ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN"

Transkript

1 ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Age Original manual Biltema Nordic Services AB

2 ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN MANUAL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD 6. MONTERING/INSTALLATION 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 8. HANDHAVANDE 9. SERVICE OCH UNDERHÅLL 10. MILJÖ 1. INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och säkerhetsrisker m.m. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksam på följande varningar: VARNING! Risk för allvarlig olycka. OBS! Risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. Spara manualen för framtida bruk. 2. TEKNISKA DATA Art nr: Batterityp: st bly/syrabatteri, 6 V 12 Ah Laddare: In: AC 220V/230 V Ut: 6 V DC/ 600 ma Elmotor: V Säkring: A Laddningstid: h Batterikapacitet: h vid konstant hastighet på slätt underlag Mått: x 560 x 710 mm (l x b x h) Material: Slagtålig PP och PE, stål Vikt: kg Hastighet: ,5 3,0 km/h Rekommenderad ålder: år 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna motorcykel är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande standard: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3:1994, EN 71-9: A1:2007, EN62115:2005+A2:2011 Denna motorcykel är en leksak, avsedd för barn mellan 3-7 år. All lek bör ske under en vuxens uppsikt. 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av produkten ska följande punkter beaktas. Kontrollera alltid att den tekniska specifikationen på elapparaten överensstämmer med förutsättningarna i vägguttaget. VARNING! Innehåller små och vassa delar. Ska monteras av en vuxen. Läs noga igenom manualen innan motorcykeln används. Spara manualen för framtida bruk. 4.1 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Använd godkänd småbarnshjälm. Barnet ska alltid ha skor på sig. Sitt på sadeln och inte på andra delar av motorcykeln, så ökar den personliga säkerheten och risken för skador på motorcykeln minskas. 5. ÖVERSIKTSBILD Biltema Nordic Services AB 2

3 6. MONTERING 1. Montera stödhjulen på baknavet, bild Sätt fast detaljerna till styrramen, bild 4. Skruva samman framdelen av motorcykeln genom styrramen, bild 5. Använd medföljande skruv och mutter. bild 4 bild 1 2. Montera samman framskärmen, bild 2. bild 5 bild 2 3. Sätt fast framhjulet på framgaffeln. Använd medföljande bult, brickor, distanser och muttrar, bild Montera styret med skruvar, brickor och muttrar, bild 6. bild 3 bild Biltema Nordic Services AB

4 6. Skruva fast framskärmen, bild 7. bild 7 7. Batteriet är placerat under sadeln, bild 8. Laddning av motorcykeln sker enkelt under bakskärmen. bild 8 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs manualen noga innan motorcykeln börjar användas. Motorcykeln får ej användas nära trafikerad gata eller väg, branta backar, vattensamlingar eller andra farliga platser. Motorcykeln är endast avsedd att användas på jämna, hårda och torra underlag. Kör inte på grusvägar, i sand eller på ojämn eller blöt mark. All lek bör ske under en vuxens uppsikt. Överbelasta inte motorcykeln. Endast 1 barn i taget får vara på motorcykeln. Maxvikt är 30 kg. Används endast batteri och laddare från leverantören. För att undvika att skada kretsar eller att framkalla fara ska motorcykeln endast torkas av med en torr trasa. Anslut batteriet med svart pol mot svart och röd pol mot röd. Montering och laddning får endast utföras av vuxen. Kontrollera att alla batteri- och strömkablar är ordentligt anslutna för att undvika kortslutning. Plastpåsar och liknande förpackningar kan vara farliga. För att undvika risken för kvävning, avlägsna plasten innan denna produkt används. Blanda inte olika typer av batterier eller gamla och nya batterier. Koppla loss den röda kontakten från batteriet när leksaken inte ska användas. 8. HANDHAVANDE 8.1 ANVÄNDNING Trampa på gaspedalen för att köra. Släpp på gaspedalen för att bromsa. Motorcykeln kan inte backa. 8.2 LADDNING AV BATTERIER Laddning av batterierna ska göras av en vuxen person. Ladda batterierna i minst 6 h innan motorcykeln används för första gången. Koppla loss den röda kontakten från batteriet. Anslutningen är placerad under bakskärmen på motorcykeln. Dra i kontakten, aldrig i sladden. Anslut kontakten till laddaren. Anslut laddaren till ett vägguttag i 6-8 timmar, vilket ger ett fulladdat batteri. Anslut kontakten (röd) till batteriets kontakt (röd) igen. Det är normalt att laddaren blir lite varm under laddning. Laddning får pågå i max 16 timmar. När motorcykeln börjar tappa fart måste batterierna laddas för att de inte ska ta skada. För att förlänga livslängden på batteriet, fulladda dem alltid efter varje gång motorcykeln har använts. Även om motorcykeln inte kommer att användas under en längre tid ska batteriet fulladdas minst varannan månad Biltema Nordic Services AB 4

5 9. SERVICE OCH UNDERHÅLL 9.1 UNDERHÅLL BLY/SYRABATTERI VARNING! Håll lättantändliga föremål borta medan batterierna laddas. Se till att batteripolerna är vända åt rätt håll. Batterierna får inte tas sönder, värmas upp eller kastas i eld. Se till att kabelfästena inte kortsluts. Blanda inte gamla och nya batterier. Kablar och anslutningar till laddaren måste kontrolleras regelbundet. Vid skadad utrustning ska fackman reparera snarast. Använd endast originalbatterier och -laddare. Vid byte av batterier, kontakta Biltema. 9.2 FÖRVARING Leksaken ska förvaras inomhus. Detta är ett eldrivet fordon. Elektriska komponenter ska aldrig utsättas för fukt. Kör aldrig motorcykeln utomhus i fuktigt väder. Se till att plastkomponenterna inte kommer i kontakt med värmekällor. När motorcykeln inte används, dra ut huvudkontakten mellan batteriet och motorn under bakskärmen. 10. MILJÖ El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/ EU och 2006/66/EC). VARNING! VIKTIGT! VARNING! Läs manualen noga innan motorcykeln börjar användas. Motorcykeln får EJ användas nära trafikerad gata eller väg, branta backar, vattensamlingar eller andra farliga platser. Barnet måste sitta ner på sadeln innan gaspedalen trycks ner. Barn under 3 år får inte använda detta fordon p g a skaderisk. Laddning av batterierna ska göras av en vuxen person. All körning måste övervakas av en vuxen person. Fordonet är avsett för max belastning 30 kg. Låt aldrig fler än 1 barn åka på fordonet. 9.3 FELSÖKNING Motorcykeln rör sig inte. Motorcykeln kör långsamt. Batteriet kan inte fulladdas. 1.Kontrollera säkringen, som är placerad i anslutning till batteriet. Byt ut den om den har gått sönder, 1 reservsäkring medföljer. 2. Kontrollera att alla batterioch strömkablar är ordentligt anslutna. Ladda batteriet i 6-8 timmar. Laddaren eller batteriet kan vara skadat. Om du med hjälp av ovanstående inte kan avhjälpa felet/problemet, kontakta ett Biltemavaruhus Biltema Nordic Services AB

6 ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN INNHOLD 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILDE 6. MONTERING 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 8. HÅNDTERING 9. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 10. MILJØ 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av produktet og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende advarsler: ADVARSEL! Risiko for alvorlig ulykke. All elektrisk og motorisert utstyr kan forårsake skade ved feil håndtering. OBS! Risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med produktet. 2. TEKNISKE DATA Art.nr.: Batteritype: stk. bly/syrebatteri, 6 V 12 Ah Lader: Inn: AC 220V/230 V Ut: 6 V DC/ 600 ma Elmotor: V Sikring: A Ladetid: h Batterikapasitet: h ved konstant hastighet på slett underlag Mål: x 560 x 710 mm (l x b x h) Materiale: Slagfast PP og PE, stål Vekt: kg Hastighet: ,5 3,0 km/h Anbefalt alder: år 3. BRUKSOMRÅDE Denne motorsykkelen er konstruert og produsert i samsvar med følgende standard: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Denne motorsykkelen er et leketøy, beregnet for barn mellom 3-7 år. All lek bør skje under tilsyn av en voksen. 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved bruk av produktet skal følgende punkter iakttas. Kontroller alltid at den tekniske spesifikasjonen på det elektriske produktet er i samsvar med forutsetningene i strømuttaket. ADVARSEL! Inneholder små og skarpe deler. Skal monteres av en voksen. Les nøye gjennom bruksanvisningen før motorsykkelen tas i bruk. Ta vare på den for å kunne slå opp i den senere. 4.1 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Bruk godkjent småbarnshjelm. Barnet skal alltid ha sko på seg. Sitt på setet og ikke på andre deler av motorsykkelen, så øker den personlige sikkerheten, og risikoen for skader på motorsykkelen reduseres. 5. OVERSIKTSBILDE Biltema Nordic Services AB 6

7 6. MONTERING 1. Monter støttehjulene på baknavet, bilde Fest delene til styrerammen, bilde 4. Skru sammen den fremre delen av motorsykkelen gjennom styrerammen, bilde 5. Bruk medfølgende skrue og mutter. bilde 4 bilde 1 2. Sett sammen forskjermen, bilde 2. bilde 5 bilde 2 5. Monter styret med skruer, skiver og muttere, bilde Fest forhjulet på forgaffelen. Bruk medfølgende bolter, skiver, avstandsstykker og muttere, bilde 3. bilde 6 bilde Biltema Nordic Services AB

8 6. Skru fast forskjermen, bilde 7. bilde 7 rød pol mot rød. Montering og lading skal kun utføres av en voksen. Kontroller at alle batteri- og strømkabler er ordentlig tilkoblet for å unngå kortslutning. Plastposer og lignende emballasje kan være farlige. For å unngå risikoen for kvelning, fjern plasten før dette produktet brukes. Bland ikke ulike typer batterier eller gamle og nye batterier. Koble den røde kontakten fra batteriet når leketøyet ikke skal brukes. 8. HÅNDTERING 7. Batteriet er plassert under setet, bilde 8. Lading av motorsykkelen skjer enkelt under bakskjermen. bilde 8 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les bruksanvisningen nøye før motorsykkelen tas i bruk. Motorsykkelen må ikke brukes nær trafikkert gate eller vei, bratte bakker, vannansamlinger eller andre farlige steder. Motorsykkelen er kun beregnet for bruk på jevne, harde og tørre underlag. Kjør ikke på grusveier, i sand eller på ujevn eller våt mark. All lek bør skje under tilsyn av en voksen. Overbelast ikke motorsykkelen. Kun 1 barn skal være på motorsykkelen om gangen. Maks. vekt er 30 kg. Bruk kun batteri og lader fra leverandør. For å unngå å skade kretser eller framkalle fare skal motorsykkelen kun tørkes av med en tørr klut. Koble batteriet med sort pol mot sort og 8.1 BRUK Tråkk på gasspedalen for å kjøre. Slipp gasspedalen for å bremse. Motorsykkelen kan ikke rygge. 8.2 LADE BATTERIER Lading av batteriene skal gjøres av en voksen person. Lad batteriene i minst 6 timer før motorsykkelen brukes for første gangen. Koble den røde kontakten fra batteriet. Tilkoblingen er plassert under bakskjermen på motorsykkelen. Dra i kontakten, aldri i ledningen. Koble kontakten til laderen. Koble laderen til en stikkontakt i 6-8 timer, noe som gir et fulladet batteri. Koble kontakten (rød) til batteriets kontakt (rød) igjen. Det er normalt at laderen blir litt varm under lading. Lading kan pågå i maks. 16 timer. Når motorsykkelen begynner å miste fart, må batteriene lades for at de ikke skal ta skade. For å forlenge batteriets levetid, lad dem alltid helt opp etter hver gang motorsykkelen har blir brukt. Selv om motorsykkelen ikke skal brukes på lang tid, skal batteriet fullades minst annenhver måned Biltema Nordic Services AB 8

9 9. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 9.1 VEDLIKEHOLD BLY/SYREBATTERI ADVARSEL! Hold lettantennelige gjenstander borte mens batteriene lades. Pass på at batteripolene er vendt riktig vei. Batteriene må ikke tas fra hverandre, varmes opp eller kastes i åpen ild. Pass på at kabelfestene ikke kortsluttes. Bland ikke gamle og nye batterier. Kabler og tilkoblinger til laderen må kontrolleres jevnlig. Dersom utstyr er skadet, skal en fagperson snarest reparere dette. Bruk kun originalbatterier og -lader. Ved skifte av batterier, kontakt Biltema. 9.2 OPPBEVARING Leketøyet skal oppbevares innendørs. Dette er et elektrisk drevet kjøretøy. Elektriske komponenter skal aldri utsettes for fukt. Kjør aldri motorsykkelen utendørs i fuktig vær. Pass på at plastkomponentene ikke kommer i kontakt med varmekilder. Når motorsykkelen ikke er i bruk, trekk ut hovedkontakten mellom batteri og motor under bakskjermen. 9.3 FEILSØKNING 10 MILJØ EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/ EU og 2006/66/EC). ADVARSEL! VIKTIG! ADVARSEL! Les bruksanvisningen nøye før motorsykkelen tas i bruk. Motorsykkelen må IKKE brukes nær trafikkert gate eller vei, bratte bakker, vannansamlinger eller andre farlige steder. Barnet må sitte på setet før gasspedalen trykkes ned. Barn under 3 år må ikke bruke dette kjøretøyet pga. skaderisiko. Lading av batteriene skal gjøres av en voksen person. All kjøring må skje under tilsyn av en voksen person. Kjøretøyet er beregnet for maks. belastning 30 kg. La aldri mer enn 1 barn kjøre kjøretøyet. Motorsykkelen beveger seg ikke. Motorsykkelen kjører sakte. Batteriet kan ikke fullades. 1. Kontroller sikringen, som er plassert i tilknytning til batteriet. Skift den om den har gått i stykker, 1 reservesikring medfølger. 2. Kontroller at alle batteri- og strømkabler er ordentlig tilkoblet. Lad batteriet i 6-8 timer. Lader eller batteri kan være skadet. Om du ved hjelp av ovenstående ikke kan avhjelpe feilen/problemet, kontakt et Biltemavarehus Biltema Nordic Services AB

10 SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. YLEISKUVA 6. KOKOAMINEN 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 8. KÄYTTÄMINEN 9. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 10. YMPÄRISTÖ 1. JOHDANTO Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja esimerkiksi sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin varoituksiin: VAROITUS! Vakavan onnettomuuden vaara. Kaikki sähkökäyttöiset moottorilla varustetut laitteet voivat vahingon, jos niitä käytetään väärin. HUOMIO! Vähäisen henkilö- tai laitevahingon vaara. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 2. TEKNISET TIEDOT Tuotenro: Pariston tyyppi:... Lyijy/happoakku, 6 V 12 Ah Laturi: Tulo: AC 220V/230 V Lähtö: 6 V DC/600 ma Sähkömoottori:... 6 V Sulake: A Latausaika: h Akun kapasiteetti:. 1 2 h muuttumattomalla nopeudella tasaisella alustalla Mitat: x 560 x 710 mm (p x l x k) Materiaali: Iskunkestävä PP ja PE, teräs Paino: kg Nopeus: ,5 3,0 km/h Ikäsuositus: vuotta Biltema Nordic Services AB KÄYTTÖKOHTEET Tämä moottoripyörä on suunniteltu ja valmistettu noudattaen seuraavia standardeja: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Tämä moottoripyörä on tarkoitettu leluksi 3 7-vuotiaille. Aikuisen on aina valvottava leikkimistä. 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Seuraavat seikat on otettava huomioon, kun tuotetta käytetään. Tarkista aina, että virransyöttö vastaa sähkölaitteen vaatimuksia. VAROITUS! Sisältää pieniä teräviä osia. Aikuisen on koottava tuote. Lue käyttöohje huolellisesti ennen moottoripyörän käyttämistä. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten 4.1 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje aina ennen käyttämistä. On käytettävä hyväksyttyä pienten lasten kypärää. Lapsen tulee käyttää kenkiä. Kuljettajan tulee istua istuimella, ei moottoripyörän muiden osien päällä. Tällöin henkilöturvallisuus paranee ja moottoripyörän vaurioitumisen vaara vähenee. 5. YLEISKUVA

11 6. KOKOAMINEN 1. Kiinnitä tukipyörät takakeskiöön (kuva 1). 4. Kiinnitä ohjaustangon osat (kuva 4). Kiinnitä moottoripyörän etuosa ohjaustangon läpi (kuva 5). Käytä mukana toimitettuja ruuveja ja muttereita. kuva 4 kuva 1 2. Kokoa etulokasuoja (kuva 2). kuva 5 kuva 2 5. Asenna ohjaustanko ruuvien, aluslevyjen ja mutterien avulla (kuva 6). 3. Kiinnitä etupyörä etuhaarukkaan. Käytä mukana toimitettuja pultteja, aluslevyjä ja muttereita (kuva 3). kuva 6 kuva Biltema Nordic Services AB

12 6. Kiinnitä etulokasuoja (kuva 7). kuva 7 punainen liitin plusnapaan. Vain aikuinen saa asettaa akun paikalleen ja ladata sen. Tarkista oikosulun välttämiseksi, että akkuja virtajohdot on yhdistetty kunnolla. Muovipussit ja muut pakkaukset voivat aiheuttaa vaaran. Poista muovit ennen käyttämistä, jotta tukehtumisvaara vältetään. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja tai erityyppisiä paristoja. Irrota punainen liitin akusta, kun lelua ei käytetä. 8. KÄYTTÄMINEN 7. Akku sijaitsee satulan alla (kuva 8). Moottoripyörän latausliitäntä on takalokasuojan alla. kuva 8 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET Lue käyttöohje perusteellisesti ennen moottoripyörän käyttämistä. Moottoripyörää ei saa käyttää liikennöityjen katujen tai teiden lähellä, jyrkissä mäissä, lätäköissä ei muissa vaarallisissa paikoissa. Moottoripyörällä saa ajaa vain tasaisella, kovalla ja kuivalla alustalla. Sillä ei saa ajaa soratiellä tai hiekalla eikä epätasaisella tai märällä alustalla. Aikuisen on aina valvottava leikkimistä. Älä ylikuormita moottoripyörää. Vain yksi lapsi kerrallaan saa olla moottoripyörän päällä. Enimmäispaino on 30 kg. Käytä vain valmistajan toimittamaa akkua ja laturia. Sähköisten piirien vaurioitumisen ja vaaran aiheutumisen välttämiseksi moottoripyörän saa pyyhkiä vain kuivalla kankaalla. Yhdistä musta liitin akun miinusnapaan ja 8.1 KÄYTTÄMINEN Painamalla kaasupoljinta ajetaan. Vapauttamalla kaasupoljin jarrutetaan. Moottoripyörällä ei voi peruuttaa. 8.2 AKKUJEN LATAAMINEN Vain aikuinen saa ladata akut. Lataa akkuja vähintään 6 tuntia ennen moottoripyörän käyttämistä ensimmäistä kertaa. Irrota punainen liitin akusta. Liitäntä sijaitsee moottoripyörän takalokasuojan alla. Vedä liittimestä, älä johdosta. Yhdistä liitin laturiin. Anna laturin olla yhdistettynä sähköpistorasiaan noin 6 8 tuntia, jotta akku ladataan täyteen. Yhdistä punainen liitäntä akun punaiseen napaan. Laturi voi kuumentua lataamisen aikana. Se on täysin normaalia. Pisin sallittu latausaika on 16 tuntia. Kun moottoripyörän vauhti hidastuu, akut on ladattava, jotta ne eivät vaurioidu. Voit pidentää akun käyttöikää lataamalla ne täyteen jokaisen käyttökerran jälkeen. Jos moottoripyörä on pitkään käyttämättä, akku on ladattava vähintään joka toinen kuukausi Biltema Nordic Services AB 12

13 9. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 9.1 KUNNOSSAPITO LYIJY/HAPPOAKKUA KOSKEVA VAROITUS! Pidä helposti syttyvät esineet loitolla, kun akkuja ladataan. Tarkista, että akkujen navat ovat oikein päin. Akkuja ei saa purkaa, kuumentaa eikä heittää tuleen. Varmista, ettei kaapeleita oikosuljeta. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja. Laturin kaapelit ja liitännät on tarkistettava säännöllisesti. Vaurioitunut laite on toimitettava mahdollisimman pian huoltokorjaamoon. Käytä vain alkuperäisiä akkuja ja latureita. Jos akut on vaihdettava, ota yhteys Biltemaan. 9.2 SÄILYTTÄMINEN Lelua on säilytettävä sisätiloissa. Tämä ajoneuvo toimii sähköllä. Sähköisiä osia ei saa altistaa kosteudelle. Moottoripyörällä ei saa ajaa ulkona kostealla säällä. Varmista, että muoviosat eivät pääse kosketuksiin lämpölähteiden kanssa. Kun moottoripyörää ei käytetä, irrota akun ja moottorin välinen pääliitin takalokasuojan alta. 10. YMPÄRISTÖ Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/ EU ja 2006/66/EC mukaisesti). VAROITUS! TÄRKEÄÄ! VAROITUS! Lue käyttöohje perusteellisesti ennen moottoripyörän käyttämistä. Moottoripyörää EI saa käyttää liikennöityjen katujen tai teiden lähellä, jyrkissä mäissä, lätäköissä ei muissa vaarallisissa paikoissa. Lapsen on istuttava satulassa ennen kaasupolkimen painamista. Alle 4-vuotiaat eivät saa käyttää tätä ajoneuvoa loukkaantumisvaaran vuoksi. Vain aikuinen saa ladata akut. Aikuisen on valvottava ajamista. Ajoneuvon enimmäiskuormitus on 30 kg. Ajoneuvolla saa ajaa vain yksi lapsi kerrallaan. 9.3 VIANETSINTÄ Moottoripyörä ei liiku. Moottoripyörä kulkee hitaasti. Akkua ei voi ladata täyteen. 1.Tarkista akun yhteydessä sijaitseva sulake. Jos sulake on palanut, vaihda se. Mukana on toimitettu varasulake. 2.Tarkista, että akku- ja virtajohdot on yhdistetty kunnolla. Lataa akkua 6-8 tuntia. Laturi tai akku voi olla vaurioitunut. Jos ongelmaa ei voida ratkaista näitä ohjeita noudattamalla, ota yhteys lähimpään Biltematavarataloon Biltema Nordic Services AB

14 ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILLEDE 6. MONTERING 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 8. ANVENDELSE 9. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 10. MILJØ 1. INTRODUKTION Denne manual indeholder vigtige oplysninger om produktets brug og sikkerhedsrisici m.m. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på følgende advarsler: ADVARSEL! Risiko for alvorlige ulykker. Alt elektrisk og motoriseret udstyr kan forårsage skader ved forkert brug. OBS! Risiko for mindre person- eller maskinskade. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med produktet. 2. TEKNISKE DATA Art. Nr.: Batteritype: stk. bly-/syrebatteri, 6 V 12 Ah Oplader: Ind: AC 220 V/230 V Ud: 6 V DC/600 ma Elmotor: V Sikring: A Ladetid: t Batterikapacitet: 1 2 t ved konstant hastighed på jævnt underlag Mål: x 560 x 710 mm (l x b x h) Materiale: Slagfast PP og PE, stål Vægt: kg Hastighed: ,5 3,0 km/t Anbefalet alder: 3 7 år 3. ANVENDELSESOMRÅDE Denne motorcykel er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder: EN 71-1:2011, EN 71-2:2011, EN 71-3: A1:2000/AC: 2002, EN62115:2005 Denne motorcykel er legetøj beregnet til børn 3-7 år. Al leg bør ske under opsyn af voksne. 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved anvendelse af produktet skal følgende punkter overholdes. Kontroller altid, at den tekniske specifikation på elapparatet er i overensstemmelse med forudsætningerne i stikkontakten. ADVARSEL! Indeholder små og skarpe dele. Skal monteres af en voksen. Læs manualen grundigt igennem, inden motorcyklen anvendes. Gem manualen til fremtidigt brug. 4.1 Personlig sikkerhed Læs altid manualen inden brug. Brug godkendt børnehjelm. Barnet skal altid have sko på. Sid ikke andre steder på motorcyklen end på sædet, så øges den personlige sikkerhed, og risikoen for skader på motorcyklen mindskes. 5. OVERSIGTSBILLEDE Biltema Nordic Services AB 14

15 6. MONTERING 1. Monter støttehjulene på bagnavet, billede Fastgør delene til styrrammen, billede 4. Skru forreste del af motorcyklen sammen gennem styrrammen, billede 5. Brug medfølgende skrue og møtrik. billede 4 billede 1 2. Monter forskærmen sammen, billede 2. billede 5 bild 2 5. Monter styret med skruer, skiver og møtrikker, billede Sæt forhjulet på forgaflen. Brug medfølgende bolt, skiver, afstandsstykker og møtrikker, billede 3. billede 6 billede Biltema Nordic Services AB

16 6. Skru forskærmen fast, billede 7. billede 7 7. Batteriet er placeret under sadlen, billede 8. Opladning af motorcyklen foretages nemt under bagskærmen. billede 8 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs manualen omhyggeligt, inden motorcyklen tages i brug. Motorcyklen må ikke bruges i nærheden af en trafikeret gade eller vej, stejle bakker, vandansamlinger eller andre farlige steder. Motorcyklen er kun beregnet til anvendelse på et jævnt, hårdt og tørt underlag. Kør ikke på grusveje, i sand eller på ujævn eller våd jord. Al leg bør ske under opsyn af voksne. Overbelast ikke motorcyklen. Kun 1 barn må køre på motorcyklen ad gangen. Maks. vægt er 30 kg. Brug kun batteri og oplader fra leverandøren. For at undgå skader på kredsløb og give anledning til fare skal motorcyklen kun aftørres med en tør klud Biltema Nordic Services AB 16 Tilslut batteriet med sort pol mod sort og rød pol mod rødt. Montering og opladning må kun udføres af en voksen! Kontroller, at alle batteri- og strømkabler er sluttet ordentligt til for at undgå kortslutning. Plastposer og lignende emballage kan være farlige. For at undgå risiko for kvælning bør plastet fjernes, inden produktet anvendes. Bland ikke gamle og nye batterier eller forskellige typer batterier. Fjern den røde kontakt fra batteriet, når legetøjet ikke er i brug. 8. ANVENDELSE 8.1 ANVENDELSE Træd på gaspedalen for at køre. Slip gaspedalen for at bremse. Motorcyklen kan ikke bakke. 8.2 OPLADNING AF BATTERIER Opladning af batterierne må kun foretages af en voksen. Lad batterierne op i mindst 6 t., inden motorcyklen anvendes første gang. Fjern den røde kontakt fra batteriet. Tilslutningen er placeret under bagskærmen på motorcyklen. Træk i stikket, aldrig i ledningen. Tilslut kontakten til opladeren. Tilslut opladeren til en stikkontakt i 6-8 timer for at få et helt opladet batteri. Tilslut kontakten (rød) til batteriets kontakt (rød) igen. Det er normalt, at opladeren bliver lidt varm under opladningen. Opladning må foregå i maks. 16 timer. Når motorcyklen begynder at tabe fart, skal batterierne oplades, så de ikke beskadiges. For at forlænge batteriernes levetid skal de altid oplades fuldt, hver gang motorcyklen har været i brug. Selvom motorcyklen ikke har været i brug i en længere periode, skal batterierne fuldt oplades mindst hver anden måned.

17 9. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 9.1 VEDLIGEHOLDELSE BLY-/SYREBATTERI ADVARSEL! Hold letantændelige genstande væk, medens batterierne oplades. Sørg for, at batteripolerne vender rigtigt. Batterierne må ikke skilles ad, opvarmes eller smides på ilden. Sørg for, at ledningssamlingerne ikke kortsluttes. Bland ikke nye og gamle batterier. Ledninger og tilslutninger til opladeren skal kontrolleres regelmæssigt. Hvis udstyret beskadiges, skal det hurtigst muligt repareres af en fagmand. Brug kun originale batterier og oplader. Ved udskiftning af batterier kontaktes Biltema. 9.2 OPBEVARING Legetøjet skal opbevares indendørs. Dette er et eldrevet køretøj. Elektriske komponenter må aldrig udsættes for fugt. Kør aldrig udendørs med motorcyklen i fugtigt vejr. Sørg for, at plastkomponenterne ikke kommer i kontakt med varmekilder. Træk hovedkontakten mellem batteri og motor under bagskærmen ud, når motorcyklen ikke er i brug. 10. MILJØ El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). ADVARSEL! VIGTIGT! ADVARSEL! Læs manualen omhyggeligt, inden motorcyklen tages i brug. Motorcyklen må IKKE bruges i nærheden af en trafikeret gade eller vej, stejle bakker, vandansamlinger eller andre farlige steder. Barnet skal sidde ned på sædet, inden der trykkes på gaspedalen. Dette køretøj må ikke benyttes af børn under 4 år pga. skadesrisikoen. Opladning af batterierne må kun foretages af en voksen. Al kørsel skal overvåges af en voksen. Køretøjet er beregnet til en maks. belastning på 30 kg. Lad aldrig mere end 1 børn køre i køretøjet. 9.3 FEJLFINDING Motorcyklen bevæger sig ikke. Motorcyklen kører langsomt. Batteriet kan ikke oplades helt. 1. Kontroller sikringen, som er placeret i forbindelse med batteriet. Udskift sikringen, hvis den er sprunget. Der medfølger 1 reservesikring. 2. Kontroller, at alle batteriog strømkabler er sluttet ordentligt til. Oplad batteriet i 6-8 timer. Batteriet eller opladeren kan være beskadiget. Hvis fejlen/problemet ikke kan løses ved hjælp af ovenstående, skal du kontakte et Biltemavarehus Biltema Nordic Services AB

18 Biltema Nordic Services AB Art

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK

KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA TRÅDLÖS IP-KAMERA inomhus TRÅDLØST IP-KAMERA innendørs LANGATON IP-KAMERA sisätiloihin TRÅDLØST IP-KAMERA indendørs Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art.

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art. 14-527_manual_150109.indd 2015-01-9, 12.58.35 Art. 14-527 TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL MAGNETIC BIKE KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL EN 957-1 EN 957-6 Klass HC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO BILSTEREO med inbyggda högtalare BILSTEREO med innebygde høyttalere AUTOSTEREO sisäänrakennetuilla kaiuttimilla BILRADIO med indbyggede højttalere USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26,

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle 14-795 manual.indd 2013-01-21, 08.29.28 Art. 14-795 Gunga Avsedd för hemmabruk i privat trädgård Huske Beregnet for hjemmebruk i privat hage Keinu Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle Gynge Beregnet

Detaljer

BATTERITESTARE BATTERITESTER AKKUTESTERI BATTERITESTER

BATTERITESTARE BATTERITESTER AKKUTESTERI BATTERITESTER BATTERITESTARE BATTERITESTER AKKUTESTERI BATTERITESTER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller

Detaljer

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07 Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM UPPFARTSLARM Trådlöst larm med rörelsevakt OVERVÅKINGSALARM Trådløs alarm med bevegelsesvakt PIHATIEHÄLYTIN Langaton liiketunnistimella varustettu hälytin OPKØRSELSALARM Trådløs alarm med bevægelsesdetektor

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine Polermaskin med dubbla polerdiskar Polermaskin med doble polerskiver Kiillotuskone jossa kaksi kiillotuslaikkaa Polermaskine med dobbelte polerskiver 350 W SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ELMASKINER LÄS

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons 2 SE Saxlyft 3 ton Manual för installation, användning och underhåll 4. Bruksanvisning 4.1 Försiktighetsåtgärder 4.2 Beskrivning av manöverenhet

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer