eller lånt GPS kunne dei leita seg fram til to skattar langs løypa. Slik leiting hadde ikkje Fana-folka tid til. Vinnar Bjarte Eikanger fossa inn til tida 15.47, atten fattige sekund bak løyperekorden til Sander Sekkingstad Terum frå I kvinneklassen står framleis rekorden Inger Johanne Klokseth sette for fire år sidan, Kvinevinnar Cecilie Landro klarte ikkje å tukta denne, men tukta til gjengjeld sin eigen far, Audun Landro. Men i tillegg til dei offisielle tidene, satte mange rekord i følgjande disiplin: Å få på seg tjukke klede så raskt som mogeleg etter målgang. KYRRE STYVE Dei minste som sprang på tid haldt eit imponerande tempo frå start til mål. Sofie (til venstre) og Birgitte Hagenes sprang Glesværløpet for første gong.

17 I KURS I BÅT I KJØP/SAL I BUSTAD I ARBEID I HELSE I DIVERSE RUBRIKK LOKALE arbeid tomt lokale til leige helse Trenger du takst av din bolig/eiendom? Din lokale takstmann på Sotra. Byggmester/Takstingeniør Odd Vallestad. Kontakt oss på Tlf Trenger du takst av bolig eller eiendom? Ring takstmann Kjell Erik Bjorheim. Tlf / rehabilitering av skorsteiner. Sentral godkjenning. Tlf Litausk pris-norsk kvalitet Utfører diverse bygningsjobber som: Flislegging, gipslegging, gulvlegging, trevirke, konstruksjoner, vindu og dørmontering, malingsarbeid innvending/ utvending og taklegging Tlf SOLBAKK TRANSPORT Lastebil m/ 3 vegs tipp, kran og grabb, ledig for oppdrag. Levering av alle typer masser. Tlf / bygging av kaier sjøtransp., tot.lev. av flytebrygger. Slep og forankr. utføres. Tlf / Skan asfalt utfører asfaltering Fagmessig til konkurransedyktige priser. Gode referanser. Fagbrev. Uforpliktende befaring. Tlf / Kjøkkenlakkering Interiørlakkering Tlf / Trenger du hjelp til alt av skogsarbeid, alt av hagestell, graving, muring og snekring? Ta kontakt med oss. Har også utleie av div redskap/ minigraver. Gratis befaring. Tlf / Bosshenting.no Vi rydder og henter boss, rot og skrot med varebil og tilhenger. Gjør det enkelt! Du peker vi bærer. Tlf Faglært norsk maler utfører det meste i malerfaget. Innvendig sparkling, tapetsering, maling og utvendige malerarbeid. Rimelig stillas. Fast pris. Pensjonistrabatt. Tlf Lunde. sylwia vaskebyrå Vask av hus, leil. og kontor. Tlf / Vedlikeholdsarbeid klipping av hekk, beplanting, stell av plen, beskjæring av trær, graving, utleie av minigraver, snekring. Tlf fagrenhold Hjemmehjelptjenester. Erfaring fra helsevesenet. Vask av hus, leil. og kontor. Hovedrengjøring og byggvask. Kontakt Marion på Tlf Boring Sprengning Annonsebestilling via: tlf BYGgE KLAR NAUSTTOMT nausttomt i regulert område med vei til tomtegrensen. Tofterøy i Sund prisantydning kr. 400,000.- Tlf Graving kurs Sotra Transport bil 1x50 annonser 2012, farger Åsnipa 44, 5357 Fjell Tlf: / RUBRIKK: KVALITET UTVALG Vi Er GODE En av norges PRISER ledende TYSSE forhandlere. FISKE Ta kontakt med TYSSE-spesialisten Sartor Storsenter Said, mob Tlf Vi Er En av norges ledende TYSSE forhandlere. KVALITET UTVALG GODE PRISER FISKE Ta kontakt med TYSSE-spesialisten Said, mob Sartor Storsenter Vi Er Tlf. En av 56 norges ledende 50 TYSSE forhandlere. varmepumpe Daikin Sanyo Mitsubishi autorisert forhandler Tlf Ta kontakt med TYSSE-spesialisten Said, mob VARMEPUMPE Vi Ring Er En av oss norges for gode ledende tilbud TYSSE på forhandlere. varmepumper over og 80 air mod. condition. å velge i mellom. Tlf Nipedalen 37, 5164 Laksevåg Ta kontakt med TYSSE-spesialisten Said, mob Vi Er En av norges ledende TYSSE forhandlere. Mørkekjøringsesongen er snart i gang. Ta kontakt for påmelding. Ta kontakt på , eller gå inn på førerkort klasse b Alt inkludert. 30 undervisningstimer kr ,- E-post: Ta kontakt med TYSSE-spesialisten bustad Sartor Sotra-Bergen Said, Storsenter mob Sartor Storsenter Tlf Tlf. 283 / Tlf Frittstående 3 roms leil Førerkort kl. BE Skogestranda 00 Sund ledig rimeligst på Sotra og i Bergen, snarlig eller etter avtale. lav strykprosent. 1/2 pris for Leie pr. mnd kr. 8500,- + strøm. Vi Er En av norges ledende lastsikringskurs ut året kr. 600,- Dep. kr ,- TYSSE forhandlere. Irgens Trafikkskole man-fre Ikke dyr eller røyk. kl lør Tlf / Tlf KVALITET 13 30/ UTVALG Leil. til leie KVALITET i Sund Vest. UTVALG GODE PRISER stroppekurs g11 Oppstart 5/11 hos Gantic på Ågotnes. For mer info se Ta kontakt med TYSSE-spesialisten Tlf Said, / 455 mob FYSIOTERAPEUT NATURTE- RAPEUT margaret luke Jeg har god erfaring med nakke, skulder, ryggplager, aromaterapi-massasje, fotsoneterapi, akupunktur, healing og fot-pleie. Tlf Shellstasjon, 2 etg. Fysioterapeutane Sartor Vi har nå ingen ventetid. Henvisning fra lege ikke nødvendig. Trykkbølgebehandling. Åpent ettermiddager/kveld. Tlf Autorisert fotterapeut tilstede på Tednebakkane omsorgsenter hver tirsdag og onsdag. Timebestilling på urtemakeriet på Algrøy Trafikalt KVALITET grunnkurs UTVALG Nybakt brød KVALITET fra vedfyrt UTVALG Minigraver 2 tonn, gravemaskin kampanjetilbud. Før kr bakerovn. Leverer diverse 8 tonn, selvlastende trillebår, vibroplate, Tlf Vi GODE Er En av PRISER norges ledende GODE nå kr. 590,- ved Sartor Senter. bakervarer og catering Vi PRISER med Er En av norges containere, ledende henger til biltransport, Vi Er En av norges ledende TYSSE forhandlere. TYSSE forhandlere. henger med skap, henger til Påmelding: irgens-trafikkskole.no økologiske råvarer til lag og TYSSE forhandlere. maskintransport. solariumutleie selskaper Åpent hver lørdag Leverer stein, jord, sand, singel og bark. B-P-S Solutleie. Tlf. mand. - fred. kl kl Ring Reidar: Vi tilbyr 12-rørs solhimler eller Lørd. kl Tlf eller Birthe: solseng med god kvalitet fritt Tlf / levert Sotra og Øygarden. Tlf FRITID Fjellkvann Helse catering og Velvære Ta kontakt med TYSSE-spesialisten Ta kontakt Shellstasjonen med TYSSE-spesialisten v/ Sartor Senter Said, mob Said, Aromamassasje, mob rygg- og leddplager, akupunktur mot forkjølelse og influensa, GLESVÆR 00 KAFE & CATERING fotpleie, ki-terapi, urtete, naturmedisin med mer. Vi Er En av norges Koldtbord, ledende snitter, Vi Er Pensjonistpriser. En av norges ledende fjellkvann.no TYSSE forhandlere. selskapsmat, gryterettar TYSSE Tlf. 40 forhandlere tapas, kaker. Selskapslokaler. Tlf mob kjøp/ sal Leige kr. 7000,- GODE pr. mnd. PRISER Dep. kr. 7000,-. Tlf Jacobsen gjenvinning & demontering kjøper alt i jern og metall og RONG Ta kontakt med TYSSE-spesialisten Ta kontakt kabel med nedskjæring TYSSE-spesialisten av skrapjern. mob. Vi har salg 25 av 86snøfresere. Alt innan vintervedlikeholds- Said, mob CATERING AS Said, båt Snitter, koldtbord, utstyr. Samt styling, hardtopper, lysbøyler, arbeidslys og SOTRA BIL OG MC-SKOLE varmmat, baguetter, Tilbyr følgende kurs: koldttallerken. bilinnredning. Vi holder til i Trafikalt grunnkurs med oppstart: 05/11-12 Sartor og 10/12-12 Storsenter Båtplasser. Sartor Næringslokaler. Storsenter Tlf Kausland. Ring for info. på møvik kai har vi gamle bygget til Sund Auto på Vi har mørkedemonstrasjon Vi Er En av norges ledende Vi Er En av norges ledende Vi Er En av norges ledende Tlf. Salg av avgiftsfri diesel til båter Tlf Tirsdager frem til TYSSE Mars forhandlere Tlf TYSSE forhandlere. TYSSE forhandlere. Mc-kurs 08/11-12 du handler og 06/ trygt hos oss. Møvik Næringspark AS Øygarden Transport og Maskin Se vår hjemmeside over 80 mod. for mer å velge i mellom. Tlf Mindre oppdrag- sprenging og informasjon: graving. Salg av stein, veigrus, eller kontakt Pga. stor etterspørsel og KOLDTBORD m/hjemmebakt Tlf , Lenes Bakeri & catering bruktbåter etterlyses! singel og jord Tlf økende aktivitet, trenger vi ass. brød Pr. kuvert 165,- bruktbåter. Pris kr. 300 til 6 LUXUSSNITTER kr. 17,- Mercedes C 220 TD HVIT DAME 15 pers. kr. 300,- mill. kontakt oss snarest på stasjonsvogn til salgs. Ta kontakt med TYSSE-spesialisten mail eller tlf Ta kontakt med TYSSE-spesialisten Ta kontakt med TYSSE-spesialisten Gratis tilkjøring etter avtale. Eu-godkjent t.o.m trefelling/ved Said, mob Said, mob Said, mob Best. på tlf / 98-modell. Pris kr ,- Tlf / Trefelling. GunstiGe Raskt og effektivt. Tlf priser 829 på FRITID strøkasser! Vi Er En av norges ledende Vi Er En av norges ledende TYSSE forhandlere. Din Båtpartner TYSSE forhandlere. du handler trygt Båt: Askeladden, B River, Silver, Silver, Driver, Urai hos oss. Catering Driver, 5 sekker over tørr 80 bjørkeved mod. å velge i mellom. Quicksilver og og Valiant. over 80 mod. å velge i på mellom. Landro Motor: Mercruiser, Mercury, Mercruiser, Suzuki, Mercury, Volvo Suzuki, Penta kun kr. 200,-!!! Volvo Penta Thailandsk mat Varmmat & koldtbord Luksussnitter kr. 17,- BÅTSALG-UTSTYR-VERKSTED Norsk koldtbord BÅTSALG-UTSTYR-VERKSTED Litlebergen, 5918 Frekhaug For alle anledninger Tlf. Skarholmen Tlf Litlebergen, T T Tlf Frekhaug 10 tlf: / Tlf. 5 web. urai-catering.no wwww.fritidsbaat.no Ta kontakt med TYSSE-spesialisten Tlf Ta kontakt 10 med TYSSE-spesialisten Said, mob Said, mob Kulda kommer snikende.. Kontorlokaler sentralt på Straume til leie ta kontakt med Straume Eiendomsselskap AS Tlf Samfunnshuset i Landro. Flotte selskapslokaler med scene. Moderne kjøkken. Kurs & konferanser. Tlf diverse w Vi Er En av norges ledende TYSSE forhandlere. BÅT BÅT liftutleie på ågotnes Tilhenger - lift 12 m, 15 m og 17 m. Sakselift 7,5 m. G. Brekstads Liftutleie, Tlf minigraver 2,5 t. og 8 tonn gravemaskin samt beltetrillebår og 15m lift til leige. Utfører og mindre grave og betongarbeid/mur. Tlf Vi Er En av norges ledende TYSSE forhandlere. EMV AS hjelper deg gjerne med gravearbeid eller det du trenger til tomt + hagearbeid. vest markiser Tid for innvendig solavskjerming. Opptil 15% på solfilm/ persienner/lamellgardiner. Hurtig levering. Tlf Kjøp og salg av jern & metall Nedskjæring av skrapjern. Tar det meste av transport oppdrag. Tar også gravejobber. utleie av boss containere. Ring for en hyggelig samtale Tlf / Rubrikkannonse inntil 6 linjer: 1 innrykk kr. 80,- inkl. mva. 3 innrykk kr. 200,- inkl. mva. Ta kontakt med TYSSE-spesialisten Said, mob Ta kontakt med TYSSE-spesialisten Said, mob Ta kontakt med TYSSE-spesialisten Said, mob Følgjande innrykk kr. 60,- inkl. mva. Ekstra linjer kr. 10,-. For bedriftar kjem mva. 25% i tillegg.

18 I DIN LOK ALE FAGGUIDE i REGIONEN I YRKESLISTA rørleggere hus VVS-Fag a/s Rørlegger med lager og kontor i Midtstegen Skogsvåg. Tlf Johnsen Taksering MNTF. Risøy Bygg AS Midtstegen 5382 Skogsvåg Midtstegen, 5382 Skogsvåg Tlf: Tlf. Fax: Mob: Web: Fax Mob Din lokale takstmann NYBYGG / PÅBYGG REHABILITERING VERDITAKST PÅ BOLIG TILSTANDSRAPPORT PÅ BOLIG 12 års erfaring Boligtaksering Boligsalgsrapportering Tlf mobil Smålonane 2, 5353 Straume tlf E-post: Web: johnsen-taksering.com murmester artorvv vvss SSartor Sartor vvs Trenger du rørlegger ring oss først! GODKJENT rørleggerfirma GODKJENT rørleggerfirma HP HP Senter Malerforretning AS HILLEREN PROSJEKTERING AS Torsvikhøgda, 5337 Rong HILLEREN PROSJEKTERING AS Ekrhovdvegen Kolltveit GODKJENT rørleggerfirma Alt innen maling, tapetsering og gulvlegging Tlf Allere de 5 tomte r er re serv ert Allere de 5 tomte r er re serv ert Tlf: Fax: Tlf NYDELIGE UTSIKTSTOMTER NYDELIGE UTSIKTSTOMTER epost: PÅ SOTRA PÅ SOTRA Eneboliger skal bygges på Sotras fineste utsiktstomter. Eneboliger skal bygges på Sotras fineste utsiktstomter. Store, solrike eiendommer med panoramautsikt motsolrike eiendommer med panoramautsikt mot Store, sjø og innseilingen til Bergen. Gangavstand til butikk, sjø og innseilingen til Bergen. Gangavstand til butikk, skole m.m. Beliggenhet Kleppe i Sund Kommune. skole m.m. Beliggenhet Kleppe i Sund Kommune. Autorisert rørleggerfirma med butikk: 5346 Ågotnes Tlf Fax Laksevåg: Rørlegger: Vakttelefon: FAGBUTIKKEN FOR badegleder Byggmester firma med egen arkitektavdeling Murmester Murmester PER RUNE FJELL Per Rune Fjell a/s velg et av våre Hilleren Hus, eller la oss tegne ditt hus etter eget ønske. velg et av våre Hilleren Hus, eller la oss tegne ditt hus etter eget ønske. Kontakt oss på tlf , faks: elleross på tlf , faks: eller Kontakt e-post: e-post: Kontakt oss på tlf: Gamle Vindenesveien , 5363Ågotnes Ågotnes Vindenes, Mob: e-post: Tlf./Fax Mob Alt i mur, puss og flisearbeid Montering av rør i eldre piper Pussing av betong-grunnmurer Alt i mur, puss og flisearbeid varmepumpe 5353 Straume Tlf Mob NåR KvAlITET og SERvIcE TEllER UTFøRER AlT INNEN vvs - RøRlEGGING NYbYGG, REHAbIlITERING, INdUSTRI Vi utfører alle typer rørlegger og elektroinstallasjon taksering i bolig og kontor Bergen Byggtaksering AS Torsbygg As ingeniør Ta kontakt på eller FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET Varmepumper og Aircondition. Kjøling til serverrom. Vi leverer god service og kvalitet. Fjæreidevegen 144, 5360 Kolltveit tlf: Vi utfører alle typer rørlegger og elektroinstallasjoner i boligtyper og kontor Vi utfører alle rørlegger og Ta kontakt på bolig eller elektroinstallasjoneri og kontor Ta kontakt på eller Vi tilbyr taksering innen: Næringsbygg Industri Eiendom O. J. Brochs gt 16 A 5006 Bergen Tlf Epost byggmesterfirma Tegning Nybygg Rehab Tlf Ågotnes - - det blir som avtalt glassmestere Temahuset, Straume Tlf GLASSMESTEREN Sartor Bygg as PÅ SOTRA Idrettsvegen 103, Straume Næringspark Tlf Arealplanlegging Prosjektadministrasjon Bygge-/delesøknad Tegning Nybygg Restaurering Tlf alt innen glass reparasjoner Tlf Faks E-postadresse:

19 Vi gratu boligby I DIN LOK ALE FAGGUIDE i REGIONEN I ToTaLenTreprenør 1x50 rubrikk A/S SARTOR A/S 5162 Damsgårdsvei 145, Laksevåg BILOPPRETTING Tlf elektroservice Trenger du elektriker? Utført grunnarbeidene Prøv oss! Sentralbord: Tlf bilverksted Alt innen BILSKADER BILSERVICE Vi utfører service og El. inst. Bjarne Sjøvold AS EU Vi utfører reparasjoner og service på Kontroll alle bilmerker E L E K T R O -din el-kontakt EU Kontroll Tlf VEST Chip Tuning Idrettsvegen 126, 5353 Straume sartorbiloppretting.no Man-Tors Man Man- -fre: fre: Fre DITT BILVERKSTED DITT BILVERKSTED Tlf: Mob: Kvartside dataservice A/S A/S SAR BILOPPRETTING Installasjon og butikk Kolltveit Kai, 5353 Straume Ågotnes Tlf / Tlf ALt INNEN BILSKADER Tlf BILOPPR Tlf Utført malerarbeid Idrettsvegen 126, 5353 Straume sartorbiloppretting.no Når du trenger elektriker Nesttun Regnskapsservice AS Nesttunveien 109 vaskeri vikartjenester Alle typer vask for Instebø & torgersen As TOR Nesttun A/S A/S SAR 5221 industri, hotell og privat BILOPPRETTING F.L.K.BIL A/S Sollien 15, 5096 Bergen Tlf Arbeidstøy Hverdagsvask Finvask T: Skogsåg e-post: Kausland Tlf Mob ALt INNEN BILLAKKERING - vi kan bil! Tlf Service på alle bilmerker. Aut. bilverksted Idrettsvegen 126, 5353 Straume sartorbiloppretting.no Deres ref. stillasutleie A/S A/S SARTOR BILOPPRETTING Stillasutleie på Ågotnes Nytt fasadestillas på henger -Montering av stillas -Vask av fasader -Drenering av overvann & Kummer, drensrør, overvannsrør, rister -Grusing av veier DITT BILVERKSTED sartorbiloppretting.no A/S A/S SARTOR Postboks 30, 5331 Rong decor DITT BILVERKSTED Yrkeslisten Tlf Alt innen bilglass Idrettsvegen 126, 5353 Straume Tlf Idrettsvegen 126, 5353 Straume sartorbiloppretting.no Utført sanitæranlegg ELEKTRO E-post: Betal når det passer deg passer deg Bil- og båtservice MECAKortet Kortet Besøksadresse MECA Marviksveien 105, Kristiansand Chip Tuning Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Åpningstider Besøksadresse Telefon Marviksveien 105, Kristiansand Man-Tors Idrettsveien 128, Straume / 30/ Idrettsveien 128, Straume Telefon Åpningstider Fre Opningstider Opningstider Når du trenger elektriker Tlf Fax VESTGAR Alt innen BILGLASS BILLAKKERING Bil- og båtservice Betal når det Installasjon og butikk Ågotnes Tlf Bjarne Sjøvold AS VESTGAR Alt innen reparasjoner på alle bilmerker. DITT LOKALE BILVERKSTED reparasjoner på alle bilmerker. Vi reparasjoner ogkr service på alle bilmerker utfører Hjulstillingskontroll 1.250,Hjulstillingskontroll Kr 1.250,Arkitekt DITT LOKALE BILVERKSTED (vi (vihar harnytt nytt3d 3D apparat) apparat) El. inst. Tlf Levert og montert ventilasjonsanlegg A/S A/S SARTOR BILOPPRETTING bilglass Ditt lokale Bilverksted Ditt lokale Bilverksted Vi utfører service og Utført elektroarbeid Tlf A/S A/S SARTOR BILOPPRETTING Ta kontakt for tilbud: Eivind tlf ALt INNEN BILGLASS Tlf Sotras største karosseri Alt innen bilskade Sotra Øygarden Askøy Bergen Haugesund Stavanger Oslo billakkering Alt innen Vår ref. Temahuset, 5353 Straume Alt innen Erik bilglass Thormodsen Alt innen lakkering Gratis taksering Vi ordner med forsikring Avis leiebilstasjon Ditt bemanningsbyrå i Region Vest. tlf Idrettsvegen 126, 5353 Straume sartorbiloppretting.no Adr. Idrettsvege Straume Nærin Tlf Ledig for nye oppdrag? Prøv yrkeslista i Vestnytt Med vennlig hilsen Erik Thormodsen Klimateknikk AS For bestilling av plass på yrkeslista, kontakt Nga på tlf eller

20 00 el lefon: 053 t. m/kort på nettstedet. 35 el re sesarmeen: ANNONSAR lefon: 053 n: el r: Givertelefoner sesarmeen: an as: Givertelefoner (i nettbank: Røde ) Norges Kors: an n: 211 øde Kors: mer: dbølge Sri Lanka ) Flyktningrådet: 700 Konto 15 (nett-/telegiro: ) Givertelefoner øde Kors: ge: Redd Barna: ) (i nettbank: ) Du kan bet. m/kort på nettstedet. ødhjelp: Redd Barna: Forut: (i nettbank: ) lodbølge Sri Lanka Du kan bet. m/kort på nettstedet. rt på nettstedet. Forut: lodbølge Sri Lanka Karlsen & Sønn er en 012 familiebedrift som ble etablert i 1974 og har siden den gang fått godt fotfeste i markedet. Vi holder til i moderne lokaler sentralt plassert i Straume Næringspark. Verkstedet har 900m2 produksjonslokaler og arbeidere på verkstedet. Våre kunder spenner fra olje-, og operatørselskapene i Nordsjøen, acvakulturbedrifter, ingeniør/ entreprenør miljøer som leverer tjenster til sjøs og på land, til det private kundemarkedet. orge: rmeen: orge: Flyktningrådet: Kirkens Nødhjelp: Norsk folkehjelp: Norges Røde Kors: Konto el (nett-/telegiro: ) 10 Du kan bet. m/kort på nettstedet. (i nettbank: ) Lei av bilkø? Slipp unna køen til/ fra Sotra vednorsk å få din folkehjelp: Kirkens Nødhjelp: arbeidsplass hos oss. Plan Barna: Redd el i 004 Kontonummer: Du kantil bet. m/kort på nettstedet. 5 eller Vi søker vårt verksted Straume Næringspark STORSAMLING Bibelskolehallen Tale av Kurt Urhaug. Du er spesielt velkommen. Søndagsskole under talen og bedehuskaffi etterpå. Lørdag 3. november i Foldnes kirke BARNEGOSPELFEST med Jarle Waldemar Barneledersamling Barnegospelfest Konsert kl grenser: 004 Leger uten SOS-Barnebyer: 50 Røde Kors:kl Norges (i nettbank: ) kl Givertelefoner nettstedet. 073 Du kan bet. m/kort på el Bankgiro Se plakat og info om påmelding: 10 Konto (merk nødhjelp Asia)15 (i nettbank: ) Røde Kors:www.brattholmenminigospel.no (nett-/telegiro: ) SMS Norges SOS til 1989 gi kr. 30, SOS-Barnebyer: Barna: Redd 10 Konto Strømmestiftelsen (i nettbank: ) Bankgiro (nett-/telegiro: ) 004 (merk nødhjelp Asia) (200.-kr) ,SMS SOS til 1989 gi kr. 5 eller Kontonr(i nettbank: ) Redd Barna: SMS gave: send ordet Gave, Du kan bet. m/kort på nettstedet. samt beløpet du ønsker å gi, maks 004 Flyktninghjelpen: kr, til nummer Eks: 5(ieller Gave 250 nettbank: ) 777 legerutengrenser.no Du kan bet. m/kort på nettstedet Flyktninghjelpen: Konto 15 (nett-/telegiro: ) Norsk folkehjelp: Konto (nett-/telegiro: ) Norsk folkehjelp: eller Leger uten grenser: Flyktninghjelpen: el eller Leger uten grenser: SOS-Barnebyer: 203 Flyktninghjelpen: 101 el Norsk folkehjelp: 777 Bankgiro (merk nødhjelp Asia) 088 SOS-Barnebyer: SMS SOS til gi kr. 30, 073 Norsk folkehjelp: Bankgiro Forut: (merk nødhjelp Asia) Leger uten grenser: 088 SMS SOS til gi kr. 30, el erfaring eller Helst med fra rustfrittog aluminiumsarbeid Kontonummer: (i nettbank: ) Konto 15 Vi tilbyr: (nett-/telegiro: ) Godt arbeidsmiljø Redd Barna: God fagarbeiderlønn 004 Varierte arbeidsoppgaver Ansvar (i for egne ) prosjekter nettbank: eller Du kan bet. 5m/kort på nettstedet. Kundekontakt Flat lederstruktur Flyktninghjelpen: 777 Søkere til stillingene må beherske Konto 15 norsk både skriftlig og muntlig. BLI FELTPARTNER - Hjelp oss å redde liv! legerutengrenser.no Norsk folkehjelp: For eventuelle spørsmål kontakt Frank Karlsen på tlf dagtid 088 BLI FELTPARTNER - Hjelp oss å redde liv! eller Søknadfrist: 15. november uten grenser: SøknadLeger sendes til: eller til: Flyktninghjelpen: Karlsen & Sønn, Smålonane 7, 5353 Straume 203 legerutengrenser.no Vi har biler på lager for omgående levering! 101 el Forut: Leger uten grenser: Caritas: 012 SOS-Barnebyer: 203 Noen valg er enkle SOS-Barnebyer: Norsk folkehjelp: Vi101 mener at det skal være enkelt å kjøpe bil. Derfor har vi valgt ut el en av våre mest populære Kuga-modeller, gitt den en innholdsrik Mrk innbet. m/ Flodbølge Sri Lanka Bankgiro BLI FELTPARTNER - Hjelp oss å redde 073 Bankgiro (merk nødhjelp Asia) SMS SOS til gi kr. 30, utstyrspakke og en gunstig kampanjepris. (merk nødhjelp Asia) Caritas: SOS-Barnebyer: SMS SOS til gi kr. 30,Her er din nye og komplette Kirkens Nødhjelp: Mrk innbet. m/ Flodbølge Sri Lanka Bankgiro Kampanjepris fra kr (merkforut: nødhjelp Asia) SMS 100 el SOS til gi kr. 30,Du kan bet. m/kort på nettstedet. 012 Kirkens Nødhjelp: Forut: 033 Care 100 el Du kan bet. m/kortcaritas: på nettstedet el Mrk innbet. m/ Flodbølge Sri Lanka Care bil - helt enkelt! Nå legerutengrenser.no Leger uten grenser: Forut: 51 i kunde ,-* el SOS-Barnebyer: Caritas: Kors: 000 Redd Barna: 10 grenser: Leger uten (i nettbank: ) el (i nettbank: ) Redd Barna: Givertelefoner Du kan bet. m/kort på nettstedet. Søndag 4. november kl BLI FELTPARTNER Hjelp oss å redde liv! 50 Givertelefoner (i nettbank: ) Du kan bet. m/kort på nettstedet. fagarbeidere Plan Norges Røde Kors:SveiS innen Plate/ (nett-/telegiro: ) 003 EN ENER I RUSTFRITT TIL LANDS OG TIL VANNS Brattholmen indremisjonslag Norges Røde Kors: n: n: r: mer: ge: Vestnytt tysdag 30. oktober Bankgiro Mrk innbet. m/ Flodbølge (merk nødhjelp Asia) Sri Lanka SMS SOS til gi kr. 30,- Nå kan du få inntil på en top Caritas: 003 på en topp utstyrt spesialmodell av Mondeo el Du utstyrt, kan bet. m/kort på blant nettstedet. Godt Godt med utstyrt, med annet: blant annet: Kirkens Nødhjelp: Sportsfjæring Sportsfjæring Plan Konto Krom takrails Krom takrails,, Avansert 7 Avansert SD navigasjon SD navigasjon med berøringsskjerm/ med berøringsskjerm/ 211 Metallic lakk Metallic lakk Care 100 el ) (nett-/telegiro: eller SONY eller Premium SONYSound Premium med Sound 10 høyttalere med 10 høyttalere Kontonummer: Du kan bet. m/kort på nettstedet. Elektrisk oppvarmede Elektrisk oppva og Kirkens Nødhjelp: Forut: hos Sotra Bil i kundefordel el Du kan bet. m/kort på nettstedet Care Caritas: 331) O ONDEO Titanium Titanium ClassicClassic HK 115 ECOnetic HK ECOnetic Kirkens 35 el Nødhjelp: Sri Lanka Mrk innbet. m/ Flodbølge Flyktningrå MONDEO MONDEO Titanium Titanium ClassicClassic HK 115 ECOnetic HK ECOnetic * Frakt- og leveringso CO2 utslipp 151 g/km,,,, Vi har biler på lager for folk Kirkens Nødhjelp: Norsk,, Bluetooth Bluetooth handsfreehandsfree med stemmestyring med stemmestyring og USB og USB * Frakt- og leveringsomkostninger er inkludert. Årsavgift kommer i tillegg. CO2 utslipp 151 g/km (1,8 TDCi 100 Hk) 222 g/km (2,5T). Drivstofforbruk (kombinert kjøring) 0,57 l/mil (1,8 TDCi 100 Hk) 0,93 l/mil (2,5T). Plan Elektrisk høydejusterbart Elektrisk høyde 35Cruisekontroll el el Cruisekontroll med fartsbegrenser med fartsbegrenser innbet. m/ Flodbølge Sri Lanka dt med utstyrt, blant med annet: blant annet: Sportsfjæring Mrk Sportsfj æring Vindusviskere Vindusviskere med regns 211 Care Parkeringssensorer Parkeringssensorer Krom takrails Krom takrails Kontonummer: LED kjørelys LED kjørelys KZaYgZ^Y! hb [gz`` d\ hzmn vansert SD navigasjon 7 SD navigasjon med berøringsskjerm/ med berøringsskjerm/ Norges Røde Kors: Flyktnin Metallic lakk Metallic lakk 053 Dagblad Premium ler SONYSound Premium med Sound 10 høyttalere med 10 høyttalere Kirkens Nødhjelp: Klimaanlegg Klimaanlegg 2-soner, me 2 Nordlys Elektrisk oppvarmede Elektrisk oppvarmede og justerbare og justerbare sidespeil sidespeil 35 el :kzcinga^\ \dyz andsfree uetooth handsfree med stemmestyring med stemmestyring og USB og USB 700 temperaturkon temperaturkontroll Elektrisk høydejusterbart Elektrisk høydejusterbart førersete førersete >c\zc [dgvc 033 oll ruisekontroll med fartsbegrenser med fartsbegrenser Konto 15 0 `_ gzz\zch`vezg Vindusviskere Vindusviskere med regnssensor med regnssensor Oppvarmet Oppvarmet frontrute fro el (nett-/telegiro: ) arkeringssensorer ensorer (i nettbank: ) VaaZ WV`4 Aftenposten LED kjørelys LED Norges Røde Kors: Oppvarmede Flyktnin Du kjørelys kan bet. m/kort på nettstedet. Oppvarmede forseter f Dagbladet Klimaanlegg Klimaanlegg 2-soner, med 2-soner, automatisk med WgV# Kjørecomputer Kjørecompute 700 Plan Care Redd Kirkens Nødhjelp: Norsk f temperaturkontroll temperaturkontroll 003 Barna: Plan Konto 15 0 >bedczgzg hidgi Justerbar korsryggstøtte Justerbar korsr Oppvarmet Oppvarmet frontrute Carefrontrute (nett-/telegiro: ) (i nettbank: ) e VaaZ dbg YZg Oppvarmede Oppvarmede forseter forseter 211 Skinntrukket Skinntrukket ratt og girsp ra el el Kjørecomputer Kjørecomputer Kontonummer: Autofil Kontonummer: nr (i nettbank: ) Du kan bet. m/kort på nettstedet. Plan Justerbar korsryggstøtte Justerbar forseterpå forseter korsryggstøtte 35 el.på Care Redd Barna: Kirkens Nødhjelp: Norsk f Du kan bet. m/kort på nettstedet. Veiledende Veiledende pris: kr pri 34 Skinntrukket Skinntrukket ratt og girspakhode ratt og girspakhode Med vinterdekk på aluminiumsfelg og i tillegg: Kundefordel: Kundefordel: kr 900 Caritas: Forut: Plan Kontonummer: el el No Veiledende pris: kr pris: ,kr , 17 aluminiumsfelger Takrails Ford nøkkelfritt system (adgang Bi-Xenon hovedlys Veiledende Norges Røde Kors: Fly (i nettbank: ) Du kan bet. m/kort påuten nettstedet. Norges Røde Kors: Flyktningrådet: Leger grenser: Stor bakspoiler Mørktonet glass og start) Sony radio/cd inkl. Bluetooth med Kundefordel: Kundefordel: kr kr Kampanjepris: på 012 Kampanjepris kr 8 Du kan bet. m/kort nettstedet eller Give m/ Flodbølge Sri Lanka Kontonummer: BdcYZd# CnZ ;dgy# Vindusviskere med regnsensor Dekktrykksvarsler 000 Elektrisk innfellbare sidespeil, 003 Mrk innbet. stemmestyring og USB 203 Kampanjepris: Kampanjepris: kr kr EgZhhZch gdh Vk YZc cnz ;dgy BdcYZd ]Vg Konto Kont 10 Konto el Caritas: Forut: Plan No LED kjørelys Metallic lakk oppvarmede og justerbare Cruisekontroll c YY cnz ] Zg `dgi d\ (nett-/telegiro: ) (i (nett-/telegiro: nettbank:\dyi/ ¹a e d\ `_ e¹# ;dg Vi Yj hzak h`va [ ) ) (i nettbank: ) Norges Røde Kors: Fly * Inkludert frakt* Inkludert og leveringsomkostninger. fraktog leveringsomkostninger. Årsavgift kommer Årsavgift i tillegg. kommer i tillegg. Oppvarmet frontrute Sportsseter i delskinn Parkeringssensorer deeazkz ]kv egzhhzc hcv``zg db! ^ck^izgzg Plan Inkludert frakt* Inkludert og leveringsomkostninger. frakt- og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer Årsavgift i tillegg. kommer i tillegg. CO2 utslipp ved CO2 kombinert utslipp ved kjøring kombinert 114 g/km. kjøring Drivstoff 114 g/km. forbruk Drivstoff ved kombinert forbruk vedkombinert k^ YZ\ i^a Zc eg kzijg# 700 Giver Kirkens eller Mrk innbet. m/ Flodbølge Sri Lanka Kontonummer: Care Redd Barna: Nødhjelp: No 7Zh ` dhh! d\ h_z`` lll#[dgy#cd O2 utslipp ved CO2 kombinert utslipp ved kjøring kombinert 114 g/km. kjøring Drivstoff 114 g/km. forbruk Drivstoff ved kombinert forbruk ved kombinert Care Redd Barna: Kirkens Nødhjelp: Norsk folkehjelp: SOS-Barnebyer: kjøring 0, l/mil. kjøring Bildet 0, kan l/mil. avvike Bildet fra kan annonsert avvike fra modell. annonsert modell. Konto 15 Konto øring 0, l/mil. kjøring Bildet 0, kan l/mil. avvike Bildet fra kan annonsert avvike fra modell. annonsert modell Eg^h [gv `g#mmm#mmm (nett-/telegiro: ) (i nettbank: ) Give Kontonummer: * Inkludert frakt- og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. CO2 utslipp ved kombinert kjøring 159 g/km. Drivstoffforbruk ved kombinert kjøring 0,60 l/mil el el Kont Bildet kan avvike fra annonsert modell. 35 el el Bankgiro ende Tysseforhandlere! ;ZZa i]z Y^[[ZgZcXZ (i nettbank:barna: ) Du(merk kan nødhjelp bet. m/kort på nettstedet. (i nettbank: ) Du kan bet. m/kort på nettstedet. Asia) Care Redd Kirkens Nødhjelp: No aume v/sartor Senter. Du kan bet. m/kort på nettstedet. Du kan bet. m/kort på nettstedet. Einarsengården, Straume v/sartor Senter. SMS SOS til gi kr. 30,Einarsengården, v/sartor Senter, Straume Tlf: Give Caritas: Forut: Norges Røde Kors: Ford-forhandler Flyktningrådet: Leger uten grenser: Pla 35 el el Konto Caritas: Forut: Plan50 Din nærmeste (i nettbank: ) Du kan bet. m/kort på nettstedet. opplag, rydde hagen eller flytte? Du kan bet. m/kort nettstedet Giver på (1) Tysse NF/ (2) 6301 NF/ (3) 6347 NF 5 eller Konto Mrk innbet. Sri Lanka Konto 10 m/ Flodbølge Sri Lanka el m/ Flodbølge eller stort utvalg i Mrk innbet Kontonummer: (1) Tysse 6207 NF/ (2) ) NF/ (3) 6347 NF Med brems (nett-/telegiro: Nedfellbare sider Surreskinner i bunn Tysse Båthenger ) (i nettbank: Caritas: Forut: Pla Tysse 6001 Med brems Nedfellbare sider Surreskinner i bunn engere på lager! Båtlengde inntil 15 Tysse 6001 Totalvekt: 1400 kg/2000 kg/2600 kg Båtlengde inntil 16 Totalvekt: 1400 kg/2000 kg/2600 kg (1) Tysse NF/ (2) 6301 NF/ (3) 63 (m/faste sider)6207 Tilbud kr. 355 kg ViTysseforhandlere! er en av Norges ledende Tysseforhandlere! Totalvekt: 750 kg.kg/ Norges ledende Tysseforhandlere! orges ledende (m/faste sider) Tilbud kr ,Totalvekt: 750 kg.kg/ Nyttelast Totalvekt 500 Nyttelast Totalvekt kg Nyttelast: 1080 kg/1680 kg/2280 kg Nyttelast: 1080 kg/1680 kg/2280 kg Care Redd Barna: Kirkens Nødhjelp: Norsk folkehjelp: SOS-Barnebyer: Med brems Nedfellbare sider Giver Surr Tysse 6001 Tysse 6101 Nyttelast: 595 kg ,-* (m/nedfellbare sider) (1) Tilbud kr. Nyttelast: 595 kg. 5 ellersider) Tysse (m/nedfellbare (1) Tilbud kr Mrk innbet. m/ Flodbølge Sri Lanka Konto Kassemål: /L/B/H):,, Redd Barna:,, >c\z VaaZ,, omgående levering! 004 4,, ,, el (i nettbank: Du HK kan bet. m/kort på nettstedet. Ford KUGA ) 4x4 Titanium S Du kan bet. m/kort på nettstedet.,, 46 TYSSE NORGES MEST SOLGTE TILHENGER! ,46.600,2 BLI EN TYSSETILHENGER DU OGSÅ! Forut: Plan Norge ,-* ,-* TYSSE NORGES MEST SOLGTE T ORGES TILHENGER! Vi er enmest av Norges SOLGTE ledende Tysseforhandlere! TYSSETILHENGER DU OG LI DU BLI EN 013 SOLGTE TILHENGER! 3 EN TYSSETILHENGER OGSÅ! 012 Vi har også stort utvalg i 5 eller Over 80 modeller NGER DU OGSÅ! ge Sri Lanka Kontonummer: 7874 Vi er en av Norges ledende Tysseforhandlere! OLGTE TILHENGER! HENGER! TYSSE NORGES MEST SOLGTE TILHENGER! Tyssehengere på lager! jul! NORGES salgsavdeling bil: Stig nye Egil h ViTelefon har også stort utvalg iflytte? e s ver 80 modeller e ER DU OGSÅ! n TYSSE MEST SOLGTE TILHENGER! l. Skal du ha båten i opplag, rydde hagen eller k TYSSE NORGES SOLGTE TILHENGER! In Vi ha Over 80 modeller NGER! BLI EN TYSSETILHENGER DU TLF. OGSÅ! nyemest Tyssehengere på lager! TILHENGER! TYSSE NORGES SOLGTE l! ju h e SOLGTE E NORGES NORGES SOLGTE TILHENGER! BLI EN TYSSETILHENGER DU OGSÅ! BLI EN TYSSETILHENGER DU OGSÅ! nye Din nt Vi harmest også stort utvalg itilhenger! jul! NORGES h e s e BLI EN TYSSETILHENGER DU OGSÅ! n TYSSE SOLGT l. Skal du ha båten i opplag, rydde6007 hagen MEST eller flytte?solgte k TYSSE NORGES In BLI TYSSETILHENGER DU OGSÅ! Tysse Båthenger BLI EN EN TYSSETILHENGER DU OGSÅ! Vi er en av Norges ledende Tysseforhandlere! Utleiehenger? ehenger?? Utleiehenger? Utleiehenger? Utleiehenger? også utleiehengere! Vi har også utleiehengere! nye Tyssehengere på lager! Over 80 modeller te? Vi i Sotra Bil harledende rikelig utvalg av en Norges ledende Tysseforhandlere! har rikelig utvalg ViVi erer enav avavnorges Tysseforhandlere! hagen? BLI EN TYSSETILHENGER DUO BLI EN TYSSETILHENGER DU Vi har også stort utvalg i16.990,tysse nye Tyssehengere på lager! ,-*

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv:

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv: SUND KOMMUNE Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv: INFORMASJON OM TRAFIKKAVVIKLING FOR SUND KOMMUNE KNYTT TIL SYKKEL VM Innhald Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv:... 1 Informasjon

Detaljer

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune Dato: Avgrensing: Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune 23.9.2017 24.9.2017 (laurdag og søndag) Sykkel-VM 2017 vert halde i perioden 16.-24.sept, men det er berre avslutningshelga 23.-24.sept

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Masfjorden kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Møtetid: 08:00-09:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Ordførar Lene Hansen Kvamsdal H Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN?

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VIL DU VERE MED PÅ Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VÅGSØY KOMMUNE Vågsøy kommune er saman med andre kommuner i Nordfjord i gang med å greie ut mulig ny kommunestruktur. Våren 2016 skal alle Nordfjord-kommunane

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?»

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» MEDBORGERNOTAT #1 «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juli 17 Samarbeidspartia i norsk politikk

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Informasjon frå Bore skule skuleåret Nr 2 - November. Slik så den ut i. og slik ser den ut i dag.

Informasjon frå Bore skule skuleåret Nr 2 - November. Slik så den ut i. og slik ser den ut i dag. Bore Nytt Informasjon frå Bore skule skuleåret 2017 2018 Nr 2 - November Skulebakken er det første me vil ta fram denne gongen. Slik så den ut i sommar og slik ser den ut i dag. Det er blitt ein svært

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK Møtedato: 24.11.2016 Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 Gloppen kommune 21. november 2016 Bernt Reed utvalsleiar Per Arne Strand Oppvekstsjef

Detaljer

Framlegg til bustadbyggjeprogram Lindås kommune

Framlegg til bustadbyggjeprogram Lindås kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: L 71 2010/988 Sveinung Toft 05.01.2011 Utvalssak nr. Utval Møtedato 25/11 Plan- og miljøutvalet 19.01.2011 6/11 Kommunestyret 10.02.2011 Framlegg til bustadbyggjeprogram

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 08.09.2010 105/10 OIV Kommunestyre 21.09.2010 052/10 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-Reguleringsplan 112, N-504-R, GBN-014/001

Detaljer

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP Sotrasambandet Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP INNHALD 1. Landets mest traffikerte to-felts veg 3 2. Nytt sotrasamband 4 3.

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer