PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl Tilstede: Siri B. Hatlen (fra kl ), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet, Ruth Haug, Marianne Harg, Lasse Hjelle (for Sol Høgset), Morten Sørlie, Alf Bjørseth, Øystein Evensen, Trond Langseth Forfall: Jens Oddershede og Sol Høgset Marianne Harg ledet møtet i sakene Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Jan Olav Aasbø, Birger Kruse, Siri Margrethe Løksa Protokoll: Hans Gran 93/2016 Godkjenning av innkalling og sakliste Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste. 94/2016 Godkjenning av protokoll fra Universitetsstyret godkjenner protokollen. 95/2016 Referat fra IDF-møtet Referat fra sentralt IDF-møte ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen. 96/2016 Orienteringssaker fra Styreleder Rektor Forskningsdirektør Ragnhild Solheim orienterte om EU-finansiert forskning, og vitenskapelig publisering. Universitetsstyret er opptatt av hva man kan gjøre for å oppnå bedre resultater på disse områdene. NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 2 97/2016 Faglig presentasjon av Beste Masteroppgave 2015: "Analyse av dynamisk kontrastforsterket MRI av livmorhalssvulster" v/ Aurora Rossvoll Grøndahl Styret takker Aurora Rossvoll Grøndahl for en meget interessant, lærerik og god presentasjon. 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 Opptaket til studieåret 2016/2017 tas til orientering. 99/2016 Status fra Prosjektstyret ved prosjektstyreleder Olaf Melbø Orienteringen fra Prosjektstyret framgår av sak 101/2016 Rapport for 2. tertial Tas til orientering. 100/2016 Campusplan Framdriftsplan Olaf Melbø orienterte om planen. IDF-møtets kommentarer i saken vil bli oversendt arbeidsgruppen. Framlagt framdriftsplan for utvikling av campusplan tas til etterretning. 101/2016 Rapport for 2. tertial 2016 Universitetsstyret ønsker fortsatt at samarbeidet med Universitetet i Oslo omtales særskilt i rapportene. Universitetsstyret tar rapport for 2. tertial 2016 til etterretning. 102/2016 Budsjett NMBU 2017 førstegangsbehandling Universitetsstyret hadde en første diskusjon om budsjettet for 2017 som innspill til rektors arbeid med å legge fram et budsjettforslag i balanse til styremøtet 24. november. Til neste styremøte bes rektor: NMBU Universitetsstyret Møtedato

3 3 Presentere effekten av omorganiseringen, og vise den innsparingen (ref tidstyver) som er estimert gevinst av denne prosessen for forenklet struktur og beslutningsprosesser. Legge fram en oppdatert langtidsprognose som synliggjør forventete pukkelkostnader i SLP-prosjektet til og med 2020 med forslag til finansiering av disse kostnadene, herunder å vurdere lån av likviditetsreserven som finansieringskilde. Beholde en risikoavsetning for å kunne møte dette og de neste års usikkerhet i forbindelse med flytte- og byggeprosjektet. Styreleder indikerte et nivå på avsetning i 2017 på 15 mill. kroner. Synliggjøre samlet budsjettramme til kjernevirksomheten der budsjettmidler til satsinger er inkludert. Universitetsstyret ber Rektor om å utarbeide endelig budsjettforslag ut fra de føringene som Universitetsstyret ga på møtet. Protokolltilførsel Ruth Haug, Øystein Evensen og Morten Sørlie: Administrasjonen bes om å vurdere om nettorammen til fakultetene kan økes minst på nivå med prisstigningen (evt. minus effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet). 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Det framlagte forslag til satsinger utenfor budsjettrammen for 2018 oversendes Kunnskapsdepartementet. 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer 1) Innstillingsorgan for tilsetting av prorektor settes sammen slik: Rektor (leder) Administrasjonsdirektør Dekan med personlig vara utpekt av rektor Én studentrepresentant med personlig vara oppnevnt av studentdemokratiet To representanter med personlig vara oppnevnt av organisasjonene Vara for rektor er rektors faste stedfortreder. Vara for administrasjonsdirektør utpekes av rektor. 2) Det opprettes et sentralt tilsettingsutvalg for tilsetting av dekaner og avdelingsdirektører i universitetsadministrasjonen, og dette settes sammen slik: NMBU Universitetsstyret Møtedato

4 4 Rektor (leder) Administrasjonsdirektør En dekan med personlig vara, oppnevnt av rektor To representanter med personlig vara oppnevnt av organisasjonene Én representant med personlig vara oppnevnt av studentdemokratiet (bare ved ansettelse av dekan) Vara for rektor er rektors faste stedfortreder. Vara for administrasjonsdirektør utpekes av rektor. Rektor har dobbeltstemme ved tilsetting av dekan. 3) Innstillingsorgan for tilsetting av dekan settes sammen slik: Prorektor for henholdsvis studie eller forskning utpekt av rektor (leder) Avdelingsdirektør med personlig vara oppnevnt av rektor To fakultetsstyrerepresentanter hvorav en fra gruppen valgte i undervisnings- og forskerstillinger med personlig vara, oppnevnt av fakultetsstyret. To representanter fra fakultetet med personlig vara, oppnevnt av organisasjonene Én studentrepresentant fra fakultetet med personlig vara, oppnevnt av studentdemokratiet Vara for utvalgets leder er den av prorektorene, som ikke er fast medlem. 4) Universitetsstyrets vedtak av om at administrasjonssjefen tilsettes av fakultetsstyret endres slik: Administrasjonssjef tilsettes i fakultetsvise utvalg for tekniske og administrative stillinger. 5) Leder av grunnenhet, herunder instituttleder tilsettes av fakultetsstyret. 6) Innstillingsorgan for tilsetting av leder av grunnenhet, herunder instituttleder, settes sammen slik: Dekan (leder) To representanter for de fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger med personlig vara ved det aktuelle institutt oppnevnt av fakultetsstyret En representant med personlig vara oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene En studentrepresentant med personlig vara oppnevnt av studentdemokratiet Vara for dekanen er nestleder ved fakultetet. 7) Fakultetsvise tilsettingsutvalg for faste og midlertidige undervisnings- og forskerstillinger tilsetter settes sammen slik; Dekan (leder) To representanter fra undervisnings- og forskerstillinger med personlig vara, oppnevnt av fakultetsstyret. En representant fra fakultetet med personlig vara, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene En studentrepresentant med personlig vara fremmet av studentdemokratiet Vara for dekanen er nestleder ved fakultetet. 8) Innstillingsutvalg for faste undervisnings- og forskerstillinger settes sammen slik; NMBU Universitetsstyret Møtedato

5 5 Stillingens direkte overordnede To arbeidsgiverrepresentanter med personlig vara, oppnevnt av dekanen blant ansatte ved aktuell enhet. Én representant med personlig vara oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene. Én studentrepresentant fra fakultetet med personlig vara, oppnevnt av studentdemokratiet Dekanen utpeker leder for innstillingsutvalget blant arbeidsgiverrepresentantene. 9) Innstillingsutvalg for midlertidige undervisnings- og forskerstillinger settes sammen slik; Stillingens nærmeste overordnede med personlig vara oppnevnt av dekanen En arbeidsgiverrepresentant med personlig vara, oppnevnt av dekanen Én representant med personlig vara oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene. 10) Innstillingsutvalg for Professor 1404 settes sammen slik; Rektor (leder) Dekan ved det aktuelle fakultetet Representant for aktuell faggruppe/forskningsleder/undervisningsleder med personlig vara. Én studentrepresentant fra fakultetet med personlig vara oppnevnt av studentdemokratiet Én representant med personlig vara oppnevnt av organisasjonene Vara for rektor er rektors faste stedfortreder. Vara for dekanen er nestleder ved fakultetet. 11) Oppnevning og sammensetning av sakkyndig komite Dekan oppnevner den sakkyndige komiteen etter forslag fra fagmiljøet ved enheten og utpeker leder komiteen. Begge kjønn skal være representert. Sakkyndig komite settes sammen slik: Ved ansettelse av professor, dosent og førstestillinger oppnevnes det minst tre medlemmer, hvorav minst to velges utenfor NMBU og minst et medlem fra et annet land. Ved ansettelse i andre undervisnings- og forskerstillinger skal minst ett medlem velges utenfor NMBU. Ved ansettelse i midlertidig i stilling som forsker/post doktor skal komiteen bestå av minst to medlemmer, hvorav den ene fortrinnsvis velges utenfor NMBU. 105/2016 Tilsetting av rektor. Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst. Oppnevning av utvalg Rektor deltok ikke under behandlingen av denne saken. NMBU Universitetsstyret Møtedato

6 6 Universitetsstyret presiserte at antall åremålsperioder skulle settes til maksimalt 2x4 år. Universitetsstyret foretok en prøvevotering om ordet «fortrinnsvis» skulle tas ut fra kvalifikasjonskravet om «fortrinnsvis professorkompetanse». Forslaget fikk to stemmer (Sørlie og Haug) Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst for rektorstillingen ved NMBU vedtas med en utvidet søknadsfrist til seks uker. Universitetsstyret utpeker et arbeidsutvalg som på vegne av universitetsstyret skal foreta en første vurdering av søkerne og presentere de mest aktuelle kandidatene (2-4) for universitetsstyret. Styret vil selv delta i intervjuene av de søkerne arbeidsutvalget presenterer, før endelig tilsetting. Arbeidsutvalget består av: Siri Hatlen, Jens Oddershede, Morten Sørlie, en av studentrepresentantene i Universitetsstyret oppnevnt av Studenttinget, samt enten Thea Klem eller Trond Langset avhengig av kjønnsbalansen i utvalget. Universitetsstyret ber arbeidsutvalget rådføre seg med en referansegruppe bestående av et representativt og bredt utvalg av ansatte og studenter, hvorav minst to medlemmer oppnevnt fra tjenestemannsorganisasjonene. Referansegruppen skal maksimalt ha 15 medlemmer. Arbeidsutvalget skal godkjenne endelig sammensetning av referansegruppa. Utlysningsteksten vedlegges protokollen. 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess Universitetsstyret ønsket at kvalifikasjonskravet til prorektor for forskning er professorkompetanse. Videre ønsket Universitetsstyret at ansvarsområdet for prorektor for utdanning skulle spesifiseres nærmere. Universitetsstyret presiserte at antall åremålsperioder skulle settes til maksimalt 2x4 år. Utlysningstekst for prorektorstillingene ved NMBU vedtas med de mindre justeringene som fremkom i møtet. Styret tar prosess for tilsetting av prorektorene til etterretning. Utlysningsteksten vedlegges protokollen. 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst NMBU Universitetsstyret Møtedato

7 7 Universitetsstyret presiserte at antall åremålsperioder skulle settes til maksimalt 2x4 år. Styret vedtar utlysningstekst for administrasjonsdirektør med de mindre justeringene som fremkom i møtet. Utlysningsteksten vedlegges protokollen. 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst Universitetsstyret presiserte at antall åremålsperioder skulle settes til maksimalt 2x4 år. Universitetsstyret vedtar generell utlysningstekst for stillingene som dekan. Rektor gis fullmakt til endelig fastsettelse av utlysningstekst. Utlysningsteksten vedlegges protokollen når den er endelig fastsatt. 109/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås AS og eierandel i Inkubator Ås AS Forskningsdirektør Ragnhild Solheim orienterte. Universitetsstyret ønsker å styrke innovasjonsarbeidet ved NMBU og Campus Ås. Universitetsstyret tar vedlagte forslag til forretningsplan til orientering. Universitetsstyret vedtar følgende: 1) Det etableres et eget selskap for å styrke innovasjonsarbeidet ved NMBU og Campus Ås: Innovasjonssenter Campus Ås AS 2) Det bevilges 1 millioner kroner til kjøp av tjenester i Innovasjonssenter Campus Ås AS fra og med budsjettåret 2017 i tillegg til de midler som i dag er allokert til virksomheten. 3) NMBU går inn som eier i Inkubator Ås AS. 4) Inntil kroner stilles til rådighet som aksjekapital i Innovasjonssenter Campus Ås AS og Inkubator Ås AS. Beløpet finansieres over virksomhetskapitalen. Rektor avgjør fordeling av aksjekapital mellom de to selskapene, tentativt kroner til Innovasjonssenter Campus Ås AS og kroner til Inkubator Ås AS. 5) Rektor får fullmakt til å forhandle fram aksjonæravtale og vedtekter for Innovasjonssenter Campus Ås AS med forbehold om Universitetsstyrets godkjennelse. NMBU Universitetsstyret Møtedato

8 8 110/2016 Referatsaker: 6) Etableringen av Innovasjonssenteret Campus Ås AS og eierskap i Inkubator Ås AS gjøres i samarbeid med NIBIO. a) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert : Høring forslag om ny forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal b) Referat fra Prosjektrådsmøte c) Orientering om resultatet av suppleringsvalet av nytt medlem til universitetsstyret for perioden til d) Referat fra Studieutvalget e) Referat fra Forskningsutvalget f) Orientering om forslag til statsbudsjettet 2017 for universiteter og høgskoler: d89083/orientering-om-forslag-til-statsbudsjettet-2017-for-universiteterog-hogskolar.pdf 111/2016 Evt. Saken ble tatt til orientering. Det var ingen saker til eventuelt. NMBU Universitetsstyret Møtedato

9 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet POA - Personal- og organisasjonsavdelingen Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene Trude Wicklund, Akademikerne Anne Gravdahl, Akademikerne Catherine Trangerud, Akademikerne Lena Marie Kjøbli, Forskerforbundet Kurt R. Johansen, Parat Kirsten Ranheim Berg, Parat Signe Kroken, NTL Janne Elisabeth Pedersen, NTL Til stede fra arbeidsgiver Administrasjonsdirektør Birger Kruse (møteleder) Økonomi og eiendomsdirektør Siri Margrethe Løksa Personal og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot Seksjonssjef Torborg Storaas Seniorrådgiver Anne Marie Bjørkeng Benedicte Merete Markussen, studieavdelingen, IDF sak 161/16 Ass. økonomidirektør Hans Christian Sundby, IDF sak 164/16 166/16 Vår ref. 16/00057 Dato Referat fra sentralt IDF- møte Sted: Campus Ås, Styrerommet, kl Universitetstyresakene til US møte : IDF nr US sak HA Sakstittel 158/16 Godkjenning av agenda og referat fra (vedlagt) Partene er enige om at de gir tilbakemelding på referatet av og fra møtet med de hovedtillitsvalgte den på neste møte. Anne Marie Bjørkeng

10 159/16 Informasjon fra arbeidsgiver Jan Olav Aarflot orienterte om aktuelle og pågående saker i omstillingsprosessen. 160/16 Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene Kurt R. Johansen skal delta på regionkonferanse i Parat den 24. og 25 oktober. Forskerforbundet arrangerer et åpent møte Interessekonflikter i forskningen, sammen med etikkutvalget den Lena Marie Kjøbli deltar på kurs med Forskerforbundet på Island denne uken. NTL opplyste at de bidrar i finansiering av en 50 % koordinator stilling for NTL som skal arbeide inn mot hele universitets og høyskolesektoren. Universitetstyresakene Generell kommentar til styreprotokoll fra møtet den : Tjenestemannsorganisasjonene mener det er viktig at de signaler styret gir til ulike saker i møtet, også nedfelles i referatet. En generell henvisning i US referatet «til det som fremkom i møtet» mener tjenestemannsorganisasjonene gir for lite informasjon om diskusjonen. 161/16 98/16 I Opptak til studieåret 2016/2017 Tjenestemannsorganisasjonene viste til divergens i ramme og antall studenter møtt. Studieavdelingen ved Benedicte Merete Markussen redegjorde for dette. 162/16 99/16 I Status fra Prosjektstyret ved prosjektstyreleder Olaf Melbø. Egen statusrapportering fra prosjektstyret utover det som står i Rapport for 2. tertial, foreligger ikke. 163/16 100/16 I Campusplan Framdriftsplan Tjenestemannsorganisasjonene peker på at dagens forslag bare gir professorer og seksjonsledere rett til enekontor i den løsningen som allerede er skissert for SLP bygget. Førsteamanuenser får ikke en slik rett. I planleggingsfasen ble de ansatte lovet, at det skulle være «litt» luft i landskap og flermannskontor for å kompensere for dette. Det er uheldig om man nå går tilbake på dette. Hvis man allikevel skal flytte noen Ås miljøer inn i nybygget må dette være basert på faglige begrunnelser. Tjenestemannsorganisasjonene stiller spørsmål ved tidsplanen: Dersom arbeidsgruppe 1 er avhengig av resultatet i arbeidsgruppe 2, er tidspunkter satt opp feil i dokumentet. 164/16 101/16 I Rapport for 2. tertial 2016 Tjenestemannsorganisasjonene er positive til at det nå bygges opp et team på EU rådgivning. Det er bekymringsfullt at NMBU hadde så lav suksessrate hos Forskningsrådet. 2

11 NMBU har et betydelig potensial for å øke kvinneandelen blant professorer. Tjenestemannsorganisasjonene peker på at likestillingsarbeid er et ledelsesansvar, og at alle nye ledere må få en opplæring i hvordan man jobber med dette etter nyttår. Hovedverneombudet viser til at man på NTNU har beskrevet en plikt for alle ledere til å satse på likestilling og flerkulturelt arbeid ved NTNU. Tjenestemannsorganisasjonene etterspør hvilken stilling prosjektleder SLP er gått over til. Jan Olav Aarflot orienterte. Tjenestemannsorganisasjonene mener det er helt feil å rapportere at arkivmodulen er implementert og fungerer etter hensikten. NMBU benytter ikke arkivet og P360 saksbehandlermodulen slik det er forutsatt. NTL bemerker at omorganisering er en tidstyv når man bemanner opp antall ledere fagledere/administrasjonssjefer. Tjenestemannsorganisasjonene etterspør hvem som sitter i gevinstrealiseringsprosjektet. Jan Olav Aarflot orienterte om den foreløpige prosess. 165/16 102/16 D Budsjett NMBU 2017 førstegangs behandling Tjenestemannsorganisasjonene mener det er viktig å satse videre på veterinær spesialistutdanningen, dette for å sikre pasientgrunnlaget og akkreditering. Tjenestemannsorganisasjonene uttrykker bekymring for IMV og IPV som har negative tall i regnskapet. Dette følges opp av arbeidsgiver som informerte om at det er satt verk konkrete tiltak for å bedre på situasjonen. Undervisningsincentivene er endret og tjenestemannsorganisasjonene lurte på hvordan dette skal fordeles internt. Arbeidsgiver orienterte at det er under vurdering å justere budsjettmodellen mer i tråd med ny finansieringsmodell. Evt. ny modell vil tidligst gjelde fra Tjenestemannsorganisasjonene stiller spørsmål ved avbyråkratiseringskutt opp mot at alle fakultetene bl.a. er pålagt å opprette stillinger som administrasjonssjefer. NTL uttrykte bekymring for erstatningslokaler for teknisk avdeling. Siri Margrethe Løksa orienterte om at verkstedbygningen rives for å få plass til Fellesbygget. Erstatningslokaler er under planlegging. De skal gi plass til hele teknisk avdeling. TA ønsker å beholde to driftsorganisasjoner henholdsvis ved Adamstuen og Ås frem til samlokalisering. IPV samlokalisering; Siri Margrethe Løksa orienterte om at En samlokalisering av IPV må finne sin løsning innenfor O= alternativet i den fremtidige Campusplanen. 3

12 166/16 103/16 D Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Siri Margrethe Løksa orienterte. 167/16 104/16 D Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings og tilsettingsorganer Forskerforbundet mener det er generelt uheldig at det er blitt færre representanter fra undervisnings og forskerstillinger i en del i innstillingsutvalg. Arbeidsgiver viser til at forslaget ikke nødvendigvis har dette som konsekvens, avhengig av hvem tjenestemannsorganisasjonene oppnevner. Vedrørende innstillingsorgan for tilsetting av dekan: Fakultetsstyrelederen bør inn i innstillingsutvalget for dekanene. Avdelingsdirektør bør byttes ut med fakultetsstyreleder. Arbeidsgiver kommenterte at slik forslaget er fremlagt, kan fakultetsstyreleder oppnevnes som en av to fra fakultetsstyret. De tillitsvalgte mener at det bør inn innstilligsutvalg for flere av stillingene enn det arbeidsgiver foreslår for de tekniske og administrative stillingstypene, hvor det foreslås innstilling ved nærmeste foresatte tjenestemyndiget i saksfremlegget. Arbeidsgiver viser til at disse utvalgene er gjenstand for forhandling i forbindelse med personalreglement for NMBU, et arbeid som er i gang. 168/16 105/16 D Tilsetting av rektor. Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst. Oppnevning av utvalg De tillitsvalgte er positive til at det nå står «fortrinnsvis professor» i stillingsbeskrivelsen. Det må stå medbestemmelse istedenfor medvirkning i kunngjøringsteksten. Arbeidsgiver kommenterte at medvirkning innbefatter medbestemmelse, men at det også er viktig med medvirkning ut over medbestemmelse. De tillitsvalgte mener det er viktig å få et innstillingsutvalg som sikrer rektor faglig og ledelsesmessig legitimitet, og at studenter og ansatte blir hørt. Det foreslåtte innstillingsutvalget ville i en ordinær tilsettingssak vært inhabil i henhold til NMBUs personalreglement: «Samme person bør av habilitetshensyn ikke sitte i både innstillingsutvalget og tilsettingsorganet i en og samme tilsettingssak. Det vil likevel ikke medføre inhabilitet at en person er medlem av begge organer ved behandlingen av en tilsettingssak så lenge ikke flertallet av innstillingsorganet også er medlem av tilsettingsorganet.» De tillitsvalgte mener derfor det er uheldig at så mange fra styret sitter i innstillingsutvalget for rektor. 4

13 Arbeidsgiver viste til at det her ikke er et innstillingsutvalg, men et utvalg som skal fremme forslag til tilsetting, og derfor ikke vil være inhabile. De tillitsvalgte mener at en friere sammensetning av innstillingsutvalget vil gi større legitimitet til ny rektor. De tillitsvalgte foreslår det samme innstillingsutvalget som ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HIOA): Leder av innstillingsutvalg (eksternt styremedlem fra US) 2 undervisnings og forskningsansatte 1 teknisk/administrativt ansatt 1 fra tjenestemannsorganisasjonene 1 student Utvalget kan da sammen med POA direktør, delta i intervjuer med aktuelle kandidater og innhenting av referanser.» De tillitsvalgte mener også at det er uheldig og uvanlig at styret legger føringer på hvem de skal oppnevne. Styret virket i sin diskusjon på forrige møte, positive til en «lete og finne komite», men det står ikke noe om det i sakspapirene denne gang. De tillitsvalgte vil igjen oppfordre til å se på hvordan dette ble gjort på HIOA. NTL mener at man bør benytte interne ressurser i rekrutteringsprosessen og ikke benytte ekstern bistand. 169/16 106/16 D Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess Tjenestemannsorganisasjonene mener det må tas ut av teksten at prorektorene leder hver sin «stab», siden det er avdelinger de skal lede. 170/16 107/16 D Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst Tjenestemannsorganisasjonene viser til at universitetsstyret har uttalt at man ønsker maks 2 perioder x 4 år og ikke 3 perioder, som det er åpnet for i denne kunngjøringsteksten. Tjenestemannsorganisasjonene støtter maks 2 perioder x 4 år. NTL mener kunngjøringsteksten bør inneholde en formulering om at særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet. Tjenestemannsorganisasjonene mener det er for svakt formulert i teksten at administrasjonsdirektøren må ha «kjennskap til» demokratiske prosesser. Her må det stå «kunnskap om» demokratiske prosesser. 171/16 108/16 D Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst Tjenestemannsorganisasjonene mener at samme universitetsstyret som har godkjent kunngjøringsteksten, også må avslutte tilsettingsprosessen, selv om nytt personalreglement skulle være vedtatt. De tillitsvalgte mener også det må avklares når et nytt 5

14 personalreglement trer i kraft. Er det når reglementet er forhandlet og vedtatt eller når det er godkjent av departementet? Arbeidsgiver vil avklare dette spørsmålet med departementet, og vil uansett arbeide for at NMBU kan ha et stadfestet personalreglement innen /16 109/16 I Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås AS og eierandel i Inkubator Ås AS Tjenestemannsorganisasjonene mener det er uakseptabelt å flytte statlige ansatte inn i et aksjeselskap. De vil da miste alle statlige rettigheter. Arbeidsgiver orienterte om at en slik overgang vil være frivillig for den enkelte, og alle NMBU ansatte vil bli ivaretatt i henhold til gjeldende regler for slik overgang. 173/16 Eventuelt Fagforeningene mener det er behov for informasjonsmøte i universitetsadministrasjonen. Det vises til referat fra UALs møte. Arbeidsgiver vil innkalle til slikt møte. Det mangler fremdeles en skriftlig omstillingsplan for Universitetsadministrasjonen. NTL: Det er stor frustrasjon blant ansatte i UA, fordi lite eller ingen informasjon er gitt enkelte avdelinger. Viktig å ha gode prosesser i omstillingen Søknad om sentrale midler til opplæring. Partene er enige om at det notatet om medbestemmelse datert , kan være grunnlag for et videre arbeid hvor arbeidsgiver og arbeidstaker går sammen om å utarbeide et program for seminar om medbestemmelse og samarbeid mellom partene. Nybygg/teknisk avdeling kontorlandskap. Partene er enige om at man kommer tilbake til denne saken i et senere møte. Innstilligsutvalgsarbeid Adamstuen. Partene kommer tilbake til saken. Informasjon vedr status 3 stillinger på IT som er under tilsetting. Partene kommer tilbake til saken. Medbestemmelsen på fakultetene i høst. Partene kommer tilbake til saken. 6

15 Globale utfordringer innen klima- og energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt innsats. NMBU er svært godt rustet til å forske videre innen disse fagfeltene. NMBUs kompetanse spenner over hele verdikjeder og omfatter både grunnleggende og anvendt forskning. 1. januar 2014 ble Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap slått sammen til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBU har 1700 ansatte og 5100 studenter, og er i dag plassert på to campuser, Ås og Adamstuen i Oslo. I 2019 skal det nye forsknings- og undervisningsbygget for veterinærvitenskap stå klart, og NMBU vil da bli samlet på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på Rektor - ref.nr. 16/04133 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) søker rektor for perioden Det søkes etter en person med høy vitenskapelig kompetanse (fortrinnsvis professorkompetanse) som kan stimulere fremragende faglige resultater og som skal bidra til å utvikle en internasjonalt konkurransedyktig organisasjon, tilby attraktive studier og rekruttere talentfulle studenter og et høyt kompetent personale. Vi søker en rektor som kan vise til omfattende og vellykket ledelse av kunnskapsorganisasjoner samt erfaring med endringsledelse har formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (doktorgrad) ved universitet og høgskole, fortrinnsvis innen et av universitetets fagområder, og som har bred erfaring fra undervisning, forskning og formidling kan skape tillit og nettverk ved egen institusjon, nasjonalt og internasjonalt, og som er en synlig og dyktig kommunikator i media, på samfunnsarenaen, overfor myndigheter og andre beslutningstakere samt universitetets medarbeidere og studenter har en lederstil preget av samarbeid og dialog, er resultatorientert og har beslutningsstyrke og prioriteringsevne har betydelig organisasjonsforståelse og innsikt i samspillet mellom universitet og samfunnet omkring, erfaring med gode endrings- og medbestemmelsesprosesser og evne til å utvikle administrative tjenester som støtter kjernevirksomheten Rektor ansettes på åremål for fire år. Rektor kan være ansatt i to åremålsperioder. Tiltredelse Stillingen lønnes etter nærmere avtale. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse og betenkning for stillingen. Ytterligere informasjon kan fås hos følgende kontaktpersoner i Experis AS: Fagleder offentlig sektor Wenche Rasch, Rådgiver Gisle Roll Ludvigsen, Alle henvendelser til Experis AS vil bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Kontaktperson ved NMBU er personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot tlf /e-post Sende søknad Søknad sendes elektronisk via linken Søk stillingen øverst på denne siden. Stillingsnr. 16/04133 Søknadsfrist: Jobbnorge-ID: , Søknadsfrist: , Intern ID: 16/04133 Utlysningstekst (130572).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 27. februar 2017 kl. 09:29

16 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner. Globale utfordringer, innen klima- og energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2019, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på Administrasjonsdirektør - ref.nr. 16/04134 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) søker administrasjonsdirektør. Administrasjonsdirektøren skal bistå rektor i det strategiske arbeidet, løse utviklingsoppgaver og bidra til at organisasjonen når sine mål. Den som tilsettes skal sørge for at NMBU har effektive administrative prosesser og systemer som støtter primærvirksomheten, og bistå virksomheten med høy kompetanse og god administrativ støtte og service. Oppgavene Administrasjonsdirektør har, på delegasjon fra rektor, det overordnede ansvaret for universitetsadministrasjonen på områdene kommunikasjon, personal- og organisasjon, økonomi, teknisk og eiendom og IT. Administrasjonsdirektør har ansvar for at disse drives innenfor rammene gitt i regelverk, overordnets nivås beslutninger og universitetsstyrets vedtak og utvikles i samsvar med NMBUs behov. I perioden frem til samlokalisering vil administrasjonsdirektør også ha et ansvar for oppfølging av byggeprosjektene og planlegging og gjennomføring av flytteprosessen av virksomheten ved Adamstuen til Ås Administrasjonsdirektøren er på vegne av rektor, sikkerhetsansvarlig (CSO - Chief Security Officer) og ivaretar den daglige ledelse av NMBUs sikkerhets- og beredskapsarbeid. Administrasjonsdirektør vil også ha ansvar for koordineringen av virksomhetsstyringen, inkl. plan-, budsjett- og oppfølgingsprosess samt internkontroll ved universitetet. Kvalifikasjonskrav Vi søker etter en inspirerende og motiverende leder som tenker helhet og som vil lede i tråd med NMBUs verdigrunnlag. Administrasjonsdirektøren må ha høyere utdanning fra universitet eller høgskole (minimum master-nivå) Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet ledererfaring på høyt nivå med dokumenterte gode resultater evne til å kommunisere og motivere medarbeidere, til samarbeid og lagorienterte arbeidsformer vil bli vektlagt gode strategiske og administrative evner bred erfaring med utviklingsarbeid god innsikt i kunnskapsorganisasjoner erfaring, evne og motivasjon for å opptre på nasjonale og internasjonale arenaer. solid kjennskap til og innsikt i offentlig forvaltning kjennskap til demokratiske beslutningsprosesser erfaring i å skape gode samarbeidsrelasjoner mellom ledelse og tillitsvalgte kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid Vilkår Administrasjonsdirektør ansettes på åremål for fire år med mulighet til en ny åremålsperiode. Tiltredelse: Stillingen lønnes etter nærmere avtale. Administrasjonsdirektør tilsettes av universitetsstyret. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen. Ytterligere opplysninger fås hos rektor Mari Sundli Tveit tlf: /epost eller personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot tlf: /epost Utlysningstekst (133570).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 27. februar 2017 kl. 09:28

17 Sende søknad Søknad sendes elektronisk via linken Søk stillingen øverst på denne siden. Søknadsfrist Sende søknad Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester, samt angi referanser som kan kontaktes. Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av administrasjonsdirektør. I samsvar med offentlighetsloven 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Jobbnorge-ID: , Søknadsfrist: , Intern ID: 16/04134 Utlysningstekst (133570).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 27. februar 2017 kl. 09:28

18 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner. Globale utfordringer, innen klima- og energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2019, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på Prorektorer - ref.nr 16/04135 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) søker to prorektorer. Prorektorene har ansvar for hvert sitt område som til sammen dekker NMBUs kjernevirksomhet: Prorektor for forskning og innovasjon Prorektor for utdanning Prorektorene rapporterer til rektor og utgjør NMBUs øverste ledelse sammen med rektor, administrasjonsdirektør og syv dekaner. En av prorektorene vil bli utpekt som rektors stedfortreder. Prorektorene skal stimulere til fremragende faglige resultater og til at NMBU lykkes i nasjonal og internasjonal konkurranse. Prorektorens viktigste oppgaver er å: representere og posisjonere NMBU og fremme internt og eksternt samarbeid bidra i å utvikle og implementere NMBUs strategier og ambisjoner utvikle virksomheten innenfor sine ansvarsområder påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet og kvalitetsutvikling sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester innenfor sine ansvarsområder skape en positiv, ambisiøs og inkluderende organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø Prorektorene leder hver sin administrative avdeling og har personalansvar for leder av avdelingen. Prorektorene kan trekke veksler på andre administrative enheter ved behov. Prorektorene leder universitets rådgivende utvalg innenfor sine ansvarsområder. Prorektor for forskning har det faglige og administrative ansvar for områdene forskning, etter- og videreutdanning, bibliotek, samt forskningsinfrastrukturer innen klimaregulert planteforskning og husdyrforsøk. Prorektor for utdanning har det faglige og administrative ansvaret for studieområdet. Vi søker prorektorer som: har høy vitenskapelig kompetanse (doktorgrad) innenfor et av NMBUs fagområder. For prorektor for forskning stilles det krav om professorkompetanse. kan vise til omfattende og vellykket ledelse i store kunnskapsorganisasjoner har gode strategiske evner med et helhetlig blikk på organisasjonens virksomhet og kjennskap til trender og utviklingstrekk for sektoren har en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid og dialog er resultatorientert og har beslutningsstyrke og prioriteringsevne har kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid har gode kommunikative evner og evne til å skape tillit og medvirkning har evne til å profilere og posisjonere universitetet nasjonalt og internasjonalt Vilkår Prorektor ansettes på åremål for fire år. Prorektor kan sitte i to perioder. Tiltredelse Stillingen lønnes etter nærmere avtale. Prorektor tilsettes av universitetsstyret. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen Ytterligere opplysninger fås hos rektor Mari Sundli Tveit tlf: /epost eller personal- og organisasjonsdirektør Utlysningstekst (133571).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 27. februar 2017 kl. 09:28

19 Jan Olav Aarflot tlf: /epost Sende søknad Søknad sendes elektronisk via linken Søk stillingen øverst på denne siden. Stillingsnr. 16/04135 Søknadsfrist Sende søknad Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester, samt angi referanser som kan kontaktes. Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av prorektorer. I samsvar med offentlighetsloven 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Nærmere opplysninger om organisasjonen: Jobbnorge-ID: , Søknadsfrist: , Intern ID: 16/04135 Utlysningstekst (133571).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 27. februar 2017 kl. 09:28

20 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner. Globale utfordringer, innen klima- og energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og -undervisning. NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er nå i gang med å organisere seg med 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2019, vil et av fakultetene (fakultet for veterinærmedisin) ha sitt virke på campus Adamstuen. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på Dekan ved Fakultet for biovitenskap - ref.nr. 16/05576 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) søker dekaner til de nyopprettede fakultetene (fra ). Dekanene skal bistå rektor i det strategiske arbeidet, løse utviklingsoppgaver og bidra til at organisasjonen når sine mål. Dekanene er leder for den faglige og administrative virksomheten ved fakultetet og rapporterer til fakultetsstyret og til rektor. Dekanene inngår i rektors ledergruppe og skal stimulere til utvikling av internasjonale, konkurransedyktige forsknings- og utdanningsmiljøer. Samarbeidet mellom fakultetene skal bidra til faglige synergieffekter. Fakultetene har betydelig eksternt finansiert forskning. De har ulike utfordringer og er av ulik størrelse. Dekanene skal bidra til at universitetet tilbyr attraktive studier og rekrutterer dyktige medarbeidere. Dekanene tilsettes på åremål for 4 år. Dekan kan være ansatt i to åremålsperioder. Stillingsbeskrivelse for stillingen foreligger. Fakultet for biovitenskap har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Forskningen er for tiden organisert i følgende faggrupper: systemgenetikk og bioinformatikk, avl og kvantitativ genetikk, ernæring, etologi og husdyrmiljø, agroøkologi, genetikk og planteforedling, matplanter, plantebiologi og bioteknologi, og plantevern. Fakultetet er vertskap for et av sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) - Foods of Norway. Fakultetet har ansvar for bachelor- og masterprogrammer i biologi, husdyrvitenskap og plantevitenskap samt engelskspråklige masterprogrammer i Agroecology, Plant Sciences, Aquaculture og Feed Manufacturing Technology. Det er også mulig å oppnå tittelen sivilagronom i henholdsvis husdyr- og plantevitenskap. Fakultetet har ansvar for ph.d.-program i husdyr- og akvakulturvitenskap, og plantevitenskap. Fakultetet har for tiden 480 bachelor- og masterstudenter og 90 ph.d.-studenter. Fakultetet har ca. 160 vitenskapelige/tekniske ansatte og 18 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen. Arbeidsoppgaver Dekan skal lede og utvikle virksomheten ved fakultetet delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at mål og resultatkrav følges opp på fakultetsnivå representere og posisjonere fakultetet og fremme internt og eksternt samarbeid sørge for god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning skape positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø lede medvirkningsbaserte prosesser sørge for effektiv teknisk-administrativ drift av virksomheten Kvalifikasjonskrav for stillingen Vi søker dekaner som har: høy vitenskapelig kompetanse, minimum doktorgrad, innenfor et av fakultetets fagområder ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren eller tilsvarende forskningsinstitusjoner og kjennskap til trender og utviklingstrekk av betydning for sektoren en inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog evne til å inspirere og motivere kjennskap til demokratiske beslutningsprosesser og innsikt i samarbeidsrelasjoner mellom ledelse og tillitsvalgte evne til å skape tillit og nettverk internt og eksternt god innsikt i kunnskapsorganisasjoner og de krav som stilles til administrative tjenester god kjennskap til statlig avtale- og regelverk kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid NMBU ønsker flere kvinner i lederstillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke. Utlysningstekst (130947).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 27. februar 2017 kl. 09:26

21 NMBU tilbyr: et godt og stimulerende arbeidsmiljø utfordrende arbeidsoppgaver pensjonsordning i Statens pensjonskasse ulike velferdsordninger Lønnsvilkår Lønn etter avtale innenfor rammen for dekanstillinger (1474 Dekan). Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Nærmere opplysning Ytterligere opplysninger fås hos rektor Mari Sundli Tveit, tlf.: / e-post eller personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot, tlf.: / e-post Sende søknad Søknad sendes elektronisk via linken Søk stillingen øverst på denne siden. Søknadsfrist: Attester/vitnemål Søkere som innkalles til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. Stillingen følger statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av dekaner. I samsvar med offentlighetsloven 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Jobbnorge-ID: , Søknadsfrist: , Intern ID: 16/05576 Utlysningstekst (130947).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 27. februar 2017 kl. 09:26

22 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner. Globale utfordringer, innen klima- og energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er nå i gang med å organisere seg med 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2019, vil et av fakultetene (fakultet for veterinærmedisin) ha sitt virke på campus Adamstuen. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på Dekan ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - ref.nr. 16/05983 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) søker dekaner til de nyopprettede fakultetene (fra ). Dekanene skal bistå rektor i det strategiske arbeidet, løse utviklingsoppgaver og bidra til at organisasjonen når sine mål. Dekanene er leder for den faglige og administrative virksomheten ved fakultetet og rapporterer til fakultetsstyret og til rektor. Dekanene inngår i rektors ledergruppe og skal stimulere til utvikling av internasjonale, konkurransedyktige forsknings- og utdanningsmiljøer. Samarbeidet mellom fakultetene skal bidra til faglige synergieffekter. Fakultetene har betydelig eksternt finansiert forskning. De har ulike utfordringer og er av ulik størrelse. Dekanene skal bidra til at universitetet tilbyr attraktive studier og rekrutterer dyktige medarbeidere. Dekanene tilsettes på åremål for 4 år. Dekan kan være ansatt i to åremålsperioder. Stillingsbeskrivelse for stillingen foreligger. Fakultet for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap (FKBM) har bredt fagmiljø innen de grunnleggende naturvitenskapelige fagene og hvordan disse anvendes på mat, bioteknologi og miljø gjennom undervisning, forskning, formidling og oppdragsvirksomhet. Fakultetet har en mangfoldig aktivitet innen forskning og undervisning og er involvert i prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet jobber med fremtidsrettede og etterspurte fagområder som gir spennende muligheter for å delta i forskning og utvikling underveis i studiene. Fakultetet har som mål å styrke sin posisjon og har en rekke samarbeidspartnere blant øvrige institutter på NMBU og Campus Ås, i Norge forøvrig og internasjonalt gjennom ulike prosjekter. Instituttet har aktive forskningsgrupper innen følgende fagområder: kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genetikk, bioinformatikk og analysemetodikk, næringsmiddelteknologi og -kvalitet. Vi har bachelorprogrammene kjemi, matvitenskap og bioteknologi, samt masterprogrammene matvitenskap, kjemi, bioteknologi, bioinformatikk og anvendt statistikk. I tillegg tilbyr vi en femårig master i teknologi med spesialisering innen kjemi og bioteknologi (siv. ing.). Fakultetet har ca. 170 vitenskapelige/tekniske ansatte og 10 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen. Arbeidsoppgaver Dekan skal lede og utvikle virksomheten ved fakultetet delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at mål og resultatkrav følges opp på fakultetsnivå representere og posisjonere fakultetet og fremme internt og eksternt samarbeid sørge for god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning skape positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø lede medvirkningsbaserte prosesser sørge for effektiv teknisk-administrativ drift av virksomheten Kvalifikasjonskrav for stillingen Vi søker dekaner som har: høy vitenskapelig kompetanse, minimum doktorgrad, innenfor et av fakultetets fagområder ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren eller tilsvarende forskningsinstitusjoner og kjennskap til trender og utviklingstrekk av betydning for sektoren en inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog evne til å inspirere og motivere kjennskap til demokratiske beslutningsprosesser og innsikt i samarbeidsrelasjoner mellom ledelse og tillitsvalgte evne til å skape tillit og nettverk internt og eksternt god innsikt i kunnskapsorganisasjoner og de krav som stilles til administrative tjenester Utlysningstekst (131811).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 27. februar 2017 kl. 09:27

23 god kjennskap til statlig avtale- og regelverk kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid NMBU ønsker flere kvinner i lederstillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke. NMBU tilbyr: et godt og stimulerende arbeidsmiljø utfordrende arbeidsoppgaver pensjonsordning i Statens pensjonskasse ulike velferdsordninger Lønnsvilkår Lønn etter avtale innenfor rammen for dekanstillinger (1474 Dekan). Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Nærmere opplysning Ytterligere opplysninger fås hos rektor Mari Sundli Tveit, tlf.: / e-post eller personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot, tlf.: / e-post Sende søknad Søknad sendes elektronisk via linken Søk stillingen øverst på denne siden. Søknadsfrist: Attester/vitnemål Søkere som innkalles til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. Stillingen følger statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av dekaner. I samsvar med offentlighetsloven 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Jobbnorge-ID: , Søknadsfrist: , Intern ID: 16/05983 Utlysningstekst (131811).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 27. februar 2017 kl. 09:27

24 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner. Globale utfordringer, innen klima- og energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og -undervisning. NMBU har 1700 ansatte og 5100 studenter og er nå i gang med å organisere seg med 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2019, vil et av fakultetene (fakultet for veterinærmedisin) ha sitt virke på campus Adamstuen. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på Dekan ved Fakultet for landskap og samfunn - ref.nr. 16/05551 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) søker dekaner til de nyopprettede fakultetene (fra ). Dekanene skal bistå rektor i det strategiske arbeidet, løse utviklingsoppgaver og bidra til at organisasjonen når sine mål. Dekanene er leder for den faglige og administrative virksomheten ved fakultetet og rapporterer til fakultetsstyret og til rektor. Dekanene inngår i rektors ledergruppe og skal stimulere til utvikling av internasjonale, konkurransedyktige forsknings- og utdanningsmiljøer. Samarbeidet mellom fakultetene skal bidra til faglige synergieffekter. Fakultetene har betydelig eksternt finansiert forskning. De har ulike utfordringer og er av ulik størrelse. Dekanene skal bidra til at universitetet tilbyr attraktive studier og rekrutterer dyktige medarbeidere. Dekanene tilsettes på åremål for 4 år. Dekan kan være ansatt i to åremålsperioder. Stillingsbeskrivelse for stillingen foreligger. Enheten Fakultetet har ansvar for fagområdene by- og regionplanlegging, eiendom og juss, folkehelsevitenskap, internasjonale miljø- og utviklingsstudier, internasjonale relasjoner og landskapsarkitektur. Fakultetet har også ansvaret for en planteskole. Fakultetet er tverrfaglig og har omfattende nasjonal og internasjonal aktivitet. Det er en stor og økende portefølje av forsknings- og utdanningsprosjekter med nasjonal og internasjonal finansiering. Studietilbudet omfatter profesjonsstudier og programmer på bachelor-, master- og doktorgradsnivå (ph.d.). Fakultet har ca. 120 vitenskapelige/tekniske ansatte og 25 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen. Studentantallet er ca Arbeidsoppgaver Dekan skal lede og utvikle virksomheten ved fakultetet delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at mål og resultatkrav følges opp på fakultetsnivå representere og posisjonere fakultetet og fremme internt og eksternt samarbeid sørge for god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning skape positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø lede medvirkningsbaserte prosesser sørge for effektiv teknisk-administrativ drift av virksomheten Kvalifikasjonskrav for stillingen Vi søker dekaner som har: høy vitenskapelig kompetanse, minimum doktorgrad, innenfor et av fakultetets fagområder ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren eller tilsvarende forskningsinstitusjoner og kjennskap til trender og utviklingstrekk av betydning for sektoren en inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog evne til å inspirere og motivere kjennskap til demokratiske beslutningsprosesser og innsikt i samarbeidsrelasjoner mellom ledelse og tillitsvalgte evne til å skape tillit og nettverk internt og eksternt god innsikt i kunnskapsorganisasjoner og de krav som stilles til administrative tjenester god kjennskap til statlig avtale- og regelverk kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid NMBU ønsker flere kvinner i lederstillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke. Utlysningstekst (130930).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 27. februar 2017 kl. 09:23

25 NMBU tilbyr: et godt og stimulerende arbeidsmiljø utfordrende arbeidsoppgaver pensjonsordning i Statens pensjonskasse ulike velferdsordninger Lønnsvilkår Lønn etter avtale innenfor rammen for dekanstillinger (1474 Dekan). Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Nærmere opplysning Ytterligere opplysninger fås hos rektor Mari Sundli Tveit, tlf.: / e-post eller personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot, tlf.: / e-post Sende søknad Søknad sendes elektronisk via linken Søk stillingen øverst på denne siden. Søknadsfrist: Attester/vitnemål Søkere som innkalles til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. Stillingen følger statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av dekaner. I samsvar med offentlighetsloven 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Jobbnorge-ID: , Søknadsfrist: , Intern ID: 16/05551 Utlysningstekst (130930).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 27. februar 2017 kl. 09:23

26 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner. Globale utfordringer, innen klima- og energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og -undervisning. NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er nå i gang med å organisere seg med 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2019, vil et av fakultetene (fakultet for veterinærmedisin) ha sitt virke på campus Adamstuen. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på Dekan ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning - ref.nr 16/05552 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) søker dekaner til de nyopprettede fakultetene (fra ). Dekanene skal bistå rektor i det strategiske arbeidet, løse utviklingsoppgaver og bidra til at organisasjonen når sine mål. Dekanene er leder for den faglige og administrative virksomheten ved fakultetet og rapporterer til fakultetsstyret og til rektor. Dekanene inngår i rektors ledergruppe og skal stimulere til utvikling av internasjonale, konkurransedyktige forsknings- og utdanningsmiljøer. Samarbeidet mellom fakultetene skal bidra til faglige synergieffekter. Fakultetene har betydelig eksternt finansiert forskning. De har ulike utfordringer og er av ulik størrelse. Dekanene skal bidra til at universitetet tilbyr attraktive studier og rekrutterer dyktige medarbeidere. Dekanene tilsettes på åremål for 4 år. Dekan kan være ansatt i to åremålsperioder. Stillingsbeskrivelse for stillingen foreligger. Enheten Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning favner bredt innenfor naturfagene. Fakultetet knytter sammen forskning og utdanning innenfor bærekraftig forvaltning av naturressurser, og arbeidsområdene omfatter geologi, jord, vann, biologi og økologi, naturforvaltning, skogfag, naturbasert reiseliv, fornybar energi og miljøkjemi. Fakultetet har Europas eneste utdannelse i radioøkologi. Fakultetet har ca. 185 vitenskapelige/tekniske ansatte og ca 20 administrative ansatte. Det gir bachelor-, master- og doktorgradsutdanning innenfor sine fagområder. Studentantallet er ca Arbeidsoppgaver Dekan skal lede og utvikle virksomheten ved fakultetet delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at mål og resultatkrav følges opp på fakultetsnivå representere og posisjonere fakultetet og fremme internt og eksternt samarbeid sørge for god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning skape positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø lede medvirkningsbaserte prosesser sørge for effektiv teknisk-administrativ drift av virksomheten Kvalifikasjonskrav for stillingen Vi søker dekaner som har: høy vitenskapelig kompetanse, minimum doktorgrad, innenfor et av fakultetets fagområder ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren eller tilsvarende forskningsinstitusjoner og kjennskap til trender og utviklingstrekk av betydning for sektoren en inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog evne til å inspirere og motivere kjennskap til demokratiske beslutningsprosesser og innsikt i samarbeidsrelasjoner mellom ledelse og tillitsvalgte evne til å skape tillit og nettverk internt og eksternt god innsikt i kunnskapsorganisasjoner og de krav som stilles til administrative tjenester god kjennskap til statlig avtale- og regelverk kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid NMBU ønsker flere kvinner i lederstillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke. NMBU tilbyr: Utlysningstekst (130936).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 27. februar 2017 kl. 09:24

27 et godt og stimulerende arbeidsmiljø utfordrende arbeidsoppgaver pensjonsordning i Statens pensjonskasse ulike velferdsordninger Lønnsvilkår Lønn etter avtale innenfor rammen for dekanstillinger (1474 Dekan). Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Nærmere opplysning Ytterligere opplysninger fås hos rektor Mari Sundli Tveit, tlf.: / e-post eller personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot, tlf.: / e-post Sende søknad Søknad sendes elektronisk via linken Søk stillingen øverst på denne siden. Søknadsfrist: Attester/vitnemål Søkere som innkalles til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. Stillingen følger statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av dekaner. I samsvar med offentlighetsloven 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Jobbnorge-ID: , Søknadsfrist: , Intern ID: 16/05552 Utlysningstekst (130936).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 27. februar 2017 kl. 09:24

28 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner. Globale utfordringer, innen klima- og energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og -undervisning. NMBU har 1700 ansatte og 5100 studenter og er nå i gang med å organisere seg med 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2019, vil et av fakultetene (fakultet for veterinærmedisin) ha sitt virke på campus Adamstuen. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på Dekan ved Handelshøyskolen - ref.nr. 16/05554 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) søker dekaner til de nyopprettede fakultetene (fra ). Dekanene skal bistå rektor i det strategiske arbeidet, løse utviklingsoppgaver og bidra til at organisasjonen når sine mål. Dekanene er leder for den faglige og administrative virksomheten ved fakultetet og rapporterer til fakultetsstyret og til rektor. Dekanene inngår i rektors ledergruppe og skal stimulere til utvikling av internasjonale, konkurransedyktige forsknings- og utdanningsmiljøer. Samarbeidet mellom fakultetene skal bidra til faglige synergieffekter. Fakultetene har betydelig eksternt finansiert forskning. De har ulike utfordringer og er av ulik størrelse. Dekanene skal bidra til at universitetet tilbyr attraktive studier og rekrutterer dyktige medarbeidere. Dekanene tilsettes på åremål for 4 år. Dekan kan være ansatt i to åremålsperioder. Stillingsbeskrivelse for stillingen foreligger. Handelshøyskolen, NMBU utdanner siviløkonomer og samfunnsøkonomer, og gir utdanning innen entreprenørskap og innovasjon samt filosofi. Handelshøyskolen har ca. 50 vitenskapelige/tekniske ansatte og 10 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen. Studietilbudet omfatter profesjonsstudier og programmer på bachelor-, master- og doktorgradsnivå (ph.d.). Studentantallet er ca Arbeidsoppgaver Dekan skal lede og utvikle virksomheten ved fakultetet delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at mål og resultatkrav følges opp på fakultetsnivå representere og posisjonere fakultetet og fremme internt og eksternt samarbeid sørge for god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning skape positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø lede medvirkningsbaserte prosesser sørge for effektiv teknisk-administrativ drift av virksomheten Kvalifikasjonskrav for stillingen Vi søker dekaner som har: høy vitenskapelig kompetanse, minimum doktorgrad, innenfor et av fakultetets fagområder ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren eller tilsvarende forskningsinstitusjoner og kjennskap til trender og utviklingstrekk av betydning for sektoren en inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog evne til å inspirere og motivere kjennskap til demokratiske beslutningsprosesser og innsikt i samarbeidsrelasjoner mellom ledelse og tillitsvalgte evne til å skape tillit og nettverk internt og eksternt god innsikt i kunnskapsorganisasjoner og de krav som stilles til administrative tjenester god kjennskap til statlig avtale- og regelverk kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid NMBU ønsker flere kvinner i lederstillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke. NMBU tilbyr: et godt og stimulerende arbeidsmiljø utfordrende arbeidsoppgaver pensjonsordning i Statens pensjonskasse ulike velferdsordninger Utlysningstekst (130938).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 27. februar 2017 kl. 09:26

29 Lønnsvilkår Lønn etter avtale innenfor rammen for dekanstillinger (1474 Dekan). Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Nærmere opplysning Ytterligere opplysninger fås hos rektor Mari Sundli Tveit, tlf.: / e-post eller personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot, tlf.: / e-post Sende søknad Søknad sendes elektronisk via linken Søk stillingen øverst på denne siden. Søknadsfrist: Attester/vitnemål Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. Stillingen følger statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av dekaner. I samsvar med offentlighetsloven 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Jobbnorge-ID: , Søknadsfrist: , Intern ID: 16/05554 Utlysningstekst (130938).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 27. februar 2017 kl. 09:26

30 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner. Globale utfordringer, innen klima- og energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og -undervisning. NMBU har 1700 ansatte og 5100 studenter og er nå i gang med å organisere seg med 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2019, vil fakultet for veterinærmedisin ha sitt virke på campus Adamstuen. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på Dekan ved Veterinærhøgskolen - ref.nr. 16/05553 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) søker dekaner til de nyopprettede fakultetene (fra ). Dekanene skal bistå rektor i det strategiske arbeidet, løse utviklingsoppgaver og bidra til at organisasjonen når sine mål. Dekanene er leder for den faglige og administrative virksomheten ved fakultetet og rapporterer til fakultetsstyret og til rektor. Dekanene inngår i rektors ledergruppe og skal stimulere til utvikling av internasjonale, konkurransedyktige forsknings- og utdanningsmiljøer. Samarbeidet mellom fakultetene skal bidra til faglige synergieffekter. Fakultetene har betydelig eksternt finansiert forskning. De har ulike utfordringer og er av ulik størrelse. Dekanene skal bidra til at universitetet tilbyr attraktive studier og rekrutterer dyktige medarbeidere. Dekanene tilsettes på åremål for 4 år. Dekan kan være ansatt i to åremålsperioder. Stillingsbeskrivelse for stillingen foreligger. Enheten Veterinærhøgskolen utdanner veterinærer (profesjonsstudium) og dyrepleiere (bachelorgrad) og har doktorgradsutdanning (ph.d.) på sitt fagområde. Fakultetet har 345 vitenskapelige/tekniske ansatte fordelt på 4 institutter og ca. 30 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen. Fakultet for veterinærmedisin driver Universitetsdyresykehuset. Studentantallet er ca Arbeidsoppgaver Dekan skal lede og utvikle virksomheten ved fakultetet delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at mål og resultatkrav følges opp på fakultetsnivå representere og posisjonere fakultetet og fremme internt og eksternt samarbeid sørge for god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning skape positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø lede medvirkningsbaserte prosesser sørge for effektiv teknisk-administrativ drift av virksomheten Kvalifikasjonskrav for stillingen Vi søker dekaner som har: høy vitenskapelig kompetanse, minimum doktorgrad, innenfor et av fakultetets fagområder ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren eller tilsvarende forskningsinstitusjoner og kjennskap til trender og utviklingstrekk av betydning for sektoren en inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog evne til å inspirere og motivere kjennskap til demokratiske beslutningsprosesser og innsikt i samarbeidsrelasjoner mellom ledelse og tillitsvalgte evne til å skape tillit og nettverk internt og eksternt god innsikt i kunnskapsorganisasjoner og de krav som stilles til administrative tjenester god kjennskap til statlig avtale- og regelverk kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid NMBU ønsker flere kvinner i lederstillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke. NMBU tilbyr: Utlysningstekst (130937).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 27. februar 2017 kl. 09:25

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 20.10.2016 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 10.00-15.50 Tilstede: Siri B. Hatlen (fra kl. 12.15), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet,

Detaljer

Referat fra sentralt IDF- møte

Referat fra sentralt IDF- møte Norges miljø- og biovitenskapelige universitet POA - Personal- og organisasjonsavdelingen Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene Trude Wicklund, Akademikerne Anne Gravdahl, Akademikerne Catherine Trangerud,

Detaljer

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé, Elizabeth de

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

Forslag til saksliste:

Forslag til saksliste: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-1 Deres ref. Vår dato 19.02.2014 Innkalling

Detaljer

US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst

US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04134 Vedlegg: 1. Utlysningstekst

Detaljer

US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess

US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04133 Vedlegg: 1. Utlysningstekst

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 24.11.2016 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 10.00-15.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Thea Klem, Ole Johan R. Holtet, Ruth Haug, Marianne

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst administrasjonsdirektør

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst administrasjonsdirektør US 87/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst administrasjonsdirektør Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04134 Vedlegg: 1.

Detaljer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Personal- og organisasjonsavdelingen Arkiv nr: 16/04533

Detaljer

Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US

Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US US 86/2016 Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US Universitetsledelsen Saksansvarlig: Styreleder Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04133 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse

Detaljer

US 105/2016 Tilsetting av rektor. Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst. Oppnevning av utvalg

US 105/2016 Tilsetting av rektor. Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst. Oppnevning av utvalg US 105/2016 Tilsetting av rektor. Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst. Oppnevning av utvalg Universitetsledelsen Saksansvarlig: Styreleder Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 23.02.2016 Sted: Styrerommet og per telefon Tid: Kl. 09.00 10.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland (tlf), Jørgen Skeide, Erik Ropstad, Trond Langseth

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Postdoktor innen infeksjonsmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen - ref.nr. 14/03144

Postdoktor innen infeksjonsmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen - ref.nr. 14/03144 Globale utfordringer innen klima- og energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever

Detaljer

NTNU S-sak 36/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 36/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 36/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.07.12 Arkiv: Til: Styret Fra: Styreleder Om: Tilsetting av rektor ved NTNU N O T A T Tilråding: 1. Stillingen som rektor utlyses i tråd

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-36/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Orientering om omorganiseringen

Orientering om omorganiseringen US 9/2017 Orientering om omorganiseringen Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Siri M. Løksa Saksbehandler(e): Seniorrådgiver Heidi Blom og avdelingsdirektør Jan Olav Aarflot Arkiv

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 19.01.2017 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.30 Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sak 12/2017), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet,

Detaljer

NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S.

NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S. NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.06.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S. Larsen NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekan, Fakultet

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

Referat fra sentralt IDF- møte den Sted: Campus Ås, Styrerommet, tid:

Referat fra sentralt IDF- møte den Sted: Campus Ås, Styrerommet, tid: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdelingen Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene; Lena M. Kjøbli, Forskerforbundet Mette Wik, Forskerforbundet Marit Nesje,

Detaljer

NTNU S-sak 39/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Arve Skjærvø

NTNU S-sak 39/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Arve Skjærvø NTNU S-sak 39/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Arve Skjærvø NOTAT Til: Styret Fra: Styreleder Om: Tilsetting av rektor ved NTNU - Kunngjøringstekst

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 10.03.2016 Sted: Spiserommet, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00 16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland, Jørgen Skeide (unntatt sakene 31-33/2016),

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US-62/16; arkiv nr. 16/00948 1 Innhold Styring & ledelsesreglement

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 27/2017 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 19.01.2017 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.30 Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sak 12/2017), Thea Klem, Ole

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB Tid: Tirsdag den 23.4.2013, kl. 09.30 13.00 Til stede: Signe Kroken, NTL UMB Mette Wik, Forskerforbundet UMB Ole Gjølberg Forskerforbundet

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Sak: Fakultetsstyret Sirkulasjonssak Frist dato: Så snart som mulig og senest fredag 25. november 2016 Forslag til kunngjøring av stilling

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-37/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som prorektor og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM)

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM) PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM) Fredag 3. februar 2017 kl. 12.00-15.00 Møterom Aksnes, 3. etg. Bioteknologibygningen Tilstede: Roald Gulbrandsen, Johanne

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 18.06.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla Kielland,

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl. 09.00 15.30 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder),

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) 1 av 9 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Fastsatt av Styret 5.11.2013 1 1 Forrige styringsreglement ble fastsatt 25.2.2009 og revidert 3.4.2009 og 30.8.2010. 1.

Detaljer

Omorganiseringen. Overgangsordninger

Omorganiseringen. Overgangsordninger US 85/2016 Omorganiseringen. Overgangsordninger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): POA/Jan Olav Aarflot Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Informasjon sendt ledere,

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 18/2015 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 29.01.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten

Detaljer

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: NTNUs personalreglementer for NTNU fra

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Organisasjon Saksnr: D-sak 2 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 1. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 07.05.2015 Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.40 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Tirsdag 28.01.2014 Sted: Campus Adamstuen, Spiserom bygg 14 Tid: 09.00 15.00 (16.00) Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne Harg, Marit

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 26.11.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad, Camilla Kielland, Jørgen Skeide, Ruth Haug,

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 04.09.2015 Sted: Gabelshus hotell Tid: Kl. 08.00-10.20 Tilstede: Siri B. Hatlen, Øystein Evensen, Camilla Kielland, Morten Sørlie, Jørgen Skeide,

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 14/12 Møtedato: 15.02.2012 Notatdato: 02.02.2012 Saksbehandler: Thomas Brånå Sakstittel:

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 30.04.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie

Detaljer

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016

US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Heidi Blom og Jan Olav Aarflot Arkiv nr: 16/00966-29 Vedlegg: 1. Notat fra styreleder

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl. 10.00 12.00 Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 29-30.03.2017 Dato: 23.03.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN). Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 35/08 Møtedato: 27.10.08 Notatdato: 15.10.08 Saksbehandler: Mona Bratlie Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 40 Til: Styret v/ Det medisinske fakultet Fra: Forskningsadministrasjonen Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr: Vedlegg: 2 Møtedato: 26 september 2017 Sakstittel: Retningslinjer

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10.

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10. UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008 Mandag 6.10.2008 TIL STEDE: Instituttleder: Hanne Gram Simonsen Nestleder:

Detaljer

BIOVIT Faglig organisering og forskning

BIOVIT Faglig organisering og forskning BIOVIT Faglig organisering og forskning 12.10.17 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 BIOVIT i tall Institutt for plantevitenskap (IPV) Professor 13 F. aman. 4 Faste forskere 4 Post doc/forskere

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Fullmaktskart ved tilsettinger

Fullmaktskart ved tilsettinger 1.9.2014 Fullmaktskart ved tilsettinger - For ansatte - Universitetet i Oslo Fullmaktskart ved tilsettinger Stillingsgruppe Innstillingsmyndighet Tilsettingsmyndighet Teknisk-administrative stillinger

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

US 72a/2017 Styringsreglement og personalreglement. Melding om avvik.

US 72a/2017 Styringsreglement og personalreglement. Melding om avvik. US 72a/2017 Styringsreglement og personalreglement. Melding om avvik. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Saksbehandler(e): Arkiv nr: Administrasjonsdirektøren v. personal- og organisasjonsdirektør Vedlegg:

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av universitetsstyret 8. september 2016 Valgreglement for NMBU... 2 Kapittel

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 MØTEBOK GODKJENT 06.12.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 52 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 12. september 2013 FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 24.11.2016 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 10.00-15.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Thea Klem, Ole Johan R. Holtet, Ruth Haug, Marianne Harg, Sol

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen angående arbeidsoppgaver for ledelsessekretariatsfunksjonen ved NMBU pr

Rapport fra arbeidsgruppen angående arbeidsoppgaver for ledelsessekretariatsfunksjonen ved NMBU pr Til: Rektor Fra: Arbeidsgruppen v/birger Kruse Dato: 05.12.16 Rapport fra arbeidsgruppen angående arbeidsoppgaver for ledelsessekretariatsfunksjonen ved NMBU pr 01.01.17 1 Arbeidsgruppe og mandat I oktober

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: torsdag 20.6.12, kl. 09.00 12.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne Gravdahl, Akademikerne

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

FU-sak 24 MØTEBOK 27. april 2017

FU-sak 24 MØTEBOK 27. april 2017 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning, innovasjon og eksternt (FIE) Forskningsutvalget møtedato 27.4.2017 For godkjenning per e-post innen 9.5.2017 FU-sak 24 MØTEBOK 27. april 2017 FU

Detaljer