Behandlet av Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /15 2 Fylkestinget /15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandlet av Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /15 2 Fylkestinget /15"

Transkript

1 Arkivsak-dok Arkivkode Saksbehandler Morten Aas Behandlet av Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /15 2 Fylkestinget /15 SAKSPROTOKOLL Vedtak av Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken Fylkestinget har behandlet saken i møte sak 99/15 Fylkesutvalgets innstilling: 1. I henhold til Plan- og bygningslovens 8.4 vedtar fylkestinget: a. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken , dat. 2 nov b. Regionalt tiltaksprogram for vannregion Vest-Viken , dat. 2 nov c. Handlingsprogram for vannregion Vest- Viken 2016, dat. 2 nov Oppland fylkeskommune forutsetter at staten legger vannforvaltingsplanen til grunn for det videre arbeidet med vannforvaltning og at plan- og bygningsloven benyttes som et sentralt instrument for samordnet vannplanlegging. 3. Oppland fylkeskommune forutsetter at statlige myndigheter som en del av godkjenning av planen gir en samordnet framstilling av prioriteringer og ambisjonsnivå for statlige sektorers/departements egen oppfølging av planen. 4. Oppland fylkeskommune forutsetter at de sektormyndigheter planen angår benytter planen som grunnlag for gjennomføring av tiltak, budsjettering og enkeltvedtak Vedtak I samsvar med fylkesutvalgets innstilling, fattet fylkestinget slikt enstemmig vedtak: 1. I henhold til Plan- og bygningslovens 8.4 vedtar fylkestinget: a. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken , dat. 2 nov b. Regionalt tiltaksprogram for vannregion Vest-Viken , dat. 2 nov c. Handlingsprogram for vannregion Vest- Viken 2016, dat. 2 nov

2 2. Oppland fylkeskommune forutsetter at staten legger vannforvaltingsplanen til grunn for det videre arbeidet med vannforvaltning og at plan- og bygningsloven benyttes som et sentralt instrument for samordnet vannplanlegging. 3. Oppland fylkeskommune forutsetter at statlige myndigheter som en del av godkjenning av planen gir en samordnet framstilling av prioriteringer og ambisjonsnivå for statlige sektorers/departements egen oppfølging av planen. 4. Oppland fylkeskommune forutsetter at de sektormyndigheter planen angår benytter planen som grunnlag for gjennomføring av tiltak, budsjettering og enkeltvedtak 2

3 Regionalenheten Arkivsak-dok Saksbehandler Morten Aas Saksgang Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget VEDTAK AV REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST- VIKEN Forslag til : VEDTAK 1. I henhold til Plan- og bygningslovens 8.4 vedtar fylkestinget: a. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken , dat. 2 nov b. Regionalt tiltaksprogram for vannregion Vest-Viken , dat. 2 nov c. Handlingsprogram for vannregion Vest- Viken 2016, dat. 2 nov Oppland fylkeskommune forutsetter at staten legger vannforvaltingsplanen til grunn for det videre arbeidet med vannforvaltning og at plan- og bygningsloven benyttes som et sentralt instrument for samordnet vannplanlegging. 3. Oppland fylkeskommune forutsetter at statlige myndigheter som en del av godkjenning av planen gir en samordnet framstilling av prioriteringer og ambisjonsnivå for statlige sektorers/departements egen oppfølging av planen. 4. Oppland fylkeskommune forutsetter at de sektormyndigheter planen angår benytter planen som grunnlag for gjennomføring av tiltak, budsjettering og enkeltvedtak Rasmus Vigrestad Fylkesrådmann Hjalmar Nørstebø-Solbjør Ass. Fylkesrådmann 1

4 Vedlegg: Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest- Viken , dat. 2 nov Regionalt tiltaksprogram for vannregion Vest- Viken , dat. 2 nov Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning for vannregion Vest- Viken , dat. 2 nov Brev fra NVE dat. 14 nov Vedleggene finnes her: 2

5 Sammendrag: De regionale vannforvaltningsplanene som nå utarbeides i Norge fastsetter miljømål for alt vann, både elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Miljømålet er det viktigste i forvaltningsplanen, og skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet. Miljømålene skal være oppnådd innen 2021, 2027 eller senest Oppland fylke ligger i det vesentlige i vannregion Glomma og Vest-Viken. Det er Buskerud fylkeskommune som er vannregionmyndighet for vannregion Vest-Viken, som for Opplands del omfatter nedbørfeltet til Randsfjorden og Begnavassdraget. Bakgrunn: Arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner er utløst som en oppfølging av EØS-avtalen og Norges implementering av EU`s vanndirektiv gjennom «Forskrift om rammer for vannforvaltning» (vannforskriften). Utarbeidelsen av planene er initiert av staten jamfør plan- og bygningsloven 8-1, 2. ledd. Planarbeidet er styrt både etter Plan- og bygningsloven og vannforskriften. Formålet med regionale vannforvaltningsplaner i Norge er å fastsette miljømål for å sikre mest mulig helhetlig beskyttelse og en bærekraftig bruk av vannforekomstene. Målet er å oppnå god eller svært god miljøtilstand i alle vannforekomstene over tid og senest innen Vanndirektivet er et miljødirektiv. Norge har valgt plan- og bygningsloven (Pbl) som det planverktøyet som er best egnet for å vurdere vannmiljøet i et helhetlig regionalt perspektiv. Godt vannmiljø handler ikke bare om kjemiske og økologiske parametere, men også totaliteten i samfunnsverdiene av at vannet har god miljøtilstand. Med Pbl som planverktøy oppnås samordnet vannplanlegging slik EUs vanndirektiv krever med gjensidig binding mellom vannressursplanlegging og generell samfunns- og arealplanlegging. Vannforvaltningen krever omfattende samordning mellom sektorer og mellom ulike forvaltingsnivå lokalt, regionalt og nasjonalt. I regionalt planarbeid er det en forutsetning at kommunenes syn er innarbeidet og at regionale planer håndterer spørsmål som er viktig lokalt. Kommunene har hatt en sentral rolle i planarbeidet. Saksframstilling: Fakta: Vannregion Vest-Viken omfatter 10 % av Norges areal, og involverer helt eller delvis 75 kommuner i 8 fylker. Mesteparten av arealene ligger i de 4 «kjernefylkene» Telemark, Vestfold, Buskerud og Oppland, men vannregionen har også areal i «randfylkene» Akershus, Sogn og Fjordane, Hordaland og Aust-Agder (fig 1). Det er omkring 1/4 av landets befolkning som bor i vannregion Vest-Viken. Hele vannregionen dekker et areal på km 2. Buskerud fylkeskommune er vannregionmyndighet. Regionen er delt inn i 18 vannområder etter nedbørfelt. Vannområdene i Vest- Viken er: Aulivassdraget, Aust-Telemark, Breiangen vest, Drammenselva, Eikeren, Hallingdal, Horten-Larvik, Kragerøvassdraget, Lierelva, Midtre Telemark, Numedalslågen, Randsfjorden, Siljan Farris, Simoa, Skien- Grenlandsfjordene, Tokke Vinje, Tyrifjorden og Valdres. Vannområdene har utarbeidet lokale tiltaksanalyser som bakgrunnsdokument for den regionale vannforvaltingsplanen med tiltaksprogram. 3

6 Figur 1: Oversikt over vannregioner i Norge. Oppland fylke inngår i det vesentlige i vannregion Glomma og vannregion Vest-Viken. Planens behandling og virkning: Den regionale vannforvaltningsplanen med regionalt tiltaksprogram vedtas som regional plan i 8 fylkeskommuner jfr. plan- og bygningsloven 8-4 og med de særregler som følger av vannforskriften. Etter vedtak i fylkestingene skal vannforvaltingsplanen skal til godkjenning i Klima- og miljødepartementet. Eventuell uenighet om planen skal legges fram for departementet for endelig avgjørelse. I vannregionutvalget 6. oktober 2015 ble det fremmet uenighet fra NVE knyttet til miljømål, vannkraft og vannføring. Uenigheten følger saken som vedlegg (se også under Innspill til planen). Den fremlagte regionale vannforvaltingsplanen, vedtatt i respektive fylkesting og den sentrale godkjenningen utgjør til sammen den godkjente forvaltningsplanen. Regionalt tiltaksprogram skal ikke til godkjenning i departementet. Planen gjelder for og skal rulleres hvert sjette år fram til

7 Vedtatt vannforvaltningsplan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (Pbl 8-2 og vannforskriften 29, siste ledd). Planen bidrar til å samordne og gi retningslinjer for arealforvaltning på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Etter at planen er godkjent, skal sektormyndigheter og kommuner planlegge, finansiere og gjennomføre de tiltak de finner formålstjenlig for å nå miljømålene. Det benyttes gjeldende sektorlovverk til å vurdere de tiltakene som er foreslått i planen. Vedtatt vannforvaltingsplan er ikke et vedtak om tiltak etter sektorlovverket. Planen synliggjør miljøproblematikk og peker på muligheter for å rette opp i dette gjennom felles og helhetlig vannforvaltning. Plandokumenter: Planen har tre dokumenter som alle er datert 2. november 2015: 1. Regional plan for vannforvaltning for vannregion Vest- Viken Planen er et oversiktsdokument på regionalt nivå. Planen gjør rede for miljøtilstanden i vannforekomstene og de miljømålene en ønsker å oppnå innen visse tidsfrister. Dessuten har planen en oppsummering av tiltak som er foreslått i tiltaksprogrammet. Planen legger ambisjoner i forhold til hvordan vannmiljøet og vannressursene bør forvaltes i et langsiktig perspektiv. Planen peker på de viktigeste utfordringene en har for å oppnå miljømålene. 2. Regionalt tiltaksprogram for vannregion Vest- Viken Tiltaksprogrammet er en oppsummering av miljøpåvirkninger og inneholder forslag om tiltak som bør settes i verk for å oppnå god eller særlig god miljøtilstand i vannet. Fullstendig oversikt over påvirkninger og tiltak er å finne på den nasjonale vann-databasen (se også nedenfor om denne databasen). 3. Handlingsprogram for vannregion Vest- Viken Handlingsprogrammet (Pbl 8.1) synliggjør hvilken oppfølging det er behov for i 2016 og hvilken videreføring som er aktuelt i 2017 og Plan- og prosessarbeid og tiltak innenfor fylkeskommunenes ansvarsområde vil kreve ressurser. Det er også foreslått oppfølgingsarbeid som hører inn under kommunale og statlige ansvarsområder. Dette fordi disse er sentrale aktører for planens måloppnåelse. Vedtatte handlingsprogram har som følge at det må settes av ressurser. Vann-Nett, nasjonal database for vannmiljø: Vann-Nett er en nasjonal database som staten har laget for å måle utvikling av vannkvalitet. Her blir vannmiljødata for hele Norge lagt inn. I tillegg til vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet er Vann-Nett et viktig verktøy i arbeidet med helhetlig vannforvaltning. Miljømålene, og år for måloppnåelse (2021,2027, 2033), følger av databasen for hver eneste vannforekomst. I motsetning til miljømålet, som er statisk, vil nåværende miljøtilstand og forslag til tiltak i databasen endre seg gjennom planperioden avhengig av hvilke tiltak som fortløpende blir gjort og hva overvåkingen av vannkvalitet viser av resultater i den enkelte vannforekomst. Planprosess: Organiseringen av planprosessen er slik at vannregionmyndigheten, Buskerud fylkeskommune, har ledet plan- og prosessarbeidet i Vest- Viken. De har stått for utarbeidelse av planen i tett samarbeid med fylkeskommunene i vannregionen, vannområdene og vannregionutvalget (VRU), som er et utvalg representert med sektormyndigheter, fylker og kommuner. Viktig å påpeke er at det er en 5

8 politisk styringsgruppe for vannregionen. Styringsgruppa, som består av to politikere fra hvert av de fire kjernefylkene, har hatt en særlig viktig rolle ved å definere samt prioritere de miljøutfordringene som er viktigst å ta tak i kommende planperiode Planprogramet for den regionale vannforvaltningsplanen ble fastsatt i fylkesutvalget i Oppland I planprosessen har det vært midtveishøring der vesentlige vannforvaltningsspørsmål i regionen har blitt drøftet. Prosessen med drøfting og høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål har sammen med de lokale tiltaksanalysene for vannområdene gitt det viktigste grunnlaget for den regionale vannforvaltningsplanen og tiltaksprogram. Kommunene, som har lede vannområdet har hatt en stor rolle i å finne ut hvordan miljøtilstanden i vannet er, og hva som kan gjøres for å få til forbedringer der vannet har dårlig miljøtilstand. Forvaltningsplanen med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram har vært på høring i perioden 1. juli 2014 t.o.m. 31. desember Deler av planen var også på 2. gangs høring i perioden 20. mai t.o.m. 14. juli Bakgrunnen for 2. gangs høring var endringer knyttet til miljømål. Miljømål er det viktigste i forvaltningsplanen. Vannregionmyndigheten anså det riktig å sikre at endringer knyttet til disse var tilstrekkelig belyst før endelig vedtak og godkjenning av planen. Innspill til planen: På finnes høringsdokumenter, innspill fra høringene og oppsummering av innspillene. I 1. høring kom det inn 117 innspill og i 2. høring 59 innspill. Det vil bli arbeidet videre med flere av innspillene fram mot neste planperiode. Plandokumentene ble drøftet i vannregionutvalget (VRU) på møte den 6. oktober Regional referansegruppe med medlemmer fra frivillige lag og organisasjoner var invitert til dette møtet. Gjennom dialog i VRU har man lykkes med å oppnå størst mulig grad av enighet om planen. Uenighet til planen: En sektormyndighet er uenig i deler av planen. Dette er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE mener at vannregionen ikke har underbygd godt nok/og- eller har brukt feil begrunnelse for sin regionale prioritering av hvilke regulerte vassdrag som bør få økt vannføring og/eller endret manøvrering av magasinene når konsesjonsmyndighetene skal behandle disse. NVE mener vannregionen ikke har holdt seg til nasjonale føringer fra Klima og miljødepartementet og Olje energidepartementet (Rapport 49:2013 «Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022, Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering» og brev fra OED/KLD av ). NVE mener også at vannregionen ikke kan sette høyere miljømål enn godt økologisk potensiale (GØP) på de sterkt modifiserte vannforekomstene. Miljødirektoratet har i sitt innspill til planen ment at ambisjonene bør være å oppnå god økologisk tilstand (GØT) også i flere av vannforekomstene som er påvirket av regulering. Miljødirektoratet sier også at «Vest Vikens forslag til innkalling til konsesjonering eller omgjøring syntes vel begrunnet» og at planen er et «gjennomarbeidet forslag for prioriteringer av aktiviteten i regulerte vassdrag i regionen.» Politisk styringsgruppe i Vest-Viken (åtte politikere, to fra hvert kjernefylke) har i møte tilrådd at de prioriteringene og de miljømålene som er satt opprettholdes. Dette er lokalt forankret gjennom 6

9 den planprosessen som har vært, noe også Miljødirektoratet peker på som viktig. Uenigheten fra NVE er av prinsipiell karakter. Den blir avgjort ved godkjennelse av planen i departementet. Hva sier planen? Påvirkning I vannregion Vest- Viken er ca 40 % av vannforekomstene i risiko for ikke å oppnå god eller svært god miljøtilstand i perioden I disse vannforekomstene må det tiltak til for å nå miljømålet. De 60 % av vannforekomstene som er «friskmeldte» skal kun beskyttes slik at de opprettholder den gode tilstanden de er i. Vassdragsregulering er en av de største påvirkningsfaktorene i vannregionen sett under et, og i Oppland spesielt. I tillegg kommer utfordringer med utslipp av avløp fra spredt bosetting, fra kloakkrenseanlegg/ledningsnett/overløp, avrenning fra landbruk og fremmende arter som til eksempel ørekyte. Der det er større befolkningskonsentrasjoner er avrenning fra tette flater og forurensede sedimenter velkjente påvirkningsfaktorer. Figur 2: Grafen viser antallet vannforekomster fordelt på risiko (for ikke å nå miljømålet) eller ingen risiko for vannområder med areal i Oppland. Vassdragsreguleringer er den faktoren som gir størst påvirkning på miljøet i vann og elver i store deler av vannregion Vest- Viken. Mange av disse vannforekomstene er karakterisert som sterkt modifisert (SMVF) og hvor miljømålet er å opprettholde dagens tilstand i denne planperioden. Gjennom vilkårsrevisjoner og eventuelle frivillige avtaler med regulant kan en på litt sikt om mulig bøte på noen av miljøproblemene. Dette blir tatt opp igjen ved rullering av planen. 7

10 Forholdet mellom kraftproduksjon og miljøhensyn er samfunnsspørsmål der kost-/nyttevurderinger er viktige. Vannforskriften uttrykker at samfunnsnytten av tiltak skal vurderes opp mot kostnadene av tiltakene. Gjennom revisjoner av regulerte vassdrag vil vannforvaltningsplanene gi viktige insitament i forhold til miljøkrav og kostnadene/samfunnsnytten ved å gjennomføre dette. Miljømål Vannforskriften definerer miljømål. Innsjøer, elver og kystvatn skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand (standard miljømål). Grunnvann skal ha minst god kjemisk og kvantitativ tilstand. Miljømåla skal i utgangspunktet være nådd før Figur 3: Tilstanden i vannforekomstene skal være svært god (blå) eller god (grønn) for å tilfredsstille vannforskriftens krav. Grafen viser at de fleste vannforekomstene i Oppland som dag er i tilstandsklasse moderat (gul) eller dårlig (oransje) skal tilfredsstille formskriftens krav innen Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) Enkelte vannforekomster har blitt vesentlig fysisk endret for samfunnsnyttige formål som for eksempel kraftproduksjon, drikkevatn, landbruk, skipsfart/havner, flomvern og lignende. Disse omtales etter vannforskriften som sterkt modifiserte vannforekomster (smvf) og for disse vannforekomstene er det satt miljømål "godt økologisk potensiale" (GØP). Det er vannregionmyndigheten i samarbeid med vannregionutvalget og kommunene som avgjør hvilke vannforekomster som er satt til sterkt modifisert. Det er disse organene som har ansvar for å utarbeide miljømål. I praksis har dette vært et samarbeid mellom fylkesmennene, vannområdene, vannregionmyndigheten, fylkeskommunene, Miljødirektoratet og NVE. 8

11 Figur 4: 80 vannforekomster i Oppland kommer inn i kategorien sterkt modifiserte vannforekomster (smvf). I det vesentlige skyldes dette regulering til kraftformål. Tiltak for å nå miljømålet godt økologisk potensiale (GØP) gjennomføres i de vannforekomster der dette kan forsvares i et kost-/nytte perspektiv. Prioriteringer i vannregion Vest- Viken. Vannregionen følgende må vies mest oppmerksomhet i perioden : Bedre kunnskapsgrunnlag Landbruket Avløp Vannkraftproduksjon Forurenset sediment i sjøområdene Langtransportert forurensing Naturgrunnlag/økologi/fremmende arter. Ytre Oslofjord Lokalt kan det være andre utfordringer som går fram av de lokale tiltaksanalysene. Kost/nytte Før 2. gangs høring ble det, på bakgrunn av tall sektorene hadde lagt frem, synliggjort kostnadstall for tiltak. Gjennomgangen viste at deler av planen ikke hadde tilstrekkelig tallmateriale til å gjøre gode nok vurderinger av kostnad og samfunnsnytte av de tiltakene som sektorene har foreslått. Det en tydelig ser av plandokumentene er at særlig kommunal sektor vil få en stor utfordring framover i å utbedre ledningsnett, renseanlegg og spredt avløp (VA). Det vil være viktig at kommunen raskt prioriterer tiltak der dette er nødvendig. Kommunal landbrukssektor har også utfordringer. 9

12 Økonomi Det følger av vannforskriften at det er den sektor som fra før er tillagt et forvaltningsansvar som også har ansvaret for å følge opp med tiltak. Prinsippet er at forurenser skal betale. Tiltak innen vann- og avløp, der kommunene har ansvaret, skal i utgangspunktet finansieres etter samme selvkostprinsipp som i dag. Fylkeskommunen har plan- og prosessansvar og et særlig ansvar for å stimulere til samhandling. Arbeidet i Oppland fylkeskommune har så langt vært utført ved egne ressurser og ved økonomisk styrking og stimulering av arbeidet i vannområdene. Det er ca kr ,- som er tildelt til fylkeskommunen fra Miljødirektoratet til vannforvaltningsarbeid. Fylkesutvalgets vedtok at sak 75/15 om organisering av vannområdene mot 2021/27/33 skal fremmes senest innen Saken vil også kunne drøfte spørsmålet om økonomisk bidrag fra fylkeskommunen. Fylkesrådmannen vurdering: Den regionale planen for vannforvaltning i vannregion Vest- Viken med tiltaksprogram og handlingsprogram gir føringer for arbeidet med å beskytte og forbedre vannmiljøet i regionen. Dette er et stort nasjonalt arbeid med fokus på helhetlig vannforvaltning etter nedbørfeltinndeling og på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Det ligger en svært omfattende saksprosess og medvirkningsprosess bak de regionale vannforvaltningsplanene som nå legges frem til vedtak i de ulike fylkesting. Arbeidet er komplisert og krever nye måter å samarbeide på. Likevel har det, med unntak av for vassdragskonsesjoner som skal prioriteres innkalt til vilkårsrevisjon hvor NVE har utformet en uenighet, lyktes med å dra planarbeidet vel i land. Dette er et miljøarbeid med mening for all samfunnsvirksomhet. Fylkesrådmannen ser det som viktig å videreføre arbeidet, styrke helhetlig vannforvaltning i planperioden og arbeide langsiktig fram mot 2033, da mål om god miljøtilstand i alt vann skal være oppnådd. Det synes naturlig å benytte plansystemet i plan- og bygningsloven aktivt for å samordne vannplanleggingen slik vanndirektivet forutsetter. Vannressursene har stor betydning både for næringsutvikling og verneoppgaver. Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget vedtar Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest- Viken slik det går frem av forslag til vedtak. 10

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/5337-36289/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/127 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/86 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) /15. Vadsø, Øystein Ruud Fylkesrådmann

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) /15. Vadsø, Øystein Ruud Fylkesrådmann Arkivsak: 201501215-54 Arkivkode:---/K54 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Mari Haugene Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 2015-2019 09.12.2015 58/15 Vedtak av regionale planer for vannforvaltning

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for klima, energi og næring /15. 2 Fylkestinget /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for klima, energi og næring /15. 2 Fylkestinget /15 SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 201103397-89 Saksbehandler Lars Wilhelm Solheim Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for klima, energi og næring 2015-02.12.2015 5/15 2019 2 Fylkestinget 2015-2019 10.12.2015

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Fylkesutvalget 95/ Fylkestinget 110/

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Fylkesutvalget 95/ Fylkestinget 110/ Saksframlegg Vår saksbehandler Hilde Reine, tlf. 32 80 86 61 Vår referanse 2015/4680-1 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Fylkesutvalget 95/15 25.11.2015 Fylkestinget 110/15 09.12.2015 Vedlegg 1 Oversikt over

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging Kerry Agustsson Innhold Planlegging vs. Planlaging Planprosessen Utarbeidelse av regional plan - samarbeidsarenaer Status og virkning

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Vannforvaltning

Fylkesmannen i Telemark Vannforvaltning Vannforvaltning Regional plan i vannregion Vest-Viken 2016-2012 1 Regional plan 75 kommuner / 8 fylker. Tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 Vedtatt i

Detaljer

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess Fylkeskommunen, nye oppgaver fra 1.1.2010 Vannforvaltning, - plan og prosess Sammen om vannet Tidligere - aksjonsbaserte prosjekter : Mjøsaksjonen Miljøpakke Grenland Aksjon Vannmiljø Rein Fjord Fokus

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021 Foto: Arne Magnus Hekne vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional

Detaljer

Høringsdokumentene og utrykte vedlegg er tilgjengelige på

Høringsdokumentene og utrykte vedlegg er tilgjengelige på Saksutredning: GODKJENNING AV REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016 2021, OG GODKJENNING AV HANDLINGSPROGRAM FOR 2016-2018 Trykte vedlegg: - Forslag til

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/11059-1 Dato: 12.11.14 HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION VESTVIKEN, VANNOMRÅDENE

Detaljer

Følgende temaer legges ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn:

Følgende temaer legges ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn: Andre gangs offentlig ettersyn og høring av regional plan for vannforvaltning for de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) 2016-2021 16. juni t.o.m. 1. oktober 2015 Forslag til forvaltningsplan

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Kommunens oppfølging av vannforskriften Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Innhold Kort om regional plan for vannforvaltning for Vannregion Nordland og Jan Mayen

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 25.11.2014 87/14 Saksbehandler: Svein Oftedal Arkiv: 121 K70 Arkivsak:

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 05.12.2016 203/16 Regional vannforvaltningsplan - Handlingsprogram 2017 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har

Detaljer

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Saknr. 14/5757-1 Saksbehandlere: Arne Magnus Hekne Trine Frisli Fjøsne Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Innstilling til vedtak:

Detaljer

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken 1 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest Viken 2016 2021 sendes på høring i perioden 1. juli 31. desember 2014. Planen består av fire dokumentpakker: 1. Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet Regional plan for vassforvaltning Vassforskrifta og organisering av arbeidet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Planprosessen Regional plan for vassforvaltning Tiltaksprogram Organisering Målet

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/ Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset 7004 Trondheim Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet

Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet AU-møte 4.november 2016 v/ Fagsjef Vigdis Espnes Landheim EUs vanndirektiv Vedtatt i EU: 2000 Fra fragmenterte temadirektiv til samordnet lovverk Beskytte

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/3916-36288/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/128 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/87 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2017

HANDLINGSPROGRAM 2017 HANDLINGSPROGRAM 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Langfjordelva - Lákkojohka. Foto: Tor Harry Bjørn. Revidert versjon 24.1.2017 www.vannportalen.no

Detaljer

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Dagsorden 10.00-10.15 Velkommen Jon-Andreas Kolderup 10.15-11.30 Presentasjon av planforslaget etter 2. gangs høring 11.30-12.15

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune TYDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2009/2-36 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelse

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

Reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram gjøres i sin helhet tilgjengelige under 2. gangs offentlig ettersyn og høring.

Reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram gjøres i sin helhet tilgjengelige under 2. gangs offentlig ettersyn og høring. Andre gangs offentlig ettersyn og høring av vesentlige endringer i forslag til Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma (2016-2021) 16. juni t.o.m. 1. oktober 2015 Forslag til forvaltningsplan

Detaljer

Risiko miljøtilstand 2021?

Risiko miljøtilstand 2021? Miljøtilstand med vekt på karakterisering/risko Iht 15 og Vedl II, III - Forskrift om rammer for vannforvaltning Miljøtilstand (2010) Karakterisering Økonomisk analyse Risiko miljøtilstand 2021? Jo H.

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - roller og ansvar - Anders Iversen 4. april 2011 Vannet renner på tvers av. Fylkesgrenser (11 vannregioner) Kommunegrenser (105 vannområder) Sektormyndigheters

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger

Økonomi og administrasjon Flatanger ' V Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger.f _-..s-f..m., Vannregionmyndigheten i Vannregion Trøndelag v/. i Sør-Trøndelag Fylkeskommune } _ \_ Fylkeshusets postmottak 7004 TRONDHEM f._;.,.

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann EU s rammedirektiv for vann Direktivet omfatter Innlandsvann (innsjøer, dammer, elver, bekker) Brakkvann Kystvann Grunnvann Vanndirektivet - mer enn et vannkvalitetsdirektiv Mange ulike typer belastninger

Detaljer

Lokale tiltaksanalyser

Lokale tiltaksanalyser Lokale tiltaksanalyser Vannområdene Glomma og Grensevassdragene Trine Frisli Fjøsne 19.11.2013 Miljømål jf. Vannforskriften Miljømål for overflatevann ( 4) Naturlige vannforekomster av overflatevann Tilstanden

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland.

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Stokka Tlf: 75 10 18 05 Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 12/2923-6 HØRING OM "VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL" Rådmannens forslag til vedtak: Høringsdokumentet Vesentlige

Detaljer

Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring

Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Morten Ulleberg 33 15 52 06 14/6370 FE-130, FA-K54 19.12.2014 Vannregionmyndigheten

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 12/2182-4 Arknr.: 127 Saksbehandler: Knut Bjørnskau BEHANDLING: SAKNR. DATO Utvalg for teknikk og miljø 24/12 14.11.2012 Kommunestyret 130/12 05.12.2012 VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Vannregion Troms Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Prinsipper og prosess Vannregionutvalgsleder Gunnar Davidsson Prinsippene for vannforvaltning: Fire hovedtyper vann: kystvann, elvevassdrag, innsjøer

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 Sauherad kommune Plan- og forvaltningsenheten Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 FA-K54 16.12.2014

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Nasjonal vannmiljøkonferanse, torsdag 3. november 2016 Målet med

Detaljer

Vannforskriften og forurensningsregnskap

Vannforskriften og forurensningsregnskap Vannforskriften og forurensningsregnskap Vanndirektivet Vannforskriften Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for gjennomføringen i Norge Koordinering på etatsnivå og løpende oppfølging av vannregionene

Detaljer

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Anders Iversen er fagdirektør for vannforvaltning i Miljødirektoratet. Av Anders Iversen Artikkelen er ikke

Detaljer

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning.

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Nå skal det handle om prosessen fram mot forvaltningsplan og tiltaksprogram Dette er milepælene i planprosessen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND Saksprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 04.12.2014 Sak: 45/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet 2010-2015 Hvor enig eller uenig er du i at arbeidet med vannforskriften bidrar til at vi nærmere oss målene som er beskrevet

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2018 2021 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag 2016 2021, med forvaltningsplan for norsk del av grensevannområdene Ångermanälven, Indalsälven og Dalälven 2016 2021

Detaljer

Vedtak av regional plan for vassforvalting i vassregion Vest-Viken med tiltaksprogram og handlingsprogram

Vedtak av regional plan for vassforvalting i vassregion Vest-Viken med tiltaksprogram og handlingsprogram Saksprotokoll Arkivsak-dok. 15/14997 Arkivkode Sakshandsamar Ingrid Strande Handsama av Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalet 18.11.2015 140/15 2 Fylkestinget 09.12.2015 48/15 Vedtak av regional plan for vassforvalting

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

Beskrivelse av planen

Beskrivelse av planen Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion Nordland ble vedtatt av fylkestinget i desember 2015 (FT-sak 179-2015). Planen er utarbeidet i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)

Detaljer

Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover!

Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover! Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover! Presentasjon Møte for Haugalandet vannområdeutvalg, 23. mars 2017 Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen 19.6.2015 Dypdykk i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Vannforvaltning i Norge Regionale vannforvaltningsplaner Hvordan står det til med

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag , Scandic Lerkendal Hotell

Arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag , Scandic Lerkendal Hotell Arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag 04.11.16, Scandic Lerkendal Hotell Godkjenningen av regional vannforvaltningsplan Den regionale vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram ble vedtatt av fylkestingene

Detaljer

Høringsuttalelse til utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Rogaland

Høringsuttalelse til utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Rogaland Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Vår dato: 27.12.2014 Vår ref.: 201003630-34 Arkiv: 322 Deres dato: 30.06.2014 Deres ref.: saksnr. 14/9546-6, løpenr. 39623/14 Saksbehandler: Inger Staubo

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken vannområde 2016-2021

Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken vannområde 2016-2021 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 14/49639 Saksbehandler: Per Halle, telefon: 33 34 80 00 Rådmannens stab Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken

Detaljer

VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET - UTTALELSE SKI KOMMUNE

VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET - UTTALELSE SKI KOMMUNE Østfold fylkeskommune Vannregionsmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 Sarpsborg Vår ref.: 12/2182-6 22121/12 Deres ref.: Arknr.: / Dato: 27.12.2012 127 VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET

Detaljer

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannforskriften og vannkraft Målkonflikt synliggjort og håndteres Nasjonale føringer SMVF-Veiledning Bedre samordning

Detaljer

Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv

Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv Presentasjon Miljøforum for industrien, 9. september 2014 V/ Vegard Næss, prosjektleder vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannforskriften

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat NVEs arbeid med tiltaksanalyser Pernille Dorthea Bruun Tilsyns- og beredskapsavdelingen God økologisk tilstand (GØT) eller Godt økologisk potensial (GØP) Hva har vi:

Detaljer

Regional plan for vassregion Vest-Viken

Regional plan for vassregion Vest-Viken REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16551-5 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget 08.12.2015 Regional plan for vassregion Vest-Viken

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato:

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Vannregion Hordaland Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen Deres ref.: Vår ref.: 11466864 Dato: 19.12.2014 HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL PLAN FOR VANNREGION HORDALAND Vi viser til vannforvaltningsplan

Detaljer

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 www.vannportalen.no Kystfisker ved Sørøya, Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry Bjørn Beskrivelse av

Detaljer

Høringsforslag: Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland

Høringsforslag: Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland Høringsforslag: Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland 2016 2021 Versjon: - VRU sin tilslutning av 24. juni 2015 1 Om høringen Forslag til Handlingsprogram

Detaljer

Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner

Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner 9.10.2015 Malin Fosse & Dypdykk Tor Simon Pedersen i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Den nye

Detaljer

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde 2018-2021 Bakgrunn for opprettelsen av vannområdet I 2007 vedtok Stortinget «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» (vannforskriften), som

Detaljer

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål!

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Høringsmøte vesentlige vannforvaltningsspørsmål, 3. oktober 2012 V/ Vegard Næss, Prosjektleder, Vannregion Rogaland Vannregion Rogaland Vannregion

Detaljer

Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 12/ K

Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 12/ K GRAN KOMMUNE Vannregionmyndigheten for vannregion Vest-Viken _ A i ' V f :_,- v/buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 12/02595-6 K54 15.01.2015 trov Høringsuttalelse

Detaljer

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 10/2264-2 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION VEST - VIKEN

Detaljer

VANN FRA FJELL TIL FJORD

VANN FRA FJELL TIL FJORD VANN FRA FJELL TIL FJORD REGIONAL PLAN FOR VASSREGION HORDALAND. Anne Mette Mydland Prosjektleder Vannområde Vest Grønn etat, Bergen kommune Foto: BKK VANNFOREKOMST: En avgrenset og betydelig mengde av

Detaljer

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland 2016 2021 Vedtatt av fylkestingene i vannregionen - desember 2015 1 Beskrivelse av regional plan og tiltaksprogram Regional

Detaljer

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND ORGANISERING For å nå en målsetting om en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet i Nordland, er det viktig å skape engasjement på alle nivåer

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer!

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Foto: Nils J. Tollefsen Foto: Vegard Næss Foto: Oddvar Johnsen Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Nasjonal høringskonferanse, 28. oktober 2014 V/ Vegard

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Høringsforslag 01.10.2014 Finnmark vannregion og norsk del av den norskfinske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden 2016-2021

Detaljer

Landbrukspåvirkninger i vannområde Skien-Grenlandsfjordene

Landbrukspåvirkninger i vannområde Skien-Grenlandsfjordene Landbrukspåvirkninger i vannområde Skien-Grenlandsfjordene Litt om Skien-Grenlandsfjordene som vannområde Omfatter kommunene Skien Porsgrunn Larvik Bamble Nome, Drangedal, Sauherad, Kongsberg og Siljan

Detaljer

Nasjonal godkjenning. Hva nå?

Nasjonal godkjenning. Hva nå? Nasjonal godkjenning Hva nå? Plan og tiltaksprogram Desember 2015 Vedtak i fylkestinget Januar 2016 Felles overordnet kapittel fullført Juli 2016 Nasjonal godkjenning Godkjent plan: - Plandokumentene -

Detaljer

3.5 Prioriteringer i planarbeidet

3.5 Prioriteringer i planarbeidet 3.5 Prioriteringer i planarbeidet Underveis i planarbeidet er det viktig å prioritere tydelig, slik at man får tatt tak i de viktigste utfordringene og de største påvirkningene først. En analyse av kostnadseffektivitet

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4173/14 HØRINGSBREV REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TRØNDELAGG

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4173/14 HØRINGSBREV REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TRØNDELAGG Samlet saksfremstilling Arkivsak 4173/14 HØRINGSBREV REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TRØNDELAGG Saksansvarlig Jan Henrik Dahl Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for teknikk og miljø

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

De regionale planene for vannforvaltning er godkjent hva nå? Arne Magnus Hekne, Miljørådgiver Elverum

De regionale planene for vannforvaltning er godkjent hva nå? Arne Magnus Hekne, Miljørådgiver Elverum De regionale planene for vannforvaltning er godkjent hva nå? Arne Magnus Hekne, Miljørådgiver Elverum 23.11.16 Godkjente planer Vedtatt i fylkestingene høsten/vinteren 2015/2016 Godkjent av Klima-og miljødepartementet

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021)

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021) Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021) Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional

Detaljer

Hurdal kommune Plan og utvikling

Hurdal kommune Plan og utvikling Hurdal kommune Plan og utvikling Vannregionmyndigheten for Glomma v/østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1401-3 130 Odd Sverre Buraas 16.06.2011

Detaljer

Vannregion Trøndelag

Vannregion Trøndelag Vannregion Trøndelag Kort repetisjon først Økosystemforskrift Vannmiljøets mangfold Nedslagsfelt Forekomst = forvaltningsenhet Krav: god økologisk og kjemisk tilstand Samfunnshensyn Bendik Eithun Halgunset

Detaljer

HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA

HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA Arkivsaksnr.: 07/2626-25 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA Hjemmel:

Detaljer

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier 2010 Framdriftsplan og suksesskriterier Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 27. januar 2010. Målet er godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer