BÆRUMS SPAREBANK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUMS SPAREBANK 1878-1928"

Transkript

1

2 BÆRUMS SPAREBANK OSLO MCMXXVIII GRØNDAHL & SØNS BOKTRYKKERI

3

4 BANKENS OPRETTELSE. EN 12. APRIL 1878 avholdtes i Sandviken et møte av endel herrer, der efter opfordring av Bærums sogneselskap hadde tegnet sig for bidrag til grund læggelse av en sparebank i Bærum. Møtet var berammet av den komite der i sogneselskapet fik i opdrag at utarbeide forslag til plan m. v. for den paatænkte sparebank. Komiteen, hvis medlemmer var sagfører C. Halvorsen, lensmand Helmer og semmarielærer J. N. Kobberstad, fremla blandt andet: 1) Subskriptionsliste hvorav fremgik, at grundlæggernes antal var 126, og at det av dem tegnede beløp utgjorde kr. 6300,00. 2) Forslag til plan m. v. for banken. Senere er tilkommet 1 grundfondseier, tilsammen 127 stykker med et samlet grundfond kr ,00. I samme møte, hvor C. Halvorsen fungerte som dirigent, disku tertes planutkastet, der i det store og hele blev vedtat efter komite indstillingen. Stadfæstelse paa planen blev git av Finansdeparte mentet 27. juli 1878, der saaledes er bankens stiftelsesdag. Bankens organer i form av forstanderskap og styre var allerede valgt i tidligere møter. Bankens første forstanderskap hadde saadan sammensætmng : Lensmand Helmer. Sagfører C. Halvorsen. Semmanebestyrer Berg. 3 Gaardbr. A. Kvese.» P. Løken.» H. M. Tanum.

5 BÆRUMS SPAREBANK Gaardbr. Ole Ellefsen. Gaardbr. C. Ramstad. Seminarielærer J. N. Kobberstad.» Joh. Ringi. Gaardbr. Jørgen Steen.» K. Østensen.» H. H. Berger.» T. Johnsrud.» H. Magnus.» L. Skollerud. Fabrikeier D. Brambani.» Thrond Bryn. Bankens første direktion var: Sagfører C. Halvorsen. Lensmand Helmer. Seminarielærer J. N. Kobberstad. Seminariebestyrer Berg. Gaardbr. Ole Ellefsen. Med D. Brambani, J. Steen, T. Johnsrud, A. Kvese og C. Ramstad som suppleanter. Direktionens første formand og viceformand var henholdsvis sag fører C. Halvorsen og seminariebestyrer Berg. Som en særegenhet ved bankens første plan sammenlignet med nugjældende sparebankplaner kan anføres at planen av 27. juli 1878 ikke har nogen bestemmelse om nogen særskilt ordfører eller vice ordfører i forstanderskapet, heller ikke nævnes nogen særskilt kon trolkomite. Det var direktionens formand sammen med revisorer, der utførte disse funktioner. Bankens første kasserer var gaardbruker Haakon Magnus, der tillike fungerte som bokholder og regnskaps fører og de første revisorer: fabrikeier D. Brambani og kirkesanger J. Bryhn. Kassererlønnen var kr. 200,00, mens revisorarbeidet var gratis. Bankdag hver lørdag fra kl. 4 7 i fabrikeier D. Brambanis hus i Sandviken, hvor eieren velvilligst og av interesse for saken hadde tilbudt sparebanken frit lokale. 4

6 BÆRUMS SPAREBANK HANS HELMER J. N, KOBBERSTAD OLE ELLEFSEN Bank ens første styre. 5

7 BÆRUMS SPAREBANK BANKEN BEGYNDER SIN VIRKSOMHET. Den 24. oktober 1878 begyndte banken sin virksomhet. I den anledning bestemtes mdskudsrentens størrelse til 5% og utlaansrenten til 672%, begge dele indtil videre. Ifølge planens 3 kunde enhver gjøre mdskud av 25 øre ad gangen, hvorimot ingen bestemmelse fmdes om utlaanenes størrelse. Det sier sig imidlertid selv, at med bankens smaa virkemidler maatte ethvert utlaan være minimalt. Man hadde jo ikke andet end beskedne indskudsmidler og grundfondsbeløpet kr ,00 til sin raadighet. De første utlaan bærer ogsaa tydelig præg herav, idet laanenes størrelse bevæget sig mellem kr. 50,00 og kr. 400,00, enkelte litt over. Bankens første laan blev utbetalt 30. november 1878 og var stort kr. 50,00. I Sandviken virket banken til april 1897, da den flyttedes til Christiania. Resultatet av bankens virksomhet i Sandviken er sammenfattet i nedenanførte opgave over bankens forvaltningskapital og fond: Forvaltningskapital : Fond : Pr. 31.december 1879 Kr ,00 Kr ,00»» » 24046,00» 6980,00»» 1881» ,00» 7 483,00»» 1882» ,00» 7 944,00»» 1883» ,00» 8 433,00»» 1884.» ,00» 7 617,00»» 1885» ,00» 8 018,00»» 1886» ,00» 8 539,00»» 1887» ,00» 9 018,00 >} -»- 1888» ,00» 9 366,00 * -^ 1889» ,00» 9 678,00 6

8 B,Æ R U M S SPAREBANK ,28 C. HALVORSEN Forstanderskapets første formand. KR. RAMSTAD Forstanderskapets nuvær. formand. HAAKON MAGNUS Bankens første bokholder og kasserer. 7

9 BÆRUMS SPAREBANK 1878 t Forvaltningskapital : Fond : 'r. 3>l. <decem bder lovu. j. /) /UU,UU.r. IU luo,uu» 1891.» ,00» ,00»» 1892.» ,00» ,00» 1893.» ,00» 11028,00»» 1894.» ,00» ,00»» 1895.» ,00» ,00»» 1896.» ,00» ,00 BANKENS FLYTNING TIL CHRISTIANIA FORBEREDES. Som foran nævnt, er banken støttet av varmhjertede og inter esserte mænd i Bærum ogsaa i den retning, at alt arbeide i bankens tjeneste har været utført praktisk talt helt gratis. Tiltrods herfor blev fremgangen ikke saa stor som ønskelig kunde ha været. Grundene hertil er flere. Men som en hovedgrund maa det vel fremholdes at intet sted i Bærum er saa centralt beliggende for den samlede Bærums befolkning som Oslo. Foruten at hver mand og kvmde derute til sine tider maa md til hovedstaden i et eller andet gjøremaal, turde man vel paaregne nogen forretningsforbindelse saavel med byens borgere som de nærmere randkommuner til hovedstaden. Dette var i begyn delsen av nittiaarene et samtaleemne mand og mand imellem ute i Bærum og ledet til at der i bankens forstanderskapsmøte 3. mai 1895 av overretssagfører Thv. E. Østbye blev fremsat følgende forslag: «Der nedsættes en Komite paa 3 Medlemmer, der har at tåge under Overveielse hvorvidt og under hvilke Betingelser Bærums Sparebank bør flyttes ind til Christiania, og herom indgaa til Direktionen med motiveret Forslag, hvilket derefter bliver med Direktionens Betænk ning at forelægge næste Aars Forstanderskab.»

10 BÆRUMS SPAREBANK THV. E. ØSTBYE 0. MICHELSEN JOH. BORGE TH. LUNDER Bankens tidligere adm. direktører. 9

11 BÆRUMS SPAREBANK Efter at forslaget var enstemmig bifaldt, blev til medlemmer av komiteen valgt Overretssagfører Thv. E. Østbye. Gaardbr. 0. A. Indseth.» 0. Ellefsen. Under 7. december 1896 avgav komiteen en længere enstemmig indstilling til bankens forstanderskap om at flytte banken til Chri stiania saalydende: «Bærums Sparebank søges flyttet md til Christiania, idet enten Direktionen eller en for Anledningen specielt valgt Komité paa 5 Mand befuldmægtiges til at træffe fornødne Forføininger i Sagens Anledning til Forslag for og nærmere Approbation af Forstander skabet.» p. t. Christiania den 7de December Thv. E. Østbye. 0. Ellefsen. 0. A. Indseth. Komiteens forslag blev vedtat i forstanderskapsmøter 1 9. december 1896 og 6. februar I det sidste blev tillike ansat bankens første adm. direktør, nemlig overretssagfører Thv. E, Østbye. Efterat de nødvendige planforandringer i anledning av flytningen m. v. var vedtat og stadfæstet, begyndte banken sin virksomhet i april 1897 i Chri stiania i leiet lokale i Kjeld Stubsgate nr. 1. Nu har banken sine lokaler i Tordenskjoldsgate nr. 10 (Tordenskjolds plads). Man har foran anført en tabellarisk oversikt over bankens virksomhet i Sandviken. Denne oversikt fortsættes nedenfor efter ban kens flytning til Oslo: 10 Forvaltningskapital: Fond: JY.. <decemtder ISW. r V» I,UU r ,00»» 1902.» ,00» ,00»» 1907.» ,00» ,00

12 BÆRUMS SPAREBANK THRON TOVERUD K. HASLUM G. J. BØ Bankens nuværende styre. 11

13 BÆRUMS SPAREBANK Forvaltningskapital : Fond : 'r. 1)>l. <decem tder IVIZ.. JRr. 00 Kr. ZV IZJ,UU»» 1917.» ,00» ,00»» 1922.» ,00» ,00» 1926.» ,00» ,00 I Oslo har der altid været daglig ekspeditionstid, f. t. kl BANKEN AAPNER FILIAL I SANDVIKEN. Fra 1904 og aarene fremover viste indbyggerantallet i Bærum en sterk økning. Bygden var i rask utvikling og bankens forstanderskap besluttet som følge herav at aapne en filial i Sandviken. Denne blev aapnet 20. april Opnndelig var der kun én bankdag i uken, men fra 18. september 1918 har filialen været aapen hver dag. I de 50 aar som Bærums Sparebank har virket, er der særlig 3 mænd som sterkt har været knyttet til dens virksomhet. Bankens første adm. direktør var som foran nævnt overretssag fører Thv. E. Østbye. Han var sjælen i spørsmaalet om bankens flytning til Oslo, og han nedla et godt og interessert arbeide for ban ken indtil sin død i Sagfører C. Halvorsen var en av stifterne. Av forhandlingsproto kollen fremgaar, at han var en forgrundsfigur helt fra bankens start og til sin død for nogen aar siden. Cand. jur. Th. Lunder begyndte i bankens tjeneste for ca. 30 aar siden som bokholder og kasserer. Han har indtil sin avgang som adm. direktør 1. februar 1928 utført et sjeldent dyktig og uegennyttig arbeide for Bærums Sparebank. Stor anerkjendelse fortjener alle som har hat med bankens affærer at gjøre, det være sig som forstandere, styremedlemmer, kontrol komite eller mænd i andre tillidsposter.

14 BÆRUMS SPAREBANK JOH. BORGE Hovedkasserer. SIGURD JØLBERG Bokholder. BERNT STRAND Bokholder. IVAR HILDRUM Adm. direktør. KARSTEN KRISTIANSEN Assistent. JOH. HOLMSEN Filialbestyrer. Bankens jun\tionær er. 13 FRK. MALLY SCHEEN Kasserer i filialen.

15 BÆRUMS SPAREBANK BANKENS NUVÆRENDE FORSTANDERSKAP OG STYRE. Man begyndte med at nævne bankens første styreorganer. Man slutter denne lille orientering om bankens 50-aarige virke med en opgave over de nuværende legale styreorganer, samt bankens funktionærer saavel ved hovedkontoret i Oslo som ved filialen i Sandviken. Forstanderskap : Gartner C. Fr. Harreschou. Apoteker A. Østvedt. Gaardbr. Thron Toverud.» Kr. Kirkerud.» Erling Enger.» Harald Staver. Overretssagfører J. Kirkerud Gaardbr. 0. Østensen.» G. J. Bø.» M. 0. Kirkeby.» Lars Bye.» P. Kirkerud. Kontorchef Kr. Ramstad. Kjøbmand Olaf Johansen. Gaardbr. Martin Nordby.» Karl Haslum. Grosserer Nils Ødegaard. Forvalter Fr. Schwencke. Gaardbr. H. Østensen. Agent Arnt Haslum. Speditør Gunnar Jahr. 14

16 BÆRUMS SPAREBANK 18, 7 8 I9 2 8 Eiendomsmægler E. Otterstad. Gaardbr. 0. Sølvsberg. Bestyrer H. Lien. Forstanderskapets varamænd: Kaptein Alf Staver. Arkitekt Ivar Næss. Møbelsnekker Lauritz Fossum. Skomaker Herman Hansen. Bestyrer Øistein Næss. Gaardbr. G. Kirkeby, Styremedlemmer : Agent Arnt Haslum, styrets formand. Gaardbr. Thron Toverud, styrets viceformand.» Karl Haslum.» G. J. Bø. Bankchef Ivar Hildrum, adm. direktør. Varamayid for styret: Gaardbr. M. 0. Kirkeby.» H. Østensen.» Kr. Kirkerud. ForstandersJ^apets formand og viceformand: Henholdsvis kontorchef Kr. Ramstad og gaardbr, P. Kirkerud. 15

17 BÆRUMS SPAREBANK Kontrollkomiteen : Gaardbr. Olaf Bryn. Overretssagfører J. Kirkerud. Speditør Gunnar Jahr. Revisorer: Sekretær H. O. Henningsen. Bokholder Caspar Oxholm. Funktionærer: Joh. Borge, hovedkasserer. Sigurd Jølberg, bokholder. Bernt Strand,» Karsten Kristiansen, assistent. Joh. Holmsen, filialbestyrer. Frk. Mally Scheen, kasserer i filialen.

18

19

20

21

F^=~C 88 8 8 88 8 88 ili -fjl ås 488 88 88 88 8

F^=~C 88 8 8 88 8 88 ili -fjl ås 488 88 88 88 8 F^=~C 88 8 8 88 8 88 ili -fjl ås 488 88 88 88 8 tjoreningens dannelse forberedtes i møte paa villa Framnæs, Næsøen tirsdag lode juli 1917, hvor følgende herrer var tilstede: G. Lien, Høvik, M. Dahl, T.

Detaljer

Kr.Rønne. Rasmus P.Grande Ove N.Bakken

Kr.Rønne. Rasmus P.Grande Ove N.Bakken Aar 1907 den 2 den Januar holdtes Styremøde hos Arnt Eidsaune. Fraværende var Arnt T. Hoøen, Rasmus P. Grande og Anders Mikkelhaug. Supleanten Hans A. Hoff mødte. Da! 1. Behandledes spørgsmaalet om indkjøb

Detaljer

, ' 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE

, ' 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE , ' f.. 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE 1898-1923 NÆRVÆRENDE JUBILÆUMSSI

Detaljer

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: BERETNING 1915 for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E., KRISTIANIA 1916 :: TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI.. lndholdsfortegnelse. Side In 15 (indledning)..

Detaljer

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 ARBEIDSLEDIGIIET OG ARBEIDSLEDIGHETSFORSIKRING UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 111(11C(111i IN

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

BERETNING 1921. ARBEIDERNES faglige LANDS ORGANISATION. for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN OG P. AAR0E

BERETNING 1921. ARBEIDERNES faglige LANDS ORGANISATION. for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN OG P. AAR0E ARBEDERNES faglge LANDS ORGANSATON BERETNNG 92 for SEKRETARATET VED OLE O. LAN OG P. AAR0E KRSTANA 922 :: TRYKT ARBEDERNES AKTETRYKKER ndholdsfortegnelse. Side Repræsentantskapet............... Sekretariatet...................

Detaljer

NATURFREDN ING I NORGE. Fredeod lov. Fi edningsmerket CENTRALTRYKKERIET KRISTIANIA

NATURFREDN ING I NORGE. Fredeod lov. Fi edningsmerket CENTRALTRYKKERIET KRISTIANIA NATURFREDN ING I NORGE o 1917 Fredeod lov Fi edningsmerket CENTRALTRYKKERIET KRISTIANIA Side. Aarsberetning for Landsforeningen for Naturfredning i In memorian: professor R. Collett og professor Y. Nielsen

Detaljer

Landsmøtet i Larvik. 2 TIDSSKRIFT FOR SLAGTERE OG PØLSEMAKERE

Landsmøtet i Larvik. 2 TIDSSKRIFT FOR SLAGTERE OG PØLSEMAKERE 2 TIDSSKRIFT FOR SLAGTERE OG PØLSEMAKERE Landsmøtet i Larvik. Det vnr i del me;;t straalende sommerveir vi lste pinsedag foretok reisen til LarYik for at overvære landsmøtet. En glad stemning og godt humør

Detaljer

FÆNGSELSSTYRELSENS AARBOK

FÆNGSELSSTYRELSENS AARBOK NORGES OFFICIELLE STATISTIK VI FÆNGSELSSTYRELSENS AARBOK 90 (Annuaire de l' Administration générale des prisons 90) Utgit av EKSPEDITIONSCHEFEN FOR FÆNGSELSVÆSENET KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H ASCHEHOUG

Detaljer

Rt-1916-559. http://www.rettsnorge.no/sakslinker/rettspraksis/rt-1916-559_dommered.htm

Rt-1916-559. http://www.rettsnorge.no/sakslinker/rettspraksis/rt-1916-559_dommered.htm Rt-1916-559 Side 559 Assessor Bjørn: Murerhaandlanger Johan Andersen blev ved dom, avsagt 16 november 1915 av meddomsret inden Øvre Telemarkens østfjeldske sorenskriveri, for overtrædelse av løsgjængerlovens

Detaljer

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase 100 år 1906-2006 Fra boksamling til byens oase Fra boksamling til byens oase 1906-2006 Hammerfest 2006 Copyright 2006 Redaksjonskomité: Randi Gustavsen og Inger Lise Nilsen Forsidefoto: Formgiver: typo

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Vl. (Statistique Officielle de la NorOge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke Vl. (Statistique Officielle de la NorOge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke Vl. (Statistique Officielle de la NorOge, série Trykt 9: Nr. 9. Norges sparebanker 95. (Caisses d'epargne) - 9. Kreaturholdet 30 september 96. (Retail, le 30 septembre

Detaljer

LARVIKS SJØMANNSFORENING OG BYENS SKIBSFART I SAMME TIDSROM. Ved. Ths. Arbo Høeg

LARVIKS SJØMANNSFORENING OG BYENS SKIBSFART I SAMME TIDSROM. Ved. Ths. Arbo Høeg LARVIKS SJØMANNSFORENING 1849 1949 OG BYENS SKIBSFART I SAMME TIDSROM Ved Ths. Arbo Høeg Ant. Andersens Trykkeri, Larvik Innhold Larviks Sjømannsforening 5 Foreningens formenn 16 Foreningens æresmedlemmer

Detaljer

Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager. En samling avisartikler

Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager. En samling avisartikler Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager En samling avisartikler Lademoen kirkes småskrifter 12 ISBN-13: 978-82-92805-02-2 ISBN-10: 82-92805-02-8 Trondheim 2006 1 2 Forord Her er det samlet en rekke

Detaljer

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift INDLEDNING. IIFTER enevældets Indførelse foretokes der gjennem ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift ~ til lensherrer, som styrte med

Detaljer

Kunst og håndverksskolen 1884-1909

Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dag Solhjell, 21.10.13 Bidrag 10 til prosjektet 200-års jubileet for Tegneskolen i 2018 Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dette dokumentet er utdrag av et arbeidsnotat jeg laget i forbindelse med prosjektet

Detaljer

Rt-1925-1048

Rt-1925-1048 <noscript>ncit: 6:03</noscript> Page 1 of 5 Rt-1925-1048 INSTANS: Høyesterett - dom. DATO: 1925-12-04 PUBLISERT: Rt-1925-1048 STIKKORD: Landskatteloven 42 og Skatteloven 43 SAMMENDRAG: Ved et dødsbos salg av et sanatorium og en som direktørbolig

Detaljer

Herredstidende. Lenvik herredstyres møte den 6., 7. og 8. november. 1922.

Herredstidende. Lenvik herredstyres møte den 6., 7. og 8. november. 1922. Herredstidende. Lenvik herredstyres møte den 6., 7. og 8. november. 1922. Referertes skrivelse fra stortingets jernbanekomite hvori takkes for den gjestfrihet hvormed den blev møtt fra de enkelte kommuner

Detaljer

MALURTAASEN VEL GJENNEM 25 ÅR

MALURTAASEN VEL GJENNEM 25 ÅR MALURTAASEN VEL GJENNEM 25 ÅR UTARBEIDET TIL VELLETS 25-ÅRS JUBILEUM 1. FEBRUAR 1939 AV GERH. THRONSEN KIRSTES BOKTRYKKERI OSLO 1939 På styremøte i vellet 28. april 1937 blev det vedtatt nærmere bestemmelser

Detaljer

Jeg fant, jeg fant...

Jeg fant, jeg fant... TILPASNINGER OG UTFORDRINGER Disse utbyggingene og forandringene i TTs virkeområder har skjedd i løpet av en 50-års-periode. Turistforeninga har vel etterhvert endret holdning tu disse utbyggingssakene

Detaljer

Presten som ikke kunde brukes. Carl Edin Nordberg

Presten som ikke kunde brukes. Carl Edin Nordberg Carl Edin Nordberg Table of Contents Presten som ikke kunde brukes...1 Carl Edin Nordberg...2 Forord. Presten som ikke kunde brukes...3 Kapitel 1. Den gamle prest maa reise...4 Kapitel 2. Den nye prest

Detaljer

KVINESDAL ARBEIDERPARTI 1925-1975

KVINESDAL ARBEIDERPARTI 1925-1975 KVINESDAL ARBEIDERPARTI 1925-1975 Kvinesdal Arbeiderparti Skriv til 50-års jubileumsfest på FOLKETS HUS 10/4 1976 av Sigbjørn Risnes og Tønnes Moi Tida før 1925. «Sørlandet» 24/7 1916: Ny partiforening

Detaljer

NATURREDN ING I NORGE. Frodel ved lov. ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

NATURREDN ING I NORGE. Frodel ved lov. ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA NATURREDN ING I NORGE 1922 I Frodel ved lov ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA L(rncI. /Il nhl1qen INNHOLD.,... 3.. 19 Arsberetn ing lo r 1921 4 15 Skrivelse av 19 mai 1920 ang. bjørnen. Skrivelse

Detaljer

ILLINOIS PRODUCTION NOTE. University of Illinois at Urbana-Champaign Library Brittle Books Project, 2012. UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

ILLINOIS PRODUCTION NOTE. University of Illinois at Urbana-Champaign Library Brittle Books Project, 2012. UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN ILLINOIS UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN PRODUCTION NOTE University of Illinois at Urbana-Champaign Library Brittle Books Project, 2012. COPYRIGHT NOTIFICATION In Public Domain. Published prior

Detaljer

Tegneskolen og Stortinget

Tegneskolen og Stortinget Dag Solhjell, 21.10.13 Bidrag 9 til prosjektet 200-års jubileet for Tegneskolen i 2018 Tegneskolen og Stortinget Denne fremstillingen av Tegneskolen som gikk under flere navn i denne tiden, men som i ettertiden

Detaljer

58 Trondhjems Turistforenings årbok

58 Trondhjems Turistforenings årbok 58 Trondhjems Turistforenings årbok Hvor mange foreldre er ennu ikke opmérksomme på hvilken betydning det kan ha å få de unge ut i naturen, ut på en for kropp og sjel sund og styrkende fjelltur? Fjellet

Detaljer

DET EKSTRAORDINÆRE LANDSMØTE 1923

DET EKSTRAORDINÆRE LANDSMØTE 1923 DET NORSKE ARBEIDERPARTI DET EKSTRAORDINÆRE LANDSMØTE 1923 PROTOKOL KRISTIANIA ARBEJDERNES AKTIETRYKKERI 1924 PROTOKOL over forhandlingene paa Det norske arbeiderpartis ekstraordinære landsmøte 2.-4. november

Detaljer

SLEKTREG ISTER OVERRETSSAKFØRER MORTEN PERLEFF SKIBSFØRER ELLING HANSEN TRONDHJEM U TARBEIDET AV F. BR UNS BOKHANDELS FORLAG 1921.

SLEKTREG ISTER OVERRETSSAKFØRER MORTEN PERLEFF SKIBSFØRER ELLING HANSEN TRONDHJEM U TARBEIDET AV F. BR UNS BOKHANDELS FORLAG 1921. SLEKTREG ISTER U TARBEIDET AV OVERRETSSAKFØRER MORTEN PERLEFF OG SKIBSFØRER ELLING HANSEN TRONDHJEM F. BR UNS BOKHANDELS FORLAG 1921. TIL SLEKTEN! &terhvert som tiden gaar og slektledene skifter gaar let

Detaljer

GJERPEN EN BYGDEBOK UTARBEIDET AV PROVST J. L. QVISLING SOGNEPREST TIL GJERPEN DEN HISTORISKE BEL

GJERPEN EN BYGDEBOK UTARBEIDET AV PROVST J. L. QVISLING SOGNEPREST TIL GJERPEN DEN HISTORISKE BEL / GJERPEN EN BYGDEBOK UTARBEIDET AV PROVST J. L. QVISLING SOGNEPREST TIL GJERPEN DEN HISTORISKE BEL II < KRISTIANIA 1919 I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. (W.NYGAARD) GJERPEN dw. GJERPEN EN BYGDEBOK

Detaljer