TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING"

Transkript

1 TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel delegerte vedtak referater SAKSLISTE 7/08 08/221 SØKNAD OM Å FÅ REISE UT AV LANDET PÅ SKOLETUR 8/08 08/225 TYSFJORD KOMMUNES KULTURPRIS OG UNGDOMMENS KULTURSTIPEND 9/08 07/204 SERVICEERKLÆRING - TRYGGHETSALARM 10/08 06/2118 SØKNAD OM FRADELING 11/08 06/2173 AMBULANSESTASJON I KJØPSVIK UTARBEIDELSE AV FORPROSJEKT 12/08 07/71 VANNFORSYNING TIL BRØDRENE HVEDING AS Kjøpsvik, Ann-Aashild Hansen leder Adresse: Tlf: Org.nr.: Postboks Kjøpsvik Fax: Bankgiro:

2 Sak 7/08 SØKNAD OM Å FÅ REISE UT AV LANDET PÅ SKOLETUR Saksbehandler: Anne-Karin Skogvold Arkiv: B57 Arkivsaksnr.: 08/221 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/08 Driftsutvalget Rådmannens innstilling: 1. Driftsutvalget godkjenner at 10. klasse ved Kjøpsvik skole reiser til Danmark på skoletur i perioden 26. mai til 2. juni Det er en forutsetning for godkjenningen at gjeldende reglement for klasseturer/skoleturer i for skolene i Tysfjord for øvrig følges. Saksutredning: 10. klasse ved Kjøpsvik skole søker i brev av 10. mars 2008 om tillatelse til å reise ut av landet på skoletur. Turen er planlagt å gå til Danmark, København, i tiden 26. mai til 2. juni Program for turen vil bli sendt til rektor. Driftsutvalget vedtok i forrige møte 31. januar nye vedtekter for klasseturer/skoleturer som skal gjelde fra neste skoleår. Denne søknaden må godkjennes av driftsutvalget, da den gjelder for inneværende år. Vedlegg: Søknad om å få reise ut av landet på skoletur. Robert Pettersen rådmann Anne Karin L. Skogvold saksbehandler Side 2 av 14

3 Sak 8/08 TYSFJORD KOMMUNES KULTURPRIS OG UNGDOMMENS KULTURSTIPEND Saksbehandler: Rannveig K. Essarti Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 08/225 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/08 Driftsutvalget Rådmannens innstilling: Tysfjord kommunes kulturpris og Ungdommens kulturstipend deles ut hvert andre år. Førstkommende tildeling blir høsten Deretter vil begge prisene bli utdelt årstall som slutter med partall. Saksdokumenter: - Retningslinjer for tildeling av Ungdommens kulturstipend, vedtatt av Komité for oppvekst og kultur Retningslinjer for kulturpris, Kommunestyret sak 0033/02 Saksutredning: Tradisjonen med tildeling av Tysfjord kommunes kulturpris ble tatt opp i 2002 etter flere års pause. I 2003 ble Ungdommens kulturstipend utdelt for første gang. Begge prisene har siden vært utdelt årlig. Det har i løpet av de årene som har gått siden dette vært forholdsvis få forslag på kandidater til kulturpris- og stipendmottakere. Da kulturprisen ble utlyst i 2007 kom det ikke inn noen forslag på kandidater til kulturprisen innen tidsfristen og bare ett forslag på stipendvinner. Det ble på bakgrunn av dette vedtatt av kommunens driftsutvalg at kulturprisen ikke skulle deles ut dette året. Kulturstipendet ble tildelt Sofie Braseth fra Kjøpsvik. I retningslinjene for Ungdommens kulturstipend står det at stipendet skal lyses ut årlig, mens det i kulturprisens retningslinjer ikke står hvor ofte prisen skal utlyses. Når det gjelder sistnevnte står det derimot at prisens størrelse skal angis i kommunens budsjett. Det har i alle de kommunale budsjettene siden 2002 har vært avsatt penger til kulturprisen og denne har derfor blitt tildelt årlig. En reduksjon i hyppigheten av tildelingen av kulturprisen og kulturstipendet kan være med på å øke interessen rundt disse hedersbevisene de årene de blir delt ut. Det er derfor rimelig å anta at det vil komme inn flere forslag på kandidater, samt at kriteriene for å motta kulturprisen og kulturstipendet vil bli høyere. Det kan være formålstjenelig å dele ut prisene samtidig av flere årsaker. For det første kan dette skape større fokus og interesse rundt utlysning og tildeling. En samordning vil også være økonomisk besparende i forhold til annonsering, samt at det vil bli mer effektivt i forhold til saksbehandlingen av utmerkelsene. Vurdering: Side 3 av 14

4 Sak 8/08 På bakgrunn av det som kommer frem i saksutredningen anbefaler rådmannen at Tysfjord kommunes kulturpris og Ungdommens kulturpris deles ut hvert andre år. Prisene bør deles ut samtidig på grunn av fordelene dette medfører. Vedlegg: - Retningslinjer for tildeling av Ungdommens kulturstipend, vedtatt av Komité for oppvekst og kultur Retningslinjer for kulturpris, Kommunestyret sak 0033/02 Robert Pettersen rådmann Rannveig K. Essarti kulturleder Side 4 av 14

5 Sak 9/08 SERVICEERKLÆRING - TRYGGHETSALARM Saksbehandler: Lill Tove Hansen Arkiv: F25 Arkivsaksnr.: 07/204 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/08 Driftsutvalget Rådmannens innstilling: Serviceerklæring trygghetsalarm godkjennes. Saksutredning: I forbindelse med kvalitetssikring av pleie- og omsorgstjenesten i Tysfjord kommune har vi utarbeidet et forslag til serviceerklæring for trygghetsalarmer. Forslaget vedlegges og det anbefales at serviceerklæringen godkjennes. Vedlegg: Serviceerklæring trygghetsalarm Helse- og sosialstyresak 63/90 og 46/91 Kommunestyresak 97/0001 Robert Pettersen rådmann Lill Tove Hansen helse- og omsorgssjef Side 5 av 14

6 Sak 10/08 SØKNAD OM FRADELING Saksbehandler: Pål Strøm Jensen Arkiv: GN/BN Gnr 63/3 Arkivsaksnr.: 06/2118 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/08 Driftsutvalget Rådmannens innstilling: 2da overføres fra 63/3 til 63/54 slik det er søkt om. Forbehold: Denne fradelingen gir ikke fritak for reguleringsarbeid eller planarbeid. Skal det i fremtiden søkes om noe som krever behandling etter pbl, vil Kystsoneplanen være bestemmende. Saksutredning: Herleif Rørvik søker om fradeling av tomt med G/Br nr 63/3. Fradelt område er på 2da. Det fradelte arealet er søkt overført til Torgeir Ness med G/Br nr 63/54. Denne saken er tidligere behandlet i Komite For Drift den og ble avslått. Klagebehandlingen har gått i henhold til regel-/lov verk og havnet til slutt hos Fylkesmannen. Fylkesmannens vurdering er at kommunen har gjort feil i saksbehandlingen (opplysning og vegledningsplikt) og at prinsippet om likebehandling er brutt. Fylkesmannen har derfor opphevet kommunens vedtak i saken fra Vurdering: (saksbehandler tillater seg å bruke korte oppsummering av tidligere brev og saksbehandlinger) Pkt 1: I tidligere saksutredning er det utrykt bekymring for antall hytter i området og det henvises til manglende reguleringsplan eventuelt bebyggelsesplan for området. Søker hevder at fradelt område ikke skal brukes til noe som krever kommunal saksbehandling i hht pbl. Fylkesmannen bemerker: Det er strid mellom kommunedelsplan og kystsoneplan. Kystsoneplanen er av nyeste dato er og er således gjeldende. Kommunen har ikke gjort søker oppmerksom på at han kan søke om dispensasjon fra plankravet i pbl 7. Dette er feil i saksbehandling. Pkt 2: Kommunen synes 2da er et stort område og ser ikke hensikten med fradeling av et så stort område jf pbl 7. Fylkesmannen bemerker: I hht Ot.prp. nr 56 s101 skal det være særlige grunner for å gi dispensasjon fra et plankrav. (pbl 7) I dette området har kommunen gjort fradelinger tidligere. Det teller som særlig grunn. Kommunen har derfor brutt prinsipp om likebehandling. Ny behandling: Søker har søkt om dispensasjon fra plankravet i hht pbl 7. Samt at han vil ha behandlet sin søknad på nytt. Ser vi på tidligere saksbehandling, vedtak samt kommentarer fra Fylkesmannen vil det være vanskelig å opprettholde tidligere standpkt. I vurdering sammen med plansjef er ikke denne søknaden i strid med kystsoneplanen. Dispensasjonssøknaden vil dermed ikke bli behandlet. En fradeling, uansett størrelse, er ikke i Side 6 av 14

7 Sak 10/08 strid med Kystsoneplanen. Det er bruken av området som reguleres i planverket, ikke eierskapet til landområdet. Vedlegg: Tidligere saksbehandling Brev fra Fylkesmannen av Robert Pettersen rådmann Pål Strøm Jensen Teknisk Sjef Side 7 av 14

8 Sak 11/08 AMBULANSESTASJON I KJØPSVIK UTARBEIDELSE AV FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor Svein Skogstad Arkiv: NAVN Hålogaland Helseforetak Arkivsaksnr.: 06/2173 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/08 Driftsutvalget /08 Driftsutvalget Rådmannens innstilling: Driftsutvalget er innforstått med den økonomiske rammen for prosjektet som er innarbeidet i budsjett 2008 og økonomiplan Utvalget godkjenner den organisatoriske og faglige gjennomføring av prosjektet slik det framgår av prosjektbeskrivelsen nedenfor, og innenfor den økonomiske rammen som er gitt av kommunestyret, Prosjektet skal i utgangspunktet gjennomføres som totalentreprise. Utvalg: Driftsutvalget Møtedato: Sak: PS 3/08 Resultat: Behandling i utvalget: Saken trukket. Jfr melding fra UNN. Vedtak: Saksutredning: Som et grunnlag for oppfølging av intensjonsavtale mellom Tysfjord kommune og Hålogaland Helseforetak, nå UNN om etablering av ambulansestasjon i Kjøpsvik, inngått , er det utarbeidet en prosjektbeskrivelse med forslag til gjennomføring av prosjektet. I prosjektbeskrivelsen er det foretatt en kostnadskalkyle. Prosjektkostnadene er innarbeidet i budsjettforslaget for 2008 og økonomiplanen for som er vedtatt av formannskapet og lagt fram for endelig behandling i kommunestyret. Under forutsetning av at prosjektet blir vedtatt implisitt i budsjettet og økonomiplanen, vil kommunestyret ha gitt klarsignal for det videre arbeidet med prosjektet. Kommunens faste byggekomité utvidet med to medlemmer utpekt av fagetaten skal, i følge gjeldende retningslinjer og mandat, ha ansvaret for gjennomføring av prosjektet. I dette tilfelle vil det være starte opp arbeidet med et forprosjekt som skal avklare nødvendige detaljer når det gjelder organisering, bygningsmessige krav og framdrift. Side 8 av 14

9 Sak 11/08 Forprosjektet vil ende opp med en kravspesifikasjon/anbudsbeskrivelse og et revidert kostnadskoverslag som vil være grunnlag for anbudsinnhenting og gjennomføring (hovedprosjekt). I henhold til vedtatt delegasjonsreglement er Driftsutvalget delegert myndighet (kommunehelsetjenesteloven) til å godkjenne den overordnede faglige og organisatoriske rammen for prosjektet som grunnlag for byggekomiteens arbeid. Dette så langt gjennomføringen er i tråd med intensjonsavtalen og den økonomiske rammen. Dersom revidert kostnadskalkyle medfører at den økonomiske rammen som er gitt av kommunestyret overskrides, må saken legges fra for kommunestyret til behandling/godkjenning. Det vises for øvrig til etterfølgende FORSLAG TIL GJENNOMFØRING - PROSJEKTBESKRIVELSE Bakgrunn: Tysfjord kommune og Hålogaland Helseforetak (nå UNN), som leietaker, inngikk en intensjonsavtale om oppføring av bygg for bruk som stasjon for kommunens ambulansetjeneste. Bygget skal oppføres på kommunal eiendom, gnr. 23 bnr. 106 i Tysfjord kommune tilknyttet (tilbygg til) helsesenteret. Tysfjord kommune vil stå som tiltakshaver, eier og bygningsansvarlig, mens UNN vil stå som leietaker. Det forutsettes har at kommunens samlede utgifter for oppføring og drift av bygget dekkes gjennom leieavtalen, jfr. vedlagt intensjonsavtale. Organisering av prosjektet: På bakgrunn av de supplerende opplysninger som er innhentet tilknyttet intensjonsavtalen med UNN, foreslås følgende organisering av prosjektet: Kommunens faste byggekomité styrket med to fagpersoner tillegges myndighet for gjennomføring av prosjektet med det mandat som framgår av gjeldende reglement for prosjektstyring i kommunen. Begge kjønn skal være representert. En representant for ambulansetjenesten i Tysfjord og en fagperson fra etaten Helse og omsorg bør ivareta komiteens fagkompetanse. Rådmannen, som kommunens prosjektansvarlig, bør eventuelt utpeke en person i organisasjonen som ivaretar denne rollen. Komiteen må, i samråd med rådmannen/prosjektansvarlig avklare behovet for innleie av egen prosjektleder. Prosjektlederen skal ha ansvaret for det daglige oppfølging av prosjektet og være kommunens kontaktperson overfor rådgivere (arkitekt/konsulenter) og entreprenører gjennom hele prosjektgjennomføringen. Prosjektlederen vil være sekretær for byggekomiteen. Prosjektlederen kan også ivareta rollen som byggeleder under byggeperioden, eventuelt at det innleies egen byggeleder (kapasitetsavhengig). Slik avgjørelsesmyndighet er lagt til byggekomiteen. Side 9 av 14

10 Sak 11/08 Kommunestyre t Rådmannen/ prosjektleder Byggekomiteen Forprosjekt Arkitekt/rådgivere/konsulenter Prosjektleder, byggeleder Hovedprosjekt (Total) Entreprenør Gjennom forprosjektet skal detaljer i byggeprosjektet avklares for det enkelte fagområde (bygg, El, VVS) som basis for den endelige kravspesifikasjon/anbudsbeskrivelsen. Anbudsbeskrivelsen skal danne grunnlag for anbudskonkurransen og anskaffelsen/ kontrakteringen. Anbudsprosessen må skje i samsvar med reglene for offentlig anskaffelse samt byggherreforskriften. Romprogram: Som en følge av at UNN har stilt klare krav til ambulansestasjonen, herunder rom- og arealbehov, vil det ikke være behov for organisering av et egen planutvalg for å avklare det faglige innholdet. I prosjekteringsfasen bør det opprettes en nær kontakt med UNN, primært ved Roger Hansen. Det er angitt/beregnet følgende rombehov: Rom 1 etasje Antall Min. mål (l x b) m Areal m2 Sum areal m2 Ambulansest. Ballangen Stue/kjøkken/møte ,7 Soverom ,2 (3 rom) Hvile-/treningsrom ,7 (trening) Kontor stasjonsleder ,3 El ,8 Lager ,8 Bøttekott ,8 WC ,9 Gang/korridor ,5 Heis/trapperom ,5 Sum 1. etasje ,3 Rom underetasje Garasje ambulanse 1 9 x , 5 Vaskerom ,2 Side 10 av 14

11 Sak 11/08 WC-dusj, gard. 4 4, ,2 Lager ,6 (2 rom) Teknisk rom ,9 Heis/trapperom ,5 Annet biareal (sluser, gang mm) Sum BRA ,4 Antydet romstørrelse er veiledende. Tomtestørrelse og sammenkopling med helsesenteret vil også være avgjørende for bygget. Det må være parkeringsplass for de ansattes biler ved stasjonen. Kostnadskalkyle - prosjektkostnad: På basis av de erfaringstall som framgår av kostnadstabeller er det beregnet en huskostnad for denne type bygg på kr pr. m2. Dette gir følgende Total prosjektkostnad kr x 1, 597 x 240 = kr (avrundet) Som et grunnlag for fastsetting av den endelige husleien, må de totale driftskostnadene beregnes som sum kapital- og driftskostnader for bygget. Vaktmestertjeneste og renhold inngår i leieavtalen, jfr. intensjonsavtalen. Framdrift: Prosjekteringstid Kontrahering Byggetid Tid prosjektgjennomføring ca. 8 mnd ca. 1 mnd ca. 9 mnd ca. 1 ½ år Det må snarest mulig tas prinsipiell beslutning om gjennomføring av prosjektet (inkl. i kst budsjettvedtak), organisering og antakelse av arkitekt og prosjektleder. (Arkitekten kan eventuelt ivareta oppgaven med koordinering av rådgivertjenestene). Under forutsetning av at prosjektarbeidet starter opp i januar 2008, antas at bygget kan ferdigstilles for innflytting i juli Arkitekt: I og med at det ved bygging av helsesenteret ble tatt hensyn til et eventuelt tilbygg (da tenkt fysioterapeut), ble El og ventilasjon dimensjonert for en utvidelse. Om dette er tilstrekkelig for ambulansestasjonen må avklares i prosjekteringsfasen. Arkitekten for helsesenteret (og omsorgsboligene) var Arkitektene VIS-À-VIS AS Nordre g 18, 7011 Trondheim ved Wibeke Knutsen. Arkitekten har dermed kunnskaper og prosjekteringsmateriell som vil komme til nytte ved prosjektering av ambulansestasjonen. Det vil derfor være naturlig å avklare arkitektens interesse for å bistå i dette prosjektet, samt innvirkning i forhold til anbudskonkurranse og offentlig anskaffelse. Søknader: Prosjektgjennomføringen er avhengig av følgende søknader og godkjennelser: Fylkesmannen godkjenning av låneopptak Side 11 av 14

12 Sak 11/08 Kommunalbanken lånetilsagn Sparebanken Narvik byggelån Bygningsmyndigheten byggetillatelse (evt. 2 trinn rammetillatelse og igangsettingstillatelse) Ansvarlig søker kan være egen/innleid prosjektleder Arbeidstilsynet godkjenning av arbeidsplasser og forhåndsmelding om HMS-system i byggeperioden (byggherreforskriften) Vedlegg: Intensjonsavtale undertegnet av partene Robert Pettersen rådmann Tor Svein Skogstad plansjef Side 12 av 14

13 Sak 12/08 VANNFORSYNING TIL BRØDRENE HVEDING AS Saksbehandler: Pål Strøm Jensen Arkiv: M16 Arkivsaksnr.: 07/71 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/07 Driftsutvalget /07 Kommunestyret /08 Driftsutvalget Rådmannens innstilling: Det er ikke en kommunal oppgave å tilrettelegge for prosessvann. Et fordøyningsmagasin vil være en investering som bedriften må ta. Utvalg: Driftsutvalget Møtedato: Sak: PS 11/07 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 27/07 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1 Tysfjord Kommune kan forhandle med næringsvirksomhet om vannavgift. Dette skal kun gjelde prosessvann. 2 - Myndighet til forhandling delegeres til Rådmann. Resultatet av forhandlingene skal forelegges formannskapet til godkjenning. 1 Tysfjord Kommune kan forhandle med næringsvirksomhet om vannavgift. Dette skal kun gjelde prosessvann. 2 - Myndighet til forhandling delegeres til Rådmann. Resultatet av forhandlingene skal forelegges formannskapet til godkjenning. Saksutredning: Br. Hveding har henvend seg til kommunen med tanke på vannforsyningen. Bedriften skal utvide produksjonen sin og trenger mer prosessvann. Tysfjord Kommune har forpliktet seg til å Side 13 av 14

14 Sak 12/08 levere ca 11m3 pr time. Eksisterende anlegg klarer dette uten problem, men bedriften bruker mye mer vann og signaliserer et økt forbruk. Dagens forbruk kan komme opp i mer enn 20m3 i timen. Dette utgjør en stor fare for kollaps av ledninger, samt at abonnenter kan bli fri for vann. (hele ledningsnettet tømmes for vann) Dette medfører at ledningen til bedriften vil bli strypet inn slik at vi får et maks forbruk på bedriften og at husstander ikke blir fri for vann. Vurdering: Når bedriften produserer for fullt i dag, så skaper det problemer for det kommunale vannverket. En utvidelse av produksjonen til firmaet vil medføre at kommunen ikke kan levere vann nok uten at forsyningsnettet bygges om. Eller at firmaet finner andre måter å skaffe seg vann på utenom Tysfjord Kommune sitt vannsystem. Teknisk etat har vurdert flere muligheter. Hvis bedriften skal forsynes fra det kommunale nettet må det bygges et vanntårn ved bedriften, som kan fungere som et fordrøyningsmagasin. I dette vanntårnet kan man legge inn vann fra både Korsnes og Bogen vannverk. På denne måten vil en sikre vann nok til bedriften. Størrelsen på forbruket bestemmer størrelsen på vanntårnet. Denne ombygningen krever en investering på ca 800 tusen kr. Hvis bedriften velger andre løsninger, så er det viktig at disse ikke kommer i konflikt med kommunens forsyningsnett. Dagens situasjon: En sammenlignbar bedrift som trenger mye vann til sin produksjon er Norcem. Norcem tar slike investeringer i sine budsjett. Det samme gjelder for Norwegian Crystallites. Fylkesmannen har i andre saker påpekt at forvaltningen skal følge prinsippet om likebehandling. Tysfjord Kommune har de siste 2 år, investert ca 500 tusen på å legge til rette/ utbedre vannforsyningen på Korsnes. Den investeringen kommer alle abonnenter på Korsnes til gode. Skulle Kommunestyre i Tysfjord bestemme at et fordrøyningsmagasin skal finansieres over vannbudsjett vil det medføre en økt utgift i vannavgift som tilsvarer kr 800,- pr abonnent. (+ renter) I tillegg vil en slik avgjørelse skape presedens for saksbehandling av fremtidige saker. Prinsippavgjørelse: I hovedplan for vann står det som følger: Kommunen bør legge til rette for næringslivet. Det står ikke at kommunen skal legge til rette. Og hva betyr det å legge til rette for næringslivet. Dette prinsippet bør diskuteres i kommunestyret. Vedlegg: Robert Pettersen rådmann Pål Strøm Jensen Teknisk Sjef Side 14 av 14

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Tysfjord Asvo, Drag Møtedato: 20.04.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

BYGGING/OMBYGGING VED

BYGGING/OMBYGGING VED GRANSKING BYGGING/OMBYGGING VED HELSEHUSET 2011-2014 Prosjektorganisering, økonomi og rapportering SNÅSA KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne granskingen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.09.2013 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt Restaurering av basseng og garderober Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 17.08.2005 kl. 10.30 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: TORSDAG 20.03.2014 kl. 13:00 Rådmann og økonomisjef: Gjennomgang av årsregnskap for 2013, inkludert investeringer, redegjørelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/08 08/12 REFERATER 92/08 08/343 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/08 08/12 REFERATER 92/08 08/343 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/05 05/00001 KOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID INNEN VEST- FINNMARK REGIONRÅD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/05 05/00001 KOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID INNEN VEST- FINNMARK REGIONRÅD Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Keth Olsen for Torunn Pettersen Hans P. Rasmussen for Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE 2009 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 22.06.2011 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Sak 1/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer