Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen."

Transkript

1 Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. 1. En berigtigelse og et tillæg. Av E. A. Thomle. I min artikkel med denne titel i nærværende tidsskrift 11, s. 97 ff. har jeg s. IOO oplyst at Laurits (Jacobsen) nedre Kvarberg i 1672 hadde en sak med Peder VaCbj0rg om arven efter hustru Barbara Trondsdtr. i Stavanger, og jeg har i den anledning uttalt, at Laurits Kvarberg var gift med en datter av Tord Torstensen øvre Kvarberg, som var gift med Anna Eriksdtr., søster av Peder Valbjørgs far, Trond Eriksen Valbjørg, og derigjennem arving efter hustru Barbara. Dette maa dog være urigtig. Min oplysning skyldes, at lokalhistorikeren Ivar Kleiveii i sin bok <I gamle Daagaa~, s. 359, om denne,laurits Jacobsen Kvarberg siger: <Kjerringa hans Lars var komen fraa Uppigaard Kvarberg), og hun maatte i saa fald ha været en av Tord Torstensens døtre, hvis mænds navn ikke kjendes. Men saa forholder saken sig ikke. Ved en Rigens Stevning av 24. janr hadde nemlig Laurits Kvarberg til et ting paa Valbjørg 25. oktbr. s. a. indstevnet Peder Valbj0rg og uconsorter*, nemlig hans søstre Gunhild 0ue~0i og Ingiprd Harildstad, fordi de ikke hadde holdt skifte efter sine salig forældre, og fremlagde en dom av 2. april 1657 vedkommende I '/z hud i Melby i Romedal paa Hedemarken. Peder Valbjørg og Sivert Øverøi og hans hustru møtte i retten og forklarte at deres salig far Cand Valbj0rg efter sin hustrus død i Iver Sandbu og Jacob (Samuelsen) Kvarbergs overvær i aaret 1620 holdt skifte med sine barn, hvorved hver bror fik en brorlod og hver søster en søsterlod, og endog han levde 19 aar derefter (haii opgis i saken død 1638) efterlot han sig intet ved sin død. Odelsgodset skiftet han samme tid mellem sine barn, og eiihver fik sit saaledes:

2 I. Peder fik 3lI2 hud i Valbjørg. 2. Erik fik I hud i Sem i Biri og zl/a hud i Melby i Romedal. 3. Ingjerd og 4. GunkiCd fik I hud i Hellen i Vaage, '/a hud i Gaustad i Romedal og 3 skind i Heggerud. - '1% hud i Valbjørg beholdt faren sin livstid. Derav fik de to døtre ved hans død 3 skind, som restet i deres lod, og de øvrige 3 skind i Valbjørg deltes saaledes, at hver søn fik I skind og hver datter '/e skind. Lazckts Kvarberg svarte hertil eat hans verfader Erik, ikke hadde faat rettighet av mere end 2 huder i Melby, og rettigheten av den øvrige '/a hud i Melby vilde Laurits Melby ikke betale, fordi han var misholdt paa cdet skifte paa Blaker,. Herav fremgaar det formentlig med sikkerhet, at Lazcrits Yacobsen Kvarberg har vaeret gift med en datter au Erik Trondsen paa Valbjørg og ikke med nogen datter av Tord Torstensen øvre Kvarberg. Men hans arveret efter hustru Barbara i Stavanger er allikevel rigtig nok, da hustru Barbara formentlig var søster av Erik Trondsen paa Valbjørg, som var farfar av Laurits Kvarbergs værfar. Det fremgaar ogsaa herav, at Gunhild Ttondsdatter Valbjørg var gift med Sivert Iversen Sandbu, der paa skiftet efter sin far i 1635 fik Øverøi i Vaage. Sivert og hans kone var begge døde før 1687, da der 2. april d. a. holdtes skifte efter dem paa Øverøi. De hadde 2 sønner og 4 døtre. At Trond Eriksen Valbjørg har været gift med Eli MicheZsdtr. Blaker [Mzcnk], som av redaktionen oplyst I1 s. 132, er sikkert nok. Derfra hadde vel ogsaa Trond Eriksen faat I hud i Blaker i Lom, som han eiet i 1610, men som senere vel er indløst av odelsmanden paa Blaker, da han ingen hud eiet i Blaker ved skiftet i Ogsaa 2l/a hud i Melby og '/a hud i Gaustad i Romedal maa være kommet i Trond Valbjørgs eie gjennem giftermaalet med Ehe MicheZsdtr., som ifølge de oplysninger, der meddeles i dette tidsskrift I s. 12 paa skiftet efter sine forældre 27. mars 1620 fik 2 huder i Gaustad og zl/a hud i Melby i Romedal og en gaardpart i Fron (Heggeriid). Den Laurits Melby som nævnes i processen maa vistnok være Eli Michelsdatters bror Laurits Michelsen [Munk] paa Gaustad i Romedal. At Per Bratt har hat flere barn end den Laurits Bratt,

3 der kom til By i Ringsaker, er sikkert, Men hvad de het vites ikke. I et skifte paa Vik i Kvam (Fron) 11. oktbr efter Oluf Johannesen og Tore Hansdtr., der begge var døde, heter det, at Vik, av skyld 3 huder, var kjøpt av den salig mand ved skjøte av 30. okt fra Jon Sørensen Spekedalen, claurits Pedersen og Brynild, Karen og Laurits Bratt*. Man kunde fristes til at tro, at denne Laurits Pedersen var en søn av Per Bratt og at de nævnte Brynild, Karen og Laurits Bratt var hans barn. Men det kan vel neppe forholde sig saa. I alle fald synes det som om Laurits Pedersen paa By kun har hat en san og en datter Boel, gift med Erik Enersen Skandsgaarden i Vinger. Nogen Boel nævnes ikke i skjøtet paa Vik, skjønt det naturligvis ikke er sikkert at ogsaa hun har været medeier i denne gaard. I min foran nævnte avhandling i dette tidsskrift har jeg s. 97 paavist at der i 1606 holdtes skifte paa Rudi i Hedalen efter Erik Tyondsen og hans hustru Tore Østensdtr. (Bratt). Erik Trondsen er vel ogsaa død paa Rudi og har sandsynligvis været bosat der, skjønt han jo eide flere og bedre gaarder, f. eks. Bjølstad i Hedalen og Valbjørg i Vaage. At Rudi, der skyldte 3 huder, paa skiftet i 1606 tilfaldt hans ~dje søn 0st~n Eriksen som aasæte var vel ogsaa begrundet deri, at Rudi ansaas mindre værd end Bjølstad og Valbjørg, som de 2 ældre sønner fik sig utlagt til aasæter. Østen Eriksen, der sammen med sine brødre Guttorm og Tord Eriksen 14. novbr indløste gods, som var pantsat Erik Rosenkrantz av Tord (Ostensen) Bratt for 374 rdl., maa være død nogen tid efter skiftet og i alle fald før Ti han findes ikke opført i noget bevaret odelsskattemandtal for Gudbrandsdalen. Derimot findes en Oluf opført som eier av 3 huder i Rudi i Hedalen og 3 huder i Kvaalen (Kvaale) i Lom i et odelsskattemandtal fra Og i sognepresten Fredrik Glostrups mandtal av 1666 var opsitteren paa Rudi i Hedalen, av skyld 3 huder, en Hans Lauvitsen, dcr da var 81 aar gl. og som saaledes var født Hans ældste søn het Østen. Av disse data mente jeg at kunne slutte, at Østen Eriksen var død før 1610, da hans enke formodentlig maa ha været gift med den Oluf, der dette aar eide Rudi, og at den Hans Lauritsen, der i 1666 sat paa Rudi formodentlig har været Østen Eriksen's svigersøn, der som gift

4 med hans Adste datter ved morens død eller opgivelse av boet har faat Rudi. Sandsynligvis har vel Østeri Eriksen ingen sønner hat, eller disse maa i ethvert fald hat andre og bedre eiendommer. At det ogsaa forholder sig saaledes, at Hans Lauritsen har været gift med en datter av Østen Eriksen paa Rudi, fremgaar formentlig av et makeskifte av 16. okt, 1672 mellem søstrene Anne og Rønne (Rønnaug) Østensdtr., sal. Hans Rudi's og Peder Horgen's, tinglyst paa Mo ting i Vaage 6. juni 1673, ved hvilket Anne (sal. Hans Rudis) avstod til sasteren Rønne (Peder Horgens) al den ret hun og hendes barn kunde ha til <Rime og Rimesæter~ (?), som ifølge en kontrakt av 6. mai 1672 skulde vatre værd i penger 80' rdl., og desuten gi hende I 10 rdl., hvorav halvdelen skulde betales til paaske førstkommende og resten til aarsdagen derefter. Derimot avstod Rønne til Anne 1'12 h u d i R u d i, som va r h e n d es r e t t e o d e 1. Herav synes det atlfremgaa, at Østen Eriksen paa Rudi kun har efterladt sig 2 døtre, der hver har faat ~'/a hud i Rudi, den aeldste Anne gift med Hans Laurhen og den anden, Rsnnaug, med Peder <Horrien) (vel Horgen). I 1666 sat Hans Lauritsen paa Rudi. Han var da 81 aar gl. og var saaledes født ca. I 585. Og han maa saaledes ha været en ældre mand, da han blev gift med Anne Østensdtr. Ti han opgives i 1666 at ha 3 sønner: Østen, 27 aar gl., altsaa født 1639, Lars, 25 aar gl., født 1641, og Guttorm, 13 aar, født Imellem de to siste sønner har der været flere barn, vistnok de døtre, som vi senere skal nævne. I ethvert fald er det ikke sandsynlig, at Hans Lauritsen kan være blit gift for ca. 1635, da han vx omkring 50 aar gl. Han døde.paa Rudi 1672, da skifte holdtes efter ham der 14. okt. d. a. Han maa saaledes ved sin død ha været omkring 87 aar, men hadde allerede i 1666 opgit gaardens bruk til sin ældste søn Østen, (der staar for gaarden), som det heter i sogneprestens mandtal s. a. Konen Anne Østensdatter overlevde manden, med hvem hun hadde følgende 7 barn: Østen, Lars, Guttorm, Ingeborg (f. 1642), Marit (f. ca. 1645)~ Mari (f. ca. 1648) og Tore (f. ca. 1651). Den ældste søn Østen fik som odelsberettiget Rudi og sees 2. mai 1681 at ha tinglæst en av sorenskriveren i Gudbrandsdalen Christen Hansen avsagt dom av 4. juli 1644, ifølge hvilken han derefter fredlyste abjølstad og

5 Rudi hjemraster, for sæterkvæget. Østen Hansen levde endnu 1702 paa Rudi, da han 3. novbr. s. a. holdt skifte efter konen Sønne Arnesdtr. Hun efterlot sig 4 barn, to sønner og to døtre: Hans, Arne, Mari og Anne. Boets formue utgjorde 268 rdl. 3 ort I 2 P. og gjelden 120 rdl. 2 ort. Sønnen Hans overtok gjelden mot at faa sig utlagt I hud, 10 skind i Rudi. Disse I hud og 10 skind pantsatte han imidlertid 21. juli 1708 (tinglyst 16. novbr. s. a.) til Tord Tordsen Bjølstad for 220 rdl. Ved farens død har han vel faat resten av Rudi, da han ved skjøte av 2. juli I732 med sin hustru Mari Larsdtr. solgte 3 huder i Rudi til Tord Tordsen Bjølstad for I 024 rdl. Men denne solgte igjen Rudi, av skyld 3 huder med bygsel, ved skjøte av 3. oktbr til Hans Østensens yngre bror Arne Oste~zsen for I IOO rdl. Skifte efter Arne Østensen holdtes paa Rudi 21. mars Han var 2 ganger gift : I. gang med Sønne Knutsdtr., efter hvem skifte holdtes 10. mars 1728, og 2. gang med Sønne Halvorsdtr., der overlevde manden. Han efterlot 3 barn av hvert ekteskap, nemlig med den første kone datteren Rønnaug, gift med Paul Kaggerud, sønnen Christen, 21 aar gl., og datteren Imbiør, 18 aar, og med enken sønnen Østen, 12 aar gl., datteren Marit, 8 aar, og datteren Sønne, 2 aar. Paa skiftet fik den ældste s0n Christen Arnesen gaarden Rudi, av skyld 3 huder med bygsel. Han solgte imidlertid Rudi, asom han hadde faat paa skifte efter faren,, ved skjøte av 12. decbr. 1744, tingl. 26. febr. 1745, til Tord Tordsen Bjølstad og ved skjøte av 20. febr. 1748, tingl. 23. s. m., ogsaa halvdelen av Bjølstadvandet til ham. Imidlertid maa vistnok Christen Arnesens svoger Paul Kaggerud ha tat gaarden tilbake (ved odelssøksmaal?). Ti denne skyldte Tord Tordsens enke Mari Iversdtr. ifølge en pantobligation i Rudi av 16. sept rdl. for gaarden. Denne obligation har han vel ikke kunnet betale. Ti Mari Iversdtr. solgte ved skjøte av 4. juni 1755 Rudi for I 850 rdl. 3 ort 20 P tilbake til Christen Arnesen, der s. d. avgav sin erklæring om paa kjøpet at skylde 185 rdl. 3 ort 20 b. Christen Arnesen solgte imidlertid igjen Rudi ved skjøte av 3. aug., tingl. 15. sept for 2750 rdl. til Iver Tordsen Bjølstad, som ved skjøte av 19. nov med morens samtykke igjen overdrog broren Tord Tordsen Bjølstad (Haagenstad) gaarden. Rudi kom saaledes efter

6 henved 200 aars forløp igjen tilbake til slegtens hovedlinje paa Bjølstad, hos hvem den endnu var i 1843 og efter Ivar Kleivens a1 gamle Daagaa~ fremdeles skal vcere. 2. Nogen oplysninger, hentet fra gaardsarkivet paa Graffer i Lom, nu i Statsarkivet paa Hamar. Av artillerikaptein Anders Sevaldson. Da jeg sitter inde med enkelte oplysninger til E. A. Thomles interessante artikel om Bratt'erne i dette tidsskrift 2. bind, skal jeg her meddele: Den 3dje av Erik Trondsen paa Bjølstads sønner 'Osten Eriksen Bratt var død allerede 1608, og den a Olaf Rudi* som ncevnes i 1610 var ganske riktig Østen Eriksens eftermand i ægteskapet. Han het dog ikke Oluf, men Ellef Lauritzen. Den 14. novbr holdtes skifte mellem Ellef Lauritzen paa Rudi og hans stifbarn Rønnaug, Anne og Erik, salig Østen Eriksens efterlevende barn. Tilstede var Tord og Guttorm Bratt som formyndere og barnenes farbrødre samt Ellef Lauritzens «hustru B Signe. Østen Eriksen paa Rudi har saaledes ved sin død neppe hat flere end de tre ovennævnte barn. Østen Eriksen og Ellef Lauritzen var gift med Signe eller Ssnnsf Gz~ttormsdtr., som endnu levde i 1654, da hun fik føderaad. Ellef Lauritzen sat endnu i 1624 paa Rudi og skattet da. av 3 huder i Rudi og 3 huder i Kvamme paa Lom. Fra 1625 av kaldes han aellef Graffers og skatter av 3 huder i Kvanime. I 1627 og 28 desuten av I hud i Bjølverud i Lesje. Den z. febr gir Ellef Lauritzen Nils Eriksen Andvord pant i og bruksret til 3 huder i Graffer, utgjørende halvparten av denne gaard, som han har kjøpt av sognepresten hr. Søfren Rasmussen. Den 21. mars 1653 stadfcester Ellef Lauritzen, boende paa Graffer, at hans svoger (d. v. s. svigersøn) Nils Eriksen, gift med hans eneste datter Thore og barnefødt paa Andvord, har faat 3 huder i Graffer. i8 - Norqk Slektshiit. Tidsskr. 11.

Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen.

Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. Av E. A. Thomle. I dette tidsskrift, bind I s. 72 ff., har jeg skrevet en avhandling om

Detaljer

NORSK SLEKTSHISTORISK

NORSK SLEKTSHISTORISK NORSK SLEKTSHISTORISK UTGIT AV NORSK SLEKTSHISTORISK FORENING OSLO 1934 EKSPEDERES AV CAMMERMEYERS BOGHANDEI, ulitenx i 1661 og døde før 1679. Hr. Maltes 2. hustru Anna Matsdtr. levet i 1661 som enke paa

Detaljer

Lidt om den yngre slegt paa gaarden Bjmrlstad

Lidt om den yngre slegt paa gaarden Bjmrlstad Slegten Mathiesen i Norge nedstammer fra stadskaptein Jørgen Matbiesens 2. søn, Henrik, hvis søn revgen Mathiesen, f. 1663, fik bestalling i 1714 som foged paa Helgeland; dennes sannesøns søn var generalkrigskommissær

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Faddere : Ole Snedkerstuen, Jon Sveejet, Iver Lundeejet, Kari Olsdatter Lunde, Marit Rusnæs

Foreldre. Besteforeldre. Faddere : Ole Snedkerstuen, Jon Sveejet, Iver Lundeejet, Kari Olsdatter Lunde, Marit Rusnæs 1. Iver Huse Randen, f. 25.7.1869 i Studnestreet, Lom, Oppland, 1 d. 5.2.1945. 2 Bodde i 1900 i Rasmus Rønnebergsgt. Ålesund. Jobbet som steinarbeider. Gift med Magnhild Storåen, 29.12.1890 i Lom, Oppland,

Detaljer

Svend Jonsen Isum og Anne Iversdatter Tofte.

Svend Jonsen Isum og Anne Iversdatter Tofte. Svend Jonsen Isum og Anne Iversdatter Tofte. Av E. A. Thomle. Fra flere interesserte hold har jeg mottat meddelelse om at den av mig i dette tidsskrift 2, s. gr, opstillede tavle, som skulde vise hvorledes

Detaljer

Nogen illegitime (nu paa mandssiden utdsde) grener av den adelige slegt Werenskiold.

Nogen illegitime (nu paa mandssiden utdsde) grener av den adelige slegt Werenskiold. Nogen illegitime (nu paa mandssiden utdsde) grener av den adelige slegt Werenskiold. Av E. A. Thornle. Jeg har i det dansk-norske cpersonalhistorisk Tidsskrift* (3 R VI s. 245-56) meddelt oplysninger om

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Elisabeth Eliasdtr, f. 7.7.1870 i Valnes, Stryn, 1 d. 10.9.1956 i Skåre, Oppstryn. Gift med Ole Pedersen Skåre, 22.4.1895 i Not. Publ. Nordfjordeid (borgerlig gift), 2 f. 22.7.1865 i Skåre, Stryn, 1

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland Forfedre til: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født i Mar. 5, 1917 i 69/44, Vardal, Oppland, Norge og døde i Mar. 29, 1993 i 14/73, Nord Aurdal, Oppland, Norge. Andre begivenheter i livet til Gravlagt

Detaljer

Forfedre av. Agnete Aronsdotter

Forfedre av. Agnete Aronsdotter Forfedre av Agnete Aronsdotter 17 aug 2013 Publisert av Else Marie Eriksen Side 1 1 Agnete Aronsdotter Fødselsdato: 6 nov 1847 Gen: 1 2 Aron Johansson Fødselsdato: 15 mar 1826 3 Maria Hansdotter Fødselsdato:

Detaljer

Lars Fredriksen Monset

Lars Fredriksen Monset Lars Fredriksen Monset Ingebrigt Monset (1891-1982) hadde tatt vare på et brev etter onkelen sin, Anders Ingebrigtsen Monseth (1862-1939). Brevet er fra Lars Fredriksen Monseth i Minnesota, og det er skrevet

Detaljer

Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm

Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm Seglmerker i fra Kvitrud En annen tilnærming er å se på seglmerker med ormer og seglmerker til personer som bruker Orm-navnet. Vi kjenner seglmerket til en Erik

Detaljer

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Ektemann: Thore Olsen Reesmoen Også kjent som: Thore Olsen Aaremmen 1, Thore Olsen Aaremsneset 2 1791 - Meldal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 2.

Detaljer

U t s k r i f t Av pantebok nr. 35 ( ) for Malangen sorenskriverembete, autorisert 1. august 1923.

U t s k r i f t Av pantebok nr. 35 ( ) for Malangen sorenskriverembete, autorisert 1. august 1923. Jnr. 35/1971. AL/GTW Fol. 62 U t s k r i f t Av pantebok nr. 35 (1923-1926) for Malangen sorenskriverembete, autorisert 1. august 1923. 155. Extraktutskrift av forhandlingsprotokollen for utskiftningsformanden

Detaljer

Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik

Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik Bidrag fra fra "Gård og grend i Meløy" (1981) onsdag 05. mars 2008 Sist oppdatert lørdag 11. oktober 2008 Fra "Gård og grend i Meløy" (1981): Gnr. 12, bnr. 1, Åbotsvik, skyld 1,80

Detaljer

Monset Storstuggu. Kilde: Skrondal (1966) Orkdalsboka III, s Side 1

Monset Storstuggu. Kilde: Skrondal (1966) Orkdalsboka III, s Side 1 Monset Storstuggu I 1733 var Anders Olsen (f. 1695) bosatt på Monsetjåren, på den gården som - i alle fall senere - ble omtalt som Storstuggu. Anders var fra Reinskleiv, og var den eldste i en stor søskenflokk.

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Gjert Lind Hansen, f. 27 FEB 1819 på Ørsnes i Vågan. Fikk barn med med Johanna Kristine Johannesdatter, f. ca 1817/1819 på Rystad i Gimsøy, d. 19 FEB 1895 på Kilan i Flakstad, 1 gravlagt 30 APR 1895

Detaljer

Kierkegaards originaltekst

Kierkegaards originaltekst Side 1 av 5 Fra Kjerlighedens Gjerninger Sist oppdatert: 17. desember 2003 Denne teksten er åpningsavsnittet fra Søren Kierkegaards berømte verk Kjerlighedens Gjerninger fra 1848. Et av hovedbudskapene

Detaljer

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen I denne artikkelen fortsetter jeg oversikten over folk fra Austmarka som dro til Amerika. Dette er personer jeg ikke har annen informasjon om enn

Detaljer

Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934

Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934 Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934 skrevet av Harald Sørgaard Djupvik, april 2011 Av overnente kopi fra panteregisteret fra Herøy fra

Detaljer

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Riksarkivet katalognr. 1145/51. Hyllenr. 4a 12742. Øvre Romerike. Riksarkivet. Rentekammeret Fogderegnskap Øvre Romerike.

Detaljer

Gravfestede Norddal Norddal kirke Døving kapell 1736 1750

Gravfestede Norddal Norddal kirke Døving kapell 1736 1750 Gravfestede Norddal Norddal kirke Døving kapell 1736 1750 Dato: Fornavn Patronym Gårdsnavn Q=Kvinne,H=Hustru, Fornavn Patronym aaaammdd PB=Pikebarn, GB=Guttebarn 17370212 Anne Jacobsdtr. Q 17370212 Tosten

Detaljer

Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven

Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven Ektemann: Arnt Jonsson Kleiven 28. februar 1822 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Adresse: Kleiven Døpt: 7. april 1822 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 JUR111, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR111, oppgave 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

Forfedrene til Agnethe Hansdtr. Skjellerudsveen

Forfedrene til Agnethe Hansdtr. Skjellerudsveen Forfedrene til Agnethe Hansdtr. Skjellerudsveen Agnethe Hansdtr. var fra Roterudbygda in Fåberg, Oppland og de fleste av hennes forfedre var fra Fåberg med noen grener til Biri og Gausdal. Kilder: Digitalarkivet

Detaljer

Ukeplan Navn: Uke: 35

Ukeplan Navn: Uke: 35 Ukeplan Navn: Uke: 35 Mottaksskolen tel.38107890 http://www.minskole.no/mottaksskolen GRØNN Læringsmål NORSK Jeg vet hva vi kaller personene i familien. Jeg vet hva fornavn, mellomnavn og etternavn er.

Detaljer

Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8)

Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8) Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8) 1. Eduard Anton Johansen, f. 27. mai 1851 på Borge, Våle, Vestfold, døpt 6. juli 1851 i Våle, konfirmert 30. september 1866 i Våle, yrke smed

Detaljer

Rt-1925-1048

Rt-1925-1048 <noscript>ncit: 6:03</noscript> Page 1 of 5 Rt-1925-1048 INSTANS: Høyesterett - dom. DATO: 1925-12-04 PUBLISERT: Rt-1925-1048 STIKKORD: Landskatteloven 42 og Skatteloven 43 SAMMENDRAG: Ved et dødsbos salg av et sanatorium og en som direktørbolig

Detaljer

Sagen framlegging på julemøtet 04.12.09. (Tor Laache, Gjerdrum Historielag)

Sagen framlegging på julemøtet 04.12.09. (Tor Laache, Gjerdrum Historielag) Sagen framlegging på julemøtet 04.12.09. (Tor Laache, Gjerdrum Historielag) Jeg har liggende en gammel kontrakt for en tidligere husmannsplass som hørte til mitt hjemsted Østre Åmot. Dokumentet er nesten

Detaljer

Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5

Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5 Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5 STAVANGER MUSEUM 1877 1927. 8de mars 1927 er det 50 aar siden Stavanger Museum blev besluttet oprettet og Museforeningen i Stavanger blev stiftet.

Detaljer

Familierapport for Nils Olsen Monsets familie

Familierapport for Nils Olsen Monsets familie Familierapport for Nils Olsen Monsets familie Ektemann: Nils Olsen Monset 1727 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 14. desember 1727 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 1 Død: 13. juni 1785 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Fólk á Nesi FÒLK Á NESI 307

Fólk á Nesi FÒLK Á NESI 307 Fólk á Nesi FÒLK Á NESI 307 FÒLK Á NESI 308 Skb. 1816-22 Ved skifte i Thorshavn den 02.03.1820 arver Anna Guttormsdatter sin moder Ellen Danielsdatter. Faderen er Guttorm Simonsen på Skarvenæs. Anna var

Detaljer

Bjørnstjerne Bjørnson «Faderen»

Bjørnstjerne Bjørnson «Faderen» Denne gang: Bjørnson - «Faderen» Innhold: Les teksten: Innledning til «Faderen» (utvidet tekst) Les teksten: Teksten i originalt språk. Samtale om teksten: Snakk om ord og begreper. Les teksten: Les i

Detaljer

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen I en serie medlemsblader har jeg satt fokus på enkeltpersoner og familier fra Austmarka som, av ulike årsaker, har søkt et bedre liv i Amerika. Dette

Detaljer

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving.

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. 1, GRUPPEOPPGAVE XIV - LØSNING GOL14.doc ajour v13 OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. a) Blir salgsgevinst skattepliktig? Hvis datteren har benyttet eneboligen

Detaljer

CUMMINGTONIT FRA SAUDE,

CUMMINGTONIT FRA SAUDE, CUMMINGTONIT FRA SAUDE, RYFYLKE. AV C. W. CARSTENS. ra Saude zinkgruber, som f rtiden drives av Det norske F Aktieselskab for elektrokemisk Industri, Kristiania, er der av bergingeniør CHR. H. S. HoRNEMAN

Detaljer

Kunstnerne og galskapen. Merete Morken Andersen

Kunstnerne og galskapen. Merete Morken Andersen Kunstnerne og galskapen Merete Morken Andersen Menneskelige grenseområder Psykose Religion Seksualitet Traumer Død Tilknytning og berøringsangst Tilhørighet og autonomi Epigenetikk Samspillet mellom

Detaljer

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 1 Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD ble født Rakkestad i

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler.

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler. O. St. Isene Denne Familie-Calender har Ole Steffensen Isene fört fra voksen alder til sin död 16 november 1943. Derefter har hans datter Anne Ragna Isene fört den videre til sin död 19 januar 1998. Den

Detaljer

Slektsforskning er «in»

Slektsforskning er «in» Slektsforskning er «in» - kildene finnes i arkivene Viggo Eide, f. 1955 ansatt i fylkeskommunen, 1984- lokalhistoriker & slektsgransker Aktiv blogger: Tid & rom Årboka SF er populært i media Folk engasjerer

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Petronelle Olava Nilsdatter, født 2 mar 1884 i Eltedalen, Trysil, Hedmark, 1 død 28 jan 1914 i Romedal, Hedmark, 2 gravlagt 5 feb 1914 i Romedal, Hedmark. 2 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 3 med

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

Sigurd Einbu sin innsats for Norsk Institutt for Kosmisk geofysikk (NIKF)

Sigurd Einbu sin innsats for Norsk Institutt for Kosmisk geofysikk (NIKF) Sigurd Einbu sin innsats for Norsk Institutt for Kosmisk geofysikk (NIKF) Sigurd Einbu/Enebo (1866-1946) Astronom Sigurd Einbu Født 5. november 1866 på Lesjaskog Hamar lærarseminarium 1886 Lærar i Øyer

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Marit Andersdatter, f. 17 JUL 1830 på Ribakken i Børsa. gift 02 OKT 1855 på Ørlandet 1 med Iver Andersen, f. 15 SEP 1803 på Fevåg i Stjørna, 2 dåp 16 OKT 1803 på Ørlandet. Foreldre 2. Anders Eriksen,

Detaljer

HULER AV GRØNLITYPEN.

HULER AV GRØNLITYPEN. HULER AV GRØNLITYPEN. AV JOHN OXAAL. I nogen tidligere arbeider har nærvære11de forfatter beskrevet endel huler av en ny type i Nordland. Den største og mest karakteristiske av disse er Grønligrotten,

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Martin Johansen, født 10 okt 1878 i Arnebergseie, Romedal, Hedmark, 1 død 1966 i Hurdal, 1 gravlagt i Hurdal krk., Hurdal. 1 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 2 med Petronelle Olava Nilsdatter, født

Detaljer

Familierapport for Anders Olsen Reinskleiv Monset

Familierapport for Anders Olsen Reinskleiv Monset Familierapport for Anders Olsen Reinskleiv Monset Ektemann: Anders Olsen Reinskleiv Monset Også kjent som: Anders Olsen Ekli, Anders Olsen Reinskleiv Født: 1695 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 29.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Hans Christian Wattum, født 19 jun 1876 i Vatn, Spydeberg, Østfold, 1 død 29 mar 1921 i Nedre Foss, Enebakk, Akershus. 1 Gift 9 okt 1897 i Hovin krk., Spydeberg, 2 med Inga Mathilde Ødegaard, født 3

Detaljer

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars ble født den 5. juli 1789 i Snåsa i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Kjell Larsen (slektsledd 164) og Anna Nilsdatter (165) på Rennset 2. Randi ble født omkring

Detaljer

Anetavle for Anders Hauknes født død

Anetavle for Anders Hauknes født død Anetavle for Anders Hauknes født 10.6.1918 død 28.7.2002 Forfedre på morsiden: Mor: Olga Katinka Juul Martinsen Hauknes Født: 7.5.1890 Død: 25.12.1924 på Hauknes Anders - med hår Olga er født på Herset

Detaljer

Rt-1916-559. http://www.rettsnorge.no/sakslinker/rettspraksis/rt-1916-559_dommered.htm

Rt-1916-559. http://www.rettsnorge.no/sakslinker/rettspraksis/rt-1916-559_dommered.htm Rt-1916-559 Side 559 Assessor Bjørn: Murerhaandlanger Johan Andersen blev ved dom, avsagt 16 november 1915 av meddomsret inden Øvre Telemarkens østfjeldske sorenskriveri, for overtrædelse av løsgjængerlovens

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 Arve- og familierett Fredag 18. juni 2010 kl. 0900-1300 Oppgaven består av 4 ark inkludert denne forsiden. Oppgaveteksten er dobbeltsidig

Detaljer

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Født 10 Jul 1826 Johnsgaard, Tretten, Øyer, Oppland 1 Døpt 16 Jul 1826 Tretten kirke, Øyer, Oppland 1 Død

Detaljer

Møte for lukkede dører i Lagtinget den 22de mars 1918 kl Præsident: G. A. Jahren.

Møte for lukkede dører i Lagtinget den 22de mars 1918 kl Præsident: G. A. Jahren. Møte for lukkede dører i Lagtinget den 22de mars 1918 kl. 10.00. Præsident: G. A. Jahren. Præsidenten: Der foreligger til behandling Odelstingets beslutning til midlertidig lov om tillæg til lovene om

Detaljer

Ranngard - Randgård (gnr. 51)

Ranngard - Randgård (gnr. 51) Ranngard - Randgård (gnr. 51) Kommentar fra Opplandsarkivet: Gard nummer 62 Nyhus ble i gammel tid kalt Lillebreiseth og finnes så vidt omtalt under Breiseth. Senere ble Nyhus et underbruk under gnr. 51

Detaljer

SANDVIKEN Av Knut Raastad, skrivi i 2004

SANDVIKEN Av Knut Raastad, skrivi i 2004 SANDVIKEN Av Knut Raastad, skrivi i 2004 Sandviken gnr. 100 bnr. 1 er nørdste garden i Nordherad. Tosten Håkenstad hadde ca. 1750 gjerda inn ei englykkje nord for Trælviken på 620 alen lang og 310 alen

Detaljer

Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN. 28 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN. 28 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN 28 mar 2014 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, LILL Solvor PEDERSEN 1 LILL Solvor PEDERSEN ble født på/i Tønsberg, Vestfold den 14 feb 1948. Hun er datter

Detaljer

Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu

Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu Ektemann: Ingebrigt Andersen Monset 5. november 1824 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 1. januar 1825 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

[Innskannet versjon 0.3 (09.04.04) - rettelser mottas med takk til Inge.Arnesen@gmail.com]

[Innskannet versjon 0.3 (09.04.04) - rettelser mottas med takk til Inge.Arnesen@gmail.com] This is the html version of the file http://folk.uio.no/ingeba/schoning_alt.doc. Google automatically generates html versions of documents as we crawl the web. [Innskannet versjon 0.3 (09.04.04) - rettelser

Detaljer

Familierapport for Ole Nielsen Monset og Sigrid Iversdatter

Familierapport for Ole Nielsen Monset og Sigrid Iversdatter Familierapport for Ole Nielsen Monset og Sigrid Iversdatter Omtalt i dette dokumentet er familien som bodde på Bortstuggu fra ca 1727, nemlig Ole Nilsen Monset, kona Sigrid Iversdatter, deres sønner Nils,

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD. 7 des 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD. 7 des 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD 7 des 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Ellen Margrethe SAXRUD 1 Ellen Margrethe SAXRUD ble født på/i Oslo den 22 jun 1946. Hun er datter av

Detaljer

En sterk historie. fattige i Bergen på slutten av 1800 tallet og begynnelsen av 1900 tallet

En sterk historie. fattige i Bergen på slutten av 1800 tallet og begynnelsen av 1900 tallet En sterk historie fattige i Bergen på slutten av 1800 tallet og begynnelsen av 1900 tallet Gurine Iversen blir født i Molde 12. juni 1839 og døpes samme sted 21. juli s.å. Foreldrene er Iver Aasgjerde,

Detaljer

Bak gjenstandene finnes menneskene. Tangen Menighetshus 3. februar 2011 Stein Enger

Bak gjenstandene finnes menneskene. Tangen Menighetshus 3. februar 2011 Stein Enger Bak gjenstandene finnes menneskene Tangen Menighetshus 3. februar 2011 Stein Enger DISPOSISJON Oversiktkart Aasgaard gård historikk Eier og brukerforhold på gården Husmannsplasser u/aasgaard Hvorfor undersøke

Detaljer

Gardsnr. 57 Nordtveit, Avaldsnes kommune. Gardsnr. 64 Nordtveit, Tysvær kommune.

Gardsnr. 57 Nordtveit, Avaldsnes kommune. Gardsnr. 64 Nordtveit, Tysvær kommune. Gardsnr. 57 Nordtveit, Avaldsnes kommune. Gardsnr. 64 Nordtveit, Tysvær kommune. Ny: mars 2004. Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Nordtveit. Ansvarlig: John Rønnevik.

Detaljer

Familierapport for Ola Olsen Monset og Eli Amundsdatter Fossum

Familierapport for Ola Olsen Monset og Eli Amundsdatter Fossum Familierapport for Ola Olsen Monset og Eli Amundsdatter Fossum Ektemann: Ola Olsen Monset 1791 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 23. januar 1791 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 1 Død: 13. november 1876

Detaljer

KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG.

KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG. KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG. Foredrag i Norsk Geologisk Forening!ste april 1916. AV CARL BUGGE. et geologiske arbeide som jeg sammen med bergingeniør D A. BuGGE i de senere aar har

Detaljer

Joachim Halvorsen Innspill til Flåta-boka 1956

Joachim Halvorsen Innspill til Flåta-boka 1956 Joachim Halvorsen Innspill til Flåta-boka 1956 Trondheim 2016 Jan W. Halvorsen Soga om garden og ætta på Øvre-Flåta i Uvdal ble utgitt i 1956. Forfatter var Halvor H. Bjørnsrud. Boka omfatter Joachim Halvorsens

Detaljer

Myra - Myren (gnr. 102)

Myra - Myren (gnr. 102) Myra - Myren (gnr. 102) Myra Myren i Saksumdalen er av dei gardane ein først finn noko nemnande om i matrikkelen av 1668. Der er det så fortalt at gardsbruket Myren da var krongods, som det truleg hadde

Detaljer

Firedobbelt bryllup. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren

Firedobbelt bryllup. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren Firedobbelt bryllup Fra utstillingsplansjene på Taterleiren Fredag 21. mars 1952 var det firedobbelt taterbryllup i Selbu kirke. Fire brødre Fredriksen giftet seg med tre søstre Karlsen. Brudeparene fotografert

Detaljer

Familierapport for Ole Pedersen Reskalvhagen og Marit Rasmusdatter Ree

Familierapport for Ole Pedersen Reskalvhagen og Marit Rasmusdatter Ree Familierapport for Ole Pedersen Reskalvhagen og Marit Rasmusdatter Ree Ektemann: Ole Pedersen Reskalvhagen Også kjent som: Ole Pedersen Grut 1, Ole Pedersen Ree 2 1762 - Gudbrandsdalen Døpt: 1797 - Meldal,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Leiermål og løfter. Ugifte mødre og farskapskonflikter. Kari Telste 7. desember 2011

Leiermål og løfter. Ugifte mødre og farskapskonflikter. Kari Telste 7. desember 2011 Leiermål og løfter. Ugifte mødre og farskapskonflikter Kari Telste 7. desember 2011 Nye lover om seksualitet utenfor ekteskap De viktigste på 1600-tallet: Forordning om løsaktighet, 1617 Christian 5.s

Detaljer

BÅLERUD PÅ BJONSKOGEN I GRAN

BÅLERUD PÅ BJONSKOGEN I GRAN Ole Arild Vesthagen Stjerneblokkveien 5 1083 OSLO Telefon: 22 16 36 59 E-post: ole.arild.vesthagen@c2i.net Oslo, 6.8.2000 BÅLERUD PÅ BJONSKOGEN I GRAN (2) Gulbrand Gulbrandsen Bålerud (3) Berte Eriksdatter

Detaljer

Dikt Johann Herman Wessel

Dikt Johann Herman Wessel Side 1 av 9 Herremanden Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 En Herremand sov engang hen; Og saa skal alle Herremænd, Hvor gierne de end leve ville.

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Tom Helle Åsveien 17 B 1369 Stabekk Innholdsfortegnelse Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Navneregister 1 6 Utskrift fra Legacy Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Jon Mikalsen

Detaljer

1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland.

1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland. 1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland. gift 14 OKT 1869 i Trondenes med Mette Anne Hansdatter, f. 30 APR 1848 på Steinsland i Trondenes, dåp

Detaljer

Ukeplan Navn: Uke: 35

Ukeplan Navn: Uke: 35 Ukeplan Navn: Uke: 35 Mottaksskolen tel.38107890 http://www.minskole.no/mottaksskolen BLÅ Læringsmål NORSK Jeg vet hva vi kaller personene i familien. Jeg vet hva fornavn, mellomnavn og etternavn er. MATEMATIKK

Detaljer

Dikt Johann Herman Wessel

Dikt Johann Herman Wessel Side 1 av 13 Smeden og Bageren Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Der var en liden Bye, i Byen var en Smed, Som farlig var, naar han blev vred.

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Forfedre av Karen Christiansdatter Hovde

Forfedre av Karen Christiansdatter Hovde Forfedre av Karen Christiansdatter Hovde 25 apr 2014 Publisert av Else Marie Eriksen 1 Karen Christiansdatter Hovde Fødselsdato: 26 mar 1870 Gen: 1 2 Christian Andersen Hovde Fødselsdato: 8 mai 1839 3

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Monset Bortstuggu. disse opplysningene, og gjort det mulig å få litt klarhet i tidlige ledd på Bortstuggu. Side 1

Monset Bortstuggu. disse opplysningene, og gjort det mulig å få litt klarhet i tidlige ledd på Bortstuggu. Side 1 Monset Bortstuggu Ole eller Ola er et navn som gjennom tidene har vært flittig brukt på Monset. I Gardtales står det om en underoffiser Ola Torsteinson på Bortstuggu, og vi skulle kanskje tro at det er

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

Familien Gjes i Norge.

Familien Gjes i Norge. Familien Gjes i Norge. Av statsarkivar E. A. Thomle. I anledning av skoleinspekter Forstrøms oplysninger om maleren Ferdz'nand G0s i I s. 399 ff. skal jeg meddele nogen nærmere efterretninger om familien

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

Kampen for alminnelig stemmerett og politisk deltaking av kvinner i Nannestad før 1913

Kampen for alminnelig stemmerett og politisk deltaking av kvinner i Nannestad før 1913 Kampen for alminnelig stemmerett og politisk deltaking av kvinner i Nannestad før 1913 OG Fra kvinnerettsspirer via Nannestad Kvindesagsforening og stemmerett til Nannestad Sanitetsforening Skrevet av

Detaljer

som ikke kunde brukes, by Carl Edin Nordberg

som ikke kunde brukes, by Carl Edin Nordberg som ikke kunde brukes, by Carl Edin Nordberg Project Gutenberg's Presten som ikke kunde brukes, by Carl Edin Nordberg This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Detaljer

NORGES BERGVERKSDRIFT

NORGES BERGVERKSDRIFT PROFESSOR J. H. L. VOGT NORGES BERGVERKSDRIFT EN HISTORISK OVERSIGT MED SÆRLIG HENSYN TIL UTVIKLINGEN I DE SENERE AAR VORT lands bergverksdrift kan regnes at stamme fra be gyndelsen av det 17de aarhundrede.

Detaljer

Rind - Aamot (gnr. 9)

Rind - Aamot (gnr. 9) Rind - Aamot (gnr. 9) Rind: Namn som sikkert kjem av elvenamnet R i n. Aamot: Namn som tyder møtestad for to åer, her møtestaden for Rinna og Åmotbekken, som i flomtida kan vera som ei lita å. Det er i

Detaljer