ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN"

Transkript

1 ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Age Original manual Biltema Nordic Services AB

2 ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN MANUAL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD 6. MONTERING/INSTALLATION 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 8. HANDHAVANDE 9. SERVICE OCH UNDERHÅLL 10. MILJÖ 1. INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och säkerhetsrisker m.m. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksam på följande varningar: VARNING! Risk för allvarlig olycka. OBS! Risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. Spara manualen för framtida bruk. 2. TEKNISKA DATA Art nr: Batterityp: st bly/syrabatteri, 6 V 12 Ah Laddare: In: AC 220V/230 V Ut: 6 V DC/ 600 ma Elmotor: V Säkring: A Laddningstid: h Batterikapacitet: h vid konstant hastighet på slätt underlag Mått: x 560 x 710 mm (l x b x h) Material: Slagtålig PP och PE, stål Vikt: kg Hastighet: ,5 3,0 km/h Rekommenderad ålder: år 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna motorcykel är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande standard: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3:1994, EN 71-9: A1:2007, EN62115:2005+A2:2011 Denna motorcykel är en leksak, avsedd för barn mellan 3-7 år. All lek bör ske under en vuxens uppsikt. 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av produkten ska följande punkter beaktas. Kontrollera alltid att den tekniska specifikationen på elapparaten överensstämmer med förutsättningarna i vägguttaget. VARNING! Innehåller små och vassa delar. Ska monteras av en vuxen. Läs noga igenom manualen innan motorcykeln används. Spara manualen för framtida bruk. 4.1 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Använd godkänd småbarnshjälm. Barnet ska alltid ha skor på sig. Sitt på sadeln och inte på andra delar av motorcykeln, så ökar den personliga säkerheten och risken för skador på motorcykeln minskas. 5. ÖVERSIKTSBILD Biltema Nordic Services AB 2

3 6. MONTERING 1. Montera stödhjulen på baknavet, bild Sätt fast detaljerna till styrramen, bild 4. Skruva samman framdelen av motorcykeln genom styrramen, bild 5. Använd medföljande skruv och mutter. bild 4 bild 1 2. Montera samman framskärmen, bild 2. bild 5 bild 2 3. Sätt fast framhjulet på framgaffeln. Använd medföljande bult, brickor, distanser och muttrar, bild Montera styret med skruvar, brickor och muttrar, bild 6. bild 3 bild Biltema Nordic Services AB

4 6. Skruva fast framskärmen, bild 7. bild 7 7. Batteriet är placerat under sadeln, bild 8. Laddning av motorcykeln sker enkelt under bakskärmen. bild 8 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs manualen noga innan motorcykeln börjar användas. Motorcykeln får ej användas nära trafikerad gata eller väg, branta backar, vattensamlingar eller andra farliga platser. Motorcykeln är endast avsedd att användas på jämna, hårda och torra underlag. Kör inte på grusvägar, i sand eller på ojämn eller blöt mark. All lek bör ske under en vuxens uppsikt. Överbelasta inte motorcykeln. Endast 1 barn i taget får vara på motorcykeln. Maxvikt är 30 kg. Används endast batteri och laddare från leverantören. För att undvika att skada kretsar eller att framkalla fara ska motorcykeln endast torkas av med en torr trasa. Anslut batteriet med svart pol mot svart och röd pol mot röd. Montering och laddning får endast utföras av vuxen. Kontrollera att alla batteri- och strömkablar är ordentligt anslutna för att undvika kortslutning. Plastpåsar och liknande förpackningar kan vara farliga. För att undvika risken för kvävning, avlägsna plasten innan denna produkt används. Blanda inte olika typer av batterier eller gamla och nya batterier. Koppla loss den röda kontakten från batteriet när leksaken inte ska användas. 8. HANDHAVANDE 8.1 ANVÄNDNING Trampa på gaspedalen för att köra. Släpp på gaspedalen för att bromsa. Motorcykeln kan inte backa. 8.2 LADDNING AV BATTERIER Laddning av batterierna ska göras av en vuxen person. Ladda batterierna i minst 6 h innan motorcykeln används för första gången. Koppla loss den röda kontakten från batteriet. Anslutningen är placerad under bakskärmen på motorcykeln. Dra i kontakten, aldrig i sladden. Anslut kontakten till laddaren. Anslut laddaren till ett vägguttag i 6-8 timmar, vilket ger ett fulladdat batteri. Anslut kontakten (röd) till batteriets kontakt (röd) igen. Det är normalt att laddaren blir lite varm under laddning. Laddning får pågå i max 16 timmar. När motorcykeln börjar tappa fart måste batterierna laddas för att de inte ska ta skada. För att förlänga livslängden på batteriet, fulladda dem alltid efter varje gång motorcykeln har använts. Även om motorcykeln inte kommer att användas under en längre tid ska batteriet fulladdas minst varannan månad Biltema Nordic Services AB 4

5 9. SERVICE OCH UNDERHÅLL 9.1 UNDERHÅLL BLY/SYRABATTERI VARNING! Håll lättantändliga föremål borta medan batterierna laddas. Se till att batteripolerna är vända åt rätt håll. Batterierna får inte tas sönder, värmas upp eller kastas i eld. Se till att kabelfästena inte kortsluts. Blanda inte gamla och nya batterier. Kablar och anslutningar till laddaren måste kontrolleras regelbundet. Vid skadad utrustning ska fackman reparera snarast. Använd endast originalbatterier och -laddare. Vid byte av batterier, kontakta Biltema. 9.2 FÖRVARING Leksaken ska förvaras inomhus. Detta är ett eldrivet fordon. Elektriska komponenter ska aldrig utsättas för fukt. Kör aldrig motorcykeln utomhus i fuktigt väder. Se till att plastkomponenterna inte kommer i kontakt med värmekällor. När motorcykeln inte används, dra ut huvudkontakten mellan batteriet och motorn under bakskärmen. 10. MILJÖ El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/ EU och 2006/66/EC). VARNING! VIKTIGT! VARNING! Läs manualen noga innan motorcykeln börjar användas. Motorcykeln får EJ användas nära trafikerad gata eller väg, branta backar, vattensamlingar eller andra farliga platser. Barnet måste sitta ner på sadeln innan gaspedalen trycks ner. Barn under 3 år får inte använda detta fordon p g a skaderisk. Laddning av batterierna ska göras av en vuxen person. All körning måste övervakas av en vuxen person. Fordonet är avsett för max belastning 30 kg. Låt aldrig fler än 1 barn åka på fordonet. 9.3 FELSÖKNING Motorcykeln rör sig inte. Motorcykeln kör långsamt. Batteriet kan inte fulladdas. 1.Kontrollera säkringen, som är placerad i anslutning till batteriet. Byt ut den om den har gått sönder, 1 reservsäkring medföljer. 2. Kontrollera att alla batterioch strömkablar är ordentligt anslutna. Ladda batteriet i 6-8 timmar. Laddaren eller batteriet kan vara skadat. Om du med hjälp av ovanstående inte kan avhjälpa felet/problemet, kontakta ett Biltemavaruhus Biltema Nordic Services AB

6 ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN INNHOLD 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILDE 6. MONTERING 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 8. HÅNDTERING 9. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 10. MILJØ 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av produktet og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende advarsler: ADVARSEL! Risiko for alvorlig ulykke. All elektrisk og motorisert utstyr kan forårsake skade ved feil håndtering. OBS! Risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med produktet. 2. TEKNISKE DATA Art.nr.: Batteritype: stk. bly/syrebatteri, 6 V 12 Ah Lader: Inn: AC 220V/230 V Ut: 6 V DC/ 600 ma Elmotor: V Sikring: A Ladetid: h Batterikapasitet: h ved konstant hastighet på slett underlag Mål: x 560 x 710 mm (l x b x h) Materiale: Slagfast PP og PE, stål Vekt: kg Hastighet: ,5 3,0 km/h Anbefalt alder: år 3. BRUKSOMRÅDE Denne motorsykkelen er konstruert og produsert i samsvar med følgende standard: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Denne motorsykkelen er et leketøy, beregnet for barn mellom 3-7 år. All lek bør skje under tilsyn av en voksen. 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved bruk av produktet skal følgende punkter iakttas. Kontroller alltid at den tekniske spesifikasjonen på det elektriske produktet er i samsvar med forutsetningene i strømuttaket. ADVARSEL! Inneholder små og skarpe deler. Skal monteres av en voksen. Les nøye gjennom bruksanvisningen før motorsykkelen tas i bruk. Ta vare på den for å kunne slå opp i den senere. 4.1 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Bruk godkjent småbarnshjelm. Barnet skal alltid ha sko på seg. Sitt på setet og ikke på andre deler av motorsykkelen, så øker den personlige sikkerheten, og risikoen for skader på motorsykkelen reduseres. 5. OVERSIKTSBILDE Biltema Nordic Services AB 6

7 6. MONTERING 1. Monter støttehjulene på baknavet, bilde Fest delene til styrerammen, bilde 4. Skru sammen den fremre delen av motorsykkelen gjennom styrerammen, bilde 5. Bruk medfølgende skrue og mutter. bilde 4 bilde 1 2. Sett sammen forskjermen, bilde 2. bilde 5 bilde 2 5. Monter styret med skruer, skiver og muttere, bilde Fest forhjulet på forgaffelen. Bruk medfølgende bolter, skiver, avstandsstykker og muttere, bilde 3. bilde 6 bilde Biltema Nordic Services AB

8 6. Skru fast forskjermen, bilde 7. bilde 7 rød pol mot rød. Montering og lading skal kun utføres av en voksen. Kontroller at alle batteri- og strømkabler er ordentlig tilkoblet for å unngå kortslutning. Plastposer og lignende emballasje kan være farlige. For å unngå risikoen for kvelning, fjern plasten før dette produktet brukes. Bland ikke ulike typer batterier eller gamle og nye batterier. Koble den røde kontakten fra batteriet når leketøyet ikke skal brukes. 8. HÅNDTERING 7. Batteriet er plassert under setet, bilde 8. Lading av motorsykkelen skjer enkelt under bakskjermen. bilde 8 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les bruksanvisningen nøye før motorsykkelen tas i bruk. Motorsykkelen må ikke brukes nær trafikkert gate eller vei, bratte bakker, vannansamlinger eller andre farlige steder. Motorsykkelen er kun beregnet for bruk på jevne, harde og tørre underlag. Kjør ikke på grusveier, i sand eller på ujevn eller våt mark. All lek bør skje under tilsyn av en voksen. Overbelast ikke motorsykkelen. Kun 1 barn skal være på motorsykkelen om gangen. Maks. vekt er 30 kg. Bruk kun batteri og lader fra leverandør. For å unngå å skade kretser eller framkalle fare skal motorsykkelen kun tørkes av med en tørr klut. Koble batteriet med sort pol mot sort og 8.1 BRUK Tråkk på gasspedalen for å kjøre. Slipp gasspedalen for å bremse. Motorsykkelen kan ikke rygge. 8.2 LADE BATTERIER Lading av batteriene skal gjøres av en voksen person. Lad batteriene i minst 6 timer før motorsykkelen brukes for første gangen. Koble den røde kontakten fra batteriet. Tilkoblingen er plassert under bakskjermen på motorsykkelen. Dra i kontakten, aldri i ledningen. Koble kontakten til laderen. Koble laderen til en stikkontakt i 6-8 timer, noe som gir et fulladet batteri. Koble kontakten (rød) til batteriets kontakt (rød) igjen. Det er normalt at laderen blir litt varm under lading. Lading kan pågå i maks. 16 timer. Når motorsykkelen begynner å miste fart, må batteriene lades for at de ikke skal ta skade. For å forlenge batteriets levetid, lad dem alltid helt opp etter hver gang motorsykkelen har blir brukt. Selv om motorsykkelen ikke skal brukes på lang tid, skal batteriet fullades minst annenhver måned Biltema Nordic Services AB 8

9 9. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 9.1 VEDLIKEHOLD BLY/SYREBATTERI ADVARSEL! Hold lettantennelige gjenstander borte mens batteriene lades. Pass på at batteripolene er vendt riktig vei. Batteriene må ikke tas fra hverandre, varmes opp eller kastes i åpen ild. Pass på at kabelfestene ikke kortsluttes. Bland ikke gamle og nye batterier. Kabler og tilkoblinger til laderen må kontrolleres jevnlig. Dersom utstyr er skadet, skal en fagperson snarest reparere dette. Bruk kun originalbatterier og -lader. Ved skifte av batterier, kontakt Biltema. 9.2 OPPBEVARING Leketøyet skal oppbevares innendørs. Dette er et elektrisk drevet kjøretøy. Elektriske komponenter skal aldri utsettes for fukt. Kjør aldri motorsykkelen utendørs i fuktig vær. Pass på at plastkomponentene ikke kommer i kontakt med varmekilder. Når motorsykkelen ikke er i bruk, trekk ut hovedkontakten mellom batteri og motor under bakskjermen. 9.3 FEILSØKNING 10 MILJØ EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/ EU og 2006/66/EC). ADVARSEL! VIKTIG! ADVARSEL! Les bruksanvisningen nøye før motorsykkelen tas i bruk. Motorsykkelen må IKKE brukes nær trafikkert gate eller vei, bratte bakker, vannansamlinger eller andre farlige steder. Barnet må sitte på setet før gasspedalen trykkes ned. Barn under 3 år må ikke bruke dette kjøretøyet pga. skaderisiko. Lading av batteriene skal gjøres av en voksen person. All kjøring må skje under tilsyn av en voksen person. Kjøretøyet er beregnet for maks. belastning 30 kg. La aldri mer enn 1 barn kjøre kjøretøyet. Motorsykkelen beveger seg ikke. Motorsykkelen kjører sakte. Batteriet kan ikke fullades. 1. Kontroller sikringen, som er plassert i tilknytning til batteriet. Skift den om den har gått i stykker, 1 reservesikring medfølger. 2. Kontroller at alle batteri- og strømkabler er ordentlig tilkoblet. Lad batteriet i 6-8 timer. Lader eller batteri kan være skadet. Om du ved hjelp av ovenstående ikke kan avhjelpe feilen/problemet, kontakt et Biltemavarehus Biltema Nordic Services AB

10 SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. YLEISKUVA 6. KOKOAMINEN 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 8. KÄYTTÄMINEN 9. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 10. YMPÄRISTÖ 1. JOHDANTO Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja esimerkiksi sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin varoituksiin: VAROITUS! Vakavan onnettomuuden vaara. Kaikki sähkökäyttöiset moottorilla varustetut laitteet voivat vahingon, jos niitä käytetään väärin. HUOMIO! Vähäisen henkilö- tai laitevahingon vaara. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 2. TEKNISET TIEDOT Tuotenro: Pariston tyyppi:... Lyijy/happoakku, 6 V 12 Ah Laturi: Tulo: AC 220V/230 V Lähtö: 6 V DC/600 ma Sähkömoottori:... 6 V Sulake: A Latausaika: h Akun kapasiteetti:. 1 2 h muuttumattomalla nopeudella tasaisella alustalla Mitat: x 560 x 710 mm (p x l x k) Materiaali: Iskunkestävä PP ja PE, teräs Paino: kg Nopeus: ,5 3,0 km/h Ikäsuositus: vuotta Biltema Nordic Services AB KÄYTTÖKOHTEET Tämä moottoripyörä on suunniteltu ja valmistettu noudattaen seuraavia standardeja: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Tämä moottoripyörä on tarkoitettu leluksi 3 7-vuotiaille. Aikuisen on aina valvottava leikkimistä. 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Seuraavat seikat on otettava huomioon, kun tuotetta käytetään. Tarkista aina, että virransyöttö vastaa sähkölaitteen vaatimuksia. VAROITUS! Sisältää pieniä teräviä osia. Aikuisen on koottava tuote. Lue käyttöohje huolellisesti ennen moottoripyörän käyttämistä. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten 4.1 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje aina ennen käyttämistä. On käytettävä hyväksyttyä pienten lasten kypärää. Lapsen tulee käyttää kenkiä. Kuljettajan tulee istua istuimella, ei moottoripyörän muiden osien päällä. Tällöin henkilöturvallisuus paranee ja moottoripyörän vaurioitumisen vaara vähenee. 5. YLEISKUVA

11 6. KOKOAMINEN 1. Kiinnitä tukipyörät takakeskiöön (kuva 1). 4. Kiinnitä ohjaustangon osat (kuva 4). Kiinnitä moottoripyörän etuosa ohjaustangon läpi (kuva 5). Käytä mukana toimitettuja ruuveja ja muttereita. kuva 4 kuva 1 2. Kokoa etulokasuoja (kuva 2). kuva 5 kuva 2 5. Asenna ohjaustanko ruuvien, aluslevyjen ja mutterien avulla (kuva 6). 3. Kiinnitä etupyörä etuhaarukkaan. Käytä mukana toimitettuja pultteja, aluslevyjä ja muttereita (kuva 3). kuva 6 kuva Biltema Nordic Services AB

12 6. Kiinnitä etulokasuoja (kuva 7). kuva 7 punainen liitin plusnapaan. Vain aikuinen saa asettaa akun paikalleen ja ladata sen. Tarkista oikosulun välttämiseksi, että akkuja virtajohdot on yhdistetty kunnolla. Muovipussit ja muut pakkaukset voivat aiheuttaa vaaran. Poista muovit ennen käyttämistä, jotta tukehtumisvaara vältetään. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja tai erityyppisiä paristoja. Irrota punainen liitin akusta, kun lelua ei käytetä. 8. KÄYTTÄMINEN 7. Akku sijaitsee satulan alla (kuva 8). Moottoripyörän latausliitäntä on takalokasuojan alla. kuva 8 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET Lue käyttöohje perusteellisesti ennen moottoripyörän käyttämistä. Moottoripyörää ei saa käyttää liikennöityjen katujen tai teiden lähellä, jyrkissä mäissä, lätäköissä ei muissa vaarallisissa paikoissa. Moottoripyörällä saa ajaa vain tasaisella, kovalla ja kuivalla alustalla. Sillä ei saa ajaa soratiellä tai hiekalla eikä epätasaisella tai märällä alustalla. Aikuisen on aina valvottava leikkimistä. Älä ylikuormita moottoripyörää. Vain yksi lapsi kerrallaan saa olla moottoripyörän päällä. Enimmäispaino on 30 kg. Käytä vain valmistajan toimittamaa akkua ja laturia. Sähköisten piirien vaurioitumisen ja vaaran aiheutumisen välttämiseksi moottoripyörän saa pyyhkiä vain kuivalla kankaalla. Yhdistä musta liitin akun miinusnapaan ja 8.1 KÄYTTÄMINEN Painamalla kaasupoljinta ajetaan. Vapauttamalla kaasupoljin jarrutetaan. Moottoripyörällä ei voi peruuttaa. 8.2 AKKUJEN LATAAMINEN Vain aikuinen saa ladata akut. Lataa akkuja vähintään 6 tuntia ennen moottoripyörän käyttämistä ensimmäistä kertaa. Irrota punainen liitin akusta. Liitäntä sijaitsee moottoripyörän takalokasuojan alla. Vedä liittimestä, älä johdosta. Yhdistä liitin laturiin. Anna laturin olla yhdistettynä sähköpistorasiaan noin 6 8 tuntia, jotta akku ladataan täyteen. Yhdistä punainen liitäntä akun punaiseen napaan. Laturi voi kuumentua lataamisen aikana. Se on täysin normaalia. Pisin sallittu latausaika on 16 tuntia. Kun moottoripyörän vauhti hidastuu, akut on ladattava, jotta ne eivät vaurioidu. Voit pidentää akun käyttöikää lataamalla ne täyteen jokaisen käyttökerran jälkeen. Jos moottoripyörä on pitkään käyttämättä, akku on ladattava vähintään joka toinen kuukausi Biltema Nordic Services AB 12

13 9. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 9.1 KUNNOSSAPITO LYIJY/HAPPOAKKUA KOSKEVA VAROITUS! Pidä helposti syttyvät esineet loitolla, kun akkuja ladataan. Tarkista, että akkujen navat ovat oikein päin. Akkuja ei saa purkaa, kuumentaa eikä heittää tuleen. Varmista, ettei kaapeleita oikosuljeta. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja. Laturin kaapelit ja liitännät on tarkistettava säännöllisesti. Vaurioitunut laite on toimitettava mahdollisimman pian huoltokorjaamoon. Käytä vain alkuperäisiä akkuja ja latureita. Jos akut on vaihdettava, ota yhteys Biltemaan. 9.2 SÄILYTTÄMINEN Lelua on säilytettävä sisätiloissa. Tämä ajoneuvo toimii sähköllä. Sähköisiä osia ei saa altistaa kosteudelle. Moottoripyörällä ei saa ajaa ulkona kostealla säällä. Varmista, että muoviosat eivät pääse kosketuksiin lämpölähteiden kanssa. Kun moottoripyörää ei käytetä, irrota akun ja moottorin välinen pääliitin takalokasuojan alta. 10. YMPÄRISTÖ Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/ EU ja 2006/66/EC mukaisesti). VAROITUS! TÄRKEÄÄ! VAROITUS! Lue käyttöohje perusteellisesti ennen moottoripyörän käyttämistä. Moottoripyörää EI saa käyttää liikennöityjen katujen tai teiden lähellä, jyrkissä mäissä, lätäköissä ei muissa vaarallisissa paikoissa. Lapsen on istuttava satulassa ennen kaasupolkimen painamista. Alle 4-vuotiaat eivät saa käyttää tätä ajoneuvoa loukkaantumisvaaran vuoksi. Vain aikuinen saa ladata akut. Aikuisen on valvottava ajamista. Ajoneuvon enimmäiskuormitus on 30 kg. Ajoneuvolla saa ajaa vain yksi lapsi kerrallaan. 9.3 VIANETSINTÄ Moottoripyörä ei liiku. Moottoripyörä kulkee hitaasti. Akkua ei voi ladata täyteen. 1.Tarkista akun yhteydessä sijaitseva sulake. Jos sulake on palanut, vaihda se. Mukana on toimitettu varasulake. 2.Tarkista, että akku- ja virtajohdot on yhdistetty kunnolla. Lataa akkua 6-8 tuntia. Laturi tai akku voi olla vaurioitunut. Jos ongelmaa ei voida ratkaista näitä ohjeita noudattamalla, ota yhteys lähimpään Biltematavarataloon Biltema Nordic Services AB

14 ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILLEDE 6. MONTERING 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 8. ANVENDELSE 9. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 10. MILJØ 1. INTRODUKTION Denne manual indeholder vigtige oplysninger om produktets brug og sikkerhedsrisici m.m. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på følgende advarsler: ADVARSEL! Risiko for alvorlige ulykker. Alt elektrisk og motoriseret udstyr kan forårsage skader ved forkert brug. OBS! Risiko for mindre person- eller maskinskade. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med produktet. 2. TEKNISKE DATA Art. Nr.: Batteritype: stk. bly-/syrebatteri, 6 V 12 Ah Oplader: Ind: AC 220 V/230 V Ud: 6 V DC/600 ma Elmotor: V Sikring: A Ladetid: t Batterikapacitet: 1 2 t ved konstant hastighed på jævnt underlag Mål: x 560 x 710 mm (l x b x h) Materiale: Slagfast PP og PE, stål Vægt: kg Hastighed: ,5 3,0 km/t Anbefalet alder: 3 7 år 3. ANVENDELSESOMRÅDE Denne motorcykel er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Denne motorcykel er legetøj beregnet til børn 3-7 år. Al leg bør ske under opsyn af voksne. 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved anvendelse af produktet skal følgende punkter overholdes. Kontroller altid, at den tekniske specifikation på elapparatet er i overensstemmelse med forudsætningerne i stikkontakten. ADVARSEL! Indeholder små og skarpe dele. Skal monteres af en voksen. Læs manualen grundigt igennem, inden motorcyklen anvendes. Gem manualen til fremtidigt brug. 4.1 Personlig sikkerhed Læs altid manualen inden brug. Brug godkendt børnehjelm. Barnet skal altid have sko på. Sid ikke andre steder på motorcyklen end på sædet, så øges den personlige sikkerhed, og risikoen for skader på motorcyklen mindskes. 5. OVERSIGTSBILLEDE Biltema Nordic Services AB 14

15 6. MONTERING 1. Monter støttehjulene på bagnavet, billede Fastgør delene til styrrammen, billede 4. Skru forreste del af motorcyklen sammen gennem styrrammen, billede 5. Brug medfølgende skrue og møtrik. billede 4 billede 1 2. Monter forskærmen sammen, billede 2. billede 5 bild 2 5. Monter styret med skruer, skiver og møtrikker, billede Sæt forhjulet på forgaflen. Brug medfølgende bolt, skiver, afstandsstykker og møtrikker, billede 3. billede 6 billede Biltema Nordic Services AB

16 6. Skru forskærmen fast, billede 7. billede 7 7. Batteriet er placeret under sadlen, billede 8. Opladning af motorcyklen foretages nemt under bagskærmen. billede 8 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs manualen omhyggeligt, inden motorcyklen tages i brug. Motorcyklen må ikke bruges i nærheden af en trafikeret gade eller vej, stejle bakker, vandansamlinger eller andre farlige steder. Motorcyklen er kun beregnet til anvendelse på et jævnt, hårdt og tørt underlag. Kør ikke på grusveje, i sand eller på ujævn eller våd jord. Al leg bør ske under opsyn af voksne. Overbelast ikke motorcyklen. Kun 1 barn må køre på motorcyklen ad gangen. Maks. vægt er 30 kg. Brug kun batteri og oplader fra leverandøren. For at undgå skader på kredsløb og give anledning til fare skal motorcyklen kun aftørres med en tør klud Biltema Nordic Services AB 16 Tilslut batteriet med sort pol mod sort og rød pol mod rødt. Montering og opladning må kun udføres af en voksen! Kontroller, at alle batteri- og strømkabler er sluttet ordentligt til for at undgå kortslutning. Plastposer og lignende emballage kan være farlige. For at undgå risiko for kvælning bør plastet fjernes, inden produktet anvendes. Bland ikke gamle og nye batterier eller forskellige typer batterier. Fjern den røde kontakt fra batteriet, når legetøjet ikke er i brug. 8. ANVENDELSE 8.1 ANVENDELSE Træd på gaspedalen for at køre. Slip gaspedalen for at bremse. Motorcyklen kan ikke bakke. 8.2 OPLADNING AF BATTERIER Opladning af batterierne må kun foretages af en voksen. Lad batterierne op i mindst 6 t., inden motorcyklen anvendes første gang. Fjern den røde kontakt fra batteriet. Tilslutningen er placeret under bagskærmen på motorcyklen. Træk i stikket, aldrig i ledningen. Tilslut kontakten til opladeren. Tilslut opladeren til en stikkontakt i 6-8 timer for at få et helt opladet batteri. Tilslut kontakten (rød) til batteriets kontakt (rød) igen. Det er normalt, at opladeren bliver lidt varm under opladningen. Opladning må foregå i maks. 16 timer. Når motorcyklen begynder at tabe fart, skal batterierne oplades, så de ikke beskadiges. For at forlænge batteriernes levetid skal de altid oplades fuldt, hver gang motorcyklen har været i brug. Selvom motorcyklen ikke har været i brug i en længere periode, skal batterierne fuldt oplades mindst hver anden måned.

17 9. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 9.1 VEDLIGEHOLDELSE BLY-/SYREBATTERI ADVARSEL! Hold letantændelige genstande væk, medens batterierne oplades. Sørg for, at batteripolerne vender rigtigt. Batterierne må ikke skilles ad, opvarmes eller smides på ilden. Sørg for, at ledningssamlingerne ikke kortsluttes. Bland ikke nye og gamle batterier. Ledninger og tilslutninger til opladeren skal kontrolleres regelmæssigt. Hvis udstyret beskadiges, skal det hurtigst muligt repareres af en fagmand. Brug kun originale batterier og oplader. Ved udskiftning af batterier kontaktes Biltema. 9.2 OPBEVARING Legetøjet skal opbevares indendørs. Dette er et eldrevet køretøj. Elektriske komponenter må aldrig udsættes for fugt. Kør aldrig udendørs med motorcyklen i fugtigt vejr. Sørg for, at plastkomponenterne ikke kommer i kontakt med varmekilder. Træk hovedkontakten mellem batteri og motor under bagskærmen ud, når motorcyklen ikke er i brug. 10. MILJØ El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). ADVARSEL! VIGTIGT! ADVARSEL! Læs manualen omhyggeligt, inden motorcyklen tages i brug. Motorcyklen må IKKE bruges i nærheden af en trafikeret gade eller vej, stejle bakker, vandansamlinger eller andre farlige steder. Barnet skal sidde ned på sædet, inden der trykkes på gaspedalen. Dette køretøj må ikke benyttes af børn under 4 år pga. skadesrisikoen. Opladning af batterierne må kun foretages af en voksen. Al kørsel skal overvåges af en voksen. Køretøjet er beregnet til en maks. belastning på 30 kg. Lad aldrig mere end 1 børn køre i køretøjet. 9.3 FEJLFINDING Motorcyklen bevæger sig ikke. Motorcyklen kører langsomt. Batteriet kan ikke oplades helt. 1. Kontroller sikringen, som er placeret i forbindelse med batteriet. Udskift sikringen, hvis den er sprunget. Der medfølger 1 reservesikring. 2. Kontroller, at alle batteriog strømkabler er sluttet ordentligt til. Oplad batteriet i 6-8 timer. Batteriet eller opladeren kan være beskadiget. Hvis fejlen/problemet ikke kan løses ved hjælp af ovenstående, skal du kontakte et Biltemavarehus Biltema Nordic Services AB

18 Biltema Nordic Services AB Art

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER mini ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Original manual ELDRIVEN FYRHJULING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Original manual. Art. 37-0360

Original manual. Art. 37-0360 Eldriven jeep Elektrisk jeep Sähkökäyttöinen jeeppi Eldrevet jeep Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

Elmotorcykel. Elmotorsykkel Sähkökäyttöinen moottoripyörä

Elmotorcykel. Elmotorsykkel Sähkökäyttöinen moottoripyörä Art. -0 El-motorcykel Elmotorsykkel Sähkökäyttöinen moottoripyörä Elmotorcykel -hjulig/-hjuls/-pyöräinen/-hjulet Copyright Biltema Nordic Services AB (00--0) SE Art. -0 El-motorcykel -hjulig Läs noga igenom

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT Original manual 1 2013-02-15 Biltema Nordic Services AB SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT INTRODUKTION

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet 14-1215_manual.indd 2012-12-28, 10.54.31 Art. 14-1215 Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet Original manual 1 2012-12-28 Biltema Nordic Services AB Solcellslampa INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi Säkerhetsväst Sikkerhetsvest Turvaliivi Sikkerhedsvest EN 13158:2000-LEVEL 3 Säkerhetsväst CE Denna säkerhetsväst, modell RPB-630, är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg 14-1216_manual.indd 2012-12-6, 10.35.15 Art. 14-1216 Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg Original manual 1 Solcellslampa, vägg INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA CE Denna trådlösa laddare SNWO-TX001 är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med följande direktiv och standarder: EN62311, EN 60950-1+A11+A12+A2, EN 301 489-1/-3,

Detaljer

Art. 24-535. USB-Batteriladdare USB-Batteriladar. USB-Batterioplader. 2008 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-535. USB-Batteriladdare USB-Batteriladar. USB-Batterioplader. 2008 Biltema Nordic Services AB USB-Batteriladdare USB-Batteriladar USB-Akkulaturi USB-Batterioplader USB Art. 24-535 USB-Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras. 2. Laddaren

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batteriladar Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras. 2. Laddaren och adaptern får inte användas i närheten

Detaljer

TRAMPBIL. Art. 26-990

TRAMPBIL. Art. 26-990 SE Art. 6-990 TRAMPBIL FÖLJ NOGA MONTERINGSINSTRUKTIONERNA Kontrollera så att samtliga detaljer enl. nedanstående lista finns med i förpackningen. Dels 5 huvuddetaljer (X X5), dels en plastpåse innehållande

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Art. - ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Product is manufactured under license by Hunter Products. 0 Feld Motor Sports, Inc. MONSTER JAM, UNITED STATES

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146 POWERPACK 7500 MAH INTRODUKTION Denna kraftfulla PowerPack kan ladda de fl esta mobila enheter. TEKNISKA DATA Batteri:.............. Li-ion (Sanyo). Kapacitet:............ 7500 mah. Ingång:..............

Detaljer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten. LED SPOTLIGHT Bruksanvisning VARNING! För att undvika ögonskada, titta aldrig rakt in i ljuset från en ficklampa. Lys inte i ansiktet på någon annan. Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

For the best performance and safety, charge only GP NiMH batteries with GP PowerBank Quick 2.

For the best performance and safety, charge only GP NiMH batteries with GP PowerBank Quick 2. English Charger Features AC100-240V for worldwide use Equipped with 2 charging channels Charge 2 or 4 pcs of AA or 2 pcs of AAA rechargeable batteries Charge NiMH batteries only Safety timer One dual colour

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras. 2. Laddaren och adaptern får inte användas i närheten

Detaljer

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader Batteriladdare Snabbladdare Batteriladar Hurtiglader Akkulaturi Pikalaturi Batterioplader Lynoplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras.

Detaljer

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader

Batteriladdare. Batteriladar. Akkulaturi. Batterioplader Batteriladdare Snabbladdare Batteriladar Hurtiglader Akkulaturi Pikalaturi Batterioplader Lynoplader Batteriladdare Säkerhetsföreskrifter för laddaren 1. Laddaren får inte öppnas och/eller modifieras.

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Detaljer

PORTABEL DUSCH BÆRBAR DUSJ KANNETTAVA SUIHKU PORTABEL BRUSER

PORTABEL DUSCH BÆRBAR DUSJ KANNETTAVA SUIHKU PORTABEL BRUSER PORTABEL DUSCH BÆRBAR DUSJ KANNETTAVA SUIHKU PORTABEL BRUSER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader 37-735 Manual.indd 2010-07-19, 13.41.44 Art. 37-735 Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader 12 V, 4 A Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Batteriladdare 12 V, 4 A ALLMÄNT För

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138 Art. 24-137, 24-138 517 529 553 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-137 n ge ón o ne 24-138 овке ba Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Art. 45-788. Swingboard. 2012-12-03 Biltema Nordic Services AB

Art. 45-788. Swingboard. 2012-12-03 Biltema Nordic Services AB Swingboard 3+ 2012-12-03 Biltema Nordic Services AB Swingboard Denna swingboard är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder: 2009/48/EC, 2005/84/EC EN 71-1:2011,

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135 Art. 24-133, 24-134, 24-135 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor.

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor. DECKLIGHT KIT LED ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna produkt är avsedd för dekorationsbelysning utomhus. LED-lamporna är gjorda för infällt montage i terrassgolv, trappor, stenplattor m.m. Produkten får ej byggas

Detaljer

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude UNIVERSAL 15-36 kg E9 044007 ECE R44/04 2012 Biltema Nordic Services AB Bälteskudde VIktIgt Läs instruktionerna noga innan ni använder bälteskudden, följ dem

Detaljer

Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer

Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer 12/24 V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

LED-lysrørsarmatur T5

LED-lysrørsarmatur T5 LED-lysrörsarmatur T5 LED-lysrørarmatur T5 LED-loistelamppuvalaisin T5 LED-lysrørsarmatur T5 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT 87-3858 manual 150202.indd 2015-03-16, 10.09.05 Art. 87-3858 FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL 26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL INNHOLD Introduksjon 3 Før du tar sykkelen i bruk 4 Tekniske data 5 Rekkevidde 6 Kontrollpanel 7 Hvordan ta ut batteriet 8 Sikkerhet, bruk og lagring 9 Lading 10 Service og

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning WF60-A Varenr.408250 Arbeidsbenk WF60-A Norsk DELELISTE No FIGUR Skisse Beskrivelse (mm) Antall, stk

Detaljer

MC-GLASÖGON 89/686/EEC EN 1938:2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

MC-GLASÖGON 89/686/EEC EN 1938:2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION MC-GLASÖGON INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. TILLVERKARE 4. ANVÄNDNING 5. SÄKERHET 6. SKÖTSEL 7. AVFALLSHANTERING 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas

Detaljer

Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft

Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft 300 kg Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB Keyboard INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: Med reservation för att bilder och

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-780 Manual.indd 2012-08-16, 10.54.47 Art. 37-780 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 6 STATIONER/STASJONER/LATAUSPAIKKAA 12 V 2/6/12 A Original manual 2012-08-16 Biltema Nordic Services

Detaljer

KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER

KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer