Detaljregulering. Oppstarts melding Åremma Øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering. Oppstarts melding Åremma Øst"

Transkript

1 Detaljregulering Oppstarts melding Åremma Øst Planprogram, dato: Arkivsaksnummer: Id 889 Planidentitet: Plankonsulent: KNAS K. Nilsskog AS Daneljordet Mosjøen E-post: Kontaktperson: Jan-Eirik Nilsskog Biomiljø AS melder med dette dokumentet oppstart for arbeider knyttet til regulering av Åremma Øst. Plankonsulent for arbeidet er KNAS.

2 1. Innhold 1. Innhold Bakgrunn for planarbeidet Vefsn kommunes plansystem Rammer for planarbeidet... 5 Nasjonale føringer for planarbeidet... 5 Regionale føringer for planarbeidet... 5 Lokale føringer for planarbeidet Beskrivelse av planområdet... 6 Følgende eiendommer ligger innenfor eller inntil planområdet og berøres således av planarbeidet: Forholdet til gjeldende arealplaner... 7 Følgende gjeldende reguleringsplaner gjelder innfor planområdet og blir berørt: Medvirkning og planprosess Fremdriftsplan Planens forhold til forskrift om konsekvensutredning... 8 KU-forskriftenes 2 om planer som alltid skal konsekvens utredes... 8 Begrunnelse:...Feil! Bokmerke er ikke definert. KU-forskriftens 3 om konsekvensutredning etter vurdering... 8 Begrunnelse: Tema som skal utredes...feil! Bokmerke er ikke definert. Kulturminner og kulturmiljø... 9 Landskap... 9 Sikring av jordressurser (jordvern)... 9 Samisk natur- og kulturgrunnlag... 9 Kriminalitetsforebygging... 9 Barn og unges oppvekstsvilkår, tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelvegnett... 9 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen... 9 Friluftsliv/rekreasjon... 9 Næringsliv og sysselsetting Infrastruktur/kommunikasjon/transport/trafikksikkerhet Risiko og sårbarhet... 10

3 11. Annonse melding om oppstart planarbeider Åremma Øst Annonse Helgeland Arbeiderblad Annonse hjemmeside plankonsulent Brev til naboer Planområdet Formålet med reguleringsendringen Konsekvensutredning Forslagsstiller Informasjon og medvirkning Brev til offentlig etater Planområdet Formålet med reguleringsendringen Konsekvensutredning Forslagsstiller Informasjon og medvirkning... 18

4 2. Bakgrunn for planarbeidet På bakgrunn av dagens arealer begynner å bli for små ønsker Biomiljø AS å utvide arealet for virksomheten ved Åremma. I forbindelse med planarbeidet skal hele området som i dag brukes av Biomiljø og Nordmiljø tas med i reguleringsarbeidet. Tilleggsarealet som det søkes omregulert for vil i fremtiden bli brukt av både Nordmiljø AS og Biomiljø AS. Bio Miljø AS er et selskap lokalisert på Åremma i Vefsn kommune. Selskapet startet med aerob kompostering i Båthøla på 1990 tallet hvor råstoffet var vom innhold fra Gildes slakteri i Mosjøen blandet med bark fra Nesbruket. Etter hvert ble virksomheten flyttet fra Båthøla og til Åremma industriområde. Her har bedriften vært siden år I 2000 søkte Bio Miljø AS utslippstillatelse etter forurensingsloven for komposteringanlegg på Åremma. Tillatelse ble da gitt med arkiv kode fra Fylkesmannen i Nordland. Bedriften arbeider i dag med følgende innsats i prosessen: Gjødsel, vom- og tarminnhold, flis og strø fra slakterier Slam fra kommunale renseanlegg Flis og torvstrø Utvidelse av areal Det søkes omregulert et areal på 12 daa sør for dagens område. Figur 1 Kart som viser omsøkte areal på 12 daa

5 Figur 2 Kart som viser planens begrensing, omfatter også adgang til området fra E6 Hvorfor søkes det om tilleggsareal? Prosessen med behandling slik den foregår i dag med opplegging av ferdig produkter i ranker krever arealer. Etter hvert har bedriften vokst, og på lengre sikt er det nødvendig med å få tilgang til større arealer for å utvikle aktiviteten til både Biomiljø og Nordmiljø på Åremma. Tilleggsarealet det søkes om vil bli brukt av både Biomiljø og Nordmiljø.

6 3. Vefsn kommunes plansystem Reguleringsplan skal være en detaljplan for et avgrenset område innenfor kommunen (områderegulering) eller for et konkret tiltak (detaljregulering), som grunnlag for blant annet utbyggingstiltak. Utforming av reguleringsplan skal ta utgangspunkt i føringer gitt i kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel og arealpolitiske retningslinjer. 4. Rammer for planarbeidet Planarbeidet er underlagt nasjonale, regionale og lokale føringer. Nasjonale føringer for planarbeidet Mål og rammer for den nasjonale politikken blir blant annet formidlet i stortingsmeldinger, rikspolitiske bestemmelser, rikspolitiske retningslinjer og rundskriv; Disse mål og rammer skal legges til grunn for kommuner, fylkeskommuner og statlig fagmyndighet i deres planlegging og forvaltning. Etter plan- og bygningslovens 9-3 har fylkesmannen og andre statlige sektormyndigheter ansvar for å følge opp målene og rammene ovenfor kommunene. Avvik fra retningslinjene kan gi grunnlag for innsigelser til kommunale planer fra fylkeskommunen, nabokommune eller statlig fagmyndighet. W - Rikspolitiske bestemmelser (RPB) og rikspolitiske retningslinjer (RPR) er formell instruksjon til myndighetene og skal legges til grunn i all planleggingsvirksomhet etter loven, og er samtidig viktige saksforutsetninger i enkeltsaksbehandling etter loven. Plan- og bygningsloven av 2008 legges til grunn for planarbeidet. Plankart og bestemmelser skal utformes i henhold til gjeldende kartforskrift og SOSI- standarder. Regionale føringer for planarbeidet Fylkesplanen med arealpolitiske retningslinjer, fylkets fkulturmim1eplan,,regional plan for klimautfordringer og ROS for Nordland fylke skal legges til grunn for planarbeidet 1 den grad denne reguleringsplanen berøres av disse. Avvik fra retningslinjene om arealbruk i Fylkesplan og Fylkesdelplaner kan gi grunnlag for innsigelse fra fylkeskommunen, nabokommune eller statlig fagmyndighet til kommunale planer. Lokale føringer for planarbeidet Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt mars 2009, med delplaner (og da i særdeleshet delplan Mosjøen sør, fra Øya til Kulstadsjøleira og Marka) og arealpolitiske retningslinjer. Klima- og energiplanen, vedtatt februar 2009 Handlingsplanen for sykkelbyen Mosjøen, vedtatt mai 2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet, vedtatt november 2011 Disse legges til grunn for planarbeidet i den grad reguleringsplanen berøres av disse.

7 5. Beskrivelse av planområdet Følgende eiendommer ligger innenfor eller inntil planområdet og berøres således av planarbeidet: Gårds/Bruksnummer: 117/131 Gårds/Bruksnummer: 117/188 Gårds/Bruksnummer: 117/712 Gårds/Bruksnummer: 117/53 Gårds/Bruksnummer: 117/15 Gårds/Bruksnummer: 117/140 Gårds/Bruksnummer: 234/1 Gårds/Bruksnummer: 117/51 Gårds/Bruksnummer: 117/8

8 6. Forholdet til gjeldende arealplaner Følgende gjeldende reguleringsplaner gjelder innfor planområdet og blir berørt: Reguleringsplan for Åremma, plan id Ny digital plan vedtatt , vedtak 60/11 7. Medvirkning og planprosess Planprosessen omfatter: Samarbeid med berørte offentlige myndigheter Høring, eventuelt møter med berørte parter Politisk behandling I henhold Plan- og bygningslovens 3-2 har alle offentlige organer rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt eller egne planer og vedtak, og skal gi tiltakshaver beskjed om forhold som kan ha betydning for planleggingen. Jfr. 5-5 vil retten til å fremme innsigelse mot planforslag bortfalle dersom deltakelse etter 3-2 ikke er oppfylt Det skal legges opp til at berørte parter får god informasjon om når i prosessen man har mulighet til å påvirke planutformingen. I utgangspunktet har berørte parter to muligheter til å fremme sitt syn på saken:

9 Første mulighet har partene når planoppstart annonseres. Planprogram legges ut, sammen med annonsering av planoppstart. Her kan alle parter komme med innspill til hvilke tema som bør utredes i planarbeidet. Andre mulighet er når planforslaget er utarbeidet og legges ut til offentlig ettersyn (høring). Her får partene mulighet til å komme med uttalelser/merknader til planforslaget og de utredninger som er gjort. Etter offentlig ettersyn vil planen bli fremmet for politisk sluttbehandling. 8. Fremdriftsplan Måned/ Feb Mai Nov Jan Mars Mai Juni Jul Sep Aktivitet 0 Info møte X 1 Pol avkl X 2 Planprogram X 3 Meld planstart X 4 Merknadsbehandling X 5 Fastsetting planprogram X 9 Planforslag X 10 1st gangs behandling X 11 2 gangs behandling X 12 Melding om vedtak X 9. Planens forhold til forskrift om konsekvensutredning Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2009 slår fast i 1 at: Den som utarbeider forslag til plan etter plan og bygningsloven eller søker om tillatelse etter sektorlov, skal selv vurdere om planen eller tiltaket faller inn under forskriftenes saklige virkeområde, jamfør Kapittel II. Dette betyr at forslagsstiller, her I Vefsn kommune, må vurdere ved planoppstart hvorvidt saken har et slikt omfang at den må behandles etter forskrift om konsekvensutredninger. KU-forskriftenes 2 om planer som alltid skal konsekvens utredes Planen er ikke utredningspliktig etter 2. Begrunnelse Vefsn kommune har vurdert planens omfang i forhold til forskriftenes 2 om planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften, og konkludert med at reguleringsplanen ikke omfattes av forskriftens 2. KU-forskriftens 3 om konsekvensutredning etter vurdering Vefsn kommune har vurdert om planarbeidet får vesentlige virkninger for miljø og samfunn jamfør kriteriene gitt i forskriftens 4, og da i særdeleshet 4b) og 40), og konkludert med at reguleringsplanen ikke omfattes av forskriftens 3. 1

10 Begrunnelse: Fra arkivsak nr 12/1198-3: Tiltakets størrelse er mindre enn innfangskriteriene gitt i forskrift om konsekvensutredningers vedlegg I, men tiltaket vil være i strid med gjeldende reguleringsplan og må dermed vurderes jamfør 3 og 4. Kommunen har vurdert tiltaket mot kriteriene fastsatt i forskriftens 4. Selv om planforslaget vurderes til ikke å være utredningspliktig jamfør forskriften, vil det etter plankonsulentens vurdering være et behov for å utrede enkelte tema, jamfør tabellen under. 10. Aktuelle tema I kapitlene under vises en kort vurdering av hva som må utredes nærmere i planprosessen og hvilke tema som vurderes år være tilstrekkelig belyst eller som ny detaljplan ikke berører. Temaer er blant annet hentet fra konsekvensutrednings forskriftens vedlegg III bokstav b. Kulturminner og kulturmiljø Planarbeidet vil så langt kommunen kjenner til ikke komme i konflikt med kulturminner eller kulturmiljø. Kulturminne myndighet vil bli høringspart i planprosessen. Landskap Det må påregnes terrenginngrep i området ved at det omsøkte arealet vil bli avrettet til lagerområde. Sikring av jordressurser (jordvern) Planforslaget vil ikke medføre at noe jordbruksareal blir berørt/redusert. Samisk natur- og kulturgrunnlag Planforslaget vil ikke berøre ytterleier for rein eller beitemark jf. reindriftsforvaltningens kart på kart.reindrift.no. Det er ingen kjente samiske kulturminner i området, men kulturminne-myndighet vil bli høringspart i planprosessen. På andre siden av E6 er det en flyttlei, men denne anses ikke i å komme i konflikt med tiltaket. Kriminalitetsforebygging Planforslaget vurderes ikke å ha innvirkning på kriminalitet. Barn og unges oppvekstsvilkår, tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelvegnett Anses ikke som er å være et aktuelt tema. Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Omsøkt areal ligger ca 400 meter fra nærmeste bebyggelse. Det anses ikke som nødvendig å utrede temaet. Friluftsliv/rekreasjon Anses ikke som er å være et aktuelt tema.

11 Næringsliv og sysselsetting Planen vil sikre driften til eksisterende virksomhet som i dag drives ved Biomiljø og Nordmiljø. Nordmiljø sysselsetter i dag ca 8 personer ved sitt anlegg. Biomiljø sysselsetter ca 1 person. Infrastruktur/kommunikasjon/transport/trafikksikkerhet Nåværende vei inn/ut av anlegget skal fortsatt brukes. Det anses ikke som nødvendig med ytterligere utredninger. Forurensing/lukt Det bør beskrives i grove trekk hva virksomheten utfører, og konsekvenser vedrørende forurensing og lukt. Påvirkning på eksisterende bekkeløp Det bør grovt anvises på kart hvordan tiltaket vil påvirke bekkeløp. Risiko og sårbarhet Det skal utarbeides en ROS-analyse jamfør fylkesmannens ROS-sjekkliste for kommunale arealplaner.

12 11. Annonse melding om oppstart planarbeider Åremma Øst Annonse Helgeland Arbeiderblad Varsel om oppstart av detaljregulering Åremma øst plan id: Vefsn kommune, GNR. 117 BNR. 15 I henhold til Plan- og Bygningslovens 12-8 varsels med dette oppstart av planarbeid, jamfør 12-1, for nevnte eiendom. Planen fremmes som privat forslag, jamfør Tiltakshaver er Biomiljø AS. Planarbeidet utføres av KNAS - K Nilsskog AS. Området som reguleres er lokalisert sør og øst for eksisterende virksomhet til Biomiljø og Nordmiljø AS på Åremma øst. Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for fremtidig drift av anlegget for både Biomiljø og Nordmiljø. Arealet skal brukes til den virksomhet som i dag drives på omliggende areal. Planen er vurdert i forhold til Forskrift om konsekvensutredning 4, og det er konkludert med at planen ikke har virkninger som krever konsekvensutredning. Berørte grunneiere og naboer blir varslet med brev, og oppstartsmeldingen er tilgjengelig på samt hos Vefsn kommune. Merknader som kan ha virkning på planarbeidet sendes som e-post eller brev. Frist for merknader er Nærmere informasjon om planarbeidet kan en få med henvendelse til plankonsulent: KNAS - K Nilsskog AS ved Jan-Eirik Nilsskog Daneljordet 15 Telefon

13 Annonse hjemmeside plankonsulent

14 Brev til naboer "fornavn" "etternavn" "Adresse" "Postnummer" "Sted" Mosjøen 21/ Avsenders referanse: Jan-E Nilsskog Mottakers referanse: Helge Lynghaug Arkiv id ID 875 Sak: Varsel om oppstart detaljregulering Åremma Øst gårdsnummer 117 bruksnummer 15 Som eier eller fester av eiendommen "eiendomsinformasjon" I henhold til Plan og bygningslovens 12-1, 12-8 og kunngjøres det med dette at det skal utarbeides et privat detaljreguleringsplan for eiendommen som er nevnt i overskriften. 12. Planområdet Området som reguleres er lokalisert sør og øst for eksisterende virksomhet til Biomiljø og Nordmiljø AS på Åremma øst. Området som i dag brukes av Biomiljø og Nordmiljø omfatter i overkant av 28 daa. Området det søkes utvidelse på er i overkant av 12 daa. Området er en del av områdeplanen Åremma som er vedtatt Reguleringsplan Navn: Åremma PlanID: Status: Dato for ikrafttredelse: Vertikalnivå: Areal: Plantype: Endelig vedtatt arealplan På grunnen/vannoverflate kvm Detaljregulering

15 Figur 3 - Åremma områdeplan Figur 4 - Dagens innregulerte område Nordmiljø/Biomiljø Figur 5 - Tilleggsareal ny plan Figur 6 Planens begrensing 13. Formålet med reguleringsendringen Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for fremtidig drift av anlegget for både Biomiljø og Nordmiljø. Arealet skal brukes til den virksomhet som i dag drives på omliggende areal. 14. Konsekvensutredning Planforslaget er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Planen faller innunder 3 men ikke innunder 4. Dette innebærer at det ikke er krav om konsekvensutredning. 15. Forslagsstiller Forslagsstiller er Biomiljø AS ved Daglig Leder.

16 16. Informasjon og medvirkning Det ble avholdt et forhåndsmøte med Vefsn kommune den hvor det ble avtalt at det skulle søkes om en politisk prinsippavklaring. Vefsn kommune ved Planutvalget har blitt forelagt forslaget til forhåndsvurdering og har anbefalt at planarbeidet kan igangsettes. Saken ble behandlet i planutvalget den , saksnummer 47/12. Oppstart av planarbeidet varsles i annonse Helgeland Arbeiderblad. Direkte berørte eiendommer, samt tilgrensede naboer varsles i tillegg med brev. Tilsvarende varsles offentlige og andre aktuelle høringspartnere med brev. Med hilsen for Kolbjørn Nilsskog AS Jan-Eirik Nilsskog Senior Ingeniør

17 Brev til offentlig etater "etat" "Adresse" "Postnummer" "Sted" Mosjøen 21/ Avsenders referanse: Jan-E Nilsskog Mottakers referanse: Helge Lynghaug Arkiv id ID 875 Sak: Varsel om oppstart detaljregulering Åremma Øst gårdsnummer 117 bruksnummer 15 I henhold til Plan og bygningslovens 12-1, 12-8 og kunngjøres det med dette at det skal utarbeides et privat detaljreguleringsplan for eiendommen som er nevnt i overskriften. 17. Planområdet Området som reguleres er lokalisert sør og øst for eksisterende virksomhet til Biomiljø og Nordmiljø AS på Åremma øst. Området som i dag brukes av Biomiljø og Nordmiljø omfatter i overkant av 28 daa. Området det søkes utvidelse på er i overkant av 12 daa. Området er en del av områdeplanen Åremma som er vedtatt Reguleringsplan Navn: Åremma PlanID: Status: Dato for ikrafttredelse: Vertikalnivå: Areal: Plantype: Endelig vedtatt arealplan På grunnen/vannoverflate kvm Detaljregulering

18 Figur 7 - Åremma områdeplan Figur 8 - Dagens innregulerte område Nordmiljø/Biomiljø Figur 9 - Tilleggsareal ny plan Figur 10 Planens begrensing 18. Formålet med reguleringsendringen Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for fremtidig drift av anlegget for både Biomiljø og Nordmiljø. Arealet skal brukes til den virksomhet som i dag drives på omliggende areal. 19. Konsekvensutredning Planforslaget er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Planen faller innunder 3 men ikke innunder 4. Dette innebærer at det ikke er krav om konsekvensutredning. 20. Forslagsstiller Forslagsstiller er Biomiljø AS ved Daglig Leder.

19 21. Informasjon og medvirkning Vefsn kommune ved Planutvalget har blitt forelagt forslaget til forhåndsvurdering og har anbefalt at planarbeidet kan igangsettes. Oppstart av planarbeidet varsles i annonse Helgeland Arbeiderblad. Direkte berørte eiendommer, samt tilgrensede naboer varsles i tillegg med brev. Tilsvarende varsles offentlige og andre aktuelle høringspartnere med brev. Med hilsen for Kolbjørn Nilsskog AS Jan-Eirik Nilsskog Senior Ingeniør

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram FAUSKE KOMMUNE Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i Kommuneplan 2000 2012 Rullering av Arealdelen Forslag til planprogram Forord: Fauske kommunestyre vedtok 16.02.2006,

Detaljer

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Kjerringholmen gård AS Planfase Forslag til planprogram 2013-06-06 (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (14) Oppdragsnr.: 1130445A Oppdragsnavn: Detaljregulering Korshavn havn

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40

DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40 VEFSN KOMMUNE - et steg foran VEFSN KOMMUNE - et steg foran PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR KVARTAL 40 DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40 Oppstartmelding, dato Arkivsaksnr Planident

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. KROKENÅSEN Gbnr 38/795 m.fl. Planid: 20150061

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. KROKENÅSEN Gbnr 38/795 m.fl. Planid: 20150061 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR KROKENÅSEN Gbnr 38/795 m.fl. Planid: 20150061 Detaljregulering Forslag til planprogram 01.07.2015 Navn på plan/tiltak: Krokenåsen Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Kroken,

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE FORSLAG TIL INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan med konsekvensutredning 20136872-1/#1 25.07.13 Dato for utleggelse: Frist for uttale: xx.xx.13 xx.xx.13 BERGEN KOMMUNE Arnadalsflaten,

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF Planprogram Detaljregulering ROAF miljøpark 25. september 2013 Utgivelsesdato 23. oktober 2013 Saksbehandler OGK Kontrollert av Kjetil Hansen Kristoffer Rein Godkjent av ***Godkjent av*** Signaturer Status

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0104/0049 Saksmappe: 2014/33-10 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 20.05.2014 Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704302 : O: : L12-39 : Ove Fosså Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Forslag planprogram Grafitt i Jennestad uttaksområde

Forslag planprogram Grafitt i Jennestad uttaksområde Tiltakshaver: Norwegian Graphite AS Dato : 22.4.2014 Forslag planprogram Grafitt i Jennestad uttaksområde 1 Forslag planprogram - Jennestad INNHOLD 1. PLANOMRÅDETS BELIGGENHET 2. FORMÅLET MED PLANARBEIDET

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 DØNNA KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 Planid: 1827 2014001 PLANBESKRIVELSE KONSEKVENSUTREDNING Inngår i planforslag til første gangs behandling, innstilling til Formannskapet Planforslag datert:

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA TILTAKSHAVER: SELØY KYSTFERIE DATO: 12.09.2014 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 1 1.1 Hensikten med planarbeidet... 1 1.2 Planprogrammet... 2 1.3 Krav om konsekvensutredning...

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø November 2013 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune.

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING N O R D L I G D E L A V L O V U N D I L U R Ø Y K O M M U N E Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord... 1.1. Forslagsstiller orientering... s.3 1.2. Områdeplan

Detaljer