Original manual. Art

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Original manual. Art. 37-0360"

Transkript

1 Eldriven jeep Elektrisk jeep Sähkökäyttöinen jeeppi Eldrevet jeep Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 Eldriven jeep Denna eldrivna jeep är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande standard: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Läs noga igenom manualen innan jeepen används. Spara manualen för framtida bruk. VARNING! Innehåller små och vassa delar. Ska monteras av en vuxen. VARNING! KVÄVNINGSRISK Innehåller små delar. Ej för barn under 3 år. Tekniska specifikationer Art.nr Batterityp st. bly/syrabatterier 6 V 12 Ah Motor st. DC Hastighet km/h Laddare Ut: 12 V DC/1 A Laddningstid Ca. 10 h Max. kontinuerlig användning Ca, min., i konstant hastighet på platt underlag Rekommenderad ålder. 5 9 år Mått x 750 x 650 mm (l x b x h) Antal passagerare barn, max. total belastning 50 kg Material Slagtålig PP och PE, stål DELAR Biltema Nordic Services AB 2

3 MONTERING Monteringssteg Biltema Nordic Services AB

4 Biltema Nordic Services AB 4

5 FUNKTIONSBESKRIVNING Lock för hastighetsknapp Ljudknappar Gaspedal (släpp för att bromsa) 1. Skruva loss för att dela på den övre och nedre delen av ratten. 2. Ta ut batterifacket och lägg i 2 st. AA 1,5 V batterier (medföljer ej). Sätt tillbaka batterifacket, men linda ihop kabeln väl inne i facket innan du skruvar tillbaka locket ordentligt (bild 3). Säkerhetslock för låg/hög hastighet För att öka säkerheten för barnet/barnen är fordonet fabriksinställd på låg hastighet, 3 km/h. Om en vuxen anser att barnet klarar av att köra fordonet i hög hastighet, 7 km/h, kan säkerhetslocket tas av (bild 2). OBS! Ett barn som kör i hög hastighet måste förstå och anpassa körningen till följande anvisningar: 1. Stanna alltid fordonet innan du växlar mellan hastigheterna LÅG/HÖG och HÖG/LÅG. Detta gäller vid körning både framåt och bakåt. 2. Släpp gaspedalen för att bromsa Biltema Nordic Services AB

6 FELSÖKNING Fordonet rör sig inte alls. Fordonet rör sig endast framåt eller bakåt. Ljudeffekterna hörs dåligt. 1. Kontrollera säkringen, som är placerad i anslutning till batteriet. Byt ut den om den har gått sönder. (2 st. säkringar medföljer). Se bild Kontrollera att alla batterioch strömkablar är ordentligt anslutna. 3. Koppla batteriets kontakt till ena motorns kontakt. Om motorn startar nu är det inget fel på den. 4. Strömbrytaren på gaspedalen kan ha gått sönder. Dra med en tång ut kabelfästena på den bruna och röda kabeln och koppla ihop dem. Om fordonet nu rör sig är det strömbrytaren som är sönder. Se bild 2. Knappen för fram/back är sönder. Kontakta Biltema för reservdel. Batterierna till högtalaren behöver bytas. Skruva loss locket framför styret och byt ut batterierna (2 x AA 1,5 V). Se till att polerna är vända åt rätt håll. Skruva tillbaka locket. Se bild 3. Om du med hjälp av ovanstående inte kan avhjälpa felet/problemet, kontakta ett Biltema-varuhus. VARNING! Brandrisk. Koppla inte förbi. Ersätt enbart med 40 A säkring. BATTERIER TILL HÖGTALAREN VARNING! 1. Försök inte att ladda ett batteri som inte är laddningsbart. Ta inte sönder batteriet, förvara det inte nära en värmekälla och kasta det inte i eld. 2. Laddningsbara batterier ska tas ur fordonet innan de laddas. 3. Blanda inte olika typer av batterier eller gamla och nya batterier. 4. Se till att batterierna är rena och polerna vända åt rätt håll. 5. Ta ut batteriet ur fordonet om den inte ska användas under en längre tid. 6. Kortslut inte batterierna. VIKTIGT! Använd godkänd småbarnshjälm. Barnet/ barnen ska alltid ha skor på sig. Sitt på sätet och inte på andra delar av fordonet, så ökar den personliga säkerheten och minskar risken att fordonet skadas. Stanna alltid fordonet innan du ska växla mellan HÖG och LÅG växel, vare sig du sedan ska köra framåt eller bakåt. Fordonet är endast avsett att användas på jämna, hårda och torra underlag. Kör inte på grusvägar, i sand eller på ojämn eller blöt mark. Detta är ett eldrivet fordon. Elektriska komponenter ska aldrig utsättas för fukt. Kör aldrig fordonet utomhus i fuktigt väder. Tvätta det aldrig med vatten utan torka endast av med en lätt fuktad trasa. Se till att plastkomponenterna inte kommer i kontakt med värmekällor. När fordonet inte används, dra ut huvudkontakten mellan batterierna och motorerna under sätet. Det är förbjudet att stanna tvärt vid körning i hög fart. Säkring Hel Sönder VARNING! Läs manualen noga innan fordonet börjar användas. Fordonet får EJ användas nära trafikerad gata eller väg, branta backar, vattensamlingar eller andra farliga platser Biltema Nordic Services AB 6

7 Barnet/barnen måste sitta ner på sätet innan gaspedalen trycks ner. Barn under 5 år får inte använda detta fordon p.g.a. skaderisk. Laddning av batterierna ska göras av en vuxen. All körning måste övervakas av en vuxen. Fordonet är avsett för max. belastning 50 kg. Låt aldrig fler än 2 barn åka på fordonet. LADDNING AV BATTERIER Under tiden batteriet laddas värms laddaren upp. I annat fall är antingen laddaren, batteriet eller en säkring sönder. Så här laddar du batteriet: Anslut röd kabel till uttaget på batteriet. (Dra ur om batteriets och huvudbatteriets anslutningar är sammanlänkade, anslut därefter laddaren till batteriuttaget). Anslut laddaren till ett vägguttag i ca. 10 timmar, vilket ger ett fulladdat batteri. Laddning får pågå i max. 16 timmar. Bly/syrabatteri varning! Ta ur batteriet Håll lättantändliga föremål borta medan batterierna laddas. Se till att batteripolerna är vända åt rätt håll. Batterierna får inte tas sönder, värmas upp eller kastas i eld. Se till att kabelfästena inte kortsluts. Blanda inte gamla och nya batterier. Kablar och anslutningar till laddaren måste kontrolleras regelbundet. Vid skadad utrustning ska fackman reparera snarast. Använd endast originalbatterier och -laddare. Vid byte av batterier, kontakta Biltema. El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/ EC) a) Batterierna är fulladdade när produkten lämnar fabriken. Batterierna bör dock laddas ca. 10 timmar innan fordonet används första gången. b) För att förlänga livslängden på batterierna, fulladda dem alltid efter varje gång fordonet har använts. När fordonet börjar tappa fart måste batterierna laddas för att de inte ska ta skada. Även när fordonet inte ska användas på länge måste batterierna laddas, minst en gång i månaden Biltema Nordic Services AB

8 Elektrisk jeep Denne elektriske jeepen er konstruert og produsert i samsvar med følgende standarder: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Les nøye gjennom bruksanvisningen før jeepen tas i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. ADVARSEL! Inneholder små og skarpe deler. Skal monteres av en voksen. ADVARSEL! KVELNINGSRISIKO Inneholder små deler. Ikke for barn under 3 år. Tekniske spesifikasjoner Art.nr Batteritype stk. bly/syrebatterier 6 V 12 Ah Motor stk. DC Hastighet km/h Lader Ut: 12 V DC/1 A Ladetid Ca. 10 h Maks. kontinuerlig bruk Ca min., i konstant hastighet på flatt underlag Anbefalt alder år Mål x 750 x 650 mm (l x b x h) Antall passasjerer barn, maks. total belastning 50 kg Materiale Slagfast PP og PE, stål DELER Biltema Nordic Services AB 8

9 MONTERING Monteringstrinn Biltema Nordic Services AB

10 Biltema Nordic Services AB 10

11 FUNKSJONSBESKRIVELSE Lokk for hastighetsknapp Lydknapper Gasspedal (slipp for å bremse) 1. Skru løs for å ta den øvre og nedre delen av rattet fra hverandre. 2. Ta ut batterirommet, og legg i 2 stk. AA 1,5 V batterier (medfølger ikke). Sett batterirommet på igjen, men vikle kabelen godt sammen inne i rommet før du skrur lokket ordentlig på igjen (bilde 3). Sikkerhetslokk for lav/høy hastighet For å øke sikkerheten for barnet/barna er kjøretøyet fabrikkinnstilt på lav hastighet, 3 km/h. Dersom en voksen person vurderer det slik at barnet klarer å kjøre kjøretøyet i høy hastighet, 7 km/h, kan sikkerhetslokket tas av (bilde 2). OBS! Et barn som kjører i høy hastighet, må forstå og tilpasse kjøringen til følgende anvisninger: 1. Stans alltid kjøretøyet før du veksler mellom hastighetene LAV/HØY og HØY/LAV. Dette gjelder ved kjøring både forover og i revers. 2. Slipp gasspedalen for å bremse Biltema Nordic Services AB

12 FEILSØKING Kjøretøyet beveger seg ikke i det hele tatt. Kjøretøyet beveger seg kun forover eller bakover Lydeffektene høres dårlig. 1. Kontroller sikringen, som er plassert i tilknytning til batteriet. Skift den om den har gått i stykker. (2 stk. sikringer medfølger). Se bilde Kontroller at alle batteri- og strømkabler er ordentlig tilkoblet. 3. Koble batteriets kontakt til den ene motorens kontakt. Om motoren starter nå, er det ikke noe feil med den. 4. Strømbryteren på gasspedalen kan ha gått i stykker. Dra med en tang ut kabelfestene på den brune og røde kabelen og koble dem sammen. Om kjøretøyet nå beveger seg, er det strømbryteren som er i stykker. Se bilde 2. Knappen for forover/revers er i stykker. Kontakt Biltema for reservedel. Batteriene til høyttaleren trenger å skiftes. Skru løs lokket framfor styret og skift ut batteriene (2 x AA 1,5 V). Pass på at polene er snudd rett vei (+/-). Skru lokket på igjen. Se bilde 3. Om du ved hjelp av ovenstående ikke kan avhjelpe feilen/problemet, kontakt et Biltemavarehus. ADVARSEL! Brannrisiko. Foreta ikke forbikobling. Erstatt kun med 40 A sikring. Sikring BATTERIER TIL HØYTTALER ADVARSEL! 1. Prøv ikke å lade et batteri som ikke er oppladbart. Ta ikke batteriet fra hverandre, oppbevar det ikke nær en varmekilde, og kast det ikke inn i åpen ild. 2. Oppladbare batterier skal tas ut av kjøretøyet før de lades. 3. Bland ikke ulike typer batterier eller gamle og nye batterier. 4. Se til at batteriene er rene, og at polene er vendt riktig vei (+/-). 5. Ta batteriet ut av kjøretøyet om dette ikke skal brukes på en god stund. 6. Kortslutt ikke batteriene. VIKTIG! Bruk godkjent småbarnshjelm. Barnet/ barna skal alltid ha sko på seg. Sitt på setet og ikke på andre deler av kjøretøyet, så øker den personlige sikkerheten, og risikoen for skade på kjøretøyet reduseres. Stans alltid kjøretøyet før du skal veksle mellom HØYT og LAVT gir, enten du etterpå skal kjøre forover eller rygge. Kjøretøyet er kun beregnet for bruk på jevne, harde og tørre underlag. Kjør ikke på grusveier, i sand eller på ujevn eller våt mark. Dette er et elektrisk drevet kjøretøy. Elektriske komponenter skal aldri utsettes for fukt. Kjør aldri kjøretøyet utendørs i fuktig vær. Vask det aldri med vann, men tørk kun av med en lett fuktet klut. Pass på at plastkomponentene ikke kommer i kontakt med varmekilder. Når kjøreøyet ikke er i bruk, trekk ut hovedkontakten mellom batteriene og motorene under setet. Det må under ingen omstendigheter foretas bråstopp ved kjøring i høy fart. Hel I stykker ADVARSEL! Les bruksanvisningen nøye før kjøretøyet tas i bruk. Kjøretøyet må IKKE brukes nær trafikkert gate eller vei, bratte bakker, vannansam Biltema Nordic Services AB 12

13 linger eller andre farlige steder. Barnet/barna må sitte på setet før gasspedalen trykkes ned. Barn under 5 år må ikke bruke dette kjøretøyet pga. skaderisiko. Lading av batteriene skal gjøres av en voksen person. All kjøring må skje under tilsyn av en voksen person. Kjøretøyet er beregnet for maks. belastning 50 kg. La aldri mer enn 2 barn kjøre på kjøretøyet. på lenge, må batteriene lades, minst en gang i måneden. Mens batteriet lades, varmes laderen opp. Om dette ikke skjer, er enten laderen, batteriet eller en sikring i stykker. Slik lader du batteriet: Koble rød kabel til uttaket på batteriet. (Dra ut dersom batteriets og hovedbatteriets tilkoblinger er forbundet, koble deretter laderen til batteriuttaket). Koble laderen til et strømuttak i ca. 10 timer, noe som gir et fulladet batteri. Lading skal skje i maks. 16 timer. LADE BATTERIER Bly/syrebatteri advarsel! Hold lettantennelige gjenstander borte mens batteriene lades. Pass på at batteripolene er vendt riktig vei. Batteriene må ikke tas fra hverandre, varmes opp eller kastes i åpen ild. Pass på at kabelfestene ikke kortsluttes. Bland ikke gamle og nye batterier. Kabler og tilkoblinger til laderen må kontrolleres jevnlig. Dersom utstyr er skadet, skal en fagperson snarest reparere. Bruk kun originalbatterier og -lader. Ved skifte av batterier, kontakt Biltema. Ta ut batteriet EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) a) Batteriene er fulladet når produktet forlater fabrikken. Batteriene bør likevel lades i ca. 10 timer før kjøretøyet brukes for første gang. b) For å forlenge levetiden på batteriene, lad dem alltid helt opp etter hver bruk av kjøretøyet. Når kjøretøyet begynner å miste fart, må batteriene lades for at de ikke skal ta skade. Også når kjøretøyet ikke skal brukes Biltema Nordic Services AB

14 Sähkökäyttöinen jeeppi Tämä sähkökäyttöinen jeeppi on suunniteltu ja valmistettu noudattaen seuraavia standardeja: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Lue käyttöohje huolellisesti ennen jeepin käyttämistä. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten VAROITUS! Sisältää pieniä teräviä osia. Aikuisen on koottava tuote. VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA sisältää pieniä osia. Ei alle 3-vuotiaille lapsille. Tekniset tiedot Tuotenro Akun tyyppi lyijy-happoakkua, 6 V 12 Ah Moottori kpl DC Nopeus km/h Laturi Lähtö: 12 V DC/1 A Latausaika Noin 10 h Pisin yhtäjaksoinen ajoaika Noin minuuttia muuttumattomalla nopeudella tasaisella alustalla Ikäsuositus vuotta Mitat x 750 x 650 mm (p x l x k) Matkustajamäärä lasta, suurin yhteiskuorma 50 kg Materiaali Iskunkestävä PP ja PE, teräs Biltema Nordic Services AB 14

15 ASENTAMINEN Asennustyövaihe Biltema Nordic Services AB

16 Biltema Nordic Services AB 16

17 TOIMINTOJEN KUVAUS Äänipainikkeet Nopeuspainikkeen kansi Kaasupoljin, jarrutetaan vapauttamalla 1. Irrota ohjauspyörän ylä- ja alaosa toisistaan irrottamalla ruuvi. 2. Ota paristokotelo ulos.aseta sinne kaksi 1,5 voltin AA-paristoa (hankittava erikseen). Aseta paristokotelo takaisin paikalleen. Kääri johto huolellisesti sen sisään ennen kuin kiinnität kannen takaisin paikalleen ruuvilla (kuva 3). Pienemmän tai suuremman nopeuden valinnan turvakansi Lasten turvallisuuden parantamiseksi ajoneuvon nopeudeksi on valmiiksi valittu hidas nopeus eli 3 km/h. Jos aikuisen mielestä lapsi selviytyy ajoneuvon ajamisesta suuremmalla 7 km/h:n nopeudella, turvakansi voidaan irrottaa (kuva 2). HUOMIO! Suuremmalla nopeudella ajavan lapsen täytyy ymmärtää seuraavat ohjeet ja noudattaa niitä ajaessaan. 1. Ajoneuvo on aina pysäytettävä ennen vaihtamista pienemmältä nopeudelta suuremmalle tai päin vastoin. Tämä koskee ajamista sekä eteen- että taaksepäin. 2. Jarruta vapauttamalla kaasupoljin Biltema Nordic Services AB

18 VIANETSINTÄ Ajoneuvo ei liiku lainkaan. Ajoneuvo liikkuu vain eteen- tai taaksepäin. Äänitehosteet kuuluvat huonosti. 1. Tarkista akun yhteydessä sijaitseva sulake. Jos sulake on palanut, vaihda se. Mukana tulee 2 varasulaketta. Lisätietoja on kuvassa Tarkista, että akku- ja virtajohdot on yhdistetty kunnolla. 3. Yhdistä akusta lähtevä liitin toisen moottorin liitäntään. Jos moottori käynnistyy, kyse ei ole virheestä. 4. Kaasupolkimen virtakytkin on ehkä rikki. Kiristä pihdeillä ruskean ja punaisen kaapelin kiinnikkeitä ja yhdistä ne toisiinsa. Jos ajoneuvo liikkuu nyt, virtakatkaisin on rikki. Lisätietoja on kuvassa 2. Suunnanvaihtopainike on rikki. Tilaa varaosa Biltemasta. Kaiuttimen paristot on vaihdettava. Irrota ohjaustangon edessä sijaitseva kansi ja vaihda paristot (2 x AA 1,5 V). Tarkista, että paristot menevät napaisuuden suhteen oikein päin. Ruuvaa kansi takaisin paikalleen. Lisätietoja on kuvassa 3. Jos ongelmaa ei voida ratkaista näitä ohjeita noudattamalla, ota yhteys lähimpään Biltematavarataloon. VAROITUS! Tulipalovaara. Ei saa ohituskytkeä. Vaihda tilalle vain 40 A:n sulake. KAIUTTIMEN PARISTOT - VAROITUS 1. Älä yritä ladata tavallisia paristoja. Älä riko paristoja, heitä niitä tuleen äläkä säilytä niitä korkeassa lämpötilassa. 2. Ladattavat paristot on poistettava ajoneuvosta ennen latausta. 3. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja tai erityyppisiä paristoja. 4. Tarkista, että paristot ovat puhtaat ja napaisuuden suhteen oikein päin. 5. Jos ajoneuvo on pitkään käyttämättä, poista paristot siitä. 6. Älä oikosulje paristoja. TÄRKEÄÄ! On käytettävä hyväksyttyä pienten lasten kypärää. Lasten tulee käyttää kenkiä. Kuljettajan tulee istua istuimella, ei ajoneuvon muun osan päällä. Tällöin turvallisuus paranee ja ajoneuvon vaurioitumisen vaara vähenee. Ajoneuvo on aina pysäytettävä ennen vaihtamista pienemmältä nopeudelta suuremmalle tai päin vastoin. Tämä koskee sekä eteen- että taaksepäin ajamista. Ajoneuvolla saa ajaa vain tasaisella, kovalla ja kuivalla alustalla. Sillä ei saa ajaa soratiellä tai hiekalla eikä epätasaisella tai märällä alustalla. Tämä ajoneuvo toimii sähköllä. Sähköisiä osia ei saa altistaa kosteudelle. Ajoneuvolla ei saa ajaa ulkona kostealla säällä. Älä pese ajoneuvoa vedellä. Puhdista se vain pyyhkimällä hieman kostealla kankaalla. Varmista, että muoviosat eivät pääse kosketuksiin lämpölähteiden kanssa. Kun ajoneuvoa ei käytetä, irrota akkujen ja moottorien välinen pääliitin istuimen alta. Äkkipysäykset on kielletty ajettaessa suurella nopeudella. Ehjä Sulake Palanut VAROITUS! Lue käyttöohje perusteellisesti ennen ajoneuvon käytön aloittamista. Ajoneuvoa EI saa käyttää liikennöityjen katujen tai teiden lähellä, jyrkissä mäissä, lätäköissä eikä muissa vaarallisissa paikoissa Biltema Nordic Services AB 18

19 Lasten on istuttava istuimella ennen kaasupolkimen painamista. Alle 5-vuotiaat eivät saa käyttää tätä ajoneuvoa loukkaantumisvaaran vuoksi. Vain aikuinen saa ladata akut. Aikuisen on valvottava ajamista. Ajoneuvon enimmäiskuormitus on 50 kg. Ajoneuvolla saa ajaa vain kaksi lasta kerrallaan. AKKUJEN LATAAMINEN Irrota akku. Akun lataaminen: Yhdistä punainen johto akun liitäntään. Jos akun ja pääakun liitännät on yhdistetty toisiinsa, irrota ne ja yhdistä laturi akkuliitäntään. Anna laturin olla yhdistettynä sähköpistorasiaan noin 10 tuntia, jotta akku ladataan täyteen. Pisin sallittu latausaika on 16 tuntia. Lyijy/happoakkua koskeva varoitus Pidä helposti syttyvät esineet loitolla, kun akkuja ladataan. Tarkista, että akkujen navat ovat oikein päin. Akkuja ei saa purkaa, kuumentaa eikä heittää tuleen. Varmista, ettei kaapeleita oikosuljeta. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja. Laturin kaapelit ja liitännät on tarkistettava säännöllisesti. Vaurioitunut laite on toimitettava mahdollisimman pian huoltokorjaamoon. Käytä vain alkuperäisiä akkuja ja latureita. Jos akut on vaihdettava, ota yhteys Biltemaan. Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) a) Akut on ladattu täyteen, kun tuote lähtee tehtaalta. Lataa akkuja noin 10 tuntia ennen ajoneuvon ensimmäistä käyttökertaa. b) Voit pidentää akkujen käyttöikää lataamalla ne täyteen jokaisen käyttökerran jälkeen. Kun ajoneuvon vauhti hidastuu, akut on ladattava, jotta ne eivät vaurioidu. Jos ajoneuvo on pitkään käyttämättä, akut on ladattava vähintään kerran kuukaudessa. Laturi kuumenee, kun akkua ladataan. Jos näin ei käy, laturi tai akku on viallinen tai sulake on palanut Biltema Nordic Services AB

20 Eldrevet jeep Denne eldrevne jeep er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Læs manualen grundigt igennem, inden jeepen tages i brug. Gem manualen til fremtidigt brug. ADVARSEL! Indeholder små og skarpe dele. Skal monteres af en voksen. ADVARSEL! RISIKO FOR KVÆLNING Indeholder små dele. Ikke til børn under 3 år. Tekniske specifikationer Art.nr Batteritype stk. bly/syrebatterier 6 V 12 Ah Motor stk. DC Hastighed km/t Oplader Ud: 12 V DC/1 A Opladningstid Ca. 10 t. Maks. kontinuerlig drift Ca min. ved konstant hastighed på lige underlag Anbefalet alder år Mål x 750 x 650 mm (l x b x h) Antal passagerer børn, maks. totale belastning 50 kg Materiale Slagfast PP og PE, stål DELE Biltema Nordic Services AB 20

21 MONTERING Monteringstrin Biltema Nordic Services AB

22 Biltema Nordic Services AB 22

23 FUNKTIONSBESKRIVELSE Dæksel til hastighedsknap Lydknapper Gaspedal (slip for at bremse) 1. Skru løs for at adskille øverste og nederste del af rattet. 2. Tag batterirummet ud og læg 2 stk. AA 1,5 V batterier i (medfølger ikke). Sæt batterirummet tilbage igen, men rul ledningerne op inde i rummet, inden dækslet skrues ordentligt fast igen (billede 3). Sikkerhedslåg til lav/høj hastighed For at øge barnets/børnenes sikkerhed er jeepen fabriksindstillet til lav hastighed, 3 km/t. Hvis en voksen mener, at barnet evner at køre med høj hastighed, 7 km/t, kan sikkerhedslåget tages af (billede 2). OBS! Et barn, som kører med høj hastighed skal forstå og tilpasse kørslen efter følgende anvisninger: 1. Stands altid køretøjet, inden du skifter mellem hastighederne LAV/HØJ og HØJ/LAV. Dette gælder såvel fremad som baglæns. 2. Slip gaspedalen for at bremse Biltema Nordic Services AB

24 FEJLFINDING Køretøjet bevæger sig overhovedet ikke. Køretøjet bevæger sig kun fremad eller bagud. Lydeffekterne høres dårligt. 1. Kontroller sikringen, som er placeret i forbindelse med batteriet. Udskift sikringen, hvis den er sprunget (2 stk. sikringer medfølger). Se billede Kontroller, at alle batteriog strømkabler er sluttet ordentligt til. 3. Kobl batteriets kontakt til den ene motors kontakt. Hvis motoren starter nu, fejler den ikke noget. 4. Afbryderen på gaspedalen kan være gået i stykker. Med en tang trækkes ledningerne på det brune og røde kabel ud, og de sættes sammen. Hvis køretøjet bevæger sig nu, er det afbryderen, som er gået i stykker. Se billede 2. Knappen til frem/tilbage er i stykker. Kontakt Biltema med henblik på reservedel. Batterierne til højtaleren skal udskiftes. Fjern dækslet foran rattet og udskift batterierne (2 x AA 1,5 V). Sørg for, at polerne vender rigtigt. Skru dækslet på igen. Se billede 3. Hvis fejlen/problemet ikke kan løses ved hjælp af ovenstående, skal du kontakte et Biltemavarehus. ADVARSEL! Risiko for brand. Forbind ikke uden om sikringen. Erstat kun med en 40 A sikring. Sikring BATTERIER TIL HØJTALEREN ADVARSEL! 1. Forsøg ikke at oplade et batteri, som ikke er genopladeligt. Batteriet må ikke skilles ad. Opbevar det ikke i nærheden af en varmekilde og smid det ikke på ild. 2. Genopladelige batterier skal fjernes fra køretøjet, inden de oplades. 3. Bland ikke gamle og nye batterier eller forskellige typer batterier. 4. Sørg for, at batterierne er rene, og at polerne vender rigtigt. 5. Tag batterierne ud af køretøjet, hvis det ikke skal bruges i en længere periode. 6. Kortslut ikke batterierne. VIGTIGT! Brug godkendt børnehjelm. Barnet/børnene skal altid have sko på. Sid ikke andre steder på køretøjet end på sædet, så øges den personlige sikkerhed og risikoen for, at køretøjet beskadiges mindskes. Stands altid køretøjet, inden du skifter mellem hastighederne LAV/HØJ, uanset om du skal køre fremad eller bakke. Køretøjet er kun beregnet til anvendelse på et jævnt, hårdt og tørt underlag. Kør ikke på grusveje, i sand eller på ujævn eller våd jord. Dette er et eldrevet køretøj. Elektriske komponenter må aldrig udsættes for fugt. Kør aldrig udendørs med køretøjet i fugtigt vejr. Vask det aldrig med vand, men tør den kun af med en let fugtet klud. Sørg for, at plastkomponenterne ikke kommer i kontakt med varmekilder. Træk hovedkontakten mellem batterierne og motorerne under sædet ud, når køretøjet ikke er i brug. Det er forbudt at stoppe brat, når hastigheden er høj. Fungerer I stykker ADVARSEL! Læs manualen omhyggeligt, inden køretøjet tages i brug. Køretøjet må IKKE bruges i nærheden af en trafikeret gade eller vej, stejle bakker, vand Biltema Nordic Services AB 24

25 eller andre farlige steder. Barnet/børnene skal sidde ned på sædet, inden der trykkes på gaspedalen. Dette køretøj må ikke benyttes af børn under 5 år. Opladning af batterierne skal foretages af en voksen. Al kørsel skal overvåges af en voksen. Køretøjet er beregnet til en maks. belastning på 50 kg. Lad aldrig mere end 2 børn køre i køretøjet. OPLADNING AF BATTERIER længere periode, skal batterierne oplades mindst én gang om måneden. Opladeren bliver varm under opladning. Hvis det ikke er tilfældet, er enten opladeren, batteriet eller sikringen i stykker. Sådan oplader du batteriet: Slut den røde ledning til udtaget på batteriet. (Træk den ud, hvis batteriets og hovedbatteriets tilslutninger er sammenkædede; sæt derefter opladeren til batteriudtaget). Slut opladeren til en stikkontakt i ca. 10 timer, hvilket giver et fuldt opladet batteri. Der må maks. oplades i 16 timer. Bly/syrebatteri advarsel! Fjern batterierne Hold letantændelige genstande væk, medens batterierne oplades. Sørg for, at batteripolerne vender rigtigt. Batterierne må ikke skilles ad, opvarmes eller smides på ilden. Sørg for, at ledningssamlingerne ikke kortsluttes. Bland ikke nye og gamle batterier. Ledninger og tilslutninger til opladeren skal kontrolleres regelmæssigt. Hvis udstyret beskadiges, skal det hurtigst muligt repareres af en fagmand. Brug kun originale batterier og oplader. Ved udskiftning af batterier kontaktes Biltema. El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) a) Batterierne er fuldt opladet, når produktet forlader fabrikken. Batterierne bør dog oplades ca. 10 timer, inden køretøjet anvendes første gang). For at forlænge batteriernes levetid, skal de altid oplades fuldt, hver gang køretøjet har været i brug. Når køretøjet begynder at tabe fart, skal batterierne oplades, så de ikke beskadiges. Selvom køretøjet ikke skal bruges i en Biltema Nordic Services AB

26

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Hårtrimmer Kotiparturi

Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer Kotiparturi Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER 37-746 manual 140311.indd 2014-07-29, 07.45.54 Art. 37-746 BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER 12 V / 15 A Tillverkat för Biltema Sweden

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK

KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art.

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art. 14-527_manual_150109.indd 2015-01-9, 12.58.35 Art. 14-527 TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL MAGNETIC BIKE KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL EN 957-1 EN 957-6 Klass HC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

BATTERITESTARE BATTERITESTER AKKUTESTERI BATTERITESTER

BATTERITESTARE BATTERITESTER AKKUTESTERI BATTERITESTER BATTERITESTARE BATTERITESTER AKKUTESTERI BATTERITESTER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller

Detaljer

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO BILSTEREO med inbyggda högtalare BILSTEREO med innebygde høyttalere AUTOSTEREO sisäänrakennetuilla kaiuttimilla BILRADIO med indbyggede højttalere USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26,

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07 Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine Polermaskin med dubbla polerdiskar Polermaskin med doble polerskiver Kiillotuskone jossa kaksi kiillotuslaikkaa Polermaskine med dobbelte polerskiver 350 W SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ELMASKINER LÄS

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle 14-795 manual.indd 2013-01-21, 08.29.28 Art. 14-795 Gunga Avsedd för hemmabruk i privat trädgård Huske Beregnet for hjemmebruk i privat hage Keinu Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle Gynge Beregnet

Detaljer