Original manual. Art

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Original manual. Art. 37-0360"

Transkript

1 Eldriven jeep Elektrisk jeep Sähkökäyttöinen jeeppi Eldrevet jeep Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 Eldriven jeep Denna eldrivna jeep är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande standard: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Läs noga igenom manualen innan jeepen används. Spara manualen för framtida bruk. VARNING! Innehåller små och vassa delar. Ska monteras av en vuxen. VARNING! KVÄVNINGSRISK Innehåller små delar. Ej för barn under 3 år. Tekniska specifikationer Art.nr Batterityp st. bly/syrabatterier 6 V 12 Ah Motor st. DC Hastighet km/h Laddare Ut: 12 V DC/1 A Laddningstid Ca. 10 h Max. kontinuerlig användning Ca, min., i konstant hastighet på platt underlag Rekommenderad ålder. 5 9 år Mått x 750 x 650 mm (l x b x h) Antal passagerare barn, max. total belastning 50 kg Material Slagtålig PP och PE, stål DELAR Biltema Nordic Services AB 2

3 MONTERING Monteringssteg Biltema Nordic Services AB

4 Biltema Nordic Services AB 4

5 FUNKTIONSBESKRIVNING Lock för hastighetsknapp Ljudknappar Gaspedal (släpp för att bromsa) 1. Skruva loss för att dela på den övre och nedre delen av ratten. 2. Ta ut batterifacket och lägg i 2 st. AA 1,5 V batterier (medföljer ej). Sätt tillbaka batterifacket, men linda ihop kabeln väl inne i facket innan du skruvar tillbaka locket ordentligt (bild 3). Säkerhetslock för låg/hög hastighet För att öka säkerheten för barnet/barnen är fordonet fabriksinställd på låg hastighet, 3 km/h. Om en vuxen anser att barnet klarar av att köra fordonet i hög hastighet, 7 km/h, kan säkerhetslocket tas av (bild 2). OBS! Ett barn som kör i hög hastighet måste förstå och anpassa körningen till följande anvisningar: 1. Stanna alltid fordonet innan du växlar mellan hastigheterna LÅG/HÖG och HÖG/LÅG. Detta gäller vid körning både framåt och bakåt. 2. Släpp gaspedalen för att bromsa Biltema Nordic Services AB

6 FELSÖKNING Fordonet rör sig inte alls. Fordonet rör sig endast framåt eller bakåt. Ljudeffekterna hörs dåligt. 1. Kontrollera säkringen, som är placerad i anslutning till batteriet. Byt ut den om den har gått sönder. (2 st. säkringar medföljer). Se bild Kontrollera att alla batterioch strömkablar är ordentligt anslutna. 3. Koppla batteriets kontakt till ena motorns kontakt. Om motorn startar nu är det inget fel på den. 4. Strömbrytaren på gaspedalen kan ha gått sönder. Dra med en tång ut kabelfästena på den bruna och röda kabeln och koppla ihop dem. Om fordonet nu rör sig är det strömbrytaren som är sönder. Se bild 2. Knappen för fram/back är sönder. Kontakta Biltema för reservdel. Batterierna till högtalaren behöver bytas. Skruva loss locket framför styret och byt ut batterierna (2 x AA 1,5 V). Se till att polerna är vända åt rätt håll. Skruva tillbaka locket. Se bild 3. Om du med hjälp av ovanstående inte kan avhjälpa felet/problemet, kontakta ett Biltema-varuhus. VARNING! Brandrisk. Koppla inte förbi. Ersätt enbart med 40 A säkring. BATTERIER TILL HÖGTALAREN VARNING! 1. Försök inte att ladda ett batteri som inte är laddningsbart. Ta inte sönder batteriet, förvara det inte nära en värmekälla och kasta det inte i eld. 2. Laddningsbara batterier ska tas ur fordonet innan de laddas. 3. Blanda inte olika typer av batterier eller gamla och nya batterier. 4. Se till att batterierna är rena och polerna vända åt rätt håll. 5. Ta ut batteriet ur fordonet om den inte ska användas under en längre tid. 6. Kortslut inte batterierna. VIKTIGT! Använd godkänd småbarnshjälm. Barnet/ barnen ska alltid ha skor på sig. Sitt på sätet och inte på andra delar av fordonet, så ökar den personliga säkerheten och minskar risken att fordonet skadas. Stanna alltid fordonet innan du ska växla mellan HÖG och LÅG växel, vare sig du sedan ska köra framåt eller bakåt. Fordonet är endast avsett att användas på jämna, hårda och torra underlag. Kör inte på grusvägar, i sand eller på ojämn eller blöt mark. Detta är ett eldrivet fordon. Elektriska komponenter ska aldrig utsättas för fukt. Kör aldrig fordonet utomhus i fuktigt väder. Tvätta det aldrig med vatten utan torka endast av med en lätt fuktad trasa. Se till att plastkomponenterna inte kommer i kontakt med värmekällor. När fordonet inte används, dra ut huvudkontakten mellan batterierna och motorerna under sätet. Det är förbjudet att stanna tvärt vid körning i hög fart. Säkring Hel Sönder VARNING! Läs manualen noga innan fordonet börjar användas. Fordonet får EJ användas nära trafikerad gata eller väg, branta backar, vattensamlingar eller andra farliga platser Biltema Nordic Services AB 6

7 Barnet/barnen måste sitta ner på sätet innan gaspedalen trycks ner. Barn under 5 år får inte använda detta fordon p.g.a. skaderisk. Laddning av batterierna ska göras av en vuxen. All körning måste övervakas av en vuxen. Fordonet är avsett för max. belastning 50 kg. Låt aldrig fler än 2 barn åka på fordonet. LADDNING AV BATTERIER Under tiden batteriet laddas värms laddaren upp. I annat fall är antingen laddaren, batteriet eller en säkring sönder. Så här laddar du batteriet: Anslut röd kabel till uttaget på batteriet. (Dra ur om batteriets och huvudbatteriets anslutningar är sammanlänkade, anslut därefter laddaren till batteriuttaget). Anslut laddaren till ett vägguttag i ca. 10 timmar, vilket ger ett fulladdat batteri. Laddning får pågå i max. 16 timmar. Bly/syrabatteri varning! Ta ur batteriet Håll lättantändliga föremål borta medan batterierna laddas. Se till att batteripolerna är vända åt rätt håll. Batterierna får inte tas sönder, värmas upp eller kastas i eld. Se till att kabelfästena inte kortsluts. Blanda inte gamla och nya batterier. Kablar och anslutningar till laddaren måste kontrolleras regelbundet. Vid skadad utrustning ska fackman reparera snarast. Använd endast originalbatterier och -laddare. Vid byte av batterier, kontakta Biltema. El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/ EC) a) Batterierna är fulladdade när produkten lämnar fabriken. Batterierna bör dock laddas ca. 10 timmar innan fordonet används första gången. b) För att förlänga livslängden på batterierna, fulladda dem alltid efter varje gång fordonet har använts. När fordonet börjar tappa fart måste batterierna laddas för att de inte ska ta skada. Även när fordonet inte ska användas på länge måste batterierna laddas, minst en gång i månaden Biltema Nordic Services AB

8 Elektrisk jeep Denne elektriske jeepen er konstruert og produsert i samsvar med følgende standarder: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Les nøye gjennom bruksanvisningen før jeepen tas i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. ADVARSEL! Inneholder små og skarpe deler. Skal monteres av en voksen. ADVARSEL! KVELNINGSRISIKO Inneholder små deler. Ikke for barn under 3 år. Tekniske spesifikasjoner Art.nr Batteritype stk. bly/syrebatterier 6 V 12 Ah Motor stk. DC Hastighet km/h Lader Ut: 12 V DC/1 A Ladetid Ca. 10 h Maks. kontinuerlig bruk Ca min., i konstant hastighet på flatt underlag Anbefalt alder år Mål x 750 x 650 mm (l x b x h) Antall passasjerer barn, maks. total belastning 50 kg Materiale Slagfast PP og PE, stål DELER Biltema Nordic Services AB 8

9 MONTERING Monteringstrinn Biltema Nordic Services AB

10 Biltema Nordic Services AB 10

11 FUNKSJONSBESKRIVELSE Lokk for hastighetsknapp Lydknapper Gasspedal (slipp for å bremse) 1. Skru løs for å ta den øvre og nedre delen av rattet fra hverandre. 2. Ta ut batterirommet, og legg i 2 stk. AA 1,5 V batterier (medfølger ikke). Sett batterirommet på igjen, men vikle kabelen godt sammen inne i rommet før du skrur lokket ordentlig på igjen (bilde 3). Sikkerhetslokk for lav/høy hastighet For å øke sikkerheten for barnet/barna er kjøretøyet fabrikkinnstilt på lav hastighet, 3 km/h. Dersom en voksen person vurderer det slik at barnet klarer å kjøre kjøretøyet i høy hastighet, 7 km/h, kan sikkerhetslokket tas av (bilde 2). OBS! Et barn som kjører i høy hastighet, må forstå og tilpasse kjøringen til følgende anvisninger: 1. Stans alltid kjøretøyet før du veksler mellom hastighetene LAV/HØY og HØY/LAV. Dette gjelder ved kjøring både forover og i revers. 2. Slipp gasspedalen for å bremse Biltema Nordic Services AB

12 FEILSØKING Kjøretøyet beveger seg ikke i det hele tatt. Kjøretøyet beveger seg kun forover eller bakover Lydeffektene høres dårlig. 1. Kontroller sikringen, som er plassert i tilknytning til batteriet. Skift den om den har gått i stykker. (2 stk. sikringer medfølger). Se bilde Kontroller at alle batteri- og strømkabler er ordentlig tilkoblet. 3. Koble batteriets kontakt til den ene motorens kontakt. Om motoren starter nå, er det ikke noe feil med den. 4. Strømbryteren på gasspedalen kan ha gått i stykker. Dra med en tang ut kabelfestene på den brune og røde kabelen og koble dem sammen. Om kjøretøyet nå beveger seg, er det strømbryteren som er i stykker. Se bilde 2. Knappen for forover/revers er i stykker. Kontakt Biltema for reservedel. Batteriene til høyttaleren trenger å skiftes. Skru løs lokket framfor styret og skift ut batteriene (2 x AA 1,5 V). Pass på at polene er snudd rett vei (+/-). Skru lokket på igjen. Se bilde 3. Om du ved hjelp av ovenstående ikke kan avhjelpe feilen/problemet, kontakt et Biltemavarehus. ADVARSEL! Brannrisiko. Foreta ikke forbikobling. Erstatt kun med 40 A sikring. Sikring BATTERIER TIL HØYTTALER ADVARSEL! 1. Prøv ikke å lade et batteri som ikke er oppladbart. Ta ikke batteriet fra hverandre, oppbevar det ikke nær en varmekilde, og kast det ikke inn i åpen ild. 2. Oppladbare batterier skal tas ut av kjøretøyet før de lades. 3. Bland ikke ulike typer batterier eller gamle og nye batterier. 4. Se til at batteriene er rene, og at polene er vendt riktig vei (+/-). 5. Ta batteriet ut av kjøretøyet om dette ikke skal brukes på en god stund. 6. Kortslutt ikke batteriene. VIKTIG! Bruk godkjent småbarnshjelm. Barnet/ barna skal alltid ha sko på seg. Sitt på setet og ikke på andre deler av kjøretøyet, så øker den personlige sikkerheten, og risikoen for skade på kjøretøyet reduseres. Stans alltid kjøretøyet før du skal veksle mellom HØYT og LAVT gir, enten du etterpå skal kjøre forover eller rygge. Kjøretøyet er kun beregnet for bruk på jevne, harde og tørre underlag. Kjør ikke på grusveier, i sand eller på ujevn eller våt mark. Dette er et elektrisk drevet kjøretøy. Elektriske komponenter skal aldri utsettes for fukt. Kjør aldri kjøretøyet utendørs i fuktig vær. Vask det aldri med vann, men tørk kun av med en lett fuktet klut. Pass på at plastkomponentene ikke kommer i kontakt med varmekilder. Når kjøreøyet ikke er i bruk, trekk ut hovedkontakten mellom batteriene og motorene under setet. Det må under ingen omstendigheter foretas bråstopp ved kjøring i høy fart. Hel I stykker ADVARSEL! Les bruksanvisningen nøye før kjøretøyet tas i bruk. Kjøretøyet må IKKE brukes nær trafikkert gate eller vei, bratte bakker, vannansam Biltema Nordic Services AB 12

13 linger eller andre farlige steder. Barnet/barna må sitte på setet før gasspedalen trykkes ned. Barn under 5 år må ikke bruke dette kjøretøyet pga. skaderisiko. Lading av batteriene skal gjøres av en voksen person. All kjøring må skje under tilsyn av en voksen person. Kjøretøyet er beregnet for maks. belastning 50 kg. La aldri mer enn 2 barn kjøre på kjøretøyet. på lenge, må batteriene lades, minst en gang i måneden. Mens batteriet lades, varmes laderen opp. Om dette ikke skjer, er enten laderen, batteriet eller en sikring i stykker. Slik lader du batteriet: Koble rød kabel til uttaket på batteriet. (Dra ut dersom batteriets og hovedbatteriets tilkoblinger er forbundet, koble deretter laderen til batteriuttaket). Koble laderen til et strømuttak i ca. 10 timer, noe som gir et fulladet batteri. Lading skal skje i maks. 16 timer. LADE BATTERIER Bly/syrebatteri advarsel! Hold lettantennelige gjenstander borte mens batteriene lades. Pass på at batteripolene er vendt riktig vei. Batteriene må ikke tas fra hverandre, varmes opp eller kastes i åpen ild. Pass på at kabelfestene ikke kortsluttes. Bland ikke gamle og nye batterier. Kabler og tilkoblinger til laderen må kontrolleres jevnlig. Dersom utstyr er skadet, skal en fagperson snarest reparere. Bruk kun originalbatterier og -lader. Ved skifte av batterier, kontakt Biltema. Ta ut batteriet EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) a) Batteriene er fulladet når produktet forlater fabrikken. Batteriene bør likevel lades i ca. 10 timer før kjøretøyet brukes for første gang. b) For å forlenge levetiden på batteriene, lad dem alltid helt opp etter hver bruk av kjøretøyet. Når kjøretøyet begynner å miste fart, må batteriene lades for at de ikke skal ta skade. Også når kjøretøyet ikke skal brukes Biltema Nordic Services AB

14 Sähkökäyttöinen jeeppi Tämä sähkökäyttöinen jeeppi on suunniteltu ja valmistettu noudattaen seuraavia standardeja: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Lue käyttöohje huolellisesti ennen jeepin käyttämistä. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten VAROITUS! Sisältää pieniä teräviä osia. Aikuisen on koottava tuote. VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA sisältää pieniä osia. Ei alle 3-vuotiaille lapsille. Tekniset tiedot Tuotenro Akun tyyppi lyijy-happoakkua, 6 V 12 Ah Moottori kpl DC Nopeus km/h Laturi Lähtö: 12 V DC/1 A Latausaika Noin 10 h Pisin yhtäjaksoinen ajoaika Noin minuuttia muuttumattomalla nopeudella tasaisella alustalla Ikäsuositus vuotta Mitat x 750 x 650 mm (p x l x k) Matkustajamäärä lasta, suurin yhteiskuorma 50 kg Materiaali Iskunkestävä PP ja PE, teräs Biltema Nordic Services AB 14

15 ASENTAMINEN Asennustyövaihe Biltema Nordic Services AB

16 Biltema Nordic Services AB 16

17 TOIMINTOJEN KUVAUS Äänipainikkeet Nopeuspainikkeen kansi Kaasupoljin, jarrutetaan vapauttamalla 1. Irrota ohjauspyörän ylä- ja alaosa toisistaan irrottamalla ruuvi. 2. Ota paristokotelo ulos.aseta sinne kaksi 1,5 voltin AA-paristoa (hankittava erikseen). Aseta paristokotelo takaisin paikalleen. Kääri johto huolellisesti sen sisään ennen kuin kiinnität kannen takaisin paikalleen ruuvilla (kuva 3). Pienemmän tai suuremman nopeuden valinnan turvakansi Lasten turvallisuuden parantamiseksi ajoneuvon nopeudeksi on valmiiksi valittu hidas nopeus eli 3 km/h. Jos aikuisen mielestä lapsi selviytyy ajoneuvon ajamisesta suuremmalla 7 km/h:n nopeudella, turvakansi voidaan irrottaa (kuva 2). HUOMIO! Suuremmalla nopeudella ajavan lapsen täytyy ymmärtää seuraavat ohjeet ja noudattaa niitä ajaessaan. 1. Ajoneuvo on aina pysäytettävä ennen vaihtamista pienemmältä nopeudelta suuremmalle tai päin vastoin. Tämä koskee ajamista sekä eteen- että taaksepäin. 2. Jarruta vapauttamalla kaasupoljin Biltema Nordic Services AB

18 VIANETSINTÄ Ajoneuvo ei liiku lainkaan. Ajoneuvo liikkuu vain eteen- tai taaksepäin. Äänitehosteet kuuluvat huonosti. 1. Tarkista akun yhteydessä sijaitseva sulake. Jos sulake on palanut, vaihda se. Mukana tulee 2 varasulaketta. Lisätietoja on kuvassa Tarkista, että akku- ja virtajohdot on yhdistetty kunnolla. 3. Yhdistä akusta lähtevä liitin toisen moottorin liitäntään. Jos moottori käynnistyy, kyse ei ole virheestä. 4. Kaasupolkimen virtakytkin on ehkä rikki. Kiristä pihdeillä ruskean ja punaisen kaapelin kiinnikkeitä ja yhdistä ne toisiinsa. Jos ajoneuvo liikkuu nyt, virtakatkaisin on rikki. Lisätietoja on kuvassa 2. Suunnanvaihtopainike on rikki. Tilaa varaosa Biltemasta. Kaiuttimen paristot on vaihdettava. Irrota ohjaustangon edessä sijaitseva kansi ja vaihda paristot (2 x AA 1,5 V). Tarkista, että paristot menevät napaisuuden suhteen oikein päin. Ruuvaa kansi takaisin paikalleen. Lisätietoja on kuvassa 3. Jos ongelmaa ei voida ratkaista näitä ohjeita noudattamalla, ota yhteys lähimpään Biltematavarataloon. VAROITUS! Tulipalovaara. Ei saa ohituskytkeä. Vaihda tilalle vain 40 A:n sulake. KAIUTTIMEN PARISTOT - VAROITUS 1. Älä yritä ladata tavallisia paristoja. Älä riko paristoja, heitä niitä tuleen äläkä säilytä niitä korkeassa lämpötilassa. 2. Ladattavat paristot on poistettava ajoneuvosta ennen latausta. 3. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja tai erityyppisiä paristoja. 4. Tarkista, että paristot ovat puhtaat ja napaisuuden suhteen oikein päin. 5. Jos ajoneuvo on pitkään käyttämättä, poista paristot siitä. 6. Älä oikosulje paristoja. TÄRKEÄÄ! On käytettävä hyväksyttyä pienten lasten kypärää. Lasten tulee käyttää kenkiä. Kuljettajan tulee istua istuimella, ei ajoneuvon muun osan päällä. Tällöin turvallisuus paranee ja ajoneuvon vaurioitumisen vaara vähenee. Ajoneuvo on aina pysäytettävä ennen vaihtamista pienemmältä nopeudelta suuremmalle tai päin vastoin. Tämä koskee sekä eteen- että taaksepäin ajamista. Ajoneuvolla saa ajaa vain tasaisella, kovalla ja kuivalla alustalla. Sillä ei saa ajaa soratiellä tai hiekalla eikä epätasaisella tai märällä alustalla. Tämä ajoneuvo toimii sähköllä. Sähköisiä osia ei saa altistaa kosteudelle. Ajoneuvolla ei saa ajaa ulkona kostealla säällä. Älä pese ajoneuvoa vedellä. Puhdista se vain pyyhkimällä hieman kostealla kankaalla. Varmista, että muoviosat eivät pääse kosketuksiin lämpölähteiden kanssa. Kun ajoneuvoa ei käytetä, irrota akkujen ja moottorien välinen pääliitin istuimen alta. Äkkipysäykset on kielletty ajettaessa suurella nopeudella. Ehjä Sulake Palanut VAROITUS! Lue käyttöohje perusteellisesti ennen ajoneuvon käytön aloittamista. Ajoneuvoa EI saa käyttää liikennöityjen katujen tai teiden lähellä, jyrkissä mäissä, lätäköissä eikä muissa vaarallisissa paikoissa Biltema Nordic Services AB 18

19 Lasten on istuttava istuimella ennen kaasupolkimen painamista. Alle 5-vuotiaat eivät saa käyttää tätä ajoneuvoa loukkaantumisvaaran vuoksi. Vain aikuinen saa ladata akut. Aikuisen on valvottava ajamista. Ajoneuvon enimmäiskuormitus on 50 kg. Ajoneuvolla saa ajaa vain kaksi lasta kerrallaan. AKKUJEN LATAAMINEN Irrota akku. Akun lataaminen: Yhdistä punainen johto akun liitäntään. Jos akun ja pääakun liitännät on yhdistetty toisiinsa, irrota ne ja yhdistä laturi akkuliitäntään. Anna laturin olla yhdistettynä sähköpistorasiaan noin 10 tuntia, jotta akku ladataan täyteen. Pisin sallittu latausaika on 16 tuntia. Lyijy/happoakkua koskeva varoitus Pidä helposti syttyvät esineet loitolla, kun akkuja ladataan. Tarkista, että akkujen navat ovat oikein päin. Akkuja ei saa purkaa, kuumentaa eikä heittää tuleen. Varmista, ettei kaapeleita oikosuljeta. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja. Laturin kaapelit ja liitännät on tarkistettava säännöllisesti. Vaurioitunut laite on toimitettava mahdollisimman pian huoltokorjaamoon. Käytä vain alkuperäisiä akkuja ja latureita. Jos akut on vaihdettava, ota yhteys Biltemaan. Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) a) Akut on ladattu täyteen, kun tuote lähtee tehtaalta. Lataa akkuja noin 10 tuntia ennen ajoneuvon ensimmäistä käyttökertaa. b) Voit pidentää akkujen käyttöikää lataamalla ne täyteen jokaisen käyttökerran jälkeen. Kun ajoneuvon vauhti hidastuu, akut on ladattava, jotta ne eivät vaurioidu. Jos ajoneuvo on pitkään käyttämättä, akut on ladattava vähintään kerran kuukaudessa. Laturi kuumenee, kun akkua ladataan. Jos näin ei käy, laturi tai akku on viallinen tai sulake on palanut Biltema Nordic Services AB

20 Eldrevet jeep Denne eldrevne jeep er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Læs manualen grundigt igennem, inden jeepen tages i brug. Gem manualen til fremtidigt brug. ADVARSEL! Indeholder små og skarpe dele. Skal monteres af en voksen. ADVARSEL! RISIKO FOR KVÆLNING Indeholder små dele. Ikke til børn under 3 år. Tekniske specifikationer Art.nr Batteritype stk. bly/syrebatterier 6 V 12 Ah Motor stk. DC Hastighed km/t Oplader Ud: 12 V DC/1 A Opladningstid Ca. 10 t. Maks. kontinuerlig drift Ca min. ved konstant hastighed på lige underlag Anbefalet alder år Mål x 750 x 650 mm (l x b x h) Antal passagerer børn, maks. totale belastning 50 kg Materiale Slagfast PP og PE, stål DELE Biltema Nordic Services AB 20

21 MONTERING Monteringstrin Biltema Nordic Services AB

22 Biltema Nordic Services AB 22

23 FUNKTIONSBESKRIVELSE Dæksel til hastighedsknap Lydknapper Gaspedal (slip for at bremse) 1. Skru løs for at adskille øverste og nederste del af rattet. 2. Tag batterirummet ud og læg 2 stk. AA 1,5 V batterier i (medfølger ikke). Sæt batterirummet tilbage igen, men rul ledningerne op inde i rummet, inden dækslet skrues ordentligt fast igen (billede 3). Sikkerhedslåg til lav/høj hastighed For at øge barnets/børnenes sikkerhed er jeepen fabriksindstillet til lav hastighed, 3 km/t. Hvis en voksen mener, at barnet evner at køre med høj hastighed, 7 km/t, kan sikkerhedslåget tages af (billede 2). OBS! Et barn, som kører med høj hastighed skal forstå og tilpasse kørslen efter følgende anvisninger: 1. Stands altid køretøjet, inden du skifter mellem hastighederne LAV/HØJ og HØJ/LAV. Dette gælder såvel fremad som baglæns. 2. Slip gaspedalen for at bremse Biltema Nordic Services AB

24 FEJLFINDING Køretøjet bevæger sig overhovedet ikke. Køretøjet bevæger sig kun fremad eller bagud. Lydeffekterne høres dårligt. 1. Kontroller sikringen, som er placeret i forbindelse med batteriet. Udskift sikringen, hvis den er sprunget (2 stk. sikringer medfølger). Se billede Kontroller, at alle batteriog strømkabler er sluttet ordentligt til. 3. Kobl batteriets kontakt til den ene motors kontakt. Hvis motoren starter nu, fejler den ikke noget. 4. Afbryderen på gaspedalen kan være gået i stykker. Med en tang trækkes ledningerne på det brune og røde kabel ud, og de sættes sammen. Hvis køretøjet bevæger sig nu, er det afbryderen, som er gået i stykker. Se billede 2. Knappen til frem/tilbage er i stykker. Kontakt Biltema med henblik på reservedel. Batterierne til højtaleren skal udskiftes. Fjern dækslet foran rattet og udskift batterierne (2 x AA 1,5 V). Sørg for, at polerne vender rigtigt. Skru dækslet på igen. Se billede 3. Hvis fejlen/problemet ikke kan løses ved hjælp af ovenstående, skal du kontakte et Biltemavarehus. ADVARSEL! Risiko for brand. Forbind ikke uden om sikringen. Erstat kun med en 40 A sikring. Sikring BATTERIER TIL HØJTALEREN ADVARSEL! 1. Forsøg ikke at oplade et batteri, som ikke er genopladeligt. Batteriet må ikke skilles ad. Opbevar det ikke i nærheden af en varmekilde og smid det ikke på ild. 2. Genopladelige batterier skal fjernes fra køretøjet, inden de oplades. 3. Bland ikke gamle og nye batterier eller forskellige typer batterier. 4. Sørg for, at batterierne er rene, og at polerne vender rigtigt. 5. Tag batterierne ud af køretøjet, hvis det ikke skal bruges i en længere periode. 6. Kortslut ikke batterierne. VIGTIGT! Brug godkendt børnehjelm. Barnet/børnene skal altid have sko på. Sid ikke andre steder på køretøjet end på sædet, så øges den personlige sikkerhed og risikoen for, at køretøjet beskadiges mindskes. Stands altid køretøjet, inden du skifter mellem hastighederne LAV/HØJ, uanset om du skal køre fremad eller bakke. Køretøjet er kun beregnet til anvendelse på et jævnt, hårdt og tørt underlag. Kør ikke på grusveje, i sand eller på ujævn eller våd jord. Dette er et eldrevet køretøj. Elektriske komponenter må aldrig udsættes for fugt. Kør aldrig udendørs med køretøjet i fugtigt vejr. Vask det aldrig med vand, men tør den kun af med en let fugtet klud. Sørg for, at plastkomponenterne ikke kommer i kontakt med varmekilder. Træk hovedkontakten mellem batterierne og motorerne under sædet ud, når køretøjet ikke er i brug. Det er forbudt at stoppe brat, når hastigheden er høj. Fungerer I stykker ADVARSEL! Læs manualen omhyggeligt, inden køretøjet tages i brug. Køretøjet må IKKE bruges i nærheden af en trafikeret gade eller vej, stejle bakker, vand Biltema Nordic Services AB 24

25 eller andre farlige steder. Barnet/børnene skal sidde ned på sædet, inden der trykkes på gaspedalen. Dette køretøj må ikke benyttes af børn under 5 år. Opladning af batterierne skal foretages af en voksen. Al kørsel skal overvåges af en voksen. Køretøjet er beregnet til en maks. belastning på 50 kg. Lad aldrig mere end 2 børn køre i køretøjet. OPLADNING AF BATTERIER længere periode, skal batterierne oplades mindst én gang om måneden. Opladeren bliver varm under opladning. Hvis det ikke er tilfældet, er enten opladeren, batteriet eller sikringen i stykker. Sådan oplader du batteriet: Slut den røde ledning til udtaget på batteriet. (Træk den ud, hvis batteriets og hovedbatteriets tilslutninger er sammenkædede; sæt derefter opladeren til batteriudtaget). Slut opladeren til en stikkontakt i ca. 10 timer, hvilket giver et fuldt opladet batteri. Der må maks. oplades i 16 timer. Bly/syrebatteri advarsel! Fjern batterierne Hold letantændelige genstande væk, medens batterierne oplades. Sørg for, at batteripolerne vender rigtigt. Batterierne må ikke skilles ad, opvarmes eller smides på ilden. Sørg for, at ledningssamlingerne ikke kortsluttes. Bland ikke nye og gamle batterier. Ledninger og tilslutninger til opladeren skal kontrolleres regelmæssigt. Hvis udstyret beskadiges, skal det hurtigst muligt repareres af en fagmand. Brug kun originale batterier og oplader. Ved udskiftning af batterier kontaktes Biltema. El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) a) Batterierne er fuldt opladet, når produktet forlader fabrikken. Batterierne bør dog oplades ca. 10 timer, inden køretøjet anvendes første gang). For at forlænge batteriernes levetid, skal de altid oplades fuldt, hver gang køretøjet har været i brug. Når køretøjet begynder at tabe fart, skal batterierne oplades, så de ikke beskadiges. Selvom køretøjet ikke skal bruges i en Biltema Nordic Services AB

26

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER mini ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Original manual ELDRIVEN FYRHJULING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet 14-1215_manual.indd 2012-12-28, 10.54.31 Art. 14-1215 Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet Original manual 1 2012-12-28 Biltema Nordic Services AB Solcellslampa INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT Original manual 1 2013-02-15 Biltema Nordic Services AB SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT INTRODUKTION

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg 14-1216_manual.indd 2012-12-6, 10.35.15 Art. 14-1216 Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg Original manual 1 Solcellslampa, vägg INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene

RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene RC-motorbåd Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf:

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Art. - ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Product is manufactured under license by Hunter Products. 0 Feld Motor Sports, Inc. MONSTER JAM, UNITED STATES

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten. LED SPOTLIGHT Bruksanvisning VARNING! För att undvika ögonskada, titta aldrig rakt in i ljuset från en ficklampa. Lys inte i ansiktet på någon annan. Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA CE Denna trådlösa laddare SNWO-TX001 är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med följande direktiv och standarder: EN62311, EN 60950-1+A11+A12+A2, EN 301 489-1/-3,

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

For the best performance and safety, charge only GP NiMH batteries with GP PowerBank Quick 2.

For the best performance and safety, charge only GP NiMH batteries with GP PowerBank Quick 2. English Charger Features AC100-240V for worldwide use Equipped with 2 charging channels Charge 2 or 4 pcs of AA or 2 pcs of AAA rechargeable batteries Charge NiMH batteries only Safety timer One dual colour

Detaljer

Elmotorcykel. Elmotorsykkel Sähkökäyttöinen moottoripyörä

Elmotorcykel. Elmotorsykkel Sähkökäyttöinen moottoripyörä Art. -0 El-motorcykel Elmotorsykkel Sähkökäyttöinen moottoripyörä Elmotorcykel -hjulig/-hjuls/-pyöräinen/-hjulet Copyright Biltema Nordic Services AB (00--0) SE Art. -0 El-motorcykel -hjulig Läs noga igenom

Detaljer

Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras. 2. Laddaren och adaptern får inte användas i närheten

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi Säkerhetsväst Sikkerhetsvest Turvaliivi Sikkerhedsvest EN 13158:2000-LEVEL 3 Säkerhetsväst CE Denna säkerhetsväst, modell RPB-630, är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Art. 24-535. USB-Batteriladdare USB-Batteriladar. USB-Batterioplader. 2008 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-535. USB-Batteriladdare USB-Batteriladar. USB-Batterioplader. 2008 Biltema Nordic Services AB USB-Batteriladdare USB-Batteriladar USB-Akkulaturi USB-Batterioplader USB Art. 24-535 USB-Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras. 2. Laddaren

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146 POWERPACK 7500 MAH INTRODUKTION Denna kraftfulla PowerPack kan ladda de fl esta mobila enheter. TEKNISKA DATA Batteri:.............. Li-ion (Sanyo). Kapacitet:............ 7500 mah. Ingång:..............

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader 37-735 Manual.indd 2010-07-19, 13.41.44 Art. 37-735 Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader 12 V, 4 A Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Batteriladdare 12 V, 4 A ALLMÄNT För

Detaljer

PORTABEL DUSCH BÆRBAR DUSJ KANNETTAVA SUIHKU PORTABEL BRUSER

PORTABEL DUSCH BÆRBAR DUSJ KANNETTAVA SUIHKU PORTABEL BRUSER PORTABEL DUSCH BÆRBAR DUSJ KANNETTAVA SUIHKU PORTABEL BRUSER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS 84-132_manual.indd 2012-04-2, 13.54.44 Art. 84-132 HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HUSHÅLLSVÅG, GLAS

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

TRAMPBIL. Art. 26-990

TRAMPBIL. Art. 26-990 SE Art. 6-990 TRAMPBIL FÖLJ NOGA MONTERINGSINSTRUKTIONERNA Kontrollera så att samtliga detaljer enl. nedanstående lista finns med i förpackningen. Dels 5 huvuddetaljer (X X5), dels en plastpåse innehållande

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL 26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL INNHOLD Introduksjon 3 Før du tar sykkelen i bruk 4 Tekniske data 5 Rekkevidde 6 Kontrollpanel 7 Hvordan ta ut batteriet 8 Sikkerhet, bruk og lagring 9 Lading 10 Service og

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras. 2. Laddaren och adaptern får inte användas i närheten

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-780 Manual.indd 2012-08-16, 10.54.47 Art. 37-780 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 6 STATIONER/STASJONER/LATAUSPAIKKAA 12 V 2/6/12 A Original manual 2012-08-16 Biltema Nordic Services

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029 Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag 560-20380S-2, 560-30380S-3, 560-30380M-3 och SV Rekommenderad olja: SAE 90EP GL5 Kontrollera oljenivån regelbundet och byt efter 30/50 timmar eller senast var

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor.

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor. DECKLIGHT KIT LED ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna produkt är avsedd för dekorationsbelysning utomhus. LED-lamporna är gjorda för infällt montage i terrassgolv, trappor, stenplattor m.m. Produkten får ej byggas

Detaljer

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER DAMMSUGARE Handhållen dammsugare STØVSUGER Håndholdt støvsuger PÖLYNIMURI Kädessä pidettävä pölynimuri STØVSUGER Håndholdt støvsuger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46

Detaljer

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader Batteriladdare Snabbladdare Batteriladar Hurtiglader Akkulaturi Pikalaturi Batterioplader Lynoplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras.

Detaljer

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader Batteriladdare Snabbladdare Batteriladar Hurtiglader Akkulaturi Pikalaturi Batterioplader Lynoplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras.

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Tripod SVENSKA Användningsområden/ Indikationer Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet. Kontraindikationer Inga kända. TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer