Opptak som nasjonal forvaltningsoppgave. Hovedutfordringer ved utviklingen av Samordna opptak. Oktober 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opptak som nasjonal forvaltningsoppgave. Hovedutfordringer ved utviklingen av Samordna opptak. Oktober 2006"

Transkript

1 Opptak som nasjonal forvaltningsoppgave Hovedutfordringer ved utviklingen av Samordna opptak Einar Løvdal USIT, Universitetet i Oslo 1 Disposisjon - temaer Bakgrunn og hovedidéer for Samordna opptak Den norske opptakstradisjonen desentrale opptak Vendepunktet Bjørn Pedersenutvalget Hovedmål og grunnidéer for det samordnede opptaket Oppgavefordeling teknisk infrastruktur Milepæler i utviklingen av det nasjonale opptaket Tekniske hovedutfordringer Fleksibilitet i saksbehandlertildeling Koding av opptaksregelverk - delautomatisering av saksbehandling Koding og automatisert beregning og kontroll av elektroniske vitnemål fra videregående skole Hvor står vi veien videre Måloppfyllelse Visjonen om papirløst, fullautomatisert og løpende opptak, sikker autentisering 2 Page 1 1

2 Norsk opptakstradisjon fram til 1990 Desentral opptakstradisjon fram til 1990 Opptak etter søknad til hver utdanningsinstitusjon Opptak til fakultet (cand mag-løp) ved universitetene, ingen samordning av regelverk og opptaksprosedyrer Høgskoleopptakene - profesjonsutdanninger - enkeltkurs Unntak: Opptakssentral for allmennlærer-, førskole-, vernepleier- og sosialarbeiderutdanningene Stor motstand mot sentralisert opptak tross store svakheter og problemer med desentral opptaksmodell Separate Hernes-utvalgets opptak ved hver oppsummering skole har flere av svakheter: svakhetene ved desentraliserte opptak i NoU Det påfører 28 Med studentene viten og vilje: kostnader i tid og penger fordi de må sende den samme søknad flere steder, og fordi informasjon om eventuelt opptak forsinkes. - Det påfører administrasjonen ved den enkelte skole stort arbeidspress. Presset fører til behandlingsfeil slik at studenter i enkelte tilfelle kommer inn på galt grunnlag og må begynne på forkurs eller slutte. - Mange studenter søker og tar i mot opptak ved flere skoler på en gang. Derved binder de opp ledige studieplasser, som først kan tilbys studenter på venteliste når semesteret er igang. Dette er uheldig for søkerne og påfører skolene et stort merarbeid. - Ordningen favoriserer de flinkeste studentene, som tillates å legge beslag på mange plasser i første omgang, mens kvalifiserte studenter, som vil få plass, først kommer på venteliste på grunn av at opptakene ikke er samordnet. - Siden ventelistene settes opp ved den enkelte skole, fører systemet til at kvalifiserte studenter ikke henvises til ledige plasser ved andre skoler. Studieplasser som det ville være søkere til, kan derved bli stående tomme. 3 Vendepunktet - idéen om samordnet opptak Store køer og uoversiktlig opptakssituasjon sommeren 1990 var direkte foranledning til oppnevning av Bjørn Pedersen-utvalget Etter forslag fra utvalget ble SO opprettet som prosjekt ved UiO i januar 1991, i første rekke med mål om å opprette et informasjonssystem for opptaket til høyere utdanning Starten på et tiår med omfattende omlegging og reform av opptaket i Norge. BP-utvalget formulerte idéen om en samordnet opptaksmodell for norsk høyere utdanning : Samordnet opptaksmodell oppfattes som en desentralisert opptaksmodell, men der det i ulike faser av opptaket er iverksatt koordinerende tiltak Målet med en samordnet opptaksmodell er å kombinere fordelene ved et mest mulig desentralisert opptaksarbeid med den oversikt og effektivitet som ligger i en sentralisert opptaksmodell Radikale nye idéer om forenkling og standardisering Ett felles søknadsskjema for alle opptak der søkeren angir alle sine studieønsker i prioritert rekkefølge ( nasjonal prioriteringsliste ) En saksbehandling ved at søknaden med alle studieønskene bare behandles av søkerens høyest prioriterte lærested ( saksbehandling for hverandre ) Bare ett tilbud - på høyest prioriterte studieønske der søkeren når opp 4 Page 2 2

3 Skrittvis utvikling av et nasjonalt samordnet opptak En samordnet opptaksmodell det mest krevende valget Krever en gjennomgripende harmonisering av opptaksregelverk for alle utdanninger Er forutsetning for saksbehandling for hverandre Krever sterk sentral koordinering og organisering Gode sentrale tjenester for søkerinformasjon, søknadsregistrering og opptak som støtter desentral saksbehandling og veiledning Krever omfattende opptaksfaglig samarbeid mellom institusjonene innen høyere utdanning Konsistent tolkning og felles forståelse av regelverk på tvers av alle lærestedene Store krav til en distribuert teknisk infrastruktur Kompliserte saksbehandlersystemer basert på felles datamodell og kravspesifikasjon Effektivt samspill over datanett som ivaretar konsistens av opptaksdata på tvers av lokale og sentrale systemer Første distribuerte, nasjonale forvaltningstjeneste i Norge basert på Internet! Forslag om Nasjonal opptaksmodell (NOM) lagt fram av SO styringsgruppe mai 1994 En konkretisering og videreutvikling av idéene fra BP-utvalget foreslo samordning i alle faser av opptaket, samt opplegg for mer fleksibel saksbehandlertildeling Vedtatt av departementet som grunnlag for det norske opptaket til høyere utdanning høsten De viktigste milepælene (1) Samordna opptak-prosjektet ble opprettet Mål: Et informasjonssystem for kartlegging av søkningen til høyere utdanning Etablering av felles søknadsfrist og felles frister for tilbud og svar Pilotprosjekter etter BP-modellen Sektoropptak for sykepleierutdanning og for ingeniørutdanning, med SO som ansvarlig for koordinering og sentrale tjenester I H-sektor ny rangeringsforskrift erstatter 17 gamle! Høyskolereformen i 1994, der 120 høyskoler reduseres til 26 regionale høyskoler nye knutepunkt i Norgesnettet med ansvar opptak > Gjennomføring av nasjonalt samordnede opptak (NOM) Basert på en revidert, mer fleksibel utgave av BP-utvalgets modell, og med SO som koordinator og sentral tjenesteleverandør I 1995 bare statlige og private høgskoler, ikke universitetene Fra 1996 også inkludert universitetssektoren, men uten saksbehandling for hverandre der pga manglende samordning av regelverk 6 Page 3 3

4 De viktigste milepælene (2) 1995 Fellesloven for universiteter og høyskoler Generell studiekompetanse som grunnlag for opptak til høyere utdanning Departementet kan fastsette forskrift for samordning av opptak Departementet kan fastsette spesielle opptakskrav og rangering Men felles rangeringsforskrift for både U- og H-sektor kom ikke før 2000! Full saksbehandling for hverandre på tvers av U- og H-sektor først fra 2000! Førte til halvering av antall saksbehandlinger ved UiO, fra ca i 1999 til ca i 2000! 2000 første år med søknads- og svarregistrering på nett ( søkerveven ) 2001 kompetansereformen Opptak på grunnlag av realkompetanse integrert i NOM Dessuten automatisert saksbehandling på grunnlag av elektroniske vitnemål 2002 SO overtar drift- og vedlikehold av Nasjonal vitnemålsdatabase Nytt automatisert innsamlings- og distribusjonssystem 2003 kvalitetsreformen Antall studieprogram øker fra ca 800 til ca Roller og arbeidsfordeling SO-prosjektet utfører de sentrale støttetjenestene Søkerhåndbok, søknadsskjema samt ulike typer standardbrev utarbeides av SO og lærestedene i fellesskap i forkant av opptaket SO har ansvaret for registrering det felles søknadsskjema med personopplysninger og studieønsker. Registrerer også søkernes omprioriteringer, adresseendringer, samt svarkort. SO organiserer masseutsendingene av brev, hovedsakelig omslagsark (dvs kvittering etter registrert søknad) og opptaksbrev SO har ansvar for den sentrale tekniske infrastrukturen, inklusive optisk registreringssystem, sentral database med applikasjoner, elektroniske informasjonssystemer, interaktive webtjenester Lærestedene har hovedansvaret for opptaket Utfører saksbehandlingen, har faglig veiledning av søkerne Avgjør opptak for søkere som vurderes individuelt (utlendinger, Steinerskole, handicap). SO gjør her forberedende saksbehandling. Setter alle parametere for de sentrale opptakskjøringene 8 Page 4 4

5 Den norske opptaksmodellen teknisk infrastruktur Omfatter saksbehandlingssystemer ved lærestedene, SO-basen, registreringsbasen Lokalt opptaks System (FS) SO sentraldatabase, Registreringsdatabasen, Nasjonal vitnemålsdatabase okalt opptaks System (FS) UNINETT Universitetet i Oslo Lokalt opptaks System (MSTAS) 9 Tekniske hovedutfordringer ny datamodell Etablering av kravspesifikasjon og felles datamodell. Obligatorisk både for saksbehandlersystemene ved lærestedene og SO sentralsystem Utviklet i en kreativ og hektisk analyse- og modelleringsprosess i samarbeid mellom SO, FS og MSTAS Modell for kompetanseregelverk Kodifisering av generell studiekompetanse Kodifisering av alternative veier til studiekompetanse av søkergrunnlag, basert på kravelementer som angir spesielle opptakskrav Kodifisering av utregningsreglene for studiekompetanse Modell for rangeringsregelverk Kodifisering av kvotebestemmelser kvotespørsmål Kodifisering av alle typer poeng poengklasser og poengvarianter Kodifisering av generiske formler for utregning av konkurransepoeng for de ulike kvotene Kodifisering av hvilke poeng som kan gjenbrukes i hvilke rangeringsregelverk poengekvivalens Ny opptaksalgoritme Stable match algorithm, etter hvert tatt i bruk i lokal opptak også i MSTAS og FS 10 Page 5 5

6 Gevinstene ved ny datamodell Sterk rasjonalisering og standardisering av saksbehandling Saksbehandler tar stilling til kravelementer, enkeltpoeng og kvotespørsmål, ser i liten grad de enkelte studieønskene. Systemet (automatikken) beregner alle kompetanse- og resultatpoeng automatisk, og bruker dette på korrekt måte i forhold til søkerens studieønsker og de kompetansekrav, kvote- og rangeringsbestemmelser som gjelder for disse. Hovedkrav for saksbehandling på tvers av saksbehandlersystemene som Store fordeler at alle beregningselementer og alle utregningsregler er lagt ut i tabeller Ingen hardkoding av opptaksregelverk, endringer i regelverk eller nye regelverk realiseres ved oppdateringer i regelverkstabellene SO og opptakssystemene på lærestedene har samme basisregelverk, og oppfører seg likt! Ansvaret for vedlikehold og endringer av regelverkstabellene er lagt til SO I starten av hvert opptak eksporterer SO årets versjon av tabellene til lærestedene Deretter fungerer både SO sentralsystem og de lokale opptakssystemene i forhold til årets opptaksregelverk! Virkemåten kan også endres i løpet av opptaket ved oppdateringer fra SO Departementet bestemte ett år å endre utregningsregelen for tilleggspoeng i juni etter at nesten all saksbehandling var ferdig! 11 Implementering av ny datamodell Fullskala bruk av ny opptaksmodell i 1997 Høyskolesektoren godt forberedt gjennom erfaringer med saksbehandling for hverandre i forhold til nytt regelverk i 1995 og 1996 Smertefull igangkjøring i U-sektoren, der Felles Studentsystem (FS) ble tatt i bruk som studieadministrativt system og opptakssystem for første gang Problematisk at regelverket for U-sektoren ikke var harmonisert Alle gamle og sprikende regelverk måtte kodifiseres i henhold til ny modell demonstrasjon av modellens styrke og fleksibilitet Ingen saksbehandling for hverandre verken mellom lærestedene eller på tvers av U- og H-sektror Datamodellen har vist seg robust og politikersikker og har bare undergått mindre endringer siden 1997 Viktig revisjon i 2001 da realkompetansebehandling ble integrert i modellen Ingen saksbehandling for hverandre av realkompetansesøknader, må skje etter individuell vurdering på hvert lærested etter lærestedets egne kriteri 12 Page 6 6

7 Tekniske hovedutfordringer elektroniske vitnemål En nasjonal database for elektroniske avgangsvitnemål fra videregående skole (NVB) alt foreslått av BP-utvalget Et første forsøk strandet i 1995 Bl.a. av mangel på et operativt nasjonalt kodeverk for kurs og fag i videregående skole Nytt forsøk (Solberg-utvalget) resulterte i en første innsamling av elektroniske vitnemål fra tre prøvefylker i 1999 Grunnlag for koding av elektroniske vitnemål gjennom det nasjonale fagkoderegisteret vedlikeholdt av SUE - Eksamenskontoret (videreført i det nåværende Utdanningsdirektoratet) Føringsregler omfattende dokumentert av samme instans Fakta om vitnemål: Svært kompliserte regler for føring av vitnemål Behandling av vitnemål er svært ressurs- og kompetansekrevende både for videregående skole og opptaksorganene innen høyere utdanning!! Mye feilføring av vitnemål - også for lett å forfalske Mye feilbehandling av vitnemål innen opptaket til høyere utdanning Visjonen: Et system som omfatter alle vesentlige regler for vitnemålsføring Et system som gir forståelig og grei tilbakemelding dersom det er rusk i vitnemålsføringen - før vitnemålet utstedes Et system som hindrer tragediene som oppstår både for skolene og elevene når det utstedes ugyldige vitnemål Et system som muliggjør automatisk beregning av studiekompetanse og opptakspoeng ved opptaket til høyere utdanning 13 Gir likebehandling og riktige beregninger - ikke overlatt vekslende kompetanse Elektroniske vitnemål kontroll og beregning Mål: Gi melding om alle vesentlige feil og mangler ved et vitnemål - forkaster ugyldige vitnemål Skal kunne brukes i vitnemålsføringen ved enhver videregående skole - også i rådgivingen slik at en elev får med seg nødvendige fag Skal kunne brukes på fylkesnivå for å sikre at bare gyldige vitnemål kommer inn i NVB-basen Skal også kunne utvides til å håndtere årskursbevis og delkompetansebevis (Linda inntak?) Skal kunne brukes innen opptakssystemene for høyere utdanning til automatiséring av vitnemålsbehandlingen, bl.a. til utregning av vitnemålsrelaterte særkrav til ulike studier, samt karakterpoeng og andre vitnemålspoeng. De 3 hovedelementene i kontrollkonseptet Kravnotasjonen - et programmeringsspråk der grunnelementene er fagkoder - likner mye på logiske uttrykk Parseren - som oversetter krav skrevet kravnotasjonen til databasetabeller Kontrollmotoren - som leser inn vitnemål (i henhold til NVB-formatet) og sjekker mot kravtabellene om vitnemålskravene er oppfylt, dessuten kravuttrykk for karakterpoeng, fordypningspoeng, realfagspoeng og studiekompetansekrav 14 Page 7 7

8 Studieretningsfag AA (utenom B/C-språk): # sfag_aa:= fy sikk eller kjem i eller matematikk eller biologi eller samfunnskunnskap eller sosialkunnskap eller sosialøkonomi eller informasjonsbehandling. osv...; Eksempler på et par definisjoner av studieretningsfagene i sfag_aa: Fys ikk: # fysikk:= (AA6220 og (AA6210 eller AA6217)) eller AA6210 eller AA6217.P; (?? for P) Matematikk: (hvor skal AA6525 muntlig inn i kravet??, skal 2MY/2MX føres med fritak for p rivatister??) # m atematikk:= ((AA eller AA6540) og (AA6510 eller AA6512.P eller AA6530 eller AA6532)) e lle r AA6510 eller AA6512.P eller AA6530 eller AA6532;... Informasjonsb eh an dling: # informasjonsbehandling:=(aa6140 og AA6130 og AA6120 og AA6110) eller (AA6140 og AA6130 og AA6110) eller (AA6120 og AA6110 og AA6130) eller (AA6140 og AA6130) eller (AA6140 og AA6110) eller (AA61 20 og AA61 10 ) eller (AA6110 og AA6130) eller AA6110 eller AA6130; Studieretningsfag innen AA inklusive B /C-språk: # sf ag_aa_bc:= sf ag _A A el ler B _s pråk ell er C_språk ; # sfag_aa_alle:= sfag _AA_BC eller kunst_kultur eller d rama ell er fo rm_farge; Studieretningsfag som gir fordypning: # sfag_aa8:= sfag _AA.omfan g >= 8; B/C-språk fordypninger og fordypninger m ed samisk: # sfag_aa_2fspråk := samme(vsxx 30, VSxx20 ); # sfag_aa_3fspråk:= B_språk. omfang>= 8 eller C_språk.omfang>=8; # sfag_aa_samisk_bc:= B_språk. omfang>=8 eller C_språk.omfang>=8; Unntak til kravet om minim um sp råk lig fordypn ing: # min_engelsk_af:= AA6070 eller AA6071; # min_sfag_b:= ((sfag_aa8 og sfag_aa8 og sfag_aa8).omfang>=24 og alle(sfag_aa_alle)).omfang>=28 eller ((sfag_aa og sfag_aa).omfang>=24 og alle(sfag_aa_alle)).omfang>=28; # min_sfag_c:= (sfag_aa8 og sfag_aa8 og sfag_aa8) eller (s fag_ AA o g sfag_aa).omfang>=24; # min_språk:= B_språk. omfang>=4 eller C_språk.omfang>=4; Nøkkelkomponent - kravnotasjonen Kravnotasjonen - gjør det mulig å lage en kodet beskrivelse av alle krav til vitnemål Forutsetter et tett samarbeid med SUE, som må legge reglene og kodene på bordet før kodingen kan starte. Forskrifter Kodet regelverk Eksamensekretariatet fâr en sentral rolle i utarbeiding og vedlikehold av kodede regelverksbeskrivelser. SUE har gjort en stor innsats for å sammenfatte føringsreglene for studieretninger som gir generell studiekompetanse 15 Hvordan ser kodede krav ut? # GSK_n:= (engelsk og matematikk og naturfag og samfunnslære og nyere_historie) og (norsk_n eller norsk_2); # GSK_s:= engelsk og matematikk og naturfag og samfunnslære og nyere_historie og (norsk_s eller norsk_ns eller norsk_f); Engelskkravet: # engelsk_e:= VG1200 eller VG1201; # engelsk_p:= VG1205 og VG1200; # engelsk:= engelsk_p eller engelsk_e; Matematikk-kravet: # matematikk_e:= VG1300 eller VG1301; # matematikk_p:= VG1302 eller VG1303; # matematikk:= matematikk_p eller matematikk_e; Krav om naturfag, samfunnslære og nyere historie # naturfag:= VG1400; # samfunnslære:= VG2500; # nyere_historie:= VG4600; Ser ut som en liste (navngitte) logiske uttrykk, med og og eller mellom fagkoder eller navn på andre kravuttrykk 16 Page 8 8

9 Nøkkelkomponent -kontrollmotoren Et program som er i stand til å lese kravtabellene og se om et vitnemål er ført i samsvar med kravene: Får som input et elektronisk vitnemål og en peker som sier hvilket krav som skal utføres. Kontrollerer vitnemålet ved å utføre kravet i kontrolltabellen Melder fra feil og legger hva den finner i et kravresultat og en logg. NB! Det er kurskodene som avgjør hvilken kontroll som skal kjøres!! Kontrolltabell Vitnemål Kravresultat 17 NVB med kontroll implementering Hva kontrolleres på hvert vitnemål: Kontroll av allmennfagkrav Kontroll av studieretningsfagkrav om obligatorisk fordypning og obligatoriske studieretningsfag Kontroll på totalomfang studieretningsfag Kontroll på føring av fordypninger og fordypningspoeng Beregning av realfagspoeng Kontroll av karaktersnitt og totalomfang alle fag Kontroller for føring av standpunkt- og eksamenskarakterer Overlappingskontroller SO-utviklet kontrollmodul (plugg-inn) integrert i alle skoleadministrative systemer i vgs fra 2000 Automatisert vitnemålsbehandling integrert i SO datamodell i 2000 Dekker alle løp som gir studiekompetanse samt yrkesfaglige vitnemål fom 2003 Høy dekningsgrad Ca 95% av vitnemål som årlig utstedes kommer nå inn i NVB I år 70% av søkere med GSK som har evitnemål i NVB 18 Page 9 9

10 Hvor står vi veien videre Målene som ble stilt i 1991 og 1995 er i hovedsak nådd Ett søknadsskjema, en saksbehandling per søker, ett tilbud Oversiktlig opptak de fleste på plass alt i hovedopptaket Iår hadde 86% av de frammøtte tilbudet sitt alt i hovedopptaket SO er et effektivt, robust og velfungerende opptakssystem Har gitt lærestedene store rasjonaliseringsgevinster Mindre saksbehandlingsarbeid, treffsikre og tidlige opptak Visjon om papirløst, løpende og automatisert opptak Papirløst: Løpende Fullstendig og sikker autentisering av søkeren Ikke på plass! Elektronisk søknad elektronisk dokumentasjon elektronisk tilbud og svar 95% søker i dag via nettet 70% har elektronisk vitnemål I underkant av 50% har tidligere GSK-konklusjon i SO Mulig å hensiktsmessig med tidligere tilbud, kanskje alt når søkeren har registrert sin søknad hvis all dokumentasjon er på plass og alle krav er i orden? Automatisert Allerede bare et tastetrykk i de fleste tilfeller der det foreligger evitnemål! Neste milepæl 2009 Kunnskapsløftet Nytt opptaksregelverk fra SO s organisasjon og rolle før og nå Opprettet som teknisk prosjekt i 1991 har levd som prosjekt ved Universitetet i Oslo helt fram til 2003 Prosjekt ved USIT, UiO for å kartlegge opptak til høyere utdanning og gjennomføre pilotopptak Styringsgruppe oppnevnt av undervisningsdepartementet Nasjonalt ansvar for organisering av opptak til grunnutdanning fra 1995 Saksbehandling av særskilte søkergrupper fra 1995 Nasjonalt opptak etter ny modell fra 1995 for de statlige høgskolene, også for universitetene fra 1997 Viktig teknisk milepæl i 1997 ved driftsetting av ny politikersikker datamodell for opptak, deles av både SO s sentralsystem og saksbehandlersystemene på lærestedene. Opprettet som permanent forvaltningsorgan i 2003 Fortsatt med UiO som vert, og med nytt styre som fortsatt rapporterer til departementet Utviklingsgruppen i SO etablert som egen gruppe på USIT i 2003, seksjon SUAF Skille mellom utvikling og drift overføring av drift til SO 20 Leverandørforhold til SO-sekretariatet Page 10 10

11 SO s nåværende formål og oppgaver Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 7. oktober Formål Samordna opptak (SO) skal arbeide for at studentopptaket til høgre utdanning i Norge kan skje så raskt, effektivt og korrekt som mulig for søkere og høyere utdanningsinstitusjoner. Samordna opptak skal legge til rette for og administrere opptak til høgre utdanning gjennom den nasjonale opptaksmodellen (NOM). SO skal sørge for nødvendig videreutvikling av modellen. Oppgaver SO skal utføre oppgaver etter delegasjon fra departementet, og skal være et rådgivende organ for departementet i saker innenfor sitt arbeidsområde. SO har sitt primære virkefelt innen opptak til høgre utdanning, men SO skal også informere andre parter om gjeldende regelverk og rutiner for opptak til høgre utdanning. SO skal bidra med råd og veiledning i opptaksspørsmål generelt, men skal også selv kunne foreta ordinær saksbehandling av søknader dersom styret finner dette formålstjenlig. SO skal gi råd og informasjon til lærestedene og andre etater og organisasjoner, for eksempel videregående skoler, fylkeskommunene, arbeidsmarkedsetaten og trygdekontorene, om gjeldende regelverk og den organisatoriske tilrettelegging av opptak til høgre utdanning SO skal være et bindeledd mellom lærestedene som deltar i NOM. De skal ivareta sekretariatsfunksjoner for fellesorganer knyttet til opptaket og felles klagenemnd, samt bidra til å knytte lærestedene sammen i et nasjonalt forum der opptaksarbeidet er sentralt. SO skal utvikle, utarbeide og levere til departementet nødvendig statistikk og rapporter om opptaket, og bidra til spredning av resultatene. Departementet kan pålegge SO andre arbeidsoppgaver knyttet til opptaksarbeidet. 21 Den norske opptaksmodellen og SO s rolle Radikale nye mål for en samordnet opptaksmodell for norsk høyere utdanning ble formulert i 1991: Ett felles søknadsskjema for alle opptak En søknad der søkeren angir alle sine studieønsker i prioritert rekkefølge ( nasjonal prioriteringsliste ) Søknaden med alle studieønskene behandles bare av søkerens høyest prioriterte lærested ( saksbehandling for hverandre ) Bare ett tilbud - på høyest prioriterte studieønske der søkeren når opp SO organiserer opptaket og har ansvar for de sentrale støttetjenestene Søkerhåndbok, søknadsskjema samt ulike typer standardbrev utarbeides av SO og lærestedene i fellesskap i forkant av opptaket SO har ansvaret for registrering det felles søknadsskjema med personopplysninger og studieønsker. Registrerer også søkernes omprioriteringer, adresseendringer, samt svarkort. SO organiserer masseutsendingene av brev, hovedsakelig omslagsark (dvs kvittering etter registrert søknad) og opptaksbrev SO med støtte av SUAF-SO har ansvar for den sentrale tekniske infrastrukturen, inklusive optisk registreringssystem, sentral database med applikasjoner (bl.a. clearingsystemet), elektroniske informasjonssystemer, interaktive webtjenester Lærestedene har hovedansvaret for opptaket Utfører saksbehandlingen (behörighet, meritvärde), har faglig veiledning av søkerne 22 Avgjør opptak for søkere som vurderes individuelt (utlendinger, Steinerskole, Page 11 11

12 Endringer i rammebetingelser siden 1999 Ny felles lov for høyere utdanning åpnet for sentral fastsetting av opptaksregelverk Universitetene bestemte før egne opptakskrav Felles regelverk for alle grunnutdanninger fra og med 2000 Saksbehandling for hverandre fullt ut fra 2000 antall saksbehandlinger per søker i snitt ned fra ca 2.2 til 1.1 Kompetansereformen opptak på grunnlag av realkompetanse fra 2001 Ikke egnet for saksbehandling for hverandre, men likevel integrert i det nasjonale opptaket for å dra nytte av de sentrale SO-tjenestene Søkere som krysser av for realkompetansevurdering, behandles ved hvert lærested de søker til, men må gjennom samme clearing som øvrige søkere i opptaksfasen. Kvalitetsreformen overgang til bachelorprogrammer Mange flere spesifiserte studieprogram ved universitetene, men lett integrert i den nasjonale opptaksmodellen Fra ca 800 studieprogram i 2001 til nå over 1100 i SO s tjenester og infrastruktur siden 1999 (1) Samme grunnmodell for opptaket helt siden 1997 samme dekningsgrad SO dekker med få unntak opptaket til grunnutdanningene ved alle universiteter og statlige høgskoler, samt noen private høgskoler Sterk utvikling av SO s webtjenester I år har ca 85% søkt via Internet, bare ca papirsøknader For omprioritering og adresseendringer er søkerne henvist til søkerveven, ingen papirskjema lenger Vekt på automatisering av saksbehandling, spesielt basert på elektroniske vitnemål fra videregående skoler SO overtok i 2002 ansvaret for Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) Etablerte et webbasert landsdekkende innsamlingssystem for elektroniske vitnemål Ca 95% av alle vitnemål som utstedes i Norge kommer nå inn i NVB i 2003 var ca 56% av alle kvalifiserte søkere dekket av elektroniske vitnemål SO vedlikeholder et nasjonalt system som sjekker at vitnemål er 24 gyldig og korrekt ført B k kti t i id å d k l i N D tt h f ttil t kb di Page 12 12

13 SO s tjenester og infrastruktur siden 1999 (2) Fokus på gjenbruk av saksbehandlingskonklusjoner Søknadspapirer lagres ikke fra ett år til neste, men viktige konklusjoner av tidligere års saksbehandling dukker automatisk opp og kan gjenbrukes ved ny søknad Gjelder vedtak om generell studiekompetanse og tilleggspoeng for høyere utdanning Brukes også i en viss utstrekning av lærestedene i lokalopptak utenfor det samordnede opptaket SO-tjeneste for tilgang til elektroniske vitnemål i lokalopptak er under utvikling, settes i drift i Tabell 1. Nøkkeltall for opptaket Opptaksutviklingen nøkkeltall Antall søkere (personer) Antall kvalifiserte søkere Antall realkompetansesøkere Antall søknadsalternativer Antall søknadsalternat. per person 7,5 6,2 5,7 5,4 5,1 4,6 4,5 4,6 5,14 Antall kvalifiserte søkere m/ tilbud Antall utsendte tilbudsbrev Antall tilbud per søker 1,69 1,11 1,10 1,10 1,14 1,15 0,98 0,99 1,02 Antall kvalifiserte søkere u/ tilbud Antall personer møtt til studiestart Hvor står vi nye mål Målene som ble stilt i 1991 og 1995 er i hovedsak nådd Ett søknadsskjema, en saksbehandling per søker, ett tilbud SO er et effektivt, robust og velfungerende opptakssystem Har gitt lærestedene store rasjonaliseringsgevinster Mindre saksbehandlingsarbeid, treffsikre og tidlige opptak enorge-prisen (Rosingprisen den norske IT-bransjens Oscar ) ble i 2003 tildelt SO for forbilledlig bruk at IT i forvaltningstjenester Nye mål Viktig å konsolidere ny relasjon mellom SO og SUAF-SO Videreutvikling av SO s statistikktjenester SO datavarehus SO har et unikt materiale for å studere trender i utvikling av opptak og rekruttering til høyere utdanning gjennom mange år Videreutvikling av opptaksmodell Det nye SO-styret har iverksatt et forprosjekt for å etablere mål og studere forutsetninger for ytterligere effektivisering av opptaket Er det mulig og rasjonelt med løpende opptak? Dvs tilbud om opptak tidlig, muligens allerede idet søkeren har registrert sine studieønsker og systemet finner ut at alle krav er i orden 26 Videre skritt mot papirløst opptak Etter registrering av søknadsskjema får søkerne fortsatt tilsendt omslagsark der de blir bedt å Page 13 13

Omstilling og gevinstrealisering i praksis. Arild Jansen, AFIN, FINF 4001

Omstilling og gevinstrealisering i praksis. Arild Jansen, AFIN, FINF 4001 Tema : E-Forvaltningsreformer i praksis. Hvilke gevinster får vi? Fra visjoner til mål, resultater og effekter hva snakker vi om Hvilke mål skal vi oppnå og hvordan Hvordan skal vi kontrollere at målene

Detaljer

Omstilling og gevinstrealisering i praksis. Arild Jansen, AFIN, FINF 4001

Omstilling og gevinstrealisering i praksis. Arild Jansen, AFIN, FINF 4001 Tema : E-Forvaltningsreformer i praksis. Hvilke gevinster får vi? Fra visjoner til mål, resultater og effekter hva snakker vi om Hvilke mål skal vi oppnå og hvordan Hvordan skal vi kontrollere at målene

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnutdanninger - agenda Frister og fremgangsmåte: Nettsøknad Regelverk,

Detaljer

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak (SO) - agenda

Detaljer

Arild Jansen, AFIN, FINF H 2011

Arild Jansen, AFIN, FINF H 2011 E-Forvaltningsreformer i praksis. Hvilke gevinster får vi Eksempler på IKT- og omstillingsprosjekter i staten Litteratur Jansen og Schartum (2008), kap. 5-7. Flak (2012) Gevinst-realisering og offentlige

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging, UiO Agenda Søknadsprosessen - frister og framgangsmåte - opplasting

Detaljer

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS )

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS ) Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS-20-2002) Dette rundskrivet er utgått. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 07.06.2011 Bestemmelsene om utstedelse av kompetansebevis

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

Arild Jansen, AFIN, FINF H 2013

Arild Jansen, AFIN, FINF H 2013 E-Forvaltningsreformer i praksis. Hvilke gevinster får vi Eksempler på IKT- og omstillingsprosjekter i staten Tema : Fra visjoner til mål, resultater og effekter hva snakker vi om Hvilke mål skal vi oppnå

Detaljer

Forberedelse til gjennomføring av opptaket 2017

Forberedelse til gjennomføring av opptaket 2017 Forberedelse til gjennomføring av opptaket 2017 FSAT-16-104 KFH Bakgrunn Opptaket er en viktig del av FSATs oppgaver, slik at vi i dette dokumentet beskriver hva som må planlegges for neste års opptak.

Detaljer

Opptak til grunnstudier og master 2017/2018. Temamøte om opptak 14. februar 2017 Mali Ødegaard Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging

Opptak til grunnstudier og master 2017/2018. Temamøte om opptak 14. februar 2017 Mali Ødegaard Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging Opptak til grunnstudier og master 2017/2018 Temamøte om opptak 14. februar 2017 Mali Ødegaard Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Rammer og regelverk Et lite innblikk Opptak til grunnstudier

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT GSA/KFH Til styret Sak 9 Statistikk i opptaket Kunnskapsdepartementet har et stort behov for statistikk fra det samordnete opptaket. De får ofte spørsmål

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 200604428 Vår ref.: 06/3500.2/KRH.heb Stavanger, 13.des 2006 Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

Detaljer

Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg

Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg Bakgrunn I regjeringens strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen, som ble lagt frem i 2014 fremgår det at Regjeringen vil skjerpe kravene for opptak

Detaljer

Forslag om ny felles forskrift om opptak til universiteter og høyskoler høring

Forslag om ny felles forskrift om opptak til universiteter og høyskoler høring Universiteter og høyskoler Samordna opptak Videregående skoler Fylkeskommunene Utdanningsforbundet Elev- og studentorganisasjonene Deres ref Vår ref Dato 200500140 30.06.05 Forslag om ny felles forskrift

Detaljer

Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger

Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger FSAT ble 14. desember bedt om å levere en utredning viser effekten av eventuell innføring av nytt opptakskrav om minimum

Detaljer

Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål. Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat

Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål. Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat NVB statistikk Nesten 700.000 vitnemål fra 524 skoler! 93% vitnemål samlet

Detaljer

Eksempel på søkeprosessen

Eksempel på søkeprosessen Med høyere utdanning mener vi her grunnutdanninger, som er utdanninger man kan begynne på rett etter videregående skole (altså som ikke har høyere utdanning som opptakskrav, slik f.eks. toårige masterprogrammer

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Forelesning (11): Eksempler på automatiserte beslutningssystemer i forvaltningen. Eksempel: StudentWeb. Formalisering og datamaskinprogrammer

Forelesning (11): Eksempler på automatiserte beslutningssystemer i forvaltningen. Eksempel: StudentWeb. Formalisering og datamaskinprogrammer Forelesning (11): Eksempler på automatiserte beslutningssystemer i forvaltningen. Beslutningsstøtte og automatiserte beslutninger Konkret gjennomgang av to eksempler : Samordna opptak og Lånekassen Automatisering

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Dato: 19.01.2012 Saksnr..: 2010/14196LAUKHOLM Høringsnotat om endring i rutiner for opptak til masterprogrammer ved UiO. I forbindelse med prosjektet Internt handlingsrom

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Rundskriv. Universiteter og høgskoler Samordna opptak Videregående skoler Fylkeskommunene Elev og studentorganisasjoner

Rundskriv. Universiteter og høgskoler Samordna opptak Videregående skoler Fylkeskommunene Elev og studentorganisasjoner Rundskriv Universiteter og høgskoler Samordna opptak Videregående skoler Fylkeskommunene Elev og studentorganisasjoner Nr. Vår ref Dato F-23-03 200305643 28.11.03 Endringer i forskrift om opptakskrav til

Detaljer

INFORMASJON TIL FORESATTE VG3

INFORMASJON TIL FORESATTE VG3 INFORMASJON TIL FORESATTE VG3 WANG Toppidrett Tønsberg FELLESFAG VG3 Norsk Historie Religion Kroppsøving Eksamen: Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. Eksamen

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2018-2019 VALG SKJER 11.12.17 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL Vg3: 15

Detaljer

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon Nytt fra årets opptak Spesielle opptakskrav

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET VALG AV PROGRAMFAG FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2016-2017 FOR VG3-ÅRET Valg skjer torsdag 17.12.15 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Du får tildelt brukernavn og passord av kontaktlærer Dersom behov for

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Valg av programfag for Studiespesialiserende utdanningsprogram

Valg av programfag for Studiespesialiserende utdanningsprogram Valg av programfag for Studiespesialiserende utdanningsprogram Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du e7er tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestå7. Kompetansebevis får du hvis du har IV

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Kort om Samordna opptak Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Søknader til HiB 2012 4965 førsteprioritetssøknader 28 980 søknadsalternativer 42 studietilbud utlyst i Samordna opptak ELEKTRONISK

Detaljer

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Videregående skole Vg2: midt i det videregående

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2011/12. Opplæringslova og Privatskolelova. Vedtatt av styret

Detaljer

FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA

FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA FORSKRIFT 18.06.2013 IKRAFTTREDELSE 01.08.2013 1 FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA STUDENTREGLEMENT Innholdsfortegnelse 1. OPPTAK. 3 1-1. Virkeområde

Detaljer

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du e=er tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestå=. Kompetansebevis får du hvis du har IV

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.10.11 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2011/836 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F november 2009

Nr. Vår ref Dato F november 2009 Rundskriv Universiteter og høyskoler, Samordna opptak, Utdanningsdirektoratet, Fylkesmennene, Fylkeskommunene, Videregående skoler, Elev- og studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F14-09 200903666 23.

Detaljer

FORELDREMØTE VG1. 21.januar 2014

FORELDREMØTE VG1. 21.januar 2014 FORELDREMØTE VG1 21.januar 2014 Orientering ved toppidrettssjef Status i treningsgruppene Treningssamlinger Tirsdagstreninger Mental trening Møte med sportssjefene kl.19:00 i angitte klasserom 2. Termin

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Agenda: Innledning ved rektor Programområde MDD, kort informasjon Orientering om fagvalg Samtale

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Valg i løpet av det første året 1. Valg av matematikk-kurs Vg1P og Vg1T (internt

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

Møtedato: 28.08.2014 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg

Møtedato: 28.08.2014 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg Møtedato:.0.01 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg STi-sak /1 Opptak til NTNU Vedlegg NIFU rapport /00 UHR rapport «Internasjonale søkere til masterutdanninger

Detaljer

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver Realkompetanse Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning Anita Klinbajl rådgiver 31.01.2013 Innhold Bakgrunn Krav til realkompetanse ved HiOA

Detaljer

Felles grunndata som Informasjons infrastrukturer FINF Arild Jansen, Afin

Felles grunndata som Informasjons infrastrukturer FINF Arild Jansen, Afin Tverrsektorielle systemer og samspill i forvaltningen Hvordan kan vi bruke infarstrukturperspektivene Temaer: De politiske ambisjonene Elektronisk samhandling hva betyr det i praksis Noen eksempler : AltInn,

Detaljer

OPTIMA studie. OPTIMA Studie - delprosjektets vurdering og sammenstilling av forslag til framtidige løsninger for fokusområdene

OPTIMA studie.  OPTIMA Studie - delprosjektets vurdering og sammenstilling av forslag til framtidige løsninger for fokusområdene OPTIMA studie OPTIMA studie har som overordnet mål å sørge for at de tjenester som leveres av administrativ karakter på HiST er på riktig nivå i forhold til kvalitet og service: På bakgrunn av dette skal

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 29012018 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 09022017 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høringsinstanser iflg vedlagte liste Dok.nr. 1 9 OKT. 2006 Aikivnr. Sé> O Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200604428 18.10.06 HØRING: Forslag til ny felles

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften Rundskriv Universiteter og høyskoler Samordna opptak Utdanningsdirektoratet Fylkesmennene Fylkeskommunene Videregående skoler Elev- og studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

Interorganisatoriske IKT-systemer og tverrsektorielt samarbeid Organisatoriske og rettslige barriere

Interorganisatoriske IKT-systemer og tverrsektorielt samarbeid Organisatoriske og rettslige barriere Forskning for innovasjon innen eforvaltning 4 mai 2007 Interorganisatoriske IKT-systemer og tverrsektorielt samarbeid Organisatoriske og rettslige barriere Innledning bakgrunn for forprosjektet Problemstillingene

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen GAUS Godkjenning av utenlandske studier FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen «Departementet viser til at det er opprettet en database, GAUS, hvor universiteter og høyskoler skal registrere

Detaljer

Struktur og arkitektur

Struktur og arkitektur Struktur og arkitektur Sammenhengen mellom strukturmeldingen og arbeidet med IT-arkitektur i sektoren. Kan arkitektur bidra til at strukturendringer forenkles? Konsentrasjon for kvalitet En formidabel

Detaljer

Grønn = Møter i prosjektgruppen og opplæringsmøta, Oransje = Opptakskomitemøter, Rosa = Faser for innstillingsarbeid. Ikke-bosatte søkere

Grønn = Møter i prosjektgruppen og opplæringsmøta, Oransje = Opptakskomitemøter, Rosa = Faser for innstillingsarbeid. Ikke-bosatte søkere 2010 ÅRSHJUL for Prosjektgruppen for opptak side 1 av 10 Prosjektgruppen for opptak har prøvd å innføre faste møtetidspkt siste fredag i mnd kl. 9-11.30 i perioden okt- mars. Oppsummering og evalueringsmøtet

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. januar 2014 Det gjøres følgende endringer 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning Første

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 28.11.17 05.12.2017 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Program: Innledning ved trinnleder Programområde MDD, kort informasjon Orientering om

Detaljer

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015 FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/201 Utdanningsprogram for studiespesialisering Innhold Side Frister fagvalg 2 Krav for å få vitnemål 3 Fag og standpunktkarakter på vitnemål etter vg1, vg2 og vg3 4 Eksamen

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2017-2018 VALG SKJER TORSDAG 15.12.16 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL

Detaljer

Informasjon om opptak til Årsenheten i spesialpedagogikk 2017

Informasjon om opptak til Årsenheten i spesialpedagogikk 2017 Informasjon om opptak til Årsenheten i spesialpedagogikk 2017 Kontaktinformasjon: Administrativ ansvarlig for opptaket : Andrey Belovodskiy bachelor@isp.uio.no Veiledning bookes via http://www.uv.uio.no/studier/kontakt/studieveiledning/

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Forslag om endring i Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og 4-9, jf.

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE WANG Toppidrett Tønsberg Agenda for foreldremøte 21.januar Informasjon fra rektor Informasjon fra toppidrettssjef Informasjon fra sportssjefer Mulighet for møter med faglærere

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer

Viktig å tenke på i prosessen:

Viktig å tenke på i prosessen: Valg av programfag Viktig å tenke på i prosessen: Hvem er du? Hva er du mest interessert i på skolen og i fritida? Hva er artig å holde på med? Hva er du god til på skolen? Hvilken yrkespersonlighet har

Detaljer

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010 Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner: Statistikk + noen refleksjoner omkring studieveiledning og studietilbud Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar,

Detaljer

FSAT mottok høringssvar fra HiAls, HiOA, HiST, HiT, HiØ, UiS og UiT. Disse er vedlagt og diskutert i notatet..

FSAT mottok høringssvar fra HiAls, HiOA, HiST, HiT, HiØ, UiS og UiT. Disse er vedlagt og diskutert i notatet.. Felles studentsystem Telefon: 22840798 FSAT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-15-056 OMN Til:

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Rektors kommentarer Korrektur i forhold til nye betegnelser og dobbeltoppføringer tas inn som foreslått.

Rektors kommentarer Korrektur i forhold til nye betegnelser og dobbeltoppføringer tas inn som foreslått. Sammendrag av høringsuttalelser fra høgskolens avdelinger Avdeling for sykepleie Til 1-2, (4) og 2-1, (4) Avdelingen ønsker ikke at rangeringsregler skal tas inn i fag- og studieplaner. Mener at det kun

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Fastsatt av høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Kap. 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde (1) Forskriften gjelder

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter (FSAT)

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter (FSAT) Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter (FSAT) Tina Lingjærde Direktør Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter (FSAT) FS Brukerforum 14.april 2015 Formål Felles studieadministrativt tjenestesenter

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Videregående skole Vg2: midt i det videregående skoleløp muligheter

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2018/19

Fagvalg for skoleåret 2018/19 Fagvalg for skoleåret 2018/19 Agenda 1. Tidsplan og generell info om fagvalget 2. Innsøking til Vg2 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter Programområde, fag, fordypning og fagkombinasjoner

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Valget 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter

Detaljer

2) Prosedyre for opptak

2) Prosedyre for opptak Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for opptak Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Dato: 24.8.2012 2) Prosedyre for opptak Formål: Omfang: Skal sikre kvalitetsmessig

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi. Styreleder Christen Soleim

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi. Styreleder Christen Soleim Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret 2018-2019 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks.

Detaljer

N O T A T. Styret viser til saksnotat av og vedtar Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisknaturvitenskapelige

N O T A T. Styret viser til saksnotat av og vedtar Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisknaturvitenskapelige NTNU S-sak 51/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.07.2016 Arkiv: 2016/10205 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forslag

Detaljer

BESØK I VG1-KLASSENE KARRIEREVEILEDNING 1. VITNEMÅL 2. INNTAK OG INNTAKSKRAV 3. FRAMTIDSMULIGHETER 4. PROGRAMFAG

BESØK I VG1-KLASSENE KARRIEREVEILEDNING 1. VITNEMÅL 2. INNTAK OG INNTAKSKRAV 3. FRAMTIDSMULIGHETER 4. PROGRAMFAG BESØK I VG1-KLASSENE KARRIEREVEILEDNING 1. VITNEMÅL 2. INNTAK OG INNTAKSKRAV 3. FRAMTIDSMULIGHETER 4. PROGRAMFAG STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Studiespesialiserende Idrettsfag MDD TAF 3 eller 4

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer