Høringsdokumentene og utrykte vedlegg er tilgjengelige på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsdokumentene og utrykte vedlegg er tilgjengelige på"

Transkript

1 Saksutredning: GODKJENNING AV REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND , OG GODKJENNING AV HANDLINGSPROGRAM FOR Trykte vedlegg: - Forslag til regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland Forslag til regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland Forslag til handlingsprogram for vannregion Rogaland Utrykte vedlegg: - Referat fra møte i vannregionutvalget 23. oktober FU sak 148/15 «Godkjenning for utsendelse på 2. gangs høring regional plan og regionalt tiltaksprogram og handlingsprogram» - Referat fra møte i vannregionutvalget 24. juni FU sak 75/14 Godkjenning for utsendelse på høring og offentlig ettersyn regional plan og tiltaksprogram for vannforvaltning i vannregion Rogaland Høringsforslag for 2. gangs høring hvor endringene fra forrige høring er vist med rød tekst, Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland Høringsforslag for 2. gangs høring hvor endringene fra forrige høring er vist med rød tekst, Regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland Brev av fra Klima- og miljødepartementet, om «Råd og presiseringer for ferdigstillelsen av vannforvaltningsplanene» - Planprogram for vannregion Rogaland, FU sak 5/12, godkjent av fylkestinget Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Rogaland, av 20. juni Tiltaksanalyse for Dalane vannområde - Tiltaksanalyse for Haugalandet vannområde - Tiltaksanalyse for Jæren vannområde - Tiltaksanalyse for Ryfylke vannområde - Notat: Oversikt over endringer i plandokumentene og vurderinger av viktigste temaer - Notat: Gjennomgang av høringsuttalelsene til plandokumentene juli 2015 Høringsdokumentene og utrykte vedlegg er tilgjengelige på 1. Bakgrunn: Utarbeiding av regional vannforvaltningsplan er initiert av staten i henhold til plan- og bygningsloven 8-1, annet ledd. Formålet med regionale vannforvaltningsplaner er å gi rammer for fastsetting av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og en bærekraftig bruk av vannforekomstene (innsjøer, bekker, elver, kystvann og grunnvann). Vannforvaltningsplanen er utløst av forpliktelsen etter EØS-avtalen og Norges innlemmelse av EUs vanndirektiv gjennom Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften). Planarbeidet styres både etter planog bygningsloven (pbl) og vannforskriften.

2 Norge er delt inn i 11 vannregioner med avrenning til norskekysten og det skal utarbeides en regional plan med tilhørende tiltaksprogram for hver av de 11 vannregionene. Rogaland fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion Rogaland og har ansvar for å koordinere planprosessen, utarbeidelse og oppfølging av regional plan for vannregion Rogaland. På grunnlag av dette er det utarbeidet følgende tre dokumenter for vedtak: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland (vannforvaltningsplan) 2. Regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland (tiltaksprogram) 3. Regionalt handlingsprogram for (handlingsprogram) Planprogrammet ble fastsatt i fylkestinget i Rogaland (sak 5/12). I prosessen frem til regional plan har det vært en midtveis høring der vesentlige vannforvaltningsspørsmål i vannregionen har vært drøftet. Resultat av prosessen med vesentlige vannforvaltningsspørsmål danner sammen med de lokale tiltaksanalysene for de fire vannområdene i Rogaland det viktigste grunnlaget for vannforvaltningsplan og regionalt tiltaksprogram. Vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet har vært på to høringer. Handlingsprogrammet har vært på en høring. På finnes både høringsdokumentene og høringsuttalelsene. Vannforvaltningsplan, tiltaksprogram og handlingsprogram er utarbeidet av Rogaland fylkeskommune, som vannregionmyndighet, i samarbeid med fylkeskommunene innenfor vannregionen, vannområdene og vannregionutvalget (forkortet VRU og som er representert fra sektormyndigheter, fylkespolitikere og regionråd). Det har også vært en rekke møter med interesseorganisasjoner og næringsinteresser, mv. Oversikt over møter og øvrig medvirkning i planprosessen fremgår i vedlegg 4 til regionalplanen. Vannregiongrensene følger nedbørsfeltinndeling og har derfor inndeling på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Vannregion Rogaland består hovedsakelig av arealer i Rogaland fylke, men også av noen arealer i fylkene Hordaland, Aust-Agder og Vest- Agder, samt en liten del av Telemark. Etter plan- og bygningsloven 3-4, annet og fjerde ledd, er det fylkestinget i det enkelte fylke som er regional planmyndighet for arealer i eget fylke. Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannforvaltning må derfor vedtas av fylkestingene i alle de fem berørte fylkene. Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland er første regionale plan for hele vannregion Rogaland og skal gjelde for tiltaksperioden I henhold til EU`s vannrammedirektiv, vannforskriften og føringer fra nasjonale myndigheter, skal det gjennomføres to tiltaksperioder til, henholdsvis og Arbeidet med utarbeidelse av regional plan og regionalt tiltaksprogram for tiltaksperioden er forventet å starte i 2018 eller Problemstilling: Fylkestinget som regional planmyndighet i Rogaland må vedta plandokumentene for at de skal være gjeldende for de arealer i vannregion Rogaland som ligger i Rogaland fylke.

3 På denne bakgrunn må fylkestinget behandle følgende tre dokumenter for vedtak: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland (vannforvaltningsplan) 2. Regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland (tiltaksprogram) 3. Regionalt handlingsprogram for (handlingsprogram) 3. Saksopplysninger: Vannregion Rogaland er delt opp i fire vannområder: Dalane, Haugalandet, Jæren og Ryfylke. Vannområdene har utarbeidet lokale tiltaksanalyser som har vært de viktigste bakgrunnsdokumentene for vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet. Vannforvaltningsplanen skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Planen skal bidra til å samordne og gi retningslinjer for areal- og ressursforvaltningen på tvers av kommune- og fylkesgrensene. Sektormyndigheter/kommuner vil bruke eksisterende sektorlovverk til å vurdere de foreslåtte tiltakene, samt planlegge, skaffe finansiering og sørge for å gjennomføre aktuelle tiltak for å nå miljømålene. Denne planen gjelder for og er den første av i alt tre tiltaksperioder frem til og med Den regionale planen for vannforvaltning skal rulleres hvert 6. år. Vannforvaltningsplan, tiltaksprogram og handlingsprogram skal vedtas i de fem fylkestingene i Hordaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Rogaland. Regionalplanen gjelder for overflatevann (vassdrag), grunnvann og for kystvann ut til en nautisk mil fra grunnlinjen. Planen består av tre dokumenter som skal vedtas politisk: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland Er et oversiktsdokument på regionalt nivå. Planen sier noe om hvilken miljøtilstand vannforekomstene er i, hvilke miljømål de skal ha og hvordan vi kan oppnå miljømålene, og innen hvilke tidsfrister. Planen har ambisjoner i forhold til hvordan man bør forvalte vannmiljøet og vannressursene i vannregionen i et langsiktig perspektiv. Den gir en oversikt over hvilke hovedutfordringer vannregion Rogaland må jobbe med de neste 6 årene for å oppnå miljømålene. Siden planarbeidet er initiert av staten jfr. PBL 8-1,så skal den regionale planen til godkjenning av departementene etter at den er behandlet/vedtatt i fylkestingene. Klima og miljødepartementet er ihht kongelig resolusjon delegert myndighet for å samordne denne godkjenningen fra departementene. 2. Regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland Gir en oppsummering av miljøpåvirkninger og hvilke tiltak en mener bør settes i verk for å oppnå god eller svært god miljøtilstand for alt vannet i en vannregion. Tiltaksprogrammet gir også en oversikt over hovedutfordringer og beskrivelse av relevante tiltak og prioritering av tiltak. Tiltaksprogrammet behandles sammen med vannforvaltningsplanen. Regionalt tiltaksprogram skal ikke godkjennes av Klima og miljødepartementet, kun i fylkestingene, og vedtas endelig av fylkestingene.

4 3. Handlingsprogram for , til regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland Alle regionale planer skal ha et handlingsprogram jf. pbl 8.1. Handlingsprogrammet viser oversikt over oppfølgingen av planen for 2016, samtidig som den viser hva som er planlagt i 2017 og Handlingsprogrammet skal rulleres årlig i samsvar med Plan- og bygningsloven. Vedtatt handlingsprogram medfører forpliktelser om å avsette ressurser til oppfølging av planen. Overvåkningprogram I tillegg så er det utarbeidet «Overvåkningsprogram for 2016 Vannregion Rogaland » Dette overvåkningsprogrammet er basert på de overvåkningsbehov som fremkommer av regional plan og regionalt tiltaksprogram. Det legges opp til at overvåknignsprogrammet skal være «et levende dokument» som revideres årlig og oppdateres i forhold til gjennomført overvåkning og eventelle behov for endring i overvåkningsprogrammet. Det er VRU som godkjenner overvåkningsprogrammet i vannregion Rogaland. På møte 23. oktober ble «Overvåkningsprogram for 2016 Vannregion Rogaland » godkjent av VRU. Vann-nett Vann-Nett er en nasjonal database som staten har utviklet og har ansvar for, hvor vannmiljødata blir lagt inn kontinuerlig. Når regional plan og regionalt tiltaksprogram er vedtatt av fylkestingene har vannregionmyndigheten ansvar for å sikre at kunnskapen som fremgår i Vann-Nett er oppdatert og samsvarer med de vedtatte plandokumentene. Etter dette tidspunkt vil det i Vann-Nett hele tiden være endringer etter hvert som mer kunnskap etableres og tiltak gjennomføres. Dette vil bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget for kommende planprosesser. Nasjonale myndigheter benytter data fra Vann-Nett når de skal rapportere status for miljøtilstand, risiko og tiltaksgjennomføring til ESA/EU. Klima og miljødepartementet skal rapportere status for alt vannforvaltingsarbeid i Norge til ESA/EU våren Miljømål Formålet med vannforskriften er å fastsette miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Gjennom utarbeidelsen av vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet har en satt miljømål og beskrevet hvilke tiltak som må gjennomføres for å nå målene. Vannforskriften definerer miljømål iht. vannkategori og type. Innsjøer, elver og kystvann skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand. Grunnvann skal ha minst god kjemisk og kvantitativ tilstand. Miljømålene skal i utgangspunktet nås innen Disse miljømålene og deres oppnåelse innen 2021 omtaler vi som standard miljømål i vannregion Rogaland.

5 Sterkt modifiserte vannforekomster Vannforskriften har en egen kategori av vannforekomster som kalles sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF). Dette er vannforekomster som har blitt betydelig fysisk endret for å ivareta samfunnsnyttige formål som kraftproduksjon, drikkevann, landbruk, skipsfart/havner, flomvern og lignende. Utvelgelse av SMVF er en omfattende prosess som har skjedd gjennom planprosessen, ihht en nasjonal veilder for utvelgelse av SMVF. For den enkelte vannforekomst er det gitt miljømål "godt økologisk potensiale" (GØP) og ikke god eller svært god økologisk tilstand som for naturlige vannforekomster. Statusen vurderes på nytt når vannforvaltningsplanen skal revideres. Det er vannregionmyndigheten som i samarbeid med vannregionutvalget og kommunene som skal bestemme hvilke vannforekomster som skal utpekes som sterkt modifisert og som har ansvar for å utarbeide miljømål for disse vannforekomstene. I praksis har dette i vannregion Rogaland vært et samarbeid mellom fylkesmennene, fylkeskommunene, vannområdene, vannregionmyndigheten, Miljødirektoratet og NVE. Av vannregion Rogaland sine 1251 vannforekomster er 280 SMVFer. Av disse er 258 SMVFer begrunnet med konsekvenser av vannkraft, 19 begrunnet med konsekvenser av landbruk, 2 begrunnet med konsekvenser knyttet til urbanisering og 1 knyttet til konsekvenser av havnevikrsomhet. Oversikt over SMVF og miljømål for disse, fremkommer i vedlegg 5 til regional plan. Miljøtilstand, risiko og miljømål skal for alle vannforekomster vurderes på nytt når revideringen av regional plan og regionalt tiltaksprogram starter i 2019, for utarbeidelse av regional plan for tiltaksperioden Prioriteringer i vannregion Rogaland Prioriteringene for tiltaksfasen ( ) er i regional plan knyttet til både bestemte områder, sektoroppfølging og forebyggende virkemidler. Disse prioriteringene gjenspeiles i tiltaksprogrammet med forslag om konkrete tiltak. Følgende grupper av prioriteringer er beskrevet: Prioritering av geografiske områder skal bidra til at alle sektorer i samme tidsfase iverksetter tiltak for samme nedbørfelt. Prioriterte nedbørfelt er konkretisert for hvert vannområde og gitt begrunnelse for prioritering (kap 4 i tiltaksprogrammet). Prioritering av tiltaksområder skal bidra til å få gjennomført tiltak på de påvirkningene som er registrert som de vesentligste å ta tak i først. Tiltakstyper som er tilknyttet prioriterte tiltaksområder i regional plan er presentert i kap. 5.2 i tiltaksprogrammet. Regional prioritering av vassdrag med vannkraftanlegg Skal bidra til å få prioritert handling i noen av de vasskraftregulerte vassdragene, i form av vilkårsrevisjon, problemkartlegging eller tiltak.

6 Dette er beskrevet i kapittel i regionalt tiltaksprogram og i kapittel 6.2 i regional plan. Prioritering av virkemidler og overvåking skal bidra til at miljøtilstanden ikke forverres og det etableres mer kunnskap om vannmiljøet. Dette er beskrevet blant annet i kapitel 5, 7 og 8 i regionalt tiltaksprogram og i kapittel 6 i regional plan. Hovedendringer etter 2. gangs høring a) I Regional plan: - Prioriteringene som omhandler vassdragsreguleringer i kap 6 er endret noe. Flørlivassdraget tas ut som prioritert vassdrag for vilkårsrevisjon. Behovet for kunnskapsinnhenting presiseres. - Vedlegg 5 «Oversikt over sterkt modifiserte vannforekomster» har fått en ny kolonne som viser foreslåtte tiltak for den enkelte vannforekomst. Der det ikke er foreslått tiltak, så er det også synliggjort i denne kolonnen. - Det er på bakgrunn av innspill foreslått endringer av miljømål i 8 vannforekomster (vedlegg 5). Blant annet var det for seks vannforekomster foreslått godt økologisk potensiale (GØP) 2021 og god økologisk tilstand (GØT) GØT 2027 er tatt ut og det benyttes GØP 2027, samt konkretisering av miljømål i stedet. For vannforekomsten Rødneelva ( R) er GØP 2027 endret til MSM og dagens tilstand Endringene er blant annet knyttet til kunnskapsmangler. - Odda kommune foreslo i første høringsrunde tiltak, hovedsakelig i form av problemkartlegging for vannforekomster i flere regulerte vassdrag. Disse forslagene var ikke vist for de enkelte SMVFene i 2. gangs høring. De fleste av disse forslagene til tiltak/problemkartlegging er nå tatt inn i vedlegg 5. - I vassdrag hvor det er mange interesser og utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, så er det ført opp problemkartlegging (ble også gjort mellom 1. og 2. gangs høring), men for noen vassdrag er kunnskapsbehovet nå blitt tydeligere fremlagt. - I vedlegg 6 er det gitt ny/endret utsatt frist for måloppnåelse til 2 kystvannforekomster. - Det er lagt til flere tema i kap 6.6, som omtaler forbedringspunkt til neste planfase. - Tekst om dissenser er endret noe i kap b) I tiltaksprogrammet - Kapittel 5.2.5: Beskrivelse av tiltak/handling i vannkraftregulerte vassdrag med tilhørende tabeller, er tilpasset endringer i regional plan. - Vedlegg 1 er oppdatert etter endringene i vedlegg 5 i regional plan.

7 - Vedlegg 2 slettes, da dette blir vurdert som overflødig og gjentakende, siden tiltakene er vist i vedlegg 1 i tiltaksprogrammet for hver det enkelte vassdrag, samt i vedlegg 5 i regionalplanen. - Tekst om dissenser er endret noe i kap Samme tekst som i regional plan. Vannregionutvalgets vurdering av plandokumentene Vannregionutvalget behandlet dokumentene i møte 23. oktober og besluttet følgende: 1) Vannregionutvalget gir sin tilslutning til at følgende dokumenter godkjennes: - Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland Forslag til Tiltaksprogram for vannregion Rogaland Handlingsprogram , Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland ) Sekretariatet gis mandat til å ved behov endre skrivefeil o.l. i dokumentene som sendes Fylkestinget for vedtak. 3) Vannregionutvalget ber om at dokumentene oversendes til respektive Fylkesting for godkjenning. 4) Vannregionutvalget ser det som ønskelig at vannforekomsten Blåsjø tas inn som en del av vannregion Rogaland. Vannregionutvalget ber om at berørte fylker støtter dette forslaget. 4. Fylkesrådmannens vurderinger: Arbeidet med de regionale vannforvaltningsplanene er et stort og nytt nasjonalt arbeid med fokus på helhetlig vannforvaltning etter nedbørfeltinndeling, på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Arbeidet er også del av et internasjonalt arbeid. Det tar tid å implementere et nytt og sektorovergripende planarbeid med tilhørende lovverk, forskrifter og terminologi. Det tar også tid å etablere arbeidsformer på tvers av sektorer og kommune- og fylkesgrenser. Da arbeidet startet var ambisjonene høye, og man må nok innse at arbeidet for planperioden er kommet noe kortere enn ambisjonene tilsa. Dette skyldes ulike forhold, blant annet utsatt veiledningsmateriell, lite kunnskap for relativt mange vannforekomster, utsatte frister for å få fram miljødata fra staten og kapasitetstilgang hos sektorene. Kostnader med å utbedre miljøet i vannet er heller ikke godt nok utredet fra sektorene. Vannregionmyndigheten har utarbeidet vannforvaltningsplan, tiltaksprogram og handlingsprogram ut ifra gjeldene regelverk og basert på det kunnskapsgrunnlaget som har vært tilgjengelig. Det er avholdt vannregionutvalgsmøter hvor en har tilstrebet å oppnå størst mulig grad av enighet mellom de ulike sektorene.

8 I begge høringsperiodene kom det mange gode innspill. Mange av innspillene vil kreve oppfølging, da det betinger en del utredningsarbeid som ikke har latt seg utføre i den korte tiden som har vært til rådighet mellom de to høringsperiodene, og etter den siste høringen. Flere av disse innspillene vil det arbeides videre med. Kunnskapsgrunnlaget og tiltaksgjennomføring Når prosessen startet i 2010 var det et svært dålig dokumentert kunnskapsgrunnlag. Dette er gjennom planprosessen stadig blitt forbedret. Fremdeles er det mange vannforekomster med lav pålitelighetsgrad på datagrunnlaget og det er et stort behov for bedring av kunnskapsgrunnlaget. Vannregionmyndigheten har vært meget bevisst denne problemstillingen og har fulgt vannforskriftens prinsipp om at det skal være tilstrekkelig kunnskap om miljøtilstanden før tiltak foreslås og gjennomføres. Det er opp til den enkelte sektormyndighet å vurdere hvorvidt kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å gjennomføre tilltak etter egen sektorlovgivning. Kost-nytte vurderinger på regionalt plannivå Det er i vannforskriften lagt opp til at man bør gjøre prioriteringer i forhold til kostnader og nytteverdi av tiltakene. I arbeidet med tiltaksanalysene var det ambisjoner om å få synliggjort kostnadene. Dette viste seg å være vanskelig blant annet fordi en stor del av tiltakene dreier som om problemkartlegging på grunn av kunnskapsmangler, og omfanget av hva som skal utredes var uklart. Det ble derfor tydelig at i denne planperioden vil det være få tiltak som har et godt nok kostnadsoverslag til å kunne foreta kvalitativt gode vurderinger av kost-nytte. For noen typer tiltak er kostnader anslått, men for de fleste tiltak vil det være nødvendig med nærmere utredninger av sektormyndighetene, før kostnadsanslag kan fremskaffes for de enkelte tiltak. Nyttevurderinger er gjennomført på et overordnet nivå, og de viktigste tiltaksgruppene er omtalt spesielt med tanke på nytte. Problemkartlegging, næringsreduserende tiltak, habitatforbedrende tiltak og kalking er alle tiltak som generelt har en klar nytteverdi for samfunnet. Der det er behov for kost-nyttevurderinger i forkant av vedtak av et spesifikt tiltak, er det sektormyndighetene som har ansvar for å gjennomføre dette. Tiltaksgjennomføring og måloppnåelse i 2021 Det er sektormyndighetene som har ansvar for å gjennomføre tiltakene i tiltaksprogrammet for å nå miljømålene vannforvaltningsplanen. Regionalplanen for vannforvaltning og tilhørende tiltaksprogram er retningsgivende (på samme måte som for alle andre regionale planer). Dette gir den utfordring at vannregionmyndigheten/rogaland fylkeskommune er avhengig av at alle sektormyndigheter prioriterer å gjennomføre de tiltak som er foreslått i planen gjennom sitt sektorlovverk. Dersom sektormyndighetene velger å ikke følge planen eller gir tillatelse til virksomhet som kan forringe miljøtilstanden, så kan det bli vanskelig å nå miljømålene. Derfor er det viktig at Rogaland fylkeskommune som vannregionmyndighet avsetter tilstrekkelige ressurser til koordinering og oppfølging av planen i kommende tiltaksperiode.

9 Miljøtiltaksmidler for vannregion Rogaland Jæren vannområde (og før navneskiftet i 2011, Aksjon Jærvassdrag) har en egen pott med miljøtiltaksmidler. I 2015 var det avsatt 1.7 millioner kroner fra Rogaland fylkeskommune, til spleiselag på vannmiljøtiltak innenfor Jæren vannområde (til oppfølging av handlingsplan for Aksjon Jærvassdrag). Spleiselag mellom kommuner, sektormyndigheter og Rogaland fylkeskommune med 1.7 millioner kroner har bidratt til at samlet gjennomføres vannmiljø relatertetilak på mellom 6-8 millioner kroner årlig via denne ordningen. Fylkesrådmannen foreslår at når regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland vedtas, så bør ordningen utvides til å gjelde for hele Rogaland fylke. Ordningen vil da gjelde for vannmiljøtiltak på de arealer i vannregion Rogaland som ligger i Rogaland fylke, og for de arealer av Rogaland fylke som tilhører vannregionene Hordaland og Agder. Rogaland fylkeskommune har god erfaring fra Jæren vannområde med bruk av miljøtiltaksmidler. Dette gjør det blant annet mulig å få til spleiselag med kommuner og sektormyndigheter om overvåkning og tiltak i områder hvor det ikke er helt mulig å avklare hvem som er ansvarlig sektormyndighet. Fylkesrådmannen anbefaler at miljøtiltaksmidlene som er benyttet til vannmiljøtiltak i Jæren vannområde, utvides til at ordningen nå skal gjelde for vannmiljøtiltak i alle kommunene i Rogaland fylke. Det fremkommer av handlingsprogrammet at Fylkesrådmannen anbefaler at RKU delegeres ansvar for årlig fordeling av miljøtiltaksmidlene. Blåsjø På møte i vannregionutvalget 23. oktober vedtok vannregionutvalget i punkt 4; «Vannregionutvalget ser det som ønskelig at vannforekomsten Blåsjø tas inn som en del av vannregion Rogaland. Vannregionutvalget ber om at berørte fylker støtter dette forslaget.» Bakgrunnen for dette er at vannforekomsten Blåsjø, som i areal er et av landets største vannkraftmagasiner, er lagt til vannregion Agder selv om hele nedbørsfeltet via gjeldende konsesjon har avrenning og utløp i vannregion Rogaland. Inndelingen i Vann-Nett for vannforekomsten Blåsjø følger ikke eksisterende nedbørsfelt. Inndelingen av Blåsjø samsvarer heller ikke med nedbørsfelt og konsesjonsfordelingen som er vist i NVE rapport 49:2013, hvor det fremkommer at hele nedbørsfeltet til konsesjonen ligger i vannregion Rogaland. 5. Konklusjon: Fylkesrådmannen anbefaler fylkesutvalget å vedta plandokumentene, som er fremlagt for godkjenning. Likelydende innstilling til vedtakspunktene 1-3 fremmes i de 4 andre fylkestingene som hører til vannregion Rogaland. Fylkesrådmannen vil oppfordre fylkene Aust-Agder og Vest-Agder om å vedta tilsvarende ordlyd som i vedtakspunkt 4. Arbeidet med utarbeidelse av regional plan for vannforvaltning er komplisert og krever nye måter å samarbeide på i offentlig forvaltning, likevel er dette et miljøarbeid som på sikt vil føre til at vi får mer fokus på hvor viktig rent vann er for all

10 samfunnsvirksomhet. Dette betyr at det er viktig å fortsette arbeidet, styrke helhetlig vannforvaltning i planperioden og tenke langsiktig fram mot 2033 da målene om god miljøtilstand i alt vann skal være oppnådd. Selv om arbeidet er kommet kortere enn ambisjonene tilsa, er det viktig å huske på at dette er starten og grunnlaget for et stort og godt arbeid for en helhetlig vannforvaltning. Vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram og handlingsprogram vil være viktige virkemidler i arbeidet med å beskytte og forbedre vannmiljøet gjennom helhetlig vannforvaltning i Rogaland og resten av landet. For å nå målene er det helt avgjørende at alle sektorer bidrar. Både kommuner og regionale- og nasjonale sektormyndigheter må legge planen og tiltaksprogrammet til grunn ved utøvelse av sitt sektorregelverk når de behandler saker som direkte eller indiekte kan gi negativ påvirkning på miljøtilstanden i vannforekomstene. Fylkesrådmannen anbefaler at miljøtiltaksmidlene som er benyttet til vannmiljøtiltak i Jæren vannområde, utvides geografisk til at ordningen nå skal gjelde for vannmiljøtiltak i alle kommunene i Rogaland fylke. Forslag til vedtak: 1. I henhold til Plan- og bygningsloven 8.4 vedtar Rogaland fylkeskommune følgende dokumenter: Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland Regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland Handlingsprogram for til regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland Rogaland fylkeskommune forutsetter at staten legger vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet til grunn for det videre arbeid med vannforvaltning i vannregionen. 3. Rogaland fylkeskommune anmoder staten om å følge opp med økonomiske midler slik at vannforvaltningsplanen lar seg gjennomføre i tråd med føringer i vannforskriften. 4. Rogaland fylkeskommune ber om at Blåsjø blir en del av vannregion Rogaland. 5. Rogaland fylkeskommune utvider det geografiske virkeområdet for de tiltaksmidlene, som har vært forbeholdt vannmiljøtiltak i Jæren vannområde. Ordningen skal gjelde for alle kommuner i Rogaland fylke.

11 Trond Nerdal fylkesrådmann Eli Viten ass. regionalplansjef Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) /15. Vadsø, Øystein Ruud Fylkesrådmann

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) /15. Vadsø, Øystein Ruud Fylkesrådmann Arkivsak: 201501215-54 Arkivkode:---/K54 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Mari Haugene Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 2015-2019 09.12.2015 58/15 Vedtak av regionale planer for vannforvaltning

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/5337-36289/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/127 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/86 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/3916-36288/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/128 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/87 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Høringsforslag: Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland

Høringsforslag: Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland Høringsforslag: Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland 2016 2021 Versjon: - VRU sin tilslutning av 24. juni 2015 1 Om høringen Forslag til Handlingsprogram

Detaljer

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland 2016 2021 Vedtatt av fylkestingene i vannregionen - desember 2015 1 Beskrivelse av regional plan og tiltaksprogram Regional

Detaljer

Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv

Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv Presentasjon Miljøforum for industrien, 9. september 2014 V/ Vegard Næss, prosjektleder vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannforskriften

Detaljer

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer!

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Foto: Nils J. Tollefsen Foto: Vegard Næss Foto: Oddvar Johnsen Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Nasjonal høringskonferanse, 28. oktober 2014 V/ Vegard

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021 Foto: Arne Magnus Hekne vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional

Detaljer

Følgende temaer legges ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn:

Følgende temaer legges ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn: Andre gangs offentlig ettersyn og høring av regional plan for vannforvaltning for de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) 2016-2021 16. juni t.o.m. 1. oktober 2015 Forslag til forvaltningsplan

Detaljer

Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover!

Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover! Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover! Presentasjon Møte for Haugalandet vannområdeutvalg, 23. mars 2017 Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging Kerry Agustsson Innhold Planlegging vs. Planlaging Planprosessen Utarbeidelse av regional plan - samarbeidsarenaer Status og virkning

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2017

HANDLINGSPROGRAM 2017 HANDLINGSPROGRAM 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Langfjordelva - Lákkojohka. Foto: Tor Harry Bjørn. Revidert versjon 24.1.2017 www.vannportalen.no

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 25.11.2014 87/14 Saksbehandler: Svein Oftedal Arkiv: 121 K70 Arkivsak:

Detaljer

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Saknr. 14/5757-1 Saksbehandlere: Arne Magnus Hekne Trine Frisli Fjøsne Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND Saksprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 04.12.2014 Sak: 45/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /15 2 Fylkestinget /15

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /15 2 Fylkestinget /15 Arkivsak-dok. 201200856 Arkivkode Saksbehandler Morten Aas Behandlet av Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 01.12.2015 117/15 2 Fylkestinget 08.12.2015 99/15 SAKSPROTOKOLL Vedtak av Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av vannområdeutvalg og arbeidsgruppe For Haugalandet vannområde 03.06.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Vegard Næss Saksnr. 15/10366-1 Direkte innvalg: 51

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/ Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset 7004 Trondheim Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/11059-1 Dato: 12.11.14 HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION VESTVIKEN, VANNOMRÅDENE

Detaljer

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken 1 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest Viken 2016 2021 sendes på høring i perioden 1. juli 31. desember 2014. Planen består av fire dokumentpakker: 1. Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram gjøres i sin helhet tilgjengelige under 2. gangs offentlig ettersyn og høring.

Reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram gjøres i sin helhet tilgjengelige under 2. gangs offentlig ettersyn og høring. Andre gangs offentlig ettersyn og høring av vesentlige endringer i forslag til Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma (2016-2021) 16. juni t.o.m. 1. oktober 2015 Forslag til forvaltningsplan

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Høringsforslag 01.10.2014 Finnmark vannregion og norsk del av den norskfinske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden 2016-2021

Detaljer

Fylkeskommunen som vannregionmyndighet

Fylkeskommunen som vannregionmyndighet Fylkeskommunen som vannregionmyndighet - Forventninger og behov for samarbeid - Om vannregion Rogaland - Bidrag og deltakelse fra landbrukssektoren - Hva gjøres i dag og hva kan forbedres? Fagsamling for

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet Regional plan for vassforvaltning Vassforskrifta og organisering av arbeidet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Planprosessen Regional plan for vassforvaltning Tiltaksprogram Organisering Målet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune TYDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2009/2-36 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelse

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2018 2021 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag 2016 2021, med forvaltningsplan for norsk del av grensevannområdene Ångermanälven, Indalsälven og Dalälven 2016 2021

Detaljer

- FORSLAG TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM

- FORSLAG TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/3512-3 Arkiv: K00 Sakbeh.: Bjørnar Strøm-Hågensen Sakstittel: HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM Planlagt behandling: Hovedutvalg for

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger

Økonomi og administrasjon Flatanger ' V Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger.f _-..s-f..m., Vannregionmyndigheten i Vannregion Trøndelag v/. i Sør-Trøndelag Fylkeskommune } _ \_ Fylkeshusets postmottak 7004 TRONDHEM f._;.,.

Detaljer

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for FK og FM 27. 28. jan. 2010 Planprogrammet Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Planprogrammet Krav i regelverket en oversikt Ot.prp. nr 32 (2007 2008) Planprogrammet

Detaljer

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Vannregion Troms Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Prinsipper og prosess Vannregionutvalgsleder Gunnar Davidsson Prinsippene for vannforvaltning: Fire hovedtyper vann: kystvann, elvevassdrag, innsjøer

Detaljer

Vannforskriften en gjennomgang av

Vannforskriften en gjennomgang av Vannforskriften en gjennomgang av sentrale bestemmelser Jenny Hanssen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for Fylkeskommunen, 22. september 2009 En oversikt Forholdet til plan- og bygningsloven

Detaljer

Kapittel 3 Formålet med planarbeidet

Kapittel 3 Formålet med planarbeidet Kapittel 3 Formålet med planarbeidet 3.1 Den nye vannforvaltningen Den nye vannforvaltningen i Norge er hjemlet i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som siden 01.01.2007 har vært

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann EU s rammedirektiv for vann Direktivet omfatter Innlandsvann (innsjøer, dammer, elver, bekker) Brakkvann Kystvann Grunnvann Vanndirektivet - mer enn et vannkvalitetsdirektiv Mange ulike typer belastninger

Detaljer

Lokale tiltaksanalyser

Lokale tiltaksanalyser Lokale tiltaksanalyser Vannområdene Glomma og Grensevassdragene Trine Frisli Fjøsne 19.11.2013 Miljømål jf. Vannforskriften Miljømål for overflatevann ( 4) Naturlige vannforekomster av overflatevann Tilstanden

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning.

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Nå skal det handle om prosessen fram mot forvaltningsplan og tiltaksprogram Dette er milepælene i planprosessen

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 05.12.2016 203/16 Regional vannforvaltningsplan - Handlingsprogram 2017 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Nasjonal vannmiljøkonferanse, torsdag 3. november 2016 Målet med

Detaljer

Høringsuttalelse til utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Rogaland

Høringsuttalelse til utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Rogaland Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Vår dato: 27.12.2014 Vår ref.: 201003630-34 Arkiv: 322 Deres dato: 30.06.2014 Deres ref.: saksnr. 14/9546-6, løpenr. 39623/14 Saksbehandler: Inger Staubo

Detaljer

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Anders Iversen er fagdirektør for vannforvaltning i Miljødirektoratet. Av Anders Iversen Artikkelen er ikke

Detaljer

Hurdal kommune Plan og utvikling

Hurdal kommune Plan og utvikling Hurdal kommune Plan og utvikling Vannregionmyndigheten for Glomma v/østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1401-3 130 Odd Sverre Buraas 16.06.2011

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014 Vår dato: 16.04.2014 Vår ref: 201300046-230 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Ann-Solveig Sørensen Fylkeshuset

Detaljer

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Detaljer

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland.

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Stokka Tlf: 75 10 18 05 Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 12/2923-6 HØRING OM "VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL" Rådmannens forslag til vedtak: Høringsdokumentet Vesentlige

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen 19.6.2015 Dypdykk i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Vannforvaltning i Norge Regionale vannforvaltningsplaner Hvordan står det til med

Detaljer

Gjennomføring av tiltak i Vannregion Rogaland

Gjennomføring av tiltak i Vannregion Rogaland Gjennomføring av tiltak i Vannregion Rogaland Presentasjon Seminar om tiltak for å bedre vannmiljøet, 4. mai 2017 Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Klima og miljødepartementets

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - roller og ansvar - Anders Iversen 4. april 2011 Vannet renner på tvers av. Fylkesgrenser (11 vannregioner) Kommunegrenser (105 vannområder) Sektormyndigheters

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

1.3 Når skal medvirkning skje?

1.3 Når skal medvirkning skje? 1.3 Når skal medvirkning skje? Virkelig medvirkning er når man har reell mulighet for å påvirke resultatet. Størst mulighet til påvirkning har man ved utarbeidelsen av de ulike dokumentene, altså i forkant

Detaljer

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester og ekspertvurderinger fra institutter. I denne presentasjonen

Detaljer

Beskrivelse av planen

Beskrivelse av planen Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion Nordland ble vedtatt av fylkestinget i desember 2015 (FT-sak 179-2015). Planen er utarbeidet i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Høringsuttalelse Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven Klima - og miljødepartementet Postboks 8013, Dep. 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: CDEJONG K54 &13 15.01.2018 S 17 / 18402 L 3221 / 18 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S 17 / 18402

Detaljer

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Nordland fylkeskommune Rådgiver Lars Ekker 17.02.2011 24.02.2011 1 Innhold i presentasjonen Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Organisering

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 Sauherad kommune Plan- og forvaltningsenheten Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 FA-K54 16.12.2014

Detaljer

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 www.vannportalen.no Kystfisker ved Sørøya, Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry Bjørn Beskrivelse av

Detaljer

HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA

HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA Arkivsaksnr.: 07/2626-25 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA Hjemmel:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier 2010 Framdriftsplan og suksesskriterier Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 27. januar 2010. Målet er godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

VANN FRA FJELL TIL FJORD

VANN FRA FJELL TIL FJORD VANN FRA FJELL TIL FJORD REGIONAL PLAN FOR VASSREGION HORDALAND. Anne Mette Mydland Prosjektleder Vannområde Vest Grønn etat, Bergen kommune Foto: BKK VANNFOREKOMST: En avgrenset og betydelig mengde av

Detaljer

De regionale planene for vannforvaltning er godkjent hva nå? Arne Magnus Hekne, Miljørådgiver Elverum

De regionale planene for vannforvaltning er godkjent hva nå? Arne Magnus Hekne, Miljørådgiver Elverum De regionale planene for vannforvaltning er godkjent hva nå? Arne Magnus Hekne, Miljørådgiver Elverum 23.11.16 Godkjente planer Vedtatt i fylkestingene høsten/vinteren 2015/2016 Godkjent av Klima-og miljødepartementet

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet

Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet AU-møte 4.november 2016 v/ Fagsjef Vigdis Espnes Landheim EUs vanndirektiv Vedtatt i EU: 2000 Fra fragmenterte temadirektiv til samordnet lovverk Beskytte

Detaljer

Unntak fra miljømål. Anders Iversen 29. oktober Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen. Foto: Anders Iversen

Unntak fra miljømål. Anders Iversen 29. oktober Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen. Foto: Anders Iversen Unntak fra miljømål Anders Iversen 29. oktober 2014 Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Innhold: 1. Prioritering i arbeidet med miljøtiltak. 2. Unntaksbestemmelsene i vannforskriften.

Detaljer

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannforskriften og vannkraft Målkonflikt synliggjort og håndteres Nasjonale føringer SMVF-Veiledning Bedre samordning

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Kommunens oppfølging av vannforskriften Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Innhold Kort om regional plan for vannforvaltning for Vannregion Nordland og Jan Mayen

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Vannforvaltning

Fylkesmannen i Telemark Vannforvaltning Vannforvaltning Regional plan i vannregion Vest-Viken 2016-2012 1 Regional plan 75 kommuner / 8 fylker. Tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 Vedtatt i

Detaljer

Planprogrammet

Planprogrammet Planprogrammet 2010-2015 Lars Ekker Rådgiver, enhet for plan og miljø 29.10.2010 s. 1 Foto: Crestock.com Innhold Hva er hensikten med planprogrammet? Hvem er målgruppen? Kravene til et godt planprogram

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms HANDLINGSPROGRAM

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms HANDLINGSPROGRAM Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 HANDLINGSPROGRAM Høringsdokument 6.7-7.9 2015 1 Beskrivelse av handlingsprogrammet Dette handlingsprogrammet er en del av Regional forvaltningsplan

Detaljer

Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) johh@dirnat.no Når vi målene? Hvor trengs nye tiltak? Karakterisering & analyse av miljøtilstand Skal danne grunnlaget for: Behov for videre

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/6099-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til Vannregionutvalget Finnmark mars 2015

Innkalling og sakspapirer til Vannregionutvalget Finnmark mars 2015 Vår dato: 02.03.2015 Vår ref: 201501215-9 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Se mottakertabell Innkalling og sakspapirer

Detaljer

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Tid: Torsdag 2. februar 2017, kl. 10.15-13.15 Sted: Tysvær kommunehus Saksliste: Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte i arbeidsgruppa

Detaljer

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Dagsorden 10.00-10.15 Velkommen Jon-Andreas Kolderup 10.15-11.30 Presentasjon av planforslaget etter 2. gangs høring 11.30-12.15

Detaljer

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess Fylkeskommunen, nye oppgaver fra 1.1.2010 Vannforvaltning, - plan og prosess Sammen om vannet Tidligere - aksjonsbaserte prosjekter : Mjøsaksjonen Miljøpakke Grenland Aksjon Vannmiljø Rein Fjord Fokus

Detaljer

Arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag , Scandic Lerkendal Hotell

Arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag , Scandic Lerkendal Hotell Arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag 04.11.16, Scandic Lerkendal Hotell Godkjenningen av regional vannforvaltningsplan Den regionale vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram ble vedtatt av fylkestingene

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Risiko miljøtilstand 2021?

Risiko miljøtilstand 2021? Miljøtilstand med vekt på karakterisering/risko Iht 15 og Vedl II, III - Forskrift om rammer for vannforvaltning Miljøtilstand (2010) Karakterisering Økonomisk analyse Risiko miljøtilstand 2021? Jo H.

Detaljer

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 Gunnar Davíðsson, leder Vannregionutvalg Troms Troms fylkeskommune/vannregionmyndighet i Troms Mål: 1. Godt vannmiljø. 2. Beskytte. 3. Forbedre.

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 12/2182-4 Arknr.: 127 Saksbehandler: Knut Bjørnskau BEHANDLING: SAKNR. DATO Utvalg for teknikk og miljø 24/12 14.11.2012 Kommunestyret 130/12 05.12.2012 VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL

Detaljer

Høring av forvaltningsplaner med tiltaksprogram etter vannforvaltningsforskriften

Høring av forvaltningsplaner med tiltaksprogram etter vannforvaltningsforskriften Deres referanse Vår referanse Dato 22.01.2009 Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Høring av forvaltningsplaner med tiltaksprogram etter vannforvaltningsforskriften Samordning og harmonisering

Detaljer

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning johh@dirnat.no Miljømål basert på klassifisering Miljøtilstand Status miljømål

Detaljer

VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET - UTTALELSE SKI KOMMUNE

VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET - UTTALELSE SKI KOMMUNE Østfold fylkeskommune Vannregionsmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 Sarpsborg Vår ref.: 12/2182-6 22121/12 Deres ref.: Arknr.: / Dato: 27.12.2012 127 VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET

Detaljer

Hurdal kommune Plan og utvikling

Hurdal kommune Plan og utvikling Hurdal kommune Plan og utvikling Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/999-2 K54 Odd Sverre Buraas 07.12.2012 Vannregion

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet 2010-2015 Hvor enig eller uenig er du i at arbeidet med vannforskriften bidrar til at vi nærmere oss målene som er beskrevet

Detaljer